Page 11

ರ್ಿಂ ಜುಿಂವವ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಮುದ್ಲಯಾಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಮ್ಹನ್ಸತ ಆಗಸತ ನ್ ಸ್ತವರಿಸ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ಸತ ಣ್ ಸ್ತನಿತ್ತ ಸ್ತವರಿಸ ಹಣಿಿಂ ಮ್ಹಗೆ ಯ ಿಂತ್ ಸ್ತವಸತ್ ಕತಸಚ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯೊೆ ಜಾವ್್ ಹಜರ ಆರ್್ ಯ ಡ್| ಆಸಟ ನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜ್ ಪೆ ಭು ಆನಿ ಸಪ ರ್ಧಯ ಸಚ್ಣ ವೊರಯಾೆ ರ ಮ್ಹನ್ಸತ ಹಲರಿ ಡಿ’ಸಲ್ಮವ ಆನಿ ವಲ್ಲೆ

ಕಾವ ಡ್ೆ ಸ ಹಿಂಕಾಿಂ ಯೆವಾ ರ ಮ್ಹಗೆ . ಆಮ್ಯಾೆ ಕಾಡೀಸಜಾ ಆನಿ ಆರನ್ ಡಿ’ಸ್ರೀಜ್ ಹಣಿಿಂ ರ್ವ ಗತ್ ಗೀತ್ ಗಯೆೆ ಿಂ. ಕವತ್ತರ್ದರ ಸಪ ದ್ಲಯ ಸಚೊಯ ರೆಗೆ ವಲ್ಲೆ ಕಾವ ಡ್ೆ ರ್ನ್ ಮ್ಟ್ವ ಯ ನ್ ರ್ಿಂಗತ ಚ್. ಪಾೆ ಯೆನ್ ಪಂದ್ಲೆ ವರ್ಸಿಂ ಸಕಯ್ಕೆ ಿಂ ತಶಿಂಚ್ ಪಂದ್ಲೆ ವರ್ಸಿಂ ವಯಾೆ ಯ ಿಂನಿ ಕವ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ಲವ ನ್ ರಡಿೆ ಗಸ, ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾ ಿಂಬೊೆ , ಬಾಯ್ ಸ್ತನೇತ್ತೆ ಜೊೀಗ, ಮ್ಹ.ಬಾ. ಜೊ. ಸ. ಸದದ ಕಟ್ಟ ಆನಿ ಹರ ಕವಿಂಚೊಯ ಕವತ್ತ ರ್ದರ ರ್ಕಲಯ . ಮ್ಹನ್ಸತ ಣ್ ಸ್ತನಿತ್ತ ಸ್ತವರಿರ್ಚಾಯ ಮುಖೇಲ್ಪಣರ್ಖಲ್ ಚಲ್ಲ್ಮೆ ಯ ಹಯ ಸತೆಸಿಂತ್ ಲಗಬ ಗ ಇಕಾೆ ಸಪ ಧಿಸಕಾಿಂನಿ ಭಾಗ

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Weekly e-Magazine Published from Kuwait. Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lowers. For...