Page 1

!

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

2

ಸಂಖೊ: 1 ಜನೆರ್ 10, 2019

ªÀÄ£Áê¥ÀuÁZÁå ªÁªÁæZÉÆ

gÉÆñÀ£ï ¨É¼Àäuï 1 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ªÀÄ£Áê¥ÀuÁZÁå ªÁªÁæZÉÆ-gÉÆñÀ£ï ¨É¼Àäuï ವಾವ್ರ ಸುವಾಾತಿಲ.

ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಮ ಣ್, ಲ್ಹಾ ನ್ ಥಾವ್ನ ್ಂಚ್ ಏಕ್ ಕ್ರ ್ಂತಿಕ್ರಿ ಯುವಜಣ್. ತೊ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ಕೋ ತೊ ಲ್ಹಾ ನ್ ಆಸ್ತಾ ನ್ಂಚ್ ತ್ಂಗೆರ್ ಯ್ಂವ್ಚ ್ಂ ಕ್ಂಕಿ ಪತರ ್ಂ ವಾಚುನ್ ತ್ಂತೊಯ ೊ ವಾತಾ ವಾಚುನ್್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲಲಯ . ತೊ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ಕೋ ತೊ ಲ್ಹಾ ನ್ ಆಸ್ತಾ ನ್ಂಚ್ ತಕ್ ಸಮಾಜ್ಂತ್ ಜಾ್ಂವಾಚ ೊ ಅನೊ ಯಾ ವ್ಶ್ೊ ್ಂತ್ ಚ್ಂತುನ್್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲಲಯ ತರಿೋ ತೊ ವೆಳಾರ್ ತಕ್ ಕತ್ಂಯ್ ಕಚಾ ಶ್ಥಿ, ಪಯೆ , ಆಧಾರ್ ನಸ್‍ಲಲಯ . ಪುಣ್ ತೊ ಉಪ್ರ ್ಂತ್ ವಾ ಡ್ ಜಾತಚ್, ಹಾತಿ್ಂ ಥೊಡೆ ಪಯೆ ಜಾತಚ್ ತಣ್ಂ ತಚ್ಯೊ ಮಿಸ್ತ್ಂವಾಚ್ಂ ಝ್ಂ ಹಾತಿ್ಂ ಧರ್ಾ್ಂ. ತಸ್ಂಚ್ ತಚೊ ಮಿತ್ರ ಮ್ವ್ಾನಚ್ಯೊ ಆಧಾರಾನ್ ತಣ್ಂ 2017 ಇಸವ ್ಂತ್

ಏಕ್ ಟ್ರ ಸ್‍ಲಾ - ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿ ನ್ಂವಾರ್ ನ್ಂದಾಯಯ ್ಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲಯ ಮ್ನೆ ಪಣ್ಟಚೊ

ದೈವ್ಕ್ ಅಮೃತ್ ಮಿೋಡಿಯಾಚ್ಯೊ (ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯಸಜಿಚೊ ಶೋ) ಸಂತೊೋಷ್ ಒಮ್ಜೂ ರ್ ಹಾಣ್ಂ ತಕ್ ತಚ್ಯೊ ’ಪ್ರ ೋರಣ್ಟಮೃತ್’ ಶೋ್ಂತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆರ್್ಂ, "ತುಕ್ ಸಭಾರ್ ರೋಮ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ದಾನ್ ದಿತತ್, ಪುಣ್ ತುಜಾೊ ದಾನ ಥಾವ್ನ ಸಭಾರ್ ಅಕಥೊಲಿಕ್ ಬರ್ಂಪಣ್ ಜೊಡ್ಟಾ ತ್. ಃ ಯಾ ವ್ಶ್ೊ ್ಂತ್ ತು್ಂ ತ್ಂಕ್್ಂ ಕತ್ಂ ಜವಾಬ್ ದಿತಯ್?"

ರೋಶ್ನತ್ ತುಥಾಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ, "ಅಳೆ ಸಂತು, ಮ್ಾ ಜ್ಂ ಮಿಸ್ತ್ಂವ್ ಕೋ, ಗಜಾವಂತ್ಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕಚಾ. ಜನನ ್ಂ ಆಮಿ್ಂ ಹೆರಾ್ಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕತಾ್ಂವ್, ತನನ ್ಂ ಆಮಿ್ಂ ಜಾತ್, ಕ್ತ್ ಆನಿ ಮ್ತ್ ಪಳೆ್ಂವೆಚ ್ಂ ಸ್ತಕೆಾ್ಂ ನಂಯ್. ಆಮಿ್ಂ ಹೊ ಜಾತ್, ಕ್ತ್, ಮ್ತ್ ಮ್ಾ ಳ್ಳು ಸ್ತವ ಥಿಾ ಪಡ್ದೊ ಪ್ಂಜುನ್ ಮುಖಾರ್ ಸಲ್ಹೊ ಾ್ಂವ್ ಕರ್ಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಗಜಾವಂತ್ಂಕ್, ನಹ್ಂ ಫಕತ್ ಕಥೊಲಿಕ್್ಂಕ್. ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿ ಥಾವ್ನ ತಿೋ ಕರಡ್ ರಪ್ೊ ್ಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಸಮಾಜ್ಂತಯ ೊ ಕರ ೋಸ್ತಾ ್ಂವ್, ಹ್ಂದು ತಸ್ಂ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಸ್ಲಯ ಮ್ ಲೋಕ್ಕ್ ಮೆಳಾು ."

ರೋಶನ ವ್ಶ್ೊ ್ಂತ್ ಬರಂವೆಚ ್ಂ ತರ್ ಸಭಾರ್ ಅಧಾೊ ಯ್ ಖಚಾಯತ್. ಗೂಗ್ಲ್ಹರ್ ತಚ್ಂ ನ್ಂವ್ ಖಂಚಯಾಯ ೊ ರ್, ಸ್ತ್ಂಗೆಚ ್ಂ ನಕ್, ಸಭಾರ್ ವಾತಾ, ಪ್ಂತುರಾ್ಂ ತುಮಿ್ಂ ಪಳೆವೆೊ ತ್. ಯೂ ಟ್ಯೊ ಬಾರ್ ತಚೊೊ ಸಭಾರ್ ವ್ೋಡಿಯ್ಲ ಪರ ದಶಾನಕ್ ಮೆಳಾಾ ತ್ ಆನಿ ಹಾ್ಂವ್ ಸವಾಾ್ಂಕ್ ಸ್ತ್ಂಗಾಾ ್ಂ ಕೋ ತುಮಿ್ಂ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ವಚೊನ್ ತೊೊ ಪಳೆವ್ನ ತುಮೊಚ ಆಧಾರ್ ಥೊಡ್ದ ತರಿೋ ದಿ್ಂವ್ಚಚ ; ಕತೊ ಸಭಾರ್ ಗಜಾವಂತ್ಂ ಗಾ್ಂವಾ್ಂತ್ ಆಸ್ತತ್ ಜಾಲ್ಹಯ ೊ ನ್ ತುಮಿಚ ಕುಮ್ಕ್ ತ್ಂಕ್್ಂ ತ್ಂಚ್ಯೊ ಜಿೋವನ್ಂತ್ ಜಯಾಾಚ ಜಾವ್ನ ತ್ಂಚ್ಯೊ ಜಿೋವನ್ಂತ್ ಬರಪಣ್ ಹಾಡಿತ್.

2010 ನವೆ್ಂಬರ್ 14 ವೆರ್ ರೋಶನನ್ ಆಪ್ಯ ೊ ಜೊೋಡಿ್ಂತಯ 10% ಪಯೆ ವ್್ಂಗಡ್ ಉರವ್ನ ತ್ಂ ದಾನ್ ಗಜಾವಂತ್ಂಕ್ ಗ್ಳಪಾ ್ಂ ದಿೋವ್ನ ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಯ . ದಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಹಯ ೊ ಕ್ ಕಣ್ಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಹ್ಂ ಮ್ಾ ಳ್ಳು ಯ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ಳತ್ ನಸ್ಲಯ ; ಕತೊ

ರೋಶನ್ ಹೆ್ಂ ದಾನ್ ಗಜಾವಂತ್ಂಚ್ಯೊ ಮಿತರ ್ಂ ಮುಖಾ್ಂತ್ರ ತಚ್ಂ ನ್ಂವ್ ಸ್ತ್ಂಗೆಚ ್ಂ ನಕ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಸುವಾಾತಿರ್ಯ ್ಂ. "ಆತ್ಂ ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿಕ್ ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ - ಹ್ಂದು, ಮುಸ್ಲಯ ಮ್ ಆನಿ ಕರ ೋಸ್ತಾ ್ಂವ್ ಸಭಾರ್ ಮಾಫಾನ್ ದಾನ್ ದಿೋವ್ನ ್ಂಚ್ ಆಸ್ತತ್ ಆನಿ ಜರ್ ಆಜ್ ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿ ಇತಯ ೊ ಬೃಹತ್ ರಿೋತಿರ್ ಆಪಯ ್ಂ ಯ್ಲೋಜನ್ಂ ಜಾೊ ರಿ ಕತಾ ಜಾಲ್ಹೊ ರ್ ಹಾಕ್ ಹಾೊ ದಾನಿ್ಂಚ್ಂ ದಾನ್್ಂಚ್ ಕ್ರಣ್ ಜಾವಾನ ಸ್ತ. ಹಾ್ಂವ್ ಫಕತ್ ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿ ಮ್ಾ ಳಾು ೊ ವಾಹನಚೊ ಚ್ಯಲಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೆರ್ ಸವಾಾ ಮ್ಾ ಜಾೊ ಮೊಗಾಳ್ ದಾನಿ್ಂಚೊ ಪರ ಭಾವ್."

ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿ ಟ್ರ ಸ್‍ಲಾ ಆಸ್ತ ಕರನ್ ಫಕತ್ ದೇಡ್ಟ ವಸ್ತಾನ್ ಹಾೊ ಟ್ರ ಸ್ತಾ ನ್ 250 ಯ್ಲೋಜನ್ಂ ಸಂಪಯಾಯ ೊ ್ಂತ್ ತಸ್ಂ ರ. 2 ಕರಡ್ ಗಜಾವಂತ್ಂಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಹೊ ತ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ಭಾರಿಚ್ ಭಮಾಾಚ, ಶೃಮಾಚ ಆನಿ ಮ್ನೆ ಪಣ್ಟಚ್ಯೊ ವಾವಾರ ಚ.

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಗೋತ್, ಖೆಳ್-ಪಂದಾೊ ಟ್, ಕ್ಯಾ್ಂ ನಿವಾಾಹಣ್, ನಟ್ನ್, ಭಾಷಣ್, ನಚ್, ಗಾಯ್ನ್, ಅಸ್ಂ ಸಭಾರ್ ತರ್್ಂತ್ಂನಿ ಭರ್ಲಯ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮ ಣ್ಚ್ಯೊ ಮುಖೇಲಪ ಣ್ಟಚ್ಯೊ

ಭ್ಂವಾ ಣಚ್ಯೊ ಲಕ್ನ್ ತಕ್ ಪ್ಲರ ತಸ ವ್ ಆನಿ ಪ್ಟಿ್ಂಬೊ ದಿಲ. ದಿೋಸ್‍ಲ ವೆತನ ವಾವ್ರ ವ್ಸ್ತಾ ರನ್ ಗೆಲ. ಸಥ ಳ್ಳೋಯ್ ಟಿವ್ ಚ್ಯನೆಲ್ಹ್ಂನಿ ಆನಿ ಪತರ ್ಂನಿ ತಣ್ಂ ಕರಾಚ ೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾವಾರ ವ್ಶ್ಂ ದಿಲ್ಹಯ ೊ ಪರ ಚ್ಯರಾ ವವ್ಾ್ಂ ಆಪ್ಿ ಕ್ ದೇಶ್-

ಪರ ಮಾಣ್ಟನ್ ಕೆಲ್ಹಯ ೊ ಲ್ಹಾ ನ್ ಲ್ಹಾ ನ್ ಸಮಾಜ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸೇವೆ್ಂಕ್ ಲೋಕ್ ಥಾವ್ನ ಭಾರಿಚ್ ವಾ ಡ್ ಮಾಪ್ನ್ ಆಧಾರ್-ಸಹಕ್ರ್ ಮೆಳ್ಲ್ಹಯ ೊ ಚೊ ಪರಿಣ್ಟಮ್ ಜಾವ್ನ ರೋಶನಚೊ ಮ್ತಿ್ಂತ್ ಹೆ್ಂ ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿ ಮ್ಾ ಳೆು ್ಂ ಬೃಹತ್ ಯ್ಲೋಜನ್ ಕಲ್ಹಾರ್್ಂ, ಸಕೆಾರ್್ಂ ಆನಿ ಆಜ್ ಅಖಾೊ ದಕಿ ಣ್ ಕನನ ಡ್ಟ್ಂತ್ ವ್ಸ್ತಾ ರ್ಾ್ಂ. ಹಾೊ ವಸ್ತಾಚ್ಯೊ ಮೇಯಾ್ಂತ್ ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿಕ್ ದೊೋನ್ ವಸ್ತಾ್ಂ ಭತಾತ್; ತ್ಂ ಆಜೂನ್ ಬಾಳೆೆ್ಂಚ್ ಸಮಾ ಪಳೆ್ಂವ್್ ಗೆಲ್ಹೊ ರ್, ಪುಣ್ ಕಚಾ್ಂ ಕ್ಮಾ್ಂ ಮಾತ್ರ ಹಸಾ ಗಾತರ ಚ್ಂ ವಾ ಡ್-ಜಯ್ಾ ಆನಿ ಯ್ಶಸ್ಲವ ೋ ಮಾದರಿಚ್ಂ. ತೊ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ಕೋ ತಚೊೊ ವ್ೋಡಿಯ್ಲ ಪಳೆವ್ನ ಲೋಕ್ ರಾಸ್‍ಲ ರಾಸ್‍ಲ ದಾನ್ ದಿೋವ್ನ ್ಂಚ್ ಆಸ್ತ ಮ್ಾ ಣ್. ಆನಿ ತೊ ಹೆ್ಂ ದಾನ್ ಗಜಾವಂತ್ಂಕ್ ಘರಾ್ಂ ಬಾ್ಂದು್ಂಕ್, ವಸ್ತಾ ರ್ಂ, ಆಯಾೊ ನ್ಂ ಹಾಡ್ಂಕ್, ಘರಾಕ್ ವ್ೋಜ್ ಸಕತ್ ಹಾಡ್ಂಕ್ ದಾನ್ ದಿೋವ್ನ ್ಂಚ್ ಆಸ್ತ. ಹೆ್ಂ ಸವ್ಾ ಜಿವಾೊ ದೊಳಾೊ ್ಂನಿ ಪಳೆ್ಂವ್್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಮಿ್ಂ ಯೂ ಟ್ಯೊ ಬಾಕ್ ವಚೊನ್ ವ್ೋಡಿಯ್ಲ ಮುಖಾ್ಂತ್ರ ಜಾಣ್ಟ ಜಾವೆೊ ತ.

ಬೆಳ್ಮ ಣ್ಚ್ಯೊ ರೋಶನ್ ಡಿಸಜಾನ್ 2017-್ಂತ್ ಹ್ಯೊ ಮಾೊ ನಿಟಿ ಟ್ರ ಸ್‍ಲಾ ನ್ಂದಾಯಯ ್ಂ. ಅಸಲ ಮ್ನೆ ಪಣ್ಟಚೊ ವಾವ್ರ ಸುರಾವ ತ್ ಕೆಲಯ ಪಳ್ಯಿಲ್ಹಯ ೊ ತಚ್ಯೊ ಚ್ ಗಾ್ಂವಾಚ ೊ ಆನಿ 4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ದೇಶ್್ಂತಯ ೊ ಲಕ್ ಥಾವ್ನ ಬರ್ಪಾರ್ ಪ್ಲರ ತಸ ವ್, ಪ್ಟಿ್ಂಬೊ ಆನಿ ಸಹಕ್ರ್ ಮೆಳ್ಳು ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ತೊ.

ಫಕತ್ ದೇಡ್ ವರಾಸ ಭಿತರ್ ಅವ್ಭಜಿತ್ ಜಿಲ್ಹಯ ೊ ್ಂತಯ ೊ ವ್ವ್ಧ್ ಪರ ದೇಶ್್ಂತಯ ೊ ದುಬಾು ೊ ಧಾಕ್ಾ ೊ ್ಂಚ್ಯೊ 200 ವ್ವ್ಧ್

ಯ್ಲೋಜನ್ಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಗಜಾಾ್ಂ ಪ್ಸತ್ ಹ್ಯೊ ಮಾೊ ನಿಟಿ ಟ್ರ ಸ್ತಾ ದಾವ ರಿ್ಂ ಲಗಬ ಗ್ ದೇಡ್ ಕರಡ್ ರಪಯ್ ಖಚುಾ್ಂಕ್ ಸ್ತಧ್ೊ ಜಾಲ್ಹ್ಂ. ಲಕ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಪಳೆವ್ನ ರೋಶನನ್ ಆಪ್ಿ ಕ್ಚ್ ಸಂರ್ಪಣ್ಾ ರಿತಿನ್ ಅಸಲ್ಹೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾವಾರ ಕ್ ಸಮ್ಪಾಲ. ಹಾೊ 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಲವೆಿ ್ಂ ಉಲಯಿರ್ಯ ಚ್ ಹಾೊ ಮಿಸ್ತ್ಂವಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿ್ಂವ್್ ಮುಕ್ರ್ ಸರಯ . ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಂಕ್ ಆಧಾರ್:

ಮಿಸ್ತ್ಂವಾ್ಂತ್ ತಕ್ ಯ್ಶಸ್ಲವ ಮಾತ್ರ ನಾ ಯ್ ಎಕೆೊ ರಿತಿಚ ತೃಪಾ ಆನಿ ಧಾದೊಸ್ತ್ ಯ್ ಲ್ಹಬ್ಲಯ . ರೋಶನಚ್ಂ ಮಿಸ್ತ್ಂವ್ ಫಕತ್ ಮ್ನೆ ಪಣ್ಟಚ್ಂ. ತೊ ವ್ವ್ಧ್ ಜಾತಿ-ಕ್ತಿಚ್ಯೊ ಆನಿ ವ್ವ್ಧ್ ಧಮಾಾ್ಂಚ್ಯೊ ಲಕ್ ಮ್ಧ್ಂ ಶ್್ಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಎಕವ ಟ್ ಬಾ್ಂದುನ್ ಹಾಡೆಚ ್ಂ ಪರ ಯ್ತ್ನ ಕರಾಾ . ಆಪ್ಿ ್ಂ ಧಾಮಿಾಕ್ ವ್ಚ್ಯರ್ ಆನಿ ರಾಜಕೋಯ್ ಹಾೊ ಮಿಸ್ತ್ಂವಾ ಥಾವ್ನ ಭಾಯ್ರ ದವರಾಯ ್ಂ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ರೋಶನ್. ಹ್ಯೊ ಮಾೊ ನಿಟಿ ಟ್ರ ಸ್ತಾ ದಾವ ರಿ್ಂ ಎದೊ ವಾ ಡ್ದಯ ವಾವ್ರ ಕರ್ಂಕ್ ಮುಖ್ಯೊ ಕ್ರಣ್ ಹಾೊ ಟ್ರ ಸ್ತಾ ಚ ಪ್ಲೋಷಕ್, ದಾನಿ ಆನಿ ಹತಚ್ಂತಕ್. ಹೆ್ಂ ಮಿಸ್ತ್ಂವ್ ಸುರ ಕರಾಾ ನ ಸುರವ ರ್ ನಕ್ರಾತಮ ಕ್ ಉಲವೆಿ ್ಂ ಆಯು್ ್ಂಕ್ ಮೆಳಾಾ ರ್್ಂ. ರ್ಪಣ್ ತಣ್ಂ ಕರಚ ಮ್ನೆ ಪಣ್ಟಚೊ ವಾವ್ರ ಸಮಾಜ್ಂತಯ ೊ ದುಬಾು ೊ ಧಾಕ್ಾ ೊ ಗಜಾವಂತ್ಂ ಪ್ಸತ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಖಾತಿರ ಜಾತಚ್ ನಕ್ರಾತಮ ಕ್

ಹ್ಯು ಮ್ಯು ನಿಟಿ ಟ್್ ಸ್ಟಾ ದ್ವಾ ರೆಂ ಕುಮಕ್ ಜೊಡ್ಲ ಲ್ು ೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆಂ:

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಶವಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಸಕ್ಾರಿ ಇಸ್ ಲ್ಹಕ್ ಲ್ಹೊ ಪಟೊಪ.

ಭದಾರ ವತಿಚ್ಯೊ ನ್ಯೊ ಟೌನ್ ಉದುಾ ಇಸ್ ಲ್ಹಕ್ ಉದಾ್ ಚ ವೊ ವಸ್ತಥ ,

ಚಕ್ ಬಳಾು ಪುರಾಚ್ಯೊ ನಂಜಯ್ೊ ಗಾರ ಹಳೆು ಚ್ಯೊ ಇಸ್ ಲ್ಹಚ್ಯೊ ಗವರ ವ್ ಶಕ್ಷಕಕ್ 2018-19ವಾೊ ವರಾಸ ಚೊ ಸ್ತ್ಂಬಾಳ್.

