Page 1

!

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

2

ಸಂಖೊ: 21

ಮೇಯ್ 16, 2019

ಸದೆಂಚ್ ಹಾಸ್ತಯ -ಖಾಲ್ತಯ ಪರೋಪಕಾರಿ

ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ’ಸ್ತೋಜಾ 1 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸದೆಂಚ್ ಹಾಸ್ತಯ -ಖಾಲ್ತಯ ಆನಿ ತೆಂಬ್ಡ್ಯ ಾ ಮುಖಮಳಾಚೊ

ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ’ಸ್ತೋಜಾ ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಏರ್ಕ ಯಶಸ್ವ ೋ ಉದ್ಯ ಮಿ ಆನಿ ಬರೊ ಸಮಾಜ್ ಸೇವರ್ಕ ಜಾವ್್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಯ ಕ್ತ ಜಾವ್ನ್ ಸ್. ಜನನ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ವಿವರ್:

ಉದ್ಾ ಮ್ ಆನಿ ಪ್ ಗತಿ: ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ನಿಡ್ಡ ೋಡಿಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ದೇವ್ನಧೋನ್ ಸ್ಲ್ವವ ದೊರ್ ಆನಿ ದೇವ್ನಧೋನ್ ತೆರೆಜ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಯ ೬ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್್ ಒಕ್ಟ ೋಬರ್ 10, 1951 ವೆರ್ ಜಲ್ವಾ ಲ್ಲ. ತ್ಲ್ಕಾ ದೊೋಗ್ ಭಾವ್ (ದೇವ್ನಧೋನ್ ಜಾಲ್ವಯ ತ್) ತೆಗಿ ಭಯ್ಕಣ ಾಂ (ಮೇರಿ ದೇವ್ನಧೋನ್ ಜಾಲ್ವಯ ), ಲೋನಾ ಆನಿ ಲಲೊ ಮಾಂಬಯ್ ವಸ್ತ ಕತ್ಲ್್ತ್. ತ್ಲ್ಚಿ ಪತಿಣ್ ಲೆನಿ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಚೊವ್ನಗ ಾಂ ಭುಗಿ್ಾಂ ಲವಿಟಾ, ರೆನಿಟಾ, ರಾಯನ್ ಆನಿ ಡೇಮಿಯಾನ್.

ಮಾರ್ಕ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ 1969 ಥಾವ್್ 1972 ಪಯಾ್ಾಂತ್ ತ್ಲ್ಾಂತಿರ ರ್ಕ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಾಂ. 1972 ಥಾವ್್ 1975 ಬಾಯ್ರ ೋಯಾ್ ಾಂತ್ ’ಬಿರ ಜ್ಸಟ ೋನ್’ ಸಂಸ್್ ಯ ಾಂತ್ ಮೆಕಾಯ ನಿಕಲ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್್ ವ್ನವ್ರ ಕೆಲ್ಲ. 1975

ಶಿಕಾಪ್: ಡೆನಿಸ್ಚಾಂ ಪ್ರರ ರ್್ಮಿರ್ಕ ಶಿಕಾಪ್ ನಿಡ್ಡ ೋಡಿ ಫಿರ್್ಜ್ ಶಾಲ್ವಾಂತ್, ಹೈಸ್ಕಿ ಲ್ ಕ್ರಾಯ ಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಪಾಂಪೈ ಹೈಸ್ಕಿ ಲ್ವಾಂತ್, ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಮಾಂಬಯ್ ವಚೊನ್ ಮೆಕಾಯ ನಿಕಲ್ ಡಿಪೊ ಮಾ, ಯು. ಕೆ., ಲಂಡನಾಾಂತ್ ಬಿಸ್ನ್ ಸ್ ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್ ಡಿಪೊ ಮಾ, ಆನಿ ಯು.ಎಸ್.ಎ. oತ್ ಇಾಂಟರ್ನಾಯ ಶನಲ್ ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್ ಡಿಗಿರ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಆಪ್ರಣ ಯಾೊ ಯ . 2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಸ್್ ಯ ಾಂತ್ ಘೊಳೊನ್ ಆಸ್ತ್. ತ್ಲ್ಯ ಶಿವ್ನಯ್ ಕಾಯ ನರಾ ಆಾಂಟರ್ಪರ ನ್ಯಯ ಸ್್ ಲಮಿಟೆಡ್ ಹಚೊ ತೊ ದಿರೆಕ್ತ ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸನ್ ನವ್ನಯ ಉದ್ಯ ಮಿಾಂರ್ಕ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ತರ್ಭ್ತಿ ಮಖಾಂತ್ ಹೊ ಪ್ರ ೋರರ್ಕ ಜಾಲ್ವ. ಹಿ ಕಂಪ್ನ್ ಬಿರ ರ್ಟಷ್ ವಜಿ್ನ್ ಐಲ್ವಯ ಾಂಡ್ ಥಾವ್್ ನೋಾಂದಾವಣ್ ಜಾಲೊ ಆಸ್. ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಲ್ ಹೊೋಲಡ ಾಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಚೊ ಹಿಶೆದಾರಿಯ ೋ ಜಾವ್ನ್ ಸ್. ತ್ಲ್ಯ ಭಾಯ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಾಂತ್ ಸ್್ ಪನ್ ಕೆಲೊ ಕ್ೋಪ್ರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಚೊ ಹಿಶೇದಾರ್ ಆನಿ ಸ್್ ಪರ್ಕ ಸ್ಾಂದೊ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ಪಯಾೊ ಯ ಉಲೆೊ ೋಖಿತ್ ಕಂಪ್ನಿಚೊ ಸ್್ ಪರ್ಕ ಸ್ಾಂದೊಯ್ಕೋ ಜಾವ್ನ್ ಸ್. ಲಗ್ನ್ :

ಇಸ್ನವ ಾಂತ್ ಶಾಜಾ್ಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಆಕ್್ಸ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಗಿರ ೋರ್ಕ ಕಂಪ್ಣ ಾಂತ್ 2 ವಸ್್ಾಂ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್್ ವ್ನವ್ರ ಕೆಲ್ಲ. 1977 ತೆಾಂ 1986 ಪಯಾ್ಾಂತ್ ದುಬಾಾಂಯ್ತ್ಲ್ವಯ ’ಮೆರ್ಕಡೆಮೊಟ್್’ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿಾಂತ್ ಉದೊಯ ೋಗ್ ಚಲಯಾೊ ಯ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ 1986 ಇಸ್ನವ ಾಂತ್ ಶಾಜಾ್ಾಂತ್ ’ಫೋರ್ಚ್ಯ ್ನಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್’ ನಾಾಂವ್ನಚೊ ಸವ ಉದ್ಯ ಮ್ ಆರಂಭ್ ಕನ್್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ನಾಾಂವ್ನಡಿಿ ರ್ಕ ಜಾಲ್ಲ. ತ್ಲ್ಚಿ ಕಂಪ್ಣಣ ’ISO’ ಸರ್ಟ್ಫೈಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಥಾವ್್ ಪ್ರಾಂಚ್ ಮಿಲಯಾ ದಿರಾಮ್ ವಯ ವಹರ್ ಚಲವ್್ ಹೊ ಸಂಸ್ ಪರ ರ್ತೆರ್ಕ ಪ್ರವ್ಲೊ . ಸಭಾರ್ 45 ಕಾಮೆಲ ಹ್ಯ

ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ಚಾಂ ಲಗ್್ ಕ್ನಿ್ ಗೋಳಿಚ್ಯಯ ಲೆನಿ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಲ್ವಗಿಾಂ ಮೇಯ್ 3 ವೆರ್ 1977 ಇಸ್ನವ ಾಂತ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಹಯ ಹ್ಫಾತ ಯ ಾಂತ್ ತ್ಲ್ಣಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚೊ 42 ವ್ಲ ಲಗ್ ೋತಸ ವ್ ಸಂಭರ ಮಾನ್ ಆಚರಿಲ್ಲ. ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ದೊೋಗ್ ಚಲೆ ಆನಿ ದೊೋಗಿ ಚಲಯೊ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಲ್ವಾ ಲ್ಲಯ . ಲವಿೋಟಾ ಲಗ್್ , ಲೋರೊೋಯ್ ರಸ್ಿ ೋನಾಹ , ದುಬಾಾಂಯೊತ ೊ ಏರ್ಕ ಫಾಮಾದ್ ಡಿೋಜ ಜೊ ಸಂಸ್ರಾದಾಯ ಾಂತ್ ಕಾಯ್ಕ್ಾಂ ಚಲವ್್ ಆಸ್

ತ್ಲ್ಚಯ ಲ್ವಗಿಾಂ ಜಾಲ್ವಾಂ. ಲವಿೋಟಾನ್ ಯು.ಕೆ. oತ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಕೆಲ್ವಾಂ. ತಿಾಂ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಕಾಯ ನಡಾಂತ್ ವಸ್ತ ಕರುನ್ ಆಸ್ತ್. ರೆನಿೋಟಾನಿೋ ಯು.ಕೆ. ಂಾಂತ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಕೆಲ್ವಾಂ ಆನಿ ತೆಾಂ ಏರ್ಕ ರ್ರ್ನ್ಸಖಿ ಜಾವ್್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಲೆೊ ಾಂ ತೆಾಂ ಪರ ಸ್ತತ ತ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ ಏರ್ಲ್ವಯಾ್ ಸ ಾಂತ್ ಎಕ್ಿ ಕ್ಯಯ ರ್ಟವ್ ಸ್ನಕೆರ ಟರಿ ಜಾವ್್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್. ತ್ಲ್ಚಾಂ ಲಗ್್ ಐರ್ಟ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಕನೇ್ಲಯೊಸ್

ವ್ನಲೆಾಂಟಾಯ್್ ಲ್ವಗಿಾಂ ಜಾಲ್ವಾಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ದೊರ್ಗಾಂ ಭುಗಿ್ಾಂ ಆಸ್ತ್. ಹಾಂಕಾಾಂಯ್

ವೆಗಿಾಂಚ್ ಕಾಯ ನಡಾಂತ್ ವಸ್ತ ಕಚಿ್ ಆಲ್ಲೋಚನ್ ಆಸ್. ಚಲ್ಲ ರಾಯನ್ ನ್ಯಯ ಝೋಲ್ವಯ ಾಂಡಾಂತ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಕನ್್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ ಆನಿ ಡೇಮಿಯನಾನ್ ಸ್.ಎ. ಕರುನ್ ಆಸ್ನಟ ರೋಲಯಾಾಂತ್ ಥಂಯೊೊ ನಾರ್ರಿರ್ಕ ಜಾವ್್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್. ಭಾರಿಚ್ ಯಶಸ್ವ ೋ ಕ್ಯಟಾಮ್ ಡೆನಿಸ್ ಆನಿ ಲೆನಿ್

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಂಚಾಂ. ತೆಾಂ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂವಿಶಿಾಂ ಥೊಡೆಾಂಚ್ ವ್ನಚ್ಯತ ನಾಾಂಚ್ ರ್ಮ್ನಾರ್ಕ ಯ್ತ್ಲ್.

ಸ್ವ ರ್ತ್ ದಿೋವ್್ , ಇರ್ಜಾ್ಾಂರ್ಕ, ದುಬಾಯ ಯ ಾಂರ್ಕ ತ್ಲ್ಾಂಕ್ಚಿ ದುಡವ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ತ್ಲ್ಣಾಂ ದಿಲ್ವಯ . ಜಾತ್ಧಮ್್ ಮ್ಹ ಳೊಯ ಭೇದ್-ಭಾವ್ ತ್ಲ್ಚಯ ಲ್ವಗಿಾಂ ಭಿಲ್ಕಿ ಲ್ ನಾ. ರ್ಗಾಂವ್ನಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ’ಮಾನಸ ಕಾಂದಾರ ರ್ಕ, ದುಬಾಯ ಯ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂಚ್ಯಯ ಶಿಕಾಾ ರ್ಕ, ಅನಾಥ್ ಆಶಾರ ಯ ಾಂರ್ಕ, ನತ್ಲ್ಲ್ವಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ಖ ಾಂ ಪರ್ಭ್ ಸಂದ್ಭಾ್ರ್ ಧನ್ ಸಹಯ್ ಆನಿ ಜವ್ನಣ ಖಚ್್ ದಿಲ್ವ. ಆಪ್ಣೊ ಫಿರ್್ಜ್ ನಿಡ್ಡ ೋಡಿ ಇರ್ಜ್ಚ್ಯಯ ಯೊೋಜನಾರ್ಕ ಸಾ ಾಂದ್ನ್ ಕನ್್ ದುಡವ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ಕೆಲ್ವಯ . ಸಭಾರ್ ದುಬಾಯ ಯ ಕ್ಯಟಾಾ ಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಚಲಯಾಾಂರ್ಕ ಲರ್ಗ್ ಖಚ್ಯ್ರ್ಕ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ಕೆಲ್ವಯ . ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಕಲ್ವಾಂರ್ಗಣ ಕ್ೋ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಮೊಟೊ ದುಡವ ಸಹಯ್ ದಿಲ್ವಯ . ಪಯ್ೊ ಯ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ಶಾಜಾ್ಾಂತ್, ರ್ಗಾಂವ್ನಾಂತ್

ಸಮಾಜ್ ಸೇವಾ:

ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಏರ್ಕ ಮ್ಹನ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವರ್ಕ ಜಾವ್ನ್ ಸ್. ಯು.ಎ.ಇ. ಶಾಜಾ್ಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಎಸೋಸ್ಯೇಶನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಜಿೋವ್ನವಿಿ ಸ್ಾಂದೊ ಆಬಿ ’ಶಾಜಾ್ ಕನಾ್ಟಕ ಸಂಘ’ ಚೊ ಪ್ರತೊರ ನ್ ತಸ್ನಾಂ ಸ್್ ಪರ್ಕ ಸ್ಾಂದೊ ಜಾವ್ ತೊ ವ್ನವುತ್ಲ್್. ತ್ಲ್ಣಾಂ ಯು.ಎ.ಇ. oತ್ಲ್ೊ ಯ ಜಾಯಾತ ಯ 90% ಸಂಘ್ ಸಂಸ್್ ಯ ಾಂರ್ಕ ನೈತಿರ್ಕ ಪ್ರರ್ಟಾಂಬೊ ಆನಿ ಧನ್ ಸಹಯ್ ದಿಲ್ವಯ . ತ್ಲ್ಚಯ ಲ್ವಗಿಾಂ ಮಾಹ ಹೆತ್,

ಅನುಭವ್ ವಿಚ್ಯರುನ್ ಆಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ರ್ಜ್ವಂತ್ಲ್ಾಂರ್ಕ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವವ ಯ್ ತ್ಲ್ಣಾಂ ದಿಲ್ವಯ . ರ್ಗಾಂವ್ನಾಂ ಥಾವ್್ ಆಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ಚಡವತ್ ಪ್ರದಾರ ಯ ಬಾಾಂರ್ಕ ಮ್ಯಾಾ ಸ್ಚೊ

ಥಾವ್್ ಆಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ಕಲ್ವಕಾರಾಾಂರ್ಕ, ಸ್ಹಿತಿಾಂರ್ಕ, ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ ಮಖೆಲ್ವಯ ಾಂರ್ಕ ಸನಾಾ ನ್ ಕೆಲ್ವ. 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಾಜಾ್ಚ್ಯಯ ಇತಿಹಸ್ಾಂತ್ ಪಯ್ಕಲೆೊ ಯ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ಫಾರ ನಿಸ ಸ್ ಫೆನಾ್ಾಂಡಿಸ್, ಕಾಸ್ಸ ಯಾ ಹಚೊ ನಾಟರ್ಕ ಖೆಳಂವ್ಿ ಧನ್ ಸಹಯ್ ಲ್ವಭಯಾೊ ಯ . ತ್ಲ್ಯ ನಾಟಕಾ ತಫೆ್ನ್ ದೇಡ್ ಲ್ವಖ್ ರುಪಯ್ ಜಮ್ವ್್ ಇರ್ಜ್ ಬಾಾಂದಾಾ ರ್ಕ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಮ್ಜತ್

ಕೆಲ್ವಯ . ದೇವ್ನಧೋನ್ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರ್ ಹಕಾ ಶಾಜಾ್ಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಎಸೋಸ್ಯೇಶನಾಚ್ಯಯ ಸಭಾ ಸ್ಲ್ವಾಂತ್ ಬೈಬಲ್, ಕ್ಯರಾನ್ ಆನಿ ಭರ್ವತ್ ಗಿೋತ್ಲ್ ವ್ನಚುನ್ ಆಪ್ರೊ ಯ ಸವ ಾಂತ್ ಖಚ್ಯ್ರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ನ್ ಶೃದಾಧ ಾಂಜಲ ಕಾಯ್ಕರ ಮ್ ಚಲಯಾೊ ಾಂ. ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ ದಾಯ್ಕಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸ್ಾಂದೊ ಜಾವಿ್ ೋ ವ್ನವುನ್್ ಆಸ್. ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಕ್ಾಂಕ್ಣ ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ ಸಮಾಜಾಂತೊೊ 6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೂಡೆೊ , ಆಮಿಾಂ ವಹ ಡ್ ಜಾಲ್ವಯ ಾಂವ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಿೊ ಮ್ನೋಸ್್ ತಿ ಆಮಾೊ ಯ ಮ್ನಾೆ ಯ ಾಂಚಿ. ಆಮಾಯ ಾ ಮನೋಸ್ಥಿ ತೆವಿಶಿೆಂ: ಆಮಿಾಂ ಹೆರಾಾಂ ಥಾವ್್ ಶಿಕ್ಾಂರ್ಕ ಭಿಲ್ಕಿ ಲ್ ತಯಾರ್ ನಾಾಂವ್. ತೆಾಂ ಆಮಾಿ ಾಂ ಏರ್ಕ ಉಣಾಂಪಣ್ ಮ್ಹ ಳೊಯ ಮ್ನೋಭಾವ್ ಆಮೊೊ . ಆಮಿಾಂ ರ್ಲ್ವಫ ಾಂತ್ ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ ಉದ್ಯ ಮಿಾಂರ್ಕ ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಘಾಲ್್ , ತ್ಲ್ಾಂಚಯ ಸಮ್ಸ್ನಯ ಸಮೊಿ ನ್, ಏಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ ದಿಾಂವ್ನೊ ಯ ರ್ಕ ಕಾಯ ನರಾ ಆಾಂಟರ್ಪರ ನ್ಯಯ ಸ್್ ಲಮಿಟೆಡ್ ನಾಾಂವ್ನಚಾಂ ಸಂಘಟನ್ ಸ್್ ಪನ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಶಿಬಿರಾಾಂ, ಉಲವ್ನಾ ಾಂ, ತರ್ಭ್ತಿ, ಆಮಿಾಂ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹಡತ ಾಂವ್, ಆಮಾೊ ಯ ಚ್ ಖಚ್ಯ್ರ್ ಆಮಿ ತರ್ಭ್ತಿ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹಡೊ ಯ ರಿೋ ಪಂಚಿವ ೋಸ್ ಜಣ್ ಸಯ್ತ ಹಕಾ ಹಜರ್ ಜಾಯಾ್ ಾಂತ್, ತೆಾಂಚ್ ಪ್ರರ್ಟ್ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹಡೊ ಯ ರ್ ಅಡೇಜ್ ಹ್ಜಾರಾಾಂ ಪ್ರರ ಸ್ ಚಡ್ ಲ್ಲೋರ್ಕ ಯೇವ್್ ನಾಚೊಾಂರ್ಕ ಲ್ವರ್ಗತ ತ್. ಉತಿತ ೋಮ್ ದಾನಿ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೇವರ್ಕ, ಪ್ರರ ಮಾಣರ್ಕ ಉದ್ಯ ಮಿ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಾಂವ್ನಡೊ .

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ಾ ್ ಫುಡಾರಾವಿಶಿೆಂ:

ಆಮಾಯ ಾ ಲ್ತೋಕಾವಿಶ್ಾ ೆಂತ್ರ: ಆಮಾೊ ಯ ಲ್ಲೋಕಾರ್ಕ ಆಪ್ರೊ ಯ ರ್ಗಾಂವ್ಲೊ , ಆಪ್ರೊ ಯ ಸಂಸಿ ೃತೆಚೊ, ಭಾಷೆಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಣೊ. ಆಮೊೊ ಲ್ಲೋರ್ಕ ಗವಿಯ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಯ ಶೆಳಿಯೊ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಪರಿಾಂ ಜಾಲ್ವಯ ತ್. ಆದಿಾಂ ಧಾಮಿ್ಕಾಾಂಚಾಂ ಆಯಾಿ ತ್ಲ್ಲ್ಲ, ಆತ್ಲ್ಾಂ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣ್ವಾಂರ್ಕ ಲ್ವಗನ್ ಧಾಮಿ್ಕಾಾಂಚಾಂ ಘನ್ಯ್ಕೋ ದಾಂವ್ನೊ ಾಂ. ಇಲೆೊ ಶೆ ಪಯ್ೆ ಜಾಲೆೊ ಯ ಕೂಡೆೊ , ಕಾರ್ ಘೆತ್ಲೆೊ

ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಾಂತಿೋ ಫುಡೊ ಯ ದಿಸ್ಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ ಕಾಮಾಚ ಅವ್ನಿ ಸ್ ರುತ್ಲ್ ಜಾತೆಲೆ. ರ್ಲ್ವಫ ಾಂತ್ ಘೊಳೊನ್ ಮೆಳೊೊ ಸ್ಾಂಬಾಳ್ ಹಾಂರ್ಗ ಸಯ್ತ ಜೊಡುಾಂರ್ಕ ಸ್ಧ್ಯ ಆಸ್, ರ್ಲ್ವಫ ಾಂತ್ ಆಸ್ೊ ಯ ಜಾಯಾತ ಯ ಜಣ್ವಾಂಚಿ ಪರಿಸ್್ ತಿ ತಿತಿೊ ಬರಿ ನಾ. ಹಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ಸಭಾರ್ ಜಣ್ ಏಕಾ ಜಾರ್ಗಯ ರ್ ಠಿಕಾನಾಾಂತ್. ಪಯಾೆ ಯ ಾಂಚಯ , ಹುದಾಿ ಯ ಚ ಆಶೆರ್ಕ ಘಡೆಯ ಘಡೆಯ ಕಾಮಾಾಂ ಬದಿೊ ತ್ಲ್ತ್. ಆಮಾೊ ಯ ಯುವಜಣ್ವಾಂರ್ಕ ಕಷ್ಟ ಕಾಡುಾಂರ್ಕ ನಾಕಾತ್,

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಕಾಪ್ ಸಯ್ತ ಪುತೆ್ಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತ ಾಂ ಏರ್ಕಚ್ ಪ್ರವಿಟ ಪಯ್ೆ ಜಾಯ್ಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಆಶೇನ್ ರ್ಲ್ವಫ ರ್ಕ ಯ್ತ್ಲ್ತ್, ಸ್ತವೆ್ರ್ಚ್ ವಹ ಡ್ ಹುದಿ ಆನಿ ಚಡ್ ಸ್ಾಂಬಾಳ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಶೇತ್ಲ್ತ್. ಅನುಪ್ಕಾ ರಾವಿಶಿೆಂ: ಆಮಿಾಂ ಜಾಯ್ತ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ವಳಿಿ ಚ, ಲ್ವಗಿೆ ಲೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಸಭಾರಾಾಂರ್ಕ ಕಾಮಾರ್ಕ ವಹ ತ್ಲ್್ಾಂವ್, ಪುಣ್ ತ್ಲ್ಾಂಚಯ ಥಂಯ್ ಉಪ್ರಿ ರಿ ಮ್ನ್ ಉರಾನಾ. ಚಡ್ಲೊ ನಿಸಣ್ ಖೊಟ್ ಮಾನ್್ ಸಕಯ್ೊ ಲ್ಲಟೆೊ ಮ್ನಿಸ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ತ ತ್. ಆಮಾೊ ಯ ಮ್ನಾೆ ಯ ಾಂರ್ಕ ತೃಪ್ಣತ ಆಸ್ೊ ಯ್ ಉಣ, ಘೆತ್ಲೆೊ ಾಂ ರಿೋಣ್ ಪ್ರರ್ಟಾಂ ದಿತೆಲೆಯ್ ಉಣಾಂ. ಸಮಾಜ ಮಖರ್ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ಕೆಲ್ವೊ ಯ ಾಂರ್ಕಚ್ ಗ್ಳನಾಯ ಾಂವ್ನಿ ರ್ ಕಚ್ ಚಡ್.

ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ ನಹಿಾಂಚ್ ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ ಸಮದಾಯಾಲ್ವಗಿಾಂ ವ್ನವ್ರ ಕರುನ್ ಆಸ್, ಬರ್ಗರ್ ತೊ ಕನ್ ಡ ಆನಿ ತುಳು ಭಾಾಂದ್ವ್ನಯ ಾಂ ಮ್ಧಾಂಯ್ ಲ್ಲೋಕಾಮೊರ್ಗಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್. ತ್ಲ್ಣಾಂ ಸಮಾಜರ್ಕ ದಿಲ್ವೊ ಯ ಕ್ಯಮೆಿ ಚ್ಯಯ ಬೆಸ್ಾಂವ್ನನ್ಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ವಜಾಯ್ ಆಜ್ ತ್ಲ್ಚಾಂ ಸಗ್ಯ ಾಂ ಕ್ಯಟಾಮ್ ಬರೇಾಂ ಶಿಕಾೊ ಾಂ ಆನಿ ಬರಾಯ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತ್. ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ಚ್ಯಯ ಫುಡೊ ಯ ಭವಿಷ್ಯ ರ್ಕ ವಿೋಜ್ ಸವ್್ ಯಶ್ ಆಶೇತ್ಲ್. ----------------------------------------------------

ಖಮಿರಾೆಂತ್ರ ಆಪ್ಕಯ ಾ

ತಲೆಂತೆಂರ್ಕ ಫುಗ್ನ ಜೊಡುನ್ ಫುಲ್ಯ ೆಂ ಭುರ್್ೆಂ

ಗಲ್ಫಾ ಗಾರಾೆಂರ್ಚ್ಾ ಕುಟ್ಮಾ ೆಂವಿಶಿೆಂ: ಸಭಾರ್ ದಾದೊ ರ್ಲ್ವಫ ಾಂತ್ ಭೋವ್ಚ್ ಕಷ್ಟ ಾಂನಿ ಘೊಳೊನ್ ಪಯ್ೆ ಜಮ್ವ್್ ರ್ಗಾಂವ್ನರ್ಕ ಧಾಡತ ತ್. ರ್ಗಾಂವ್ನಾಂತ್ ತ್ಲ್ಾಂಚಿಾಂ ಬಾಯ್ೊ -ಭುಗಿ್ಾಂ ಊಾಂಚ್ಯೊ ಯ ಮ್ಟಾಟ ರ್ ಜಿಯ್ಾಂವ್ಿ ಸ್ತವ್ನ್ತಿತ್ಲ್ತ್. ಫುಡೆಾಂ ತೆ ನಿವೃತ್ ಜಾವ್್ ರ್ಗಾಂವ್ನರ್ಕ ಯ್ತ್ಲ್ನಾ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಮೊೋಲ್ ಆಸ್ನಾ. ತವಳ್ ತ್ಲ್ಾಂಚಯ ಲ್ವಗಿಾಂ ಪಯ್ೆ ಆಸ್ನಾಾಂತ್. ಕ್ಯಡಿಚಾಂ ಆಕರ್್ಣೋ ಆಸ್ನಾ, ಭುಗಿ್ಾಂ ವಳ್ಳ್ಿ ನಾಾಂತ್, ಬಾಯೊೊ ಮೂರ್ಟಾಂತ್ ಧತ್ಲ್್ತ್; ಭಿಮ್್ತ್, ತೆ ನಿಮಾಣಾಂ ಜಿವಿತ್ಲ್ಾಂತ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾತ್ಲ್ತ್. ಪ್ ಶಸ್ತಯ ಾ : ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾರ್ಕ ಸಭಾರ್ ಪರ ಶಸತ ಯ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ಯ ತ್; ತ್ಲ್ಚಯ ಲ್ವಗಿಾಂ ವಿಚ್ಯರ್ಲ್ವೊ ಯ ರ್ಕ ತೊ ಮ್ಹ ಣ್ವಲ್ಲ ಕ್ೋ, "ತ್ಲ್ಚಾಂ ಸವ್್ ಹಾಂವೆಾಂ ಲೇಖ್ ದ್ವರ್ಲೆೊ ಾಂ ನಾ" ಮ್ಹ ಣ್. ಹಾಂರ್ಗ ದಿಲ್ವಯ ತ್ ತ್ಲ್ಯ ಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಾಂತೊೊ ಯ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯ ಶೆರ ೋಷ್ಟ : • • •

ಎನ್.ಅರ್.ಐ. ಆಾಂಟ್ರ ಪರ ನ್ಯಯ ರ್ ಪರ ಶಸ್ತ , ಆರಯ ಭಟ ಇಾಂಟರ್ನಾಯ ಶನಲ್ ಪರ ಶಸ್ತ ರಚನಾ ಪರ ಶಸ್ತ

``ಆಯೊೊ ಸಂಸ್ರ್ ಭಿರಾಾಂಕ್ಯಳ್ ಸಾ ಧಾಯ ್ಚೊ ಜಾಲ್ವ. ಹಯ ಸಾ ಧಾಯ ್ರ್ಕ ಫುಡ್ ಕತ್ಲ್್ನಾ ತ್ಲ್ಲೆಾಂತ್ಲ್ಾಂ ಭಿತಲೆ್ ಭಿತರ್ ಜಿರುನ್ ವೆತ್ಲ್ತ್. ತವಳ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ಭವ್ಸ ದಿಸ್ತ ಮಾಾಂಡ್ 8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಭಾಣ್ ತಸಲ್ವಯ ಸಂಸ್್ ಯ ಾಂನಿ ಆಸ್ ಕಚಿ್ಾಂ ಅಸಲಾಂ ಶಿಬಿರಾಾಂ. ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂಚ್ಯಯ ತ್ಲ್ಲೆಾಂತ್ಲ್ಾಂರ್ಕ ಸ್ಣ್ವಯ ರ್ಕ ಧನ್್, ಉಜಳ್ಳ್ವ್್ , ಬಯಾ್ಾಂತಿೊ ಬರಿ

ವೆದಿ ದಿೋಾಂವ್ಿ ಸಕಾತ . ತ್ಲ್ಕಾ ಏರ್ಕ ದಾಕ್ೊ ಹೆಾಂ

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಬಿರ್ ಖಮಿರ್. ಹಯ ಶಿಬಿರಾರ್ಕ ಆಪ್ರೊ ಯ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ ಧಾಡುಲ್ವೊ ಯ ವಹ ಡಿಲ್ವಾಂರ್ಕ ಅಭಿನಂದ್ನ್ ಫಾವ್ಲ. ಅಶೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ವಲ್ಲ ಅನಿವ್ನಸ್ ಉದ್ಯ ಮಿ ಆನಿ ಚಲ್ಚಿತ್ರ ನಟ್ ರೊನ್ ರೊಡಿರ ರ್ಸ್ ಲಂಡನ್. ತೊ 05-05-2019 ವೆರ್ ಕಲ್ವಾಂರ್ಣ್ವಾಂತ್ ಚಲೆೊ ಲ್ವಯ 209 ವ್ನಯ ಮ್ಹ ಯಾ್ ಯ ಳ್ಳ್ಯ ಮಾಾಂಚಿ ಖಮಿರ್ - ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂಲೆಾಂ

ಸಭಾಣ್ ಹಕಾ ಚಲ್ವವಣ್ ದಿೋವ್್ ಉಲಯಾತ ಲ್ಲ. ಅಮ್ರ್ ಚ್ಯಪ್ರರ ನ್ ಬರಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ನಮೊೋ ಸವೆ್ಸಾ ರಾ ಗಿತ್ಲ್ಸವೆಾಂ ಕಾಯಾ್ಚಿ ಸ್ತವ್ನ್ತ್ ಜಾಲ. ಸ್ಯ ಮೆವ ಲ್ ಸ್ಕೆವ ೋರಾ ಆನಿ ಆನಿವ ಟಾ

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡಿಕ್ಯನಾಹ ಹಣ ಶಿಬಿರಾಾಂತೊೊ ಆಪೊ ಆನಬ ೋಗ್ ವ್ನಾಂಟೊೊ . ದಿಶಾ ಪಲ್್ ಮ್ಸಿ ರೇನಹ ಸ್ ಹಿಣಾಂ ಕ್ಾಂಕ್ಣ ಅಾಂಕೆ ಸಂಕೆ ಸ್ಾಂಗ್ೊ ತರ್ ಮೆಲ್ರೊಯ್ ಲ್ಲೋಬೊ ಕ್ಾಂಕ್ಣ ಚ ಧಾ ಕಾಯಾಿ ಯ ಉಲೆ ಸ್ಾಂಗ್ೊ . ಸವ್್ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ ಪರ ಮಾಣ್ ಪತ್ಲ್ರ ಾಂ ತಶೆಾಂ ಸ್ಡಿಪುಸತ ಕಾಾಂ ದಿಲಾಂ. ರ್ಗಯಾನ್ ಶೆರ ೋಷ್ಟ ಜಾವ್್

ಒಲಟಾ ಪ್ಣಾಂಟೊ, ನಾಚ್ ಶೆರ ೋಷ್ಟ ಜಾವ್್

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಯ್ಕೊ ಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ರು. ದೊೋನ್ ಹ್ಜಾರ್ ನಗ್ಿ ನ್ ದಿಲೆ ತರ್, ಒಲಟಾ ಪ್ಣಾಂಟೊ ಶಿಬಿರ್ ಶೆರ ೋಷ್ಟ ಜಾವ್್ ವಿಾಂಚುನ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ಕಾ ರು. ತಿೋನ್ ಹ್ಜಾರ್ ಫಾವ್ಲ ಜಾಲೆ. ತಶೆಾಂಚ್ ರ್ಗಯಾನ್ ಶೆತ್ಲ್ಾಂತ್ ಪಜ್ಳ್ಳ್ೊ ಯ ಯುವ ರ್ಗವಿಾ ನಿಹಲ್ ತ್ಲ್ವ್ಲರ ಹಕಾ ಕ್ಾಂಕ್ಣ ರ್ಗಯಾನ್ ನೆಕೆತ್ರ ಬಿರುದ್ ದಿೋವ್್ ಮಾಾಂಡ್ ಸಭಾಣ್ವ ತಪ್್ನ್ ಪರ್್ಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ. ಸ್ಟ ಯ ನಿ ಆಲ್ವವ ರಿಸ್ನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ ವ್ನಚೊ ಾಂ. ಶಿಬಿರ್ ನಿದೇ್ಶರ್ಕ ಎರಿರ್ಕ ಒಝೇರಿಯೊ ತಶೆಾಂಚ್ ನಾಟರ್ಕ ವಿಭಾರ್ಗಚ ತಬೆ್ತ್ದಾರ್ ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರ ದೊ, ಮ್ನಿೋಶ್ ಪ್ಣಾಂಟೊ, ಆಮಿರ ನ್ ಡಿಸೋಜ, ಶರ ವಣ್ ಬಾಳಿರ್ಗ, ಸವಿತ್ಲ್ ಸಲ್ವಡ ನಾಹ , ಫಾೊ ವಿಯಾ ರೊಡಿರ ರ್ಸ್, ನಾಚ್ ವಿಭಾರ್ಗಚ ತಬೆ್ತ್ದಾರ್ ರಾಹುಲ್ ಪ್ಣಾಂಟೊ, ಜಿೋವನ್ ಸ್ದಿಿ , ವೆಲನಿ ಗೋವಿಯಸ್, ರ್ಗಯಾನ್ ವಿಭಾರ್ಗಚ ತಬೆ್ತ್ದಾರ್ ಜೇಸನ್ ಲ್ಲೋಬೊ, ಡಿಯಾಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಶವಿ್ನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೈಸನ್ ಸ್ಕೆವ ೋರಾ ಆನಿ ಕ್ಾಂಕ್ಣ ಶಿಕಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ವಿತೊರಿ ಕಾಕ್ಳ್ ಆನಿ ಫಾೊ ವಿಯಾ ರೊಡಿರ ರ್ಸ್ ಹಾಂಕಾಾಂ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ. ತಶೆಾಂಚ್ ರಾಾಂದಾಾ ವೆವಸ್ನತ ಚಿ ಜವ್ನಬಾಿ ರಿ ಘೆತ್ಲ್ವೊ ಯ ನವಿೋನ್ ಲ್ಲೋಬೊ ಬಜಾಲ್, ವಿನೆಸ ಾಂಟ್ ಪ್ರವ್ೊ ಡಿಸೋಜ, ಸರಿತ್ಲ್ ಮ್ತ್ಲ್ಯಸ್ ಆನಿ ಆಶೆಲ್ ಡಿಸ್ಲ್ವವ ಹಾಂಕಾಾಂಯ್ ಫುಲ್ವಾಂ ದಿೋವ್್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ. ವೆದಿರ್ ಮಾಾಂಡ್ ಸಭಾಣ್ ಗ್ಳಕಾ್ರ್ ಎರಿರ್ಕ ಒಝೇರ್, ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಲ್ಕವಿ ಪ್ಣಾಂಟೊ ಆನಿ ಕಾಯ್ದ್ಶಿ್ ಕ್ಶೋರ್ ಫೆನಾ್ಾಂಡಿಸ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ಲೆೊ .

