Page 1

Brugsanvisning

Auto Mower LĂŚs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstĂĽ indholdet, inden du bruger maskinen.

Dansk


Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt, som vi håber vil opfylde og ligeledes overstige de forventninger, som du med rette kan stille. Automatisk plæneklipning er et nyt trin i udviklingen, som ikke mindst for forbrugeren selv skaber nye tanker og fremgangsmåder. Auto Mower er på mange måder et revolutionerende produkt. Med minimalt eftersyn og vedligeholdelse kan du have en velklippet græsplæne hele sæsonen. Denne brugsanvisning, som du nu holder i hånden, er en vigtig del i dit fremtidige samvær med Husqvarna Auto Mower. Vi ved, at brugsanvisninger normalt opfattes som kedelige og komplicerede. Derfor har de en vis tendens til aldrig at blive læst. I dit tilfælde bliver det svært at klare sig uden denne brugsanvisning. Vores første opfordring bliver derfor: - Læs den og gem den til fremtidig brug. Ud over hvad der normalt angives i brugsanvisninger, forskellige advarselstekster, sikkerhedsforskrifter og brugerinstruktioner, giver vi også en indgående beskrivelse af, hvordan Auto Mower ”tænker” og fungerer. Der findes bl.a. anvisninger om indretning i forhold til forskellige havetyper og et nemt fejlsøgningsskema. Vi håber, at dette kan hjælpe dig til at få så meget som muligt ud af dit nye produkt. Hvis du har spørgsmål eller idéer, som ikke besvares i denne brugsanvisning, er du altid velkommen til at kontakte din forhandler. Vi håber, at du får glæde af din nye Auto Mower. Held og lykke! Husqvarna AB Sweden Lars Andersson Business Manager Automatic Lawn mowers

Besøg os gerne på Internet: www.automower.com www.husqvarna.com


SYMBOLER/INDHOLDSFORTEGNELSE Symboler på Auto Mower VIGTIGT! Før du bruger Auto Mower, skal du læse brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet.

Indhold Symboler Symboler på Auto Mower .................................................... 1 Symboler i brugsanvisningen .............................................. 1

Sikkerhedsforskrifter ADVARSEL! Dette redskab kan være farligt, hvis det håndteres forkert. Advarsler og sikkerhedsforskrifter i denne brugsanvisning skal følges omhyggeligt, så redskabet skal kunne bruges sikkert og effektivt. ADVARSEL! Hold hænder og fødder fri af de roterende klippeknive. Placér aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under karrosseriet, når Auto Mower er i gang.

Brug aldrig Auto Mower, hvis personer og især børn eller husdyr opholder sig i nærheden.

Anvendelse .......................................................................... 2 Flytning ................................................................................ 2 Vedligeholdelse ................................................................... 2

Auto Mowers komponenter Hvad er hvad? ..................................................................... 3

Funktion Tekniske data ....................................................................... 4 Generator ............................................................................ 4 Bøjelige kabler ..................................................................... 4 Auto Mower ......................................................................... 4

Installation Planlægning af indretning .................................................... 5 Tilkobling af generator ......................................................... 6 Udlægning af afgrænsningskabel ........................................ 7 Udlægning af søgekabel ..................................................... 8 Ekstra kabel ......................................................................... 9 Installation trin for trin ........................................................ 10

Anvendelse Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiver.

Stands Auto Mower ved at løfte sikkerhedsskjoldet.

1 8765432 1

2

Tilkoblingsanvisning, ladestation.

5 4

3

5 6

Vedligeholdelse Udskiftning af klippeknive .................................................. 16 Batteri ................................................................................ 16 Vinteropbevaring ............................................................... 16 Nulstilling af transformatorens automatsikring .................. 16 Rengøring .......................................................................... 16

SECURITY CODE

6

Start og stop ...................................................................... 11 Justering af klippehøjde .................................................... 11 Sprinklersystem ................................................................. 11 Opladning af afladet batteri ............................................... 12 Indstillinger ........................................................................ 13 Fejl- og informationssignaler ............................................. 15

1

Fejlsøgning Fejlsøgningsskema ............................................................ 17

2

15 V 535 09 65 - AX

Symboler i brugsanvisningen STOP

Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med motoren frakoblet og strømafbryderen sat til ”STOP”.

!

ADVARSEL! Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i Auto Mowers oprindelige udformning uden producentens tilladelse. Brug altid originale reservedele. Ikkeautoriserede ændringer og/eller komponenter kan forårsage alvorlige skader eller risiko for personskade.

Brug altid beskyttelseshandsker under arbejde med klippeknive eller knivplade.

Anvend aldrig højtryksspuling og heller ikke rindende vand til rengøring af Auto Mower.

Dansk –

1


SIKKERHEDSFORSKRIFTER Anvendelse

Flytning

• Før du bruger Auto Mower, skal du læse brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet.

STOP

• Kontrollér, at det græsområde, der skal klippes, er fri for sten, kviste, værktøj, legetøj og andre ting, som kan skade klippeknivene og forårsage fastkørsel.

!

• Auto Mower må kun startes i henhold til instruktionerne. Hold hænder og fødder fri af de roterende klippeknive. Stik aldrig hænder eller fødder ind under plæneklipperen. • Sørg for at ingen står foran Auto Mower, når du starter den. • Løft aldrig Auto Mower eller bær rundt på den, når den er startet. • Personer og især børn, som ikke kender Auto Mowers funktioner og arbejdsgang, må ikke opholde sig i klippeområdet under klipning af græs. • Lad aldrig personer, som ikke kender Auto Mowers funktioner og arbejdsgang, håndtere den.

ADVARSEL! Auto Mower må aldrig flyttes med sikkerhedsskjoldet nedfældet. Knivpladen kan herved rotere og forårsage personskade.

Følg denne fremgangsmåde for at flytte fra eller inden for klippeområdet: 1.

Løft sikkerhedsskjoldet. Den lange bip-lyd, når sikkerhedsskjoldet løftes, indikerer at knivpladen er bremset.

2.

Indtast første ciffer af din personlige kode for at forhindre, at tyverialarmen aktiveres.

3.

Strømafbryderen skal frakobles, hvis Auto Mower skal flyttes uden for klippeområdet.

4.

Bær Auto Mower i håndtaget.

Nedpak Auto Mower i indpakningsemballagen under længere transport.

• Der må ikke placeres ting oven på Auto Mower eller dens generator. • Lad aldrig Auto Mower køre med defekt knivplade eller karrosseri. Auto Mower må heller aldrig køre med defekte klippeknive, skruer, møtrikker eller kabler. • Auto Mower må aldrig bruges, hvis strømafbryderen ikke fungerer.

Vedligeholdelse STOP

• Afbryd altid Auto Mower vha. strømafbryderen, når du ikke anvender den. • Kontrollér Auto Mower hver uge og udskift eventuelt beskadigede komponenter. Du skal især kontrollere, at klippeknive og knivplade ikke er beskadiget. Udskift efter behov alle klippeknive samtidigt, så de roterende komponenter er i balance, se afsnittet ”Vedligeholdelse”. • Rengør efter behov generatorens kontaktplader og Auto Mowers gløderør med fint slibemiddel. Hvis der er dannet sort oxydering på Auto Mowers gløderør, kan det være tegn på manglende elektrisk kontakt mellem gløderør og generatorens kontaktplader. Se afsnittene ”Installation af generator” og ”Installation trin for trin”. Kontrollér altid om der skulle være behov for rengøring, når Auto Mower skal tages i brug efter vinteropbevaring. • Kontakt nærmeste forhandler under udskiftning af beskadigede eller nedslidte komponenter. • Brugte batterier skal afleveres til nærmeste forhandler eller genbrugsstation.

!