ಮಾನಸ್ಲಕ್ ಪಡೆಸ್ತಾ ್ಂಕ್ ಮ್ಹನೊ ಳೆ್ಂ ವೇತನ್,


ಪ್ರ ಕೃತಿಕ್ ವ್ಕಪ್ಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಹಯ ೊ ್ಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಧನ್,

ದುಬಾು ೊ ವ್ದಾೊ ಥಿಾ್ಂಕ್ ವ್ದಾೊ ಥಿಾ ವೇತನ್,

ಆಥಿಾಕ್ ಸಮ್ಸ್ತಸ ೊ ್ಂನಿ ಕಷಾ ತಲ್ಹೊ ್ಂಕ್ ಮ್ಜತ್,

ನವ್್ಂ ಘರಾ್ಂ ಬಾ್ಂದಾಚ ೊ ದುಬಾು ೊ ್ಂಕ್ ದುಡ್ಟವ ಕುಮ್ಕ್,

ಅನಥ್ ಆಶರ ಮಾ್ಂಕ್ ಪ್ಲರ ತಸ ವ್ ಧನ್, ದುಬಾು ೊ ಪಡೆಸ್ತಾ ್ಂಚೊ ಚಕತಸ ಕ್ ಕುಮ್ಕ್,

ನಿರಾಧಾರಾೊ ್ಂಕ್ ವಸುಾ ರಾ್ಂ ದಾನ್,

ಅನಥಾ್ಂಚ್ಯೊ ಅ್ಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ತ್ ರ್ ಕ್ಯಾಾ್ಂಕ್ ಮ್ಜತ್,

ಅ್ಂಗ್ವ್ಕಲ್ಹ್ಂಕ್ ಮ್ಹನೊ ಳೆ್ಂ ವೇತನ್,

ಅನಥಾ್ಂಕ್ ಆಶರ ಮಾ್ಂಕ್ ಭರಿಾ ಜಾ್ಂವ್್ ಕುಮ್ಕ್.

ಪನಿಾ್ಂ ಆಯ್ೊ ನ್ಂ ಆನಿ ಭುಗಾೊ ಾ್ಂಚ್ಯೊ ಖೆಳಾ್ಂಚೊೊ ವಸುಾ ಒಟ್ಟಾ ಕರನ್ ತೊೊ ದುಬಾು ೊ ಗಜಾವಂತ್ಂಕ್ ವಾ್ಂಟ್ಲ್ಯ ೊ ತ್.

ಶವಾಯ್ ಥೊಡ್ಟೊ ಬೆಕ್ರಿ ಯುವಜಣ್ಟ್ಂಕ್ ಕ್ಮಾ್ಂ ಕರನ್ಯಿ ದಿಲ್ಹೊ ್ಂತ್.

ನಿಗಾತಿಕ್್ಂಕ್ ವಕ್ಾ ಕ್ ಕುಮ್ಕ್

ನಿಗಾತಿಕ್್ಂಕ್ ಮ್ಣ್ಟಾಚ ವೊ ವಸ್ತಥ

ಗಜಾವಂತ್ಂಕ್ ವಸ್ತಾ ರ್ಂಚ್ಂ ದಾನ್

ಅ್ಂಗ್ವ್ಕಲ್ಹ್ಂಕ್ ಮ್ಹನೊ ವಾರ್ ದಾನ್

ನಿಗಾತಿಕ್್ಂಕ್ ಆಶರ ಮಾ್ಂಕ್ ಸವ್ಚಾ್ಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್

ಪ್ ತಿಭಾವಂತ್ರ ಯುವಕ್: ರೋಶನ್ ಡಿಸಜಾಕ್ ದೆವಾನ್ ವ್ವ್ಧ್ ದೆಣ್ಟೊ ್ಂ ತರ್್ಂತ್ಂನಿ ನೆಟ್ಯಾಯ . ತೊ ಏಕ್ ಉತಿಾ ಮ್ ಸಂಗೋತ್ಗಾರ್, ಪದಾ್ಂ ಘಡ್ಟಿ ರ್, ಗಾವ್ಪ , ಖೆಳಾಾ ಡಿ, ನಟ್, ನಚಪ , ಉಲವ್ಪ ಆನಿ ಕ್ಯಾ್ಂ ನಿವಾಾಹಕ್. ಚತುರ್ ಸಂಘಟ್ಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಬರ ಮುಖೆಲಿ.

ಧಾವೆೊ ಕ್ಯ ಶ್ಂತ್ ತೊ ಇಸ್ ಲ್ಹಚ್ಯೊ ವ್ದಾೊ ಥಿಾ್ಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಆಸ್‍ಲಲಯ . ಖೆಳ್ಪಂದಾೊ ಟ್ಲ್್ಂನಿ ತೊ ಚ್ಯ್ಂಪಯ್ನ್ ಸಯ್ಾ ಜಾಲಯ . ತಣ್ಂ ಕ್ಂಕಿ ಟಿವ್ರ್ ‘ಯಾದ್ ಅ್ಂತಕ್ಷರಿ’ ಮ್ಾ ಳ್ಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶ ಭವ್ ಯ್ಶಸ್ಲವ ರಿತಿನ್ ಚಲಯಾಯ . ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮ ಣ್ ಹಾಣ್ಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಹಯ ೊ ದೊೋನ್ ಯೂಟ್ಯೊ ಬ್ ವ್ಡಿಯ್ಲ ಪದಾ್ಂ ಪಯಿ್ ‘ಉಜಾವ ಡ್ ಚಂದೆರ ಮಾಚೊ’ ಪದ್ ಭಾರಿಚ್ ಲಕ್ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಹ್ಂ. ದಕಿ ಣ್ ಭಾರತ್ಂತೊಯ ಮ್ನೆ ಪಣ್ಟಚ್ಯೊ ವಾವಾರ ಚೊ-ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮ ಣ್ ಭವ್ ಫಾಮಾದ್

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿಕ್ ಆತ್ಂ ಸಕ್ಾರಾ ಥಾವ್ನ ’80G’ ಲ್ಹಬಾಯ ್ಂ, ಮ್ಾ ಳಾೊ ರ್ ಹಾೊ ಸಂಸ್ತಥ ೊ ಕ್ ಕಣ್ಂಯ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಹೊ ರ್ ತ್ಂ ಟ್ಲ್ೊ ಕ್ಸ ಕ್ ಉಪ್ಲೊ ೋಗ್ ಕನ್ಾ ಫಾಯ್ಲೊ ಜೊಡೆೊ ತ.

ಗಾವ್ಪ ಎಸ್‍ಲ.ಪ. ಬಾಲಸುಬರ ಹಮ ಣ್ೊ ಮ್ ಹಾಣ್ಂ ಪಯಯ ೊ ಪ್ವ್ಾ ್ಂ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮ ಣ್ ಹಾಚ್ಯೊ ಫುಡ್ಯ ದ್ ಕ್ಂಕಿ ಆಲಬ ಮಾಕ್ ಪದಾ್ಂ ಗಾಯಾಯ ೊ ್ಂತ್. ರೋಶನನ್ ನಿದೇಾಶನ್ ಕೆಲ್ಹಯ ೊ ದೊೋನ್ ವ್ಡಿಯ್ಲ ಆಲಬ ಮಾ್ಂ ಪಯಿ್ ‘ಮೊಗಾಕ್ ಆಶೆತ್ಂ’ ಆಲಬ ಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಟ್ ಜಾಲ್ಹ. ಸಮ್ಯಜಿಕ್ ಹ್ಯಸ್ಕಿ : ಹ್ಯೊ ಮಾೊ ನಿಟಿ ಟ್ರ ಸ್ತಾ ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಹ್ಯಸ್ ಯ್ ದಾಕಯಾಯ . ಪರಿಸರ್ ಮಾಲಿನೊ ವ್ಶ್ಂ ಲಕ್ ಥಂಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಟೊವ್ನ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ ಮಾ್ಂ ಘೆ್ಂವೆಚ ೊ ಪ್ಸತ್ ಸ್ತಕ್ೆ ಚತ್ರ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಹ್ಂ. ಮಂಗಳ್ಮುಖ್ಂಕ್ ಗೌರವ್ ಆನಿ ದುಡ್ಟವ ಕುಮ್ಕ್ ದಿಲ್ಹೊ . ಏಡ್ಸ ಪಡೆಸ್‍ಲಾ ಯಿ ಹೆರ್ ಪಡೆಸ್ತಾ ್ಂ ಬರಿಚ್ ಮ್ಾ ಳ್ಳು ಜಾಗೃತಿ ಉಟೊ್ಂವೆಚ ಖಾತಿರ್ ತ್ಂಚೊ ಸಂಗ್ಂ ಪರ ವಾಸ್ತಕ್ ಗೆಲ್ಹೊ ತ್ ಆನಿ ತ್ಂಕ್್ಂ ಆಥಿಾಕ್ ಆಧಾರ್ಯಿ ದಿಲ್ಹ. ಹ್ಯೊ ಮಾೊ ನಿಟಿ ಟ್ರ ಸ್ತಾ ದಾವ ರಿ್ಂ ರೋಶನ್ ಡಿಸಜಾನ್ ಕರಾಚ ೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ವಾವಾರ ವ್ಶ್ಂ ಯೂ-ಟ್ಯೊ ಬಾರ್ ‘ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮ ಣ್’ ಮ್ಾ ಳಾು ೊ ಚ್ಯನೆಲ್ಹರ್ ಸಂರ್ಪಣ್ಾ ವ್ವರ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡೆೊ ತ್. ತಚ್ಂ ಮೊಬಾಯ್ಯ ನಂಬರ್: 9900326747.

ಸುವಾಾತರ್ ಬೆಳಾಮ ಣ್ಟ್ಂತ್ ರೋಶನಕ್ ತಣ್ಂ ಕಚ್ಯೊ ಾ ಸಮಾಜ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸೇವೆಕ್ ಬರಚ್ ಪ್ಲರ ೋತಸ ಹ್ ಲ್ಹಬೊಯ . ಪರ ಪರ ಥಮ್ ತಕ್ ತಚ್ಯೊ ಕುಟ್ಲ್ಮ ನ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ಂಗಾತೊ ್ಂನಿ ಕುಮ್ಕ್ ಕೆಲಿ. ತಣ್ಂ ಕಚಾ ಸೇವಾ ಮಾನುನ್ ತಕ್ ಲೋಕ್ನ್ ಕುಮ್ಕ್ ದಾನ ರಪ್ರ್ ದಿಲಿ. ಸಥ ಳ್ಳೋಯ್ ಟಿೋವ್ ಚ್ಯೊ ನೆಲ್ಹ್ಂನಿ ತಚೊ ವ್ಶ್ೊ ್ಂತ್ ಪರ ಸ್ತರ್ ಕರ್ಂಕ್ ಸುವಾಾತಿರ್್ಂ ಆನಿ ತಚೊ ಸೇವೆಕ್ ಪರ ಸ್ತರ್ ದಿಲ. ಅಸ್ಂ ರೋಶನ್ ತಚ್ಯೊ ಸೇವೆಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾತನ ತಕ್ ಭಾರತದೊ ್ಂತ್ ಕುಮೆ್ ಸಹಕ್ರ್ ಲ್ಹಬೊಯ .

ತೊ ಉಪ್ರ ್ಂತ್ ರೋಶನನ್ ಆಪಯ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ್ಂಕ್ ದಿ್ಂವಾಚ ೊ ವಾವಾರ ್ಂತ್ ಪ್ಟಿ್ಂ ಪಳೆರ್ಯ ್ಂ ನ. ತ ಗೆಲ ಮುಖಾರನ್ ಆಪ್ಲಯ ಖಳ್ಳಮ ತ್ ನಸಚ ವಾವ್ರ . ತಣ್ಂ ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿಕ್ ಸಭಾರ್ ವ್ಚರಾ್ಂಚೊ ವೇಳ್ ದಿಲ. ಹಾೊ ಚ್ ಲ್ಹಗೊನ್ ಆಜ್ ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿ ನಹ್ಂಚ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾ್ಂತ್, ಭಾರತ್ಂತ್ ಬಗಾರ್ ಸಂಸ್ತರಾದೊ ್ಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾತ ಆಸ್ತ. ಕನಾಟ್ಕ್್ಂತಯ ೊ ಸಭಾರ್ ಜಿಲ್ಹಯ ೊ ್ಂನಿ ಹಾಚ ಸೇವಾ ಲೋಕ್ಕ್ ಕುಮೆ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲ್ಹೊ . ತೊ

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ್ಹಾ ನ್ ಪ್ರ ಯರ್ ತೊ ಶ್ಲ್ಹಚೊ ವ್ದಾೊ ಥಿಾ ನಯ್ಕ್ ಜಾವ್ನ ವ್್ಂಚುನ್ ಆಯಿಲಯ , ಹೈಸೂ್ ಲ್ಹ್ಂತ್ ಸಪ ೋಟ್ಸ ಾ ಛ್ಂಪಯ್ನ್ ಜಾಲಯ ತಸ್ಂಚ್ ಭಾಷಣ್ ಸಪ ಧಾೊ ಾ್ಂತ್ ರಾಜ್ೊ ಮ್ಟ್ಲ್ಾ ರ್ ಪರ ಥಮ್ ಆಯಿಲಯ .

ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ಕೋ ತಚ ಸೇವಾ ಥೊಡ್ಟೊ ಚ್ ಉತರ ್ಂನಿ ಸ್ತ್ಂಗೊ್ಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ತರ ಸ್‍ಲ ಜಾತತ್ ಮ್ಾ ಣ್. ತಣ್ಂ ಯದೊಳ್ ಕೆಲ್ಹಯ ೊ ಸವ್ಾ ಯ್ಲೋಜನ್ಂಚೊೊ ವ್ೋಡಿಯ್ಲ ತುಮಾ್ ್ಂ ಯೂ ಟ್ಯೊ ಬಾರ್ ಪಳೆ್ಂವ್್ ಮೆಳಾಾ ತ್, ’ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮ ಣ್’ ನ್ಂವಾರ್.

ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮ ಣ್ ಏಕ್ ಖಾೊ ತ್ ಕ್ಂಕಿ ಗಾವ್ಪ , ಡ್ರ ಮ್ಮ ರ್, ಗಟ್ಲ್ರ್ ಆನಿ ಕೋಬೊೋಡ್ಾ ಖೆಳಾಾ ಡಿ. ತಣ್ಂ ಸಭಾರ್ ಕ್ಂಕಣ ಪದಾ್ಂ ಘಡ್ಟಯ ೊ ್ಂತ್ ಆನಿ ೫ ಸಂಗೋತ್ ಕವ್ಚು ೊ ಕ್ಡ್ಟಯ ೊ ತ್. ತಣ್ಂಚ್ ವ್ವ್ಧ್ ತರ್್ಂತ್ಂಚ್ಯೊ ಎಸ್‍ಲ. ಪ. ಬಾಲಸುಬರ ಹಮ ಣ್ಟೊ ಕ್ ಕ್ಂಕಣ ಸಂಗೋತಕ್ ಪರ ವೇಶ್ ದಿಲಯ . ತಣ್ಂ ದೊೋನ್ ಸಂಗೋತ್ ಕವಾು ೊ ್ಂಕ್ ದಿಗೊ ಶಾನ್ ದಿಲ್ಹ್ಂ, ಮೊಗಾಕ್ ಆಶೇತ್ಂ ಭಾರಿಚ್ ಖಾೊ ತಕ್ ಪ್ವಾಯ ೊ . ತೊ ಏಕ್ ಆಪುಬಾಾಯಚೊ ನಟ್, ಪದಾ್ಂಕ್ ತಳ್ಳ ದಿವ್ಪ ಆನಿ ಭರಾಧೋಕ್ ಲೇಖಕ್.

ರೋಶನನ್ "ಯಾದ್ ಅ್ಂತಕ್ಷರಿ" ಕ್ಂಕಿ ಟಿೋವ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಾ್ಂಡನ್ ಹಾಡ್ನ ಜಯ್ಾ ಜೊಡ್ರ್ಯ ್ಂ. ಯೂ ಟ್ಯೊ ಬಾರ್ ದೊೋನ್ ವ್ೋಡಿಯ್ಲ ಪದಾ್ಂ ಪರ ದಶಾಲಿಯ ್ಂ ಆನಿ ತ್ಂತು್ಂ ’ಉಜಾವ ಡ್ ಚಂದೆರ ಮಾಚೊ" ಭಾರಿಚ್ ಖಾೊ ತಕ್ ಪ್ವ್ರ್ಯ ್ಂ. ಆತ್ಂ ಹಾೊ ಸವ್ಾ ತರ್್ಂತ್ಂಚೊ ಪು್ಂಜೊ ತಣ ಆಪ್ಯ ೊ ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿಕ್ ಸಮ್ಪಾಣ್ ಕೆಲ್ಹ. ತರಿೋ ಪ್ಲಟ್ಲ್ಚ್ಯೊ ಗಾರ ಸ್ತಕ್ ತೊ ಆಜೂನ್ ಈವೆ್ಂಟ್ ಮಾೊ ನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ ವಾವ್ರ ಚಲಯ್ಾ ಆಸ್ತ. ತೊ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ಕೋ, ಆಪ್ಿ ಕ್ ಸುಟೊ ವೇಳ್ ಮ್ಾ ಳ್ಳು ಚ್ ನ, ತೊ ಸ್ಂಸ್ತೊ ಪರಿ್ಂ ತೊ ಸದಾ್ಂಚ್ ಆಪ್ಯ ೊ ಜಿೋವನ್ ಪಯಾಿ ್ಂತ್ ಧಾ್ಂವ್ಚನ್್ಂಚ್ ಆಸ್ತ.

ರೋಶನ್ ಏಕ್ ತರನ್ ಕ್ರ ್ಂತಿಕ್ರಿ ಚ್ಂತಪ ್ಂಚೊ ವೊ ಕಾ . ಸಮಾಜ್ಂತ್ ಕತ್ಂಯ್ ವಾಯ್ಾ ಘಡ್ಟಾ ಜಾಲ್ಹೊ ರ್ ತಕ್ ಪಳೆ್ಂವ್ನ ವ್ಚಗೊ ರಾವ್ಚ್ಂಕ್ಚ್ ಜಾಯಾನ . ತಚ್ಂ ಚ್ಂತಪ ಮುಖಾಯ ೊ ಶತಕ್ಚ್ಂ ಆನಿ ತ್ಂ ಚ್ಂತಪ ಫಕತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸುಧಾರಣ್ಟಚ್ಂ.

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರೋಶನ್ ದಾಕೆಿ ಣಚೊ ಮುದೊ ಜಾವ್ನ ವ ಸಮಾಜ್ಂತಯ ೊ ಧಾಮಿಾಕ್ ವ ರಾಜಕೋಯ್ ಮುಖೆಲ್ಹೊ ್ಂಚೊ ಪ್ದೊ ಜಾವ್ನ ಕ್ಮ್ ಕರಿನ. ತಚ್ಂ ಕ್ಮ್ ಜಾವಾನ ಸ್ತ ಕತ್ಂ ಸ್ತಕೆಾ್ಂ ತ್ಂ ಸ್ತಕೆಾ್ಂ ಕರ್ಂಕ್ ಪ್ಚ್ಯಡೆಚ ್ಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲಯ ಕಣ್ಟಕ್ಚ್ ಭಿ್ಂಯನಸಚ ತಳ್ಳ ಗಜಾ್ಂವೆಚ ್ಂ. ಆಮಾ್ ್ಂ ಸಭಾರಾ್ಂಕ್ ಕತ್ಂಯ್ ಸ್ತಕೆಾ್ಂ ನಜಾಲ್ಹೊ ರಿೋ ಸ್ತ್ಂಗೊ್ಂಕ್ ಭ್ೊ ್ಂ ದಿಸ್ತಾ , ಭಿರಾ್ಂತ್ ದಿಸ್ತಾ , ಕ್ವೊ ಣ ಧೊಸ್ತಾ ಆನಿ ಜಿೋಬ್ಚ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಟಾ . ಪುಣ್ ರೋಶನ ಥಂಯ್ ಆಮಾಚ ೊ ಜೊೋಜ್ಾ ಫೆನಾ್ಂಡಿಸ್ತಚ ಥೊಡಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ತ.

