Page 1

PORTFOLIO


PROFILE น.ส.อัจฉราพรรณ คำ�เขียว (เจีย๊ บ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบแฟชัน่ และสิง่ ทอ

T: 083 - 3242550 E: Love_emotion_twin1@hotmail.com

CONTENT Styling project Design project Illustration project


STYLING PROJECT


WO RM


WORM คำ�ทีไ่ ด้มาคือคำ�ว่า อบอุน่ จึงต้องการสือ่ ถึงแสงแดดทีอ่ บอุน่ อารมณ์ของภาพจะเป็นอารมณ์แบบเบาๆ สบายๆๆถึงแม้จะใส่เสือ้ ผ้าทีห่ นา


DR EAM


DREAM ความฝัน ดิฉนั นึกถึงความฝันกลางวัน โดยใช้แมวเป็นตัวเอก เพือ่ สือ่ ถึงความฝันกลางวัน ทีใ่ ช้แมวเพราะ แมว ชอบนอนกลางวัน โดยจะสือ่ ถึงอารมณ์ความฝันของแมวทีแ่ ปลกประหลาดอยากจะเป็นเจ้าสาว และยัง แฝงด้วยการโฆษณา สร้อยคอไปด้วย


PRET TY ROCK


PRETTY ROCK ร๊อคแบบน่ารัก ใช้นางแบบทีห่ น้าตาน่ารัก กับเสือ้ แขนกุดคอบัว เน้นชุดสีด�ำ ให้ดรู อ๊ ค การแต่งหน้าและฉาก หลังให้ดสู ดใส ให้ดเู ป็นร๊อคน่ารัก


SW EET PI NK


SWEET PINK ดิฉนั ตีความของคำ�ว่า Pink คือ ความแอ๊บแบ๊ว ความโกหก หลอกลวงต้องการสือ่ ภาพออกมาเป็น ผูห้ ญิง ทีด่ เู ฟค เหมือนเธอกำ�ลังปิดบังความจริงของตัวเองอยู่ โดยแสดงออกโดยการใช้ความน่ารัก มาปิดบัง


FAN TAS TIC DIGIT


FANTASTIC DIGIT Fantastic กับ Digit ความมหัสจรรย์ กับ ตัวเลข ดิฉนั จึงใช้วสั ดุทต่ี วั เองมีคอื กำ�ไลข้อมือสีเงิน มาวางเลียง กันให้เกิดเป็นตัวเลข ซ้อนทับกันกับภาพนางแบบแต่งสีให้เกิดอารมณ์แบบ Fantastic


DESIGN PROJECT


MI NER


MINER ชุดในลุควินเทจ อารมณ์แบบ ทอมบอย กางเกงหลวมๆ กับเสือ้ ตัวโคร่งใช้สี Earth tone สีธรรมชาติ


BIKER BOY


BIKER BOY ชุดในลุคผูช้ ายบอบบาง กับ ความเข้มแบบ Biker boy เสือ้ ใช้เทคนิคการคัตติง้ แบบแจ๊กเก็ต ใช้สโี ทนอ่อน ในแบบฉบับผูช้ ายบอบบาง ทีผ่ ชู้ ายแมนๆก็ใส่ได้แบบไม่อายติ


AS A CHILD AGAIN


AS A CHILD AGAIN ได้แรงบันดาลใจจาก งานของ Merijn Hos ทีส่ ร้างงานศิลปะเด็กจึงออกมาเป็นชุดในลุคสดใสโดยใช้ลวดลาย ของสิง่ ของรอบตัว ตามเนือ้ เรือ่ งของภาพ ทีแ่ ฝงด้วยมุกตลกๆในงาน


ILLUS TRATION PROJECT


EF FECT TWI NS


EFFECT TWINS ดิฉนั ได้แรงบันดาลใจมาจาก ความผิดปกติทางพันธุก์ รรม โดยเน้นไปทีเ่ รือ่ งแฝดแต่ดฉิ นั ไม่ตอ้ งการให้ ภาพออกมาในรูปแบบทีน่ า่ กลัว จึงใช้ภาพหมีทน่ี า่ รักแต่รา่ งกายผิดส่วนกับโทนสีแบบวินเทจ ทีท่ �ำ ให้งานออก มาน่ารักในแบบวินเทจ


portfoliojeab  

my portforio

portfoliojeab  

my portforio

Advertisement