ADVARSEL! Under alt arbejde i plæneklipperens underdel som f.eks. rengøring, indstilling af klippehøjde eller udskiftning af klippeknive, skal strømafbryderen være frakoblet. Hvis maskinen placeres med bunden i vejret, skal strømafbryderen altid være frakoblet. Hvis plæneklipperens startlyd er frakoblet høres ingen bip-lyd, som kan advare, før knivpladen sættes i gang (5 bip i løbet af 5 sekunder).

2 – Dansk


AUTO MOWERS KOMPONENTER 9

1

10

6

2

7

3 4 25

8 5 24

1 2 3 4

1

3

2 5

6 9

4 8

7 0

STOP

ON

#

15

11 3 4 5 6

1 2

1

3

2 5

6 9

4 8

7 0

13

12

ON

STOP

#

14

23

22

17 19 16

18

21

20

Hvad er hvad? 1.

Håndtag og støtte for sikkerhedsskjold

14. Strømafbryder

2.

Boks med computer, batteri og hjulmotorer

15. Generator

3.

Knivplade

16. Bøjeligt kabel

4.

Klemskive

17. Transformator med netledning

5.

Kabelsensor

18. Lavspændingskabel

6.

Sikkerhedsskjold

29. Kramper

7.

Drivhjul

20. Brugsanvisning

8.

Forreste hjul

21. Søm til sammenkoblingsenhed

9.

Karrosseri

22. Hjulplader

10. Gløderør

23. Værktøj til indkobling af kabler til ladestation

11. Summer

24. Beskyttelseskapper til ladestationens kollisionstårn

12. Lysdioder

25. Funktionskontrol, kabler

13. Tastatur Dansk –

3


FUNKTION Auto Mower Tekniske data Batteri

Arbejdsgang NiMH specialbatteri, 12 V

Klippesystem

Knivplade med tre roterende knive

Klippehøjde

Trinløs indstilling, ca. 3-9 mm

Auto Mower klipper din græsplæne automatisk. Eftersom batteriet skal oplades, kører Auto Mower selv hen til generatoren for at blive opladet. Når batteriet er fuldt opladet, starter Auto Mower med at klippe græsplænen igen.

Vægt

7,1 kg

Længde

72 cm

Bredde

60 cm

Højde

26 cm

Klippebredde

22 cm

Arbejdskapacitet

1500 m2 ± 20%

Bevægelsesmønster

Generator

15 V/2,5 A

Auto Mower begynder altid at køre omkring efter det såkaldte ”random-princip”, dvs. vilkårligt bevægelsesmønster. Hver gang den støder på en forhindring eller registrerer signalet fra det udlagte afgrænsningskabel, vælger computeren en ny retning, som er således udformet, at Auto Mower aldrig regelmæssigt gentager samme bevægelsesmønster.

Transformator

230/15 V, dobbeltsisoleret

Støjemissioner

Lydeffekt, målt: 60dB(A) Lydeffekt, garanteret: 63 dB(A)

Generator Generatoren har to funktioner. Den oplader Auto Mowers batteri efter behov og sender styresignaler gennem søgekabel og afgrænsningskabel. Generatoren tilsluttes en stikkontakt i væg via medfølgende kabel og transformator.

Auto Mower styres af en indbygget computer, som består af kredsløbskort med mikroprocessor. Computeren er Auto Mowers ”hjerne” og håndterer Auto Mowers funktioner, kommandoer og bevægelsesmønster ved hjælp af de data, som bl.a. tastatur, sensor og batteriets opladning tillader.

Hvis Auto Mower kommer ind i et område, hvor græsset er højere end tidligere, begynder den at klippe systematisk. Den klipper da i et ”firkantsmønster” for at klippe det område, som har højere græs i forhold til omgivelserne. Derefter vender den tilbage til det vilkårlige bevægelsesmønster. Plæneklipperen kører først nogle timer for at danne sig et indtryk af græsplænens almene længde og tæthed. Først derefter kan den begynde at klippe systematisk. Når Auto Mowers forparti støder mod en forhindring, bakker den fri og vælger derefter ny køreretning.

Bøjelige kabler De bøjelige kabler lægges som to forskellige kabler - et afgrænsningskabel og et søgekabel. Afgrænsningskablet afgrænser Auto Mowers klippeområde, og søgekablet fører Auto Mower til generatoren. Signalerne sendes gennem begge kabler, og modtages af Auto Mowers sensor.

Når Auto Mower har behov for at få opladet batteriet, følger den søgekablet, som fører til generatoren. Hvis batteriet ikke har behov for at blive opladet, ignorerer Auto Mower søgekablet.

Arbejdskapacitet Auto Mower klipper ca. 100 m2 pr. time, når den kører og anbefales til græsområder på op til ca. 1500 m2 ± 20%. Hvor stor en græsplæne Auto Mower kan klare at klippe afhænger delvis af, hvordan haven er udformet. Hvis klippeområdet består af en åben græsplæne, klarer Auto Mower generelt at klippe et større græsområde, end hvis klippeområdet består af flere mindre græsområder, eller der er mange træer, rabatter eller lignende. Hvor længe Auto Mower henholdsvis klipper og oplades kan variere og afhænger bl.a. af temperaturen.

4 – Dansk


INSTALLATION Planlægning af indretning For at opnå et godt klipperesultat er det vigtigt, at være omhyggelig i forbindelse med tilkobling af generator og udlægning af afgrænsningskablet. Læs derfor hele dette kapitel igennem, inden du starter indretningen. Kontakt gerne nærmeste forhandler for at få hjælp til indretningen.

De medfølgende hjulplader placeres under og foran ladestationen. De begrænser slitagen af græsset og betyder, at plæneklipperen står mere stabilt, og at opladningen bliver sikrere. Se eksemplet på billederne.

Når Auto Mower placeres i klippeområdet, bør græsset ikke være mere end 1-2 centimeter højere end den indstillede klippehøjde, det gælder i særdeleshed større græsområder. Der kan derfor være behov for at klippe græsplænen med en almindelig plæneklipper, inden Auto Mower anvendes første gang. Herefter forhindrer Auto Mower græsset i at vokse sig langt. Afgrænsningskablet skal udlægges således, at det indrammer Auto Mowers klippeområde. Kablet kan også anvendes til at afgrænse mindre områder inden for det store klippeområde. Søgekablet skal udlægges inden for klippeområdet. Når tidspunktet er kommet for opladning af batteriet, begynder Auto Mower at søge efter søgekablet.

35

m

35

m

Afgrænsningskablet kan maksimalt være 500 meter langt. Afstanden mellem Auto Mower og nærmeste del af afgrænsningskablet må ikke overstige 35 meter nogen steder.

Når Auto Mowers klippeområde grænser op mod f.eks. springvand, bilindkørsel og gangstier, skal afgrænsningskablet suppleres med en række stolper, en ramme eller et stakit med en højde på mindst 15 cm. Dette er en ekstra sikkerhedsforanstaltning, som forhindrer Auto Mower i at havne uden for klippeområdet.

Området foran generatoren skal være så åbent som muligt. Generatoren må ikke placeres længst inde i en ”lomme”. Vi anbefaler, at ladestationen først og fremmest placeres langs en lige del af afgrænsningskablet frem for i et hjørne.

Generatorens placering Når du har bestemt dig for, hvor generatoren skal stå, er det vigtigt at tænke på, hvordan strømforsyningen skal etableres. Generatoren tilkobles transformatoren via det medfølgende 20 meter lange lavspændingskabel. Transformatoren skal placeres under tag på et sted beskyttet mod vind og vejr, om muligt indendørs, og skal tilsluttes til et 230 V vægudtag. Hvis transformatoren placeres udendørs, skal den placeres vandret og mindst 0,5 meter over jorden. Transformatoren må aldrig udsættes for vand. Anvend kun Husqvarnas originale lavspændingskabel og transformator. Generatoren placeres bedst i yderkanten af klippeområdet. Hvor den skal placeres er afhængigt af, hvordan haven er udformet. Hvis klippeområdet består af flere mindre græsplæner, som er skilt fra hinanden med stier imellem, er det bedst at placere generatoren så centralt som muligt. Søgekablet skal udlægges, så det strækker sig i lige linie den sidste meter til generatoren. Områder under og foran generatoren skal være plane og jævne.