ಅಸಲ್ಹೊ ಕ್ಯ್ಾಕರ ಮಾ್ಂಕ್ ವಚೊನ್, ನಚೊನ್, ಕಣ್ಟ ವಳ್ಳ್ ಚ್ಯೊ ್ಂಕ್ ಕೋಸ್‍ಲ ದಿೋವ್ನ ಹಾೊ ಪಪ ಕರ ಸಮ ಸ್‍ಲ ಮ್ಾ ಣೊನ್ ಉಪ್ರ ್ಂತ್ ಬಾರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಪ್ಗಾಾ ಬದಾಯ ಕ್ ದೊೋನ್ ಮಾನ್ಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಸ್ತಕೆಾ್ಂ ಪ್ಲಟ್ಲ್ಕ್ ನಸ್ತಚ ೊ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಹಯ ೊ ಆಪ್ಯ ೊ ಪತಿಣ್ ಭುಗಾೊ ಾ್ಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ ೋ ದಿಸ್ತನಸಚ ೊ ಪರಿ್ಂ ವಚೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯ ೊ ರ್ ಪಡ್ಟಾ ನ ತೊ ನತಲ್ಹ್ಂಚೊ ಸಂಭರ ಮ್ ಮ್ಾ ಣ್

ಜಾಯಾನ . ತೊ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ಆಪ್ಯ ೊ ಏಕ್ ಕವ್ತ್ಂ ಜಿ ಕವ್ತ ತಣ್ಂ ಬರಯಿಲಿಯ ಬೆಳ್ಮ ಣ್ ಇಗಜಾಚ್ಯೊ ಮೆಟ್ಲ್ರ್ ಬಸನ್ ಆಪುಣ್ ಯುವಕ್ ಜಾವಾನ ಸ್ತಾ ್ಂ:

ಹಾೊ ಚ್ ದಸ್ಂಬರ್ 20 ವೆರ್ ತಣ್ಂ ತಚೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಹ್ಯಸ್ ಸ್ತವಾಜನಿಕ್್ಂಕ್ ದಾಖಯ್ಲಯ . ಬೆಳ್ಮ ಣ್ಟ್ಂತ್ ರಸ್ತಾ ೊ ಸು್ಂಕ್ ಘೆ್ಂವ್್ ಕನಾಟ್ಕ ಸಕ್ಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಹಯ ೊ ಆಲೋಚನೆಕ್ ತಣ್ಂ ಆಪ್ಲಯ ವ್ರೋಧ್ ಉಗಾಾ ೊ ನ್ ಹೆರ್ ಸಮಾಜ್ಂತಯ ೊ ಭಾವ್-ಭಯಿಿ ್ಂ ಸ್ತ್ಂಗಾತ ದಾಖಯ್ಲಯ .

"ದಸ್ಂಬಾರ ಚೊ ಮ್ಹನ ಆಯ್ಲಯ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ನ ಕರ ೋಸ್ತಾ ಕ್ ಪರತ್ ಖುಸ್ತಾರ್ ಮಾಚಾ ದಿೋಸ್‍ಲ ಆಯಯ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಮಾ್ ್ಂ ಉಗಾಾ ಸ್ತಕ್ ಹಾಡೆಚ ್ಂ ನಂಯ್. ಆಮಿ ಕಚೊಾ ಆಡಂಬರ್ ತೊ ಗೊಟ್ಲ್ೊ ್ಂತ್ ಜಲ್ಹಮ ಲ್ಹಯ ೊ ಜಜುಕ್ ಮೆಚೊವ ್ಂಚೊ ತಸಲಗ? ಕರ ಸಮ ಸ್ತಚ್ಯೊ ಸುವಾಳಾೊ ರ್ ಸಭಾರ್ ಜಾಗಾೊ ್ಂನಿ ಆಮಿ ಮ್ನೋರಂಜನಚ್ಂ ಕ್ಯ್ಾಕರ ಮಾ್ಂ ಮಾ್ಂಡನ್ ಹಾಡ್ಟಾ ್ಂವ್. ಸಬಾರ್ ಆಮಿ್ಂ ದಾದೆಯ

ಗೊಟ್ಯು ಚ್ಯು ಥಂಡ್ ಹೆಂವೆ ಮಧೆಂ ಆೆಂಕುಡ್್ ರಡ್ಟಾ ಬಾಳಶ ೆಂ ಗೊಟೊ ಜಾಲ್ ರಾವೆೆ ರ್ ತಾಚೆಂ ನ ತಾಕಾ ನಿದೆಂಕ್ ಉಶೆಂ ಗೊಟ್ಯು ಚ್ಯು ಥಂಡ್ ಹೆಂವಾ ಮಧೆಂ ಆೆಂಕುಡ್್ ರಡ್ಟಾ ಬಾಳಶ ೆಂ ಗೊಟೊ ಜಾಲ್ ರಾವೆೆ ರ್ ತಾಚೆಂ ನ ತಾಕಾ ನಿದೆಂಕ್ ಉಶೆಂ ನೆಂ ಕಾೆಂಯ್ಚ್ ಸಂಭ್್ ಮ್, ನೆಂ ಕಾೆಂಯ್ಚ ಸಂಗೋತ್ರ ನೆಂ ಕಾೆಂಯ್ಚ ಸಂಭ್್ ಮ್, ನೆಂ ಕಾೆಂಯ್ಚ್ ಸಂಗೋತ್ರ ಬಾಳ್ ಜಲ್ಾ ಲ್, ಬಾಳ್ ಜಲ್ಾ ಲ್, ಸಂಸ್ಟರಾಕ್ ಏಕ್ ತಾರೊಕ್ ಜಲ್ಾ ಲ್ ಆಮ್ಯ್ ು ನತಾಲ್ೆಂಚ್ಯು ಕಾರ್ಯೆಂನಿ ಸಂಭ್್ ಮ್ ಜರೂರ್ ಆಸ್ಕೆಂ ಪುಣ್ ತಾು ಸಂಭ್್ ಮ್ಯೆಂತ್ರ ಕ್್ ೋಸ್ತ ಾ ಆಸ್ಕೆಂ ಲೋಕಾೆಂಚ್ಯು ತಾಳಿಯ ಮೆಳ್ಚ್್ ು ಕ್ ನತಾಲ್ ಮಹ ಣಾನೆಂತ್ರ ದೇವಾಚ್ಯು ಶಳಿಯ ಜಾೆಂವಾ್ ು ಕ್ ನತಾಲ್ ಮಹ ಣಾಾ ತ್ರ

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನತಾಲ್ೆಂತ್ರ ಆವಾಾ ರ್ ನಕಾತ್ರ ನತಾಲ್ೆಂಚ್ಯ ಅರ್ಥಯ ಸಮ್ಜೊ ನ್ ದೇವಾಕ್ ಆಮೆಂ ತಾಚಿ ಆಲ್ಾ ರ್ ಜಾವಾು ೆಂ ನತಾಲ್ೆಂಚ್ಯು ಸುವಾಳ್ಚ್ು ರ್ ಜಾೆಂವಿ್ ೆಂ ಪಿಶಪಣಾೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕಿ ಸಕಾನಸ್ಟಾ ೆಂ ಲ್ಹ ನ್ಶೆಂ ಮಸ್ಟೆಂವ್ಕ ಹೆಂವೆ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ ೆಂ ಆನಿ ಆತಾೆಂ ತೆಂ ಭೋವ್ಕ ವಹ ಡ್ ಹಂತಾಕ್ ಯೇವ್ಕ್ ಪಾವಾಲ ೆಂ ಜಾಲ್ು ರ್ ದೇವಾಕ್ ತೆಂ ಮಸ್ಟೆಂವ್ಕ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ೆಂ ಮಹ ಣ್ ಜಾಲ್ೆಂ.

ಪಳೆಯಾ ರೋಶನಚೊ ಹ್ಯಸ್ ಆಡಂಬರ್ ದಾಖವ್ನ ಜಾ್ಂವಾಚ ೊ ಪಯಾೆ ೊ ್ಂಚ್ಯೊ ವ್ಭಾಡ್ಟಕ್. ಥೊಡೆ ತರಿೋ ತ್ಂತಯ ಪಯೆ ಉರವ್ನ ಗಜಾವಂತ್ಂಕ್ ಬರಾೊ ಥರಾನ್ ಜಿಯ್ಂವ್್ ದಿರ್ ತರ್ ಆಮೆಚ ್ಂ ಜಿೋವನ್ ಕತಯ ್ಂ ಸ್ತಥಾಕ್ ಜಾಯ್ಾ ?

ಅಸಲ್ಹೊ ಉಗಾಾ ೊ ಉಲಣ್ಟೊ ಕ್ ಲ್ಹಗೊನ್ ಥೊಡೆ ಧಾಮಿಾಕ್ ತಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನ ಆಸ್ಲಾ ತ್, ಪುಣ್ ತೊ ತ್ಂ ಕತ್ಂ ಗ್ಳಮಾನ್ ಕರಿನ, ಕತೊ ದೇವಾನ್ ತಚ್ಯೊ ಮಿಸ್ತ್ಂವಾಕ್ ಬೆಸ್ತ್ಂವ್ ದಿಲ್ಹ್ಂ ಆನಿ

ಕತ್ಂಚ್ ತ್ಂತಸ್ತ್ಂವ್ ನಸ್ತಾ ್ಂ ತಚ್ಂ ಕ್ಮ್ ಯ್ಶಸ್ಲವ ೋ ರಿೋತಿರ್ ಚಲನ್ ಫುಡೆ್ಂ ವೆತ. ತಕ್ ವಾ ಡ್ ವಾ ಡ್ ವೇದಿರ್ ಗಾಜಾಚ ೊ ಪರೋಪಕ್ರಿ

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ಕೋ ವೆಗ್ಂಚ್ ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿ ನಹ್ಂಚ್ ಭಾರತ್ಂತ್ ಬಗಾರ್ ಅಖಾೊ ಸಂಸ್ತರಾ ವ್ಸ್ತಾ ರ್ಂ ಆನಿ ತಣ್ಂ ಸ್ತ್ಂಗಾಚ ೊ ಪರ ಕ್ರ್ ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿ ಮ್ನೆ ಪಣ್ಟಚೊ ಏಕ್ ಸಭಿೋತ್ ಧಮ್ಾ ಜಾ್ಂವ್ ಮ್ಾ ಣ್. ರೋಶನಚ್ಂ ಜಿೋವನ್್ಂಚ್ ಮ್ನೆ ಪಣ್ಟಚ್ಂ, ಮ್ನೆ ಪಣ್ಟಚೊ ಮೊೋಗ್ ಪರ ಸ್ತರ್ ಕಚಾ್ಂ, ಮ್ನೆ ಪಣ್ಟಚೊ ಸ್ತ್ಂಗಾತ್ ಲ್ಹಗ್ಂ ಹಾಡೆಚ ್ಂ ಆನಿ ಜಾತ್, ಕ್ತ್, ಮ್ತ್ ಮ್ಾ ಳ್ಳು ಫರಕ್ ಭಿಲ್ಕ್ ಲ್ ನಸ್ತಾ ್ಂ ಏಕ್ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ಂದಾೊ ್ಂಪರಿ್ಂ ಭಾವ್-ಬಾ್ಂದವಪ ಣ್ ಬಾ್ಂದುನ್ ಏಕ್ಮೆಕ್ಕ್ ಹಾತ್ ದಿೋವ್ನ ಸಮಾಜ್ಂತ್ ಸ್ತ್ಂಗಾತ ಜಿಯ್ಂವೆಚ ್ಂ.

ಮ್ನೆ ್ಂಚೊ ಸಹಕ್ರ್ ಮೆಳಾನ ತರಿೋ, ತಚೊ ಪರಿ್ಂಚ್ ಚ್ಂತಚ ಥೊಡೆ ಸ್ತಧ ಮ್ನಿಸ್‍ಲ ಸರಾಗ್ ಕುಮ್ಕ್ ಧಾಡನ್್ಂಚ್ ಆಸ್ತತ್. ತೊ

ರೋಶನಕ್ ಬೆಳ್ಮ ಣ್ ಫಿಗಾಜನ್ ಮಾನ್ ದಿೋ್ಂವ್್ ನ ಆಸೊ ತ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ವ ಉಡಪ ದಿಯಸಜಿನ್ ಮಾನ್ ದಿೋ್ಂವ್್ ನ ಆಸೊ ತ್, ಸಂದೇಶ-ರಚನ ಸಂಘಟ್ನ್ಂನಿ ಮಾನ್ ದಿೋ್ಂವ್್ ನ ಆಸೊ ತ್; 12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪುಣ್ ಆಯಯ ವಾರ್ ರೇಯ್ಮ ್ಂಡ್ ಡಿಕುನಚ್ಯೊ ಪ್ಂಗಾರಾ ಕನನ ಡ್ ಪತರ ನ್ ಕನಾಟ್ಕ ರಾಜೊೊ ೋತಸ ವ್ ಪರ ಶಸ್ಲಾ ದಿೋವ್ನ ಮಾನ್ ಕೆಲಿಯ ಗಜಾಲ್ ನಿಜಾಕೋ ಸಂತೊಸ್ತಚ, ಉಲ್ಹಯ ಸ್ತಚ ಆನಿ ರೋಶನಕ್ ಮಾತಸ ೊ ಘಟ್ಲ್ಯಚ. ಹ್ಯೊ ಮಾನಿಟಿ ವ್ಸ್ತಾ ರ್ಂ ಘರಾನ್-ಘರಾ, ಶರಾನ್-ಶರಾ ತಸ್ಂಚ್ ದೇಶ್-ವ್ದೇಶ್್ಂತ್. (ಸಂ)

ಜ್ಯ ಜ್ಯ ಪಬ್ಲಲ ಕೇಶನಚ 3 ನವೆ ಪುಸಾ ಕ್ ವಿಕಾ್ ು ಕ್

"ಪ್ತಕ್" ಮುಳಾು ೊ ಉಬಾರ ್ಂತ್ ಆಮಿ್ಂ ಲಳಾಾ ್ಂವ್, ಥೊಡೆ ಪ್ವ್ಾ ್ಂ ಬುಡ್ಟಾ ್ಂವ್ ...! ಪುಣ್ ಹಾೊ ಚ್ ಉಬಾರ ್ಂತ್ ದೇವ್ "ಸ್ತಳ್ಕ್" ಫುಲಯಾಾ ...!! ಹಾೊ ಸ್ತಳಾ್ ಕ್ ಹಾ್ಂವ್ "ಮ್ನೆ ೊ ಪಣ್" ಮುಣ್ ಆಪಯಾಾ ್ಂ !!! ( ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯಾಸಚಜಾೊ ಟಿವ್ ಚ್ಯನೆಲ್ಹರ್ ರೋಶನಚ್ಂ ಸಂದಶಾನ್ ) - ರಶನ್ ಬೆಳಾಮ ಣ್

-ಸಿಜ್ಯು ಸ್ತ ಆನಿ ಆಸಿಾ ನ್ 13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಸ್ ಲ್ ಬ್ಲ. ಪ್ಂಟೊ ಪ್ಮುಾದೆ. ಕ್ಂಕಣ ಬರವ್ಪ , ಸಂಘಟ್ಕ್, ಸಮಾಜ್ಸವಕ್, ಉಧೊ ಮಿ ಅ್ಂತಲಾ. 64 ವಸ್ತಾ್ಂ ಪ್ರ ಯಚೊ ಕ್್ಂಯ್ ಚ್ಯಳ್ಳಸ್ತ್ಂವಯ್ರ ವಸ್ತಾ್ಂ ಕುವೆಯಾಾ ್ಂತ್ ರಾವ್ಲಯ ಆಯಯ ವಾರ್ ಪ್ಮುಾದೆ್ಂತ್ ಆಪ್ಯ ೊ ಪತಿಣ್ ಜನಿವ್ವ್ ಸವೆ್ಂ ವಸ್ಲಾ ಕತಾಲ. ತಚ್ಂ ಭುಗಾ್ಂ (ರ್ಪತ್, ಧುವ್ ಆನಿ ಜಾ್ಂವಯ್, ದೊಗಾ್ಂ ನತರ ್ಂ) ಕುವೆಯಾಾ ್ಂತ್ ವಸ್ಲಾ ಕರನ್ ಆಸ್ತತ್. ಕ್್ಂಯ್ ಶೆ್ಂಭರಾ್ಂಚ್ಯೊ ಕ ಚಡಿತ್ ನಿಗಾತಿಕ್್ಂಕ್, ಕ್ಮ್ ಹೊಗಾಾ ಯಿಲ್ಹಯ ೊ ್ಂಕ್, ಭಲ್ಹಯಿ್ ಹೊಗಾಾ ವ್ನ ವಾ ಖಾಾ ್ಂಕ್ ಆಧಾರ್ ನಸ್ತಚ ೊ ್ಂಕ್, ಜಯಾಯ ್ಂತ್ ಆಸ್ತಚ ೊ ್ಂಕ್ ಏಕ್ ಭವಾಶ್ೊ ಚೊ ಆಧಾರ್ ಜಾವಾನ ಸಯ ಪ್ಸ್ ಲ್ ಬ್ಲ. ಪ್ಂಟೊ, ಕ್ಂಕಣ ವಾವಾರ ಕ್ ಪ್ಟಿ್ಂಬೊ ದಿತಲ. ಸವೆಾಸಪ ರ್ ತಚ್ಯೊ ಅತಮ ೊ ಕ್ ಶ್್ಂತಿ ಲ್ಹಭಂವ್ ಆನಿ ಸ್ತಸ್ತಿ ಚೊ ವ್ಶೆವ್ ತಕ್ ದಿೋ್ಂವ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಮಾಗಾಾ ್ಂ. ----------------------------------------------------

(Phone: 9980688793) ----------------------------------------------------

ಪಾಸಿ ಲ್ ಬ್ಲ. ಪಿೆಂಟೊ ಆನಿ ನ!

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆಲ್ವಾ ನ್ ರೊಡ್ ಗಸ್ತ ಕೊೆಂಕಣಿ ಸ್ಟಹತ್ರು ಸಮೆಾ ೋಳನಚ್ಯ 24 ವೊ ಅಧ್ು ಕ್ಷ್

ತ್ಂಚ ನವ್ಯ ಕ್ (1) ಕವ್ತ ಝೆರ್ (6), ಅಣ್ಟ್ ರ್ (2- ಯ್ಶವ ್ಂತ್ ಚತಾಳಾಚೊೊ ಕ್ಣ್ಂಯ್ಲ ಆನಿ ಕೆ. ಎಸ್‍ಲ. ನರಸ್ಲ್ಂಹ್ ಸ್ತವ ಮಿಚೊೊ ಕವ್ತ ಕನನ ಡ್ ಥಾವ್ನ ಕ್ಂಕಣಕ್), ಪರ ಬಂಧ್ (2), ಗೋತ್ಂ (1 ಆಲಬ ಮ್), 6 ಕವ್ತಚ್ಂ ಪುಸಾ ಕ್್ಂ ಪರ ಕ್ಶತ್ ಜಾಲ್ಹೊ ್ಂತ್. ತ್ಂಕ್್ಂ ವ್ಮ್ಲ್ ವ್. ಪಒ ವ್ಶ್ವ ಕ್ಂಕಣ ಕವ್ತ ಪುಸಾ ಕ್ ಪುರಸ್ತ್ ರ್ (ದೇವ್ ನಿನ್ ಸ್ಲೋ ಕ್ವ್ಯ್ಸಂಗರ ಹ್ (2016), ದಾಯಿೂ ದುಬಾಯ್ ಸ್ತಹತ್ೊ ಪುರಸ್ತ್ ರ್ (2015), ಸ್ತಹತ್ೊ ಅಕ್ಡೆಮಿ ಪುರಸ್ತ್ ರ್ (ಪರ ಕೃತಿಚೊ ಪ್ಸ್‍ಲ ಕ್ವ್ಯ್ಸಂಗರ ಹ್ - 2011), ಡ್ಟ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಫ್ಂಡೇಶನ್ ಪುಸಾ ಕ್ ಪುರಸ್ತ್ ರ್ (ಪರ ಕೃತಿಚೊ ಪ್ಸ್‍ಲ ಕ್ವ್ಯ್ಸಂಗರ ಹ್ 2009), ಕನಾಟ್ಕ್ ಕ್ಂಕಣ ಸ್ತಹತ್ೊ ಅಕ್ಡೆಮಿ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ತ್ ರ್ (2006). ಕ್ಂಕಣ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಬಾಹೆರ ೋಯ್ನ ಪುರಸ್ತ್ ರ್ (2006), ಗೊ್ಂಯ್ ಕ್ಂಕಣ ಭಾಷಾ ಮಂಡ್ಳ್ ಪುಸಾ ಕ್ ಪುರಸ್ತ್ ರ್ (ಮೊಗಾಪ್ಳ್ಳ (1989) ಫಾವ್ಚ ಜಾಲ್ಹೊ ತ್. -ಖಬಾ್ ೆಂ ಮೇಜ್, ಪಣಜಿ. --------------------------------------------------

ಅಖಲ್ ಭಾರತಿೋಯ್ ಕ್ಂಕಣ ಪರಿಷದೆಚ್ಯೊ 8 ದಸ್ಂಬಾರ ಕ್ ಘೆತಿರ್ಯ ಸಭಾರ್ ಬಸ್ ್ಂತ್ 24 ವಾೊ ಕ್ಂಕಣ ಸ್ತಹತ್ೊ ಸಮೆಮ ೋಳ್ನಚ ಸಮೆಮ ೋಳ್ನಧೊ ಕ್ಷ್ ಮ್ಾ ಣುನ್ ಮಂಗ್ಳು ಚಾ ನಮೆನ ಚ ಆನಿ ಜೊ ಸ್‍ಲಾ ಭಾರತಿೋಯ್ ಸ್ತಹತಿೊ ಕ್, ಕ್ಂಕಿ ಚಳ್ವ ಳ್, ಲಿಪ ಪರ ಶ್ನ ಹಾೊ ಮಾಧೊ ಮಾ್ಂತಯ ೊ ನ್ ಅಖಲ್ ಭಾರತಿೋಯ್ ಪ್್ಂವಾಾ ೊ ವಯಾಯ ೊ ಉದೆತೊ ಕವ್್ಂಕ್ ಪ್ಲರ ೋತಸ ಹ್ ದಿವ್ಪ ಮೆಲಿವ ನ್ ರಡಿರ ಗಸ್‍ಲ ಹಾ್ಂಚ ನಿವಡ್ ಜಾಲ್ಹೊ . ಮೆಲಿವ ನ್ ರಡಿರ ಗಸ್‍ಲ ಹಾ್ಂಚೊ ಜಲ್ಮ 8 ಜುಲ್ಹಯ್ 1962 ವಸ್ತಾ ಜಾಲ. ತಣ್ಂ ಬ್ಲಬ್ಲಎಮ್ (ಸಮಾಜ್ ಶ್ಸ್‍ಲಾ ರ) ವ್ಶ್ೊ ್ಂತ್ ಪದಿವ ಘೆತಯ ೊ . ತಶೆ್ಂಚ್ ದಾಯಿೂ ವಲ್ಾ ಾ ಮಿೋಡಿಯಾ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೆವಸ್ತಥ ಪಕ್ ನಿದೇಾಶಕ್ ಮ್ಾ ಣೂನ್ ಕ್ಮ್ ಕೆಲ್ಹ್ಂ. 27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫಾಮಾದ್, ಭಲ್ಹಯ್ ಲೇಖನ್ಂ, ಮ್ಟೊವ ೊ

