Page 4

ಮ್ಾ ಳಯ ರ ರ್ಹತ್ಯ ವಚಿರ್ಜ ಆನಿ ಸ್ರರ ಪಿಯೆರ್ಜ ಮ್ಾ ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹತ್ೆ . ಕಿತೆಿಂಯ್ ರ್ಧನ್ ಕರಿರ್ಜ, ದುಡು ಜೊಡಿರ್ಜ ಹ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಝಳಾ ಲ್ಲೆ ಿಂಚ್ ನಾ. ಕಾಮ್ ಕಚ್ಣಸ ವಶಿಂ ಪಯೆೆ ಿಂ ಥಾವ್್ ಮ್ಾ ರ್ಜ ತರ್ಕೆ ಿಂತ್ ಗ್ತಲ್ಲೆ ಿಂಚ್ ನಾ. ಕಾಮ್ ಕರಿರ್ಜ ಮ್ಾ ಳ್ಿ ತಿತಿೆ ಉಬಾಸ ಮ್ಹಾ ಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲೆ ಚ್. ಮ್ಹಾ ಕಾ ಉಬಾಸ ಆಸಲ್ಲೆ ಹಿಂವೆಿಂ ಇಿಂಗೆ ಶಾಿಂತ್ ಎಮ್. ಎ. ಕರಿರ್ಜ. ಏಕ್ ಲ್ಲಕ್ ರರ ಜಾಯ್ೆ ಯ್ ಮ್ಾ ಣ್. ಬಿ. ಎ. ಸಯ್ಕತ ಸಂಪಂವ್ಾ ಜಾಲ್ಲನಾ. ಹಿಂ ರ್ಕದ್ಲಳ ಜಾಲ್ಲಿಂನಾಗೀ ಹಚ್ಣ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಮ್ಾ ಜಾ ಜಿವತ್ತಿಂತ್ ಹರ ಕಸಲ್ಲ ಉಬಾಸ ಉಲ್ಲಸಚ್ ನಾ.

ಆಸಲ್ಮೆ ಯ ಮ್ಾ ಜಾ ಭಯ್ಕೆ ಕ್ ಮ್ಹಮ್ಮಾ ಚೊ ಪೊೀಸಟ ಮೆಳ್ಿ . ತ್ತಚ್ಣ ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಕಾಜಾರಿೀ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೆಿಂ ಪುತುತ ರಾಿಂತ್ ವಚೊನ್ ತ್ತಚಿ ಜಿಣಿ ರ್ರಿಂಕ್ ಲ್ಮಗ್ತೆ ಿಂ. ಮ್ಹಮ್ಮಾ ಕ್ ತವಳ್ ಇಲ್ಲೆ ಿಂಶಿಂ ಪೆನಶ ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಿಂ. ಲಗಬಗ ತಿನಿಶ ಿಂ ರುಪಯ್. ಪಪಪ ಲ್ಮನಿಶ ತೊಡಿಿಂ ಕಾಮ್ಹ ಕತಸಲ. ಇನಾರ್ಮ್ಹಚಾ ಹೊಟ್ಲ್ಮಿಂತ್ ಲಡ್ೆ ಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕತಸಲ. ತೊಡೆ ಪಾವಟ ಿಂ ತ್ತಿಂಕಾನಾತ್ತೆ ಯ ರ ಘರಾ ರಾವತ ಲ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಮ್ಮಾ ಚಾ ಪೆನಶ ನಾಿಂತ್ ದೀಸ ವಚಜಯ್ ಆಸಲ್ಲೆ . ಕಸಲ್ಲಿಂಯ್ ವೃತಿತ ಪರ ಶಕಾಪ್ ರ್ಕಲ್ಮಯ ರ ಬರೆಿಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಹಿಂವೆಿಂ ಪಿಯುಸ ಕಚ್ಣಸ ಬದ್ಲೆ ಕ್ ಪೊಲ್ಲಟ್ಕಿ್ ಕಾಿಂತ್ ರ್ಕಮ್ಮಕಲ್ ಇಿಂಜಿನಿಯ್ರಿಿಂಗ ಕಾಣೆೆ ವ್್ ಸಕಾಾ ಿಂಚಾಕಿೀ ವಡೆೆ ಿಂ ತ್ತಿಂತಿ ದವಲ್ಲಸಿಂ. ಉಪಾೆ ಿಂತ್ ಸವರಿ ರ್ಿಂ. ಲುವಸ ರ್ಿಂರ್ಜಚಾ ಕೊಲ್ಲಜಿಕ್ ಪಾವೆ . ಹಿಂಗಚರ ದೊನ್ ವರ್ಸಿಂ ಬಯಾಸನ್ ಗ್ತಲ್ಲಿಂ. ಹಿಂವ್ ಪಯಾೆ ಯ ಬಿ. ಎ. ಥಾವ್್ ದುರ್ೆ ಯ ಬಿಯೆಕ್ ವೆಚ್ಣ ವೆಳಿಂ ಆರ್ಥಸಕ್ ಸಂಕಷ್ಟಟ ವವಸಿಂ ತೆಿಂವೀ ಚುರ್ಕೆ ಿಂ. 1985-86 ಇಸ್ವ ಿಂತ್ ಪಪಪ -ಮ್ಮ್ಮಾ ಚವದ ದರ್ಿಂಚಾ ಅಿಂತರಾಿಂತ್ ಸರನ್ ಹಿಂವ್ ಎಕುಸ ರಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಹ ವೆಳರ ಸ್ರರ ಬಳ್ ಜಾಲ. ಮ್ಹಾ ಕಾ ಇಸತೆಸಲ್ಮಯ ಚಿ ಗತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ . ಗ್ತಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಘರ, ದಲ್ಲೆ ಕಡೆ ರ್ಜವಣ್.. ಕಿತೆಿಂಗೀ ಮ್ಾ ಣತ ತ್ ನಾ ಯ್..ತಶ ಜಾಲ್ಲ ಮ್ಾ ಜಿ ಜಿಣಿ. ಖಂಯ್ ವಚರ್ಜ, ಕಿತೆಿಂ ಕರಿರ್ಜ ಮ್ಾ ಳ್ಿ ಿಂ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಕಳತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ ಿಂ. ಕಳತ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಿಂ ಕಿತೆಿಂಗೀ