270°

90°

Plæneklipperen forlader normalt ladestationen i en vilkårlig vinkel inden for 90-270° (se billedet). Dansk –

5


INSTALLATION Hvis ladestationen stilles i en passage, bliver græsset i passagen i nærheden af ladestationen alt for ofte klippet. I sådanne tilfælde kan plæneklipperen programmeres til at forlade ladestationen i en valgfri ønsket retning inden for området 45-315°. Man indtaster blot de ønskede vinkler imellem hvilke plæneklipperen skal forlade ladestationen. Se kapitlet ”Anvendelse” (Sådan forlades ladestationen).

Tilkobling af generator Fastgør ladestationen i jorden med de seks medfølgende pløkker. Afgrænsnings- og søgekablerne trækkes gennem kabel tunnellerne i ladestationen og munder ud ved tilslutningsplinten på bagsiden. Transformatorkablet føres bagud fra plinten gennem hullet i dækpladen. Det indkommende søgekabel (tilsluttes til plint 1) skal føres gennem et af de fire tunnelspor, som findes tilgængelige foran på ladestationen. På de fleste installationer plejer første eller andet spor fra venstre at give den bedste dokning (se figur). For at få sammenkobling og batteriopladning til at fungere godt, er det vigtigt, at ladestationen installeres med følgende ting for øje: • Ladestationen må ikke placeres opad en bakke (Fig. 1). • Ladestationen skal stå plant i forhold til plæneklipperen (Fig. 2 og 3). • Ladestationen skal stå på et plant underlag (Fig. 4).

Ved udlægning af kabler i områder med varmt klima, er det en fordel, hvis generatoren placeres skyggefuldt.

Separate klippeområder I visse tilfælde kan det være en god idé at skabe flere klippeområder: Fig.1

• Når græsplænen ikke hænger sammen. • Når det ene klippeområde er betydeligt mindre end det andet og kun hænger sammen via en lang smal sti. Generatoren og søgekablet skal placeres i hovedområdet, dvs. det største klippeområde. Herefter udlægges afgrænsningskablet ud fra anvisningerne om udlægning af kablet langs med yderkanten af Auto Mowers klippeområde, se afsnittet ”Udlægning af afgrænsningskabel”. Biområdet eller biområderne skabes ved at udlægge afgrænsningskablet som en ”ø” uden for klippeområdet. Se billedet.

Fig.2

Auto Mower skal herefter flyttes manuelt mellem de forskellige klippeområder, eftersom den automatiske opladning af batteriet kun fungerer inden for hovedområdet. Se afsnittet ”Indstillinger” (Klipning af biområde) for at gøre det lettere at flytte Auto Mower manuelt. Fig.3

På et fuldt opladet batteri, klipper Auto Mower ca. 2-3 timer eller 200-300 m2 afhængigt at batteriets alder og græssets længde.

Biområde Fig.4

Hovedområde

6 – Dansk

På bagsiden findes en tilslutningsplint. Lavspændingskabel, søgekabel og afgrænsningskabel skal tilsluttes tilslutningsdåsen. Se afsnittet ”Installation trin for trin”.


INSTALLATION På generatoren findes en fjederbelastet strømafbryder til funktionstest. En konstant bip-lyd, når strømafbryderen tilkobles, betyder, at generatoren har strømforsyning, og at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet. En periodisk bip-lyd betyder, at generatoren har strømforsyning, men at søgekabel og/eller afgrænsningskabel ikke er tilsluttet.

Hvor langt ind i klippeområdet afgrænsningskablet skal placeres afhænger af, hvad der præcist findes uden for klippeområdet. Hvis der findes høje forhindringer lige uden for klippeområdet, f.eks. en væg, mur eller sarte planter, afgrænsningskablet placeres 40 cm fra sådanne forhindringer. På denne måde kommer karrosseriet ikke til at ødelægge forhindringerne.

For at opnå bedst mulig funktionalitet findes to frizoner på 40 cm uden for generatorens korte sider. Afgrænsningskablet skal derfor udgå fra generatoren i linie med dens yderkant.

40x40 cm

40x40 cm

40 cm Hvor græsplænen afsluttes af et dige eller en mindre forhøjning f.eks. kantsten (maks. 5 cm høj), lægges afgrænsningskablet 30 cm inden for klippeområdet. På denne måde er der garanti for, at det forreste hjul ikke kommer til at køre ned i diget eller op over kantstenen. Hvis græsplænen har hældning mod afgrænsningskablet, skal afstanden øges ca. 5-10 cm alt afhængig af hældningen.

30 cm

Udlægning af afgrænsningskabel Afgrænsningskablet skal lægges langs yderkanten af Auto Mowers klippeområde.

Ved gangstier, der ligger på samme niveau som græsplænen, er det muligt at få Auto Mower til at køre et lille stykke ud på gangstien, så der ikke lades noget græs uklippet. Placer afgrænsningskablet ca. 10 cm fra gangstiens kant.

10 cm

Når Auto Mower kommer frem til afgrænsningskablet, registrerer den, at den passerer kablet. Auto Mower kører herefter yderligere et stykke hen over afgrænsningskablet, inden den vender.

Afgrænsningskabel ~15 cm

~15 cm

Lange passager (over 2 meter lange) bør være mindst 2 meter brede, dvs. 140 cm mellem kablerne for at give Auto Mower mulighed for at ændre retning, så den kan komme igennem et sådant område. Se billedet. Korte passager (under 1 meter lange) bør være mindst 1,2 meter bredde.

≥2

m

Plæneklipperens næse befinder sig maks. 30-35 cm over afgrænsningskablet og forhjulet 10-15 cm over afgrænsningskablet. Auto Mower klipper ca. 12-17 cm over afgrænsningskablet. Dansk –

7


INSTALLATION AutoMower kan klippe arealer med en hældning på op til ca. 15° (27 cm højdeforskel pr. meter) Mere bratte overflader skal man afgrænse med afgrænsningskablet. Efter montage af tilbehørsvægte, artikelnummer 535 09 11-01, klarer klipperen noget mere end 15° hældning. Man bør dog undgå at lægge afgrænsningskablet ned-ad-bakke. Når jorden er fugtig slingrer klipperen hvis hældningen er for stor og har svært ved at bakke indenfor kablet igen.

15

45

15

Afgrænsningskablet skal udlægges og fæstnes mod jorden med kramper, så klippeknivene ikke kan overskære kablet. Lad Auto Mower være i drift i en uge, så du selv kan afgøre, om det er nødvendigt at ændre kabelføringen. Efter nogle uger har græsset ”indvævet” kablet, så det ikke kan ses. Afgrænsningskablet kan også nedgraves 2-5 cm (maksimalt 20 cm) under jordoverfladen. Metalliske objekter kan forstyrre kabelsignalet. Afgrænsningskablet bør derfor ikke trækkes i nærheden af jernstakitter eller brønddæksler af metal. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at placere afgrænsningskablet 30 cm fra sådanne metaldele men i nogle tilfælde i forbindelse med f.eks. elektriske hegn, kan afstanden være større. Hvis Auto Mower ofte standser et bestemt sted i klippeområdet og signalerer, at der savnes signal fra afgrænsningskablet (lysdiode 6 lyser konstant), kan det sædvanligvis skyldes sådanne elektriske forstyrrelser. Hvis kabler skal forlænges, skal det gøres, så sammenkoblinger af kabler er vandtætte. Bedste resultat opnås ved at sammenføje kablerne med Husqvarnas forlængersæt, Art. nr. 535 04 43-01, som ikke kræver lodning. En kabelforlængelse kan også loddes og derefter isoleres med krympeslange. OBS! Sammenflettede kabelender eller brug af en enkelt forbindelsesklemme (”muffe”) isoleret med el-tape er ikke godt nok til sammenkobling af forlængerkabel. Jordfugt gør, at lederne oxyderer, og efter et stykke tid fører det til afbrud i det elektriske kredsløb.

