Page 40

ಆನಿ ಜೊಸ್ಫ್ ವೇಗಸ, ಆನಿಮೇಟರ ಕಡ್ಬ ಶಾಖ್ಲ ಹಜರ ಆಸ್ೆ . ಜೈಸನ್ ಲ್ಲರಯ್ ಪಿರರಾ, ದಯೆಸ್ಜಿಚೊ ಯುವ ಅಧಯ ಕ್ಷ್, ಫೆವಶಾ ಮೊಿಂತೆರ ರ್ಜರಾಲ್ ಕಾಯ್ಸದಶಸ, ಅನಿೀರ್ಶ ಲೀಬೊ ಸಹ ಕಾಯ್ಸದಶಸ, ಜೇಮ್ಸ ಕಿೆ ಶಲ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ, ರಕಿೆ ತ್ ಪಿಿಂಟೊ, ಫೆ ಯ್ಲ್ ಗೆ ಯ ಡಸನ್ ಕೊೆ ಸ, ರಶಾ ತ್ತ ಪಿರರಾ, ಫ್ಯ| ಪಿೀಟರ ಗನಾಸ ಲ್ಲವ ಸ, ಫ್ಯ| ಅನಿಲ್ ರೀಶನ್ ಲೀಬೊ ಹಯ ಕಾಯಾಸಕ್ ಹಜರ ಆಸ್ೆ . ಬಿಸಪ ಹನಿೆ ನ್ ಡಿವೈಸ-2018 ಉದ್ಲಘ ಟನ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಫ್ಯ| ರನಾಲ್ಾ ಲೀಬೊನ್ ಕಡ್ಬಾಚಿ ಚರಿತ್ತೆ ಆನಿ ಕುಟ್ಾ ಿಂ ವಶಾಯ ಿಂತ್ ರ್ಿಂಗ್ತೆ ಿಂ. ರಯ್ ಕಾಯ ಸ್ತ ಲ್ಲನೊನ್ ಯುವಜಣ್ ಜಾವ್ ರ್ತ್ ಆಯೆ್ ತಸ್ಿಂ ಫ್ಯಲ್ಮಯ ಿಂಚ್ಣ ಮುಖೆಲ್ಲ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಬದ್ಲೆ ವಣೆ ಬರಾಬರ ಮುಖೆಲ್ಮಯ ಿಂನಿ ತ್ತಿಂಚೊ ಪಾತ್ೆ ಸಮ್ಪಿಸತ್ ರಿತಿನ್ ಖೆಳ್ಿಂಕ್ ಉಲ ದಲ. ---------------------------------------------------------

ಸ್ಕಕ ಟ್ ಗೈಡ ಪರಿೀಕ್ಲಷ ೆಂತ್ರ ಸ್ತೆಂ. ಜ್ಸಫ್ ಶ್ಯಲ್ಲ್ಕ್ ರಾಜ್ೊ ಪುರಸ್ತಕ ರ್

ಬಿಸಪ ಆನಿ ಕನಾಸಟಕ ರಿೀಜನಲ್ ಯೂತ್ ಕಮ್ಮಶನ್ ಚೇರಮೇನ್ ಬಿಸಪ ದೊ| ಹನಿೆ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾನ್ ರ್ಕಲ್ಲಿಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೆ ಜಾವ್್ ರಯ್ ಕಾಯ ಸ್ತ ಲ್ಲನೊ, ಕನಾಸಟಕ ಕೊಿಂಕಣಿ ರ್ಹತಯ ಅಕಾಡೆಮ್ಮಚೊ ಮ್ಹಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ್; ಫ್ಯ| ಆಲ್ಲಿ ರಡ ರ್ಜ. ಪಿಿಂಟೊ, ವಕಾರ ಫೊರನ್, ಸೈಿಂಟ್ ಪಾವ್ೆ ಈಸಟ ನ್ಸ ಡಿೀನರಿ ಪುತುತ ರ; ಫ್ಯ| ರನಾಲ್ಾ ಲೀಬೊ, ವಗರ, ಸೈಿಂಟ್ ಜೊಕಿಮ್ಸ ಚಚ್ಸ, ಕಡ್ಬ; ಫ್ಯ| ರನಾಲ್ಾ ಪೆ ಕಾರ್ಶ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ, ದರೆಕೊತ ರ; ಫ್ಯ| ಅಶವ ನ್ ಲೀಹತ್ ಕಾಡೀಸಝಾ, ಸಹ ದಗದ ಶಸಕ್, ಐಸವೈಎಮ್, ಮಂಗುಿ ರ ದಯೆಸ್ಜ್; ಫ್ಯ| ಪೆ ವೀಣ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾ, ದರೆಕೊತ ರ ಐಸವಯೆಮ್ ಸೈಿಂಟ್ ಪಾವ್ೆ ಈಸಟ ನ್ಸ ಡಿೀನರಿ, ಪುತುತ ರ; ಲುವಸ ಮ್ಸಾ ರನಾ ಸ, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ್; ಜಸಿಂತ ವೇಗಸ, ಕಾಯ್ಸದಶಸ, ಫಿಗಸಜ್ ಸಲಹ ಮಂಡ್ಳ ಪುತುತ ರ

ಸೌಾ ಟ್ ಗೈಡ ಪರಿೀರ್ಕೆ ಿಂತ್ ಕುಿಂದ್ಲಪುರ ರ್ಿಂ. ಜೊಸ್ಫ್ ಶಾಲ್ಮಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪುರರ್ಾ ರ ಲ್ಮಬಾೆ . ಭಾರತ್ ಸೌಾ ಟ್ ಗೈಡ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ರಾ , ಬ್ರಿಂಗಳೂರು ಹಣಿಿಂ 20172018 ವರ್ಸಿಂತ್ ಚಲಯ್ಕಲ್ಮೆ ಯ ರಾಜ್ಯ ಪುರರ್ಾ ರ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...