ಮೆಲ್ರೊಯ್ ಲ್ಲೋಬೊ ಆನಿ ನಾಟರ್ಕ ಶೆರ ೋಷ್ಟ ಜಾವ್್ ರಿಯಾ ಸೋನಲ್ ಲ್ಲೋಬೊ ವಿಾಂಚುನ್

ವೆದಿ ಕಾಯಾ್ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂ ಥಾವ್್ ಶಿಬಿರಾಾಂತ್ ಸ್ಣ್ವಯ ರ್ಕ ಧರ್ಲ್ವೊ ಯ ತ್ಲ್ಲೆಾಂತ್ಲ್ಾಂಚಾಂ ಪರ ದ್ಶ್ನ್ ಚಲೆೊ ಾಂ. ಸ್ತವೆ್ರ್ ಭಾಾಂರ್ಗರಾ ಸ್ತಾಂರ್ಗ್ರಾ (ಫೆರ ಡ್ ಕ್ಯಮಾರ್) ನಾಚ್ ಸ್ದ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ. ಕ್ಾಂಕ್ಣ ಮಾಾಂಯ್ ಭಾಸ್ (ಅಜಿತ್ ಪ್ಣೋಟರ್), ಪಂರ್ಡ್ ರ್ಗಯಾನಾ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್, ಖಂಯ್ ಗ್ಲ್ಲ ಹೊ ತ್ಲ್ಾಂಡುಲ್ಲ ಗ್ಳಮಾಟ ಪದ್ ಸ್ದ್ರ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ತುಜಾಂ ಘರ್ ಖಂಯ್ (ಜೊನ್ ಲ್ಲೋಬೊ ಕದಯ ) ನಾಚ್ ಸ್ದ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ. ಶಿಬಿರಾರ್ಥ್ ರೊಯ್ಸ ಟನ್ ಡಿಕ್ಯನಾಹ ನ್ ಘಡ್ಲ್ವೊ ಯ 14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿೋಕಾಚೆ ವೆಂಕಾರೆ

-ಫ್ತ್| ಸೆಡಿ್ ರ್ಕ ಪ್ ಕಾಶ್ ಎಸ್.ಜೆ.

2019 ಚಾಂ ಪ್ರಾಂಚ್ ಹಂತ್ಲ್ಾಂಚಾಂ ಜರಾಲ್ ಎಲಸ್ಾಂವ್ ಹಯ ಹ್ಫಾತ ಯ ಾಂತ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಏಕಾೊ ಯ ನ್ ಹೆಾಂ ಕಸ್ನಾಂ ಚಲೆೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ ಪಳ್ಳಾಂವೆೊ ಾಂ ತರ್, ಎಲಸ್ಾಂವ್ನಚೊ ಪರ ಸ್ರ್ ಆನಿ ಎಲಸ್ಾಂವ್ ದಿವಸ್ ಪಳ್ಳತ್ಲ್ನಾ ಏಕಾೊ ಯ ನ್ ಶಾಭಿೋತ್ಲ್ಯೇನ್ ಸ್ಾಂಗ್ಯ ತ್ ಕ್ೋ ಹಾಂರ್ಗಸರ್ ಆಸೊ ದವ ೋಷ್ ಆನಿ ವಿೋರ್ಕ. ’ಹಿಾಂದುತವ ’ ವ್ನದಿಾಂರ್ಕ ಹೆಾಂ ’ಕ್ತೆಾಂಚ್ ಬಂಧ ನಾಸ್ನೊ ಾಂ, ಕ್ತ್ಲ್ಯ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ತೆ ವಿೋರ್ಕ ವ್ಲಾಂಕ್ಯನ್ಾಂಚ್ ಗ್ಲೆ ಆನಿ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂ- ಚರ್ ಫರ್ಟಿ ರೆ ಅಪ್ರರ ಧ್ ಕರುನ್ಾಂಚ್ ರಾವೆೊ , ಮಖ್ಯ ಜಾವ್್ ಮಸ್ೊ ಮ್ ಆನಿ ಕ್ರ ೋಸತ ಾಂವ್ನಾಂಚರ್ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ತೆ ದದಸ್ಾ ರರ್ ಜಾವ್್ ಪರತ್ ರ್ಗದಿ ಆಪ್ರಣ ಾಂವ್ಿ ಆಸ್ಲೆೊ ಾಂ ಸವ್್ ಹೆರಾಾಂ ವಿರೊೋಧ್ ಉಪಯ ೋಗ್

ಕತ್ಲ್್ಲೆ. ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಮ್ತಿಾಂ ಏರ್ಕಚ್ ಆಸ್ಲೆೊ ಾಂ ಕ್ೋ ’ಹಿಾಂದು ರಾರ್ಟ ರ’ ಸ್್ ಪನ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್. ತೆ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್್ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಖೆಳ್ಳ್ಾಂತ್ ಜಿಕ್ನ್ ಯ್ಾಂವೆೊ ನಾಾಂತ್; ಪುಣ್ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಎದೊಳ್ಚ್ ಶಾಾಂತೆಚರ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ವ: ಹಯ ಆದಿಾಂ ಕರಿನಾಸ್ಲ್ವೊ ಯ ಪರಿಾಂ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಲ್ಲೋಕಾಚ್ಯಯ ಮ್ತಿಾಂನಿ ಜಾತಿವ್ನದ್ ಖಂಚಯಾೊ ; ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂರ್ಕ ದುಸ್ರ ಯ ವರ್ಗ್ಚ್ಯಯ ನಾರ್ರಿಕಾಾಂರ್ಕ ಸರಿ ಕೆಲ್ವಾಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ತೆ ’ರಾಷ್ಟ ರ ವಿರೊೋಧ’ ಮ್ಹ ಳೊಯ ಬಿಲ್ಲೊ ಯುವ ಕಲ್ವಕಾರ್ ಆಶಿಲ್ ಮ್ಸಿ ರೇನಹ ಸ್ನ್ ಫಕತ್ ದೊೋನ್ ವ್ಲರಾಾಂ ಭಿತರ್ ಸಡಯ್ಕಲೆೊ ಾಂ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಾಪ್ರೊ , ಕ್ತ್ಲ್ಯ ತೆ ಬಿಜಪ್ಣರ್ಕ ಆಪೊ ಮ್ತ್ ದಿೋನಾಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್; ರ್ಗದಿಯ್ರ್ ಆಸ್ೊ ಪ್ರಡ್ತ ವಿಸತ್ಲ್್ ಖರಿ ರ್ಜಾಲ್ ಕ್ೋ: ಸಭಾರ್ ಭಾರತಿೋಯ್ ಬಿಜಪ್ಣರ್ಕ ಆಪೊ ಮ್ತ್ ದಿೋನಾಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಚಯ ಪಯ್ಕಿ ಚಡಟ ವ್ ಹಿಾಂದು ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್.

ಥೊಡಯ ಚ್ ದಿೋಸ್ಾಂ ಆದಿಾಂ ಸ್ಧವ ದೇವ್ನ ಥಾಕ್ಯರ್ ಹಣಾಂ ಶಿೋದಾ ಸ್ಾಂಗ್ೊ ಾಂ ಕ್ೋ ಮಸ್ೊ ಮ್ ಆನಿ ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ನಾಂರ್ಕ ಫಸ್್ನ್ ಕಾಪ್ರತ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್. ತ್ಲ್ಯ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಬಿಜಪ್ಣ ಎಮೆಾ ಲೆಯ ಪರ ಸ್ಾಂತ ಫೂಕನ್, ದಿೋಬ್ರರ ರ್ಡ್ ಎಸ್ನಸ ಾಂಬಿೊ ಜಾರ್ಗಯ ಚೊ ಮ್ಹ ಣ್ವಲ್ಲ, "ಹೆಾಂ

ಸವ್ನ್ಾಂರ್ಕ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ ಕ್ೋ 90% ಮಸ್ೊ ಮಾಾಂನಿ ಆಮಾಿ ಾಂ ಮ್ತ್ ದಿೋಾಂವ್ಿ ನಾ ಲ್ಲೋರ್ಕ ಸಭಾ ಎಲಸ್ಾಂವ್ನಾಂತ್. ಅಸ್ನಾಂ ಆಸ್ತ ಾಂ ಜರ್ ಏರ್ಕ ರ್ಗಯ್ ದೂಧ್ ದಿೋನಾ ತ್ಲ್ಯ ಗಡುಡ ರ್ಗಯ್ರ್ಕ ಖಾಂವ್ಿ ದಿಾಂವೆೊ ಾಂ ರ್ಭಷೆಟ ಾಂ." ತ್ಲ್ಯ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಮಾನೆಕ

ಸಂಜಯ್ ಪ್ರರ್ಟಲ್, ಮ್ಹ ಣ್ವಲ್ಲ ಕ್ೋ, ಪರ ಸ್ತತ ತ್ ಎಲಸ್ಾಂವ್ ಲ್ಲೋಕಾರ್ಕ ರಸ್ನತ ಬಾಾಂದುಾಂರ್ಕ ಆನಿ ಉದಾರ್ಕ ಮೆಳ್ಳ್ೊ ಯ ಪರಿಾಂ ಕರುಾಂರ್ಕ ನಂಯ್, ಬರ್ಗರ್ ಹೆಾಂ ಎಲಸ್ಾಂವ್ ಹಿಾಂದು ಆನಿ ಮಸ್ೊ ಮಾಾಂ ಮ್ಧಾಂ. ಅಸ್ನಾಂ ಸ್ಾಂರ್ಗೊ ಯ ಬಿಜಪ್ಣ ಉಮೇದಾವ ರಾಾಂಚಿ ಆನಿ ಮಖೆಲ್ವಯ ಾಂಚಿ ಪರ್ಟಟ ಬರಿೋ ಲ್ವಾಂಬ್ಚ್ ಆಸ್. ’ಎಸೋಸ್ಯೇಶನ್ ಒಫ್ ಡೆಮೊಕಾರ ರ್ಟರ್ಕ ರಿಫೋಮ್ಸ ್ (ಎ.ಡಿ.ಆರ್.) ಸ್ಾಂರ್ಗತ ಕ್ೋ ಬಿಜಪ್ಣ ಪ್ರಡಿತ ಚ್ಯಯ ಾಂನಿ ಆಯ್ೊ ವ್ನರ್ ಅಸಲಾಂ ದವ ೋಷ್ಚಿಾಂ ಭಾರ್ಣ್ವಾಂ ಸಭಾರ್ ಕಡೆನ್ ಕೆಲ್ವಯ ಾಂತ್.

ರ್ಗಾಂಧ, ಕಾಂದ್ರ ಮಂತಿರ ಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ವಲೆಾಂ ತೆಾಂ ಮಸ್ೊ ಮಾಾಂ ಖತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ತಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಆನೆಯ ೋರ್ಕ ವಿೋರ್ಕ ವ್ಲಾಂಕಾತ ಲೆಾಂ- ಸ್ಧವ ,

ಪ್ರರ ರ್ಯ ಥಾಕ್ಯರ್, 2008 ಸಪಟ ಾಂಬರಾಾಂತ್ ಮ್ಲೆರ್ಗಾಂವ್ನಾಂತ್ ಬಾಾಂಬ್ ಫುಟಯ್ಕಲೆೊ ಾಂ, ಏರ್ಕ ಬಿಜಪ್ಣ ಉಮೇದಾವ ರ್, ಆಪುಣ್ ಅಕಾಾಂತ್ವ್ನದ್ ಪರ ಸ್ರುನ್ ಬಾಾಂಬ್ ಫುಟಂವ್ಿ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆೊ ಾಂ. ಆನೆಯ ೋಕ್ೊ ಬಿಜಪ್ಣ ಎಮೆಾ ಲೆಯ ಕನಾ್ಟಕಾಚೊ

ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂಚರ್ ಅಕರ ಮ್ಣ್ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಸರ್ಗಯ ಯ ಹ್ಳ್ಳಯ ಾಂತ್ ವಿಸ್ತ ರೊನ್ ರ್ಲ್ವಟೊಚ್ ಜಾಲ್ಲ. ಜಿಲ್ವೊ ಆಡಳ್ಳತ ಾಂ (ಜಂಯ್ ಹಿ ಹ್ಳಿಯ ಆಸ್) ಆನಿ ಉತತ ರ್ ಪರ ದೇಶ್ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ರಾನ್ ಹಚರ್ ಆಪ್ಣೊ ಬಳಿಷ್ಟ ದಿೋಷ್ಟ ಘಾಲ. ತೆಾಂ ಬರೆಾಂಚ್; ಪುಣ್ ಏರ್ಕ ಪಂರ್ಡ್ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಅಸಲೆಾಂ ಏರ್ಕ ಭುಶೆ್ಾಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ’ಶುದಿಧ ೋಕರಣ್’ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಏಕಾ ಮ್ನಾಿ ತಿ ಖತಿರ್, ಕಿತೆೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ಏಕಾ (ತೊಾಂಡಾ ಶಿಾಂ ಆನಿ ವಯ ಕ್ತ ರ್ತ್), ಸಭಾರ್ ಕಡೆನ್ ಕ್ತೆಾಂಚ್ ಫಿಕ್ರ್ ನಾಸ್ತ ಾಂ ಚಲ್ಲನ್ಾಂಚ್ ಆಸ್ ಮೇಯ್ 2014 ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಕಾಂದಾರ ಾಂತ್ ಅಧಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ಯ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್. ಅಸ್ನಾಂ ಆಸ್ತ ಾಂ ಹೆಾಂ ರ್ಮ್ನಾರ್ಕ ಯ್ತ್ಲ್ ಕ್ೋ ತ್ಲ್ಾಂಚೊ ಮಖೆಲ್ ಧಯ ೋಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ ಫಕತ್ ವಿೋರ್ಕ ವ್ಲಾಂಕ್ೊ (ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಪ್ರಟಾೊ ಯ 5 ವಸ್್ಾಂನಿ ಕೆಲೆೊ ಾಂ ಬರೆಾಂಪಣ್ ಭಾರತಿೋಯ್ ಪರ ಜರ್ಕ ದಾಖಂವ್ಿ ಕ್ತೆಾಂಚ್ ನಾ). ಒಕ್ಟ ೋಬರ್ 2014 -ಾಂತ್ ಭಾರತ್ಲ್ರ್ಕ ಧಖೊ ಬಸೊ ಆಯೊಿ ನ್ "ಶುದಿಧ ೋಕರಣ್" ಸ್ನರೆಮ್ನಿ ವೆಗಿಾಂಚ್ ದಾದಿರ ಹ್ಳ್ಳಯ ಾಂತ್ ಪ್ರರ ಜಿತ್ ಜಾವ್್ , ಏಕಾ ಮಸ್ೊ ಮಾನ್ - ಮ್ಹ್ಮ್ಾ ದ್ ಅಖಲ್ಖ ಥೊಡಯ ಹ್ಫಾತ ಯ ಆದಿಾಂ ಏಕಾ ರ್ಗಯ್ಿ ಮಾರ್ಲ್ವೊ ಯ ರ್ಕ. ಮಾಧಯ ಮಾಾಂನಿ ದಿಲೊ ವಧ್ ಸ್ಾಂರ್ಗತ ಕ್ೋ,

"ರ್ಗಯ್ರ್ಕ ಮಾರ್ಲ್ವೊ ಯ ರ್ಕ ಪ್ರರ ಜಿತ್ ಜಾವ್್ ತಿ ಕನಿ್ ರ್ಚ್ರ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ ವಳುಿ ಾಂರ್ಕ ಸರ್ಗಯ ಯ ದಾದಿರ ಹ್ಳ್ಳಯ ಚೊ ಲ್ಲೋರ್ಕ ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಮೆಳೊನ್ "ಶುದಿಧ ೋಕರಣ್" ಕತೆ್ಲೆ ದಾದಿರ ಹ್ಳ್ಳಯ ಾಂತ್ ಸರ್ಗಯ ಯ ನಿತ್ಲ್ೊ ಯ ನ್ ರ್ಗಯ್ಚಾಂ ಮೂತ್ ಶಿಾಂಪ್ರಡ ವ್್ . ಹ್ಳ್ಳಯ ರ್ಗರ್ ಪ್ರತೆಯ ಲೆ ಕ್ೋ ಅಖೊ ಖನ್ ರ್ಗಯ್ ಮಾಲ್ವಯ ್ ತೆಾಂ ಖರೆಾಂ, ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ತ್ಲ್ಯ ಉತ್ಲ್ರ ಾಂರ್ಕ ಕ್ತೆಾಂಚ್ ಪ್ರರ್ಟಾಂಬೊ ನಾ ತರಿೋ. ಪರ ರ್ಮ್ ಗವ್ನ್ಾಂ ದಾಖೆತ ರಾನ್ ವಧ್ ದಿಲ ಕ್ೋ ಅಖೊ ಖಚ್ಯಯ ಘರಾ ಥಾವ್್ ಪಲಸ್ಾಂನಿ ಧನ್್ ಹಡ್ಲೆೊ ಾಂ ಮಾಸ್ ರ್ಗಯ್ಚಾಂ ನಂಯ್, ಬರ್ಗರ್ ಬೊಕಾರ ಯ ಚಾಂ ಮ್ಹ ಣ್. ಚಡಟ ವ್ ಹ್ಳ್ಳಯ ರ್ಗರ್ ಧುಸ್್ಲೆ ಕ್ೋ ಸ್ ಳಿೋಯ್ ಆಡಳ್ಳತ ದಾರ್ ಸತ್ ಲಪಯಾತ ತ್ ಆನಿ ರ್ಗಯ್ರ್ಕ ಮಾರ್ಲೆೊ ಾಂ ಖರೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್. ’ಶುದಿಧ ೋಕರಣ್ ಸ್ನರೆಮ್ನಿ ಸ್ಧವ ಹ್ಶಿ್ತ ಗಿರಿ ಕತ್ಲ್ಲ, ನವ್ಲ ಅಚ್ರ್ಕ ದಿವ್ನಯ ಚೊ ಜಾಂ ದಿೋವ್ಯ ಬಲ್ವತ್ಲ್ಿ ರಾನ್ ಬಿಜಪ್ಣ ಮಖೆಲ ಸಂಜಯ್ ರಾನಾಚೊ ಪೂತ್ ವಿಶಾಲ್ ರಾನಾನ್ ಹಯ ದಿವ್ನಯ ಾಂತ್ ಜಾಹಿೋರ್ ಕೆಲೆಾಂ ಕ್ೋ ಹಯ ಅಖೊ ಖನ್ ರ್ಗಯ್ರ್ಕ ಮಾಲ್ವ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್

ಮಾನವಾರ್ಕ ದೋನಾಸ್ಯ ೆಂ ತಚೆರ್ ಫಟ್ಕಾ ರೆ ಅಪ್ಕ್ ಧ್ ಮಾೆಂಡುನ್, ಕಳಿತ್ ಕತ್ಲ್್ ಕ್ೋ

"ಬಹುಸಂಖಯ ತ್ವ " ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ವಿರೊೋಧ್ ಕಸ್ನಾಂ ಕಾಮ್ ಕತ್ಲ್್ಗಿೋ ಮ್ಹ ಣ್. ಫಿತಿಸಾ ಣ್ವಾಂ ಪ್ರತೆಯ ಾಂವಿೊ ಏರ್ಕ ಸಮಾಜ್ ಸವ್ನ್ಾಂರ್ಕ ಮೆತೆರ್ ಕನ್್ ಧಮಾ್ಚ್ಯಯ ನಾಾಂವ್ನರ್ ಹಾಂರ್ಗಸರ್ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂಚರ್ ಝುಜ್ ಮಾಾಂಡೆೊ ಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಕತ್ಲ್್ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ ಜಿವೆಾಂಚ್ ದಿಸ್ತ . ಪುಣ್ ಅಸಲ್ವಯ ಕೃತ್ಲ್ಯ ಾಂ ಬಂಧಡ್ ಹಡುಾಂರ್ಕ ಭಾರತಿೋಯ ಜನತ್ಲ್ ಪ್ರಡಿತ ಚೊ ಕಾಂದಾರ ಾಂತೊೊ ಸಕಾ್ರ್ ಫಕತ್ ಮೌನ್ ಪಡೊ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ಸ್ಧು, ಸ್ಧವ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಚೊ ಪಂರ್ಡ್ ವಯ ವಸ್್ ರ್ಕ ರಿೋತಿನ್ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂಚರ್ ಜುಲ್ಕಮ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಭಾಯ್ರ ಸಲ್ವಯ ್ತ್.

ಫಾಲ ನರಿಮ್ನ್, ಏರ್ಕ ಸಂವಿದಾನಾಚೊ ತಞ್ನ್ ಆನಿ ಭಾರತ್ಲ್ಚೊ ಕಾಯಾಿ ಯ ಾಂ ಶಾಸ್ತ ರ, ಸಪಟ ಾಂಬರ್ 12, 2014 ವೆರ್ ಆಪೊ ಉಪನಾಯ ಸ್, ನಾಯ ಶನಲ್ ಕಮಿಶನ್ ಫರ್ ಮೈನಾರಿರ್ಟಸ್ (ಎನ್.ಸ್.ಎಮ್.) ಹಕಾ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಯ್ಕಲ್ಲೊ ತೆನಾ್ ಾಂಚೊ ಮೈನಾರಿರ್ಟ ಎಫೇಸ್್ ಮಂತಿರ ನಜಾಾ ಹೆಪುತ ಲ್ವೊ . ’ಮೈನಾರಿರ್ಟಸ್ ಒನ್ ಕಾರ ಸ್ರೊೋಡ್ಸ : ಕಾಮೆಾಂಟ್ಸ ಒನ್ ಜ್ಯಯ ಡಿೋಶಿಯಲ್ ಪರ ನೌನ್ಸ್ಮೆಾಂಟ್ಸ ’, ಹಯ ವಿರ್ಯಾರ್ ಉಲವ್್ ನವ್ಲಚ್ ಕಾಂದಾರ ಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಸಕಾ್ರಾರ್ಕ ತ್ಲ್ಣಾಂ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ತಶೆರ್ಗತ್ ಧುಲೆಾಂ ಆನಿ ಹಯ ಹಿಾಂದು ಪಂರ್ಗಡ ಾಂಚ್ಯಯ ಸಕಾ್ರಾರ್ಕ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಸ್ಾಂಗ್ೊ ಾಂ ಕ್ೋ, ತುಥಾ್ನ್ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂ ವಿರೊೋಧ್ ಖೆಬಾಡ ಯೊ ಕನ್್ ತ್ಲ್ಾಂಚರ್ ಫರ್ಟಿ ರೆ ಅಪ್ರರ ಧ್ ಮಾಾಂಡುನ್ ಸತಂವೆೊ ಾಂ ತುಥಾ್ನ್ ಸರ್ಗಯ ಯ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಬಂಧ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್! ನರಿಮ್ನ್ ಮ್ಹ ಣ್ವಲ್ಲ, "ಹಿಾಂದುತವ ಆಪ್ಣೊ

ಸ್ಾಂಪರ ದಾಯ್ಕರ್ಕ ಸಸ್ಣ ಕಾಯ್ ಹೊರ್ಗಡ ಯಾತ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ಥೊಡಯ ಹಿಾಂದಾವ ಾಂನಿ ಪ್ರತೆಯ ಾಂವ್ಿ ಸ್ತವ್ನ್ತಿಲ್ವಾಂ ಕ್ೋ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಭಾವ್ನಡತ ನ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಆಜ್ ರಾಜಕ್ೋಯ್ ಅಧಕಾರ್ ದಿಲ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ - ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಚಿ ತಿ ಪ್ರತೆಯ ಣ ಅಧಕಾರಾಚಿ ಬಸ್ಿ ಘೆತ್ಲೆೊ ಕ್ೋಣ್ಾಂಚ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಪಂಥಾಹವ ನ್ ದಿೋನಾಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಹಿಾಂದುತವ , ತ್ಲ್ಕಾ ಭಗ್ೊ ಾಂ ಕ್ೋ ಪ್ರಟಾೊ ಯ ವಸ್್ಾಂನಿ ಹೆರ್ ಧಮಾ್ಾಂರ್ಕ ಭಾರತ್ಲ್ದ್ಯ ಾಂತ್ ಮಾನುನ್ ಆಯ್ಕಲೆೊ ಾಂ; ಪುಣ್ ಆಯ್ೊ ವ್ನರ್ ಘಡ್ನ್ ಆಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ಭಯಾನರ್ಕ ಘಡಿತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಉಜಾಯ ರ್ಕ ಧಮಾ್ಾಂದಯ ವ್ನರೆಾಂ ಘಾಲ್ವತ ತ್ ಆನಿ ತೊ ಭಾರತ್ಲ್ದ್ಯ ಾಂತ್ ವಿಸ್ತ ರುನ್ ಆಸ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಚಿಾಂ ದವ ೋಷ್ಚಿಾಂ ಭಾರ್ಣ್ವಾಂ ಅಸ್ನಾಂ ರ್ಮ್ನಾರ್ಕ ಹಡಟ ಕ್ೋ, ಹಿಾಂದು ಪ್ರರಂಪಯಾ್ಚಿ ಸಸ್ಣ ಕಾಯ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಬದಿೊ ಜಾಲೆೊ ಾಂ ತೊೋಾಂಡ್ ದಾಖಯಾತ , ಕ್ತ್ಲ್ಯ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ತೆಾಂ ಜ ಆಸ್ತ್ ಥೊಡೆಚ್ ಹೆಾಂ ಪ್ರತೆಯ ತ್ಲ್ತ್ ಆನಿ ಹೆರಾಾಂಕ್ೋ ಪ್ರತೆಯ ಾಂವೆೊ ಯ ಪರಿಾಂ ಉಚ್ಯಾಂಬಳ್ಳ್ಯ್ ಹಡಟ ತ್. ಆತ್ಲ್ಾಂ ಹಿಾಂದು ಭಾವ್ನಡ್ತ ಲ್ಲೋಕಾಚ್ಯಯ ಸಕಾ್ರಾನ್ ಆಪ್ರೊ ಯ ವ್ನಹ್ನಾಚಾಂ ಕದಲ್ ಕರುನ್ ತ್ಲ್ಣಾಂ ತೆಾಂ ಚಲಂವೆೊ ಾಂ ಆಟೆಟ ಾಂ ಹತಿಾಂ ಘೆತ್ಲ್ೊ ಾಂ." ತೊ ಮಖಸ್ತ್ನ್ ಮ್ಹ ಣ್ವಲ್ಲ, "ಆಮಾಿ ಾಂ ಟೆಲೆವಿಜನಾಚರ್ ಆಯೊಿ ಾಂರ್ಕ ಮೆಳ್ಳ್ಟ ಆನಿ ಪತ್ರ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂತ್ ವ್ನಚುಾಂರ್ಕ ಮೆಳ್ಳ್ಟ ಸದಾಾಂನಿೋತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಪರಿಾಂ ಏಕಾ ವ ಚಡ್ ಹಿಾಂದು ಮಖೆಲ್ವಯ ಾಂ ಥಾವ್್ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂಚರ್ ಕಚೊ್ ಬಲ್ವತ್ಲ್ಿ ರ್, ಅತ್ಲ್ಯ ಚ್ಯರ್, ವಿಕ್ರ ೋಪ್ ಆನಿ ನಿಸಸ ಾಂತ್ಲ್ನ್ ಆನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ಚಿ ರ್ಜಾಲ್ ಕ್ೋ ಕಾಂದಾರ ಾಂತ್ ಆಸ್ೊ ಯ ಸಕಾ್ರಾನ್ ಹಯ ಾಂ ವಿರೊೋಧ್ ಕ್ತೆಾಂಚ್ ಕೆಲೆೊ ಾಂ ನಾ ಹೆಾಂ ರಾವಂವ್ಿ ." ಹಿ ಚತ್ಲ್ರ ಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ಯ ಉಪ್ರರ ಾಂತಿೋ, ದವ ೋಷ್ಚ್ಯಯ ಭಾರ್ಣ್ವಾಂರ್ಕ ಆನಿ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂಚರ್ ಜಾಾಂವ್ನೊ ಯ ಹ್ಲ್ವೊ ಯ ಚರ್ ಭಾರತ್ಲ್ದ್ಯ ಾಂತ್ ಬಂಧಡ್ ಪಡಿೊ ನಾ. ಮೊೋಹ್ನ್ ಭಾರ್ವ ತ್, ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಮಖೆಲ, ಭಾರತ್ ಏರ್ಕ ’ಹಿಾಂದು ರಾರ್ಟ ರ’ ಕಚ್ಯಯ ್ರ್ಕ ಉಲ್ಲ ದಿತ್ಲ್, ಕಾಂದ್ರ ಮಂತಿರ ನಿರಂಜನ್ ಜೊಯ ೋತಿ ಚಿಡವ್್ ಸ್ಾಂರ್ಗತ ಕ್ೋ, ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್, ಏಕ್ೊ ’ರಮ್ಿ ದೊನ್’ (ರಾಮಾರ್ಕ ಜಲ್ವಾ ಲ್ಲೊ ) ವ ’ಹ್ರಾಮ್ಿ ದೊನ್’ (ಅನಾಯ ಯಾನ್ ಜಲ್ವಾ ಲ್ಲೊ ಕ್ಾಂಕೆಣ ನ್ ಸ್ಾಂಗ್ೊ ಾಂ ತರ್, ’ಬೊಡಿಿ ಚೊ ಪೂತ್’). 2014 ಸಪಟ ಾಂಬರ್ 14 ವೆರ್, ಬಿಜಪ್ಣ ಪ್ರಲ್ಮೆಾಂಟ್ ಸ್ಾಂದೊ ಸಕ್ಿ ಮ್ಹರಾಜಾನ್ ಆರೊೋಪ್ ಮಾಾಂಡ್ೊ ಕ್ೋ, "ಮಸ್ೊ ಮಾಚ ಮ್ದಾರ ಸ್ ಅಕಾಾಂತ್ವ್ನದ್ ಶಿಖಯಾತ ತ್." 2015 ಜನೆರ್ 15 ವೆರ್, ಮಿೋರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಜಮ್ಲ್ವೊ ಯ ಜಮಾಯ ರ್ಕ ಉದಧ ೋಶುನ್ ಸ್ಾಂರ್ಗಲ್ವಗೊ , ’ಬಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ಚ್ಯಯ ರ್