Afgrænsning af områder inden for klippeområdet Det er også muligt at afgrænse områder inden for klippeområdet, f.eks. rabatter, springvand osv. Træk afgrænsningskablet til et sådant område og læg det omkring området og træk det derefter tilbage i samme spor, som afgrænsningskablet blev trukket. Samme fremgangsmåde gælder også, når afgrænsningskablet trækkes videre til et område, som ligger uden for det første afgrænsede område. Kablerne bør ligge helt tæt mod hinanden. Hvis kablerne sættes fast i jorden med kramper, skal de samlet holdes fast under samme krampe.

Træer, buske og lignende, som kan tåle, at karrosseriet kører mod dem, behøver ikke at afgrænses med afgrænsningskablet. Auto Mower skifter retning, når den kommer til en forhindring. Forhindringer bør dog være højere end karrosseriets forreste kant, dvs. ca. 10 cm. Ligeledes bør forhindringer, som ikke er afgrænset af f.eks. sten eller større træer med ophøjet rodfæste afgrænses eller fjernes. Ellers kan Auto Mower glide op over sådanne forhindringer til skade for klippeknivene.

Udlægning af søgekabel Når tidspunktet er kommet for opladning af batteriet, søger Auto Mower efter søgekablet. Når Auto Mower passerer hen over søgekablet, følger den søgekablet med uret til generatorens sammenkoblingsside. Når søgningen sætter i gang, er batteriet stadig opladet tilstrækkeligt, så Auto Mower kan søge i 1-2 timer. I løbet af denne tid skal Auto Mower altså passere søgekablet. Når Auto Mowers batteri er tilstrækkeligt opladet, ignoreres søgekablet. Søgekablet skal trækkes fra generatoren og med uret omkring klippeområdet og derefter tilbage til generatoren. Hvis klippeområdet består af flere områder, som er adskilt fra hinanden med stier mellem, skal søgekablet trækkes således, at Auto Mower ”besøger” hvert område. Se f.eks. afsnittet ”Planlægning af indretning”. Søgekablet må aldrig gå uden for afgrænsningskablet eller krydse sig selv.

Passager og kabelafstand Læg søgekablet så lige som muligt. Bøjelige kabler bør lægges med skarpe hjørner, når der skal skiftes retning. Se afsnittet ”Udlægning af afgrænsningskabel” for supplerende oplysninger om forstyrrelser i omgivelser. Søgekablet bør trækkes således, at kabeludlægningen ligger mindst 70 cm fra hinanden og fra afgrænsningskablet, se billedet. Undtagelsesvis og under kortere strækninger kan kablerne ligge nærmere hinanden for f.eks. at kunne komme gennem smallere passager eller langs med den sidste meter til generatoren. Det er også helt i orden at trække søgekablet hen over to afgrænsningskabler, som er trukket ud til en ”ø”. Søgekablet fra ladestationen skal ligge i en vinkel på ca. 45° i forhold til afgrænsningskablet på en strækning af mindst 60 cm, se billede. Søgekablets indgående kabel skal ligge helt lige den sidste meter til generatoren, se billedet. OBS! Søgekablet bør placeres i en lang smal korridorlignende form. Undgå at lægge kablerne mere end 2 meter fra hinanden.

OBS! Det er meget vigtigt, at afgrænsningskablet trækkes i den rigtige retning omkring området, og at det ikke krydser sig selv, se billedet.

∼ 45° ≥ 100 cm

minimeres

70 - 200 cm ≥ 70 cm

8 – Dansk

≥ 70 cm


INSTALLATION I undtagelsestilfælde og over kortere strækninger kan kablerne godt ligge nærmere hinanden f.eks. for at kunne komme gennem en smallere passage eller langs med den sidste meter hen til ladestationen. Det er derfor vigtigt, at afstanden mellem kablerne er ens. Søgekabel

Afgrænsningskabel Stakit

Eftersom Auto Mower følger søgekablet, skal søgekablet lægges, så Auto Mower går fri af forhindringer. Søgekablet skal derfor lægges mindst 40 cm fra alle forhindringer.

≥ 40 cm

Ekstra kabel Vi anbefaler, at man lægger lidt ekstra kabel ud med jævne mellemrum langs med afgrænsningskablet – ca. for hver 30 meter – og i hvert fald i nærheden af ladestationen. Dette letter processen, hvis det er nødvendigt at foretage justeringer af installationen på et senere tidspunkt. Det er vigtigt, at de parallelle kabler lægges helt tæt på hinanden, under samme krampe. Ekstra kabel må ikke lægges i form af en rulle uden for afgrænsningskablet. Dette kan medføre forstyrrelser i plæneklipperens funktion.

Dansk –

9


INSTALLATION Installation trin for trin Kablerne skal være sluttet til ladestationens tilslutningsdåse i overensstemmelse med dette kabelføringsskema, når punkt 311 i denne installationsanvisning er udført. 1 8765432 1

2

6 5 4

3

5 6

1

2

15 V 535 09 65 - AX

Anvend det medfølgende værktøj ved tilslutning af de seks kabler til plinten. Se figur.

OBS! Berør ikke begge kontaktplader i generatoren med metaldele, når transformatorens netledning er tilsluttet et elektrisk stik i væg. Kontaktpladerne kan kortslutte og udløse transformatorens automatiske sikring. Eftersom der er 15 V lavspænding, er der ingen risiko for at få livsfarligt elektrisk stød. 1. 2.

3.

4.

5.

Vælg placering af generatoren i overensstemmelse med afsnittet ”Planlægning af indretning”. Placér ladestationen og fastgør den i jorden ved hjælp af de seks medfølgende pløkker. De to hjulplader skal monteres foran/under ladestationen i overensstemmelse med figuren nedenfor. De forhindrer, at der opstår lade- og dokningsproblemer som følge af fordybninger i jorden.

Afkort begge ledere på transformatorkablet og koble dem ind på plads 3 respektive 4 på ladestationen tilslutningsplint. Det spiller ingen rolle, hvilken leder der tilsluttes henholdsvis plads 3 og 4. Træk lavspændingskablet til transformatoren. Stik lavspændingskablets kontaktenhed i transformatoren. Tilslut transformatorens netledning til et stik med 230 V i væg. Eftersom generatoren nu har strømforsyning, kan du med fordel oplade Auto Mowers batteri i løbet af den tid afgrænsningskabel og søgekabel udlægges. Sæt plæneklipperen i ladestationen med ON/STOP-afbryderen i stilling STOP i ca. 1 time. Løft derefter dækslet, sæt afbryderen i stilling ON, indtast koden * 0000 # og luk dækslet. Når afbryderen står på STOP, oplades batteriet med en meget lav strøm, hvilket er skånsomt for batteriet, når det oplades første gang. Se også ”Opladning af afladet batteri”. Første opladning tager nogle timer.

