Page 26

ಪಾವಸ ವೆಳರ ಗರ್ಜಸಕ್ ಪಾಿಂವ್ ಏಕ್ ಮ್ಹತ್ೆ ಇಮ್ಹಜ್ - ಮ್ರಿಲ್ಲನ್ ಮ್ನೊೆ ೀಚಿ -ರ್ಟ ಮ್ಫೊ ಡ್ಸಿಂತ್ತೆ ಯ ಬ್ರಡಫೊಡಸ ರರ್ತ ಯ ರ, ಲಥಮ್ ಪಾಕಾಸಿಂತ್. ಹಚಿ ಲ್ಮಿಂಬಾಯ್ 26 ಫಿೀಟ್ ಆನಿ ಜಡ್ಯ್ 30,000 ಪಾಿಂವಾ ಿಂ. ಕಾಿಂಯ್ 20-25 ಜಣಿಂಕ್ ಪಾವ್ಸ ಯೆತ್ತನಾ ಆಸ್ರೆ ಘೆವೆಯ ತ್.

ಹಫ್ತಾ ೊ ಹಫ್ತಾ ೊ ಕ್ ವಿೀಜ್ ಕೊೆಂಕಣಿ ತುಜಾೊ ಈಮೇಯ್ಣಯ ಕ್ ಜಾಯ್? ತುಜೆೆಂ ಈಮೇಯ್ಯ ಹಾಕಾ ಧಾಡ: veezkonkani@gmail.com 26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...