ಬಾಯೊೊ ಆನಿ 40 ಭುಗಿ್ಾಂ ಕಚ್ಾಂ ಚಲೆೊ ಾಂ ನಾ ಆನಿ ಆತ್ಲ್ಾಂ ವೇಳ್ ಆಯಾೊ ಕ್ೋ ಏಕಾ ಹಿಾಂದು ಬಾಯ್ೊ ನ್ ಉಣ್ವಯ ರ್ ಚ್ಯಯ ರ್ ಭುಗಿ್ಾಂ ತರಿೋ ಕರುಾಂರ್ಕಚ್ ಜಾಯ್ ಆಮೊೊ ಹಿಾಂದು ಧಮ್್ ಸ್ಾಂಬಾಳುಾಂರ್ಕ.’ ಹಿಚ್ ವ್ನತ್ಲ್್ ವಿಸ್ತ ರುನ್ ಮಖರ್ ಸ್ಾಂರ್ಗತ ಕ್ೋ, ’ಸಕ್ಿ ಮ್ಹರಾಜ್ ಸ್ಾಂಗನ್ ಮಖರ್ ಗ್ಲ್ಲ, ಕನೆವ ಡಟ ರ್ ಕತೆ್ಲ್ವಯ ಾಂರ್ಕ ಮ್ಣ್ವ್ಚಿ ಶಿಕಾಿ ದಿೋಾಂವ್ಿ ಜಾಯ್ ’ಘರ್ ವ್ನಪ್ಣಸ ’ ಕನವ ಡಟ ರ್ ಕಚ್ಾಂ ಭಿಲ್ಕಿ ಲ್ ನಂಯ್. ’ರಾವ್ನ ಥೊಡ್ ವೇಳ್’ ತ್ಲ್ಚಿಾಂ ಘಡಘ ಡಯ ಚಿಾಂ ಉತ್ಲ್ರ ಾಂ ಭಾಯ್ರ ಸಲ್ಾಂ, ’ಪ್ರಲ್ಯಮೆಾಂಟಾಾಂತ್ ಕಾನ್ಯನ್ ಪ್ರಸ್ ಜಾತೆಲೆಾಂ ಜ ಕ್ೋಣೋ ರ್ಗಯಾಾಂರ್ಕ ಮಾತಿ್ತ್ ತರ್ ಆನಿ ಕನೆವ ಡಟ ರ್ ಕತಿ್ತ್ ತರ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಮ್ಣ್ವ್ಚಿ ಶಿಕಾಿ ಮೆಳ್ಳಟ ಲ." 2015 ಸಪಟ ಾಂಬರ್ 28 ವೆರ್ ಜಾಲ್ವೊ ಯ ಖಯ ಸ್ತ ಾಂವ್ನಾಂತ್ (ಜನಾ್ ಾಂ ಅಖೊ ಖಚೊ ಜಿೋವ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೊ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ಥಂಯಸ ರ್ ಏರ್ಕ ದುಬಾವ್ ಪರ ಸ್ರ್ಲ್ಲೊ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಬಿೋಫ್ ಖೆಲೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್) ಹೆಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಅಕರ ಮ್ಣ್ವಚಾಂ ಏರ್ಕ ಘಡಿತ್ ಅಸ್ನಾಂಚ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲೆೊ ಾಂ ನಂಯ್ ಬರ್ಗರ್ ಲ್ಲೋಕಾಾಂಚ್ಯಯ ಜಮಾಯ ಚೊ ಬರಿೋ ಮ್ತ್ ಖಚು್ನ್ ಬಾಾಂದುನ್ ಹಡ್ಲ್ಲೊ ಘುಟಾ ಳ್ಳ್ಚೊ ಗಾಂದೊಳ್ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ತೊ ಲ್ಲೋರ್ಕ ಜಾಣ್ವಸೊ ಕ್ೋ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಕ್ತಾಂಯ್ ಕಯ್್ತ್, ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ವಿಚ್ಯತೊ್ಲ್ಲ ಕ್ೋಣ್ಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಅಹಂಬಾವ್ನನ್, ಹಂಕಾರಾನ್ ಆನಿ ದ್ಬಾವ್ನನ್. ಗ್ಳಜಾರ ಥಾಾಂತ್ ಮಸ್ೊ ಮ್

ಯುವಜಣ್ವಾಂರ್ಕ ಪಲಸ್ಾಂನಿ ಮಾನ್್ ಘಾಲ್ವಾಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ಕಾ ’ಎನ್ಕಾಂಟಸ್್’ ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ಲಲ್ವಯಾೊ ಾಂ. ಹೆ ಯುವಜಣ್ ನಿರಾಪ್ರರ ಧ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಮ್ಣ್ವ್ಾಂರ್ಕ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆೊ ಾಂ ಕ್ತೆಾಂಚ್ ಘಡ್ಾಂರ್ಕ ನಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಪರಿಾಂ ಜಾವ್್ ಆಜ್ಯನ್ ಬಿಾಂದಾಸ್ ಜಿಯ್ತ್ಲ್ತ್. ಫಕತ್ ಗ್ಲ್ವಯ ಹ್ಫಾತ ಯ ಾಂತ್ ಮೇಯ್ 2 ವೆರ್, ಏರ್ಕ ವಿಶೇಷ್ ಸ್ನಾಂಟರ ಲ್ ಬ್ಯಯ ರೊ ಇನೆವ ಸ್ಟ ಗೇಶನ್ (ಸ್.ಬಿ.ಐ.) ಕ್ೋಡಿತ ನ್ ಪಯ್ೊ ಾಂಚೊ ಪಲಸ್ ಒಫಿಸರ್ ಡಿ. ಜಿ. ವಂಝರ ಆನಿ ಎನ್. ಕೆ. ಅಮಿನ್ ಹಾಂಚ್ಯಯ ಫರ್ಟಿ ರಾಯ ’ಎನ್ಕಾಂಟರ್’ ಕಜಿಚರ್ ಇಶಾರ ತ್ ಜಹನ್ ಆನಿ ತಗ್ ಹೆರ್ ಯುವಕಾಾಂಚರ್ ಅಹ್ಾ ದಾಬಾದಾಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ವೊ ಯ ಘಡಿತ್ಲ್ ಥಾವ್್ ಕ್ತೆಾಂಚ್ ಅಪ್ರರ ಧ್ ನಾಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸವ್್ ಅಪ್ರರ ಧ್ ಮಾನ್್ ಉಡಯಾೊ ಯ ತ್. ಆಯ್ೊ ವ್ನರ್ ಯು.ಎಸ್. ಕಮಿಶನ್ ಒನ್ ಇಾಂಟನಾಯ ್ಶನಲ್ ರಿಲೋಜಸ್ ಫಿರ ೋಡಮ್ ಹಾಂಚ್ಯಯ ವ್ನರ್ಷ್ರ್ಕ ವಧ್ಚರ್ ಭಾರತ್ಲ್ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ಕಠಿೋಣ್ವಯ್ನ್ ಸ್ಾಂರ್ಗೊ ಾಂ, ’ಗ್ಲ್ವಯ ಧಾ ವಸ್್ಾಂನಿ

ಭಾರತ್ಲ್ಚ್ಯಯ ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂ ಚರ್ ಚಡಿೋತ್ ಆಕರ ಮ್ಣ್ ಸ್ತವ್ನ್ತಿಲ್ವಾಂ. ಹಿಾಂದು ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ್ವ್ನದಿಾಂನಿ (ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್., ಸಂಘ್ ಪರಿವ್ನರ್ ಆನಿ ವಿಶವ ಹಿಾಂದು ಪರಿರ್ದ್) ಆಪ್ರೊ ಯ ರ್ಗಜವೆಣ ಮಖಾಂತ್ರ ಹಿಾಂದು ನಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ವೊ ಯ ಾಂಚರ್ ಆನಿ ಪ್ರಟಾೊ ಯ ವರ್ಗ್ಾಂಚರ್

ದ್ಗಿ ವಿಣ , ಹ್ಲೆೊ ಆನಿ ಅಕರ ಮ್ಣ್ವಾಂ ಚಲವ್್ ಾಂಚ್ ಆಸ್ತ್. ಹಯ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ರ್ಜ್ವೆಣ ರ್ಕ ಬಲ ಜಾಲ್ವಯ ತ್ - ಮಸ್ೊ ಮ್, ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್, ಸ್ಖ್, ಬ್ರಧಷ್ಟ , ಜೈನ್ ಆನಿ ಉಣ್ವಯ ವರ್ಗ್ಚ ಹಿಾಂದು - ತೆ ಪಂಥಾಹವ ನಾರ್ಕ ಬಲ ಜಾಲ್ವಯ ತ್, ರಾಜಕ್ೋಯ್ ಹಿಾಂದು ಮಖೆಲ್ವಯ ಾಂಚ್ಯಯ ವತ್ನಾಾಂರ್ಕ ಆಪೊ ಜಿೋವ್ ಹೊರ್ಗಡ ಾಂವ್ಿ ಪ್ರವ್ನೊ ಯ ತ್, ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಉಲಂವ್ಿ ತ್ಲ್ಳೊ ನಾ ಜಾಲ್ವ, ಶಿಕಾಾ ರ್ಕ, ಘರಾಾಂರ್ಕ ಆನಿ ಕಾಮಾಾಂರ್ಕ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಬಂಧ ಪಡೊ ಯ . ಸಕಾ್ರಾಚ್ಯಯ ರೂಲಾಂ ಪಮಾ್ಣಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಶಿಕಾಪ್, ಘರಾಾಂ ಆನಿ ಕಾಮಾಾಂರ್ಕ ಅವ್ನಿ ಸ್ ಆಸ್ಜ ಜಾಲ್ವಯ ರಿೋ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಕ್ೋಣ್ಾಂಚ್ ಸಂವಿದಾನ್ ಪ್ರಳಿನಾ ಜಾಲ್ವ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಕ್ೋಣ್ಾಂಚ್ಸ ವಿಚ್ಯತೊ್ಲ್ಲ ನಾ ಜಾಲ್ವ."

ಮಖರುನ್ ಹಯ ವಧ್ನ್ ಸ್ಾಂರ್ಗೊ ಾಂ ಕ್ೋ,

"ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ನರೇಾಂದ್ರ ಮೊೋಡಿನ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪೂರ ಪ್ ಹಯ ಪಂರ್ಗಡ ಾಂ ಅನಾಯ ಯಾಾಂ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ತ್ಲ್ಳೊ ಉಭಾಲ್ವ್, ತಸ್ನಾಂಚ್ ತ್ಲ್ಚ್ಯಯ ಸಕಾ್ರಾಚ ಸ್ಾಂದ ಹಿಾಂದು ತಿೋವ್ರ ವ್ನದಿಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಲೆೊ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ ಆನಿ ತೆ ಲ್ಲೋಕಾರ್ಕ ಚಿಡಾಂವಿೊ , ಹೆಡಾಂವಿೊ , ಉಚ್ಯಾಂಬಳ್ ಕಚಿ್ ಭಾಸ್ ಸ್ವ್ಜನಿರ್ಕ ಜಾರ್ಗಯ ಾಂನಿ ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂ ವಿರೊೋಧ್ ಪರ ಸ್ರುನ್ ಆಸ್ತ್. ಆಯ್ೊ ವ್ನರ್ ಉರ್ಗತ ಯ ನ್ ಅಸಲ್ವಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಕೃತರ್ಕ ಕ್ರ ೋಧಾರ್ಕ ಬಲ ಜಾಲ್ವೊ ಯ ಾಂರ್ಕ ನಾಯ ಯ್ನಿೋತ್ ಮೆಳ್ಲೊ ನಾ ಜಾಲ್ವಯ ತಸ್ನಾಂಚ್ ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ಾಂತ್ಲ್ಾಂ ವಿರೊೋಧ್ ಕೆಲ್ವೊ ಯ ಆಕರ ಮ್ಣ್ವಾಂರ್ಕ ಫಾವ್ಲತೊ ನಾಯ ಯ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ ನಾ ಆನಿ ಆಕರ ಮಿಾಂಚರ್ ಅಪ್ರರ ಧ್ ಮಾಾಂಡ್ಲೆೊ ನಾಾಂತ್. ರಾಜ್ಯ ಆನಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ್ ಸಕಾ್ರಾಲ್ವ ಗಿಾಂ ನಿೋತ್ ಮಾಗಾಂರ್ಕ ಅಸಲ್ವಯ ಾಂರ್ಕ ಅವ್ನಿ ಸ್ ನಾ ಜಾಲ್ವಯ ತ್. ಹಯ ಸವ್್ ಸಂಗಿತ ಾಂಚರ್ ಹೊಾಂದೊನ್, ಭಾರತ್ಲ್ರ್ಕ ದುಸ್ರ ಯ ವ್ಲೋಳಿರ್ ದ್ವಲ್ವ್ಾಂ, ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ಾಂ-

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತ್ಲ್ಾಂಚರ್ ಜಾಾಂವ್ನೊ ಯ ಅಕರ ಮಾಾಂರ್ಕ, ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಸ್ವ ತಂತ್ರ ನಾಸ್ೊ ಯ ರ್ಕ ಹಯ ಖತಿರ್ ಭಾರತ್ "ಪರ ತೆಯ ೋರ್ಕ ಹುಸಿ ಆಸೊ ದೇಶ್," ಮ್ಹ ಣ್ ಇಾಂಟನಾಯ ್ಶನಲ್ ರಿಲೋಜಿಯಸ್ ಫಿರ ೋಡಮ್ ಏರ್ಕಟ ಪರ ಕಾರ್ ಹೆಾಂ ಕೆಲ್ವಾಂ." ಹೊ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ ಕಠಿೋಣ್ವಯ್ಚೊ ಆರೊೋಪ್ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಚರ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಚ್ಯಯ ಸಕಾ್ರಾಚರ್ ಜೊ ಜಾತಿವ್ನದಾನ್ ಭರೊನ್ ಗ್ಲ್ವ.” ಧಾ ವಸ್್ಾಂ ಆದಿಾಂ, 2009 ಇಸ್ನವ ಾಂತ್ ಏರ್ಕ ಬೃಹ್ತ್ ರಾಯ ಲ ಭಾರತ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೊಚ್ಯ್, ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್

ಭಾರತ್ ಏರ್ಕ ’ಹಿಾಂದು ರಾರ್ಟ ರ’ ಕಚ್ಾಂ. ದವ ೋಶ್ ಆನಿ ವಿೋರ್ಕ ವ್ಲಾಂಕ್ೊ ನಿೋತ್, ಸ್ಧವ ದೇವ ಥಾಕ್ಯರ್, ಸ್ಧವ ಪರ ರ್ಯ ಥಾಕ್ಯರ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ವರ್ಗ್ಚ್ಯಯ ಾಂಚಾಂ ಅಕರ ಮ್ಣ್, ದವ ೋಷ್, ಹಿಾಂಸ್ ಮಖರುನ್ಾಂಚ್ ಅಸ್. ಆನಿಕ್ೋ ದೊೋನ್ ಹಂತ್ ಎಲಸ್ಾಂವ್ನಚಾಂ ಚಲ್ಲಾಂರ್ಕ ಆಸ್ತ್, ವೇಳ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ನಾ ತ್ಲ್ಾಂಚಾಂ ನಾಸ್ಚಾಂ ರರ್ ರಾವಂವ್ಿ - ಪುಣ್ ಆಮಿಾಂ ಭಾರತ್ಲ್ಚೊ ಲ್ಲೋರ್ಕ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಗ್ ಜಾವ್್ ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಮೆಳೊನ್ ಹಕಾ ವಿರೊೋಧ್ ದಾಖಂವ್ಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್್ ಫುಡೆಾಂ ಸರೊಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್. (ಫಾ| ಸ್ನಡಿರ ರ್ಕ ಪರ ಕಾಶ್ ಎಸ್.ಜ. ಏರ್ಕ ವಯ ಕ್ತ ಸ್ವ ತಂತ್ಲ್ರ ಚೊ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ಏರ್ಕ ಖಯ ತ್ ಲೇಖರ್ಕ. ತ್ಲ್ಚೊ ವಿೋಜ್ವಿಳ್ಳ್ಸ್: cedricprakash@gmail.com) ----------------------------------------------------

ಭರ್ಪ್ರ್ಣ್ಚಿ ರೇಗ್ನ್ (The ಹಡ್ಲ್ಲೊ ಅಖಯ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಸ್ಧು ಆನಿ ಸ್ಧವ ಾಂನಿ ಜಾಾಂಚ ಬರಾಬರ್ ಆಸ್ಲೆೊ ಗ್ಳಜಾರ ಥಾಾಂತೆೊ ಅಸರಾಮ್ ಬಾಪು ಆನಿ ಮೊರಾರಿ ಬಾಪು; ತ್ಲ್ಣಾಂ ವಹ ಡ ತ್ಲ್ಳ್ಳ್ಯ ರ್ಜ್ವೆಣ ನ್ ಜಾಹಿೋರ್ ಕೆಲೆಾಂ:

Law of Abundance)

"ಭಾರತ್ರ ವಿಶವ ಗ್ಳರು ಅಭಿಯಾನ್" ‘ಸಂತ್ ಅಮಾರೆ ದೇಶ್ ಕ್ೋ ಶಾನ್ ಯಾಹಿರ್ ಬನಾತೆ ದೇಶ್ ಮ್ಹನ್ ವಿಶವ ಗ್ಳರು ಹೊ ಭಾರತ್ ಪ್ರಯ ರಾ ಐಸ್ ಹೆ ಸಂಕಲ್ಾ ಹ್ಮಾರಾ ಹಿಾಂದು ಧಮ್್ ಹಿೋ ವಿಶವ ಕ್ ವಿನಾಶ್ ಸ್ನ ಬಚ್ಯ ಸಕಾತ ಹೆ ಭಾರತ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೊಚ್ಯ್ ಆಹವ ನ್ ಕತ್ಲ್್ ಹೆ ಸಮಾಶ್ ಹಿಾಂದು ಏರ್ಕ ಝೂಟ್ ಹೊರ್ರ್ ದೇಶ್, ಧಮ್್ ವೆಹ್ ಸಂಸಿ ೃತಿ ಕ್ ರಕಾಿ ಕರೆ’ ಹೆಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ನೊ ಾಂ ಫಕತ್ ಘೊೋರ್ಣ್ ಧಾ ವಸ್್ಾಂ ಆದೊ ಾಂ, ಸವ್ನಿ ಸ್ ಜಾವ್್ ಯ್ತ್ಲ್ ಭಾರತ್ಲ್ಚಾಂ ಬಹುಮಖಿತ್ವ ದಸ್ವ ಟಾಂರ್ಕ ಮಖರ್ ಯ್ಾಂವೆೊ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ನೊ ಯ ಪರಿಾಂ

(ಫಿಲ್ಪ್ ಮುದರ್್) ಆದಾೊ ಯ ಹ್ಫಾತ ಯ ಾಂತ್, ಹಾಂವೆ ತಿೋನ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿರ್ಕ ನಿಯಮಾಾಂ ವಿಶಿಾಂ ಉಲೆೊ ರ್ಕ ಕೆಲ್ಲೊ : ಹಿಾಂ ನಿಯಮಾಾಂ ಲಗಿತ ಜಾತ್ಲ್ತ್; ಭಪೂ್ಪ್ಣ್ವರ್ಕ, ತತ್ಲ್ವ ರಾರ್ಕ ಆನಿ ಆಕರ್್ಣ್ವರ್ಕ. ಹಯ ಅವಸ್ವ ರಾಾಂತ್, ಭಪೂ್ಪ್ಣ್ವ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ಇಲೆೊ ಾಂ ವಿಸ್ತ ರುನ್ ವ್ನಚ್ಯಯ ಾಂ: 20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಂಚಿವ ೋಸ್ ವಹ ಸ್್ ಆದಿೊ ಮ್ಹ ಜಿ ಏರ್ಕ ಕಾಣ Charity begins at home, ಮ್ಹ ಣ್ವತ ತ್. ಮ್ಹ ಜಾಯ ಅಖಂಡ್ ಕ್ಯಟಾಾ ಾಂತ್ ಕ್ಲೆಜಿಚಾಂ ಮೆಟ್ ಚಡ್ೊ ಲ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ೊ ಾಂಚ್; ಆನಿ ರ್ಲ್ವಫ ರ್ಕ ಕಾಮಾರ್ಕ ಘೆಲ್ಲೊ ಾಂಯ್ಕ ಎಕ್ೊ ಚ್. ಮ್ಹ ಣ್ತ ಚ್ ಸಬಾರ್ ವಸ್್ಾಂ ಥಾವ್್ , ಹಾಂವೆ ಧಾಾಂತ್ ಏರ್ಕ ವ್ನಾಂಟೊ ಕ್ಯಟಾಾ -ಭಿತರ್ ದಾನ್ ದಿಾಂವೆೊ ಾಂ ನಿಯಮ್ ಪ್ರಳ್ಳ್ಯ ಾಂ. ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕಡೆಾಂ ಬೊೋನಸ್ ಆಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ವೆಳ್ಳ್, ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ವ್ನಾಂಟನ್ ಆಯಾೊ ಾಂ. ಹಯ ವವಿ್ಾಂ ನೈತಿರ್ಕ ಆನಿ ಭೌತಿರ್ಕ ಸಕತ್ ವ್ನಡೊ ಯ ಆನಿ ಚಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಪಯ್ೆ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕಡೆನ್ ಆಯಾೊ ಯ ತ್. ಕಾಮಾ ಕಡೆನ್ ಸ್ೋನಿಯರಾಾಂಚಾಂ ಕ್ರ್ಟಿ ಟ್ ಉಣಾಂ ಜಾಲ್ವಾಂ. ಪಯ್ೆ ಚ್ ವ್ನಾಂಟನ್ ಘೆಜ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಾಂ. ಆದಾೊ ಯ ಅವಸವ ರಾಾಂನಿ ಬರಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ಪರ ಮಾಣಾಂ, ವೇಳ್ ಏರ್ಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪನುಾ ಳ್. ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕಡೆನ್ ವೇಳ್ ನಾಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ ರುಧಾನ್ ಸದಾಾಂಚಯ ಜಾಲ್ವಾಂ. ದಕ್ಯನ್, ಮ್ಜ್ಯರಿ ಘೆನಾಸ್ತ ನಾ, ವೇಳ್ ದಿಾಂವೆೊ ೦ ಕಾಮ್ ಭಪು್ಣ್ವ್ಚಿ ರೇಗ್ರ ಜಾವ್್ ಆಸ್. ಮ್ಹ ಜೊ ವೆಳ್ ಹಾಂವೆ ಭಪೂ್ರ್ ರ್ರಾನ್ ವ್ನಾಂಟನ್ ಘೆತ್ಲ್ೊ . ಪಂಚಿವ ೋಸ್ ವಹ ಸ್್ಾಂ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಬೊಾಂಬಯ್ತ ಜನಾ ನ್, ವಹ ಡ್ ಜಾಲೊ , ಆನಿ PUC-II PCB ೦ತ್ ಫಸ್ಟ ಕಾೊ ಸ್ ಪ್ರಸ್ ಜಾಲ ಮ್ಹ ಜಿ ಎಕ್ೊ ಧುವಿಡ ಕ್ೋಣ್ ಸಯಾರ ಯ ಾಂನಿ ಮಾರ್ಿ ್ಶ್ನ್ ಕೆಲೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಜಾಯ ಳ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ೊ . ಅರ್ಧ್ ಆಗಸ್ತ ಉತ್ಲ್ರ ಲ್ಲ ತರ್-ಯ್ಕೋ ಫಾದ್ರ್ ಮಲೊ ರಾಾಂತ್ BSC- Nursing ಚಿ ಸ್ಟ್ ಕನ್್ ದಿತ್ಲ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣತ ಲ್ವಯ ಚೊ ಪತೊತ ನಾಾಂ. ಚಡವ ಚಾಂ ಏರ್ಕ ವಸ್್ ರ್ಭಷೆಟ ಾಂ ವೆತ್ಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಗ್ೊ ಾಂ ದಕ್ಯನ್ ಹಾಂವ್ ಖತ್ಲ್ರ್ ಥಾವ್್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಗ್ಲ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮೂಡುಬಿದಿರ ಚ್ಯಯ ಆಳ್ಳ್ವ ಸ್ಾಂತ್ ಜರಾಲ್ ನಸ್್ಾಂರ್ಗಚಿ ಸ್ಟ್ ಫಿರ್ಕಸ ಕನ್್ ಪ್ರರ್ಟಾಂ ಘೆಲ್ಲಾಂ. ಡ್ನೆಶನ್ ಮ್ಹ ಣ್ 25,000 ರುಪಯ್ ಹಾಂಣ-ಯ್ಕೋ ಘೆತೆೊ . ತವಿಸ್ ವಹ ಸ್್ ಆದಿೊ ಆನೆಯ ೋರ್ಕ ಕಾಣ ದೊೋನ್ ವಸ್್೦ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್, ಮ್ಹ ಜಾಯ ಆನೆಯ ಕೆೊ ಯ ಧುವೆಡ ರ್ಕ ನಸ್್ ಜಾಾಂವ್ಿ ಮ್ನ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ. ಶಿವ್ನ್ಾಂ ತಸ್ನೊ ಹ್ಳ್ಳಯ ಾಂತಿೊ ಜುನಿಯರ್ ಕ್ಲೆಜ್; ಆನಿ ತೆಾಂಯ್ PUC-11 Com ಮ್ಹ ಣ್ವತ ನಾ, ಕರಾವಳಿಾಂತಿೊ ಾಂ

ನಸ್್ಾಂಗ್ ಇಸಿ ಲ್ವಾಂ ಸ್ೋಟ್ ದಿೋಾಂವ್ಿ ಪ್ರರ್ಟಾಂ ಸಲ್ಾಂ. ತವಳ್ ಡ್ನೆಶನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಆಡ್ ನಾಾಂವ್ನನ್, ಹ್ಯ್್ರ್ಕ ವೃತಿತ ಪರ್ ಇಸಿ ಲ್/ಕ್ಲೆಜ್ Capitation fees ಘೆತ್ಲ್ಲಾಂ. ಫಿರ್್ಜ್ ಪ್ರದಿರ ಗ್ಲ್ವೊ ಯ ಾಂರ್ಕ ಸಕಾಟ ಾಂರ್ಕ ಶಿಪ್ರರಾಸ್ ಪತ್ರ ದಿತಲ್ಲ. ತೆಾಂ ಘೆವ್್ , ಫಾದ್ರ್ ಮಲೊ ರಾ ಕಡೆನ್ ಕಥೊಲರ್ಕ ಚಲಯಾಾಂಚಿ ಖತಡ್ ಜಾತ್ಲ್ಲ. ಮ್ಹ ಜಯ ಧುವೆಡ ರ್ಕ 30,000 ರುಪಯ್ ಹಡ್್ ಯ್, ನಸ್್ಾಂಗ್ ಡಿಪೊ ಮಾ ಸ್ೋಟ್ ಘೆ ಮ್ಹ ಳ್ಳಾಂ. ತಿೋಸ್ ಹ್ಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಹಾಂವೆ ದಿಲೆ. ಪಯಾೊ ಯ ವಸ್್ಚಿ ಫಿ, ಹೊಸ್ನಟ ಲ್, ಯುನಿಪಮ್್ ಆನಿ ಹೆರ್ medical supplies ಮ್ಹ ಣ್ 50,000 ರುಪಯ್ ಖಚ್್ ಪಡ್ೊ . ಖತ್ಲ್ರ್ ಥಾವ್್ ಹಯ ಚ್ ಕಾಮಾರ್ಕ ಆಯೊೊ ಾಂ, ತೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಖಚ್್ ದುಸರ ಚ್!. ಮೊಹ ಜೊ ವೇಳ್ ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಲ; ಪಯ್ೆ ದಿಲೆ; ಆನಿಾಂ ಮಕಾೊ ಯ ಫುಡರಾಚಿ ಏರ್ಕ ವ್ನಟ್ ಕನ್್ ದಿಲ. ಹಯ ದೊನ್-ಯ್ಕ ಸಂಧಬಾ್ಾಂನಿ, ಸಹಯ್ ಜೊಡೆೊ ಲ೦ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಚ್ ಭಾಾಂವ್ನಾಂಚಿo ಭುಗಿ್ಾಂ. ಭಾವ್ನರ್ಕ ಭಾವ್ನನ್ ಪ್ರವ್ನನಾ ಜಾಲ್ವಯ ರ್, ಆನಿ ಕ್ಣಾಂ ಪ್ರಾಂವೆೊ ಾಂ? ಸಹ್ಜ್; ಪುಣ್ ಕ್ತೆೊ ಸ್ನ ಜಣ್ "ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕಡೆನ್ ದಿೋಾಂವ್ಿ ಕಾಾಂಯ್ ನಾಾಂ" ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಅಭಾವ್ನಚೊ ದ್ಗೊ ಪ್ರಾಂಗ್ಳನಾ್ಾಂತ್? ತ್ಲ್ಾಂಚಿ ಮ್ತ್ The law of Scarcity ಪಮಾ್ಣಾಂ ಕಾಮ್ ಕತ್ಲ್್. "ಹಯ ದೊೋರ್ಗಾಂರ್ಕ-ಯ್ಕೋ ಮ್ಜತ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ತುಾಂವೆಾಂಚ್ ಮಕಾರ್ ಪಡಜಗಿೋ?" ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ ಸವ್ನಲ್ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕ್ಯಟಾಾ ಾಂತ್ ಉದಲೆೊ ಾಂ: ತೆಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚ೦ ತತ್ಲ್ವ ರಾಚಾಂ ನಿಯಮ್. ಕ್ೋಣ್ ತತ್ಲ್ವ ರಾಚ್ಯಯ ನಿಯಮಾ ಪರ ಮ್ಣಾಂ ಜಿಯ್ತ್ಲ್, ತ್ಲ್ಚಾಂ sub-conscious ತತ್ಲ್ವ ರಾಚಿ ತಸ್ವ ೋರ್ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಮ್ತಿ-ಪಟಳ್ಳ್ರ್ ವ್ಲಡತ , ಫಳ್ ತಸಚ್ ಆಸ್ತ . ಭರ್ಪ್ಪ್ರ್ಣಚೊ ಸಂಕೇತ್ರ ಹಯ ಮ್ಹ ಜಾಯ "ದಿಲ್ವೊ ಯ " ಕಣ್ಾಂಚೊ ಫಳ್ ಮಾಹ ಕಾ ಏರ್ಕ ದೊೋನ್ ವಸ್್ಾಂನಿ ಪ್ರವಿತ್ ಜಾಲ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕಾತ ಾಂ. ಕಾಮಾ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹ ಜಾಂ ಏಕಾ ಮೆಟಾಚಯ ಾಂ ಪರ ಮೊಶನ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಶಿಫ್ಟ ಡ್ಯಯ ಟೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಾಂ ಹಾಂವ್, ದಿಸ್ಚ್ಯಯ ಜರಾಲ್ ಡ್ಯಯ ಟೆರ್ ಆಯೊೊ ಾಂ. ಹಚಯ ವವಿ್ಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕ್ಯಟಾಾ -ಜಿವಿತ್ಲ್ಚಯ ರ್ ಬರೊ ಪರಿಣ್ವಮ್ ಜಾಲ್ಲ.