10 – Dansk

Hvis Auto Mower forlader generatoren, inden afgrænsningskablet er udlagt, vil den standse foran generatoren og afgive alarm om, at ”intet signal fra kabel”. Denne alarm ophæves automatisk, når afgrænsningskablet tilsluttes. Du kan også afbryde Auto Mowers alarm ved at løfte sikkerhedsskjoldet og indtaste første ciffer i koden. 6. Afgrænsningskablet udlægges i overensstemmelse med beskrivelsen, se afsnittet ”Udlægning af afgrænsningskabel”. Vent med at tilslutte kabelenderne. 7. Søgekablet udlægges i overensstemmelse med beskrivelsen, se afsnittet ”Udlægning af søgekabel”. Vent med at tilslutte kabelenderne. 8. Hvis Auto Mower står tilsluttet generatoren - løft sikkerhedsskjoldet, indtast første ciffer i koden og fjern Auto Mower fra generatoren. 9. Træk begge afgrænsningskabler gennem kabeltunnellerne. Afkort kablet, afisoler og tilslut til plint 2 respektive 5 ifølge kabelføringsskemaet til venstre. 10. Træk det ene søgekabel gennem kabeltunnellen, ifølge kabelføringsskemaet til venstre, afisoler og tilslut til plint 6. 11. Træk det andet søgekabel gennem et af de fire spor som er tilgængelige midt på forsiden på ladestationen (se figur til venstre). På de fleste installationer er et af de to venstre spor mest lempelige. Afisoler og tilslut til plint 1. Ret derefter klipperen vinkelret mod søgekablet et par meter fra ladestationen og indtast kommando * 31 #. Observer derefter om klipperens kontaktpunkter havner omtrent midt for respektive kontaktplader, når den kører ind i ladestationen. Havner den ikke centreret mod kontaktpladerne skal det indgående søgekabel løsnes fra plint 1 og føres gennem en af de andre kabeltunneller. Prøv samme dokningsmanøvre 3-4 gange for at kontrollere at den kører korrekt ind i ladestationen hver gang. Hvis Auto Mower kun stopper og signalerer 3 pip når kommando * 31 # er blevet indtastet og diode 4 blinker eller 6 lyser med fast lys, er kablerne forkert monteret. Gå da tilbage til punkt 9 og 10 og kontroller at installationen er korrekt. 12. Sørg for at området foran generatoren er helt plan, så begge Auto Mowers gløderør får god kontakt med generatorens kontaktplader. Justér generatoren i højden efter behov. Se figur nedenfor.

Kontrollér afgrænsningskablet ved hjælp af strømafbryderen på ladestationen, se figuren nedenfor. • En vedvarende bip-lyd betyder, at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet. • Periodiske bip-lyde betyder kabelbrud eller forkert udlægning af søgekabel eller afgrænsningskabel. Reparer kabelbruddet og kontrollér at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler.


ANVENDELSE Start og stop

! !

ADVARSEL! Hold hænder og fødder fri af de roterende klippeknive. Placér aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under karrosseriet, når motoren er i gang.

ADVARSEL! Inden du starter Auto Mower, skal du læse alle sikkerhedsforskrifter i denne brugsanvisning omhyggeligt igennem.

Start af Auto Mower Når Auto Mower er ny eller har været oplagret gennem længere tid, skal batteriet oplades før start, se afsnittet ”Opladning af afladet batteri”. I andre tilfælde kan Auto Mower startes når som helst inden for klippeområdet ud fra følgende fremgangsmåde:

Justering af klippehøjde STOP

Klippehøjden kan justeres trinløst mellem ca. 3 (niveau 1) og 9 cm (niveau 5), hvilket svarer til ca. 4-10 cm på en tungere benzindreven plæneklipper. • Afbryd Auto Mower ved at løfte sikkerhedsskjoldet, indtast første ciffer i koden og husk at frakoble strømafbryderen. • Vend Auto Mower på hovedet og læg den på et blødt underlag. • Løsn låseskruerne så klippeenheden frigøres. Flyt hele klippeenheden op eller ned til den ønskede klippehøjde. Fastspænd derefter låseskruerne igen.

• Løft sikkerhedsskjoldet og tilslut strømmen med strømafbryderen. Der skal kunne høres en lang bip-lyd. • Indtast din personlige kode, kode #. Ved levering er koden * 0000 # (se afsnittet ”Indstillinger” for valg af personlig *kode). • Nedfæld sikkerhedsskjoldet. Enten starter Auto Mower med at klippe, eller også søger den efter generatoren. Hvis Auto Mower kører hen til ladestationen med opladet batteri, vil den forlade ladestationen igen efter et kort øjeblik. Hvis batteriet skal oplades, bliver Auto Mower stående ved generatoren et længere stykke tid, inden den igen forlader generatoren.

Stop af Auto Mower STOP

• Auto Mower standses ved at løfte sikkerhedsskjoldet. IIndtast første tal i koden for at deaktivere tyverialarmen (* behøves ikke). Ellers går tyverialarmen i gang efter ca. 6 sekunder. Den lange bip-lyd betyder, at knivpladen er standset.

Sprinklersystem Hvis der er installeret et sprinklersystem i haven, må Auto Moweren ikke køre samtidig med at sprinklersystemet er i funktion. Auto Moweren skal flyttes til et sprinklerfrit område og ON/STOP kontakten sættes på STOP.

• Auto Mower genstartes ved at nedfælde sikkerhedsskjoldet igen. • Husk altid at frakoble strømafbryderen, når du skal foretage vedligeholdelse eller rengøring af Auto Mower, eller hvis du ønsker at flytte den uden for klippeområdet. Når strømafbryderen igen skal tilsluttes, skal den personlige kode indtastes, kode #.

*

Dansk –

11


ANVENDELSE Opladning af afladet batteri Disse instruktioner gælder, når Auto Mower er ny eller efter længere tids oplagring. Hvis Auto Mower har været anvendt for nylig, er det ikke nødvendigt at starte den i generatoren, se afsnittet ”Start og stop”.

Placer Auto Mower i generatoren og lad den stå i ca. 60 minutter Gløderør skal have kontakt med kontaktpladerne i generatoren. Strømafbryderen på Auto Mower skal være i position ”STOP” for at foretage blød opladning af batteriet.

Tilslut strømafbryder Bip-lyden indikerer, at batteriet er tilstrækkeligt opladet til at kunne drive elektronikken.

Indtast koden ( kode #)

*

Der høres en kort bip-lyd, og lysdiode 1 lyser for hvert tastetryk.

Forkert indtastning Der høres en lang bip-lyd, og lysdiode 6 blinker.

Forkert kode

Kode godkendt Der høres en kort bip-lyd, og lysdiode 1 lyser på tastaturet. Nedfæld sikkerhedsskjoldet.

Auto Mower oplades yderligere Auto Mower signalerer 2 bip-lyde/10 sekunder (lysdiode 1 blinker) og starter, så snart batteriet er fuldt opladet. Læg mærke til at Auto Mower leveres med afladet batteri. Batteriet oplades nu med en betydelig højere strøm end ved skåneopladningen. Opladning af et fladt batteri tager normalt 3-8 timer første gang. Når batteriet er ladet helt op, begynder Auto Mower selv at klippe.

12 – Dansk

Der høres en lang bip-lyd, og lysdiode 6 blinker. Tastaturet er nu spærret. Vent 2 minutter inden du foretager et nyt forsøg. Kontakt nærmeste forhandler, hvis du ikke kan huske din kode.


ANVENDELSE Volumen til drifts- og fejllyd kan indstilles individuelt mellem 0 og 4, hvor 0 = helt uden lyd og 4 = højeste volumen.

Indstillinger Tastaturet bruges til at déaktivere tyverialarm og indtaste sikkerhedskode samt ændre værdier for en del af Auto Mowers indstillinger. Hvis du er begyndt at indtaste på tastaturet og ønsker at afbryde indtastningen, kan du gøre det ved at trykke på .

*

1 2

3 4 5 6

1

3

2 5

6 9

4 8

7 0

STOP

ON

#

Driftslyd Fejllyd Startlyd

* 2 # volumen # (forudindstillet volumen = 1) * 3 # volumen # (forudindstillet volumen = 1) * 4 # lydstyrke # (forudindstillet lydstyrke = 2)

Eksempel: * 2 # 0 # afbryder driftslyden helt. Tyverialarm Som standard lyder tyverialarmen i 1 minut. Det er muligt selv at vælge, hvor lang tid tyverialarmen skal lyde inden for tidsintervallet 0-1000 minutter. Tyverialarmen sættes i gang med kommandoen: * 7 # antal minutter # * kode #

Nulstilling af indstillinger Ved at trykke på 21 # nulstilles alle indstillinger til de værdier, * Auto Mower havde ved levering. Den personlige kode ændres dog ikke.

