Page 34

ದಿವಳಿ ದಿವ್ಿ

ದವಳ ದವೆವ ಲ್ಮಯಾತ ಕೃಷ್ಟೆ , ಘರಾ ಆಿಂಗಣ್ ಭರಿ ಹಜಾರ ಬಣ್ೆ ಬಣೆ ರಂಗೀಲ್ಲ ಮ್ರ್ಧಯ ,ಲ್ಮಯಾತ ಪೊಣೆತ ರ್ಲ ಹಜಾರ ಘರಾ ರ್ವ ಗತ ಲಕುಮ್ಮ ಕೃಷ್ಟೆ , ರಾರ್ಧ ರಮ್ಣ ಆನಂದ ವಹರ ದವಳ ಪಬ್ರಸ ಭಕಿತ ಶೆ ೦ಗರ , ಅಪಸಣ್ ತುಕಾಾ ರಮ್ಣ ರಾಖ

ಫುಲ್ಮಿಂ ಪೆ ದಶಸನ್ ಆನಿ ದವೆ. ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂಕ್ ಗಡೆಶ ಿಂ ಅನಿ ಲ್ಮಾ ನ್ ರ್ಖಣ್ ದಲ್ಲಿಂ. ಭರತ್ತ ನಾಟಯ ಿಂ, ಜನಪದ ನಾಚ್, ಕೊೀಲ್ಮಟ, ರಾಜರ್ಾ ನಿ ನಾಚ್, ಗುಜರಾರ್ಥ ನಾಚ್, ಕಾಶಾ ೀರಿ ನಾಚ್ ಆನಿ ಬ್ರಿಂಗಳ ನಾಚ್ ದೊಳಯ ಿಂಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸತ ದೀಲ್ಮಗ್ತೆ . --------------------------------------------------------34 ವೀಜ್ ಕ

ದವೆವ ನ ದವೊವ ೀ ಲಯ್ಕತ್ತ ಕೃಷ್ಟೆ , ಭಕಿತ ಶೆ ರ್ಧ್ ಭರಿ ಆತಾ ಒವಳ್ದ ಆರತಿ ಕರತ್ತ ಕೃಷ್ಟೆ ,ಘರಾ ಭರಿ ಆನಂದ ಶಾಯ ಮ್ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...