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಮಾಿ ಾಂ ಕ್ಯಟಾಾ ಚ್ಯಯ ಸಕಾಟ ಾಂರ್ಕ ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಮೆಳೊನ್, ಉಲಂವ್ಿ , ಮಾಗಾಂರ್ಕ, ಖೆಳೊಾಂರ್ಕ ಆನಿ ಜಾಂವ್ಿ ಆವ್ನಿ ಸ್ ಜಾಲ್ಲ. ಹೆಾಂ ಕ್ತೆಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಳ್ಳಯ ಾಂ, ತೆಾಂ ಹಾಂವೆಾಂ ದಿಲ್ವೊ ಯ ಚೊ ಫಳ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜಾಂ ಚಿಾಂತ್ಲ್ಪ್. ಕ್ಣ್ವರ್ಕ ತುಾಂವೆಾಂ ದಿಲೆಾಂಯ್, ತ್ಲ್ಯ ಘೆತೆೊ ಲ್ವಯ ಥಾವ್್ ಾಂಚ್ ತುಕಾ ಪ್ರರ್ಟಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಜ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಾಂ. ಕ್ಣ್ ದಿತ್ಲ್, ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ ತೊ ಭಪು್ಪ್ಣ್ವಚಾಂ ನಿಯಮ್ ಮಾಾಂದೂನ್ ಘೆತ್ಲ್. ತ್ಲ್ಚ್ಯಯ ಕಡೆನ್ ಉಣಾಂಪಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಾಂ. ಪಯ್ೆ ನಾ ಜಾಲ್ವಯ ರ್, ವೇಳ್ ಆಸ್, contacts list ಆಸ್. ತ್ಲ್ಾಂತುನ್ ಕ್ಣ್ವಕ್ೋ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಸ್ದ್ಯ . ದಕ್ಯನ್ ಭಪೂ್ಪ್ಣ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್, ದುಡವ ಚಿ ಗಿರೆಸ್ತ ಿ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲೆಕೆೊ ಾಂ ನಹಿಾಂ. ಆದಾೊ ಯ ಹ್ಫಾತ ಯ ಾಂತೆೊ ಾಂ, "ಮ್ಹ ಜ ಕಡೆನ್ ದಿೋಾಂವ್ಿ ಕಾಾಂಯ್ ನಾ" ಅವಸವ ರ್ ಪತು್ನ್ ಉರ್ಗಿ ಸ್ ಕಚೊ್. ಆಮಾೊ ಯ ಕಡೆನ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಪನುಾ ಳ್ಳ್ಾಂ ಆಸ್ತ ತ್. ಪಯ್ೆ , ವೇಳ್, ಇಸ್ಟ ಾಂಚಿ ಪರ್ಟಟ , ಶಿಫಾರಾಸ್ ಬರಂವಿೊ ರಿೋತ್, ಇತ್ಲ್ಯ ದಿ. ಮಾಗನ್ ಆಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ರ್ಕ, ಖಲ ಹತ್ಲ್ನ್ ಪ್ರರ್ಟಾಂ ಧಾಡೆೊ ಯ ಾಂ The Law of Scarcity ಜಾವ್್ ಆಸ್. ವಹ ಡ ಮಾಫಾನ್ ಲ್ಲೋರ್ಕ ಜಮೆೊ ಲ್ವಯ ವೆಳ್ಳ್, ಜಜುನ್ ಶಿಸ್ಾಂರ್ಕ ಸ್ಾಂಗ್ೊ ೦ ಕ್ತೆಾಂ? "ಮಾಹ ಕಾ ತ್ಲ್ಾಂಚಿ ಭಿಮೊ್ತ್ ದಿಸ್ತ . ಭುಕೆನ್ ತೆ ಆಸ್ತ್, ತ್ಲ್ಾಂಕಾ೦ ಜಾಂವ್ಿ ದಿಾಂವಿೊ ವಯ ವಸ್ತ ಕಯಾ್ಾಂ". ಹ್ಜಾರಾಾಂರ್ಕ ಮಿಕ್ವ ಾಂಚ್ಯಯ ಲ್ಲಕಾರ್ಕ ಸ್ತ್ ಪ್ರಾಂವ್ ಆನಿ ದೊೋನ್ ಮಾಸಯ ಯ ಕಶೆಾಂ ಪ್ರವೆತ ಲ್ಲಯ ? ಹೆಾಂ ಶಿಸ್ಾಂಚ೦ ವ್ನಜಿಬ ಸವ್ನಲ್, ಪುಣ್ The Law of Scarcity ಚಾಂ. " ಆನಿ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಉಾಂಡ್ ಮೊಡ್ೊ ಆನಿ ಲ್ಲಕಾರ್ಕ ವ್ನಾಂಟಾಂರ್ಕ ಶಿಶಾಾಂರ್ಕ ದಿಲ್ಲ: 5000 ವಹ ಯ್ರ ದಾದೊ , ಬಾಯಾೊ ಾಂ ಆನಿ ಭುಗಿ್ಾಂ ಸಡ್್ , ಧಾದೊಶಿ ಜವೆೊ ಆನಿ ಬಾರಾ ದಾಲಯೊ ಕ್ಯಡೆಿ ಉಲೆ್! ಅಸಲಾಂ ಅಜಾಯ ಪ್ರಾಂ ಆಜ್ಯನ್ ಜಜು ಕ್ರ ಸ್ತ ಕತ್ಲ್್; ಆಮಾೊ ಯ ಹತ್ಲ್ಾಂ ಮಕಾಾಂತ್ರ . ಭಾಾಂರ್ಗರ್-ಶಿಾಂರ್ಗರ್ ವಿಕೆೊ ಾಂ ನಾ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ? ವಹ ಯ್, ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂಚ್ಯಯ ಶಿಕಾಾ ಖತಿರ್, ಭಾಾಂರ್ಗರ್ಶಿಾಂರ್ಗರ್ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ ವಿಕೆೊ ಾಂ ನಾಾಂ? ಘರ್-ಜಾಗ ಆಡವ್ ದ್ವಲ್ಲ್ಗಿೋ? ಅಸಲಾಂ ವ್ನಜಿಬ ಸವ್ನಲ್ವಾಂ ಹಾಂವೆಾಂ ಆಯಿ ಲ್ವಯ ಾಂತ್: ದಿತಲ್ಲ ಆಸ್ೊ ಯ ರ್, ದಿಲೆೊ ಾಂ ತಿತೆೊ ಾಂ ಪ್ರವ್ನನಾ - ಅಸಲ್ಲ ಶಿಣ್-ಯ್ಕ

ಆಯೊಿ ಾಂರ್ಕ ಮೆಳ್ಳ್ತ . ದಾನಿಾಂಚ್ಯಯ ಸಸ್ಯ್ನ್ ಉಾಂಚೊ ಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡೆತ ಲ್ವಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಆವಯ್ಬಾಪ್ರಯ್್ ಆಪ್ರೊ ಯ ಪ್ರ್ಗಯ ್ಚರ್ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ ಹತ್ ಮಾರುಾಂರ್ಕ ನಾಾಂತ್? ಹೆಾಂ ಸವ್ನಲ್ ವಿಚ್ಯತೆ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಸಲೆಾಂ ಸವ್ನಲ್ ವಿಚ್ಯರುಾಂರ್ಕ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ ಾಂ ದೊೋನಿ ಕ್ಯಟಾಾ ಾಂ The Law of Scarcity ೦ತ್ ಜಿಯ್ತ್ಲ್ತ್. ಪಯ್ೊ ಾಂ ಕ್ಯಟಾಮ್, ಭಾಾಂರ್ಗರಾಾಂತ್ ಆಪ್ಣೊ ಭದ್ರ ತಿ ಸಧಾತ ತ್. ದುಸ್ನರ ಾಂ ಕ್ಯಟಾಮ್ "ಆಪ್ಣ ಾಂ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ ದಿೋಜ, ಮಾಹ ಕಾ-ಯ್ಕ ಭಾಾಂರ್ಗರ್-ಶಿಾಂರ್ಗರ್ ಕಯ್್ತ್" ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಚಿಾಂತ್ಲ್ಾ ನ್ ಭಾಾಂರ್ಗರಾಾಂತ್ ಆಪ್ಣೊ ಭದ್ರ ತಿ ಸಧಾತ ತ್. ಕ್ಣ್ ಚಲ/ಬಾಯ್ೊ ಮಿೋತಿ ಭಾಯ್ರ ಭಾಾಂರ್ಗರಾನ್ ಆಪ್ರಣ ರ್ಕಚ್ ಸಜಯಾತ . ತಿಕಾ ತತ್ಲ್ವ ರ್ ಭರ್ಗತ , ಆಪುಣ್ ಭಾಾಂರ್ಗರಾವಿಣಾಂ ಸಭಿತ್ ನಾಾಂ, ಉಾಂಚ್ಯೊ ಯ ಾಂ ಮೊಲ್ವಾಂಚ್ಯಯ ಕಾಪ್ರಿ ಾಂನಿ ರೆವ್ನಡ ಯಾ್ ಜಾಲ್ವಯ ರ್, ಹಾಂಕಾಾಂ ಸಮ್ಧಾನ್ ಜಾಯಾ್ ; ಪರತ್ ತತ್ಲ್ವ ರಾಚಾಂ ನಿಯಮ್ ಜಾವ್್ ಆಸ್ ಕಾರಣ್ ತ್ಲ್ಾಂಚಯ ಚ್ಯಲಚಾಂ. ಅೆಂತರ್-ಜಾಳಿಚೆೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಪ್ರರ ಕೃತಿರ್ಕ ನಿಯಮಾಾಂ ಪರ ಮಾಣಾಂ, ಹೊ ಸಂಸ್ರ್ ಸಂಪನ್ಯಾ ಳ್ಳ್ಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಗ್ಲ್ವ: ಕಸಲ್ಲಚ್ ತತ್ಲ್ವ ರ್ ನಾಾಂ. ತತ್ಲ್ವ ರ್ ಆಸ್ ತರ್ ತೊ ಆಮಾೊ ಯ ಚಿಾಂತ್ಲ್ಾ ೦ತ್: ಹಾಂವ್ ದುಬೊಯ , ಹಾಂವ್ ದುಬೊಯ ; ಮ್ಹ ಜಾಯ ಕಡೆನ್ ಕಾಾಂಯ್ ನಾಾಂ.." ಮ್ಹ ಣ್ ಲಧನ್ ಕನ್್ ನಿದೊಾಂರ್ಕ ಗ್ಲ್ಲೊ , ದುಬೆಯ ಾಂಪಣ್ ವ್ಲೋಡ್್ ಘೆತ್ಲ್. ಹಚ್ಯಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಪೂ್ಪ್ಣ್ವಚಿಾಂ ಚಿಾಂತ್ಲ್ಾ ಾಂ ಘೆವ್್ ನಿದೊೊ ಲ್ಲ ಮ್ನಿಸ್ the law of attraction ಚೊ ಫಾಯೊಿ ಜೊಡತ ; ತ್ಲ್ಚ ಕಡೆನ್ ದುಡು, ವೇಳ್, ಭಲ್ವಯ್ಕಿ , ಕ್ಯಟಾಾ ಾಂತ್ ಶಾಾಂತಿ ಅಸಲ ಗಿರೆಸ್ತ ಿ ಯ್ ಲ್ವಬಾತ : ಅಾಂತರ್-ಜಾಳಿಚರ್ ಅಸ್ೊ ಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಮೆಟಾಾಂ ಪಳ್ಳಯಾಾಂ. www.sucess.com 11 ವಾಟೊ ತುಜಾಾ ಜೋವನಾೆಂತ್ರ ಸಮೃದಿ ಆಕರ್್ೆಂರ್ಕ: 1. ಆಭಾರ್ ಧನಾವ ಸ್ಣ ಥಾವ್್ ಸ್ತರು ಕಯಾ್ಾಂ. ಕ್ತೆಾಂ ಆಸ್ ತೆಾಂ ಮ್ತಿಾಂತ್ ನಿಯಾಳುವ್ನಯ ಾಂ ಆನಿ ಅರ್ಗ್ಾಂ ದಿಾಂವ್ನಯ ಾಂ. ನವ್ಲಯ ಆಲ್ಲಚನಯ ಮ್ನಪಟಲ್ವರ್ ಖಂಚಂವ್ನಯ ಾಂ; ಆಪ್ರೊ ಯ ಚ್

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಜ್ ತಿತೆೊ ಾಂ ನಹಿಾಂ ರ್ಜ್ಪ್ರರ ಸ್ ಚಡ್, ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ ಪ್ಲ್ವಯ ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ವ್ನಾಂಟನ್ ಘೆಾಂವ್ನೊ ಯ ಖತಿರ್. 2. ಕಲಾ ನ್ ಕಯಾ್ಾಂ: ಯಶಸ್ವ ಮ್ತಿಾಂತ್ ಉಬಾಿ ತ್ಲ್. ಕ್ತೆಾಂ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್, ಕ್ತೆಾಂ ಜಾಾಂವ್ಿ ಜಾಯ್; ಆದಾೊ ಯ ಹ್ಫಾತ ಯ ಾಂತಿೊ ೦ "ಅಜಾಯ ಪ್ರಾಂ ಆಜುನ್-ಯ್ಕೋ ಜಾತ್ಲ್ತ್" ಹಚೊ ಉರ್ಗಿ ಸ್ ಕಚೊ್! 3. ಚಿಾಂತ್ಲ್ಪ್ ಬದಿೊ ಕಯಾ್ಾಂ: ದುಬಾಯ ಯ ಪಣ್ವಚಿಾಂ ಖುಣ್ವಾಂ ಜಾವ್್ ಆಸ್ತ್: ದುಕ್ಳ್, ಅಭಾವ್, ಉಣಾಂಪಣ್. ಆಪ್ರೊ ಯ ಭದ್ರ ತಿ ಪ್ರರ ಸ್ ಚಡ್ ಕ್ಣ್ ಆಪ್ರೊ ಯ ಪ್ಲ್ವಯ ಚೊ ಮೊೋಗ್ ಕತ್ಲ್್, ತ್ಲ್ಚ್ಯಯ ಕಡೆನ್ ಅಧರ್ಕ ಮಾಫಾನ್ ಫಾವ್ಲ ಜಾತ್ಲ್. 4. Construct an empowering reality: ಹೆಾಂ ಅಧರ್ಕ ರ್ಜ್ಚಾಂ. ಜಶೆಾಂ ಹಾಂವೆಾಂ ತಿರುಮ್ಲ ರಾಯಾಚ್ಯಯ ಜಾರ್ಗಯ ರ್ ಮಾಹ ಕಾಚ್ ಪಳ್ಳಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ಪರಿಾಂ. ಕ್ತೆಾಂ ಜಾಾಂವ್ಿ ಜಾಯ್ ತ್ಲ್ಚಿ ರಚನಾತಾ ರ್ಕ ಕೃತಿ ಮ್ತಿಾಂತ್ ಬಾಾಂದುನ್ ಹಡಯ ಾಂ. 5. ನಿೋಬ್ ಕಾಣಯೊ ನಾಕಾತ್: ಹಚಾಂ ವಿವರಣ್ ರ್ಜ್್ ನಾಾಂ. ಆಪೊ ಫುಡರ್ ಕ್ಣ್ವರ್ಕ ರ್ಜ್ಚೊ ನಹಿಾಂ? ದಕ್ಯನ್ ನಿಬಾಾಂಚ ನಿಾಂವೆಣ ಾಂ ನಾಕಾ.

8. ಆಪ್ಣೊ ಾಂ ಸಪ್ರಣ ಾಂ ಜಿಯ್ಾಂವ್ಿ ತಿಾಂ ಖಯಮ್ ಕರ್ (Commit to you dreams); ಆಪ್ಣೊ ಾಂ ನವಿಾಂ ಸಪ್ರಣ ಾಂ ಜಿಯ್ಾಂವ್ಿ ಸಫುತ್ ಘಾಲ್ಲೊ , ಕಸಲ ಅಡಿ ಳ್ ಆಯಾೊ ಯ ರ್-ಯ್ಕೋ ಪ್ರರ್ಟಾಂ ಸರಾನಾ. ಕ್ತೆಾಂಚ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಅಸ್ದ್ಯ ಜಾಯಾ್ , ಆಪೊ ಮ್ನಭಾವ್ಚ್ ಬದಿೊ ಜಾತ್ಲ್; ಸಕಾರಾತಾ ರ್ಕ ಚಿಾಂತಪ್ ಮಾತ್ರ ತೊ ಚಿಾಂತ್ಲ್. 9. ಧಾದೊಶಿ ಜಾಯಾ್ ಕಾ; ಏರ್ಕ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ ಯಶಸ್ವ ಜಾಲ್ವಯ ರ್, ತ್ಲ್ಾಂತು೦ ಧಾದೊಶಿ ಜಾಯಾ್ ಕಾ ಆನಿಾಂ ಹ್ಜಾರ್ ಮ್ಯಾೊ ಾಂ ಆಸ್ತ್ ಚಲ್ಲಾಂರ್ಕ, ಆರಾಮ್ ಕಚ್ಯಯ ್ ಪಯ್ೊ ಾಂ. 10. ಪ್ಲ್ವಯ ಚಿ ಪವ್ನ್ ಕರ್: ದ್ಯಾ್ಚ್ಯ ಉದಾಿ ರ್ಕ ಕಶಿ ಮೇರ್ ನಾಾಂ, ತಶೆಾಂ ಹಯ ಸಂಸ್ರಾಾಂತ್ ಮೊರ್ಗರ್ಕ, ಹೊರ್ಗಯ ಪ್ರರ್ಕ, ಮಾನಯ ತೆರ್ಕ, ಆಲ್ಲಚನಾಯ ಾಂರ್ಕ, ಪಯಾೆ ಯ ಾಂರ್ಕ ಆನಿ ಜಾಣ್ವವ ಯೇರ್ಕ ಆಭಾವ್ ನಾಾಂ. ಭುರ್ಗಯ ್ನ್ ದ್ಯಾ್ಚಾಂ ಏರ್ಕ ಬಾಲಿ ಉದಾರ್ಕ ಖೆಳೊಾಂರ್ಕ ಘೆತ್ಲ್ೊ ಯ ರ್, ದ್ಯೊ್ ಖಲ ಜಾಯಾ್ ; ತಶೆಾಂ ಆಮೊೊ ಹೊ ಸಂಸ್ರ್. ಹಯ ಸಂಸ್ರಾಾಂತ್ ಸಕಾಟ ಾಂ ಖತಿರ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್. 11. Make the most of the infinite possibilities ahead of you: ನವಿಾಂ ದಾರಾಾಂ, ನವ್ಲಯ ವ್ನಟೊ ಉಗತ ಯ ಜಾತ್ಲ್ತ್. ತ್ಲ್ಾಂಚೊ ಫಾಯೊಿ ಅಧರ್ಕ ಮಾಫಾನ್ ಘೆವ್ನಯ ಾಂ. Think of the law of Abundance and attract the abindance.

6. ಸ್ಮಾರ್ಥ್ಪಣ್ ರ್ಥರ್ ಕರ್ (Realize your potential). ಕ್ತೆೊ ಶೆ role model ಆಸ್ತ್ ತ್ಲ್ಾಂಣ ಆಪ್ಣೊ ಾಂ ತ್ಲ್ಲೆಾಂತ್ಲ್ಾಂ ಕ್ಯತ್ಲ್ತ ರೆ ಪಂದಾ ಧಾಾಂಪುನ್ ದ್ವುರ ಾಂರ್ಕ ನಾಾಂತ್? ತಿಾಂ ಕ್ರ ಯಾತಾ ರ್ಕ ರಿತಿನ್ ವ್ನಪುರ ನ್ ಆಪ್ಣೊ ಸ್ಮ್ರ್ಥ್ ತ್ಲ್ಣಾಂ ದಾಕಯಾೊ ಯ . ದಕ್ಯನ್, ಆಪ್ಣೊ ಾಂ ತ್ಲ್ಲೆಾಂತ್ಲ್ಾಂ ಕ್ತೆಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ ಪಯ್ೊ ಾಂ ರ್ಥರ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್.

-----------------------------------------------------------

ಕುೆಂದರ್ಪರಾೆಂತ್ರ ಭುಗಾಾ ್ೆಂರ್ಕ

7. ಸಂದಾರ ಪ್ ಆಕರ್ಷ್ತ್ ಕರ್: ಸಂದಾರ ಪ್ ತುಕಾ ಸದುನ್ ಯ್ತೆಲೆ ಜರ್ ತುಾಂ ಆಕಶಿ್ರ್ಕ ಮ್ನಿಸ್ ಜಾಲ್ವಯ್ ತರ್. ತುಾಂವೆ ಸಂದಾರ ಪ್ರ ಪ್ರಟಾೊ ಯ ನ್ ವೆಚಿ ರ್ಜ್್ ನಾಾಂ. ಆಕಶಿ್ರ್ಕ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ಭಾಾಂರ್ಗರಾಚ ನಗ್, ಹತ್ಲ್ಾಂತ್ ಬೊಳಿಾಂ/ಕಾಾಂಕಾಣ ಾಂ ನಹಿಾಂ; ಬರ್ಗರ್ ಆಪ್ಣೊ ಶಾರ್ಥ, ಆಪ್ಣೊ ಹಿಕಾ ತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣೊ ಕಲ್ವ ವ್ನಡಯಾೊ ಯ ರ್, ಆನಿ ಸಂದಾರ ಪ್ರ ಪರ ಮಾಣಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚಾಂ ಪರ ದ್ಶ್ನ್ ಜಾಲ್ವಯ ರ್.

ಪಯ್ಲಯ ಕುಮಾಾ ರ್ ಮೇಯ್ 5 ವೆರ್ ಕ್ಯಾಂದಾಪುಚ್ಯಯ ್ ರುಜಾಯ್ ಮಾಯ್ಚ್ಯಯ ಇರ್ಜ್ಾಂತ್ ಏಕಾ ಮ್ಹಿನಾಯ ಚ್ಯಯ ರ್ರಿಷ್ಟ ತರ್ಭ್ತೆ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಯಮಾಗ ರಾಚಾಂ ಮ್ಹ್ತ್ಲ್ವ ಚಾಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿೋವ್್ ವಿಾಂಚ್ಲ್ವೊ ಯ 9 ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ ಪಯಾೊ ಯ ಕ್ಯಮಾಗ ರಾಚೊ ಸಂಸ್ಿ ರ್ ವಿರ್ಗರ್ ಫಾ| ಸ್ಟ ಯ ನಿ ತ್ಲ್ವ್ಲರ ನ್ ದಿಲ್ಲ.

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭ| ವಿೋಣ್ವನ್ ತರ್ಭ್ತಿ ದಿಲೊ . ವಿರ್ಗರ್ ಫಾ| ತ್ಲ್ವ್ಲರ ನ್ ಪಯೊೊ ಕ್ಯಮಾಗ ರ್ ಮೆಳ್ಲ್ವೊ ಯ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ ಅಭಿನಂದ್ನ್ ಪ್ರಟಯ್ೊ ಾಂ. ----------------------------------------------------

ಚಿಕಾಗೊ ಫ್ತ್ರೆಸ್್ ಪ್ಕಕಾ್ೆಂತ್ರ ಪಯ್ಲಯ ಕುಮಾಾ ರ್ ಮೇಯ್ 5 ವೆರ್ ಚಿಕಾಗಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಫಾರೆಸ್ಟ ಪ್ರಕಾ್ಾಂತ್ ದೊರ್ಗಾಂ ಮಂಗ್ಳಯ ರಿ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ

ಹಯ ಸಂದ್ಭಾ್ರ್ ಕ್ೋಟಾ ಫಿರ್್ಜಚ್ಯಯ ಫಾ| ಆಲ್ಲಫ ನ್ಸ ಡಿ’ಲಮಾನ್, ’ಪವಿತ್ರ ಕ್ಯಮಾಗ ರ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ಸದಾಾಂಚ್ ರ್ಜ್ಚೊ, ಜಜು ಕ್ರ ಸ್ತ ನವ್ನಯ ಜರ್ತ್ಲ್ತ ರ್ಕ, ಆಪ್ರಣ ರ್ಕಚ್ ಆಪ್ಣ ತ್ಲ್ಯ ಗ್ ಕನ್್ ಏರ್ಕ ಕ್ಯಮಾಗ ರ್ ಜಾಲ್ಲ. ತ್ಲ್ಣಾಂ ತ್ಲ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಕ್ಯಡೆಿ ಕೆಲ್ವೊ ಯ ಪರಿಾಂ ತ್ಲ್ಯ ಚ್ ಉರ್ಗಡ ಸ್ರ್ಕ ಆಮಿ ಉಾಂಡ್ ವ್ನಾಂಟನ್ ಖತ್ಲ್ಾಂವ್, ಹಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಜುಚ್ಯಯ ಕಾಳ್ಳ್ರ್ ಸಮಾಜ್ ಕ್ಯಡೆಿ ಜಾವ್್ ವಿವಿಧ್ ಪಂರ್ಡ್ ಜಾವ್್ ಜಿಯ್ಾಂವ್ನೊ ಯ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಜಜುನ್ ಆಮಿ ಸವ್ನ್ಾಂ ಏಕಾಚ್ ದೇವ್ನಚಿಾಂ ಭುಗಿ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ . ತ್ಲ್ಯ ಪರಿಾಂ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಯಮಾಗ ರ್ ಸ್ನಾಂವಿೊ ಾಂ ಭುಗಿ್ಾಂ ಆನಿ ವಹ ಡಿಲ್ವಾಂ, ಆಮಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಯಮಾಗ ರ್ ಸ್ನಾಂವ್ಿ ಯೊೋಗ್ಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್್ , ಇರ್ಜ್ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ಭಾಯ್ರ ಯ್ಕೋ ತೆಯ ಚ್ಪರಿಾಂ ಜಿಯ್ವ್್ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಯಮಾಗ ರಾಚೊ ಗೌರವ್ ಉರಂವ್ಿ ಜಾಯ್." ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ ಆನಿ ವಹ ಡಿಲ್ವಾಂರ್ಕ ಉದಧ ೋಶುನ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ. ಹಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಿ ರಾಣ್ವಚ್ಯಯ ಬಲದಾನಾಾಂತ್ ಪ್ರರ ಾಂಶುಪ್ರಲ್ ಫಾ| ಪರ ವಿೋಣ್ ಅಮೃತ್ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ನ್ ಪ್ರತ್ರ ಘೆತೊೊ . ಫಾ| ರೊೋಯ್ ಲ್ಲೋಬೊ ರ್ಗಯನ್ ಪಂರ್ಗಡ ಚಾಂ ಮಖೇಲಾ ಣ್ ಘೆಲ್ವಗೊ . ಪಯಾೊ ಯ ಕ್ಯಮಾಗ ರಾಚ್ಯಯ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ

ಪಯೊೊ ಕ್ಯಮಾಗ ರ್ ಮೆಳೊಯ . ತಿಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ ಕಯೊ ನ್ ಮಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನಿ ಒಲೋವಿಯಾ ಸ್ನರಾವ್ಲ. ----------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ಾ ್ ಬೆಂದುರಾೆಂತ್ರ ಪಯ್ಲಯ ಕುಮಾಾ ರ್

ಮೇಯ್ 5 ವೆರ್ ಬೆಾಂದುರಾಾಂತ್ ೨೭ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂ ಪಯೊೊ ಕ್ಯಮಾಗ ರ್ ಮೆಳೊಯ ೋ. ಸಭಾರ್ ಯಾಜರ್ಕ, ಧಮ್್ ಭಯ್ಕಣ , ಕ್ಯಟಾಾ ದಾರಾಾಂ ಆನಿ ಈಷ್ಟ ಮಂತ್ಲ್ರ ಾಂ ಹಯ ಪವಿತ್ರ ಬಲದಾನಾಾಂತ್ ರ್ಭಟ್ ಘೆಾಂವ್ಿ ಆಯ್ಕಲೊ ಾಂ. ----------------------------------------------------

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಪಣೆಂತ್ರ ಪ್ರ್ ಫೆಸರ್ ಲ್ಫಾ ೆಂಪ್ ಉಜಾವ ಡಾೆಂತ್ರ ಜಯೆತ

ಘರಾ ವಿೋಜ್ ಸಕತ್ ನಾ ಜಾಲ್ವಯ ರ್ ಕಸ್ನಾಂ ಜಿಯ್ಾಂವೆೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತುಮಾೊ ಯ ಗ್ಳಮಾನಾರ್ಕ ಯೇತ್? ಪುಣಾಂತ್ ಏರ್ಕ 79 ವಸ್್ಾಂ ಪ್ರರ ಯ್ಚಿ ಪರ ಫೆಸರ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಸ್ದಾಂ ನಿವೃತಾ ಣ್ ಲ್ವಾಂಪ್ರಯ ಉಜಾವ ಡಾಂತ್ ಜಿಯ್ತ್ಲ್.

ಡ| ಹೇಮಾ ಸ್ನೆನ್ ಭಿಲ್ಕಿ ಲ್ ವಿೋಜ್ ಸಕತ್ ವ್ನಪರ್ಲೊ ನಾ ಆಪ್ರೊ ಯ ಲ್ವಹ ನ್ಶಾಯ ಝೊಡುಿ ಲ್ವಾಂತ್, ಪುಣಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಬ್ರದಾವ ರ್ ಪೇಟ್

ಪರಿಸರಾಾಂತ್. ತಿಚೊ ಜಾಗ ರೂಕಾಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಗ್ಲ್ವ ಆನಿ ಸದಾಾಂನಿೋತ್ ತ್ಲ್ಯ ಸ್ತಾಂದ್ರ್ ಸ್ತಕಾಣ ಯ ಾಂಚ್ಯಯ ’ಚಿಲಪ್ಣಲ’ ಆವ್ನಜಾನ್ ಭರೊನ್ ಗ್ಲ್ವ. ತಿಚ್ಯಯ ಘರಾ ಆಸೊ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ - ಫಕತ್ ಲ್ವಾಂಪ್ರಯ ಾಂವ್.

ಡ| ಹೇಮಾ ಮ್ಹ ಣ್ವಲ ಕ್ೋ "ಹೆಾಂ ಘರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ ಏರ್ಕ ಪ್ಟೊ, ದೊರ್ಗಾಂ ಮಾಜಾರ ಾಂ, ಏರ್ಕ ಮಂಗೂಸ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಸ್ತಕಾಣ ಯ ಾಂಚಾಂ. ಹೆಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚಾಂ ಘರ್, ಮ್ಹ ಜಾಂ ನಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂರ್ಗ ಆಸ್ಾಂ ಫಕತ್ ತ್ಲ್ಾಂಚಿ ಚ್ಯಕ್ರ ಕರುಾಂರ್ಕ" ಮ್ಹ ಣ್ವಲ ತಿ.

ಆಪ್ರೊ ಯ ಅಖಯ ಜಿೋವನಾಾಂತ್ ತಿಕಾ ವಿೋಜ್ ಸಕೆತಚಿ ರ್ಜ್್ಚ್ ದಿಸಾಂರ್ಕ ನಾ ಖಂಯ್. "ಲ್ಲೋರ್ಕ ಮಾಹ ಕಾ ವಿಚ್ಯತ್ಲ್್, ತುಾಂ ವಿೋಜ್ ನಾಸ್ತ ಾಂ ಕಶಿ ಜಿಯ್ತ್ಲ್ಯ್? ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಜವ್ನಬ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ, ತುಮಿಾಂ ವಿೋಜ್ ಆಸನ್ ಕಸ್ನಾಂ ಜಿಯ್ತ್ಲ್ತ್?" "ಹಿ ಸ್ತಕ್ಣ ಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ ಮ್ಹ ಜಿಾಂ ಮಿತ್ಲ್ರ ಾಂ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹ ಜಾಂ ಘರ್ಕಾಮ್ ಕತ್ಲ್್ನಾ ತಿಾಂ ಯ್ತ್ಲ್ತ್. ಲ್ಲೋರ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ವಟ ಾಂ ಹೆಾಂ ಘರ್ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ವಿಕ್ನಾಾಂಯ್, ತುಕಾ ಮೊಸ್ತತ ಪಯ್ೆ ಮೆಳ್ಳಟ ಲೆ 25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಣ್! ಹಾಂವ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ವಿಚ್ಯತ್ಲ್್ಾಂ ಹಯ ರೂಕಾಾಂರ್ಕ ಆನಿ ಸ್ತಕಾಣ ಯ ಾಂರ್ಕ ಪಳ್ಳಾಂವ್ಿ ಕ್ೋಣ್ ಆಸ್? ಮಾಹ ಕಾ ಹೆಾಂ ಸಡ್್ ವಚೊಾಂರ್ಕ ನಾಕಾ. ಮಾಹ ಕಾ ತ್ಲ್ಾಂಚಯ ಬರಾಬರ್ ಜಿಯ್ಾಂವ್ಿ ಜಾಯ್" ಮ್ಹ ಣ್ವಲ ತಿ.

ಲ್ಲೋರ್ಕ ವಿಚ್ಯತ್ಲ್್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಿ ಣಚಿ ಸಕತ್ ಕಶಿ ಸ್ಾಂಬಾಳ್್ ವಹ ತ್ಲ್್ಾಂಗಿೋ ಮ್ಹ ಣ್, ಡ| ಸ್ನೆ ಮ್ಹ ಣ್ವಲ, "ಹಾಂವ್ ಕ್ತೆಾಂಚ್ ಸಂದೇಶ್ ವ ಶಿಕಾಪ್ ಕ್ಣ್ವಕ್ೋ ದಿೋನಾ; ಬದಾೊ ರ್ಕ ಹಾಂವ್ ಭಾಗ್ವಂತ್ ಬ್ರದಾಿ ನ್ ಸ್ಾಂಗ್ಲ್ವೊ ಯ ಪರಿಾಂ ಕತ್ಲ್್ಾಂ, ತುಾಂವೆಾಂ ತುಜಿಚ್ ವ್ನಟ್ ತುಜಾಯ ಜಿೋವನಾಾಂತ್ ಸಧುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್." ’ಮಾಾ ೆಂಗಳೋರ್ ಟುಡೇ’ ಕೃಪೆನ್ ----------------------------------------------------

ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ತೋಯ್ಸಿ ಯಸ್ ಗೊನಾಾ ಗಾ ಶ್ಲ್ಫರ್ಕ 100% ಫಲ್ತೆಂಶ್. ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಸಾಂಟ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ಕಸ ಯಸ್ ಗನಾಾ ರ್ಗ ಶಾಲ್ವರ್ಕ, ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಸ್ಬಿಎಸ್ಐ ಧಾವ್ನಯ ಕಾೊ ಸ್ಚ್ಯಯ ಪರಿೋಕೆಿ ಾಂತ್ ಪ್ರಟಾಪ್ರಟ್ ದುಸ್ರ ಯ ವಸ್್ 100% ಫಲತ್ಲ್ಾಂಶ್ ಲ್ವಬಾೊ ಾಂ. ಶರಣ್ ಪರ ಭುರ್ಕ 91.6% ಮೆಳೊನ್ ತೊ ಶಾಲ್ವಾಂತ್ ಪರ ರ್ಮ್ ಆಯಾೊ . ಪರ ಸರ್ಕತ ವಸ್್ 33 ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ ಪರಿೋಕೆಿ ರ್ಕ ಬಸ್ಲೆೊ , ತ್ಲ್ಯ ಾಂ ಪಯ್ಕಿ 19 ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ ಡಿಸ್ಟ ಾಂಕೆ ನ್ ತಸ್ನಾಂ 14 ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ ಪರ ರ್ಮ್ ಶೆರ ೋಣರ್ ಉತಿತ ೋಣ್್ ಜಾಲ್ವಯ ತ್.