Eksempel 1: * 7 # 10 # * kode # giver 10 minutters tyverialarm. Eksempel 2: * 7 # 0 # * kode # afbryder helt tyverialarmen.

Start- og stoptid for klipning Minimumsindstilling Ved at indtaste 9 # kode # forenkles håndteringen af plæne* * klipperen. Tyverialarmen frakobles, og det er ikke nødvendigt at indtaste første ciffer i koden, når sikkerhedsskjoldet løftes. Endvidere frakobles noget af lydsystemet undtagen startlyden.

Valg af personlig kode Din Auto Mower kræver, at koden indtastes, før Auto Mower sættes i drift. Ved levering er koden 0000 #. Det er muligt selv * at vælge en personlig kode, hvilket også anbefales. Vælg en kode på fire cifre og indtast derefter følgende på tastaturet:

* aktuel kode # ny kode # ny kode # Eksempel: 0000 # 1234 # 1234 # skifter fra kode 0000 til kode * 1234. Hvis Auto Mower godkender indtastningen, lyser den grønne lysdiode, når indtastningen er afsluttet. OBS! Det er vigtigt, at den personlige kode noteres og opbevares et sikkert sted. Hvis du glemmer din personlige kode, kan du kontakte nærmeste forhandler.

Regelmæssig indtastning af kode Den personlige kode skal indtastes med jævne mellemrum, så Auto Mower ikke kan tages i brug af uvedkommende personer efter f.eks. tyveri. Auto Mower signalerer, at der savnes en kode, når det er tid til indtastning af kode. Husk, at du ikke behøver at skifte din personlige kode, du skal blot indtaste den. Koden skal også indtastes, hvis tyverialarmen sætter i gang, eller hvis Auto Mower har været afbrudt. Koden skal indtastes en gang om ugen med standardindstillinger, men du kan selv regulere tidsintervallet fra 1 til 26 uger ved at indtaste:

VIGTIG INFORMATION Din Auto Mower kan teknisk set være i drift døgnet rundt, hvilket den er indstillet til ved levering. Det anbefales dog ikke at anvende den på denne måde. Hvis den er i drift mere end nødvendigt, kan græsset komme til at se ”nedtrampet” ud. Desuden udsættes Auto Mower for unødig slitage, og batteriets holdbarhed forkortes. Auto Mower er forsynet med et internt ur, som kan anvendes til at bestemme, hvornår om dagen Auto Mower skal klippe, og hvornår den skal holde pause. Det gøres ved først at indtaste et aktuelt klokkeslæt og derefter angive start- og stoptidspunkt for klipning. Ved det angivne klokkeslæt for start vil Auto Mower starte klipningen og fortsætte med at klippe til det angivne klokkeslæt, der er indtastet som stoptidspunkt. Herefter begynder Auto Mower at søge efter generatoren for at få opladet batteriet og venter derefter til næste dag med at klippe. Uret med timer og minutter indstilles med følgende kommando: * 50 # hhmm # Start- og stoptidspunkt for klipning angives kun i hel time med kommandoerne: Starttidspunkt Stoptidspunkt Starttidspunkt Stoptidspunkt

første klippeperiode første klippeperiode anden klippeperiode anden klippeperiode

* 51 # hh # * 52 # hh # * 53 # hh # * 54 # hh #

Eksempel 1: Auto Mower skal klippe mellem klokken 9.00 og 13.00. Klokken er i dette eksempel 7.45, når indstillingen foretages. * 50 # 0745 # * 51 # 09 # * 52 # 13 #

* 6 # antal uger # * kode # Eksempel: 6 # 5 # kode # betyder, at du skal indtaste * * koden hver femte uge

Eksempel 2: Auto Mower skal klippe mellem klokken 8.00 og 11.00 og mellem 18.00 og 23.00. Uret er allerede indstillet.

Indstilling af lyd

* 51 # 08 # * 52 # 11 # * 53 # 18 # * 54 # 23 #

De lydsignaler, som Auto Mower anvender, er inddelt i fire grupper: Driftslyd

Auto Mower meddeler, at den klipper eller oplader. Fejllyd Auto Mower meddeler, at der er fejl. Startlyd Auto Mower advarer, at knivpladen sættes i gang Tyverialarm Sætter i gang, hvis Auto Mower ikke afbrydes korrekt.

For at ophæve begrænsningen af driftstiden, indstilles start- og stoptidspunkt til samme time. Eksempel:

* 51 # 0 # * 52 # 0 # * 53 # 0 # * 54 # 0 # Dansk –

13


ANVENDELSE Det er muligt at nulstille samtlige start- og stoptider ved at indtaste * 35 #. Urets indstilling påvirkes da ikke. Hvor mange timer der kræves for at klippe en græsplæne beror på en mængde faktorer som f.eks. størrelse, udformning af klippeområde, og hvor hurtigt græsset vokser. Som en første indstilling kan en egnet driftstid beregnes som 1 time pr. 100 m2 klippeområde, dvs., at 700 m2 giver 7 timer. Når Auto Mower herefter har været i drift gennem nogle uger, kan driftstiden enten sænkes eller forøges efter behov. Det er bedst at undgå at bruge Auto Mower om natten, eftersom græsset på dette tidspunkt er fugtigt og kan samle sig under karrosseriet.

Ikke tilladt sektor.

275°

85°

265°

95°

Det er muligt at nulstille de indstillede udgangsvinkler til leveringsindstillingen ved at indtaste * 36 #.

Søgning efter nedgravet bøjeligt kabel Auto Mower har en funktion, så det er nemt at søge efter et nedgravet bøjeligt kabel. Ved at indtaste 5 # 1 # og lade * sikkerhedsskjoldet være åbent, indstilles Auto Mower til at søge efter det bøjelige kabel.

For at begrænse slitagen på græsplænen foran ladestationen bakker plæneklipperen ikke lige langt ud, hver gang den forlader ladestationen, ca. 52 cm +/- 10 cm. Det er muligt at lade plæneklipperen bakke længere eller kortere ud end 52 cm.

Når kabelsonsoren i Auto Mowers front befinder sig uden for afgrænsningskablet, bipper plæneklipperen, og inden for giver den ikke noget signal. Når den befinder sig inden for, tænder lysdiode 3. Kommandoen fungerer kun, når ladestationen er tilkoblet.

Bakstrækningen foran ladestationen kan ændres ved at indtaste * 64 # cm #, hvor cm er 0-99 cm længere end normalt og 101-130 cm er kortere end normalt.

Når plæneklipperen ikke registrerer noget signal, blinker alle fire lysdioder.

Eksempel 1: * 64 # 20 # betyder, at plæneklipperen bakker 52 + 20 cm +/- 10 cm ud, det vil sige 62-82 cm.

Nulstil Auto Mower til normalt niveau ved at indtaste 5 # 0 #, eller * nedfæld sikkerhedsskjoldet.

Eksempel 2: * 64 # 108 # betyder, at plæneklipperen bakker 52 – 8 cm +/- 10 cm ud, det vil sige 34-54 cm.

Sådan forlades ladestationen

Hvis man indtaster * 64 # 0 #, bakker plæneklipperen 52 cm tilbage uden variation. Standardindstillingen er 100, dvs. plæneklipperen bakker 52 cm +/- 10 cm ud.