ಹಿಂವ್ ಗೀಡುಬ್ರಿಂಗಲ್ಲ ಬರಿ ಭಂವೊನ್ ಆರ್ತ ನಾ, ಮ್ಹಾ ಕಾ ‘ನೊವೊೆ ’ ನಾಟಕಾಿಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಿಂಕ್ ಆಪವೆೆ ಿಂ ಆಯೆೆ ಿಂ. ಕಶಿಂ ಆಯೆೆ ಿಂ ಕಿತ್ತಯ ಕ್ ಆಯೆೆ ಿಂ ಎಕಿಾ ಕಳತ್ ನಾ. ಹಿಂವ್ ಎಕ್ ದೊೀನ್ ಸಕಿಸ ಟ ಚಡ್ವ್್ ಚ್ ಅಭಾಯ ಸ ಕತಸಲಿಂ. ನಾಟಕಾಕ್ ಅಸಲೆ ಚ್ ದರೆಕೊತ ರ ಮ್ಾ ಣ್ ನಾತ್ಲೆ . ಕೊಣ್ ಕತ್ತಸಗೀ ತೊಚ್ ದರೆಕೊತ ರ. ಎಮ್ಮಾ ಬಾಯ್ ನರ್ಜೆ ತ್ ಚಡಿತ್ ವೊರ್ಜಿಂ ಮ್ಹತೆಿಂ ಮ್ಹತಸಲ್ಲ. ನಾಿಂವಡಿತ ಕ್ ಜಾಯೆತ ಡೈರಕಟ ರಾಿಂನಿ ನಾಟಕ್ ಅಭಾಯ ಸವೆಳಿಂ ಆಮ್ಹಾ ಿಂ ಭೆಟ್ ದಲ್ಲೆ . ತ್ತಿಂತು ಎಡಿಾ ಸಕೇರಿನ್ ರ್ಿಂಗಲ್ಲೆ ಕೊಣೆ ಕಶಿಂ ಆನಿ ಸ್ಟ ೀಜಿರ ಖಂಯ್ ರಾವರ್ಜ ಮ್ಾ ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿಂವೆಿಂ ಮ್ತಿಿಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಧಲ್ಲಸ. ನಾಟಕಾಿಂತ್ ಅಿಂತರಫಿಗಸರ್ಜ ಮ್ಟ್ಟ ರ ಹಿಂವೆಿಂ ‘ಉತಿತ ಮ್ ನಟ್-ಪಯ್ಕೆ ಪೆ ಶಸತ ’ ಜೊಡಿೆ . ಢೊಲ್ಲಿ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...