ಶಾಲ್ವನ್ ಸವ್್ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ ಅಭಿನಂದ್ನ್ ಪ್ರಟವ್್ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಭವಿಷ್ಯ ರ್ಕ ಬರೆಾಂ ಮಾರ್ಗೊ ಾಂ. -----------------------------------------------------------

2019 ಎಸೆಿ ಸೆಿ ಲ್ಿ ಆನಿ ಪಿಯುಸ್ಥ ಟ್ಮಪಸ್್ೆಂರ್ಕ ಕುಮ್ಕಾ ಪಯೆೆ ಥೊಡಯ ಚ್ ದಿೋಸ್ಾಂ ಆದಿಾಂ ಎಸ್ನಸ ಸ್ನಸ ಲಸ ಆನಿ ಪ್ಣಯುಸ್ ಫಲತ್ಲ್ಾಂಶ್ ಭಾಯ್ರ ಪಡೊ ಾಂ ಆಸ್ತ ಾಂ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಕಲ್ವಯ ಣ್ ಇಲ್ವಖೆ ಥಾವ್್ ಊಾಂಚ್ಯೊ ಯ ಶೆರ ೋಣರ್ ಪ್ರಸ್ ಜಾಲ್ವೊ ಯ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖಯ ತ್ ಸಮದಾಯಾಚ್ಯಯ (ಮಸ್ೊ ಾಂ, ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್, ಜೈನ್, ಬ್ರದಿಧ ಷ್ಟ , ಸ್ಖ್, ಆನಿ ಪ್ರಸ್್) ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ ಅಲ್ಫ್ಸಂಖಯ ತ್ ಕಲ್ವಯ ಣ್ ಇಲ್ವಖೆ ಥಾವ್್ , ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತ್ ಆನಿ ಪಂರ್ಗಡ ಚ್ಯಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ ಪರ ೋತ್ಲ್ಸ ಹ್ ಧನ್ ಮೆಳ್ಳಟ ಲೆಾಂ. ಹಯ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ವೆಗಿಾಂಚ್ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟನ್ ಯ್ಾಂವ್ನೊ ಯ ರ್ ಆಸ್ ಆಸ್ತ ಾಂ ಕ್ಣ್ವರ್ಕ ೮೫% ಆನಿ ಚಡಿೋತ್ ಮಾರ್ಕಸ ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ಯ ತ್ ತ್ಲ್ಣಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚಾಂ ಮಾರ್ಕಸ ್ ಕಾಡ್್, ಹೊಲ್ ರ್ಟಕೆಟ್ ನಂಬರ್, ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್್ ಆನಿ ಬಾಯ ಾಂರ್ಕ ಎಕಾಂಟ್ ತಪ್ಣೆ ೋಲ್ ತಯಾರ್ ದ್ವಚ್ಾಂ. ವಿಾಂಚ್ಲ್ವೊ ಯ ಟಾಪಸ್್ಾಂರ್ಕ ಎಸ್ನಸ ಸ್ನಸ ಲಸ ರು. 10,000 ಆನಿ ಪ್ಣಯುಸ್ ರು. 20,000 ಮೆಳ್ಳ್ೊ ಯ ರ್ ಆಸ್ತ್. ----------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳು ಚೆ್ ಮುಸ್ಥಯ ಮ್ ಭಾವ್ ಏಕವ ಟ್ ದಖಯಾಯ ತ್ರ

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ನರ್ರಾಾಂತೆೊ ಮಸ್ೊ ಮ್ ಭಾವ್

ಮಿಲ್ವಗಿರ ಸ್ ಇರ್ಜ್ಲ್ವಗಿಾಂ ಜಮೊನ್ ಮೇಯ್ ೫ ವೆರ್ ಆಪೊ ಎಕವ ಟ್ ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ನ ಬರಾಬರ್ 27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿರ್ಗರ್ ಮಿಲ್ವರ್ ಇರ್ಜ್ಚೊ ಫಾ| ವ್ನಲೆರಿಯನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಮ್ಹ ಣ್ವಲ್ಲ, "ಹೆಾಂ ಏರ್ಕ ಆಪುಬಾ್ಯ್ಚಾಂ ಕಾಮ್ ಮಸ್ೊ ಮ್ ಭಾವ್ನಾಂನಿ ದಾಖಯ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಚೊ ಸಹ್ಕಾರ್ ಶಾಾಂತಿ ಆನಿ ಏಕತ್ಲ್ವ ರ್ಕ ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ನಾಂರ್ಕ ದಿಲೆಾಂ, ಅಕಾಾಂತ್ವ್ನದಿಾಂಚ್ಯಯ ಕೃತ್ಲ್ಯ ಾಂರ್ಕ ಖಂಡನ್ ಕನ್್. ಮಸ್ೊ ಮ್ ಭಾವ್ನಾಂನಿ ಖಜುರ್ ಆನಿ ಉದಾರ್ಕ ಕ್ರ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ನಾಂರ್ಕ ವ್ನಾಂಟೆೊ ಾಂ ಆಯಾತ ರಾ ಸಕಾಳಿಾಂಚ್ಯಯ ಮಿೋಸ್ ಪಯ್ೊ ಾಂ. ----------------------------------------------------

ಘರ್ ವಾಪಸ್ಥ ಆನಿ ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಸವ ತಂತ್ರ್ (ಫಿಲ್ಪ್ ಮುದರ್್) ಬೊಳಿಯ್-ಪ್ರಾಂಬ್ರರ್ ತಸ್ೊ ಯ ಹ್ಳ್ಳಯ ಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ವಹ ಡ್ ಜಾತ್ಲ್ನಾ, ಆಮಾಿ ಹಿಾಂದು ದಿೋವ್ನಯ ಾಂರ್ಕ ವೆಚಾಂ ಆಡವ ಲೆ್ಲೆಾಂ. ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಭೂತ್ಲ್ಕ್ೋಲ್ವರ್ಕ ವೆಚಾಂ-ಯ್ಕೋ ಆಡವ ಲೆ್ಲೆಾಂ. ಕ್ಾಂಬಾಯ ಕಾಟಾ ಆನಿ ಕಂಬಳ ತಸ್ೊ ಯ ಸ್ಾಂಸಿ ೃತಿರ್ಕ ಕಾಯಾ್ಾಂರ್ಕ ವೆಚಾಂ-ಯ್ಕೋ ಆಡವ ಲೆ್ಲೆಾಂ. ಹೆಾಂ ಸಕಿ ಡ್ ವ್ನತಿಕನ್-11 ಚ್ಯಯ ಪಯ್ೊ ಾಂ. ತಸ್ನಾಂಚ್ ಬಾಾಂಬ್ ಸಫ ೋಟನಾಾಂರ್ಕ ಬಲ ಜಾಲ್ವೊ ಯ ಾಂರ್ಕ ಶಿರ ೋಲಂಕಾಾಂತ್ (ದೊೋನ್ ಹ್ಫಾತ ಯ ಾಂ ಆದಿಾಂ ಬಲ ಜಾಲೆೊ ) ತ್ಲ್ಾಂಚ ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಆಮಿಾಂಯ್ ಆಸ್ಾಂವ್ ಮ್ಹ ಣ್ವಲೆ.

ಬೊಳಿಯ್ಾಂತ್ ತಶೆಾಂ ಕಾಕ್್ಳ್ ಅತುತ ರಾಾಂತ್, ಸ್ಾಂತ್ ಲ್ಲರೆಸ್ಚಾಂ ವಹ ಸ್್ಚಾಂ ಫೆಸ್ತ ಜಾತ್ಲ್ನಾ, ಹ್ಜಾರಾಾಂನಿ ಅಕ್ರ ಸ್ತ ಾಂವ್ ಲ್ಲೋರ್ಕ, ಚಡತ ವ್ ಜಾವ್್ ಹಿಾಂದು ಲ್ಲೋರ್ಕ, ಫೆಸತ ಚ್ಯಯ ಸವ್್ ಸಂಬರ ಮಾಾಂನಿ ವ್ನಾಂಟೆಲ ಜಾತಲ್ಲ. ಕನ್ ಡ 28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾಶೆನ್ ಮಿೋಸ್ ಜಾತೆಲೆಾಂ. ಶೆಮಾ್ಾಂವ್ ಕನ್ ಡ ಭಾಶೆನ್ ದಿತೆಲೆ. ಕ್ಯಾಂಮಾಗ ರ್ ಕಥೊಲಕಾಾಂರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಕನ್ ಡಂತ್ ಪರ್್ರ್ಟಣ ಜಾತೆಲ.

ಹಚೊ ಆಥ್್, ಹಿಾಂದಾವ ಾಂನಿ ಅಮಾೊ ಯ ಫ಼ೆಸ್ತ ಮಿೋಸ್ಾಂನಿ ಯ್ವೆಯ ತ್, ಪೂಣ್ ಕ್ರ ಸ್ತ ಾಂವ್ನನಿ ಹಿಾಂದಾವ ಾಂಚ್ಯಯ ಫೆಸ್ತ ಸಂಬರ ಮಾಾಂನಿ ವೆಚಾಂ ಪ್ರತ್ಲ್ರ್ಕ ಕಶೆಾಂ ಆಸ್ನೊ ಾಂ. ಅಸಲ್ವಯ ವ್ನತ್ಲ್ವರಾಣ್ವಾಂತ್, ಕ್ರ ಸ್ತ ಾಂವ್ ಕ್ಮವ್ನದಿ ಆನಿ ಹಿಾಂದು ಧಮಾ್ತಿೋತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ನದ್ ಮಾಾಂಡೆಯ ತ್. ಜ಼ಾಲ್ವಯ ರ್-ಯ್ಕ ಕ್ಣ್ ಕನೆವ ಡತ ರ್ ಜಾಲ್ಲ/ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ ಆಯೊಿ ಾಂರ್ಕ ಮೆಳೊಾಂಕಾ್ ಾಂ. ಬೊಳಿಯ್ಾಂತ್ ಜಾಾಂವ್ ಪ್ರಾಂಬ್ರರಾಾಂತ್ ಇರ್ಜ್ಾಂತ್ ನವ್ನಯ ಕ್ರ ಸ್ತ ಾಂವ್ನರ್ಕ ಬಾಪ್ಣತ ಸ್ಾ ದಿೋಾಂವೆೊ ಾಂ ಕಾಯ್್ಾಂ ಹಾಂವೆಾಂ ಪಳ್ಳಯ್ಕಲೆೊ ನಾಾಂ. ಮಂಗ್ಳಯ ರು ದಿಯ್ಸ್ನಜಿಾಂತ್ ಅಶೆಾಂ ಜಾಲೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಯಿ ಲೆೊ ಾಂಯ್ಕೋ ನಾಾಂ. ಕವಲ್ ಮಿೋಸ್ಾಂವ್ ಆಯಾತ ರಾ, ವಿಶೆಸ್ ಇಜೊಾ ಲ್ ಘಾಲಜ ಆನಿ ಹೆ ಪಯ್ೆ ಉತತ ರ್ ಭಾರಾತ್ಲ್ಾಂತ್ ಮಿಶನರಿ ಕಾಮಾರ್ಕ ವೆತ್ಲ್ತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ ಸ್ಕಚನ್ ಅಯೊಿ ಾಂರ್ಕ ಮೆಳ್ಳ್ತ ಲೆಾಂ. 1978 ಇಸೆವ ೆಂತ್ರ ಜನತ ಸಕಾ್ರ್ ಆನಿ ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಸವ ತಂತ್ರ್ ಜನತ್ಲ್ ಪ್ರಡಿತ ಾಂತ್ ಭಾರತಿಯಾ ಜನ ಸಂಘ ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್ನೊ ಾಂ ಜಾಲ್ವೊ ಯ ನ್, ಜನ ಸಂಘಾಚ್ಯಯ RSS ಆನಿ VHP ತಸಲ್ವಯ ಕಸರಿ ಸಂರ್ಟಣ್ವಾಂನಿ ದ್ಬಾವ್ ಘಾಲ್್ ಕನೆವ ಡತ ರ್ ಕಚ್ಯಯ ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನುನ್ ಲ್ಲರ್ಕ ಸರ್ಭಾಂತ್ ಮಾಾಂಡಿಜ ಮ್ಹ ಳೊಯ ವ್ನದ್ ಆಯೊೊ . ತವಳ್ ಲ್ಲರ್ಕ ಸರ್ಭರ್ಕ ಹೊ ಸಂವಿದಾನಿರ್ಕ

ಅದಿಕಾರ್ ಆಸ್ಗಿೋ ಮ್ಹ ಳೊಯ ಪರ ತಿವ್ನದ್ ಉಟೊೊ . ವಿಶಯ್ ಪುಸ್ಿ ಜಾಲ್ಲ; ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ ಅಮಾೊ ಯ ದಶಾಚ್ಯಯ ಸಂವಿಧಾನಾಾಂ ಪರ ಮಾಣಾಂ, ಧಮ್್ ಆನಿ ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ವಿಶಯ್ ರಾಜಾಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಅಧಕಾರಾಾಂಚ ಪಟೆಟ ರ್ ಯ್ತ್ಲ್ತ್ ಶಿವ್ನಯ್ ಸ್ನಾಂಟರ ಲ್ ಸಕಾ್ರಾಚ್ಯಯ ಅಧಕಾರಾಾಂತ್ ನಹಿಾಂ. 1978 ಉಪರ ಾಂತ್ ಖಾಂಚಯ್ಕೋ ಸಕ್ರಾನ್ ಧಮಾ್ಾಂತರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಲ್ೊ ಲ್ಲರ್ಕ ಸರ್ಭಾಂತ್ ಮಾಾಂಡೆೊ ಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಕೆಲೆೊ ಾಂ ನಾಾಂ. ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ, ಸಕಿ ಡ್ ಪ್ರಡಿತ ಾಂರ್ಕ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ ಕ್ ಹೊ ಲ್ಲರ್ಕ ಸರ್ಭಚೊ ವಿಶಯ್ ನಹಿಾಂ. ಧಮಾ್ಾಂತರ್ ನಿಷೇದ್ ಘಾಲಯ ಆಟ್ ರಾಜ್ಾ ಆಸ್ತ್ರ: ಅರುರ್ಣಚಲ್ ಪ್ ದೇಸ್, ಓಡಿಸ, ಮದ್ಾ ಪ್ ದೇಸ್, ರ್ಚ್ತಿಯ ಸಾ ಢ್, ಗ್ಳಜರಾತ್ರ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಫ್ ದೇಸ್, ಝಾಖಾ್ೆಂಡ್, ಆನಿ ಉತಯ ರಕಂಡ್ ಹಾಾ ರಾಜಾಾ ೆಂನಿ ಧಮಾ್ೆಂತರ್ ಆಡ್ವ ರುನ್ ಕಾಯೆೆ ಕೆಲ್ಫಾ ತ್ರ. ರ್ಪಣ್ ಹಾಾ ರಾಜಾಾ ೆಂನಿ ಸ್ೆಂವಿದನಿರ್ಕ ಸವ ತಂತ್ರ್ ಉಸ್ಯ ವ್್ ಕಾಯೆೆ ಕರುೆಂರ್ಕ ನಾೆಂತ್ರ. ಹಯೆ್ಕ ವಾ ಕಿಯ ರ್ಕ ಆಪ್ಕಯ ಾ ಸವ ೆಂತ್ರ ಖುಶೆನ್, ಕೊಣಚೊಚ್ ದ್ಬ್ಡ್ವ್ ವ ರ್ಪಸ್ಯ ವಿಿ ನಾಸ್ಯ ನಾ ಧಮಾ್ೆಂತರ್ ಕರುೆಂರ್ಕ ಸ್ದ್ಾ ಆಸ್. ಜರ್ ಕೇಜ್ ಕೊಡಿಯ ರ್ಕ ಗೆಲ್, ತರ್ ದ್ಬ್ಡ್ವ್ ವ ರ್ಪಸಯ ವಿಿ ನಾ ಮಹ ಣ್ ರುಜು ಕಚೆ್ೆಂ ಪ್ ತಿವಾದ ಚೆಾ ರ್ ಹೆಂದ್ವವ ನ್ ಆಸ್. ಕೊಣ್ ಧಮಾ್ೆಂತರ್ ಜಾತ ವ ಜಾಲ್ಫ ಮಹ ಣ್ ಹಿೆಂದು ಸಂಘ್ ವಾದ್ ಮಾೆಂಡಾಯ ತ್ರ? 2011 ಖನಿಸ್ಾ ರಿ ಪಮಾ್ಣಾಂ, ದಶಾಚೊ 16.6% ಲ್ಲರ್ಕ ಪರಿಶಿಸ್ಟ ಜಾತ್ (SC) ಅನಿ 8.6% ಲ್ಲರ್ಕ ಪರಿಶಿಸ್ಟ ಪಂರ್ಡಚೊ (ST) ಜಾವ್್ ಆಸ್ತ್. ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ಚ್ಯಯ ರ್ ಮ್ನಾೆ ಯ ಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ೊ /ಲ; ಹೊ ವಹ ಡ್ ಸಂಕ್ ಜಾವ್್ ಆಸ್. ದೇಸ್ ಸವ ತಂತ್ರ ಜಾತ್ಲ್ನಾ, ಹಾಂತೊೊ ಚಡತ ವ್ ಲ್ಲೋರ್ಕ ರಾಜಾಮ್ಹರಾಜಾಾಂನಿ ರಾಜವ ರ್ಟಿ ಕಚ್ಯಯ ್ ಪರ ದೇಶಾಾಂನಿ ಆಸೊ . ಹಯ ಮ್ಹ್ರಾಜಾಾಂನಿ ಆಪ್ರೊ ಯ ಪ್ರರ ಾಂತ್ಲ್ಾಂತ್ ಧಮಾ್ಾಂತರಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಯ್ಿ ಕೆಲೆೊ , ತೆ ದಶಾಚಾಂ ಏಕ್ಕರಣ್ ಜಾತ್ಲ್ನಾ, ತ್ಲ್ಯ ರಾಜಾಯ ಚಾಂ ಕಾನುನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಿವೆಾಂ ದ್ವಲೆ್ಾಂ. ದಾಕಾೊ ಯ ರ್ಕ, ರ್ಗವ ಲಯರ್ ಪ್ರರ ಾಂತ್, ಬರೊಡ ಪ್ರರ ಾಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯ ದಿ. ಮ್ಧಯ ಪರ ದಶ್ ಅನಿ ಗ್ಳಜರಾತ್ ಕಾಯ್ಿ ಉಬಾಿ ಲೆ ತ್ಲ್ಯ ಪ್ರರ ಾಂತ್ಲ್ಥಾವ್್ . ಆಮಾೊ ಯ ಉಡುಪ್ಣಮಂಗೂಯ ರಾಾಂತ್ ರ್ಟಪುಾ ಸ್ತಲ್ವತ ನ್ ಹಲೆ್ಲ್ವಯ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಪ್ರರ ಾಂತ್, ಬಿರ ರ್ಟಶರಾಾಂನಿ ಕೆಲಡಿ ನಾಯಕಾಾಂರ್ಕ ವ ಮೂಡ್ಯಬಿದಿರ ಚ್ಯಯ ಚವ್ನತ ಾಂರ್ಕ ರಾಜವ ರ್ಟಿ ಸ್ಾಂಬಳುಾಂರ್ಕ ದಿಲೊ ದಕ್ಯನ್ ಹಾಂಣ ಕಸಲಾಂ ಧಮಾ್ತರ್ ನಿಶೇದ್ ಕಾನುನಾಾಂ ಕೆಲೊ ಾಂ ನಾಾಂತ್. ಹೆ ದೊೋನ್-ಯ್ಕೋ ಜಿಲೆೊ ಮೆಡರ ಸ್ ಪ್ರ ಸ್ಡೆನಿಸ ಥಾವ್್ ಮ್ಯುಸ ರು ರಾಜಾಯ ಾಂತ್ 1956ಂಾಂತ್ ಯ್ತ್ಲ್ನಾ, ಧಮಾ್ಾಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಕಸಲಾಂ-ಯ್ಕೋ ಕಾನುನಾ ಘೆವ್್ ಯ್ಾಂವ್ಿ ನಾಾಂತ್. ತ್ಲ್ಚ್ಯಯ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್, ಕನ್ಟಕಾ ರಾಜಾಯ ಾಂತ್, ಬಿಜಪ್ಣರ್ಕ ಏರ್ಕ ಅವಸವ ರ್ ಮೆಳೊಯ , ತರಿೋ ಯ್ಡಿಡ ಯುರಪ್ರಾ ನ್ ಹಯ ಹುಾಂಬಾೊ ಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಘೊಾಂತೆರಾಾಂತ್ ಹತ್ ಘಾಲ್ಕಾಂರ್ಕ ಪ್ರ ತನ್ ಕೆಲೆೊ ನಾಾಂ. ಮೋಡಿ ಸಕಾ್ರಾನ್ ಕಿತಾ ರ್ಕ ಧಮಾ್ೆಂತರ್ ಕಾಯ್ಲೆ ಹಾಡ್ಲಯ ನಾ? ಪಯ್ೊ ಾಂಚ್ ಸ್ಾಂರ್ಗೊ ಾಂ, ಸ್ನಾಂಟರ ಲ್ ಸಕಾ್ರಾರ್ಕ ಹೊ ಅಧಕಾರ್ ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ದಿೋವ್ನ್ . ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ 25-28 ನೆಮಾಾಂ ಬದುೊ ಾಂರ್ಕ 3/4 ಬಹುಮ್ತ್ ಘಜ್ಚಾಂ. ಮೊಡಿ ಸಕಾ್ರಾ ಕಢಾಂ ಲ್ಲರ್ಕ ಸರ್ಭಾಂತ್ ಕವಲ್ ಸ್ಮಾನ್ಯ ಬಹುಮ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ನೊ ಾಂ. ವಹ ಯಾೊ ಯ ನ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಭಾಂತ್ ಬಹುಮ್ತ್ೊ ನಾತೆೊ ಾಂ. ದಕ್ಯನ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಬದಿೊ ಕರುಾಂರ್ಕ ಮ್ನ್ ಆಸ್ೊ ಯ ರ್-ಯ್ಕೋ, ತ್ಲ್ಾಂರ್ಕ ನಾತಿೊ . ಹಿ ರ್ತ್ ಪಯ್ೊ ಾಂಚ್ಯಯ ಅಟಲ್ ಬಿಹರಿ ವ್ನಜಾ ಯ್ಕಚಿ-ಯ್ಕೋ. ಆತ್ಲ್ಾಂ 2019 ಯ್ತ್ಲ್ನಾ, ಜರ್ ಮೊೋಡಿ ಪರತ್ ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಜಾಲ್ಲ ತರ್-ಯ್ಕ ತ್ಲ್ಚ್ಯಯ ಕಢಾಂ 2014 ಪ್ರರ ಸ್ ಉಣಾಂ ನಂಬಾರ ಾಂ ಆಸ್ನತ ಲಾಂ ಹೆಾಂ ಬೊಲೆಾ ಚಡ್ ಬಳಿಸ್ಟ ಜಾವ್್ ಯ್ತ್ಲ್. ದಕ್ಯನ್, ದ್ಮಾ್ಾಂತರ್ ಬಾಬಿತ ನ್ ಸ್ಾಂವಿದಾನಿರ್ಕ ತಿದ್ವ ಣ್ ಹಡೆೊ ಾಂ ಪ್ರ ತನ್ ಸಪ್ರ್ ಾಂತ್ ಮಾತ್ರ !

45 ವಿೆಂ ಸ್ಮೂಹಿರ್ಕ ಕಾಜಾರಾೆಂ - 13 ಜೊಡಾಾ ೆಂಚೊ ಏಕವ ಟ್

ಮಂಗ್ಳಯ ಚ್ಯಯ ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದಾರ ಲ್ವಾಂತ್ ಮೇ 5 ವೆರ್ 45 ವ್ನಯ ವಸ್್ಚಿಾಂ ಸ್ಮೂಹಿರ್ಕ ಕಾಜಾರಾಾಂ ಸಂಭರ ಮಾನ್ ಚಲೊ ಾಂ. ಹಯ ಕಾಯಾ್ಾಂತ್ 13 ಜೊಡಯ ಾಂನಿ ಪ್ರತ್ರ ಘೆವ್್ ಲರ್ಗ್ ಾಂತ್ ಏಕವ ಟ್ ಜೊಡ್ೊ . ಮಂಗ್ಳಯ ಚ್ಯಯ ್ ಬಿಸ್ಾ ಡ| ಪ್ಣೋಟರ್

2019 ಪ್ ರ್ಚ್ರಾೆಂತ್ರ ಘರ್ ವಾಪಸ್ಥ ಆನಿ ಲವ್ ಜಹಾದ್ ಹೆ ಸ್ತಬ್ದೆ ಆಯ್ಲಾ ೆಂರ್ಕ ಲಗ್ಳನ್ ಮ್ಕಳು ನಾೆಂತ್ರ. ದಶಾಚ್ಯಯ ಖಾಂಚ್ಯಯ -ಯ್ಕೋ ಪರ ದೇಶಾಾಂತ್, ಪರ ತೆಯ ರ್ಕ ಜಾವ್್ ಆಮಾೊ ಯ ಉಡುಪ್ಣ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಾಂತ್, ಹೆ ಸಬ್ಿ ಚುನಾವೆಚ್ಯಯ ಪರ ಚ್ಯರಾಾಂತ್ ಆಯೊಿ ಾಂರ್ಕ ಲೆಗ್ಳನ್ ಮೆಳ್ಳಯ ನಾಾಂತ್. ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್, ಮ್ತೊ ಬ್ ಸ್ಫ್ ಆಸ್: ಲ್ಲಕಾರ್ಕ ಹೆಾಂ ಆಯೊಿ ನ್ ಕಾಾಂಟಾಳೊ ಆಯಾೊ ; ಲ್ಲೋರ್ಕ ಕವಲ್ ಅಭಿವುರ ದಿಧ ಆಶೆತ್ಲ್; ಕ್ಮವ್ನದಿಾಂನಿ ಆಶೆಲೆೊ ಾಂ ನಿಶೆಲೆೊ ಾಂ ಜಾವ್್ ಬದಿೊ ಜಾಲ್ವಾಂ, ತೆಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಕಾ-ಯ್ಕೋ ಸಮಾಿ ತ್ಲ್. ---------------------------------------------------30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರವ್ೊ ಸಲ್ವಡ ನಾಹ ನ್ ಪವಿತ್ರ ಬಲದಾನ್ ರ್ಭಟಯ್ೊ ಾಂ. ರೆಸ್ನಾ ರ್ ಜಾತಚ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಸನಾಾ ನ್ ಕಾಯ್್ಾಂ ಆಸ್ನೊ ಾಂ. ದುಬಾಯೊೊ ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಉದ್ಯ ಮಿ ಐವನ್ ಫೆನಾ್ಾಂಡಿಸ್ ಹಯ ಕಾಯಾ್ರ್ಕ ಮಖೆಲ್ ಸರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೊ . ಫಾ| ಜ. ಬಿ. ಕಾರ ಸ್ತ , ಸ್. ಜ. ಸಮ್ನ್, ಮೇರಿ ಪ್ಣಾಂಟೊ ಆನಿ ಸ್ಾಂತ್ ವಿಶೆಾಂತ್ ಪ್ರವ್ೊ ಸರ್ಭಚ ಸ್ಾಂದ ಹಜರ್ ಆಸ್ನೊ . ಚರಿತ್ : ಜಿೋವನಾಾಂತ್ ಏರ್ಕ ಪ್ರವಿಟ ಚಲ್ಲೊ ಲರ್ಗ್ ಸಂಭರ ಮ್ ವಿಜಾಂಭಣನ್ ಆಚರುಾಂರ್ಕ ಸವ್ನ್ಾಂ ಪ್ಚ್ಯಡಟ ತ್. ತರಿಪುಣ್, ಸಭಾರಾಾಂ ಲ್ಲೋನ್ ಪ್ರರ್ಟಾಂ ಭರುಾಂರ್ಕ ವ್ಲದಾಿ ಡಟ ತ್. ದುಸ್ನರ ಾಂ ಸಭಾರ್ ದುಬೊಯ ಯ ಚಲಯೊ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಲರ್ಗ್ ರ್ಕ ಖಚು್ಾಂರ್ಕ ಪಯ್ೆ ನಾಸ್ತ ಜಿೋವನಾಾಂತ್ ಆಾಂಕಾವ ರ್ಚ್ ಉತ್ಲ್್ತ್. ಆತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಕಾಳ್ಳ್ರ್ ಲಗ್್ ಏರ್ಕ ಸಮಾಜಿರ್ಕ ವಿರ್ಯ್ ಜಾವ್್ ಗ್ಲ್ವ. ತರಿಪುಣ್, ಸ್ಮೂಹಿರ್ಕ ಕಾಜಾರಾಾಂ, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಚಲೊ ಾಂ ಸಭಾರ್ ವ್ ಅಸ್್ಾಂ ಥಾವ್್ , ತಸಲ್ವಯ 34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಿರಾಶಿ ಜೊಡಯ ಾಂರ್ಕ ಬರಾಯ ರ್ರಾನ್ ಲಗ್್ ಜೊಡುಾಂರ್ಕ ಏರ್ಕ ಮ್ಧುರ್ ಅವ್ನಿ ಸ್ ದಿತ್ಲ್ತ್. ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಿಯ್ಸ್ನಜಿಚಿ ರೊೋಮ್ನ್ ಕಥೊಲರ್ಕ ಸಮಾಜ್ ಅಸಲೆ ಸಂಭರ ಮ್ ಕಚ್ಯಯ ್ಾಂತ್ ಪ್ರರ್ಟಾಂ ಆಸ್ತ್. ಪ್ರಟಾೊ ಯ ೪೪ ವಸ್್ಾಂ ಥಾವ್್ ಸ್ಮೂಹಿರ್ಕ ಕಾಜಾರಾಾಂ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹಡಿೊ ಆಮಿೊ ಸಮಾಜ್ ದುಬಾಯ ಯ ಾಂರ್ಕ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ಕತ್ಲ್್ತ್ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಜಿೋವನಾಚೊ ಅಖಂಡ್ ನಿಧಾ್ರ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಫುಡೆಾಂ ವಚೊಾಂರ್ಕ. ಸ್ಾಂತ್ ವಿಶೆಾಂತ್ ಪ್ರವ್ೊ ಸಭಾ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದಾರ ಲ್ವಚಿ ಹಣಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಭಾಾಂರ್ಗರ ಳ್ಳ್ಯ ಉತಸ ವ್ನ ಸಂದ್ಭಿ್ಾಂ 1976 ಇಸ್ನವ ಾಂತ್ ಹೆಾಂ ಮ್ಹನ್ ಕಾಮ್ ಹತಿಾಂ ಧಲೆ್ಾಂ ಆನಿ ರೊೋಮ್ನ್ ಕಥೊಲರ್ಕ ಸಮಾಜಾರ್ಕ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ಜಾವ್್ ಹಡೆೊ ಾಂ. ತೆನಾ್ ಾಂಚೊ ವಿರ್ಗರ್ ಫಾ| ಫೆರ ಡ್ ಪ್ಣರೇರಾ ಆನಿ ಸಹಯರ್ಕ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಯ ಸ್ನತ ಲನ ಹಾಂಚ್ಯಯ ಆಧಾರಾನ್ ಹೆಾಂ ಯೊೋಜನ್ ಕಾಯಾ್ರೂಪ್ಣಾಂ ಕೆಲೆಾಂ. **************

ಲಗಾ್ ೆಂ ಫೊಟೊಗಾ್ ಫರ್

ರವಿೋನಾ ಬ್ರ್ ಟೊ್ ರ್ಕ ಪ್ ತಿಷ್ಟ್ ತ್ರ ಪ್ ಶಸ್ಥಯ

ಆದಿಾಂ ಮಾರ್ಗ ಫಟೊರ್ಗರ ಫಸ್್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ಫಕತ್ ದಾದೊ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ನೊ ಪುಣ್ ಆತ್ಲ್ ಕಾಳ್ ಬದ್ಲ್ವೊ ಆನಿ ಹಯ ವೃತೆತ ರ್ಕ ಸ್ತ ರೋಯೊಯ್ ಘುಸ್ೊ ಯ ತ್. ತ್ಲ್ಯ ಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಂಗ್ಳಯ ಚ್ಾಂ ಏಕೆೊ ಾಂ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೊೋಸ್ನಫ್ಸ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಚಾಂ ಆದೊ ಾಂ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಣ್ ಜಾಣಾಂ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂರ್ಗ ಬದಾೊ ರ್ಕ ಫಟೊರ್ಗರ ಫಿ ಆಪ್ಣೊ ವೃತಿತ ಜಾವ್್ ಮಖರ್ ಗ್ಲೆಾಂ. ತ್ಲ್ಚ್ಯಯ ಮಾಾಂ-ಬಾಪ್ರನ್ ತ್ಲ್ಚಿ ವಿಾಂಚವ್ಣ ಮಾನುನ್ ಘೆತಿೊ ಆನಿ ತ್ಲ್ಚೊ ಫಟೊರ್ಗರ ಫಿಚೊ ಪ್ರಶಾಾಂವ್ ಯಶಸ್ವ ೋ ರಿೋತಿನ್ ಮಖರುಾಂರ್ಕ ಸವ್್ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ಕೆಲ. ಫಟೊರ್ಗರ ಫಿಾಂತ್ ಪರ ಶಸ್ತ ಮೆಳಿೊ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ತೆಾಂ ಏರ್ಕ ಬೃಹ್ತ್ ಪಂಥಾಹವ ನ್ ಏಕೆಯ ಚಲಯ್ರ್ಕ.