ಕ್ಣ್ಂಯ್ಲ, ಕ್ದಂಬರಿ ಬರವ್ನ ಕ್ಂಕಣ ಭಂಡ್ಟರ್ ಗೆರ ೋಸ್‍ಲಾ ಕೆಲ್ಹಯ ೊ ಡ್ಟ| ಎಡ್ವ ಡ್ಾ ನಜರ ತಚ್ಂ ನವೆ್ಂಚ್ ಪುಸಾ ಕ್, "ವಜಾರ ದೆಣ್ಂ" ತಚ್ಯೊ ವಜಾರ ಜಲಮ ೋತಸ ವ್ ತಸ್ಂಚ್ ದೊಗಾo ಚಕ್ೊ ಾ್ಂಚ್ಯೊ ಲಗಾನ ದಿಸ್ತ ಸಂಭರ ಮಾನ್ ಆದೊಯ ರಾಕಿ ಸಂಪ್ದಕ್ ಫಾ| ಮಾಕ್ಾ ವಾಲಾ ರಾನ್ ಉಗಾಾ ಯಯ ್ಂ. ವಯಾಯ ೊ ಚತರ ್ಂತ್ ತುಮಿ್ಂ

ಪಳೆವೆೊ ತ್ ಡ್ಟ| ಎಡ್ವ ಡ್ಟಾಚ್ಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಆನಿ ಫಾ| ಮಾಕ್ಾ ವಾಲಾ ರ್ ವೇದಿರ್. ಡ್ಟ| ಎಡ್ವ ಡ್ಾ ನಜರ ತ್ ಕ್ಂಕಿ ಸಂಸ್ತರಾ್ಂತ್ಯ ೊ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಕ್ಂಕಿ ಬರಯಾಿ ರ್. ತೊ ಫಾ| ಮುಲಯ ಸ್‍ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಲೇಜ್ ಹೊಸ್ಲಪ ಟ್ಲ್ಹ್ಂತ್ 32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಒಥೊಾಪೋಡಿಕ್ಸ ವ್ಭಾಗಾಚೊ ಪ್ರ ಧಾೊ ಪಕ್.

ಸ್ತಥ ನ್, ತಚ್ಯೊ ಬರಾೊ ಕೃತೊ ್ಂ ಖಾತಿರ್"

ದಾಯಿೂ ವಲ್ಹಾ ಾರ್ ’ಆಸ್‍ಲ್ ಡ್ಟಕಾ ರ್’ ವ್ಭಾಗಾ್ಂತ್

ಮ್ಾ ಣ್ಟಲ ವಾಲಾ ರ್.

ಎದೊಳ್ ತಣ್ಂ 5,000 ವಯ್ರ ಪಡೆಸ್ತಾ ್ಂಚ್ಯೊ ಸವಾಲ್ಹ್ಂಕ್ ಜವಾಬ್ಲ ದಿಲಯ ೊ ಆಸ್ತತ್.

ತಣ ಡ್ಟ| ಎಡ್ವ ಡ್ಟಾಚ ಪತಿಣ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾ್ಂತಿಯ ಖಾೊ ತ್ ದೊಳಾೊ ್ಂ ತಜ್್ ಹಚೊಯ್ ಉಗಾಾ ಸ್‍ಲ

ತಚ್ಂ ಪುಸಾ ಕ್, ’ವಜಾರ ದೆಣ್ಂ’ ಆಪ್ಯ ೊ ಸ್ತಟ್ಲ್ವಾೊ

ಕ್ಡ್ನ ತಿಣ್ಂ ಡ್ಟ| ಎಡ್ವ ಡ್ಟಾಕ್ ಪ್ಟಿ್ಂ ಥಳಾರ್

ಜಲ್ಹಮ ದಿೋಸ್ತಚ್ಯೊ ಉಗಾಾ ಸ್ತಚ್ಂ ದಾಯ್ೂ . ಹೆ್ಂ

ದಿ್ಂವಾಚ ೊ ಆಧಾರ್ ಸಹಕ್ರಾಚೊ ಉರ್ಯ ೋಖ್ಯ

ದಸ್ಂಬರ್ 28 ವೆರ್ ತಚೊ ರ್ಪತ್ ನವ್ೋನ್

ಕೆಲ.

ನಜರ ತಚ್ಯೊ ಲಗಾನ ಸಂದಭಾಾರ್ ಉಗಾಾ ಯಯ ್ಂ. ಡ್ಟ| ನಜರ ತಚ ಸವ್ಾ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಸ್ತ್ಂದೆ, ತಚ

ಹಾೊ ಸ್ತಮ ರಕ್ ಪುಸಾ ಕ್್ಂತ್ ಡ್ಟ| ಎಡ್ವ ಡ್ಾ

ಪತಿಣ್ ಡ್ಟ| ನೆಲಿಯ ನಜರ ತ್, ನವೆ್ಂಚ್ ಲಗ್ನ

ನಜರ ತವಯ್ರ ಲೇಖನ್ಂ, ವ್ವ್ಧ್ ಸಮಾಜಿಕ್

ಜೊಡ್ಲಯ ರ್ಪತ್ ಡ್ಟ| ನಿತಿನ್ ಆನಿ ತಚ ಪತಿಣ್

ಮುಖೆಲ್ಹೊ ್ಂ ಥಾವ್ನ , ಮಿತರ ್ಂ ಥಾವ್ನ , ಕುಟ್ಲ್ಮ

ಡ್ಟ| ಟಿರ ನ, ದುಸರ ದಿಸ್ತ ಲಗ್ನ ಜೊಡ್ಲಯ ರ್ಪತ್

ಸ್ತ್ಂದಾೊ ್ಂ ಥಾವ್ನ ತಸ್ಂಚ್ ತಚ್ಯೊ ಅಭಿಮಾನಿ್ಂ

ನವ್ೋನ್ ಆನಿ ಮೆಲಿೋಟ್ಲ್, ಧುವ್ ನಿೋತ ಹ್ಂ

ಥಾವ್ನ ಸಂಗರ ಹ್ ಕೆಲಿಯ ್ಂ ಪಯಾಯ ೊ ಭಾಗಾ್ಂತ್

ಸವಾಾ್ಂ ವೇದಿರ್ ಆಸ್‍ಲಲಿಯ ್ಂ.

ಆಸ್ತತ್. ದುಸ್ತರ ೊ ವ್ಭಾಗಾ್ಂತ್ ಡ್ಟ| ಎಡ್ವ ಡ್ಾ

----------------------------------------------------

ನಜರ ತನ್ ತಚ್ಯೊ ಜಿೋವನ್ ಪಯಾಿ ವ್ಶ್ೊ ್ಂತ್

ಏಕ್ ಪಲ್ಾ ಡ್ ಆಸ್ಟ

ಬರಯಿರ್ಯ ್ಂ ಆಸ್ತ.

ವಾಲಾ ರ್ ನಂದಳ್ಳಕೆ, ಸ್ತಥ ಪಕ್ ದಾಯಿೂ ವಲ್ಾ ಾ ಮಿೋಡಿಯಾ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಣ್ಂ ಹಾೊ ವೆಳ್ಳ್ಂ ಭಲ್ಹಯಿ್ ಮಾಗಯ "ಡ್ಟ| ಎಡ್ವ ಡ್ಟಾಕ್ ಉಲ್ಹಯ ಸುನ್ ಆನಿ ಹಸುಾನ್. ತೊ ಮ್ಾ ಣ್ಟಲ ಡ್ಟ| ಎಡ್ವ ಡ್ಾ ಜಾವಾನ ಸ್ತ ಸಮಾಜಚ ಏಕ್ ಮೊಲ್ಹಧಕ್ ಆಸ್‍ಲಾ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್, ತೊ ಜಾವಾನ ಸ್ತ ಆಸ್‍ಲಾ ಅಖಾೊ ಕ್ಂಕಣ ಸಮುದಾಯಾಚ. ತಣ್ಂ ದಿಲಿಯ ಸೇವಾ ಹರ್ ಜಾತಿಚ್ಯೊ ್ಂಕ್, ಹರ್ ಭಾಸ್ತ್ಂನಿ, ಡ್ಟ|

ಎಡ್ವ ಡ್ಟಾಚ್ಂ ಸ್ತಧ್ಂಪಣ್, ಮೊವಾಳಾಯ್, ದಯಾಳಾಯ್, ಶರ ಮಾಚ್ಂ ಕ್ಮೆ, ಸಮ್ಪಾಣ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯೊ ಜಾವ್ನ ಮ್ನೆ ಪಣ್ಟಚ್ಂ ಮೌಲ್ಹೊ ್ಂ ತಕ್ ಸಂಸ್ತರಾದೊ ್ಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಕರ್ಂಕ್ ಸಕ್ಯ ೊ ್ಂತ್. ಆಜ್, ತಕ್ ಏಕ್ ಬರಾೊ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಮುಖಾ್ಂತ್ರ ಬೆಸ್ತ್ಂವ್ ಮೆಳಾು ್ಂ, ಯ್ಶಸ್ಲವ ೋ ವೃತೊಾ ೊ , ಆನಿ ಸಮಾಜಾ್ಂತ್ ಏಕ್ ಪರ ತಿಷ್ಠಿ ತ್

ಸಂಸ್ತರಾ್ಂತ್ ಜಿಯ್ಂವ್ಚಚ ಹರೇಕ್ ಮ್ನಿಸ್‍ಲ ಏಕ್ ನ ಏಕ್ ದಿಸ್ತ ಆಲಾ ಡಿ ಥಾವ್ನ ಪಲಾ ಡಿ ವೆತಲ. ಆನಿ ವೆಚ್ಯೊ ದಿ್ಂ ತಣ ಜಿಯ್ಂವಾಚ ೊ ಆಲಾ ಡಿ್ಂತ್ ಮ್ಾ ಣೂ ಹಾೊ ಸಂಸ್ತರಾ್ಂತ್ ಸಗೊು ಮ್ನಿಸ್‍ಲ ಏಕ್ ಯಾತಿರ ವಾ ಪಯಾಿ ರಿ. ಸಂಸ್ತರಿ ಪಯಾಿ ್ಂತ್ ಕಣ್ ಎಕುಸ ರ, ಕಣ್ ಆಪ್ಯ ೊ ಪ್ಲ್ಹೊ ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ಂಗಾತ್ಂತ್ ಅಪ್ಯ ್ಂ ಪಯ್ಿ ಸಂಪಯಾಾ . ಜಶೆ್ಂ ಪಯಾಿ ಚ್ಯೊ ಸುವಾಾತರ್ ತೊ ರಿತೊ ಆಯಿಲಯ ತಶೆ್ಂಚ್ ಪಯಾಿ ಚ್ಯೊ ಅಕೇರಿಕ್ ಸಯ್ಾ ತೊ ರಿತೊಚ್ ವೆತ. ಪುಣ್ ಹಾೊ ಆಲಾ ಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ ತೊ ಪಲಾ ಡಿಕ್ ವೆಚ್ಯೊ ಧ್ಂ ಜ್ಂ ಪಯ್ಿ ಮ್ನೆ ೊ ನ್ ಕೆಲ್ಹ್ಂ, ತೊ ಪಯಾಿ ್ಂತ್ ತಣ್ಂ ಕತೊಯ ಜಿೋವ್ ಭಲ್ಹಾ ತ್ಂಚ್ ಹೆರ್ ಪಯಾಿ ರಿ ಆಪ್ಯ ಯಾದಿ್ಂತ್ ದವತಾತ್. ದೇವ್ ಆಸ್ತಗ ವಾ ನ್ಂಗ ಮ್ಾ ಳೆು ್ಂ ಸವಾಲ್ ಅಜೂನ್ ಅಧುರ್ಂ. ಪುಣ್ ದೇವ್ ಆಸ್ತ ಮ್ಾ ಣ್ಟಚ ೊ ಸಮೊಡೆಾ ಚ್ಯೊ ಮ್ನೆ ೊ ್ಂಪರಿ್ಂ ಹಾ್ಂವ್ಯಿೋ ದೇವ್ ಆಸ್ತ ಮ್ಾ ಣ್ ಮಾ್ಂದಾಾ ್ಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಾ ಜೊ ದೇವ್ ಇಮಾಜಿ್ಂನಿ, ಭಾ್ಂದಾಪ ್ಂನಿ,

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಲ್ಕಾಕೆ/ಪಲ್ಕಾಕೆ್ಂನಿ ನಾ ಯ್. ಹಾ್ಂವೆ್ಂ ಸಮ್ೂ ರ್ಯ ಪರ ಕ್ರ್ ದೇವ್ ಆಸ್ತ ವೆವೆಗಾು ೊ ದೆವ್ಚತ್ ಮ್ನೆ ೊ ್ಂಚ್ಯೊ ರಪ್್ಂನಿ. ಕ್್ಂಯ್ ಹಾಚ್ಯೊ ರಜಾವ ತಕ್ ದಿ್ಂವ್ಚ ಸುವಾಾತ್ ಕರಿನ್ ತರ್ ಪ್ನ್ಂಗಟೆಯ ಬರವೆೊ ತ ಕಣ್ಟಿ ;

ಭರಿಜಾಯ್. ಸಂಸ್ತರಾ್ಂತ್, ಪರ ತೊ ೋಕ್ ಜಾವ್ನ ಕ್ಂಕಣ ಸಂಸ್ತರಾ್ಂತ್ ಸಮಾಜ್ಸವಾ ಕೆರ್ಯ ಕಣ್ಚ್ ಬರ್ಂ ಅಯು್ ನ್ ಗೆರ್ಯ ನ್ಂತ್. ತಣ್ಂ ಧಾ ಬರಿ್ಂ ಕ್ಮಾ್ಂ ಕೆಲಿ್ಂ ತರ್ಯಿೋ ತಚರ್ ಬರ ಅಭಿಪ್ರ ಯ್ ಯೇ್ಂವ್್ ಸಲಿೋಸ್‍ಲ ನ ಪುಣ್ ಜರ್ತರ್ ಮ್ನೆ ಸಂಯಾಬ ್ಂತ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ತೊ ಎಕ್ ಚುಕಖಾತಿರ್ ತಕ್ ಖುಸ್ತಾ್ಂವ್್ ಆಮಿ ಮುಕ್ರ್. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪ್ಸನ್ ಆಮಾಚ ೊ ಕ್ಂಕಣ ಸಮಾಜ್ಂತ್, ಪರ ತೊ ೋಕ್ ಜಾವ್ನ ಪಗಾಾ್ಂವಾ್ಂತಯ ೊ ಕ್ಂಕಿ ಸಮಾಜಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿರ್ಯ ಇತಯ ಶೆ ಮುಖೆಲಿ, ಸಮಾಜ್ಸವಕ್ ಆಯಯ ಆನಿ ನ್ಂವ್ ನಸ್ತಾ ನ ಗೆರ್, ಪುಣ್ ಕಣ್ಂಯ್ ತ್ಂಚವ್ಶ್ಂ ತಣ್ಂ ಕೆಲ್ಹಯ ೊ ಬರಾೊ ಕ್ಮಾವ್ಶ್ಂ ಬರಯಯ ್ಂನ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪ್ಸನ್ ಕ್ಂಕಿ ಸಮಾಜ್ಂತ್ ವೆಕಾಚತರ ಣ್ಟಚ ಬೂಕ್ ನ್ಂತ್, ಆಸ್ತತ್ ತರ್ಯಿೋ ಭೋವ್ ಉಣ. ಹೆ್ಂಚ್ ಚ್ಂತಪ ಅಜಿೋಕ್ ದೇಡ್ ವಸ್ತಾಧ್ಂ ಮ್ತಿ್ಂತ್ ಧರನ್ ಹಾ್ಂವ್ ಹಾೊ ಬುಕ್ವ್ಶ್ಂ ಕ್ಮಾಕ್ ಲ್ಹಗ್ಲಯ ್ಂ.

ಅಜಿೋಕ್ ಕ್್ಂಯ್ ಸತಾ ವ್ೋಸ್‍ಲ ವಸ್ತಾಧ್ಂ ಮ್ಾ ಜೊ ಜಲಮ ಲಯ ಗಾ್ಂವ್ ಸಡನ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾಕ್ ಆಯಿರ್ಯ ವೆಳಾರ್ ಮಾಾ ಕ್ ರಾವ್ಂಕ್ ಸುವಾತ್ ದಿಲಯ ತವಳ್ಳಚ ಕ್ಣಕ್ ಪತರ ಚೊ ಸಂಪ್ದಕ್ ’ಅವ್ಲ್ ರಾಸ್ಲ್ ನ್ಾ ’ ಜಾ್ಂವ್, ಉಪ್ರ ್ಂತ್ ಅಪ್ಯ ಚ್ ಘರಾ್ಂತ್ ಮಾಾ ಕ್ ಸಭಾರ್ ದಿೋಸ್‍ಲ ರಾವ್ಂಕ್ ದಿಲಯ ’ವ್ಲಿಿ ರಬ್ಲ್ಂಬಸ್‍ಲ’ ಜಾ್ಂವ್ ಮಾಾ ಕ್ ಮ್ಾ ಜಾೊ ದೆವಾಕ್ ಪರ ತಿನಿಧತ್ವ ಕತಾತ್ ಮ್ಾ ಳೆು ಪರಿ್ಂ ಭಗಾಾ . ಪ್ಸ್ ಲ್ ಬ್ಲ. ಪ್ಂಟೊ ಏಕ್ ಉದೊ ಮಿ, ಕ್ಭಾಾರಿ ಪುಣ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಮ್ನಿಸ್‍ಲ. ಉಲವಾಪ ್ಂತ್ ಕ್್ಂಯ್ ತೊ ಪ್ಲೋಲಿಶ್ ಉತರ ್ಂಚೊ ನಾ ಯ್ ದೆಕುನ್ ತಚ್ಂ ಉತರ ್ಂ ಚಡ್ಟಾ ವಾ್ಂಕ್ ಅಡ್ಹಾ ಕ್ ಲ್ಹಗಾ ತ್, ಜಶೆ್ಂ ಪಯಯ ್ಂ ಮಾಾ ಕ್ಯ್ ಲ್ಹಗ್ಲಿಯ ್ಂ. ಪುಣ್ ಜದಾನ ್ಂ ಕಣ್ ಗಜಾವಂತ್ ಆಸ್ತ, ತ್ಂಕ್್ಂ ಕಸಯ ್ಂಚ್ ಶಥ್ಾ ನಸ್ತಾ ನ ಕುಮೆ್ ಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿ್ಂವಾಚ ೊ ಹಾಕ್ ಸಮುೂ ್ಂಕ್ ಜದಾನ ್ಂ ಹಾ್ಂವೆ್ಂ ಪ್ರ ೋತನ್ ಕೆರ್್ಂ, ತದಾನ ್ಂಚ್ ಮಾಾ ಕ್ ಕಳೆು ್ಂ ’ಹೊ ಏಕ್ ಸಂಕೋರಿ ್ ಬೂಕ್’, ಆನಿ ಹಾೊ ಸಂಕೋಣ್ಾ ಬುಕ್ಕ್ ಹಾ್ಂವೆ್ಂ ಪ್ನ್ಂನಿ

