Page 32

ಪಾವನಾ, ಇಗರ್ಜಸ ಭಾಯ್ೆ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಸತ ರೀಯಾಿಂನಿ ರ್ಿಂಗತ್ತ ಮೆಳ್ನ್ ತ್ತಿಂಚೊ ತ್ತಳ್ ಉಭಾಚಿಸ ಗಜ್ಸ ಅತಯ ವರ್ಶಯ ಜಾವ್ ರ್. ರಾಜಕಿೀಯ್, ಸಮ್ಹಜಿಕ್, ಆರ್ಥಸಕ್ ಸಂಗತ ಿಂನಿ ಸತ ರೀಯಾಿಂನಿ ಪಾತ್ೆ ಘೆವ್್ ತ್ತಿಂಚೊ ಎಕವ ಟ್ ದ್ಲಖಂವ್ ಗಜ್ಸ ಆರ್. ಸಾ ಳೀಯ್ ಎಲ್ಲರ್ಿಂವಿಂನಿ ಪಾತ್ೆ ಘೆವ್್ , ಸಕಾಸರಿ ಕಾಮ್ಹಿಂ ಆಪಿೆ ಿಂ ಕರುನ್, ವಡ್ಯ ಿಂನಿ-ಗೆ ಮ್ಹಿಂನಿ ಮುರ್ಖರ ಯೇವ್್ ಆಪೆೆ ಿಂ ಮುಖೇಲಪ ಣ್ ದ್ಲಖಂವೊ್ ವೇಳ್ ಆಯಾೆ . ಗ್ತಲ್ಮಯ ವರ್ಸ ದಯೆಸ್ಜಿಿಂತ್ ಸತ ರೀಯಾಿಂಚಾಯ ಸವ ಪಂಗಾ ಿಂಕ್ ಸಕಾಸರಾ ಥಾವ್್ ಲ್ಮಗಿಂ ಲ್ಮಗಿಂ ರುಪಯ್ 5, 50, 45, 934 ಉಣಯ ಸಂಕಾಯ ತ್ತಯ ಿಂಕ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಮೆಳಿ ಯ ತ್. ಆಮ್ಮ ಆಮ್ಹ್ ಯ ಯುವಜಣಿಂಕ್ ಸಕಾಸರಿ ಕಾಮ್ಹಿಂಕ್ ಭತಿಸ ಜಾಿಂವ್ಾ ಉತೆತ ೀಜನ್ ದೀಿಂವ್ಾ ಜಾಯ್. ಹೇಝಲ್ ಡಿ’ಲ್ಲೀಮ್ಹ, ಉಡುಪಿ ಡಿೀನರಿಚಾಯ ಸತ ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಹಣೆಿಂ ಸವಸಿಂಕ್ ರ್ವ ಗತ್ ಮ್ಹಗೆ . ಆನಿಟ್ ಮೊೀನಿಸ ಕಾಯ್ಸದಶಸನ್ ಧನಯ ವದ್ ಅಪಿಸಲ್ಲ, ಪೆೆ ಸಲ್ಮೆ ಆಳವ ಆನಿ ವನುತ್ತ ನೊರನಾಾ ಹಣಿಿಂ ಕಾಯೆಸಿಂ ಚಲವ್್ ವೆಾ ಲ್ಲಿಂ.

