Page 28

ದುಬಾಿಂಯ್ತ ಆರ್್ ಯ ಮಂಗುಿ ಚಾಯ ಸ ರ್ಖಯ ತ್ ಪರೀಪಕಾರಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾಕ್ ಕನಾಸಟಕ ಸಂಘನ್ ’ಮ್ಯೂರ’ ಪೆ ಶಸತ ದೀವ್್ ಮ್ಹನ್ ರ್ಕಲ್ಮ. ಹಯ ಪೆ ಶಸ್ತ ಚ್ಣಿಂ ನಾಿಂವ್ ಜಾವ್ ರ್, ’ಮ್ಯೂರ ವಶವ ಮ್ಹನಯ ಕನ್ ಡಿಗ’ ಆನಿ ಹ ಪೆ ಶಸತ ಮೈಕಲ್ಮಕ್ ನವೆಿಂಬರ 16 ವೆರ ತ್ತಿಂಚಾಯ 16 ವಯ ವಷಿಸಕೊೀತಸ ವ ಸಂದಭಿಸಿಂ ದುಬಾಿಂಯಾತ ೆ ಯ ಶಾಜಾಸಿಂತ್ ದತೆಲ್ಲ. ಹಿಂ ರಂಗೀನ್ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ ಇಿಂಡಿಯ್ನ್ ಎಸ್ರೀಸಯೇಶನ್ ಶಾಜಾಸ ಒಡಿಟೊೀರಿಯ್ಮ್ಹಿಂತ್ ರ್ಿಂರ್ಜಚಾಯ 4:00 ವರಾರ ಚಲ್ಲತ ಲ್ಲಿಂ. ರ್ಖಯ ತ್ ಕನ್ ಡ್ ನಟ್ ಅನಂತ್ ನಾಗ ಹಯ ಕಾಯಾಸಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರ ಜಾವ್್ ಹಜರ ಆಸ್ರತ ಲ. ಪಾಿಂಚ್ ವರಾಿಂ ಲ್ಮಿಂಬಾಯೆಚಾಯ ಹಯ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಮ್ತ ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ಹಸ್ರ ದರಬಸತ ಆಸ್ತ ಲಯ . ಮೈಕಲ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾಚೊ ಮ್ಹಿಂಯ್ಗಿಂವ್ ಪುತುತ ರ, ತೊ ತ್ತಚಾಯ ಪರೀಪಕಾರಿ ಕಾಮ್ಹಕ್ ಸಂರ್ರಾದಯ ಿಂತ್ ನಾಿಂವಡ್ೆ . ತೊ ರ್ಕನಾ್ ಿಂಯ್ ಆಪೆೆ ಿಂ ಲ್ಮಾ ನ್ಪಣ್ ರ್ಿಂಬಾಳತ ಆನಿ ಮ್ಹಧಯ ಮ್ಹಿಂಚಾಯ ಕಿೀಣಸಿಂ ಥಾವ್್ ಪಾಟಿಂ ಸತ್ತಸ. ಮೈಕಲ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜಾನ್ ಹಜಾರಿಂ ದುಬಾಿ ಯ ಭುಗಯ ಸಿಂಕ್ ತ್ತಿಂಚಾಯ ಶಕಾಪ ಕ್ ಆನಿ ಭಲ್ಮಯೆಾ ಕ್ ಆರ್ಧರ ದಲ್ಮ. ತಸ್ಿಂಚ್ ತ್ತಣೆಿಂ ನಿರಾಶೆ ತ್ತಿಂಕ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ದುಬಸಳಯ ಿಂಕ್ ಆಪಿೆ ಖಳನಾಸ್ ಕುಮ್ಕ್ ದಲ್ಮಯ . ಪೆ ಸ್ತತ ತ್ ತೊ ಐವರಿ ಗೆ ಯ ಿಂಡ ಗೂೆ ಪ್ ಒಫ್ ಹೊಟ್ಲ್ಸ , ದುಬಾಯ್ ಹಚೊ ಮ್ಹಯ ನ್ಜಿಿಂಗ ಡೈರೆಕಟ ರ ಜಾವ್್ ವವುತ್ತಸ. ಮೈಕಲ್ಮನ್ ಮಂಗುಿ ರಾಿಂತ್ ಏಕ್ ದ್ಲಖ್ಲೆ ಚ್ ರಚಾೆ . ರುಪಯ್ 15 ಕೊರಡ್ಿಂಚ್ಣಿಂ ’ಎಜುಕೇರ’ ಟೆ ಸಟ ಸ್ತರು ಕರುನ್ ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಮ್ತ್ ಲ್ಲಖಿನಾರ್ತ ಿಂ ಗರ್ಜಸವಂತ್ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸಿಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕನ್ಸ ತ್ತಿಂಚ್ಣಿಂ ಜಿೀವನ್ ನಂದನ್ ಕಚ್ಣಸಿಂ ಯೊೀಜನ್ ಹತಿಿಂ ಧಲ್ಮಸಿಂ. ಹಜಾರಾಿಂನಿ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸ ಹಚ್ಣ ಥಾವ್್ ಫ್ಯಯೊದ ಜೊಡ್ಟ ತ್ ಆನಿ ಹಯ ಟೆ ರ್ಟ ಚಾಯ ಕುಮೆಾ ನ್ ಆಪೆೆ ಿಂ ಊಿಂಚ್ ಶಕಾಪ್ ಆಪಾೆ ಿಂವ್ಾ ಹಜಾರಾಿಂನಿ ವದ್ಲಯ ರ್ಥಸ ತ್ತಿಂಕಾಿಂ ಅಜಿಸ ಘಲ್ಮತ ತ್. ಮೈಕಲ್ ಕೊಿಂಕಣಿ, ಕನ್ ಡ್, ತುಳ್ದ ಭಾಸ್ರ ಆನಿ ತ್ತಿಂಚಿ ಸಂಸಾ ೃತಿ ವರ್ತ ರುಿಂಕ್ ಆಪಿೆ ಕುಮ್ಕ್ ದೀವ್್ ಿಂಚ್ ಆರ್, ಗಲ್ಮಿ ಿಂತ್ ತಸ್ಿಂ ಹ ದೇಶಾಿಂನಿ. ತ್ತಚಾಯ ದಯಾಳ್ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಭಾರ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂ ಸಂರ್ರಭರ ಜಾವ್್ ಿಂಚ್ ಆರ್ತ್. ಹಿಂ ಕಾಯ್ಸಕೆ ಮ್ಹಿಂ ಗಲ್ಿ , ಭಾರತ್ ತಸ್ಿಂಚ್ ಜಗತ್ತತಚಾಯ ಹರ ಭಾಗಿಂನಿ ಚಲ್ಮೆ ಯ ಿಂತ್. 28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...