ಬುಕ್ಚ್ಂ ನ್ಂವ್ ’ನಾ ್ಂಯ್ಚ ಪಲಾ ಡಿ’ (Across the River). ಹೊ ಬೂಕ್ ಮ್ಾ ಜಾೊ ಹೆರ್ ಬುಕ್ಪರಿ್ಂ ಭಿಲ್ಕ್ ಲ್ ನಾ ಯ್, ಹಾೊ ಬುಕ್ಕ್ ಲ್ಹಗ್ಳನ್ ಹಾ್ಂವ್ ಪ್ಟ್ಲ್ಯ ೊ ಸ್ತಡೆ ಸ ಮ್ಯಾನ ೊ ್ಂನಿ ಸಭಾರಾ್ಂಕ್ ಮೆಳಾು ್ಂ, ತ್ಂಚ್ಂ ಸಂದಶಾನ್ ಘೆತಯ ್ಂ ಆನಿ ತ್ಂಚ ವ್ಚ್ಯರ್ ಘೆತಯ ೊ ತ್. ಆನಿ ಹಾೊ ಸವ್ಾ ವ್ಚ್ಯರಾ್ಂಚ್ಂ ಪರ ಮುಕ್ ಕೇ್ಂದ್ರ ’ಪ್ಸ್ ಲ್ ಬ್ಲ. ಪ್ಂಟೊ’. ಅಜಿೋಕ್ ದೇಡ್ ವಸ್ತಾಧ್ಂ ಮು್ಂಬಯಾ್ಂತೊಯ ಮಾಲಾ ಡ್ದ ಬರವ್ಪ ’ರನಲ್ಾ ಪರೇರ್ ಆ್ಂಜಲರ್’ ಅ್ಂತಲಾ. ತಚ್ಯೊ ಮೊನಾಚ ಪೇಟ್ ಸಯ್ಾ ಕಚಾ ಗತ್ ನತ್ಲಿಯ ಪರಿಗತ್ ಹಾ್ಂವೆ್ಂ ಲ್ಹಗಸ ಲ್ಹೊ ನ್ ಪಳೆಲಿ. ಮ್ಯಾನ ೊ ಚ್ಂ ಮಿೋಸ್‍ಲ ಜಾತಚ್ ತಚ ವ್ಧವ್ ಬಾಯ್ಯ ಮ್ಾ ಜಲ್ಹಗ್ಂ ರಡ್ದನ್ ಆಪ್ಯ ವ್ಳಾಪ ಸ್ತ್ಂಗೆಯ ಆನಿ ಬರ ಮ್ನಚ್ಂ ಪ್ಸ್ ಲ್ ಬ್ಲ. ಪ್ಂಟೊ ಆನಿ ತಚ ದೆವ್ಚತ್ ಬಾಯ್ಯ ಜನೆವ್ವ್ ಪ್ಂಟೊಲ್ಹಗ್ಂ ಹ ಗಜಾಲ್ ಸ್ತ್ಂಗಾ ಚ್ ತಣ್ಂ ಪ್ಟಿ್ಂ ಮುಕ್ರ್ ಪಳೆನಸ್ತಾ ನ ಮಾಾ ಕ್ ಸ್ತ್ಂಗೆಯ ್ಂ; ’ವಲಿಯ , ತು್ಂ ಕತೊ ಕ್ ಖಂತ್ ಕತಾಯ್, ತಿಕ್ ಕಣ್ಯಿೋ ನ್ಂತ್ ತರ್ ಆಮಿ ಆಸ್ತ್ಂವ್, ತಿಕ್ ಆಮಿಚ ಆವಯ್ ವಾ ವಾ ಡ್ ಭಯ್ಿ ಮ್ಾ ಣುನ್ ಆಮಾಚ ೊ ಚ್ ಘರಾ್ಂತ್ ದವಯಾಾ್ಂ, ತು್ಂ ತಿಚಲ್ಹಗ್ಂ ಉಲವ್ನ ಸ್ತ್ಂಗ್’ ಮ್ಾ ಣ್ಟಲಿ್ಂ. ಪಳೆಯಾ - ಹೆ್ಂ ದೇವ್ಪಣ್. ಸಂಸ್ತರಾ್ಂತ್

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕತ್ಂಚ್ ನಸ್ತಾ ನ ಭಿಕ್ ಮಾಗೆಾ ಲ ಭಿಕ್ರಿ ಜದಾನ ್ಂ ಮೊತಾನ ತಚಲ್ಹಗ್ಂ ಹಜಾರಾ್ಂನಿ ದುಡ ಆಸಚ ಪಳೆತಚ್ಚ ಕಶೆ್ಂ ತಚ ಎಕೆಕೆಯ ಚ್ ಸಯರ ಉದೆತತ್ ಮ್ಾ ಳೆು ್ಂ ವ್ಲಿಿ ರಬ್ಲ್ಂಬಸ್ತಚ್ಂ ಅಪುಭಾಾಯಚ್ಂ ಕ್್ಂತರ್ ಆಮಾಚ ೊ ಸಮಾಜಚ್ಂ ಚತರ ಣ್.

ವ್ಸಲ್ಹೊ ಾತ್ ಜಾವೆೊ ತ್ ಪುಣ್ ಹಾ್ಂವೆ್ಂ ಜಿಣೊ ್ಂತ್ ವ್ಸುರ ್ಂಕ್ ಜಾಯಾನ ತಯ ್ಂ ಬರ್ಂಪಣ್ ಹಾೊ ಬುಕ್್ಂತ್ ಆಸಚ ್ಂ ಆಸ್ತತಸ್ಂ ಬರಯಾಯ ್ಂ. ಭೋವಾೆ ಹೊ ಬೂಕ್ ಪ್ಸ್ ಲ್ ಪ್ಂಟೊಚ್ಯೊ ವೆಕಾ ತವ ಕ್ ಪ್ಂತರ ್ಂವ್್ ಸಕಾ ಲ ಮ್ಾ ಳೆು ್ಂ ಮ್ಾ ಜ್ಂ ಭಗಪ.

ಹಾ್ಂವ್ ಜದಾನ ್ಂಯ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಅಯ್ಲಯ ್ಂ ತರ್ ಮಂಗಳ್ಜೊೊ ೋತಿ್ಂತ್ (ಬಜೊೂ ೋಡಿ) ರಾ್ಂವೆಚ ್ಂ, ವ ಫಾತಿಮಾ ರತಿರ್ ಮಂದಿರಾ್ಂತ್ ರಾ್ಂವೆಚ ್ಂ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ ಮ್ಾ ಜೊೊ ಸ್ತಹತಿಕ್ ಭ್ಟೊ (ಸ್ತಹತಿಕ್ ಪ್ಟೊಚ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಚ್ಂತ) ಚಡ್ ದೆಕುನ್ ಕಣ್ಟಯ್್ ಯಿೋ ಕಸರ್ಚ್ ತರ ಸ್‍ಲ ದಿ್ಂವೆಚ ನಕ್ತ್ ಮ್ಾ ಳೆು ಇರಾದಾೊ ನ್. ತರ್ಯಿೋ ಜಾಯಾ ಬರಮ್ನಚ ದೆವ್ಚತ್ ಮ್ನಿಸ್‍ಲ ಮ್ಾ ಜಮುಕ್ರ್ ಆಸ್ತತ್, ಮಿತ್ರ ಜಿಯ್ಲೋ ಆಗಾರ ರಾನ್ ಕೆದಾನ ್ಂಯ್ ಮಾಾ ಕ್ ಸ್ತ್ಂಗೆಚ ್ಂ ಆಸ್ತ ’ತು್ಂ ಕತೊ ಕ್ ಥಂಯ್ ಹಾ್ಂಗಾ ರಾವಾಾ ಯ್, ಯೇ ಆಮೆಾ ರ್ ರಾವ್’ ಅನಿ ಹಾ್ಂವ್ ಸಯ್ಾ ಥೊಡೆಪ್ವ್ಾ ್ಂ ಆಗಾರ ರಾ್ಂತ್ ರಾವಾಯ ್ಂ. ಕ್ಳಾೂ ಚೊ ಮಿತ್ರ ಎಚಚ ಮ್ ಕೆದಾನ ್ಂಯ್ ಸ್ತ್ಂಗಾಾ ’ಕತೊ ಕ್ ತು್ಂ ಥಂಯ್, ಹಾ್ಂಗಾ ಮ್ಾ ಣ್ ರಾವಾಾ ಯ್, ಆಮೆಾ ರ್ ಯೇವ್ನ ರಾವ್’, ದುಭಾಯಿಚ ಬೆನಿನ ಟಿೋಚರಿನ್ ಸ್ತ್ಂಗೆಚ ್ಂ ಆಸ್ತ ’ವಲಿಯ , ಮ್ಾ ಜ್ಂ ಏಕ್ ಫೆಯ ೋಟ್ ಮಿಲ್ಹರ್ ಇಗಜಾಲ್ಹಗ್ಂ ಆಸ್ತ, ತ್ಂ ಬಂಧ್ ಆಸ್ತ, ದೆಕುನ್ ದೊೋನ್-ತಿೋನ್ ದಿಸ್ತದಿ್ಂ ಕಳ್ಯಿೆ ತರ್ ಹಾ್ಂವ್ ತ್ಂ ಕೇರ್ಟೇಕರಾಕಡೆನ್ ನಿತಳ್ ಕರಯಾಾ ್ಂ ಆನಿ ತು್ಂ ಥಂಯ್ ರಾವ್’, ಪ್ಸ್ ಲ್ ಪ್ಂಟೊ ಸಯ್ಾ ಅಸಲಚ್ ಏಕ್ ದೆವ್ಚತ್ ಮ್ಾ ಳೆು ್ಂ ಹಾ್ಂವ್ ನಖೆಖ ್ಂ ಸ್ತ್ಂಗಾಾ ್ಂ. ’ವಲಿಯ ತುವೆ್ಂ ಮಂಗ್ಳು ರಾಕ್ ಯೇವ್ನ ಥಂಯ್ ಹಾ್ಂಗಾ ರಾ್ಂವೆಚ ್ಂ ನಾ ಯ್, ಗಾಡಿ ದಾಡ್ಟಾ ್ಂ, ಶೋದಾ ಘರಾ ಯೇ ಆನಿ ರಾವ್’, ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಪ್ವ್ಾ ್ಂ ಹಾ್ಂವ್ ಪ್ಸ್ ಲ್ಹಬಾಗೆರ್ ರಾವಾಯ ್ಂ, ತ್ಂಚೊ ಮ್ಯಾಪ ಸ್‍ಲ ಭಗಾಯ ಆನಿ ಮ್ಾ ಜಪರ ಕ್ರ್ ದೇವ್ ಅಸಲ್ಹೊ ಮ್ನೆ ್ಂಚ್ಯೊ ರಪ್ರ್ ಹಾೊ ಸಂಸ್ತರಾ್ಂತ್ ಆಸ್ತ.

- ವಲ್ವಲ ಕಾಾ ಡ್್ ಸ್ತ ---------------------------------------------------

ಜಿವಿತಾಚ್ಯ ಮ್ಜೋಗ್ ಕಲ್ ಆನಿ ಚಿತಿ್ ೋಕರಣ್ ಕಲ್ಹ ಆನಿ ಚತಿರ ೋಕರಣ್ಟಕ್ ಆಸ್ತ ಏಕ್ ಆಕಷಾಣ್ ಆನಿ ಭುಲ್ ಮುಖ್ಯೊ ಜಾವ್ನ ಸವ್ಾ ಪ್ರ ಯಚ್ಯೊ ಪಂಗಾಾ ್ಂಕ್, ಸಭಾ ಪ್ರ ಯಸ್ತಾ ್ಂಕೋ ತಸಲ್ಹೊ ಸಂಗಾ ್ಂನಿ ಅಭಿರಚ್ ಆಸ್ತ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಅಸ್ಂ ಕೆಲ್ಹಯ ೊ ನ್ ತ್ಂಕ್್ಂ ತ್ಂಚ್ಯೊ ಜಿೋವನ್ಂತ್

ಆಜ್ ಪ್ಸ್ ಲ್ಹಬಾನ್ ಹಾೊ ಸಂಸ್ತರಾಕ್ ಅಧೇವ್ಸ ಮಾಗೊನ್ ಚೊವ್ಚಾ ದಿೋಸ್‍ಲ. ಕಣ್ ಕತ್ಂಯ್ ಸ್ತ್ಂಗ್ಳ್ಂದಿ, ಪುಣ್ ಪ್ಸ್ ಲ್ಹಬಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ ದಿಲಿಯ ದೇಣಾ ಜಾಯಿಾ ಆಸ್ತ, ತಣ್ಂ ಕೆರ್ಯ ್ಂ ಬರ್ಂಪಣ್ ಜಾಯಾ ್ಂ ಆಸ್ತ, ತಚಥಾವ್ನ ಬರ್ಂಪಣ್ ಜೊಡ್ರ್ಯ ಜಾಯಾ ಆಸ್ತತ್; ಥೊಡೆ 36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸುಖ್ಯ-ಸಮಾಧಾನ್ ಭಗಾಾ ಆನಿ ತ್ಂಚ್ಂ ತರ್್ಂತ್ ಹೆರಾ್ಂ ದಾಖಯಾಾ ನ ಸವ ಅಭಿಮಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾ . ಏಕ್ ಸ್ತಮ್ರ್ಥಾವಂತ್ ಮು್ಂಬಯಿಚ ಯುವ ಕಲ್ಹಕ್ನ್ಾ, ಜಿಚೊ ಮೊೋಗ್ ಖಂಚ್ಯಯ ಹಾೊ ದೊೋನಿೋ ಸಂಗಾ ್ಂಚರ್ - ಕಲ್ಹ ಆನಿ ಚತಿರ ೋಕರನ್, ಶಕ್ಪ ನ್ ತಿ ಇ್ಂಜಿನಿಯ್ರ್ ಜಾ್ಂವಾಚ ೊ ರ್ ಆಸ್ತ ತರಿೋ. ಹೆ್ಂ ನಿಜಾಕೋ ಪಳೆ್ಂವ್್ ಭಾರಿಚ್ ಮ್ನ್ ಪಸವ ್ಂವ್ಚ ಸಂಗತ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಹಾ್ಂವ್ ಚ್ಂತಾ ್ಂ

ಪರ ತೊ ೋಕ್ ಜಾವ್ನ ಯುವ ವ್ೋಜ್ ವಾಚ್ಯಪ ೊ ್ಂಕ್, ಜಿ್ಂ ನವೆ್ಂ ವರಸ್‍ಲ 2019 ಸುವಾಾತಯ ್ಂ ಆಸ್ತಾ ್ಂ ನವಾೊ ಪ್ರ ೋರಣ್ಟ್ಂಚರ್ ದಿೋಷ್ಾ ಖಂಚವ್ನ ಆಸ್ತಾ ತ್. ಆತ್ಂ, ಏಕ್ ಯುವತಿ ಕರಿಸ್ತಸ ಜೇನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ವ್ಶ್ೊ ್ಂತ್, ತಚ್ಯೊ ಕಲ್ಹ ಸ್ತಮ್ರ್ಥಾ ವ್ಶ್ೊ ್ಂತ್ ಹಾ್ಂಗಾಸರ್ ತುಮಿ ವಾಚೊ ತ. ಕರಿಸ್ತಸ - ಏಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಭಾರಾಧಕ್ ಚಲಿ ಅಥಾಾರ್ಪಣ್ಾ ಉಲವಾಿ ೊ ನ್ ಮ್ಾ ಣ್ಟಲಿ, "ಕಲ್ಹ (ರೂಪ ರೇಖಾ ವ ನಕ್ಿ ) ಆನಿ ಛಯಾ

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚತಿರ ೋಕರಣ್ ಹಾ್ಂವ್ ಮ್ಾ ಜೊ ತಯ ೊ ಕ್ಚ್ ಶಕಯ ್ಂ, ಹಾ್ಂವ್ ಆತ್ಂ ವೃತಿಾ ಪರ್ ದೊರಾೊ ಲ್ಹಗ್ಂ ಪ್ವಾಯ ೊ ್ಂ; ಛಯಾಗರ ಹಣ್ ಮಾಾ ಕ್ ಕತ್ಂಗ ಆಪ್ಯ ೊ ಸಥ ಕ್ಂ ಖುಶ ಕತಾ ಹಾ್ಂವೆ ರೂಪ ರೇಖಾ ಚತರ ್ಂವೆಚ ೊ ಪರಿ್ಂ. ಮ್ಾ ಜಾೊ ಇ್ಂಜಿನಿಯ್ರಿ್ಂಗ್ ಶಕ್ಪ ಕ್ ಹಾೊ ವವ್ಾ್ಂ ಕ್್ಂಯ್ ಫಾಯ್ಲೊ ನ

ಆಸೊ ತ್ ಪುಣ್ ಹಾೊ ವವ್ಾ್ಂ ಹಾ್ಂವ್ ಮ್ಾ ಜ್ಂ ಶಕ್ಪ ಅತರ ಗಾನ್ ಶಕ್ಾ ್ಂ. ಮಾಾ ಕ್ ಮೆಳ್ಳಚ ಸಹಕ್ರ್ ಆನಿ ಪ್ಟಿ್ಂಬೊ ಮಾಾ ಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕತಾ. ಹಾೊ ವವ್ಾ್ಂ ಮ್ಾ ಜಾೊ ಸಂರ್ಪಣ್ಾ ಕ್ಯಚ್ಯೊ ಜಿೋವನಕ್ ಬರಚ್ ಫಾಯ್ಲೊ ಮೆಳ್ಾ ಲ. ಮ್ಾ ಜಿ ಕಲ್ಹ ಉದಗಾತನ್ ಮ್ಾ ಜ್ಂ ಜಿೋವನ್ ವ್ಸ್ತಾ ರ್ ಜಾತರ್್ಂ" - ಹಾ್ಂಗಾಸರ್ ತುಮಾ್ ್ಂ ಕರಿಸ್ತಸ ವ್ಶ್ೊ ್ಂತ್ ಮ್ಟ್ಲ್ವ ೊ ನ್ ವಳ್ಕ್ 38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲಿ ಆಸೊ ತ್. ಕರಿಸ್ತಸ ಜೇನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪರ ಸುಾ ತ್ ಫೈನಲ್ ವಸ್ತಾಚ್ಂ ಇ್ಂಜಿನಿಯ್ರಿ್ಂಗ್ ಸ್ಲೋನಿಯ್ರ್, ಫಾ| ಕನಿಸ ೋಸ್ತವ್ಚ ರಡಿರ ಗಸ್‍ಲ ಇನ್ಸ್‍ಲಟಿಟ್ಯೊ ಟ್ ಒಫ್ ಟೆಕ್ನ ಲಜಿ, ವಾಶ (ಹಾಕ್ FCRIT, ವಾಶ ವ ಫಾ| ಆಗೆನ ಲ್ ಮ್ಾ ಣೊನಿೋ ಆಪಯಾಾ ತ್). ತಚ್ಂ ಶಕ್ಪ ಲರಟೊಾ ಕ್ನೆವ ್ಂಟ್ ಶ್ಳಾ್ಂತ್ ಸಂಪಯಯ ್ಂ. ತೊ ಉಪ್ರ ್ಂತ್ ತ್ಂ SIES ಕ್ರ್ಜ್, ಸ್ತಯ್ನ್ ಹಾ್ಂಗಾಸರ್ ಶಕೆಯ ್ಂ. ನಿಮಾಣ್ಟೊ

ವಸ್ತಾಚ್ಯೊ ಡಿಗರ ಶಕ್ಪ ಉಪ್ರ ್ಂತ್ ಕ್ಮಾಚೊ ಅನಭ ೋಗ್ ಮೆಳಾಚ ೊ ಕ್ ಕ್ಮ್ ಕರನ್ ಉಪ್ರ ್ಂತ್ 39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಲೋಸ್‍ಲಾ ಗಾರ ಜುಯೇಶನ್ ಕಚಾ ಆಲೋಚನ್ ಆಸ್ತ ತಕ್. ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ ಕಲ್ಹ ಆನಿ ಛಯಾ ಚತಿರ ೋಕರಣ್ (ಫೋಟೊೋಗಾರ ಫಿ) ತಚೊ ಸ್ತ್ಂಗಾತ್ ಧನ್ಾ್ಂಚ್ ಆಸಾ ರ್್ಂ. ತಚ್ಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್:

ಘಾಲಿಾ ತ್, ಪರ ತೊ ೋಕ್ ಜಾವ್ನ ಕಲ್ಹ ಆನಿ ಚತ್ರ ರೇಖಾ ಸಂಸರಾದೊ ್ಂತ್ ಜಾಕ್ ಲೇಕ್ ನಸಚ ಸಂಯ್ಲೋಗ್ ವ ಮೆಳ್ಳವ್ಚಿ ೊ ಆಸ್ತತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ ಹಾಕ್ ಭಾರತ್ಂತ್ ದೇವಾ್ಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ತ್ಂವ್ಚಚ ೊ ಸಂಗಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಮಾನಾ ತ್. ಚತಿರ ೋಕರಣ್ ಸ್ತಧಾಣ್ಾ 200 ವಸ್ತಾ್ಂ ಆದಿಯ ಕಲ್ಹ, ಜಿ ವೃದಿಿ ಜಾಲಿಯ ಬೊಕ್ಸ ಕ್ೊ ಮ್ರಾ ಥಾವ್ನ ಆಪ್ಿ ವ್ನ ಆನಿ ಆತ್ಂ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಮಿನಿ ಕಂರ್ಪೊ ಟ್ರಾ್ಂ ಮುಖಾ್ಂತ್ರ ತಸ್ಂಚ್ DSLR’s ಕ್ೊ ಮ್ರಾ ಆನಿ ಸ್ತಮ ಟ್ಾ ಫೋನ್ಂ ಮುಖಾ್ಂತ್ರ ಮ್ಾ ಣ್ ವ್ವರಿಲ್ಹಗೆಯ ್ಂ ಕರಿಸ್ತಸ ಇಲಿಯ ಮಾಾ ಹೆತ್ ದಿ್ಂವಾಚ ೊ ಕ್.