Se kapitlet ”Installation” (Placering af ladestation). Ved levering forlader Auto Mower ladestationen i en vilkårlig vinkel mellem 90° og 270°. Det fungerer godt på de fleste grunde. Hvis man ønsker at vælge en anden vinkel, skal man indtaste to vinkler mellem hvilke den skal forlade ladestationen, 65 # vinkel 1 #, 66 # * * vinkel 2 #. Eksempel: Plæneklipperen skal forlade ladestationen mellem 80° og 100°: 65 # 80 #, 66 # 100 #.

*

*

Ikke tilladt sektor.

80°

100° Hvis man ønsker, at plæneklipperen skal forlade ladestationen i to symmetriske sektorer f.eks. 85-95° og 265-275°. Her skal kun den ene vinkel indtastes og derefter 67 # 1 #.

*

Eksempel: 85-95° og 265-275°:

* 67 # 1 #.

14 – Dansk

* 65 # 85 #, * 66 # 95 #,

Klipning af biområde Sæt Auto Mower i driftspositionen ”Klippe biområde” ved at indtaste kommandoen 33 #, når Auto Mower står i generato* ren. Herefter vil Auto Mower bakke fri af generatoren og stå umiddelbart foran generatoren, når batteriet er fuldt opladet. Flyt derefter Auto Mower til biområdet. Når klipningen går i gang, kører Auto Mower lige indtil hele batteriet er afladet (hvilket tager ca. 2-3 timer), og herefter signaleres meddelelsen ”Generator findes ikke”. Auto Mower skal herefter manuelt sættes tilbage i generatoren. Driftspositionen ”Klippe biområde” ophæves automatisk. Du kan også afbryde driftspositionen ”Klippe biområde” med kommandoen 34 #, inden batteriet er afladet. Sæt derefter * Auto Mower tilbage i klippeområdet, hvor ladestationen er placeret, så den efter behov selv kan søge efter ladestationen.


ANVENDELSE Fejl- og informationssignaler Ved hjælp af denne tabel er det muligt at tyde Auto Mowers signaler. Når sikkerhedsskjoldet åbnes, og alarmen frakobles, tændes lysdioderne på tastaturet i 12 sekunder. Grøn lysdiode viser informationsmeddelelse og rød lysdiode fejlmeddelelse. For at få vist seneste fejlmeddelelse, kan man indtaste 20 #.

*

Lysdiode

Lyd

Årsag

Lysdiode 1 blinker 1 2

3 4

2 bip hvert 10. sekund

5 6

2

3 4

Opladning i gang. Når opladningen er afsluttet, sættes Auto Mower i drift igen.

2 bip hvert 10. sekund

5 6

2

3 4

3 bip/ sekund

Kode savnes eller er udløbet. Indtast koden igen.

5

2

3

3 bip/ sekund

Auto Mower er kørt fast.

5

2

3 5 6

1 2

1

1 2

6

4

3 4

3 bip/ sekund

Auto Mower befinder sig uden for klippeområdet, eller også er nogen af kablerne tilsluttet forkert.

3 bip/ sekund

Hjulmotorerne er blokeret eller kører ujævnt. Kontrollér om noget blokerer drivhjulet.

5 6

3 4 5 6

3 4

3 bip/ sekund

Auto Mower kan ikke finde generatoren.

3 bip/ sekund

Auto Mower registrerer ikke signalet fra kablet.

5 6

Lysdiode 6 lyser

Lysdiode 4 lyser 1

2

2

6

4

1

Lysdiode 5 blinker

Lysdiode 3 blinker 1

Årsag

Lysdiode 5 lyser Auto Mower har klippet inden for det indstillede tidspunkt. Den sætter i gang med at klippe igen fra det indstillede starttidspunkt.

Lysdiode 3 lyser 1

Lyd

Lysdiode 4 blinker

Lysdiode 2 blinker 1

Lysdiode

3 4 5 6

Lysdiode 6 blinker 3 bip/ sekund

Knivpladen er blokeret. Afbryd strømafbryderen og sørg for at knivpladen kan rotere frit.

1 2

3 4

Lang biplyd

Forkert indtastning på tastaturet.

5 6

Den lange bip-lyd, der høres efter sikkerhedsskjoldet er løftet betyder, at knivpladen er bremset.

Dansk –

15


VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af klippeknive

Rengøring

STOP

Knivpladen sidder fastskruet på klippemotorens aksel og har tre klippeknive, som udslynges vha. centrifugalkraft. Knivene er monteret på knivskiven med hver sin specialskrue. Ved udskiftning af kniv: 1.

Rotér centrifugalpladen sådan, at dets hul havner midt for respektive skrue.

2.

Stik en stjerne- eller skruetrækker igennem og løsne skruen.

3.

Afmonter kniven.

OBS! Brug aldrig højtryksspuling og heller ikke rindende vand til rengøring af Auto Mower, eftersom der kan trænge væske ind i den elektroniske enhed og dermed ødelægge følsomme komponenter.

Karosseri, yderside STOP

Brug en blød svamp eller bomuldsklud og almindeligt postevand til rengøring af karrosseriet. Under kraftig tilsmudsning kan der også bruges en sæbeopløsning eller almindeligt opvaskemiddel. Knivholdernes konstruktion gør det muligt for klippeknivene at sidde godt fast, hvis de kommer i karambolage med mindre emner som f.eks. kviste på græsplænen. Kontrollér, at klippeknivene ikke er beskadigede, hvilket kan give vibrationer, som kan skade Auto Mower. Udskift efter behov alle tre klippeknive samtidigt for at gøre knivpladen så velafbalanceret som muligt.

Batteri Batteriets holdbarhed er afhængig af, hvor mange timer pr. dag Auto Mower er i drift. Ved fem timers klipning pr. dag kan batterierne normalt holde to til tre år. Længere driftstid pr. dag medfører kortere holdbarhed. Hvis Auto Mower ikke har haft problemer med at finde generatoren gennem længere tid og derefter bliver stående og signalerer ”Generator findes ikke” (3 bip-lyde pr. sekund, lysdiode 5 blinker), så kan det være tegn på, at batteriet skal udskiftes. Kontakt nærmeste forhandler for at få kontrolleret batteriet.

Vinteropbevaring STOP

OBS! Brug aldrig opløsningsmidler som acetone, benzin eller lignende præparater til rengøring af karrosseriet.

Underdel og knivplade STOP

Hold øje med knivplade og klippeknive en gang om ugen. Kontroller at knivdisken kan rotere frit og let. Kontroller også at centrifugalpladen kan rotere frit og let i forhold til knivskiven. Anvend børste for at fjerne eventuelle græsophobninger eller fremmedlegemer, og for at rengøre knivene når det behøves.

Gløderør og kontaktplader STOP

Hvis der er sorte mærker på Auto Mowers gløderør, er det tegn på dårlig elektrisk kontakt med ladestationens kontaktplader. Kontrollér, at plæneklipperen står i plan med ladestationen, og at dens ladepunkter har god kontakt med ladestationens kontaktplader.

• Om vinteren skal Auto Mower opbevares på et tørt sted og helst i indpakningsemballagen eller støttet på alle fire hjul med strømafbryderen frakoblet. • Der skal ikke tages forholdsregler mht. batteriets holdbarhed. • Generatoren bør om vinteren tildækkes med presenning eller plastpose, så den ikke bliver våd. Transformatoren skal i dette tilfælde frakobles vægstikket. Hvis ladestationen tages indenfor, bør kabelenderne beskyttes mod vand ved at sætte dem ned i Husqvarnas vandtætte forlængersæt. Hvis den ikke bliver det, oxyderes kablerne, hvilket medfører kontaktproblemer og funktionsfejl på plæneklipperen. En sortoxyderet leder skaber ikke tilfredsstillende elektrisk kontakt.