ರೊವಿೋನಾ ಬಿರ ಟೊಟ . ತ್ಲ್ಚಿ ಫಟೊ ಕಾಡಿೊ ವಿದಾಯ ಸವ್ನ್ಾಂರ್ಕ ಮ್ನಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ವಯ . ರೊವಿೋನಾ ಬಿರ ಟೊಟ ಚಿ ಕಾಯ ಮೆರನ್ ಸ್ಕಟ ಡಿಯೊರ್ಕ ಹೆಯ ಪ್ರವಿಟ ’ವೆಡಿಡ ಾಂಗ್ ಸ್ಕತರ ಫಟೊರ್ಗರ ಫಿ ಪರ ಶಸ್ತ 2019’ ಲ್ವಬಾೊ ಯ . ಕಾಯ ಮ್ರನ್ ಸ್ಕಟ ಡಿಯೊರ್ಕ ಹಯ ಪ್ರವಿಟ ಲರ್ಗ್ ಪಯ್ೊ ಾಂಚಿಾಂ ಫಿಲ್ವಾ ಾಂ ತಸ್ನಾಂಚ್ ಆಲಬ ಮ್ ಡಿಸ್ಯ್್ ಹಕಾ ದುಸ್ನರ ಾಂ ಸ್್ ನ್ ಲ್ವಬಾೊ ಾಂ. ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಜೊಡಯ ಚಾಂ ಆಲಬ ಮ್ ಡಿಸ್ಯ್್ , ಜಿಾಂ ಶಾಾಂತಿ ಕಾಥೆದಾರ ಲ್ವಾಂತ್ ಲರ್ಗ್ ಾಂತ್ ಏಕವ ರ್ಟೊ ಾಂ ಹಕಾ ತ್ಲ್ಕಾ ಪರ ತಿರ್ಷಟ ತ್ ವೆಡಿಡ ಾಂಗ್ ಸ್ಕತರ ಫತೊರ್ಗರ ಫಿ ಎವ್ನಡ್್ 2019 ಲ್ವಬಾೊ ಾಂ, ತಸ್ನಾಂಚ್ ಗ್ಳಜಾರ ರ್ಥ ಜೊಡಯ ಚಾಂ ಲರ್ಗ್ ಪೂವಿ್ಾಂಚ ಫಿಲ್ಾ ಜಾಂ ಗಾಂಯಾಾಂತ್ ಕಾಡ್ಲೆೊ ಾಂ ಆಸ್. ವೆಡಿಡ ಾಂಗ್ ಸ್ಕತರ ಫಟೊರ್ಗರ ಫಿ ಪರ ಶಸ್ತ ಏಕಾ ಫಟೊರ್ಗರ ಫರಾರ್ಕ ಮೆಳಿೊ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ತಿ ಏರ್ಕ ವಹ ಡಿೊ ರ್ಜಾಲ್. ಹಿ ಪರ ಶಸ್ತ ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ್ ತಸ್ನಾಂ ಅಾಂತರಾರ್ಷಟ ರೋಯ್ ನಿೋತಿದಾರ್ ವಹ ರಯಾತ ತ್ ಆನಿ ವಿಾಂಚುನ್ ಕಾಡಟ ತ್. ರವಿೋನಾ ಬ್ರ್ ಟೊ್ : ರೊವಿೋನಾ ಅನಿಲ್ ಆನಿ ಪ್ರಯ ರ್ಟಸ ಬಿರ ಟೊಟ ಹಾಂಚಿ ಧುವ್. ತ್ಲ್ಾಂಚಾಂ ಘರ್ ಪಡಿೋಲ್ವಾಂತ್. ತೆಾಂ ಸಾಂಟ್

2014 ಇಸ್ನವ ಾಂತ್ ರೊವಿೋನಾಚೊ ಕಾಯ ಮ್ರನ್ ಸ್ಕಟ ಡಿಯೊ ಸ್್ ಪನ್ ಜಾಲ್ಲ. ಆನಿ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಭಾಯ್ರ ವಚೊನ್ ಲಗ್್ ಜಾಾಂವ್ನೊ ಯ ಾಂರ್ಕ (ಡೆಸ್ಟ ನೇಶನ್ ವೆಡಿಡ ಾಂಗ್) ಫಟೊರ್ಗರ ಫರ್ ಜಾಲೆಾಂ. ತ್ಲ್ಚಿ ಊಾಂಚ್ ಫಟೊರ್ಗರ ಫಿ ಇತಿೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ ಕ್ೋ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಆಪೊ ಆನೆಯ ೋರ್ಕ ಸ್ಕಟ ಡಿಯೊ ಗ್ಳಜಾರ ಥಾಾಂತ್ ಉಗತ ಕೆಲ್ಲ. ರೊವಿೋನಾರ್ಕ ವಿವಿಧ್ ಜಾರ್ಗಯ ಾಂ ರ್ಭಟ್ ದಿಾಂವಿೊ ಆಶಾ ಆಸ್ೊ , ಆನಿ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಫಟೊರ್ಗರ ಫಿ ತ್ಲ್ಣಾಂ ವಿಾಂಚ್ಲ್ವೊ ಯ ನ್ ತ್ಲ್ಕಾ ತೊ ಅವ್ನಿ ಸ್ ಲ್ವಬೊೊ . ತೆಾಂ ಲೇ, ಲಡಖ್ ಇತ್ಲ್ಯ ದಿ ಭಾರತ್ಲ್ಚ್ಯಯ ಉತತ ರ್ ಜಾರ್ಗಯ ಾಂನಿ ಫಟೊ ಕಾಡುಾಂರ್ಕ ಗ್ಲೆೊ ಾಂ ಆಸ್. ಕಾಶಿಾ ೋರಾಾಂತಿೊ ಭದ್ರ ತಿ, ಹ್ವ್ಲ, ತ್ಲ್ಕಾ ಅಡಿ ಳೊಯ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಯ ತರಿೋ ತ್ಲ್ಣಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚರ್ ಯಶಸ್ನವ ೋನ್ ಜಯ್ತ ವೆಹ ಲೆಾಂ. -----------------------------------------------------------

ರಮದನ್ ಮಹಿನ ಆನಿ ತಚೆೆಂ ಮಹತ್ರವ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತೆೊ ಕಥೊಲರ್ಕ ಆನಿ ಮಖ್ಯ ಜಾವ್್ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಾಂತ್, ಸ್ಾಂಪರ ದಾಯ್ಕರ್ಕ ಜಾವ್್ ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ಜಿಯ್ತ್ಲ್ತ್, ಏಕಾಮೆಕಾರ್ಕ ಮಾನಾನ್ ದಖತ ತ್, ಆನಿ ಭಾಂವಿತ ಚ್ಯಯ ಧಮಾ್ಾಂರ್ಕ ಮಾನ್ ದಿತ್ಲ್ತ್. ಮಸ್ೊ ಮ್ ಸಮದಾಯಾ ವಿರೊೋಧ್ ಕ್ತೆಾಂಚ್ ಏಕಾಮೆಕಾರ್ಕ ತ್ಲ್ಳ್-ಮೇಳ್ ನಾಸ್ಲೊ ಸ್್ ತಿ ಮ್ಹ ಳಿಯ ನಾ. ಶಿರ ೋಲಂಕಾಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ಖ ಾಂ ಫೆಸ್ತ ದಿಸ್ ಜಾಲ್ವೊ ಯ ಅಕಾಾಂತ್ವ್ನದಿಾಂಚ್ಯಯ ಬಾಾಂಬ್ ಸಫ ೋಟನಾ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಸಯ್ತ ಏಕಾಮೆಕಾ

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ರಮದನ್":

ಥಂಯ್ ಸಮ್ಿ ಣ ತಸ್ನಾಂಚ್ ಏಕಾಮೆಕಾರ್ಕ ಆಮಿಾಂ ವ್ನಯ್ಟ ಕರಿನಾಾಂವ್ ಮ್ಹ ಳೊಯ ಭವ್ನ್ಸ ಘಟ್ ಕೆಲ್ವ. ಮಾಂಬಂಯ್ತ ಜಾಲ್ವಯ ರಿೋ ಹೆಾಂ ಭವ್ನ್ಸ್ಯ ಚಾಂ ಘಡಿತ್ ಜಾಲ್ವಾಂ ಆನಿ ಹಕಾ ವಿಶೇಷ್ ರಿೋತಿನ್ ಭಾವ್-ಬಾಾಂದ್ವಾ ಣ್ ಮೆಳಯಾೊ ಾಂ. ರಮ್ದಾನ್ ಮ್ಹಿನ ಆನಿ ಉಪ್ರವ ಸ್ ಸ್ತವ್ನ್ತಿಲ್ವ ಮಾತ್ರ ಆನಿ ಹಯ ಮಖಾಂತ್ರ ಏಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಮೊೋಗ್, ಸಹ್ಕಾರ್, ಸಂಪರ್ಕ್ ಪರತ್ ಜಿೋವ್ನಳ್ ಕೆಲ್ವ. ಇಸ್ೊ ಮಿರ್ಕ ಪಂಡಿತ್ಲ್ಾಂಚೊ ಪಂರ್ಡ್ ಆನಿ ಕಥೊಲರ್ಕ ಬಿಶಪ್ಸ ಕಾನಫ ರೆನ್ಸ ಒಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಹಣಾಂ ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ದಿಲ್ವೊ ಯ ಏಕಾ ಸಂದೇಶಾಾಂತ್ ಸರ್ಗಯ ಯ ನಿತ್ಲ್ೊ ಯ ತ್ ಜಾವ್್ ಆಸ್ೊ ಯ ಆಕರ ಮ್ಣ್ವಾಂಚಾಂ ಖಂಡನ್ ಕೆಲ್ವಾಂ ತಸ್ನಾಂಚ್ ಖಂಚ್ಯಯ ಯ್ ಧಮಾ್ನ್ ಆಕಾಾಂತ್ವ್ನದ್

ಹಡುನ್ ಕಚಿ್ ಜಿೋವ್ನಚಿ ಆನಿ ವಸ್ತತ ಾಂಚಿ ದಸ್ವ ಟ್ ಏರ್ಕ ಸ್ಕ್ರ ಲೆಜ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪ್ರಚ್ಯಲ್ವ್ಾಂ. ಮೇಯ್ ೪ ವೆರ್ ಹೆಾಂ ಘೊೋರ್ಣ್, ಬಿಶಪ್ಸ ಕಾನಫ ರೆನ್ಸ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಕಾಡಿ್ನಲ್ ಒಸವ ಲ್ಡ ರ್ಗರ ಸ್ಯಸ್ ತಸ್ನಾಂಚ್ ಮೌಲ್ವನಾ ಮ್ಹ್ಮಾ ದ್ ಎ. ಮ್ದಾನಿ ಜಮಾತ್-ಎ-ಹಿಾಂದ್ ಹಚೊ ಕಾಯ್ದ್ಶಿ್ ಹಣಾಂ ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ ದ್ಸಿ ತ್ ಘಾಲ್ಕನ್ ಪ್ರಚ್ಯಲ್ವ್ಾಂ.

ಅಧ್್ ಚಂದಾರ ಕೃತಿ (ಇಸ್ೊ ಮಿರ್ಕ ಧಮಾ್ಚಿ ಕ್ಯರು) ದಿರ್ಷಟ ರ್ಕ ಪಡಟ ಚ್ ಏಕಾ ಮ್ಹಿನಾಯ ರ್ಕ ಮೇಯ್ ೬ ವೆರ್ ರಮ್ದಾನ್ ಸ್ತವ್ನ್ತಿಲ್ವಾಂ. ಮ್ಹಿನಾಯ ಚೊ ಉಪ್ರವ ಸ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚೊ ಬಾಾಂದ್ ಘಟ್ ಕತ್ಲ್ಲ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಶಾಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನ್ ಹಡುಾಂರ್ಕ. ರಮಾದಾನ್ ಮ್ಹಿನ ಜಾವ್ನ್ ಸ್, ಏರ್ಕ ಖರಿ ಭುರ್ಕ ಕ್ತೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಕಚೊ್ ಆನಿ ಏಕಾೊ ಯ ಚ ಉಮಾಳ್ಳ ಮೂರ್ಟ ಭಿತರ್ ಧಚೊ್. ಹೊ ಮ್ಹಿನ ಸ್ಾಂರ್ಗತ ಏಕಾಮೆಕಾಚಾಂ ಭಾವ್ಬಾಾಂದ್ವಾ ಣ್ ಆನಿ ಸಸ್ಣ ಕಾಯ್. ಮಸ್ೊ ಮ್ ಜ ಉಪ್ರವ ಸ್ ಕತ್ಲ್್ತ್ ಏಕಾ ಮ್ಹಿನಾಯ ರ್ಕ ಆಪ್ರಣ ರ್ಕಚ್ ಖಂಚಯಾತ ತ್ ತ್ಲ್ಾಂಚೊ ಧಮ್್ ಕ್ತೆಾಂತೊ ಸಮೊಿ ನ್ ಘೆಾಂವ್ಿ ತಸ್ನಾಂಚ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮಾಯಾಮೊೋಗ್ ಹೆರಾ ಧಮಾ್ಚ್ಯಯ ಾಂಚರ್. ಮಸ್ೊ ಮ್ ಹೊ ಮ್ಹಿನ ಸ್ವ ರ್ತ್ ಕತ್ಲ್್ತ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂಚ್ ತೆ ಶುದ್ಧ ಕರುಾಂರ್ಕ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಮೌಲ್ವಯ ಾಂನಿ ತಸ್ನಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಮ್ತಿಾಂನಿ. ಹಯ ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂತ್ ಮಸ್ೊ ಮಾಾಂರ್ಕ ಆಸ್ೊ ಯ ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಕಾಯಾಿ ಯ ಾಂ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ಥೊಡೆಾಂ ಸಮೊಿ ನ್ ಘೆವ್ನಯ ಾಂ ತಸ್ನಾಂಚ್ ಏರ್ಕ ಉಗತ ಆನಿ ವಿಸ್ತ ರ್ ಅಥಾ್ಭರಿತ್ ರಿೋತಿನ್ ಪಳ್ಳವ್ನಯ ಾಂ. ರಮ್ದಾನ್ ಮ್ಹಿನ ಮಸ್ೊ ಮಾಾಂರ್ಕ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ ಏರ್ಕ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ ಮ್ಹಿನ ಇಸ್ೊ ಮಿರ್ಕ ಕಾಯ ಲಂಡರಾಾಂತ್ ಉಪ್ರವ ಸ್ ಧರುಾಂರ್ಕ ಸ್ತಯೊ್ ಉದತ್ಲ್ ಥಾವ್್ ಅಸತ ಮಾತ ಪಯಾ್ಾಂತ್. ತೆ ತ್ಲ್ಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಸ್ತವ್ನ್ತಿತ್ಲ್ತ್ ’ಶೆರಿ’ ಖವ್್ ಹೆಾಂ ನಾಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಪಯಾೊ ಯ ಜವ್ನಣ ಚಾಂ ಜಾಂ ಉಪ್ರವ ಸ್ ಧಚ್ಯಯ ್ ಪಯ್ೊ ಾಂ ತ್ಲ್ಯ ಸಕಾಳಿಾಂ ತೆ ಸ್ನವ್ನತ ತ್ ತೆಾಂ. ತೆ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ತ್ಲ್ಾಂಚೊ ಉಪ್ರವ ಸ್ ಮೊಡಟ ತ್ ಜೇವ್್ ’ಇಫಾತ ರ್’ ಸ್ತಯೊ್ ಬ್ರಡೊ ಯ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಸ್ಾಂಜಚಾಂ. ಉಪ್ರವ ಸ್ ಧಚ್ಾಂ ವ್ನ

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಯ್ಣ ಕತ್ಲ್್ತ್, ಪ್ರರ ಯ್ಸ್್ , ಗ್ಳವ್ನ್ರ್, ಗೋಡ್ ಮೂತ್ಲ್ಚಿ ಪ್ಣಡ ಆಸ್ನೊ , ವಿಶೇಷ್ ಪ್ಣಡೆನ್ ವಳವ ಳ್ಳೊ , ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ ಪ್ರನ ದಿಾಂವಿೊ ಾಂ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ರವ ಸ್ ಕನಾ್ಸ್ತ ಾಂ ರಾವೆಯ ತ್ ಜಾಲೊ ಾಂ. ಸಭಾರ್ ಭುಗಿ್ಾಂಯ್ ಉಪ್ರವ ಸ್ ಕತ್ಲ್್ತ್ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ತಿಾಂ ವಹ ಡ್ ಜಾತಚ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಹೊ ಉಪ್ರವ ಸ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಅಭಾಯ ಸ್ ಜಾತ್ಲ್ ಮ್ಹ ಣ್.

’ರೊಝಾ’ ರಮ್ದಾನಾ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ನಹಿಾಂ ಫಕತ್ ಜವ್ನಣ್ ಆನಿ ಪ್ಣೋವನಾ ಥಾವ್್ ಪಯ್ಸ ರಾಾಂವೆೊ ಾಂ, ನಿೋಜ್ ಜಾವ್್ ಏರ್ಕ ಶುದ್ಧ ಜಾಾಂವ್ಿ ಆನಿ ಆಲ್ವೊ ರ್ಕ ಲ್ವಗಿಾಂ ಯೇಾಂವ್ಿ ಕಚ್ಾಂ. ವಿಶೇಷ್ ರಾತಿಚಿಾಂ ಮಾಗಿಣ ಾಂ ’ತರವಿೋಹ್’ ಪಳ್ಳ್ಯ ಯ ಾಂನಿ ಮ್ಹ ಣ್ವಟ ತ್ ಸದಾಾಂ ರಮ್ದಾನ್ ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂತ್. ರಮ್ದಾನಾಚ್ಯಯ ಶೆವಟಾರ್ಕ ಪ್ರವ್ಲಾಂರ್ಕ ಆನಿ ಆಚರುಾಂರ್ಕ ಫೆಸ್ತ ಇದ್-ಉಲ್-ಫಿತ್ರ್. ಚರಿತ್ ಆನಿ ಕಾಯಾೆ ಾ ಭಾೆಂದ್: ರಮಾದಾನಾರ್ಕ, ರಮ್ಝಾನ್, ರಮ್ಧಾನ್ ವ ರಮ್ಥಾನ್ ಆಖಯ ಸಂಸ್ರಾದ್ಯ ಾಂತ್ ಮಸ್ೊ ಮ್ ಆಚರಿತ್ಲ್ತ್. (ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್ ಜಾಲ್ವಯ ರಿೋ ಹಯ

ಮ್ಹಿನಾಯ ತ್ ರಾತೆೊ ಾಂ ಪಳೊಯ ಯ ದಾದಾೊ ಯ ಾಂನಿ ಭರೊನ್ ವ್ಲಮಾತ ತ್ಲ್ತ್ ಆನಿ ರಸ್ತ ಯ ಾಂನಿ ಶಿಸ್ತ ಸ್ಾಂಬಾಳುಾಂರ್ಕ ಪಲೋಸ್ ಕಾರಾಾಂ ಆಪ್ೊ ತ್ಲ್ಾಂಬೆಡ /ನಿಳ್ಳೆ ದಿವೆ ಪ್ಟವ್್ ಲ್ಲೋಕಾರ್ಕ ರಸ್ನತ ಸ್ಾಂಬಾಳ್್ ರಾವ್ನತ ತ್.) ರಮ್ದಾನ್ ಸಬ್ಧ

ಅರೇಬಿಕಾಚ್ಯಯ ಮೂಳ್ಳ್ ಥಾವ್್ ’ರಮಿದಾ’ ಆಯಾೊ . ತಸ್ನಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ’ಧಗಿಚಿ ರ್ಮಿ್’. ಉಪ್ರವ ಸ್ ಕಾಯೊಿ ಜಾವ್್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸವ್್ ವ್ನಡ್ಲ್ವೊ ಯ ಮಸ್ೊ ಮಾಾಂ

ಚರ್ ಹ್ಜಿರ ಚ್ಯಯ ದುಸ್ರ ಯ ವಸ್್ಾಂತ್ (ಮಸ್ೊ ಮ್ ಜನಸಂಖೊ ಮ್ಕಾಿ ಥಾವ್್ ಮ್ದಿೋನಾರ್ಕ ವಸ್ನತ ರ್ಕ ಗ್ಲ್ಲೊ ತೆನಾ್ ಾಂ.) ಹಯ ಉಪ್ರವ ಸ್ ಥಾವ್್ ಫಕತ್ ಜ

ಮಸ್ೊ ಮಾಾಂರ್ಕ ಸಗಯ ಮ್ಹಿನ ಉಪ್ರವ ಸ್ ಕೆಲ್ವೊ ಯ ಾಂತ್ ಶಿಖವೆಣ ಮಖಾಂತ್ರ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತ್ಲ್ ಕ್ೋ ಏರ್ಕ ಖರೊ ಅಥ್್ ಏಕಾಮೆಕಾಚಿ ಸಸ್ಣ ಕಾಯ್ ಆನಿ ರ್ಥರಾಸ್ಣ್. ಹಯ ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂ ತ್, ತಿಾಂ ಜವ್ನಣ್, ಪ್ಣೋವನ್, ಧುಾಂವ್ನರ ಪ್ರನ್ ಸೇವನ್ ತಸ್ನಾಂಚ್ ಲಾಂಗಿರ್ಕ ಸಂಬಂಧಾ ಥಾವ್್ ಪಯ್ಸ ರಾವ್ನತ ತ್. ತಸ್ನಾಂಚ್ ತ್ಲ್ಣ ನಾಕಾರಾತಾ ರ್ಕ ಸಂಗಿತ ಾಂ ಥಾವ್್ , -ರಾಗ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಖರೆಾಂ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್ ಕ್ೋ ತೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಏರ್ಕ ಸಂಪೂಣ್್ ಮಸ್ೊ ಮ್. ತಸ್ನಾಂಚ್ ಖುರಾನ್ ಹಯ ಚ್ ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂತ್ ಬರವ್್ ಸಂಪಯ್ಕಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಸ್.

ಉಪ್ರವ ಸ್ ಮಸ್ೊ ಮ್ ಫಾಾಂತ್ಲ್ಯ ಥಾವ್್ ಸ್ಾಂಜ್ ಪಯಾ್ಾಂತ್ ಸ್ತಯೊ್ ಅಸತ ಮಾತ ಪಯಾ್ಾಂತ್ ಸ್ಾಂಬಾಳುಾಂರ್ಕ ಆಸ್, ಹೊ ವೇಳ್ ಹೆರ್

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾರ್ಗಯ ಾಂನಿ ವಿವಿಾಂರ್ಡ್ ಆಸ್ನಯ ತ್. ರಮ್ದಾನಾಾಂತ್, ಮಸ್ೊ ಮ್ ಫರ್ಟ ಮಾಚ್ಾಂ, ರ್ಗಳಿ ಸಾಂವೆೊ ಾಂ, ಫರ್ಟಿ ರಿಾಂ ಭಾರ್ಣ್ವಾಂ ಹಯ ಾಂ ಥಾವ್್ ಪಯ್ಸ ರಾವ್ನತ ತ್. ಹಯ ವೆಳ್ಳ್ರ್, ಮಸ್ೊ ಮ್ ಚಡ್ ಪರೊೋಪಕಾರಿ ಕಾಮ್ ಕತ್ಲ್್ತ್ ತಸ್ನಾಂಚ್ ಅಖಯ ಸಮಾಜಾರ್ಕ ಜಾಯ್ ತಿತೆೊ ಾಂ ಖಣ್ ಮೆಳ್ಳ್ೊ ಯ ರ್ಕ ಪರ ಯತ್್ ಕತ್ಲ್್ತ್, ಮಖ್ಯ ಜಾವ್್ ದುಬ್ಳಿಾಂ ತಸ್ನಾಂಚ್ ಸಕತ್ ನಾಸ್ೊ ಾಂ. ಹಯ ಾಂ ಸವ್್ ಬರಾಯ ಕಾಮಾಾಂರ್ಕ ರಮ್ದಾನ್ ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂತ್, ಜಾಂ ಮಾಗ್ೊ ಾಂ ವ ದಾನ್ ಧಮ್್ ಕಚ್ಾಂ ಹಕಾ ದೇವ್ ತ್ಲ್ಾಂಚರ್ ಬೆಸ್ಾಂವ್ ಘಾಲತ ಲ್ಲ ಮ್ಹ ಳಿಯ ಪ್ರತೆಯ ಣ ಆಸ್. ಅಸ್ನಾಂ ರಮ್ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ ಏರ್ಕ ವೇಳ್ ಸವ್್ ಬರಾಯ ಕಾಮಾಾಂಚೊ ಘೆಾಂವ್ನೊ ಯ ರ್ಕ ಆಶಿೋವ್ನ್ದಾಾಂ ಆಲ್ವೊ ಚಿಾಂ ಜಸ್ನಾಂ ಕಥೊಲ ಕರೆಜಾಾ ಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ಖ ಾಂ ಫೆಸ್ತ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಪ್ರರ ಚಿತ್ ಕತ್ಲ್್ತ್ ತಸ್ನಾಂ.

----------------------------------------------------

ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಫಯ ಾ ಚಿೆಂ ಥೊಡಿೆಂ ಖಾಸ್ ಸಮಸ್ಥಿ ೆಂ ಆನಿ ಪರಿಹಾರ್.

ಬಾಯಾೊ ಾಂರ್ಕ ಕ್ಯಟಾಾ ನಿಯಂತರ ಣ್ವಚಿ ಸ್ತವಿಧಾ ಲ್ವಬಾೊ ಯ -ಗಿೋ? ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಬಾಯಾೊ ಾಂಚಿ ಸ್ಕೆ ರತ್ಲ್ ಕ್ತಿೊ ಆಸ್?

ಆ) ಮಸ್ೊ ಮಾಾಂಚಿ ವ್ನಡವಳ್ ಜರಾಲ್ ಲ್ಲಕಾ ಪ್ರರ ಸ್, ಪರ ತೆಯ ರ್ಕ ಜಾವ್್ ಹಿಾಂದು ವ್ನಡವಳಿ ಪ್ರರ ಸ್, ಚಡ್ ಆಸ್ ತರ್ ಕ್ತಿೊ ಚಡ್ ಆಸ್? ಮಸ್ೊ ಮ್ ಬಾಯಾೊ ಾಂರ್ಕ ದಾದಾೊ ಯ ನ್ ಆಪ್ರೊ ಯ ಮರ್ಟಭಿತರ್ ದ್ವಲ್ವ್೦-ಗಿೋ? ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಬಾಯಾೊ ಾಂಚಿ ಸ್ಕೆ ರತ್ಲ್ ಕ್ತಿೊ ಆಸ್? ಇ) ಕ್ರ ಸ್ತ ಾಂವ್ನಾಂಚಿ ವ್ನಡವಳ್ ಸಕಾಟ ಾಂ ಪ್ರರ ಸ್ ಉಣಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ 2011 ಖನಿಸ್ಾ ರಿಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಾೊ ಾಂ. ಹಿ ವ್ನಡವಳಿಚಿ ದಿಶಾ 2021 ೦ತ್ ದಿಸ್ತ ಗಿೋ? ಕ್ರ ಸ್ತ ಾಂವ್ನಾಂನಿ ದೊನ್-ತಿೋನ್ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂಚಿಾಂ ಕ್ಯಟಾಾ ಾಂ ಜಾಯ್ಿ -ಗಿೋ? ವ ಹಚಾಂ ಕಾರಣ್ ಚಡ್ ಕ್ರ ಸ್ತ ಾಂವ್ ಆಾಂಗೊ ಫಿಲ್ ದಶಾಾಂರ್ಕ ವಸ್ನತ ರ್ಕ ವೆತ್ಲ್ತ್ ದಕ್ಯನ್-ಗಿೋ? (Is the outward emigration rate of Christians to Anglophinle nations high enough to cause a significant loss in their growth rate?)

(ಫಿಲ್ಪ್ ಮುದರ್ಥ್) 2021 ಖನಿಸ್ಾ ರಿರ್ಕ ಆನಿ ಏರ್ಕ ವಸ್್ ಉಲ್ವ್ಾಂ, ದಕ್ಯನ್ ಸಕಯಾೊ ಯ ಸ೦ಗಿತ ಾಂ ಬಾಬಿತ ನ್ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಸ್ಕಕಾಿ ಾ ಯ್ನ್ ಆರಾಾಂವ್ಿ ಜಾಯ್:

ಈ) ಧಮಾ್ರ್ಕ ಆನಿ ವ್ನಡವಳ್ಳರ್ಕ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಗಿೋ? ವ ಸ್ಕ್ಷರತ್ಲ್ ಆನಿ ವ್ನಡವಳ್ಳರ್ಕ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್? ಪರ ತೆಯ ರ್ಕ ಜಾವ್್ ಬಾಯಾೊ ಾಂಚಿ ಸ್ಕೆ ರತ್ಲ್?

ಅ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತ್ ಆನಿ ಪಂರ್ಡ್ ಹಾಂಚಿ ವ್ನಡವಳ್ ಜರಾಲ್ ಲ್ಲಕಾ ಪ್ರರ ಸ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಗಿೋ? ಜರ್ ಚಡ್ ಆಸ್, ತರ್ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ

ಉ) ಜಣ್ಸಂಕ್ ವ್ನಡವಳ್ ಪಡ್ನ್ ಯ್ಾಂವ್ಿ ಮಖ್ಯ ಕಾರಣ್ ಕ್ಯಟಾಾ ಯೊೋಜನ್ ಲ್ಲಕಾಮೊರ್ಗಳ್ ಜಾಲೆೊ ಾಂ. ಆಮಿ ದೊರ್ಗಾಂ, ಆಮಿೊ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೊರ್ಗಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ ಸೊ ರ್ನ್ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಎರ್ಕ ಜಿಣಯ ಚಾಂ ಸತ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ಪ್ರವ್ನೊ ಾಂ. ಹಯ ಕ್ಯಟಾಾ ಯೊೋಜನಾ ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್, ಚಡುಾಂ ಭುರ್ಗಯ ್ಚಿ ವ್ನಡವಳ್ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ ಉಣಾಂ ಜಾವ್್ ಯ್ತ್ಲ್? Sex determination and abortion of female foetus ಕಾನುನಾ-ಭಾಯ್ರ ಚಲ್ವತ ಗಿೋ? ದೇಶಾಾಂತ್ ಆನಿ ಪರ ತೆಯ ರ್ಕ ಜಾವ್್ ಆಮಾೊ ಯ ಉಡಿಾ ಜಿಲ್ವೊ ಯ ಾಂತ್ communal harmony ವ್ನಗಂವ್ಿ ಹಯ ವಹ ಯಾೊ ಯ ಸವ್ನಲ್ವಾಂಚೊಯ ಜಾಪ್ಣ ರ್ಜ್ಚೊಯ ! 2011 ಖಾನಿಸ್ಾ ರೆೆಂತ್ರ ಲ್ತಕಾನ್ ಸ್ೆಂಗೆಯ ಲ್ಫಾ ಪ್ ಮಾಣೆಂ, 40% ದಾದೊ ಅನಿ 71% ಬಾಯೊೊ ಬೆಕಾರ್ ಆಸ್ತ್. ತಿಾಂ ಕಸಲೆಾಂ-ಯ್ಕೋ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಾಂತ್. ತರ್ ಹಾಂಚೊ ಖಚ್್ ಕಸ ವೆತ್ಲ್? ಬಹುಶಾ, ಪ್ರವಿತ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಧಾಡ್್ ದಿಲ್ಲೊ ದುಡು (remittance) ದೇಶಾಚ್ಯಯ ದುಸ್ರ ಯ ರಾಜಾಯ ಾಂ ಆನಿ ಜಿಲ್ವೊ ಯ ಾಂ ಥಾವ್್ ವ ಪದ್ಸ್ಾಂತ್ ವಸ್ನತ ರ್ಕ ಗ್ಲ್ವೊ ಯ ಲ್ಲಕಾರ್ವ್್ ಹಾಂಕಾ೦ ಮೆಳ್ಳ್ತ . ಅಸಲ remittance economy ದ್ಕ್ೆ ಣ್ ಕನ್ ಡ ಜಿಲ್ವೊ ಯ ಾಂತ್ ಆನಿ ಕರಳ್ಳ್ ರಾಜಾಯ ಾಂತ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ಪಳ್ಳಾಂವ್ಿ ಮೆಳ್ಳ್ತ . ಹಿ ಜಿೋವಂತ್ ಉಚಿ್ಗಿೋ? ಸ್ತಿವ , ಧಾವಿ ಆನಿ ಬಾರಾವಿ ಫೇಯ್ೊ ಜಾಲೊ ಾಂ ಘರಾ ರಾವ್ನತ ತ್ ಆನಿ ತುಾಂಡು ಕಾಮಾಾಂಚ್ಯಯ ಸಧ್ ರ್ ಆಸ್ತ ತ್. ಪ್ರಟಾೊ ಯ 15 ವಹ ಸ್್ಾಂ ಥಾವ್್ ಚಲ್ಲನ್ ಆಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ಸಕಾ್ರಿ ಸ್ಿ ೋಮಾಾಂವವಿ್ಾಂ ದಿೋಸ್ಕೂಲಚಿಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ತ ತ್. ಪರ ತೆರ್ಕ ಜಾವ್್ , ರ್ಗರ ಮಿೋನ್ ಸಡರ್ಕ ಯೊಜನಾ೦, ಸ್ಮಹಿರ್ಕ ಕಾಖುಸ್ ಇತ್ಲ್ಯ ದಿ. ಆದಾೊ ಯ ಹ್ಫಾತ ಯ ಾಂತ್ ಪ್ರಾಂರ್ಗಯ ಚ್ಯಯ ಕಳ್ಳ್ಯ ಾಂ ವಿಶಿಾಂ ಉಲೆೊ ರ್ಕ ಕೆಲ್ಲೊ . ಮ್ರ್ಟಟ ಗ್ಳಳ್ಳ್ಾಂ ಆಸ್ತ್, ಕಾಜುಚಿಾಂ ತೊಟಾಾಂ ಆಸ್ತ್. ಹಾಂರ್ಗಸರ್, ಕಾಜು ಮೊಯಾಾಂಚಿ ಲ್ವಹ ನ್ ಮ್ಟಟ ಚ ಕಾಖ್ಣ ಚಡ್ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ಾಂಕಾ೦ ರ್ಜ್್ ಪಡ್ೊ ಯ 50% ಬಿಯೊ ಭಾಯಾೊ ಯ ದಶಾಾಂ ಥಾವ್್ ಹಡಯ್ಿ ಪಡೊ ಾಂ. ಜಿಲ್ವೊ ಯ ಚ್ಯಯ ಘಾಟಾಚ್ಯಯ ಮೂಳ್ಳ್ಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಹ್ಳ್ಳಯ ಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಪಳ್ಳಲ್ವಯ ರ್, ಆಜಾಿ ಲ್ ದುಧಾಚೊ ದಂದೊ ದಿಸನ್ ಯ್ತ್ಲ್. ರ್ಗಾಂವಿಟ ೋ ಆನಿ ಸ್ಾಂಧ ರ್ಗಯೊ ಹ್ಯ್್ಕಾ ಕ್ಯಟಾಾ ಾಂತ್ 5-6 ಪಳ್ಳಾಂವ್ಿ ಮೆಳ್ಳ್ತ ತ್. ಬಾಯೊೊ ಅಲ್ಕಮಿನಿಯಮ್ಚೊಯ ಹಾಂಡ್ಯ ಘೆವ್್ ಸಹ್ಕಾರಿ ಕಾಟಾಯ ರ್ಕ ವೆಚಾಂ

ಪಳ್ಳಾಂವ್ಿ ಮೆಳ್ಳ್ತ . ಹಿ ಆಮೂಲ್ಯ ರ್ರಾಚಿ ರ್ಧವಿ ಕಾರ ಾಂತಿ; ಹಯ ವತು್ಲ್ವಾಂತ್ ಪಟಾಚೊ ರ್ಗರ ಸ್ ಜಾವ್್ ಆಸ್. ಕುಲ್ಫಾ ರ್ ಮ್ಕಳಾನಾೆಂತ್ರ, ಕೂಲ್ ಮಳಾಾ ರ್ಕ ಪ್ಕವಾಯ ಾ ಇತೊೊ ಲ್ಲರ್ಕ ಬೆಕಾರ್ ಆಸನ್-ಯ್ಕ ಸರ್ಗಯ ಯ ಜಿಲ್ವೊ ಯ ಾಂತ್ ರ್ಗದ ಪಣಗ ಲ್ ಪಡೊ ಯ ತ್ ತೆಾಂ ಆಮಾಿ ಾಂ ದಿಸ್ತ . ಎಕಾ ತೆಾಂಪ್ರರ್ ಕಾತಿ್ಚಾಂ ಏರ್ಕ ಬೆಳ್ಳಾಂ ಕತೆ್ಲಾಂ ಕ್ಯಟಾಾ ಾಂ-ಯ್ಕೋ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಭಾತ್ಲ್ಚಿ ಸ್ರ್ವ ಳಿ ಕರಿನಾಾಂತ್. ಬದೊ ರ್ಕ, ರ್ಗದ ನಾಲ್ವ್ಾಂಮಾಡಾಂಚಿ೦, ಪಪ್ರಯ ಾಂ-ಮಾಡಿಯ್ಾಂಚಿಾಂ, ಕೆಳ್ಳ್ಯ ಾಂ-ಕೆಾಂಳ್ಳ್ಬ ಯ ಾಂಚಿಾಂ, ಕಸ್ನರ ಯ -ವ್ನಲಚಿಾಂ, ಮಿೋರಿಯ್ ವ್ನಲಚಿಾಂ ತೊೋಟಾಾಂ ಜಾವ್್ ಬದಿೊ ಕೆಲ್ವಯ ಾಂತ್. ಅಸಲ ಬದಾೊ ವಣ್ ಏರ್ಕ 15-20 ವಹ ಸ್್ಾಂ ಥಾವ್್ ಆಮಾಿ ಾಂ ಪಳ್ಳಾಂವ್ಿ ಮೆಳ್ಳ್ತ . ತೆದಾಳ್ಳ್ 45-50 ವಹ ಸ್್ಾಂಚೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಘಚೊ್ ಯ್ಜಾಾ ನ್ ಆತ್ಲ್ಾಂ 60-65 ಚೊ ಪ್ರರ ಯ್ಸ್ತ ಜಾಲ್ವ. ತ್ಲ್ಚ್ಯಯ ನ್, ಅಸ್ನೊ ಾಂ ತೊೋಟ್ ಸ್ಾಂಬಾಳ್್ ವಹ ರುಾಂರ್ಕ ತ್ಲ್ಾಂಕಾನಾ. ಕ್ಯಲ್ವಿ ್ರಾಾಂಚಿ ಮ್ಜತ್ ತ್ಲ್ಕಾ ಜಾಯ್, ಪುಣ್, ಕ್ಯಲ್ವಿ ರ್ ಮೆಳ್ಳ್ನಾಾಂತ್. ಸ್ ಳಿಯ್ ತನಾ್ಟೆ, ಕ್ಲೆಜ್ ಶಿಕ್ಾ , ರ್ಗಾಂವ್ ಸಡ್್ ಶಹೆರಾಾಂರ್ಕ ಗ್ಲ್ವಯ ತ್; ಬಾಯ ಾಂಕಾಾಂನಿ, ಅಫಿಸ್ಾಂನಿ, ಆನಿ IT ತಸ್ೊ ಯ ತ್ಲ್ಾಂತಿರ ರ್ಕ ವಿದಾಯ ಚಿ ಕಾಮಾಾಂ ದಿಾಂವ್ನೊ ಯ ಸಂಸ್್ ಯ ಾಂನಿ ತೆ ಕಾಮಾರ್ಕ ಲ್ವರ್ಗೊ ಯ ತ್. ತಿಾಂ ಜಿಲ್ವೊ ಯ ರ್ಕ ಯ್ಾಂವೆೊ ಾಂ ವಸ್್ರ್ಕ ಏರ್ಕ-ದೊೋನ್ ಪ್ರವಿಟ ಾಂ.