ಬಾಪಯ್ ವ್ಜಯ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಭಾರತ್ ಪ್ಟೊರ ೋಲಿಯ್ಮಾ್ಂತ್ ಏಕ್ ಮಾಾ ಲಾ ಡ್ದ ಹ್ಯದಾೊ ೊ ಕ್ಮಾರ್ ಆಸ್ತ. ಆವಯ್ ಸೋನಿಯಾ, ಬ್ಲ.ಎಸ್ಲಸ . ಆನಿ ಎಮ್.ಎ. (ಸೈಕ್ಲಜಿ) ಶಕ್ಯ ೊ ಆನಿ ಆತ್ಂ ಘರ್ ಕನಾರ್ ಜಾವಾನ ಸ್ತ. ತಕ್ ಲ್ಹಾ ನ್ ಭಯ್ಿ ಅಯ್ಲೋಕ ಆಸ್ತ ಆನಿ ತ್ಂ ಪರ ಸುಾ ತ್ ರೂಯಾ ಕ್ರ್ಜಿ್ಂತ್ ಶಕ್ಾ ಆನಿ ತ್ಂ ಹಾಸ್ಲಪ ಟ್ಲ್ಲಿಟಿ/ಹೊಟೆಲ್ ಮಾೊ ನೇಜ್ಮೆ್ಂಟ್ ವತುಾಲ್ಹ್ಂತ್ ವಚೊ್ಂಕ್ ಆ್ಂವೆಾ ತ.

ದೊೋನ್ ಗ್ಳರ್ ಆಸ್ತತ್ ಏಕ್ ಕಂಡ್ಟೊ ಾ್ಂತ್, ಕಲ್ಹ ಆನಿ ಚತಿರ ೋಕರಣ್, ಮಿಲ್ಹೊ ್ಂತರ್ ಲೋಕ್ಕ್ ಪಶ್ೊ

ಕುಟ್ಲ್ಮ್, ಮಿತರ ್ಂ ಆನಿ ವಸುಾ ್ಂಚ್ಂ ಚತರ ್ಂ ಆಪ್ಯ ೊ ಹಾತ್ಂನಿ ಸಡ್ವ್ನ ಕರಿಸ್ತಸ ಚೊ ಸಮೊೂ ಣಕ್ ಆಯಾಯ ್ಂ ತೊ ಸಂಗಾ ಚರ್ ಲಿಪ್ಲನ್ ಆಸ್‍ಲಲಯ ೊ ಮ್ಜೂಬ ತ್ ಸಂಗಾ . ಮುಖ್ಯೊ ಜಾವ್ನ , ತಕ್ ಫಟೊ ಕ್ಡ್ನ ತೊ ಫಟೊಚ್ಂ ಚತಿರ ೋಕರಣ್ ಕಚಾ್ಂ ಮ್ಾ ಳಾೊ ರ್ ಜಿೋವ್, ಹಾ್ಂತು್ಂ ಆಸ್ತ ಸಭಾಯ್ ಆನಿ ಪರಿರ್ಪಣ್ಾತ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ಕರಿಸ್ತಸ . ಬೃಹತ್ ಚತಿರ ೋಕರಣ್ಟ್ಂತ್ ಸಭಾರ್ ಲ್ಹಾ ನ್ ಸಂಗಾ ಪಳೆವೆೊ ತತ್ ಅಸ್ಂ ಕೆಲ್ಹೊ ರ್ ತೊ ಚತರ ್ಂತ್ ಆಸಚ ೊ ನಜೂಕ್ ಸಂಗಾ ಯ್ ಜಾಣ್ಟ ಜಾವೆೊ ತ್ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ತ್ಂ. ನೆಕೆತರ ್ಂಚೊ ತಸ್ಂಚ್ ಚಂದೆರ ಮಾಚೊೊ ತಸ್ಲವ ೋರೊ ಕ್ಡ್ನ , ತಕ್ ಆಕ್ಶ್ ವ್ಜಾ್ ನ್ಂತ್ ಬರಿಚ್ ಆಸಕ್ಾ ಆಸ್ತ ಜಾಲ್ಹಯ ೊ ನ್ ತಕ್ ಗೂ್ಂಡ್ ಸಂಗಾ ್ಂಚ ವಳ್ಕ್ ಜಾಲ್ಹೊ . ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧೊ ಮಾಚರ್ ಕರಿಸ್ತಸ ನ್ ತಚ್ಂ ಚತಿರ ೋಕರಣ್ ಪಗಾಟ್ ಕೆಲ್ಹ್ಂ ಆನಿ ತಕ್ ಬರ್ಂಚ್ ಹೊಗಾು ಪ ಮೆಳಾು ್ಂ. ಆತ್ಂ, ಕರಿಸ್ತಸ ಕ್ ಬರಿ್ಂಚ್ ಮಾಗಿ ್ಂ ಮೆಳಾಾ ತ್ ಚತಿರ ೋಕರಣ್ಟಕ್ ತಸ್ಂಚ್ ಚತ್ರ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರೇಖಾ ಸಡಂವ್್ , ತ್ಂ ಆಪ್ಯ ೊ ಕ್ಲೇಜಿ್ಂತ್ ಜಾ್ಂವಾಚ ೊ ಕ್ಯ್ಾಕರ ಮಾ್ಂಚ್ಂ ತಸ್ಂಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಘಡ್ಟವಳ್ಳ್ಂಚೊೊ ತಸ್ಲವ ೋರೊ ಕ್ಡ್ಂಕ್ ತಕ್ ಆಪವೆಿ ್ಂ ಮೆಳಾಾ . ತ್ಂ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ಕೋ, ಚತಿರ ೋಕರಣ್ ಸಂರ್ಪಣ್ಾ ಜಾ್ಂವ್್ ನ, ಆನಿಕೋ ತಕ್ ಮೊಸುಾ ಶಕ್ಂಕ್ ಆಸ್ತ. ಕಂರ್ಪೊ ಟ್ರ್ ಡ್ಟಟ್ಲ್ ಮೈನಿ್ಂಗ್ ತಸ್ಂಚ್ ಡ್ಟಟ್ಲ್ಬೇಜ್ ಮಾೊ ನೇಜ್ಮೆ್ಂಟ್ ತಕ್ ತಚ ವ್ದಾೊ ಆನಿ ಆಸಕ್ಾ ಗ್ಳ್ಂತು್ಂಕ್ ಸಹಕ್ರ್ ದಿತತ್. ನವ್ೋಕರಣ್ ಜಾವಾನ ಸ್ತ ತಚ್ಂ ಮಂತರ ಚಡ್ಟವತ್ ಜಾವ್ನ ಆನಿ ಹಾೊ ಮಂತರ ನ್ ತಕ್ ಚಡಿೋತ್ ಮೆಟ್ಲ್್ಂ ಚಡ್ದ್ಂಕ್ ಸಹಕ್ರ್ ದಿಲ್ಹ, ತ್ಂ ಕೆನನ ್ಂಯ್ ಹಾಸ್ತಾ , ಕತೊ ಹಾಸ ಜಾವಾನ ಸ್ತತ್ ತಚ ವೊ ಯ್ಕಾ ಕ್ ಕುರ. ಅ್ಂತಜಾಾಳಾ್ಂತಯ ೊ ಪ್ಂತುರಾ್ಂ ಥಾವ್ನ ತ್ಂ ತಚೊೊ ಚ್ ಬದಾಯ ವಣೊೊ ಹಾಡನ್ ತಕ್ ಸಭಾಯ್ ದಿತ. ತಚೊ ಹಂಸ ಹಾತ್ (ಕ್ಳಾೊ ಪ್ಟ್ಥಳಾರ್) ತಣ್ಂ ಐಪ್ೊ ಡ್ಟರ್ ಸಡ್ಯಿಲಯ . ದಯೇನ್ ತಣ ಪರ ಯ್ತ್ನ ಕೆಲ್ಹಯ ೊ ಪ್ಂತುರಾ್ಂಚರ್ ತುಮಿ ದಿೋಷ್ಾ ಖಂಚಯಾ. ವ್ೋಜ್ ಪತರ ನ್ ತುಮಾ್ ್ಂ ತಿ್ಂ ಸಂತೊಸ್ತ್ಂವ್್ ಪರ ಕಟ್ಲ್ಯ ೊ ್ಂತ್. ಕಲ್ಹ ಆನಿ ಚತಿರ ೋಕರಣ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾ ್ಂ, ತಕ್ ವಾಚ್ಚ್ಂ ಮ್ಾ ಳಾೊ ರ್ ಭಾರಿ, ಮುಖೊ ಜಾವ್ನ ಘಡ್ಟಪ ್ಂ ಕ್ಣ್ಂಯ್ಲ ಆನಿ ಥಥಾರಾ್ಂವ್ಚಚ ೊ ಆನಿ ನಿಧಾಷ್ಾ ವಗಾಾಚ್ಂ ಸ್ತಹತ್ೊ , ರಾತಚ ೊ ವೆಳಾರ್ ಆಕ್ಸ್‍ಲ ಪಳೆ್ಂವ್ಚಚ ಆಕ್ಶ್ ಶ್ಸ್ತಾ ರಚ್ಂ ಉದಿರಂಗ್ ಜಾವ್ನ ಆನಿ ತ್ಂ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ಆಕ್ಶ್ವಯಾಯ ೊ ಸಗಾಾಚ ಸಭಾಯ್ ತಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಖಾರ್ಾ ್ಂ ಕತಾ ಮ್ಾ ಣ್, ಜಾ್ಂವ್ ತೊ ಚಂದೆರ ಮ್, ತಿ್ಂ ವ್ಸ್ತಾ ರ್ ನೆಕೆತರ ್ಂ ವ ಏಕ್ ಪರ ಕ್ಶತ್ ರಾತಿ್ಂ ತಿ್ಂ ಗೃಹಾ್ಂ ಪಳೆ್ಂವ್ಚ ಆಸಕ್ಾ . ತಕ್ ನವ್ೋನ್ ತ್ಂತಿರ ಕತರ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೊೋಗ್, ನವ್ಚೊ ತ್ಂತಿರ ಕ್ ಸಂಗಾ ವ್ಕ್ರ ೊ ಕ್ ಲ್ಹಗಾಾ ನ ತಿ ಆಪ್ಿ ್ಂವ್ಚ ಆಶ್ ಆನಿ ಅತರ ಗ್ ಕರಿಸ್ತಸ ಕ್. ಚತ್ರ ರೇಖಾ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ನ ತಣ್ಂ ಆಯಯ ವಾರ್ ಆಪ್ಯ ೊ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಸ್ತ್ಂದಾೊ ್ಂಚ ಆನಿ ಮಿತರ ್ಂಚ ಚತ್ರ ರೇಖಾ ಸಡ್ಯಾಯ ೊ . ಹೆ್ಂ ಸಡಂವ್್ ಥೊಡಿ್ಂ ವರಾ್ಂ ಲ್ಹಗಾಾ ತ್ ತರಿೋ ತ್ಂತು್ಂ ತಚ್ಯೊ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ್ಂಕ್ ಜಾ್ಂವ್ಚಚ ಸಂತೊಸ್‍ಲ ಭಾರಿಚ್ ವಾ ತೊಾ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ ತ್ಂ. ಹಾ್ಂಗಾಸರ್ ತುಮಿ್ಂ ಪಳೆವೆೊ ತ್ ತಣ್ಂ ತಚ್ಯೊ ಬಾಪ್ಯಚ ್ಂ ಚತ್ರ ರೇಖಾ ಸಡ್ಯಿರ್ಯ ್ಂ. ತಕ್ ಮುಖಾರಿ್ಂ ಚತ್ರ ಕಲ್ಹ ಕ್ಲರಾ್ಂನಿ ಸಡಂವೆಚ ್ಂ ಮ್ನ್ ಆಸ್ತ. ತ್ಂ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ , "ಪುಣ್,

ಹಾ್ಂವ್ ಕ್ಳ್ಳ್ಂ ಚತರ ್ಂ ಆಶೇತ್ಂ ಕತೊ ಮ್ಾ ಳಾೊ ರ್ ಧೊವಾೊ ಕ್ಗಾೊ ರ್ ಕ್ಳೆ್ಂ ಚತರ ಣ್ ಸಡ್ಯಾಾ ನ, ತ್ಂ ಬರಾೊ ನ್ ಸಡ್ಯಾಯ ೊ ರ್ ತ ಬರ್ಂಚ್ ಆಕಷ್ಠಾತ್ ಜಾತ" ಮ್ಾ ಣ್. ಬರ್ಂ, ಆತ್ಂ ತುಮೆಚ ೊ ಸಮೊರ್ 2019 ಆಯಾಯ ್ಂ, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ ವಾಚ್ಯಪ ೊ ್ಂಕ್ ಹಾೊ ವಸ್ತಾ ನವ್ ಕಲ್ಹ ಆಪ್ಿ ವ್ನ ಆಪ್ಯ ್ಂ ಜಿೋವನ್ ಪರ ಫುಲ್ಯ ಕಚಾ ದಿಶ್ ಆಸ್ತಯ ೊ ರ್, ಸಭಾರ್ ಸಂಗಾ ್ಂನಿ ಮೆತರ್ ಜಾವ್ನ ತ್ಂ ಜಾೊ ರಿಯಕ್ ಹಾಡೆೊ ತ್. ಆತ್ಂ ಆಮಿ್ಂ ಆಮಿಚ ಪ್ರ ಯ್ ಆನಿ ಆಮೊಚ ವೇಳ್ ರ್ಖನಸ್ತಾ ್ಂ ಆಮೆಚ ್ಂ ಜಿೋವನ್ ನಂದನ್ ಕಯಾಾ್ಂ.

ಐವನ್ ಸಲ್ಾ ನಹ ಶಟ್ ಆನಿ ಡ್ಟ| ಆಸಿಾ ನ್ ಪ್ ಭು

----------------------------------------------------

ಎಚ್ ಮ್ ಪೆನಯಳ್ಚ್ಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್್ ಸ್ತಾ ’ಮಥಾಯಸ್ತ ಫ್ತು ಮಲ್ವ ಪ್ ಶಸಿಾ ’

ಖಾೊ ತ್ ಕವ್, ಆನಿ ಕಟ್ಲ್ಳ್ ಜಾಳ್ಳ ಜಾಗಾೊ ಚೊ ಸಂಪ್ದಕ್ ಎಚಚ ಮ್ ಪ್ನಾಳಾಕ್ ಕವ್ತ ಟ್ರ ಸ್‍ಲಾ

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2018 ವಸ್ತಾಚ ’ಮ್ಥಾಯ್ಸ್‍ಲ ಫಾೊ ಮಿಲಿ ಕವ್ತ ಪರ ಶಸ್ಲಾ ’ಕ್ ವ್್ಂಚುನ್ ಕ್ಡ್ಟಯ . ಹಾೊ ಪರ ಶಸಾ ಬರಾಬರ್ ನಗೊ ರ. 25,000 ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ಲಾ ಕ್ ಜನೆರ್ 13 ವೆರ್ 2019, 13 ವಾೊ ಕವ್ತ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದಭಿಾ್ಂ ಶಕಾ ನಗರಾ್ಂತಯ ೊ ವ್ಶವ ಕ್ಂಕಣ ಕೇ್ಂದಾರ ್ಂತ್ ಹ ತಕ್ ದಿತರ್. ಹೊ ಉಡಪ ತಲೂಕ್್ಂತಯ ೊ ಪ್ನಾಳಾ್ಂತ್ 1968 ಇಸವ ್ಂತ್ ಜಲ್ಹಮ ಲಯ . ಫಕತ್ 15 ವಸ್ತಾ್ಂ ಪ್ರ ಯರ್ಚ್ ತಣ್ಂ ತಚ ಕವ್ತ ಸಕತ್ ಲೋಕ್ಕ್ ದಾಖಯಿಲಿಯ ಆನಿ ತಿ ಮುಖಾರನ್ ವೆಾ ಲಿ ಆಪ್ಿ ್ಂ ಬ್ಲ.ಕಮ್. ಆನಿ ಡಿ.ಬ್ಲ.ಎಮ್. ಕನ್ಾ ಆಸ್ತಾ ನ. ತಚ್ಂ ಬರಾಪ ಕ್ಂಕಣ್ಂತ್ ಉದಾ್ ಪರಿ್ಂ ವಾಾ ಳಾಾ . ಕನನ ಡ್, ಇ್ಂಗಯ ಷ್, ಹ್ಂದಿ ಆನಿ ಮ್ರಾಠಿ ಭಾಸ್ತನಿ್ಂಯ್ ತೊ ಸುಢಾಳ್ ಬರಯಾಾ . ಪರ ಥಮ್ತ್ ತಚ ಕವ್ತo ಕನನ ಡ್ ಪತರ ್ಂನಿ ಫಾಯ್ಸ ಜಾಲಿಯ ್ಂ. ’ಶಂಕರಮ್ಣ್ ಶೂದರ ’, ’ತಯಿನುಡಿ’, ’ತರಂಗ’, ’ಸುದಿಿ ಸಂಗಾತಿಾ ’, ’ಮ್ಲಿಯ ಗೆ’ ಆನಿ ’ತುಷಾರ’. ಕ್ಂಕಣ್ಂತ್ ತೊ ಏಕ್ ಕ್ಟ್ಯಾನಿಸ್‍ಲಾ ಜಾವ್ನ ಸವಾಾಲ ’ಆಮೊಚ ಯುವಕ್’ ಸ್ಲವೈಎಮ್ ಪತರ ರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರ ್ಂತ್ ಕ್ಂಕಿ ಕವ್ತ ಬರಂವ್್ ಲ್ಹಗೊಯ ವ್ವ್ಧ್ ಕ್ಂಕಣ ಪತರ ್ಂಚರ್. ಎಚಚ ಮ್ ಪ್ನಾಳಾನ್ ಪ್ಟ್ಲ್ಯ ೊ 32 ವಸ್ತಾ್ಂನಿ 500 ವಯ್ರ ಕವ್ತ ಬರಯಾಯ ೊ ತ್. ’ಚಲಿಯಕ್ ಚತರ ಯ್’, ’ಭಾಮುಣ್ಟಚ್ಂ ಚಡ್ಂ’ ಆನಿ ’ಕೈದಾೊ ಚೊೊ ಕವ್ತ’ ಜಾವಾನ ಸ್ತತ್ ತಚ ಬಳ್ವ ್ಂತ್ ಕವ್ತ ಪುಸಾ ಕ್್ಂ. ದೊೋನ್ ಮ್ಟ್ಲ್ವ ೊ ಕ್ಣಯಾ್ಂಚ್ಂ ತಚ್ಂ ಪುಸಾ ಕ್್ಂಯ್ ಪರ ಕಟ್ ಜಾಲ್ಹೊ ್ಂತ್. ಸಭಾರ್ ತ್ಂಪ ಕ್ಮಾಕ್ ಲ್ಹಗೊನ್ ತಣ್ಂ ಮು್ಂಬಯ್ ಆನಿ ಥಾಣ್ಂತ್ ಖಚಾಲ್ಹಯ ೊ ನ್ ಚಡ್ಟಾ ವ್ ಬರಾಪ ತಚ್ಂ ಶಹರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾರ್ಯ ್ಂ ಜಾವಾನ ಸ್ತ.