Nulstilling af transformatorens automatsikring Netspændingen skal være frakoblet i 10 sekunder og derefter tilkobles for at nulstille den udløste automatsikring.Rengøring

16 – Dansk

Eventuel korrosion på Auto Mowers gløderør og generatorens kontaktplader fjernes efter behov som f.eks. efter vinteropbevaring, eller hvis der er problemer med opladningen. Rengør gløderør og kontaktplader med fint slibemiddel. OBS! Transformatorens netledning bør ikke være tilsluttet elektrisk stik i væg under rengøring af generatorens kontaktplader. Hvis transformatoren er tilsluttet, og kontaktpladerne berøres med metaldele, kan disse kortslutte og udløse transformatorens automatiske sikring. Eftersom der er 15 V lavspænding, er der ingen risiko for at få livsfarligt elektrisk stød. Netspændingen skal være frakoblet i 10 sekunder og derefter tilkobles for at nulstille den udløste automatsikring.


FEJLSØGNING Fejlsøgningsskema Se i første omgang afsnittet ”Fejl- og informationssignaler” for at kunne tyde Auto Mowers forskellige signaler. Al fejlsøgning skal foretages efter opladning af batteri til Auto Mower for at udelukke, at fejlen skyldes et utilstrækkeligt opladet batteri. Læs hele brugsanvisningen igennem for at sikre, at fejlen er let at løse fra tastaturet eller ved at afbryde strømafbryderen.

Problem

Årsag

Løsning

Auto Mower registrerer ikke signalet fra afgrænsningskablet

Transformatoren er ikke tilsluttet netspænding, eller den automatiske sikring er udløst.

• En vedvarende bip-lyd betyder, at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet.

Brud på afgrænsningskablet.

Kontrollér afgrænsningskablet vha. strømafbryderen på generatoren.Reparér kabelbrud ved hjælp af Husqvarnas vandtætte forlængersæt art.-nr. 535 0443-01.

Hvis det sker på særlige steder, kan det skyldes forstyrrelser fra metalemner (stakit, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden.

Prøv at flytte afgrænsningskablet.

Hvis det sker i nærheden af en ”ø”, kan det skyldes, at afgrænsningskablet er trukket i forkert retning omkring ”øen” og derved afbryder signalet.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler.

Forkert justeret sammenkoblingsenhed, gløderør får dårlig kontakt med kontaktpladerne.

• Fjern eventuel oxydering fra Auto Mowers gløderør og generatorens kontaktplader med fint slibemiddel. • Sørg for at jorden, hvor plæneklipperen står, er plan og at ingen af baghjulene står i en fordybning. • Justér sammenkoblingsenheden sideværts og i højden. • Buk evt. kontaktpladerne lidt nedad.

Auto Mower kan ikke finde søgekablet.

Udlægningen af søgekablet skal ændres, så Auto Mower kan ”besøge” alle dele i klippeområdet.

Brud på søgekabel.

Kontrollér søgekablet vha. strømafbryderen på generatoren. • En vedvarende bip-lyd betyder, at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet. • Periodiske bip-lyde betyder kabelbrud eller forkert udlægning af søgekabel eller afgrænsningskabel. Reparer kabelbruddet og kontrollér at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler.

Batteriet har behov for genopladning.

Batteriet har behov for genopladning. Sæt Auto Mower i ladestationen og indtast 71 #. Batteriet * genoplades automatisk, hvilket tager 6-10 timer. Plæneklipperen viser dette vha. de sædvanlige opladningssignaler. Når genopladningen er færdig, vender plæneklipperen automatisk tilbage til normal drift. Det er en fordel, at foretage genopladningen om natten, hvor det er køligere. Hvis problemet ikke løses, skal man kontakte nærmeste forhandler for at få plæneklipperen kontrolleret og evt. få udskiftet batteriet.

Batteriet er nedslidt.

Kontakt nærmeste forhandler for at få udskiftet batteriet.

3 bip/sekund Lysdiode 6 lyser konstant

Auto Mower kan ikke finde generatoren 3 bip/sekund Lysdiode 5 blinker

• Periodiske bip-lyde betyder kabelbrud eller forkert udlægning af søgekabel eller afgrænsningskabel. Reparer kabelbruddet og kontrollér at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler.

Dansk –

17


FEJLSØGNING Problem

Årsag

Løsning

Auto Mower forlader klippeområdet

Hvis det sker på særlige steder, kan det skyldes forstyrrelser fra metalemner (stakit, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden.

Prøv at flytte afgrænsningskablet.

Klippeområdet har for stor hældning.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler.

Afgrænsningskablet er udlagt i forkert retning omkring en ”ø”.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler.

Afgrænsningskablet er placeret for tæt ved klippeområdets kant.

Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler.

Auto Mower er i drift for få timer om dagen.

Forlæng driftstiden, se ”Indstillinger”.

For stort klippeområde.

Prøv at begrænse klippeområdet eller forlæng driftstiden, se ”Indstillinger”.

Sløve klippeknive.

Udskift samtlige klippeknive, så de roterende dele er velafbalancerede.

Højt græs i forhold til den indstillede klippehøjde.

Forøg klippehøjden. Der kan være behov for at foretage sæsonens første klipning med en almindelig plæneklipper, inden du sætter Auto Mower i drift.

Græsansamling på knivplade eller omkring motoraksel.

Kontrollér, at centrifugalpladen og knivpladen roterer frit og let. Hvis de ikke gør det, skal centrifugalpladen og eventuelt knivpladen afmonteres, og græs og fremmedlegemer fjernes.

Auto Mowers ur skal indstilles.

Indstil uret, se ”Indstillinger”.

Start- og stoptidspunkt for klipning er forkert.

Skift indstillingen af start- og stoptidspunkter for klipning, se ”Indstillinger”.

Auto Mower vibrerer

Ubalanceret knivplade eller beskadigede klippeknive.

Efterse knivene, og udskift dem om nødvendigt.

Auto Mower kører omkring, men knivpladen roterer ikke

Auto Mower søger efter generatoren.

Ingen løsning. Knivpladen roterer ikke, når Auto Mower søger efter generatoren.

Klipperen klipper kortere perioder end sædvanlig mellem opladningerne.

Græs eller fremmedlegemer bremser knivskiven eller centrifugalpladen.

Afmonter og rengør knivpladen og centrifugalpladen.

Både klippe- og ladetid er kortere end normalt.

Dette er normal adfærd ved høje temperaturer (gradvist tiltagende over 25°C).

Ujævnt klipperesultat

Auto Mower er i drift på forkert tidspunkt

18 – Dansk


EF-erklæring om overensstemmelse (gælder kun Europa) Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46 36 146500, erklærer hermed og påtager sig det fulde ansvar for, at automatisk plæneklipper Husqvarna Auto Mower fra 2002 årgangsserienummer og fremad (året er angivet i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), modsvarer forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 22. juni 1998 ”angående maskiner” 98/37/EF, bilag IIA. - af den 3. maj 1989 ”angående elektromagnetisk kompatibilitet” 89/336/EØF, samt nu gældende tillæg. - af den 8. maj 2000 ”angående emission af støj til omgivelserne” 2000/14/EF. Oplysninger om støjemission og klippebredde fremgår af kapitlet Tekniske data. Følgende standarder er gældende: EN292-2. Udpeget organ 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S-754 50 Uppsala, Sverige, har udarbejdet en rapport med nummer 01/901/18 indeholdende overensstemmelsesvurdering i henhold til bilag VI til RÅDETS DIREKTIV af den 8. maj 2000 ”angående emission af støj til omgivelserne” 2000/14/EF. Huskvarna 3. januar 2002

Roger Andersson, Udviklingschef

Serienummer: Personlig kode:

Dansk –

19


´+H#z¶6`¨


Dansk –

21


114 00 39-06

´+H#z¶6`¨

2002W02

/Manual_Automower_G1_dk  

http://www.auto-mowers.dk/images/7/pdf/Manual_Automower_G1_dk.pdf

Advertisement