ಹೆಯ ಕೃಷೆರ್ಕ ಮಾಾಂಕಾಡ ಾಂಚಯ ಉಪದ್ರ ವಿಶೆಸ್ ಜಾಲ್ವಯ ತ್. ರ್ಗಾಂವ್ನಾಂತ್ ಉಲೆ್ಲೆ ಪ್ರರ ಯ್ಸ್ತ ಮಾಾಂಕಾಿ ಾಂರ್ಕ ದಾಾಂವ್ನಡ ಾಂವೆೊ ಾಂ ಕಾಮ್ ಕತಿ್ತ್, ಪೂಣ್ ಮಾಡಿಯ್ ವಯ್ೊ ಾಂ ಪಪ್ರಳ್ ಕಾಡುಾಂರ್ಕ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ನ್ ಜಾಯಾ್ . ಮಾಡ ವಯ್ೊ ನಾಲ್್ ಕಾಡುಾಂರ್ಕ ಜಾಯಾ್ . ದಕ್ಯನ್ ಕೆಳಿಾಂ, ಮಿರಿಾಂ ಆನಿ ಕಸರ್ ಅಸಲಾಂ cash crops ಚಲವ್್ ವಹ ತ್ಲ್್ತ್.

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಡಗ -ಕನಾ್ಟಕಾ ಥಾವ್್ ಯ್ಾಂವ್ನೊ ಯ ಕಾಮಾಗ ರಾಾಂರ್ಕ ವ್ನಪುರ ನ್, ಮಾಡ್ ಆನಿ ಮಾಡಿಯ್ಾಂಚಿ ತೊಟಾಾಂ ಚ್ಯಲತ ಾಂ ದ್ವುರ ನ್ ಆಯಾೊ ಯ ಾಂತ್. ತರ್-ಯ್ಕೋ, ತ್ಲ್ಾಂಚಿ ದಿೋಸ್-ಕೂಲ್ ಆತ್ಲ್ಾಂ ವ್ನಡ್ನ್೦ಚ್ ಆಯಾೊ ಯ ; ಉತ್ಲ್ಾ ದ್ನಾರ್ಕ cost of production ಆನಿ ಮಾಕೆ್ರ್ಟಾಂತೆೊ ಾಂ ವಿಕಾರ ಯ ಚಯ ಾಂ ಮೊೋಲ್ ಹಾಂಚ ಫರರ್ಕ ಪಡ್ನ್ ಯ್ತ್ಲ್ ಜಾಲ್ವೊ ಯ ನ್, ಲ್ವಹ ನ್ ಮ್ಟಾಟ ರ್ ಮ್ಹ ಣಿ 1-2 ಎಕಾರ ಯ ಸಕಯ್ೊ ಭುಾಂಯಾಿ ರ್ ಖಲ ಬಸ್ೊ ಯ ತ್. ನಾಲ್್ ಆನಿ ಪಪ್ರಳ್ ಪ್ಣಕ್ನ್ ಸಕಯ್ೊ ಪಡೊ ಯ ರ್ ಮಾತ್ರ ವಿಾಂಚ್ಯತ ತ್. ಥೊಡಿಾಂ ಘರಾಣಾಂ ಅಸಲಾಂ ಪಳ್ಳಾಂವ್ಿ ಮೆಳ್ಳ್ತ ತ್ ಕ್ ಆಜೊ, ಆಜಿ ಆನಿ ನಾತ್ಲ್ರ ಾಂ ಆಸ್ತ ತ್. ನಾತ್ಲ್ರ ಾಂರ್ಕ ವ್ನಗಂವೆೊ ಾಂ, ತ್ಲ್ಾಂಕಾ೦ ರೆಡಿ ಕನ್್ ಇಸಿ ಲ್ವಚ್ಯಯ ಬಸ್ಸ ರ್ಕ ಪ್ರಾಂವೆೊ ಾಂ, ಭುತಿ ಬಾಾಂಧುನ್ ದಿಾಂವಿೊ , ಪ್ರರ್ಟಾಂ ತ್ಲ್೦ಕಾ೦ ಘರಾ ಆಪವ್್ ವಹ ಚ್ಾಂ, ತ್ಲ್ಾಂಚ ಹೊಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಂವೆೊ ಾಂ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ ಉತ್ಲ್ರ ನ್ ಸ್ಾಂಗ್ೊ ಾಂ ತರ್, ನಾತ್ಲ್ರ ಾಂರ್ಕ second parents ಜಾಾಂವೆೊ - ಹಿಾಂ ಆಜೊ ಆಜಿ ಕನ್್ ಯ್ತ್ಲ್ತ್. ಹಿಾಂ ಬೆಕಾರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಖನಿಸಾ ರಿಾಂತ್ ಆಯಾೊ ಯ ರ್-ಯ್ಕೋ, personalized day care center ಜಾವ್್ ದಿಲ್ವೊ ಯ ಸ್ನವೆರ್ಕ ಜಿಡಿಪ್ಣ ಮೊೋಲ್ ಆಸ್. ಆಜ್-ಕಾಲ್ ರ್ಲ್ವಫ ಾಂತ್ ಆನಿ ಬೆಾಂರ್ಳುರು ತಸಲ್ವಯ ಶೆಹ್ರಾಾಂನಿ ಮಿತಿರ್ಕ ಮಿಕ್ವ ನ್ ಹ್ಫಾತ ಯ ರ್ಕ 70-80 ವರಾಾಂ ಘೊಳ್ಳೊ ಾಂ ಸದಾಾಂಚಾಂ ಜಾಲ್ವಾಂ; ಪರ ತೆಯ ರ್ಕ ಜಾವ್್ IT ಆನಿ software ಸ್ನಕಟ ರಾಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕತೆ್ಲ್ವಯ ಾಂರ್ಕ. ಹಾಂಕಾ೦ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ ಆಜಾಯ ಳ್ಳ್ ಸಡಿನಾಸ್ತ ನಾ, ದುಸರ ಉಪ್ರಯ್ ನಾಾಂ. ಹಿಾಂ ಭುಗಿ್ಾಂ ಇಾಂಗ್ೊ ಜ್ ಮಾಧಯ ಮಾಾಂತ್ ಶಿಕಾತ ತ್ ದಕ್ಯನ್, ತ್ಲ್ಾಂಕಾ೦ ಟಯ ಶಾನಾಾಂರ್ಕ ಘಾಲೆೊ ಾಂ ಆಸ್ತ . ದಕ್ಯನ್ ಅಸಲಾಂ ಟಯ ಟೊರಿಯಲ್ಸ ಲ್ವಹ ನ್ ಪ್ಾಂಟೆಾಂತ್-ಯ್ಕೋ ಪಳ್ಳಾಂವ್ಿ ಮೆಳ್ಳ್ತ ತ್. ಸ್ಗೊಳಿ, ಸಮೃದಿ ಆನಿ ಬದಯ ವಣ್ ಚ್ಯಳಿಸ್ ಪನಾ್ ಸ್ ವಹ ಸ್್ಾಂ ಆದಿಾಂ, ಹಾಂವ್ ಹಯ್ಸ್ಸ ಿ ಲ್ವರ್ಕ ವೆತ್ಲ್ಸ್ತ ನಾ, ಆಮೆಗ ರ್ ತಶೆಾಂ ಶೆಜ್ಸ್ಾಂಬಾರಾ ಏರ್ಕ ಧಾ ಸ್ನಾಂಟ್ ರ್ಗದಾಯ ಾಂತ್ ಕ್ಬ್ರ ಲ್ವಯ್ತ ಲೆ. ಏರ್ಕ ಧಾ ಸ್ನಾಂಟ್ ಜಾರ್ಗಯ ರ್ ಉಡಿದ್; ಅನೆಯ ಕಾ ಧಾ ಸ್ನಾಂಟಾರ್ ಕ್ಯಳಿತ್, ಆನೆಯ ರ್ಕ ಧಾ ಸ್ನಾಂಟಾರ್ ಬೊಗಡ , ಆನಿ ಧಾ ಸ್ನಾಂಟಾರ್ ನಾತೊ್ , ಆನಿ ಧಾ ಸ್ನಾಂಟಾರ್ ಮೂಗ್, ಆನಿ ಧಾ ಸ್ನಾಂಟಾರ್ ತಿೋಳ್. ಚಡ್ ಸ್ತಕೆಯ ಮಾತಿಯ್ರ್, ಕಣಗ , ರೂರ್ಕ-ಕಣಗ ,

ಆಲೆಾಂ, ಹ್ಳದ್, ವ್ನಲ-ಕಣಗ , ಮಿಸ್್ಾಂಗ್, ತಕ್ರಿ, ಮೊಗಿಾಂ-ಕ್ಯವ್ನಳೊ-ದುಧಾಂ ತಸಲ್ಲಯ ತಕಾ್ರಿ ಲ್ವಯ್ತ ಲಾಂ. ಭುಾಂಯ್ಿ ಬೊಾಂವ್ನರಿ೦, ಕಾಜು ರೂರ್ಕ, ಚಿಾಂಚ್ಯಯ ರೂರ್ಕ, ಆಾಂಬಾಯ ರೂರ್ಕ, ಪ್ರಲ್ಲಫ ಾಂನಾಸ ಆನಿ ಪಾಂನಾಸ ರೂರ್ಕ, ಜಾಾಂಬಾಯ ಾಂ ರೂರ್ಕ, ಜರ್ಗಯ ್ ರೂರ್ಕ, ಆಾಂಬಡಯ ರೂರ್ಕ, ಇತ್ಲ್ಯ ದಿ ಫಳ್ ವಸ್ತತ ಾಂಚಯ ರೂರ್ಕ ಲ್ವಯ್ತ ಲ್ವಯ ಾಂವ್. ಘಚ್ಯಯ ್ ಖಚ್ಯ್ರ್ಕ ಪ್ರಾಂವೆೊ ಯ ತಿತೆೊ ಾಂ ಮಿರಿಾಂ, ಲ್ಲಾಂರ್ಗ೦, ಎಲೊ , ನಾಲ್್, ಪಪ್ರಯ ಾಂ, ಕಸರ್ ಆನಿ ಆನಾಸ್ ತಸಲ "ಲ್ವಯ್ ಆನಿ ವಿಸರ ನ್ ವಚ್" ರ್ರಾಚಿ ಸ್ಗಳಿ ಕತೆ್ಲ್ವಯ ಾಂವ್. ಮ್ಹ ಣ್ತ ಚ್, ಆಾಂಗಿಡ ಸಮಾನಾಚಿ ಪರ್ಟಟ ಜಿರೆಾಂ-ಕನಿಾ ರ್-ಸ್ಸ್ಾಂವ್ಚಿಮೆ್ ಲ್ ಪಯ್ಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ನತ ಲೆಾಂ. ತ್ಲ್ಚೊ ಖಚ್್ ಕಳ್ಳ್ಯ ಾಂಚ್ಯಯ ಪಟೆಟ ಾಂತ್ ಆರಾಮಾರ್ ವೆತ್ಲ್ಲ್ಲ. ಆಜ್ ಮೆಜಾೊ ಯ Gross national Product ಬದಾೊ ರ್ಕ Gross National Happiness ಮೆಜಾೊ ಯ ರ್, ತವಳ್ ಆಮಿೊ ೦ ಘರಾಣಾಂ ಆಯಾೊ ಯ ಪ್ರರ ಸ್ ಚಡ್ ಧಾದೊಶಿ ಆಸ್ೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಣಯ ತ್.

ಪೂಣ್ ಕಾಳ್-ಚರ್ಕರ ಬದಾೊ ತ್ಲ್, ಶಿಕ್ಾ ಪೂತ್ ಆನಿ ಧುವ್ಲ ಶಹರ ರ್ಕ ವೆತ್ಲ್ತ್, ಆಪ್ರೊ ಯ ಮಾಾಂಯ್ಬಾಪಯಾೊ ಯ ಘರಾಥಾವ್್ ಲ್ವಗಿೆ ಲ್ವಯ ಶಹರ ಾಂತ್ ಸದಾಾಂ ಕಾಮಾರ್ಕ ವಚೊನ್ ಯ್ಾಂವೆೊ ೦ ಬೊೋವ್ ಉಣಾಂ. ಉಡುಪ್ಣ ತಸ್ೊ ಯ ಲ್ವಹ ನ್ ಆನಿ ಆಪುಬಾ್ಯ್ಚ್ಯಯ ರಸ್ತ ಯ ಾಂನಿ ಧಾಾಂವಿೊ ೦ ಬಸ್ಸ ಸವಿ್ಸ್ಾಂ ಆಸ್ೊ ಯ ಜಿಲ್ವೊ ಯ ಾಂತ್ ಲೆಗ್ಳನ್ ಲ್ಲರ್ಕ

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಾಂಟೆಾಂತ್ ವಸ್ತ ಕರುಾಂರ್ಕ ವೆತ್ಲ್. ಹಕಾ ಏರ್ಕ ಕಾರಣ್: -ಭೂಸ್ತಧಾರಣಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಯ ಲ ಲ್ವಹ ನ್ ಭುಾಂಯ್ ವ್ನಾಂಟೆ ಕಚ್ಯ್ ಬದಾೊ ರ್ಕ, ಎಕ್ೊ ಮಾಲ್ವಗ ಡಯ ಘರಾ ರಾವ್ನತ ; ಉಲೆ್ಲೆ ಚಲೆ ಪ್ಾಂಟೆಾಂತ್ ಘರಾಾಂ ಕತ್ಲ್್ತ್. ಕ್ಣ್ ಅಶೆಾಂ ಕರಿನಾಾಂ, ತ್ಲ್ಾಂಕಾ೦ 5-105 ಸ್ನಾಂಟ್ಸ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ

ವ್ನಾಂಟಾಯ ರ್ ಯೇತ್ಲ್, ಆನಿ ತಸಲ್ವಯ ಾಂನಿ ಕಳ್ಳ ಆನಿ ಮಿರಿಾಂ, ಕೆಳಿಾಂ, ಕಸ್ನರ -ವ್ನಲ್ ತಸ್ೊ ಸ್ರ್ವ ಳಿ ಕನ್್ ಆಪ್ರೊ ಯ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ ವಹ ಡ್ ಕರಿಜ ಪಡತ . ಭುಗಿ್ಾಂ ವಹ ಡ್ ಜಾಲೊ ಾಂಚ್, ತ್ಲ್ಾಂಕಾ೦ ರ್ಲ್ವಫ ಚಿ ವ್ನಟ್ ಧರುಾಂರ್ಕ ಚ್ಯನ್ಸ ಜರ್ ಮೆಳ್ಳಯ ಾಂ, ತ್ಲ್ಾಂಚಿ ಜಿಣ ಸ್ರ್್ರ್ಕ ಜಾಲ! ಇೆಂದರಾ ನಗರಾಚಿ ಎರ್ಕ ಕಾಣಿ ಎರ್ಕ ಚ್ಯಳಿಸ್ ವಹ ಸ್್ಾಂ ಪಯ್ೊ ಾಂ, ಭುಾಂಯ್ ನಾತೆೊ ಲ್ವಯ ಕ್ಯಲ್ವಿ ರಾಾಂರ್ಕ, ಕನಾ್ಟಕಾ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ರಾನ್ ಪ್ರಾಂಚ್ ಸ್ನಾಂಟ್ಸ ಗ್ಳಡಯ ಸ್ತವ್ನತೆಯ ರ್ ಘರಾಾಂ ಭಾಾಂದುನ್ ದಿಲಾಂ. ಕಣ್ಜಾರ್ ಫಿರ್್ಜಚ್ಯ ಕವ್ಡಡ ರ್ ಹ್ಳ್ಳಯ ಾಂತ್, ಎರ್ಕ 3 ಎಕರ ಯ ಸ್ತವ್ನತೆರ್ 55-60 ಕ್ಯಟಾಾ ಾಂರ್ಕ ಬಸವ್್ ಇಾಂದಿರ ನರ್ರ್ ಕ್ಲ್ಲನಿ ಅಸ್ತ ತ್ಲ್ವ ರ್ಕ ಆಯ್ಕೊ . ಹಾಂರ್ಗಚ ಥೊಡೆ ಕ್ರ ಸ್ತ ಾಂವ್ ಪೂಣ್ ಕಥೊಲರ್ಕ ನಹಿಾಂ. ಥೊಡೆ ಹಿಾಂದು, ಪೂಣ್ ಫಲ್ವ್ಾಂರ್ಗ ಭಿತರ್ ಆಸ್ೊ ಯ ಕವ್ಡಡ ರ್ ದಿೋವ್ನಯ ರ್ಕ ತೆ ವಚ್ಯನಾಾಂತ್; ತ್ಲ್ಾಂಕಾ೦ ಥಾಂಸರ್ ರಿೋಗ್-ಯ್ಕೋ ನಾಾಂ. ದಿಸ್-ಕೂಲರ್ಕ ವೆಚಯ ದಾದೊ , ಸ್ಾಂಜರ್ ಕ್ಯಟೆಟ ಾಂ ಘಾಲ್ಕಾಂರ್ಕ ರ್ಡಂರ್ಗ ಕಡೇನ್ ಜಮಾತ ತ್. MGNREGA ಚ್ಯ ಸ್ಿ ೋಮಾ ವವಿ್ಾಂ ಹಾಂಕಾ೦ ಫಾಯೊಿ ಜಾಲ್ವ. ರಸ್ನತ ರೂಾಂದ್ ಕಚ್ಯಯ ್, ತಳಿಾಂ ಸ್ಫ್ ಕನ್್ ಗೂಾಂಡ್ ಕಚ್ಯಯ ್ ಆನಿ ಸ್ತಕೆೊ ಲ್ವಯ ನಂಯ್ತ ರೇಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾತಿ ಕಾಡೊ ಯ ಕಾಮಾರ್ಕ ಲ್ಲಕಲ್ ಕ್ಾಂಟರ ಕಟ ರ್ ಹಾಂಕಾ೦ ಘೆತ್ಲ್ತ್.

ಬಾಯೊೊ ಬಿೋಡಿ ವ್ಲಳ್ಳ್ತ ತ್, ಕಾಜು ಬಿಯೊ ಸಲ್ವತ ತ್; ಆನಿಾಂ ಲ್ಲೋ೦ರ್ಗ೦ ಆರಾವ್್ ದಿೋತ್ಲ್ತ್. ಚ್ಯಳಿಸ್ ವಸ್್೦ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್, ಹಾಂರ್ಗಸರ್-ಯ್ಕ ಲ್ಲರ್ಕ ಸ್ಟ್ ವಸ್್ಾಂ ವಯೊೊ ಜಾಲ್ವ. ಭುಗಿ್ಾಂ ಸಕಾ್ರಿ ಇಸಿ ಲ್ವಾಂರ್ಕ ಕನ್ ಡ ಮಾದ್ಯ ಮಾಾಂತ್ ಶಿಕೆೊ ಲಾಂ ಜಾಲ್ವಯ ರಿ, SC/ST ಆನಿ OBC ೦ರ್ಕ ಮೆಳ್ಳ್ೊ ಯ ಆರಕೆ ಣ್ವ ವವಿ್ಾಂ ಸಕಾ್ರಿ ಅಫಿಸ್ಾಂನಿ ಕಾಮಾರ್ಕ ಲ್ವರ್ಗೊ ಯ ಾಂತ್ ಜಾಲ್ವೊ ಯ ನ್, ಶೆಜಾರಿ ಹ್ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಾಂನಿ ಸವ್ನಯ್ರ್ಕ ಮೆಳೊೊ ಕಾಮೆಲ ಆತ್ಲ್ಾಂ ನಪಂಯ್ೊ ಜಾಲ್ವ. ಹಿಾಂದಾವ ಾಂಚ್ಯಯ ಭುಾಂಯಾಿ ರಾಾಂರ್ಕ ಹೊ ಮಾರ್ ಬರಾಯ ನ್ ಪಡತ , ಹಿಾಂ ಪ್ರರ್ಟಾಂ ಉಲ್ವಯ ್ರ್, captive labor ಶಾಸ್ವ ತ್ ಜಾತ್ಲ್. ದಕ್ಯನ್ ತೆ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ ಸಕಾ್ರಾಚ್ಯಯ "ಅಹಿಾಂದು" ನಿೋತಿಾಂರ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ತ್. " ಅಹಿಾಂದು" ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ರ್, ಅಲ್ಾ ಸಂಕಾಯ ತ್, ಪ್ರರ್ಟಾಂ ಉಲೆ್ಲಾಂ ಆನಿ ದ್ಲತ್. ಹಯ ತಿೋನ್ ವರ್ಗ್ಾಂಚಯ ರ್ ಹೊಾಂದೊವ ನ್ ಶಿರ ಸ್ದ್ಿ ರಾಮ್ಯಯ ನ್ ಆಪೊ ಕಾಾಂಗ್ರ ಸ್ಸ ಸಕಾ್ರ್ ಚಲವ್್ ವೆಹ ಲ್ಲ. ಆನಿ ತ್ಲ್ಚ್ಯಯ ಕಾಲ್ವರ್, ಹಾಂಚಿ ಅಭಿವರ ದಿಧ ಜಾಲ್ವಯ ಮ್ಹ ಣಯ ತ್. ಮಲೆ , ಗಂಗೊಳಿು , ಕಾರ್ಪ, ಪಡುಬ್ರದ್ ಮರವಂತೆ ಬ್ರೋಚ್

ಆನಿ

ಜರ್ ಕ್ೋಣ್-ಯ್ಕ ಉಡಿಾ ಚ್ಯಯ 70 ಕ್.ಮಿ. ದ್ಯಾ್ ತಡಿರ್ ಗ್ಲ್ವ ತರ್, ವಯ್ಕೊ ಾಂ ಬಿೋಚ್ಯಯ ಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಕಶಿ್ತ್ ಕತ್ಲ್್ತ್. ಪರ ತೆಯ ರ್ಕ ಜಾವ್್ , ಮ್ರವಂತೆ ಬಿೋಚ್. ಗಾಂಯಾಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಬಿೋಚ್ಯಯ ಾಂ ಪ್ರರ ಸ್ ಚಡ್ ಸಭಿತ್ ಬಿೋಚ್ ಮ್ರವಂತೆ; ಪೂಣ್ ಹಾಂರ್ಗಸರ್ ಕಸಲ್-ಯ್ಕೋ ಸವೊ ತ್ ನಾಾಂ, ಟೂರಿಸ್ಟ ಯ್ಾಂವ್ಿ ಆನಿ ರಾವ್ಲಾಂರ್ಕ. ಬಹುಶಾ, ಟೂರಿಸ್ಟ ಾಂರ್ಕ ಬಜಾ ಅಾಂತರ್-ರಾಶಿಟ ರಯ್ ವಿಮಾನ್ ರ್ಳ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ ಲ್ವರ್ಗತ ಕ್ಣ್ವಣ . ಸಕ್ರಾನ್ ಪರ ವ್ನಸೋದ್ಯ ಮ್ ವ್ನಡಂವ್ಿ ಆಪ್ಣೊ ಏರ್ಕ ನಿೋತ್ ಕರಿಜ ಪಡೆತ ಲ. ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ಧಾವಿ ಫೆಯ್ೊ ವ ಬಾರಾವಿ

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫೆಯ್ೊ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ ಕಾಮಾಾಂ ಸದುನ್ ವಚೊಾಂರ್ಕ ಸ್ದ್ಯ ನಾಾಂ. ತಸಲೆ ಸಕಿ ಡ್ ಬೆಕಾರ್ ಜಾವ್್ , ಹಯ ಚ್ ರ್ಗಾಂವ್ನಾಂತ್ ಆಸ್ತ್. ಕ್ೋಣ್ ಕೆಸರಿ (saffron) ಆನಿ ಕ್ಣ್ ಹ್ವೆ್ಾಂ (green) fanaticism ವ್ನಡಂವ್ನೊ ಯ ಲೋಡರಾಾಂಚಯ ಮೂರ್ಟಾಂತ್ ಯ್ತ್ಲ್ತ್. ದಕ್ಯನ್ communal harmony ವ್ನಡಯ್ಿ ತರ್, ಬೆಕಾಪ್ಣ್ವರ್ಕ ಜೊಕ್ತ ಪರಿಹರ್ ಸದುನ್ ಕಾಡಿಜ. ಬಿೋಚ್ ಸಡ್್ , ಮ್ಲ್ವ್ ಡ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಯ ಮೂಳ್ಳ್ಾಂತ್ ಪ್ರವ್ನೊ ಯ ಯ ರ್ ಥಾಂಸರ್ ದೊೋನ್ wildlife sanctuary ಆಸ್ತ್: ಮಕಾಾಂಬಿಕಾ ಆನಿ ಸಮೆಶವ ರ. ಹಯ ಸ್ತವ್ನತೆರ್ eco-tourism resort ಪ್ರರ ಯ್ವ ಟ್ ದಂಧಾಯ ವ್ನಲ್ವಯ ಾಂನಿ ಹತ್ ಘಾಲ್ಲೊ , ಶಿವ್ನಯ್ ಸಕಾ್ರಾನ್ ನಹಿಾಂ. ತರ್ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ ಯ್ದೊಳ್ ಕ್ಣ್ ಮಕಾರ್ ವಚನಾಾಂ? ಮನಾಪ ಜಾಲ್ವಯ ರ್, ಬಂಡವ ಳ್ ಯ್ತ್ಲ್. ಸಕಾ್ರಾನ್ ಜರ್ ಅಪ್ಣೊ toursim promotion ನಿೋತ್ ಸಾ ಶ್ಟ ಕನ್್, ರಸ್ನತ , ನಂಯಾತ ೊ ಯ ನ್ ದೊೋಣ೦ನಿಾಂ ಪಯ್ಣ ಕಚಿ್ ಸವೊ ತ್ ಆನಿ trekking route ಘಾಲ್್ ದಿೋಲ್ವಯ ರ್ ಮ್ಸ್ತ ಜಾಲೆಾಂ. ಬಂಡವ ಳ್ ಯ್ತೆಲೆಾಂ. ಟೂರಿಸ್್ ೆಂರ್ಕ ಹಾೆಂಗಾ ಸುರಕಿೆ ತ್ರ ಭೊಗಾಜೆ ತರ್ ತ್ಲ್ಾಂಚಿ ಸಂಸಿ ೃತಿ ಲ್ಲಕಲ್ವಾಂನಿ ಸ್ವ ೋಕಾರ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್. ಆದಾೊ ಯ ಬಿ.ಜ.ಪ್ಣಚ್ಯಯ ಸಕಾ್ರಾ ವೆಳ್ಳ್ ಜಾಲೊ ಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಘಡಿತ್ಲ್ಾಂ-Padil Homestay Attack, Amnesia Pub Attack ಆನಿ Valentines day Attacks ಬರಿಾಂ ಖುಣ್ವಾಂ ನಹಿಾಂ. ಪರ ವ್ನಸೋದ್ಯ ಮ್ ವ್ನಡಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ನ್, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಪ್ರರ್ಟಾಂ ಉಲೆ್ಲ್ವಯ ಾಂ ಖತಿರ್ ಮನಾಫ ಜಾತ್ಲ್ ತೆಾಂ ಮಾಾಂದುನ್ ಘೆಾಂವೆೊ ಾಂ ಅಧರ್ಕ ಘಜ್ಚಾಂ: ಕ್ಲೆಜ್ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್ನೊ ಲೆ ದುಸ್ರ ಯ ಶಹ್ರಾಾಂರ್ಕ ವೆತ್ಲ್ತ್; ಥಂಯ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾ೦ ಬರಿಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ತ ತ್; ಪುಣ್ ಕ್ಲೆಜಿಚಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್ಲ್ೊ ಯ ಭಾರಾವಿ ವ ಧಾವಿ ಪ್ಯ್ೊ ಹಾಂಣ ಕ್ತೆಾಂ ಕಚ್ಾಂ? ಹಾಂಣ ಜಿಲ್ವೊ ಯ ಾಂತ್-ಚ್ ರಾವ್ನಜ ಆನಿ ದಕ್ಯನ್ ಪರ ವ್ನಸೋದ್ಯ ಮ್ ತಸಲ ವೃತಿತ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಆಪ್ರಣ ಯ್ಕಜ ಜಾಲ್ವಯ ರ್ ರಾಜಕ್ಯ್ ಮಖೆಲ್ವಯ ಾಂನಿ ಸ್ಾಂಪ್ರರ ದಾಯ್ಕರ್ಕ ಮ್ನಭಾವ್ ವ್ಲಾಂಪ್ೊ ಾಂ ಬಂಧ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್.