ಪತರ ್ಂನಿ ಆಸ್ತ ಕೆಲ್ಹಯ ೊ ಕವ್ತ ಸಪ ಧಾೊ ಾ್ಂನಿ. ತಕ್ ’ದಾಯಿೂ ಜಾಳ್ಳಜಾಗೊ’ ಪತರ ನ್ 2010 ವಾೊ ವಸ್ತಾ ’ವಸ್ತಾಚೊ ವೊ ಕಾ ’ ಮ್ಾ ಣ್ ಬ್ಲರದ್ ದಿರ್ಯ ್ಂ ವಲಿಯ ಕ್ವ ಡ್ರ ಸ್ತಚ್ಯೊ ಸಂಪ್ದಕಪ ಣ್ಟಖಾಲ್. ತಣ ಸಂಶೋದನತಮ ಕ್ ಲೇಖನ್ ಚ್ಯಫಾರ , ಜ. ಬ್ಲ. ಮೊರಾಯ್ಸ್‍ಲ, ಮೆಲಿವ ನ್ ರಡಿರ ಗಸ್‍ಲ, ರ. ವ್. ಪಂಡಿತ್, ವಲಿಯ ಕ್ವ ಡ್ರ ಸ್‍ಲ ತಸ್ಂ ಸಭಾರ್ ಕವ್್ಂಚ್ಯೊ ಕ್ವಾೊ ್ಂ ವ್ಶ್ೊ ್ಂತ್ ಸಂಶೋದನ್ ಕರನ್, ಸಭಾರ್ ಸ್ತಹತ್ೊ ಅಧೊ ಯ್ನ್ ಜಮಾತಿ್ಂನಿ ಪರ ದಶಾನ್ ಕೆಲಿಯ ್ಂ ಆಸ್ತತ್. ಗೊೋವಾ ವ್ಶ್ವ್ವ್ದಾೊ ಲಯಾ್ಂತಿೋ ತಣ್ಂ ತೊ ಸಂಶೋದನಚ್ಂ ಪರ ದಶಾನ್ ಕೆಲ್ಹ್ಂ. ತಣ್ಂ ಸಭಾರ್ ಕವ್ ಸಮೆಮ ೋಳ್ನ್ಂನಿ ಪ್ತ್ರ ಘೆತಯ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಅದೊ ಕ್ಷ್ ಸ್ತಥ ನ್ಯಿ ಘೆತಯ ್ಂ, ಗೊ್ಂಯಾ್ಂ, ಮ್ಹಾರಾಷಾ ರ, ಕೇರಳ್ ಆನಿ ಕನಾಟ್ಕ್ ರಾಜಾೊ ್ಂನಿ ತಸ್ಂಚ್ ಅಮ್ರಾವಥಿ್ಂತ್ ಜಾಲ್ಹಯ ೊ ಅ್ಂತರಾಾಷ್ಠಾ ರೋಯ್ ಕವ್ತ ಬ್ಲ್ಂಗ್ ಪುಸಾ ಕ್್ಂತ್ ಪರ ದಶಾನ್ ಕೆಲ್ಹೊ . ಪರ ಸುಾ ತ್ ತೊ ಆಸಾ ಕ್ಂಕಣ ಪತರ ಚೊ ಪರ ಕ್ಶಕ್ ಆನಿ ಕಟ್ಲ್ಳ್ ಜಾಳ್ಳ ಜಾಗಾೊ ಚೊ ಸಂಪ್ದಕ್ ಜಾವಾನ ಸ್ತ. ತಕ್ ಗೆಲ್ಹೊ ವಸ್ತಾಚ್ ವ್ಶವ ಕ್ಂಕಣ ಕೇ್ಂದಾರ ್ಂತ್ ಪರ ಖಾೊ ತ್ ಶರ ೋಮ್ತ್ ವ್ಮ್ಲ್ಹ ವ್. ಪೈ 2018 ವಸ್ತಾಚ ಪರ ಶಸ್ಲಾ ಲ್ಹಬ್ಲಿಯ ಆಸ್ತ ತಣ್ಂ ಬರಯಿಲ್ಹಯ ೊ ಸ್ತಹತಿಕ್ ಕೃತಿ, ’ಬ್ಲೋಗ್ ಆನಿ ಬ್ಲಗಾತ್’ ಮ್ಟ್ಲ್ವ ೊ ಕ್ಣಯಾ್ಂಚ್ಯೊ ಪುಸಾ ಕ್ಕ್. ತೊ ಕಂಕನಡಿ್ಂತ್ ಆಪಯ ಪತಿಣ್ ಸಾ ಲ್ಹಯ ಆನಿ ದೊಗಾ್ಂ ಧುವಾ್ಂ, ಹನಿಸ ಲ್ ರಿೋಯಾ ಆನಿ ರೂಥ್ ಹಾನನ ಸ್ತ್ಂಗಾತ ಜಿಯವ್ನ ಆಸ್ತ. ಮ್ಥಾಯ್ಸ್‍ಲ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಕವ್ತ ಪರ ಶಸ್ಲಾ ದುಬಾಯ್ ಮೆರಿಟ್ ಫೆರ ೋಯ್ಾ ಸ್ಲಸಾ ಮ್ಸ ಹಾಚ್ಯೊ ಜೊಸಫ್ ಮ್ಥಾಯ್ಸ್ತನ್ ಸ್ತಥ ಪನ್ ಕೆರ್ಯ ್ಂ ಆಸ್ತ ತಚ್ಯೊ ಕುಪ್ಪ ಪದವಾ್ಂತಯ ೊ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಚ್ಯೊ ನ್ಂವಾರ್. ---------------------------------------------------

ತಣ್ಂ ಸಭಾರ್ ಕ್ಂಕಣ ಪುಸಾ ಕ್್ಂಕ್ ಪರ ಸ್ತಾ ವನ್ಂ ಬರಯಿಲಿಯ ್ಂ ಆಸ್ತತ್ ಕ್ಂಕಣ ಕವ್್ಂಚ್ಯೊ ಪುಸಾ ಕ್್ಂಕ್ ತಸ್ಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಪರ ಥಮ್ ಬಹ್ಯಮಾನ್ಂ ಜೊಡ್ಲಿಯ ್ಂ ಆಸ್ತತ್ ಕವ್ತ ಸಪ ಧಾೊ ಾ್ಂನಿ ಪ್ತ್ರ ಘೆವ್ನ , ರಾಕಿ ತಸ್ಂ ಕ್ಣಕ್ 42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೆನ್ಯು ಟ್ ಮಥಾಯಸ್ತ ಜಿೋವಾಳ್ ಸಂಗೋತ್ರ ಮೇಳ್

ಸಲೋನಿ ಸಲ್ಾ ನಹ ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ಾ ್ ಮಟ್ಯಾ ಚ್ಯು ಕರಾಟೆಂತ್ರ ರುಪೆು ೆಂ

ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯೊ ಾ ಸೈ್ಂಟ್ ಆಗೆನ ಸ್‍ಲ ಸ್ಲಬ್ಲಎಸ್‍ಲಇ ಶ್ಲ್ಹ್ಂತಯ ್ಂ ವ್ದಾೊ ಥಿಾಣ್ ಸಲೋಮಿ ಸಲ್ಹಾ ನಾ ಕ್ ರಾಷ್ಾ ರ ಮ್ಟ್ಲ್ಾ ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯಾ್ಂಚ್ಯೊ ಜೂನಿಯ್ರ್ ವ್ಭಾಗಾಚ್ಯೊ ಕರಾಟೆ ಸಪ ಧಾೊ ಾ್ಂತ್ ಹಾೊ ಚ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾ್ಂತ್, ತರಾ ವಸ್ತಾ್ಂ ಸಕಯಾಯ ೊ ಚಲಿಯಾ್ಂತ್ ದಸ್ಂಬರ್ 28 ವೆರ್ ದುಸರ ್ಂ ಸ್ತಥ ನ್ ಲ್ಹಬಾಯ ್ಂ. ವಾಮಂಜೂರಾ್ಂತಯ ೊ ವ್ದಾೊ ಬಂಗೇರಾನ್ ಸಲೋಮಿಕ್ ತಭ್ಾತ್ ಕೆರ್ಯ ್ಂ. ಪ್ಟ್ಲ್ಯ ೊ ಸ್ತತ್ ವಸ್ತಾ್ಂ ಥಾವ್ನ ಸಲೋಮಿ ಕರಾಟೆ ಅಭಾೊ ಸ್‍ಲ ಕರನ್ ಆಸ್ತ. ತಣ ಸಭಾರ್ ಪದಕ್್ಂ ರಾಜ್ೊ ತಸ್ಂಚ್ ರಾಷ್ಠಾ ರೋಯ್ ಮ್ಟ್ಲ್ಾ ರ್ ಜೊಡ್ಲಿಯ ್ಂ ಆಸ್ತತ್. ತ್ಂ ವಾಮಂಜೂರಾ್ಂತಯ ೊ ಸಂತೊೋಷ್ ಆನಿ ಸಪ್ನ ಸಲ್ಹಾ ನಾ ಹಾ್ಂಚ ಅಭಿಮಾನಚ ಧುವ್. ----------------------------------------------------

ಉಡಪ ಮುಕ್ಮಾರ್ ಫಿಗಾಜ್ಂತ್

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಕ್ಮಾರ್ ಫಿಗಾಜ ವ್ಗಾರ್ ಫಾ| ಲ್ಕವ್ಸ್‍ಲ ಡೆ’ಸ್ತಚ್ಯೊ ಪಂಗಾಾ ಚ್ಯೊ ಪ್್ಂಚ್ ನತಲ್ಹ್ಂ ಗಾಯ್ನ್ಂ ಬರಾಬರ್ ಸುವಾಾತಿಲಯ ಹೊ ಸಂಗೋತ್ ಮೇಳ್ ಹಾಣ್ಂ, ’ಮ್ಧಾೊ ನೆಚ್ಂ ವರಾ್ಂ’, ರಮೊೋನ ಮ್ಥಾಯ್ಸ್‍ಲ ಆನಿ ಆನಿಸ ಮೆ್ಂಡ್ದೋನಸ ಥಾವ್ನ ’ಆ್ಂಜ್ ಭಡೆವ ವಯ್ರ ಅ್ಂತರ ಳಾರ್’, ನಿಶ್

(ಸ್ತ್ಂತುರ್ಕಪಯ ) ಇಗಜ್ಾ ತಸ್ಂಚ್ ಸಜಾಚ್ಯೊ ಾ ಫಿಗಾಜ್ಂತಯ ೊ ಲೋಕ್ಕ್ ದಸ್ಂಬರ್ 24 ವೆರ್ ’ಸಂಗೋತ್ ಕು್ಂವರ್’ ಬ್ಲರದಾ್ಂಕತ್ ಕೆನ್ಯೊ ಟ್ ಮ್ಥಾಯ್ಸ್ತನ್ ರಾತಿ್ಂ ಮಿೋಸ್ತ ಉಪ್ರ ್ಂತ್ ಜಿೋವಾಳ್ ಸಂಗೋತ್ ಮೇಳ್ ಆಸ್ತ ಕರನ್ ಸಂತೊಸ್ತಯಯ ್ಂ.

ಫೆನಾ್ಂಡಿಸ್ತಚ್ಂ ’ಊಟ್ ಊಟ್ ಜರಜಲ್ಹೊ ’ ಸ್ತ್ಂಗಾತ ಜೊಯಲ್ ಮ್ಥಾಯ್ಸ್‍ಲ, ನಯಲ್ ಆನಿ ನೊ ನಿಸ ಡಿ’ಸ್ಲಲ್ಹವ ಹಾ್ಂಚ್ಂ ’ಸಡ್ವ ಣ್ಟೊ ರ್

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಜ್ ಆಮಾ್ ್ಂ ಜಲಮ ಲ್ಹ’. ‘ಜಿ್ಂಗ್ಲ್ ಬೆಲ್’ ಬರಾಬರ್ ನತಲ್ಹ್ಂ ಕಂತರಾ್ಂ ಆಖೇರಾಯಿಯ ್ಂ.

ಕೆನ್ಯೊ ಟ್ಲ್ನ್ ಆಪ್ಯ ೊ ಮ್ಧುರ್ ತಳಾೊ ಚ್ಯೊ ಪದಾ್ಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಹಯ ೊ ್ಂಕ್ ಖುಶ್ ಕೆರ್್ಂ ’ಮಾಾ ಕ್ ತುಮೆಚ ೊ ಲ್ಹಗ್ಂ ಮೊೋಗ್ ಜಾಲ್ಹ’ ಪದ್ ಗಾವ್ನ . ಫಾರ ೊ ್ಂಕ್ ಮೆ್ಂಡ್ದೋನಸ ಲೋಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಕ್ಯಾಾ ನಿವಾಾಹಕ್ ಹಾಣ್ಂ ಕ್ಯಾ್ಂ ಚಲಯಯ ್ಂ. ----------------------------------------------------

ಪುತ್ತಾ ರ್ ಸ್ಟೆಂ. ಫಿಲಮೆನ ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಆಟ್ ರಾು ೆಂಕಾೆಂ

ದಾಯಿೂ ವಲ್ಾ ಾ ಮಿೋಡಿಯಾಚೊ ಸ್ತಥ ಪಕ್ ವಾಲಾ ರ್ ನಂದಳ್ಳಕೆನ್ ’ಉದೆವ್ನ ಯ್ಂವ್ಚ ್ಂ ತರಾ್ಂ’ ಆಲಬ ಮ್ ಉಗಾಾ ವಣ್ ಕೆಲ. ಉಡಪ ಜಿಲ್ಹಯ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ ಸ್ತ್ಂದೊ ವ್ಲಸ ನ್ ರಡಿರ ಗಸ್‍ಲ, ಬಾಯಾಯ ಬೂಮ್ ಖಾೊ ತಚೊ ಮಾೊ ಕಿ ಕ್ ಪರೇರಾ ಆ್ಂಜಲರ್, ಆಲಬ ಮಾ್ಂತಿಯ ್ಂ ಉದೆವ್ನ ಯ್ಂವ್ಚ ್ಂ ಗಾಯ್ಕ್್ಂ, ಶವಾಾ್ಂ ಮಂಚಕಲ್ ಲಯ್ನ್ಸ

ಕಯ ಬಾಚ ಸ್ತ್ಂದೆ ಆನಿ ಫೆರ ್ಂಡ್ಸ ಕಯ ಬ್ ಪಲ್ಹರ್ ಹಾ್ಂಚೊ ನಸ್ಲಕ್ ಧೊಲ್ ಸವಾಾ್ಂಕ್ ಗಮ್ಮ ತ್ ಕರಿಲ್ಹಗೊಯ .

2018 ಏಪರ ಲ್-ಮೇಯಾ್ಂತ್ ಜಾಲ್ಹಯ ೊ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ವ್ಶ್ವ್ವ್ದಾೊ ಲಯಾಚ್ಯೊ ಡಿಗರ ಪರಿೋಕೆಿ ್ಂನಿ ಪುತುಾ ಚ್ಯೊ ಾ ಸ್ತ್ಂತ್ ಫಿಲಮೆನ ಕ್ಲೇಜಿಚ್ಯೊ 8 ವ್ದಾೊ ಥಿಾ್ಂನಿ ರಾೊ ್ಂಕ್್ಂ ಜೊೋಡ್ನ ಕ್ಲೇಜಿಕ್ ಕೋತ್ಾ ಹಾಡ್ಟಯ ೊ . 45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬ್ಲ.ಕಮಾ್ಂತ್ ಜೊಸ್ಲವ ಟ್ಲ್ ಲರೇಯ್ನ ಲೋಬೊ ಪರ ಥಮ್ ರಾೊ ್ಂಕ್ (95.82%) ಆನಿ ಜೊಶೋಲ್ಹ ಮ್ರಿೋಟ್ಲ್ ಮಿನೇಜಸ್‍ಲ ಸ್ತತವ ್ಂ ರಾೊ ್ಂಕ್ (93.78%). ಬ್ಲಎಸ್ಲಸ ್ಂತ್ ಅನಘೊ ಾ ಎಸ್‍ಲ. ಹಾಕ್ ಪ್್ಂಚವ ್ಂ ರಾೊ ್ಂಕ್ (96.14%), ಅನುಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಸವೆ್ಂ ರಾೊ ್ಂಕ್ (96.12%) ಆನಿ ಶ್ರರ ತಿ ಯು. ಕ್ ಧಾವೆ್ಂ ರಾೊ ್ಂಕ್ (94.46%). ಬ್ಲ.ಎಸ್‍ಲ.ಡ್ಬುಯ ೊ . ಃ್ಂತ್ ಜಿೋವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಪರ ಥಮ್ ರಾೊ ್ಂಕ್ (83.94%) ಆನಿ ಜೊಯಲ್ ಮೊ್ಂತರಕ್ ದುಸರ ್ಂ ರಾೊ ್ಂಕ್ (83.5%) ಮೆಳಾು ್ಂ. ಕ್ಲೇಜಿಚೊ ಸಂಯ್ಲೋಜಕ್ ಫಾ| ಆರ್ಿ ರಡ್ ಜ. ಪ್ಂಟೊ, ಕ್ೊ ್ಂಪಸ್‍ಲ ದಿರಕಾ ರ್ ಫಾ| ಡ್ಟ| ಆ್ಂಟೊನಿ ಪರ ಕ್ಶ್ ಮೊ್ಂತರ ಆನಿ ಕ್ಲೇಜಿಚೊ ಪ್ರ ್ಂಶ್ರಪ್ಲ್ ಪ್ಲರ ಫೆಸರ್ ಲಿಯ್ಲ ನರನಾ ಹಾೊ ಸವಾಾ್ಂನಿ ಹಾೊ ವ್ಶೇಷ್ ಖಬೆರ ಕ್ ವ್ದಾೊ ಥಿಾ್ಂಕ್ ವಾಖಣ್ಟಯ ್ಂ. ----------------------------------------------------

ಗಲ್ಾ ಥಾವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ು

ಜನೆರ್ 1 ವೆರ್ ತಣ್ಂ ಆಪ್ಯ ೊ ಫೇಸ್‍ಲಬುಕ್ರ್ ಆಪ್ಿ ಕ್ ತಗಾ್ಂ ಜಣ್ಟ್ಂನಿ ಭಾನಯಯ ್ಂ ಆಪ್ಿ ಆಪ್ಯ ರ. 20 ಲ್ಹಖ್ಯ ತ್ಂಕ್್ಂ ಹೊಗಾಾ ಯಯ ಮ್ಾ ಣ್ ಬರಯಿರ್ಯ ್ಂ. ತಕ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ನ ತಚರ್ ಬಾ್ಂದಾಪ ಬಾ್ಂದು್ಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕತಾ್ಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಹಾಣ್ಂ ತಚ ಪಯೆ ಕ್ಣಾ ರ್ಯ ಖಂಯ್. ಗಜಾಲ್ ಇತಯ ೊ ರ್ ಪ್ವ್ಯ ಕೋ ತಚ್ಯೊ ಕುಟ್ಲ್ಮ ನ್ ಪ್ಲಟ್ಲ್ಕ್ ನಸ್ತಾ ್ಂ ದಿೋಸ್‍ಲ ಸ್ತರಿಜಾಯ್ ಪಡೆಯ ಖಂಯ್. ತಣ್ಂ ಫೇಸ್‍ಲಬುಕ್ರ್ ತಕ್ ಭಾನಯಿಲ್ಹಯ ೊ ್ಂಚ್ಂ ನ್ಂವಾ್ಂ ಆನಿ ಫೋನ್ ನಂಬಾರ ್ಂ ಘಾಲಿಯ ್ಂ. ತಕ್ ಹಾೊ ತಗಾ್ಂನಿ ಭಾನಯಿರ್ಯ ್ಂ ಗೆಲ್ಹೊ ವಸ್ತಾ ಜನೆರ್ 1 ವೆರ್, ತಣ್ಂ ತಚೊ ಅನಭ ೋಗ್ ದುಸರ ೊ ಪ್ವ್ಾ ಫೇಸ್‍ಲಬುಕ್ರ್ ವಾ್ಂಟೊಯ ಆನಿ ಜನೆರ್ 2 ವೆರ್ ಜಿೋವಾಾ ತ್ ಕನ್ಾ ಅ್ಂತಲಾ. ಮಂಗ್ಳು ಚಾ ರೂರಲ್ ಪ್ಲಲಿೋಸ್‍ಲ ಹಾೊ ವ್ಶ್ಂ ತನಿಖ ಕರ್ಂಕ್ ವಾೊ ಜ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಹ. ಆಸ್ಲಾ ನ್ ಮಾೊ ್ಂಗಳ್ಳೋರ್ ಫಿರ ೋ ಥಿ್ಂಕಸ್‍ಲಾ ಹಾಚೊ ಸ್ತಥ ಪಕ್ ಸ್ತ್ಂದೊ ಜಾವಾನ ಸಯ . ತೊ ಆಪಯ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ದೊಗಾ್ಂ ಭುಗಾೊ ಾ್ಂಕ್ ಸ್ತ್ಂಡನ್ ಗೆಲ್ಹ. ----------------------------------------------------

ಆಸಿಾ ನಚ್ಯ ಜಿೋವಾಾ ತ್ರ

ನವೊಚ್ ತರುಣ್ ರ್ಜಕ್ ಫ್ತ| ಫ್ತಲ ವಿಯನ್ ಲೋಬೊ

ದುಖಾಳ್ ಗಜಾಲ್ ಕತ್ಂಗ ಮ್ಾ ಳಾೊ ರ್ ಗಲ್ಹಿ ಥಾವ್ನ ಗಾ್ಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಹಯ ೊ ಆಸ್ಲಾ ನ್ ನರನಾ ನ್ (55) ವಾಮಂಜೂರಾ್ಂತಯ ೊ ಆಪ್ಯ ೊ ಘರಾ ಜನೆರ್ 2 ವೆರ್ ಜಿೋವಾಾ ತ್ ಕರನ್ ಮ್ರಣ್ ಪ್ವ್ಚಯ . ತೊ 25 ವಸ್ತಾ್ಂ ಥಾವ್ನ ಖಟ್ಲ್ರಾ್ಂತ್ ಕ್ಮ್ ಕರನ್ ಆಸ್‍ಲಲಯ ಖಂಯ್.

ಪರ ಸುಾ ತ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾ್ಂತೊಯ ತರಣ್ (39) ಪ್ರ ಯಚೊ ನವ್ಚ ಯಾಜಕ್ ಜಾವಾನ ಸ್ತ - ಫಾ| ಫಾಯ ವ್ಯ್ನ್ ರಾಜ್ಕರಣ್ ಲೋಬೊ ಜೊ ಜಲ್ಹಮ ಲಯ 1990 ಇಸವ ್ಂತ್. ಥಂಡ್

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವ ಭಾವಾಚೊ, ಮೊವಾಳ್ ಉತರ ್ಂಚೊ ಆನಿ ಕೋಮ್ಲ್ ತರಣ್ ಯಾಜಕ್ ಆತ್ಂ ಮಂಗ್ಳು ರಾ್ಂತಯ ೊ ಅತಿೋ ಪುರಾತನ್ ರಜಾಯ್ ಕ್ರ್ಥದಾರ ಲ್ಹಚೊ ಸಹ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ ನೆಮಾಯ . ಹೆ್ಂ ಕ್ರ್ಥದಾರ ಲ್ ಜಾವಾನ ಸ್ತ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯಸಜಿಚ್ಯೊ ಬ್ಲಸ್ತಪ ಚ ಬಸ್ತ್ ಆಸ್ಲಚ ಇಗಜ್ಾ ಭಾರಿಚ್ ಚ್ಯರಿತಿರ ಕ್ ಸಂಗಾ ್ಂನಿ ರ್ಂವಾಡ್ಟಯ ೊ . ಹಾೊ ನವಾೊ 2019 ವಸ್ತಾ ಅಸಲ್ಹೊ ಸಮ್ಪಾತ್ ಯಾಜಕ್್ಂಕ್ ಮೆಳೆಚ ್ಂ ಭಾಗ್ ರಜಾಯ್ ಕ್ರ್ಥದಾರ ಲ್ ಫಿಗಾಜಚ್ಯೊ ಲೋಕ್ಚ್ಂ.