ಬಜೊೆ ೀಡಿಿಂತ್ತೆ ಯ ಪಾಯ ಸ್ರಟ ರಲ್ ಇನ್ಸಟಟ್ಯಯ ಟ್ಿಂತ್ ಚಲೆ . ಮಂಗುಿ ಚೊಸ ಬಿಸಪ ಮ್ಹ| ದೊ| ಪಿೀಟರ ಪಾವ್ೆ ಸಲ್ಮಾ ನಾಾ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ರ್ಾ ನಾರ ಆಸ್ರೆ . ಫ್ಯ| ವನ್ಸ ಿಂಟ್ ಮೊಿಂತರ ರ್ೆ ಾ ಪಕ್ ಶಾಿಂತಿ ಕಿರಣ್ ಹಣೆಿಂ ಮ್ಮೀರ್ ವೆಳರ ಶಮ್ಹಸಿಂವ್ ರ್ಿಂಗೆ . ಸಭಾರ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಲ್ಮಯ್ಕಕ್ ಹಯ ಸಂಭೆ ಮ್ಹಕ್ ಹಜರ ಆಸ್ೆ . ಮುಖೆಲ್ ಸೈರ ಫ್ಯ| ಡ್ಯಾನ್ ವಸ, ರೆಕಟ ರ ಸೈಿಂಟ್ ಎಲೀಯ್ಕಸ ಯ್ಸ ಕಾಲ್ಲಜ್ ಉಲವ್್ ಆತ್ತಿಂಚಾಯ ಯುವಜಣಿಂಚಿಿಂ ಪಂಥಾಹವ ನಾಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಿಂಕ್ ತ್ತಿಂಚಾಯ ಜಿೀವನಾಿಂತ್ ಜಯ್ತ ಜೊಡುಿಂಕ್ ಆಸ್್ ಸಹಯ್ ಪಂಗಡ, ಕುಟ್ಾ ಚೊ ಸಹಕಾರ, ಉಣೊ ಜಾವ್್ ಯೆತ್ತ ಮ್ಾ ಳ್ಿಂ. ಅಸ್ಿಂ ಜಾವ್್ ಆಯೆ್ ಯುವಜಣ್ ವಡ್ನಾತ್ಲ್ಲೆ ವಯ ಕಿತ ಜಾಲ್ಮಯ ತ್. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಲಹದ್ಲರ ಹಯ ವಶಿಂ ಶಕ್ಷಣ್ ದತ್ತತ್. ಆಮ್ಹಾ ಿಂ ಜಾಯ್ ಸಲಹದ್ಲರ ಸ್ರಸೆ ಕಾಯೆಚ್ಣ, ಸಲಹದ್ಲರ ಆಪಾೆ ಯ ಗರಾಯಾಾ ಿಂ ಸಂಗಿಂ ಮೊಲ್ಮಧಿಕ್ ವೇಳ್ ಖಚಿಸತೆಲ್ಲ.’

----------------------------------------------------------------------

ಶ್ಯೆಂತ ಕಿರಣ್ ಕೌನಿ ಲ್ಫೆಂಗ್ ಸೆಂಟರಾಚಿೆಂ ವಿೀಸ್ ವಸ್ತೊೆಂ

ಆಪಾೆ ಕ್ ಸಲಹದ್ಲರಾಿಂ ಮುರ್ಖಿಂತ್ೆ ಬರಚ್ ಫ್ಯಯೊದ ಲ್ಮಬಾೆ . ತ್ತಯ ವವಸಿಂ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಜಿೀವನಾಿಂತ್ ವಾ ಡಿಲ್ಮಿಂಕ್ ಭಿಿಂಯೆಿಂವ್್ ರಾಿಂವೆ್ ಿಂ ರಾವೆ ಿಂ. ಹಿಂವ್ ಆತ್ತಿಂ ಅಸಲ್ಲ ಭಿರಾಿಂತ್ ನಾರ್ತ ಿಂ ಮ್ಾ ರ್ಜಿಂ ಜಿೀವನ್ ರ್ತ್ತಸಿಂ. ಏಕ್ ಬರ ಸಲಹದ್ಲರ ಆನಿ

ಮಂಗುಿ ಚಾಯ ಸ ಶಾಿಂತಿ ಕಿರಣ್ ಕೌನಸ ಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ಿಂಟರಾಚೊ ವೀಸ ವರ್ಸಿಂಚೊ ಸಂಭೆ ಮ್ ನವೆಿಂಬರ 5 ವೆರ 32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...