Page 49

ರಂಗೀನ್ ಕಾಯಾಸಕ್ ದೊನಾಿ ರಾಿಂ 2 ತೆಿಂ ರಾತಿಿಂ 10:30

ವಲಟ ರ ನಂದಳರ್ಕನ್ ರ್ಕಸಡ್ಬುೆ ಎ ನ್ ಪಾಟ್ೆ ಯ 30 ವರ್ಸಿಂನಿ ರ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ವವೆ ಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜಸವಂತ್ತಿಂಚಾಯ ಕುಮೆಾ ಕ್ ಬರೆಿಂ ಮ್ಹಗ್ತೆ ಿಂ. ತೊ ಮ್ಾ ಣಲ, ಗವಒಎಮ್ ನಹಿಂಚ್ ಏಕ್ ಗಯ್ನ್ ಸಪ ರ್ಧಸ, ಬಗರ ಏಕ್ ಬಾಿಂದ್ ವಡಂವೊ್ ಖರ ರ್ಿಂಖ್ಲವ್. ಹಿಂಗಸರ ಸವ್ಸ ಗಲ್ಮಿ ಿಂತೊೆ ಲೀಕ್ ಮೆಳಟ ಆನಿ ಆಪೊೆ ಬಾಿಂದ್ ಘಟ್ ಕತ್ತಸ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ ತ್ತಣೆಿಂ.

ಸಟ ೀವನ್ ಮ್ಮಸಾ ತ್ತನ್ ಧನಯ ವದ್ ಅಪುಸನ್, ಸವಸಿಂಕ್ ಜಾಣಿಿಂ ಹಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ಯ್ಶಸವ ೀ ಜಾಿಂವ್ಾ ಕುಮ್ಕ್ ರ್ಕಲ್ಮಯ ತ್ತಿಂಕಾಿಂ ದೇವ್ ಬರೆಿಂ ಕರುಿಂ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ.ಲ್ಮಗಿಂ ಲ್ಮಗಿಂ 1,500 ಲೀಕ್ ಹಯ ರಂಗ

ಪಯಾಸಿಂತ್ ಬಸ್ರನ್ ಹಿಂ ಕೊಿಂಕಣಿ ಗಯ್ನಾಚ್ಣಿಂ ವಾ ಡೆೆ ಿಂ ಫೆಸತ ಸಂತೊೀರ್ನ್, ತ್ತಳಯಾಿಂನಿ, ಕುಕಾರಾಯ ಿಂನಿ ಆಪೊೆ ಸಂತೊಸ ಪಾಚಾರುನ್ ಘರಾ ಗ್ತಲ. ಪೆೆ ೀಕ್ಷಕಾಿಂಚ್ಣಿಂ ಹೊಲ್ಮಿಂತ್ ವತಸನ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೆಚವ ಣೆಕ್ ಫ್ಯವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಿಂ ಜಾವ್ ಸ್ೆ ಿಂ. ಅಸಲ್ಲಿಂ ಫೆರ್ತ ಿಂ ಮಂಗುಿ ರಾಿಂತ್, ಉಡುಪಿಿಂತ್ಯ್ಕೀ ಜಾಿಂವ್ ಮ್ಾ ಳಿ ಮ್ಾ ಜಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಅತೆೆ ಗ. ರ್ಕಸಡ್ಬುೆ ಯ ಚಾಯ ಸವ್ಸ ರ್ಿಂದ್ಲಯ ಿಂಕ್ ವೀಜ್ ಕೊಿಂಕಣಿಚ್ಣ ಧನಯ ವದ್. ದುರ್ೆ ಯ ದರ್ ನವೆಿಂಬರ 10 ವೆರ ಇಿಂಡಿಯ್ನ್ ಸ್ಕಾ ಲ್ ರ್ಲ್ಮಿಂತ್ ವವೆ ಡ್ಯ ಿಂಚ್ಣಿಂ ಸಹಮ್ಮಲನ್ ಆಸ್ೆ ಿಂ. ಹ್ಯ

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...