ಹಾಸನುಮ ಖ, ತೊ ಮ್ಾ ಣ್ಟಾ , "ದೇವ್ಚ್ ಮ್ಾ ಜ್ಂ ಸವಾಸ್‍ಲವ , ತಚೊ ಬಗಾರ್ ಮಾಾ ಕ್ ಕತ್ಂಚ್ ನಕ್. ಮಾಾ ಕ್ ಜಾಯ್ ತಚರ್ ಪ್ತೊ ಣ, ತಣ್ಂ ಮ್ಾ ಜೊೊ ಸವ್ಾ ಗಜೊಾ ಸಮೊೂ ನ್ ಮಾಾ ಕ್ ದಿವೆೊ ತ್ ಆನಿ ಮಾಗೆಿ ್ಂ ಸದಾ್ಂಚ್ ಹಾಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಿತ್, ಜ್ಂ ಕತ್ಂ ತು್ಂ ತುಕ್ ಕತಾಯ್, ತ್ಂ ತು್ಂ ಹೆರಾ್ಂಕ್ ಕರ್" ಆನಿ ತುಜ್ಂ ಬರ್ಂ ಜಿೋವನ್ ಸಂಪಯ್. ತಚೊೊ ಹಾಸ ಪಳೆವ್ನ ್ಂಚ್ ಕಣ್ಟಚೇಯ್ ಸಂಕಷ್ಾ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಿತ್ ಆನಿ ದೇವಾಚರ್ ಪ್ತೊ ಣ ದವರ ್ಂಕ್ ಸಂರ್ಪಣ್ಾ ಕುಮ್ಕ್ ಮೆಳಾತ್.

ಫಾ| ಫಾಯ ವ್ಯ್ನ್ ತಚ್ಯೊ ದೈವ್ಕ್ ಕ್ಮಾ್ಂಕ್ ಸವಾಾ್ಂಕ್ ಆಕಷ್ಠಾತ್ ಕತಾ. ತಚ್ಂ ಗೂ್ಂಡ್ಟಯಚ್ಂ ಉಚ್ಯರ್, ಶೆಮಾಾ್ಂವ್ ದಿತನ ವ ಲೋಕ್ಲ್ಹಗ್ಂ ಉಲಯಾಾ ನ ಉತರ ್ಂನಿ ಆಸ್ಲಚ ಘಮಂಡ್ಟಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ೂ ಣ ನಿಜಾಕೋ ಸಂತೊಸ್ತಚ ಸಂಗತ್. ಫಾ| ಫಾಯ ವ್ಯ್ನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ ಸವಾ್ ಸ್‍ಲ ಊ್ಂಚ್ಯಯಕ್ ಪ್್ಂವ್ಚಚ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಾ ಳಾೊ ರ್ ಅತಿಶಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾ್ಂವ್ಚ ನ. ತೊ ತಚೊ ಗ್ಳರ ಜಜು ಕರ ೋಸ್ತಾ ಚ್ಯೊ ಪ್ವಾಯ ್ಂನಿ ಚಲನ್ ಆಸ್ತ ಆನಿ ತಿ ಸಂಗತ್ ತಚ ವಳ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ಹಯ ೊ ್ಂಕ್ ಕ್್ಂಯ್ ನವ್ ನಂಯ್.

-ಐವನ್ ಸಲ್ಾ ನಹ ಶಟ್ ಆನಿ ಡ್ಟ| ಆಸಿಾ ನ್ ಪ್ ಭು

----------------------------------------------------

ಜನೆರ್ 06 : ಕಲ್ೆಂಗಣಾೆಂತ್ರ ಸಂಗೋತ್ರ ಸುನಮ-2

ತೊಡಂಬ್ಲಲ್ಹ್ಂತ್ ಜಲ್ಹಮ ಲಯ ಫಾ| ಫಾಯ ವ್ ಯ್ನಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾ್ಂವ್್ ಅಪಾಣ್ ಕೆರ್ಯ ್ಂ ತಚ್ಯೊ ಆವಯ್-ಬಾಪ್ಯ್ನ ಏಕ್ ಮ್ಧುರ್ ಸಂಗತ್, ದೇವಾಚ ಆನಿ ಶೆಳ್ಳಯಾ್ಂಚ ಚ್ಯಕರ ಕಚ್ಯೊ ಾಕ್. ತ್ಂಕ್್ಂ ತೊ ಏಕಯ ಚ್ ರ್ಪತ್. ತಣ್ಂ ಬಂಟ್ಲ್ವ ಳ್ ಎಸ್‍ಲ.ವ್.ಎಸ್‍ಲ. ಕ್ಲೇಜಿ ಥಾವ್ನ ಬ್ಲ.ಕಮ್. ಜೊಡೆಯ ್ಂ. ಜಗತ್ಾ ವ್ಖಾೊ ತ್ ಜಪುಪ ್ಂತಯ ೊ ಸೈ್ಂಟ್ ಜೊೋಸಫ್ಸ ಸಮಿನರಿ್ಂತ್ ಆಟ್ ವಸ್ತಾ್ಂ ಯಾಜಕೋಯ್ ಶಕ್ಪ ಜೊಡನ್ ತೊ ದೈವ್ಕ್ ಶ್ಸ್‍ಲಾ ರ, ತತ್ವ್ಶ್ಸ್‍ಲಾ ರ ಆನಿ ಗೂ್ಂಡ್ಟಯಚ್ಯೊ ತಭ್ಾತಿ ಉಪ್ರ ್ಂತ್ ತಕ್ ಅಭಿಶೇಕ್-ದಿೋಕ್ಿ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ ಎಪರ ಲ್ 17, 2018 ವೆರ್ ಮೆಳ್ಳು ರಜಾಯ್ ಕ್ರ್ಥದಾರ ಲ್ಹ್ಂತ್, ನಿವೃತ್ ಬ್ಲಸ್‍ಲಪ ಎಲೋಯಿಸ ಯ್ಸ್‍ಲ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಥಾವ್ನ . ಫಾ| ಫಾಯ ವ್ಯ್ನ್ ಲೋಬೊ ಏಕ್ ಸರಳ್ ಸ್ತಧೊ ಯಾಜಕ್, ತಕ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ಸಭಾರ್ ಫಿಗಾಜ್ಗಾರಾ್ಂನಿ ಹೊಗೊಳ್ಳಸ ಲ್ಹ್ಂ, ಫುಡ್ಟರಾಕ್ ಬರ್ಂ ಮಾಗಾಯ ್ಂ ಆನಿ ವಾಖಣ್ಟಯ ್ಂ. ತೊ ಸದಾ್ಂಚ್ 47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಲ್ಹ್ಂಗಣ್ಟಚ್ಯೊ ನೋರಿನ್ ಆನಿ ರನಲ್ಾ ಮೆ್ಂಡ್ದನಸ ಉಗೆಾ ೊ ಮಾ್ಂಚಯರ್, 2019 ಜನೆರ್ 06 ಆಯಾಾ ರಾ ಸ್ತ್ಂಜರ್ 6.30 ವ್ಚರಾರ್, ಮ್ಾ ಯಾನ ೊ ಳ್ಳ ಮಾ್ಂಚ ಶ್ಂಕೆು ್ಂತ್ 205 ವೆ್ಂ ಕ್ಯಾ್ಂ ಜಾವ್ನ ರನಿ ಕ್ರ ಸ್ತಾ ಆನಿ ಪಂಗಾಾ ಥಾವ್ನ , `ಸಂಗೋತ್ ಸುನಮಿ-2' ಸಂಗೋತ್ ಸ್ತ್ಂಜ್ ಸ್ತದರ್ ಜಾತಲಿ.

ಗ್ಳಡಸ ಲ್ಹ್ಂನಿ ಜವಾಣ್ ವಾ್ಂಟೆಯ ್ಂ. ತ್ಂಚ್ಂ ಜವಾಣ್ ವಾ್ಂಟ್ಲ್ಪ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಸ್ಲಟಿ ಸ್ಂಟ್ರ ಲ್ ರೈರ್ವ ೋ ಸಾ ೋಶನಲ್ಹಗ್ಂಯ್ ಜಾರ್್ಂ. ದೇವ್ ಬರ್ಂ

ರನಿ ಕ್ರ ಸ್ತಾ , ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯ್ಲ, ಬಬ್ಲತ, ಜೊೋಶ್ಲ್, ರಿೋನ, ಆಲಿವ ನ್, ಆ್ಂಜಲಿನ್, ವೆಲಿಟ್ಲ್, ಸ್ಲಾ ೋವನ್, ಶಲ್ಹಪ , ಶರಣ್, ಲೋನ, ರ್ಸ್ಲಯ ಆನಿ ಧಾಕುಾ ರ್್ಂ ರಿಶಲ್ ಮೆಲ್ಹಬ ಉಡಿಾ ್ಂ ಆನಿ ಸ್ಲ್ಂತಿಮೆ್ಂತಳ್ ಪದಾ್ಂ ಗಾಯ್ಾ ಲಿ್ಂ. ರಾಜೇಶ್ರಾಜೇ್ಂದರ ಮೊಯಿಯ ಆನಿ ಸಂಜಯ್ ರಡಿರ ಗಸ್‍ಲ ಸಂಗೋತ್ ದಿತರ್. ದೊೋಸ್ಲಾ ಕಲ್ಹಕ್ರ್ ಫೆಮಾಾಯಿ ಹಾ್ಂಚ ಥಾವ್ನ ಫಕಣ್ಟ್ಂ, ಹೆನಿಸ ಲ್ ಫೆಮಾಾಯಿ ಆನಿ ಪಂಗಾಾ ಥಾವ್ನ ನಚ್ ಸ್ತದರ್ ಜಾತರ್. ರೋಶನ್ ಕ್ರ ಸ್ತಾ , ಆವ್ಲ್ ನೈನಡ್ ತಶೆ್ಂಚ್ ಸ್ಲರ್ವ ಸಾ ರ್ ಫೆಮಾಾಯಿ ಕ್ಯಾ್ಂ ಸ್ತ್ಂಬಾಳ್ಾ ರ್. ಸವಾಯೆಂಕ್ ಧ್ಮ್ಯಯರ್ಥಯ ಪ್ ವೇಶ್ ಆಸ್ಟ. --------------------------------------------------

ವೈಟ್ ಡ್ಟವ್ಕ್ ಹೆಂಚೆಂ ಭುಕೆಲ್ಲ ು ೆಂಕ್ ಜ್ಯವಾಣ್

ಗೆಲ್ಹೊ ಹಫಾಾ ೊ ್ಂತ್ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯೊ ಾ ವೈಟ್ ಡ್ಟವ್ಸ ಹಾಣ್ಂ 62 ಪ್ರ ಯಸ್‍ಲಾ ದಾದಾಯ ೊ ್ಂಕ್, 58 ಸ್ಲಾ ರೋಯಾ್ಂಕ್ ತಸ್ಂಚ್ 41 ಭುಗಾೊ ಾ್ಂಕ್ ತ್ಂಚ್ಯೊ

ಕರ್ಂ ಕೋರಿೋನ್ ಆನಿ ಸ್ಲಬಂದಿ ತುಮಾಚ ೊ ಬರಾೊ ಮ್ನಕ್ ಆನಿ ವಾ್ಂವ್ಾ ಕ್. 48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಟಿೋಚರ್ ರೊೋಜಿ ಗೊೋವಿಯಸ್ತ ಆನಿ ನ!

----------------------------------------------------

ವಾಚ್ಯ್ ು ೆಂನೊ:

ಸೈ್ಂಟ್ ಆಗೆನ ಸ್‍ಲ ಪ್ರ ೈಮೆರಿ ಶ್ಲ್ಹಚ ನಿವೃತ್ ಶಕ್ಷಕ ರೋಜಿ ಗೊೋವ್ಯ್ಸ್‍ಲ, ದೇವಾಧೋನ್ ಅಬು್ಂದಿಯ್ಸ್‍ಲ ಮಾಕ್ಾ ಗೊೋವ್ಯ್ಸ್ತಚ ಪತಿಣ್, ಆವಯ್ ಡ್ಟ| ಕ್ಮೆಾಲಿಟ್ಲ್ (ನಿವೃತ್ ಪರ ನಿಸ ಪ್ಲ್ - ಬೆಸ್ಂಟ್ ಸ್ತ್ಂಜ ಕ್ಲೇಜಿಚ)/ವ್ನೆಸ ್ಂಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಡ್ದನಲ್ಾ , ರನಲ್ಾ /ಫೇ, ಬೊನಲ್ಾ /ಗೆರ ಟ್ಲ್ಾ , ಆನಾಲ್ಾ /ನಿೋನ ಆನಿ ಸಂತೊೋಷ್, ಹಾೊ ಚ್ ಜನೆರ್ 3, 2019 ವೆರ್ ದೇವಾಧೋನ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚ ಅ್ಂತಿಮ್ ವ್ಧ ಬೊ್ಂದೆಲ್ ಸ್ತ್ಂತ್ ಲರಸ್ತಚ್ಯೊ ಇಗಜಾ್ಂತ್ ಜನೆರ್ 5 ವೆರ್ 3:೦೦ ವರಾರ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಯೊ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಕ್, ಸೈರಾೊ -ಧೈರಾೊ ್ಂಕ್, ಈಷಾಾ ್ಂಮಂತರ ್ಂಕ್ ವ್ೋಜ್ ಶೃದಾಿ ್ಂಜಲಿ ಅಪಾತ. ----------------------------------------------------

ತ್ತಮ್ಜ್ ು ಖಬೊ್ , ಚಿತಾ್ ೆಂ, ಜಾಹ್ ತಾೆಂ ಧಾಡೆಂಕ್

ಜರ್ ತ್ತಮ್ಯಿ ೆಂ ವಿೋಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ

ವಿಳ್ಚ್ಸ್ತ:

ರುಚ್ಯಾ , ತೆಂ ಹೆರಾೆಂಕ್ೋ ಸ್ಟೆಂಗಾ.

veezkonkani@gmail.com

-ಸಂ. 49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನ್ ಸ್ತ ಶಾಲ್ಕ್ ರಾಜ್ು ಮಟ್ಯಾ ರ್ ಪ್ ಥಮ್ ಸ್ಟಾ ನ್

ವ್ದಾೊ ಥಿಾಣ್ಂನಿ ಗದಗಾ್ಂತ್ ಜಾಲ್ಹಯ ೊ ರಾಜ್ೊ ಮ್ಟ್ಲ್ಾ ಚ್ಯೊ ವ್ಜಾ್ ನ್ ಪರ ದಶಾನ್ಂತ್ ಪರ ಥಮ್ ಸ್ತಥ ನ್ ಜೊಡ್ಟಯ ್ಂ. ವ್ದಾೊ ಥಿಾ ಶೇನ್ ಪರ ಯಾ್ಂಕ ರಡಿರ ಗಸ್‍ಲ ಆನಿ ಲಿೋಶ್ ಕರ ಸಾ ಲ್ ರಡಿರ ಗಸ್‍ಲ ಧಾವಾೊ ವಗಾಾ್ಂತಿಯ ್ಂ ಹಾಣ್ಂ, ’ಒಪಾ ಮೈಜೇಶನ್ ಒಫ್ ದ ಪ್ಲರ ಡ್ಕ್ಷನ್ ಒಫ್ ಗರ ೋನ್ ಎನಜಿಾ’ ಹಾೊ ಸಪ ಧಾೊ ಾ್ಂತ್ ಪ್ತ್ರ ಘೆತ್ಲಯ . ಡಿಪ್ಟ್ಾಮೆ್ಂಟ್ ಒಫ್ ಪಬ್ಲಯ ಕ್ ಇನ್ಸ್‍ಲಟ್ರ ಕೆ ನ್, ಬೆ್ಂಗಳೂರ ಹಾಣ್ಂ ಡಿಸ್ಲಾ ರಕ್ಾ ಇನ್ಸ್‍ಲಟಿಟ್ಯೊ ಟ್ ಒಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎ್ಂಡ್ ಟೆರ ೋಯಿನ ್ಂಗ್, ಗದಗ್ ಹಾ್ಂಗಾಸರ್ ಹೆ್ಂ ಚಲಯಿರ್ಯ ್ಂ.

ಸೈ್ಂಟ್ ಆಗೆನ ಸ್‍ಲ ಹೈಸೂ್ ಲ್ಹಚ್ಂ ದೊಗಾ್ಂ 51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪ್ಯ ೊ ಯ್ಲೋಜನ ವ್ಶ್ೊ ್ಂತ್ ಉಲವ್ನ ಶೇನ್ ಆನಿ ಲಿೋಶ್ ಮ್ಾ ಣ್ಟಲಿ್ಂ ಕೋ, ಹೆ್ಂ ಸ್ತಯ್ನ್ಸ ಪರ ದಶಾನ್ ಜರ್ ಯ್ಶಸ್ಲವ ೋ ಜಾರ್್ಂ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ ಲೋಕ್ಕ್ ಪಯೆ ಉರಂವ್್ ಕುಮ್ಕ್ ಕತಾರ್್ಂ ಮ್ಾ ಣ್. ವ್್ಂಡ್ ಮಿಲ್ಹಯ ್ಂ ಪ್ರ ಸ್‍ಲ ಹೆ್ಂ ತ್ಂಚ್ಂ ಸೋಲ್ಹರ್ ಯ್ಲೋಜನ್ ಪರಿಸರಾಕೋ ಬರ್ಂ ಮ್ಾ ಣ್ ತಣ್ಂ ತ್ಂಚೊ ವಾದ್ ಮಾ್ಂಡ್ದಯ . ----------------------------------------------------

ಆಡ್ಳಾಾ ೊ ಬರಾಬರ್ ಹೈಸೂ್ ಲ್ ಗೌರ ್ಂಡ್ಟರ್ ಜಮೆಾ ರ್. ಹಾ್ಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ರ್್ಂ ಸಂಗೋತ್, ಸ್ತ್ಂಸ್ ೃತಿಕ್ ಕ್ಯ್ಾಕರ ಮ್, ಖೆಳ್ ಆನಿ ಏಕ್ಮೆಕ್ಚ ವಳ್ಕ್ ಕಚೊಾ ಸುಯ್ಲೋಗ್ ಆನಿ ತೊ ಉಪ್ರ ್ಂತ್ ರಾತಚ ್ಂ ಜವಾಣ್.

ಸೆಂಟ್ ಎಲೋಯ್ಕ್ ಯಸ್ತ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯು ಪನು ಯ ವಿದ್ವು ರ್ಯೆಂಚೆಂ ಸಹಮಲ್ನ್

ಜನೆರ್ 12 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾ್ಂತಯ ೊ ಲೇಡಿಸ್‍ಲ ಕಯ ಬಾ್ಂತ್ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯೊ ಾ ಸೈ್ಂಟ್ ಎಲೋಯಿಸ ಯ್ಸ್‍ಲ ಅಲ್ಕೊ ಮಾನ ಯ್ ಎಸೋಸ್ಲಯೇಶನಚ್ಂ 2019 ಸಹಮಿಲನ್ ಮಾ್ಂಡನ್ ಹಾಡ್ಟಯ ್ಂ.

ಜರ್ ತು್ಂ ಹಾೊ ಶಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ತಥ ೊ ್ಂಚೊ ಆದೊಯ ವ್ದಾೊ ಥಿಾ, ತರ್ ಹಾ್ಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ತ ತುಕ್ ಆನಿ ತುಜಾೊ ಕುಟ್ಲ್ಮ ಕ್ ಪ್ತ್ರ ಘೆ್ಂವ್್ ಹಾೊ ಸಹಮಿಲನ್ಂತ್. ಜವಾಿ ಕ್ ರ. 300 ಕಮಿಟಿ ಸ್ತ್ಂದಾೊ ್ಂಲ್ಹಗ್ಂ ಮೆಳಾಾ ತ್ ವ ತೊ ಚ್ ದಿಸ್ತ ಮೈದಾನರ್ ಘೆವೆೊ ತ.

600 ವಯ್ರ ದಾದೆಯ ಆನಿ ಸ್ಲಾ ರೋ ವ್ದಾೊ ಥಿಾ ಸೈ್ಂಟ್ ಎಲೋಯಿಸ ಯ್ಸ್‍ಲ ಕ್ರ್ಜ್ ಸಂಸ್ತಥ ೊ ್ಂಚ ಮಂಗ್ಳು ರಾ್ಂತ್ ತ್ಂಚ್ಯೊ ಕುಟ್ಲ್ಮ , ಸ್ಲಬಂದಿ ಆನಿ

Phone: SACAA office (0824- 2449710) committee members (9741162025, 9845023518, 9739546317) 52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Chicago  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Chicago. Edited and Printed by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers. For F...

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Chicago  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Chicago. Edited and Printed by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers. For F...