ತಸ್ನಾಂಚ್ ವಯ ವಸ್ರಿರ್ಕ ಶಿಕಪ್ ದಿಾಂವಿೊ ಇಸಿ ಲ್ವಾಂಚಿ ರ್ಜ್್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತ : ಇಲೆಕ್ಟ ರಕಲ್ ಆನಿ, ಇಲೆಕ್ಟ ರೋನಿರ್ಕ ಲಯಸ ನ್ಸ , ವೆಲಡ ಾಂಗ್, ಪ್ರಯ್ಾ ಫಿರ್ಟಟ ಾಂಗ್, ಪಂಪ್ ರಿಪೇರ್, ಘಚೊ್ ಸ್ಮಾನ್ ಜಶೆಾಂ ಕ್ಯಜಾ್ ಾಂತಿೊ ಾಂ ಹತೆರಾ೦, ರ್ಟ.ವಿ, ಫೆನಾಾಂ, ಏ.ಸ್, ಇನೆವ ಟೆ್ರ್ ತಸ್ೊ ಾಂ ಸ್ಧನಾಾಂ ಫಿಟ್ ಕರುಾಂರ್ಕ, ರಿಪ್ರ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ವಯ ವಸ್ರಿರ್ಕ ತ್ಲ್ಲೆಾಂತ್ಲ್ಾಂಚಿ ರ್ಜ್್ ಆಸ್. ಚಲಯಾಯ ಾಂರ್ಕ, ನಾಲ್್ ಸಲೆೊ ಾಂ, ಕಾಜು ಬಿಯೊ ಸಲೆೊ ಾಂ, ಲ್ಲಾಂರ್ಗಾಂ ವಿಾಂಚಿೊ ಾಂ, ದಾಲ್ಚಿನಿಚಿ ಕಾತ್ ಜಮ್೦ವಿೊ , ಟೇಯೊ ರಾಚಾಂ ಕಾಮ್ ಶಿಕೆೊ ೦ ಅಸ್ನಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಶೆತ್ಲ್ ಆಸ್, ತಸಲ್ವಯ ಶೆತ್ಲ್ಾಂನಿ ತಬೆ್ತ್ ಶಾಲ್ವಾಂ ಸಕಾ್ರಾನ್ ಚಲವ್ಹ ವಹ ಯ್್ತ್. ಹಾಂರ್ಗಸರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಉರ್ಗಿ ಸ್ ಯ್ತ್ಲ್ ಆಮೆರಿಕಾಾಂತ್ ಏಕಾ ಡಿೋನಾನ್ ಸ್ಾಂಗ್ೊ ಲೆಾಂ: ಏರ್ಕ ದಿೋಸ್ ಯ್ತೊಲ್ಲ ಫನಿ್ಚರ್ ಕಚೊ್ ಕಾಮೆಲ ಇಾಂಜ್ ರಾ ಪ್ರರ ಸ್ ಚಡ್ ಜೊಡತ ಲ್ಲ! NH-66 ತಸಲ್ಫಾ ಮುಖ್ಯಾ ಹಾಯೆವ ಚಿ ಆವಸ್ಿ ಹಿ ಹಯ್ವ ಪುಣ ಥಾವ್್ ಕರಾವಳಿಚಿ ವ್ನಟ್ ಧನ್್, ಕಾವ್ನ್ರ್ ಯ್ವ್್ , ಕ್ಯಾಂದಾಪುರ್ ಜಾವ್್ , ಉಡುಪ್ಣ ಯ್ತ್ಲ್. ಹೊ ಮ್ಹ ರಸತ ದೊೋನ್ ಥಾವ್್ ಚ್ಯಯ ರ್ ಲೇನಾಾಂಚೊ ಕಚ್ಾಂ ಕಾಮ್ ಕ್ತ್ಲ್ೊ ಯ ವಸ್್ಾಂ ಥಾವ್್ ಚ್ಯಲ್ಕ ಆಸ್. ಕೆರಳ್ಳ್ ಥಾವ್್ , ತಶೆಾಂ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾ ಥಾವ್್ ಸ್ತರ್ಟೊ ಾಂ ಬಸ್ಸ ಾಂ, ಟರ ಕಾಿ ಾಂ, ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಡಯ್ಚಿಾಂ ವ್ನಹ್ನಾಾಂ ತೆನಾಿ ರ್ಕ ತಶೆಾಂ ಬದಾಗ ರ್ಕ ದಿೋಸ್-ರಾತ್ ಖಳನಾಸ್ತ ನಾ ಧಾಾಂವ್ನತ ತ್. ಅಸಲ್ವಯ ರಸ್ತ ಯ ರ್-ಯ್ಕ ಪಾಂನುಿ ಲೆ ಪಡ್ನ್ ವ್ನಹ್ನಾಾಂ 10-15 ಕ್.ಮಿ. ವೆರ್ಗನ್ ವಚುಾಂರ್ಕ ಸಕನಾಾಂತ್. ಅಸಲ ಮೂಳ್ ಸ್ತವಿದಾ (Infrastructure) ಆಸ್ೊ ಯ ರ್, ಕ್ೋಣ್ ಬಂಡವ ಳ್ಳ್ಗ ರ್ ಹೆಣಾಂ ಪರ ವ್ನಸೋದ್ಯ ಮ್ ವ್ನಡಂವ್ಿ ಮಕಾರ್ ಯ್ತ್? ದಕ್ಯನ್, ಮೂಳ್ ಸ್ತವಿಧಾಾಂಚಯ ರ್ ಸಕಾ್ರಾನ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ರ್ಮ್ನ್ ದಿಾಂವೆೊ ಾಂ ಆನಿಾಂ ದುಸ್ರ ಯ ದಂಧಾಯ ಾಂ ಥಾವ್್ ಭಾಯ್ರ ಯ್ಾಂವೆೊ ಾಂ ರ್ಜ್ಚಾಂ ಜಾವ್್ ಆಸ್. ಆತ್ಲ್ಾಂ ಸಕಾ್ರ್ ಬಸ್ಸ ಾಂ ಆನಿ ಹೊಟಾೊ ಾಂ ಚಲಯಾತ ; ಹೆಾಂ ಕಾಮ್ ಪರ ಯ್ವ ಟಾಾಂನಿ ಚಲವೆಯ ತ್; ತಸ್ೊ ಯ ದಂಧಾಯ ಾಂತ್ ಸಕಾ್ರಾನ್ ಆಸಾಂರ್ಕ ನಜೊ. ಹಿೋ ನಿೋತ್ ಬದಿೊ ಜಾಾಂವ್ಿ ಜಾಯ್ ಕ್ತ್ಲ್ಯ ರ್ಕ ಉಡುಪ್ಣ ಸಂರ್ಗತ್ಲ್, ದ್ಕ್ೆ ಣ್ ಕನ್ ಡ ಜಿಲ್ಲೊ ಸವ್್ ರ್ರಾಾಂನಿ ವೃದಿಧ ಜಾವ್್ ಆಸ್. **************************************************

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆಂಟ್ ಕಾಮ್ಕ್ಲ್ ಶ್ಲ್ಫರ್ಕ 100% ಫಲ್ತೆಂಶ್

ಮಂಗ್ಳಯ ಚ್ಯಯ ್ ಮೌಾಂಟ್ ಕಾಮೆ್ಲ್ ಶಾಲ್ವರ್ಕ ಧಾವ್ನಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂಚ್ಯಯ ಆಟಾವ ಯ ಪಂರ್ಗಡ ರ್ಕ ಹೆಯ ಪ್ರವಿಟ 100 % ಫಲತ್ಲ್ಾಂಶ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ಾಂ. 69 ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂ ಪಯ್ಕಿ 7 ರ್ಕ 95%, 16 oರ್ಕ 90 ತೆಾಂ 94 %, 20 ಜಣ್ವಾಂರ್ಕ 80 ತೆಾಂ 89 % ಆನಿ 26 ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ 60 % ವಯ್ರ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ಾಂ. ಜಶನ್ ಚ್ಯೊ ಬಾರ ಟಾಪರ್ ಜಾವ್್ ತ್ಲ್ಕಾ 98% ಅಾಂರ್ಕ ಮೆಳ್ಳ್ಯ ಯ ತ್. ----------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳು ರಾೆಂತ್ರ ಥೊಡ್ಲ ಪ್ಕವ್ಿ , ತತಾ ಲ್ರ್ಕ ಸುಟ್ಮಾ ಗಮ್ಕ್ರ್ಕ

ಮೇಯ್ 7 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಾಂತ್ ಥೊಡ್ ಪ್ರವ್ಸ ಯೇವ್್ ಸಭಾರ್ ದಿಸ್ಾಂಚಿ ರ್ಮಿ್ ತ್ಲ್ತ್ಲ್ಿ ಲರ್ಕ

ರಾವಯ್ಕೊ . ಏರ್ಕಚ್ೊ ಪ್ರವಿಟ ವ್ಲತ್ಲ್ವೊ ಯ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಯ್ಕೆ ಲ್ವಯ ಹ್ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಾಂ ಥಾವ್್ ಮೈಲ್ವಾಂಚಿಾಂ ಮೈಲ್ವಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂ ಫುಡೆ ಚಲ್ಲನ್ ಶಾಲ್ವರ್ಕ ಯ್ತ್ಲ್ತ್. ಪ್ರರ ಾಂಶುಪ್ರಲ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಾಂ ಆನಿ ಆವಯ್ಬಾಪ್ರಾಂಯ್ಕ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಅಖಂಡ್ ಜಯಾತ ರ್ಕ ಶಾಭಾಸ್ಿ ಪ್ರಟಯಾೊ ಯ . ----------------------------------------------------

ಪ್ರವ್ನಸ ನ್ ಸತಿರ ನಾಸ್ಲ್ವೊ ಯ ಾಂರ್ಕ ಏಕಾಚ್ಯಾ ಣ ಉದಾಿ ನ್ ಥಂಡ್ ಕೆಲೆಾಂ. ----------------------------------------------------

ಅಸು್ಲ್ಫಯ್್ ಭಯ್ಸಿ ೆಂರ್ಚ್ಾ ಶ್ಲ್ಫೆಂರ್ಕ 100% ಫಲ್ತೆಂಶ್ ಅಸ್ತ್ಲ್ವಯ್್ ಭಯ್ಕಣ ಾಂನಿ ಚಲಂವ್ನೊ ಯ ದೊೋನ್ ಶಾಲ್ವಾಂರ್ಕ ಹೆಯ ಪ್ರವಿಟ 100% ಫಲತ್ಲ್ಾಂಶ್ ಲ್ವಬಾೊ ಾಂ.

ಆಸ್ಸ ಸ್ ಸ್ನಾಂಟರ ಲ್ ಸ್ಕಿ ಲ್ ಬಗಂಬಿಲ ದುಸ್ನರ ಯ ಪ್ರವಿಟ ಆನಿ ಸಾಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಸ್ಕಿ ಲ್ ಕಲಯ್ಸ್ರ್ ವಕಾ್ಡಿ, ಕಾಸಗ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಟಾೊ ಯ 13 ವಸ್್ಾಂ ಥಾವ್್ 100% ಫಲತ್ಲ್ಾಂಶ್ ಹಡುಾಂರ್ಕ ಸಕಾೊ ಾಂ.

ಶಿವಮಗಾಾ ೆಂತಯ ಾ ಉಪಹಾರ ದ್ಶಿ್ಣಿ ರೆಸ್್ ರೆೆಂಟ್ಮೆಂತ್ರ ರಬ್ಡ್ಟ್ ಗಿರಾಯಾಿ ಾಂರ್ಕ ಏರ್ಕ ನವೆಾಂಚ್ ಆಕರ್್ಣ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಯ ಪರಿಾಂ ಶಿವಮೊರ್ಗಗ ಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ವಿನೋಬ ನರ್ರಾಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಉಪಹರ ದ್ಶಿ್ಣ ರೆಸ್ಟ ರೆಾಂಟಾಾಂತ್ ವಯ ಕ್ತ ಾಂ ಬದಾೊ ರ್ಕ ಏರ್ಕ ರೊಬಾಟ್ ದ್ವಲ್ವ್ಾಂ. ಹೆಾಂ ಭಾರತ್ಲ್ಾಂತ್ ರೊಬಾಟ್ ಆಸ್ನೊ ಾಂ ತಿಸ್ನರ ಾಂ ರೆಸ್ಟ ರೆಾಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್. ತೆಾಂ ಗಿರಾಯಾಿ ಾಂಲ್ವಗಿಾಂ ಉಲವ್್ ತ್ಲ್ಣಾಂ ಸ್ಾಂಗ್ಲೆೊ ಾಂ ಹಡಟ ಖಂಯ್.

ರೊಬಾಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ವಟ , "ಹೆಲ್ಲೊ , ಹಯ್, ಗಿರ ೋರ್ಟಾಂಗ್ಸ . ಆಮಾೊ ಯ ಉಪಹರ ದ್ಶಿ್ಣರ್ಕ ತುಮಾಿ ಾಂ ಸ್ವ ರ್ತ್. ತುಮಿಾಂ ಸ್ಾಂಗ್ಲೆೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಹತ್ಲ್ಾಂತ್ ಆಸ್, ತೆಾಂ ಘೆಯಾ ಆನಿ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಜಾಯ ಹತ್ಲ್ಲ್ವಗಿಾಂ ಆಸೊ ಬ್ರತ್ಲ್ಾಂವ್ ದಾಾಂಬಾ."

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಖಯ ಜಾವ್್ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂರ್ಕ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಖಣ್ವ ಪ್ರರ ಸ್ ಹಯ ರೊಬಾಟಾರ್ಕಚ್ ಪಳ್ಳವ್್ ತ್ಲ್ಾಂಚಾಂ ಪೋಟ್ ಭತ್ಲ್್ ಖಂಯ್. 5.5 ಲ್ವಖ್ ರುಪ್ರಯ ಾಂ ಮೊಲ್ವಚಾಂ ಹೆಾಂ ರೊಬಾಟ್ ವಿಜಯಾವ್ನಡ ಥಾವ್್ ಹಡೊ ಾಂ. ಏಕ್ೊ ಗಿರಾಯ್ಿ , ಡ| ಪರ ಭುದಾಸ್, ಮ್ಹ ಣ್ವಲ್ಲ ಕ್ೋ, ರೊಬಾಟಾನ್ ಖಣ್ ಹಡೆೊ ಾಂ ಪಳ್ಳಾಂವ್ಿ ಭಾರಿಚ್ ಮ್ಝಾ ಜಾತ್ಲ್ ಮ್ಹ ಣ್. ----------------------------------------------------

ಪರಿೋಕೆಿ ಾಂತ್ ಉತಿತ ೋಣ್್ ಜಾತಚ್ ಮಾಹ ಕಾ ತ್ಲ್ಣಣ್ ಭತಿ್ ಕೆಲ್ಲ." ಮ್ಹ ಣ್ವಲ್ಲ ಫಾ| ಕ್ಜಾಕೆಿ ಲ್. ----------------------------------------------------

ಊೆಂಚ್ ಶಿಕಾೆ ರ್ಕ ’ಎಜುಾ ಕೇರ್’ ರ್ಥವ್್ ವಾಡ್ ನಾಸ್ಯ ೆಂ ರಿೋಣ್

ಸ್ಥೋರೋ ಮಲಬ್ಡ್ರ್ ಯಾಜರ್ಕ ಭಾರತರ್ಚ್ಾ ಸನಾರ್ಕ ಭತಿ್ ಜಾತ ಫಾ| ಜಿಸ್ ಜೊೋಸ್ ಕ್ಝಾಕೆಿ ಲ್, ಕ್ೋತಮಂರ್ಳ ಮ್ಚೊ ಏರ್ಕ ಸ್ೋರೊೋ ಮ್ಲಬಾರ್ ಯಾಜರ್ಕ ಭಾರತಿೋಯ್ ಸನಾಾಂತ್ ನಯ್ಬ ಸ್ತಭೇದಾರ್ ಜಾವ್್ ಭತಿ್ ಜಾಲ್ವ. ತ್ಲ್ಕಾ ನಾಯ ಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ರ್ಟಟೂಯ ಟ್ ಒಫ್ ಇಾಂಟಗ್ರ ೋಶನ್ ಹಾಂತುಾಂ ಏರ್ಕ ಜ್ಯನಿಯರ್ ಕಮಿಶನ್ಡ ಒಫಿಸರಾಚ್ಯಯ ರಾಯ ಾಂಕಾರ್ ಆಸ್.

2015 ಇಸ್ನವ ಾಂತ್ ತ್ಲ್ಚಿ ಓಡ್ಿ ಜಾತಚ್ 32 ವಸ್್ಾಂಚ್ಯಯ ಫಾ| ಕ್ಝಕೆಿ ಲ್ವರ್ಕ ಏರ್ಕ ವಿಾಂರ್ಡ್ ವ್ನಟ್ ಧನ್್ ಸಮಾಜಚಿ ಸೇವ್ನ ಕಚಿ್ ಆಶಾ ಆಸ್ಲೊ . ತೊ ಆತ್ಲ್ಾಂ ಏರ್ಕ ವೆಗಯ ಚ್ ಯಾಜರ್ಕ, ಜೊ ರಾಷ್ಟ ರಚಿ ಸೇವ್ನ ಕಚೊ್ ಏರ್ಕ ಸನಿರ್ಕ ಜಾವ್್ . "ಜನಾ್ ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಾಂ ಕ್ೋ ’ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಶಿಕ್ಷರ್ಕ’ ಭಾರತಿೋಯ್ ಸೇನಾದ್ಳ್ಳ್ರ್ಕ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್, ಮಾಹ ಕಾ ಖುರ್ಷ ಜಾಲ. ಹಾಂವೆಾಂ ಅಜಿ್ ಘಾಲ ಆನಿ ಉಪ್ರರ ಾಂತ್ ದೈಹಿರ್ಕ ತಸ್ನಾಂ ವೈದ್ಯ ಕ್ೋಯ್

ಎಜುಯ ಕರ್, ಏರ್ಕ ಸ್ಒಡಿಪ್ಣ ಚಾಂ ಕಾಯ್ಕರ ಮ್ ಮಂಗ್ಳಯ ಚ್ಯಯ ್ ಏಕಾ ಪರೊೋಪಕಾರಿನ್ ಪ್ರರ ರಂಭ್ ಕೆಲೆೊ ಾಂ, ಹಯ ವಸ್್ಯ್ ದುಬಾಯ ಯ ಆನಿ ವೇತನ್ ಭರುಾಂರ್ಕ ಅಸ್ಧ್ಯ ಆಸ್ೊ ಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ ರಿೋಣ್

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದುಬಾಯ ಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ ತ್ಲ್ಾಂಚಾಂ ಸವ ಪ್ರಣ್ ಜಾಯ ರಿ ಕರುಾಂರ್ಕ ಸಹಯ್ ಕತ್ಲ್್. 2013 ಇಸ್ನವ ಾಂತ್ ಸ್ತವ್ನ್ತಿಲೆೊ ಾಂ ಹೆಾಂ ಎಜುಯ ಕರ್ ಕಾಯ್ಕರ ಮ್ ವ್ನಡ್ ನಾಸ್ತ ಾಂ ರಿೋಣ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ ದಿತ್ಲ್. ಖಡಡ ಯ್ ಜಾವ್್ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂನಿ ಹೆಾಂ ರಿೋಣ್ ಪ್ರರ್ಟಾಂ ದಿೋಾಂವ್ಿ ಆಸ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪಯ್ಕಲ್ವೊ ಯ ೧೮ ಮ್ಹಿನಾಯ ಾಂ ಭಿತರ್. ಅಸ್ನಾಂ ಕೆಲ್ವೊ ಯ ನ್ ತೆಚ್ ಪಯ್ೆ ಹೆರ್ ರ್ಜ್ವಂತ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಶಿಕಾಾ ರ್ಕ ರಿೋಣ್ ದಿೋಾಂವ್ಿ ಸಲೋಸ್ ಜಾಾಂವ್ನೊ ಯ ರ್ಕ. ಆಜ್ ಪಯಾ್ಾಂತ್ 2482 ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ ಅಸ್ನೊ ಾಂ ರಿೋಣ್ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಊಾಂಚ್ಯೊ ಯ ಶಿಕಾಾ ಎಜುಯ ಕರಾನ್ ದಿಲ್ವಾಂ. ----------------------------------------------------

ಪ್ಕಪ್ಕಚೊ ಧಾಮಿ್ಕಾೆಂರ್ಕ ನವ ಕಾಯ್ಲೆ : ಲೆಂರ್ರ್ಕ ನಿೆಂದ ತಕ್ಷಣ್ ಕಳಯಾ

ದಿೋಾಂವ್ಿ ಮಖರ್ ಸಲ್ವ್ಾಂ. ಹೆಾಂ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ತಸ್ನಾಂಚ್ ಉಡುಪ್ಣ ದಿಯ್ಸ್ನಜಿಚ್ಯಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಾಂರ್ಕ ಮೆಳ್ಳಟ ಲೆಾಂ. ಹೆಾಂ ರಿೋಣ್ ವ್ನಡ್ ಭರುಾಂರ್ಕ ನಾಸ್ನೊ ಾಂ

ಇರ್ಜ್ಚೊ ನವ್ಲ ಕಾಯೊಿ ಆತ್ಲ್ಾಂತ್ ವಧ್ ಕತೆ್ಲ್ವಯ ಾಂರ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ದಿತ್ಲ್, ಸಂಸ್ರಾಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ 47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವ್್ ದಿಯ್ಸ್ನಜಿಾಂನಿ ಅಪ್ರರ ಧಚಿ ವಳರ್ಕ ಗ್ಳಪ್ಣತ್ ದ್ವುರ ಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್.

415,000 ಯಾಜರ್ಕ ಆತೆಂ ವರ್ಧ್ ಕಳಿತ್ರ ಕರುೆಂರ್ಕ ಬದ್ಿ ಆಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಪ್ರ ಫಾರ ನಿಸ ಸ್ನ್ ಏರ್ಕ ನವ್ಲಚ್ ಕಾಯೊಿ ಹಯ ಚ್ ಮೇಯ್ ೯ ವೆರ್ ಕಾಯಾ್ರೂಪ್ರರ್ಕ ಹಡ್ೊ ಆನಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳಾಂ ಕ್ೋ ಸಂಸ್ರಾಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಸವ್್ ಯಾಜರ್ಕ, ಮಾದಿರ ಆನಿ ಧಾಮಿ್ಕಾಾಂನಿ ಲಾಂಗಿರ್ಕ ನಿಾಂದಾ ಜಾಾಂವ್ ಆದಿೊ ವ ಪರ ಸ್ತತ ತ್ ಇರ್ಜ್ ವಹ ಡಿಲ್ವಾಂರ್ಕ ಕಳಿತ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್, ಕ್ತ್ಲ್ಯ ಕಥೊಲರ್ಕ ವರ್ಗ್ಾಂ ಮಾಾಂಡವಳ್ ಹಕಾ ಬದ್ಧ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ ಮ್ಹ ಣ್.

ಹೊ ಕಾಯೊಿ ಸಂಸ್ರಾಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ 415,000 ಕಥೊಲರ್ಕ ಯಾಜಕಾಾಂರ್ಕ ಆನಿ 660,000 ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಭಯ್ಕಣ ಾಂರ್ಕ ಲಾಂಗಿರ್ಕ ನಿಾಂದ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಸ್ಾಂರ್ಗತ . ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಸ್ಾಂರ್ಗೊ ಾಂ ಕ್ೋ ಹಯ ನಿಾಂದವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ವಹ ಡಿಲ್ವಾಂರ್ಕ ಕಳಿತ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಜನಾ್ ಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಕಾಾಂ ಹಯ ವಿಶಾಯ ಾಂತ್ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಲ್ವೊ ಯ ತಕ್ಷಣ್. ಜರ್ ಕ್ೋಣ್ ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಲ್ವಹ ನ್ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂಚಿ ನಿಾಂದಾ ಕತ್ಲ್್ ವ ವಹ ಡಲ್ವಾಂಗಿಾಂ ಅತಿರೇಕಾನ್ ಆಸ್ತ ವ ಲ್ವಹ ನ್ ಭುರ್ಗಯ ್ಾಂಚಿಾಂ ಲಾಂಗಿರ್ಕ ಪ್ಣಾಂತುರಾಾಂ ತ್ಲ್ಚಯ ಸಂಗಿಾಂ ದ್ವತ್ಲ್್ ತರ್ ತಿ ಮಾಹ ಹೆತ್ ವಹ ಡಿಲ್ವಾಂರ್ಕ ದಿಾಂವ್ಲೊ ಇರ್ಜ್್ಮಾತೆಚೊ ಕಾಯೊಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್.

ನವ್ಲ ಇರ್ಜ್ ಕಾಯೊಿ ಸ್ಾಂರ್ಗತ ಕ್ೋ ಲಾಂಗಿರ್ಕ ನಿಾಂದಾ ಕತೆ್ಲ್ವಯ ಾಂಚೊ ವಿವರ್ ವ ವಧ್ ದಿಲ್ವೊ ಯ ವಯ ಕ್ತ ಾಂರ್ಕ ಗ್ಳಪ್ಣತ ಾಂ ದ್ವುರ ಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್ ಹ್ಯ್್ಕಾ ದಿಯ್ಸ್ನಜಿನ್. ಸ್ಾಂರ್ಗತ್ಲ್ಚ್ ಕಸ ಸ್ತವ್ನ್ತ್ಲ್ ಚೊ ಪ್ರತೊತ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಪ್ಣ್ನಿಶಿಾಂ ಕಳಯಾತ ಜಾಾಂವ್ ತೊ ಅಪ್ರರ ಧ ಬಿಸ್ಾ , ಕಾಡಿ್ನಲ್ ವ ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಸ್ತಪ್ಣೋರಿಯರ್.

ಹಯ ಕಾನ್ಯನಾ ಪರ ಕಾರ್ ಕ್ಣಾಂಯ್ ಪಲಸ್ಾಂರ್ಕ ಖಬಾರ್ ದಿೋಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾ, ನಿರಾಪ್ರರ ಧಾಯ ಾಂನಿ ವಿಚ್ಯರ್ಲ್ವೊ ಯ ಪರಿಾಂ. ವಿವಿಧ್ ದೇಶಾಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಕಾನ್ಯನಾಾಂ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ವೊ ಯ ನ್ ಹೆ ಏಕಾಚ್ೊ ರಿೋತಿನ್ ಚಲವ್್ ವಹ ರುಾಂರ್ಕ ಅಸ್ಧ್ಯ ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ನತಿಕಾನಾನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾಂ. ತ್ಲ್ಯ ತ್ಲ್ಯ ಸಂದ್ಭಾ್ಾಂನಿ ತೆಾಂ ಸ್ ಳಿೋಯ್ ಅಧಕಾರಿಾಂರ್ಕ ಕಳಂವಿೊ ತಿ ತ್ಲ್ಾಂಚಿ ಮ್ಜಿ್ ಆನಿ ತಸಲ್ವಯ ಸಂದ್ಭಾ್ಾಂನಿ ಇರ್ಜ್್ಮಾತ್ಲ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಾಂವಿೊ ನಾ.

ಪ್ರಪ್ರ ಫಾರ ನಿಸ ಸ್ಚಾಂ ಹೆಾಂ ಆಯ್ೊ ವ್ನಚ್ಾಂ ಮೇಟ್ ಪ್ರಟಾೊ ಯ ವಸ್್ಾಂನಿ ಸಂಸ್ರಾದ್ಯ ಾಂತ್ ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ವಹ ಡಿಲ್ವಾಂ ಥಾವ್್ ಉಬಾಿ ಲ್ಲೊ ಲಾಂಗಿರ್ಕ ಭಾಂಗಸತ ಳ್ ರಾವಂವ್ನೊ ಯ ರ್ಕ. "ಲ್ಲೋಕಾನ್ ಜಾಣ್ವ ಜಾಾಂವ್ಿ ಜಾಯ್ ಕ್ೋ, ಬಿಸ್ಾ ಆಸ್ತ್ ಲ್ಲೋಕಾಚಿ ಸೇವ್ನ ಕರುಾಂರ್ಕ," ಮ್ಹ ಣ್ವಲ್ಲ ಆಚ್್ಬಿಸ್ಾ ಚ್ಯಲ್ಸ ್ ಸ್ಲ್ಕಿ ನಾ, ವ್ನತಿಕಾನಾಚೊ ಸಭಾರ್ ಕಾಳ್ಳ್ಚೊ ಲಾಂಗಿರ್ಕ ನಿಾಂದಾಚೊ ವಕ್ೋಲ್. "ತೆ ಕಾನ್ಯನಾ ಪ್ರರ ಸ್ ವಹ ತೆ್ ನಂಯ್, ಆನಿ ತ್ಲ್ಣಾಂ ರ್ಚ್ರ್ಕ ಆಧಾಲ್ವಯ ್ ತರ್ ತೆಾಂ ಕಳಿತ್ ಕರುಾಂರ್ಕ ಜಾಯ್."

ಆತ್ಲ್ಾಂ ಕ್ಣಾಂಯ್ ಆದಿಾಂ ಜಾಲ್ವೊ ಯ ಲಾಂಗಿರ್ಕ ನಿಾಂದಾ ವಿಷ್ಯ ಾಂತಿೋ ವಹ ಡಿಲ್ವಾಂರ್ಕ ಸ್ಾಂಗ್ಯ ತ್ಲ್. ಹೆಾಂ ಸವ್್ ಯಾಜಕಾಾಂರ್ಕ ಆನಿ ಧಮ್್ ಭಯ್ಕಣ ಾಂರ್ಕ ಸಡೊ ಾಂ ತ್ಲ್ಣಾಂ ತ್ಲ್ಾಂಚ್ಯಯ ಕ್ಶೆಡಿ ಪರ ಕಾರ್ ಚಲ್ಲಾಂರ್ಕ. ----------------------------------------------------

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕುಿ ರೆಾ ಆವಯ್ಾ ಹ್ಯಾ ಮಾನಿಟ್ಕ ರ್ಥವ್್ ನವೆಂ ಘರ್

ಸಭಾರಾಾಂರ್ಕ ಆಪ್ಣೊ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ದಿೋವ್್ ಾಂಚ್ ಆಯ್ಕಲೆೊ ಾಂ ಹುಯ ಮಾನಿರ್ಟ ಹೆಯ ಪ್ರವಿಟ ಏಕಾ ಎಕ್ಯಸ ರೆಯ ದುಬ್ಳ್ ಸ್ತ ರೋಯ್ರ್ಕ ಏರ್ಕ ನವೆಾಂ ವಸ್ನತ ಘರ್ ಬಾಾಂದುನ್ ದಿೋಾಂವ್ಿ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ಕೆಲ. ಆಪ್ೊ ಾಂ 215 ವೆಾಂ ಯೊೋಜನ್ ಜಾವ್್ ಹೆಾಂ ಘರ್ ರತ್ ಪುರುಷ್ರ್ಕ ಮೇಯ್ ೧೦ ವೆರ್ ಹ್ಸ್ತ ಾಂತರ್ ಕೆಲೆಾಂ. ರತ್ ಪುರುರ್, ಮೂಡ್ಬಿದಿರ ಾಂತ್ಲ್ೊ ಯ ಕಡಂದ್ಳ್ಳಚಿ ನಿವ್ನಸ್ ಪ್ರಟಾೊ ಯ 40 ವಸ್್ಾಂ ಥಾವ್್ ಏಕಾ ಬಿಡಿಿ ಬಿಡರಾಾಂತ್ ಆತ್ಲ್ತ ಾಂ ಪಡ್ಾಂರ್ಕ ತಯಾರ್ ಆಸ್ೊ ಯ ಘರಾಾಂತ್ ಜಿಯ್ವ್್ ಆಸ್ೊ . ಪ್ಣಯ್ಾಂವ್ಿ ಉದಾರ್ಕ ಹಡುಾಂರ್ಕ ಏರ್ಕ ಕ್ಲ್ಲ ಮಿೋಟರ್ ಚಲ್ಲನ್ ವೆತ್ಲ್ಲ. ತಿಕಾ ಏರ್ಕ ತರುಣ್ ಪ್ರರ ಯ್ರ್ಕ ಪ್ರವ್ಲೊ ಧುವ್ ಆಸ್. ತೆಾಂ ತ್ಲ್ಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳ್ನಾಸ್ೊ ಯ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಘರಾ ಬಿೋಡಿಯೊ ಬಾಾಂದಾತ .

ರತ್ಲ್್ ರ್ಕ ಏರ್ಕ ಘರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ ಸವ ಪ್ರಣ್ ಸವ ಪ್ರಣ್ಾಂಚ್ ಜಾವ್್ ಉರ್ಲೆೊ ಾಂ. ಹುಯ ಮಾನಿರ್ಟಚ್ಯಯ ರೊೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ತಿಚ್ಯಯ ನಾಾಂವ್ನರ್ ಬಾಯ ಾಂಕಾಾಂತ್ ರು. 10,000 ಘಾಲ್್ ಖತೊ ಉಘಡ್ೊ . ಲ್ವಗಿಾಂ ಲ್ವಗಿಾಂ ರು. 5 ಲ್ವಖ್ ಖಚ್ಯ್ರ್ ಏರ್ಕ ಲ್ವಹ ನ್ಶೆಾಂ ಘರ್, ನಾಹ ಣ ಆನಿ ಕಾಕ್ಯಸ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ಚ್ ಆಸನ್ ಬಾಾಂದೊ ಾಂ. ರತ್ಲ್್ ಚ್ಯಯ ಕ್ಯಟಾಾ ರ್ಕ ಘರಾರ್ಕ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ದಿೋಾಂವ್ಿ ಕ್ಯವೇಯ್ಟ್ಚ ತುಳು ಕೂಟ ಮಖರ್ ಸಲೆ್.

ವಧ್ರ್ಗರಾಾಂಲ್ವಗಿಾಂ ಉಲಯಾತ ನಾ ರತ್ ಮ್ಹ ಣ್ವಲ, "ಹಾಂರ್ಗಸರ್ ವಿೋಜ್ ಸಕತ್ ನಾಸ್ೊ ಆನಿ ಮಾಹ ಕಾ ಸಕಾ್ರಾ ಥಾವ್್ ಕ್ತೆಾಂರ್ಕ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ಮೆಳ್ಳ್ನಾಸ್ೊ . ಮ್ಹ ಜಾಯ ತರುಣ್ ಧುವೆನ್ ಶಿಕಾಾ ರ್ಕ ಖಚು್ಾಂರ್ಕ ಪಯ್ೆ ನಾಸ್ತ ಾಂ ಶಾಲ್ವರ್ಕ ವೆಚಾಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆೊ ಾಂ. ಹಾಂವ್ ಹುಯ ಮಾನಿರ್ಟಚೊ ಉಪ್ರಿ ರ್ ಭಾವುಡಟ ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ವಸ್ತ ಕರುಾಂರ್ಕ ಹೆಾಂ ನವೆಾಂ ಘರ್ ದಿಲ್ವೊ ಯ ರ್ಕ.

ರೊೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಮ್ಹ ಣ್ವಟ , "ಹುಯ ಮಾನಿರ್ಟ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ ಏರ್ಕ ಉತಿ ೃಷ್ಟ ಧಮ್್ ತ್ಲ್ಯ ಮಖಾಂತ್ರ ಹಾಂವ್ ರ್ಜ್ವಂತ್ಲ್ಾಂರ್ಕ ಕ್ಯಮ್ರ್ಕ ಕತ್ಲ್್ಾಂ" ಹಯ ವರೇಗ್ ಹುಯ ಮಾನಿರ್ಟನ್ 360 ಯೊೋಜನಾಾಂ ಕಾಯಾ್ರ್ತ್ ಕೆಲ್ವಯ ಾಂತ್. ---------------------------------------------------49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veezkonkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine  

Veezkonkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine Published from Chicago, USA. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani...

Veezkonkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine  

Veezkonkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine Published from Chicago, USA. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani...