Page 1

RNI Number 20515 / 71 Postal Reg. No. VDR-E / 297 / 2012-2014

"Registered"

dyëe êp.2/- a¼s kæep¡ dpV¡

1

Ny S fps rhÛy s bp¡ X ® A¡ Þ Æ_uek® A¡ k p¡ k uA¡ i __y „ dy M `Ó

dp_pl® s„Óu : A¡ÞÆ. `fpN `fdpf hj® - 38

dp_pl® kls„Óu : A¡ÞÆ. rhS eâkpv L¡ . Aduf_¡_u A¡ÞÆ. A¡k. A¡d. Qp¥^fu

A¡ÞÆ. A¡k. Æ. v¡kpB A¡ÞÆ. A¡k. Apf. `V¡ g

rh¾d k„hs 2068 AjpY hv - 12, sp.15 Sy gpB 2012

A„L : 329

BS _¡fp¡_u hpQp k¡¾¡ V fu S _fg_u..... L gd¡ A¡ÞÆ. Apf. A¡d. ÅX¡ Å

ApÐdue BS _¡f rdÓp¡, _dõLpf, ApMf¡ L pmTpm Nfdu_p¡ A„s Aphu QyL¡ g R ¡ A_¡ hjp®F© sy_y„ kyMv ApNd_ \B QyL¡ g R ¡. rdÓp¡, "`qfhs®_ Q¾ ' A¡ âL© rs_p¡ r_ed R ¡. 5000 BS _¡f rdÓp¡_u ^ufS , L s®ìer_› p A_¡ k„NW _i[¼s_p `qfZpd õhê `¡ âL© rs_p L pmQ¾ _p `Ng¡ `Ng¡ kyMv `qfZpdp¡ Ap`Z_¡ Qp¡½ k S dmi¡..... Ap` kh£ kyrhqv s R p¡ L¡ Ap`Zp âdyMîu dp__ue ApB. L¡ . ÅX¡ Å kpl¡b `p¡sp_p AÞe ìeõs L pep£_p L pfZ¡ âdyMîu_u S hpbv pfudp„\u dy¼s \e¡g R ¡, R sp„ Ap`Z¡ s¡Ap¡_¡ S hpbv pfu Qpgy fpMhp_u rh_„rs L f¡g lsu A_¡ sp.11/6_p„ dm¡g L p¡fL rdqV _u duV ]Ndp„ s¡Ap¡_y„ fpÆ_pdy„ õhuL pfhp_y„ _½ u L fhpdp„ Apìey„. AÐepf ky^u L f¡g L pep£ dpV¡ s¡d_p¡ Apcpf ìe¼s L fhpdp„ Aph¡g lsp¡. _hp âdyMîu_u hfZu_u âq¾ ep lSy Qpgy R ¡. sp.11/6/12_p„ fp¡S A¡d.X u., ÆeyhuA¡_A¡g dp„ îu dyL¡ i `yfu kpl¡b s\p X pef¡L V f îu hluhV s\p AÞe DÃQ Ar^L pfuAp¡_u kdN° L p¡fL rdqV _u rdV ]N_y„ Apep¡S _ \ey„ S ¡dp„ _uQ¡_p dyØpAp¡ rhj¡ rhNshpf QQp® L fhpdp„ Aphu. (1) õV pa k¡V A` dpV¡ L rdqV b_phhu, Æbuep kp\¡ QQp® L fu ÓZ drl_pdp„ apB_g v fMpõs s¥epf L fhu. (2) d¡X uL g õL ud A„N¡_p GSO-2_u rhk„NsspAp¡ v| f L fhu, Ly Vy„ b_p AÞe kæep¡_u AphL dep®v p Myb S Ap¡R u _½ u L f¡g R ¡ s¡ h^pfhu, `¡Þi_ A_¡ AÞe AphL p¡ NZsfudp„ _ g¡hu, Ly Vy„ b_u ìep¿ep kfm L fhu, d¡X uL g õL uddp„ VS JE _¡ kpd¡g L fhp s\p r_h©Ñ L d®epfu dpV¡ AgN õL ud b_phhu. (3) VS JE _p¡ `Npf h^pfp¡ spÐL prgL d„S| f L fhp¡. (4) âdp¡i_ `p¡gukudp„ R ¡‰p¡ ky^pfp¡ fv L fhp¡, `pfv ri®sp h^pfhu. `k„v Nu_y„ rgõV s¡ S qv hk¡ dyL hy„, dp¥rML BÞV fìey_p„ dpL k® 20% \u h^pf¡ _ fpMhp, bv gu_u r_rsAp¡dp„ kpsÐe Åmhhy„ hN¡f¡ bpbsp¡ `f rhNshpf QQp® L fhpdp„ Aphu.


2

sp.21/6/12_p„ fp¡S dp__ue Q¡fd¡_îu kp\¡ S ¡V L p¡_p âí_p¡ A„N¡ duV ]N_y„ Apep¡S _ \ey„ S ¡dp„, (1) b^u S Mpgu S ÁepAp¡ spÐL prgL cfhu. (2) b^u S L¡ X fdp„ âdp¡i_ Ap¡X® fp¡ spÐL prgL L pY hp. (3) Tp¡_g Ap¡qakp¡ Qpgy fpMhp_p„ r_Z®e_p¡ Adg L fhp¡. (4) õV p` k¡V A`_u L pe®hplu spÐL prgL L fhu. s\p AÞe dlÐh_p dyØpAp¡_u QQp® \B A_¡ kÐhf¡ Adg L fhp_y„ _½ u L fhpdp„ Apìey„. sp.25/6/12_p„ fp¡S dl¡kpZp Mps¡ îu A¡k.A¡. `V¡ g, (hu`u), îu Å„byX uep, îu A¡d.A¡d. `V¡ g kp\¡ flu_¡ ACE(HR) s\p S.E.(O&M)kp\¡ duV ]N L fu UGVCL _p„ `¡ÞX ]N âí_p¡_u rhNshpf QQp® L fhpdp„ Aphu. sp.30/6/12_p„ fp¡S Np„^u_Nf Mps¡ L p¡fL rdqV _u duV ]N L fhpdp„ Aphu S ¡dp„, (1) A¡d.X u., S ¡V L p¡ kp\¡ duV ]N L fu S ¡V L p¡_p„ `¡ÞX ]N âñp¡_y„ spÐL prgL r_hpfZ L fhy„, _rlsf S gv Ap„v p¡g__p„ L pe®¾ dp¡ Ap`hp s¡hy„ _½ u \ey„. (2) PGVCL, MGVCL _p„ dlÐh_p„ `¡ÞX ]N âñp¡_u `Z QQp® L fhpdp„ Aphu A_¡ dp__ue îu ê `pgp kpl¡b_¡ dþep `R u ApNm h^hy„ s¡d S L pev pL ue Ap¡ài_ `Z rhQpfhpdp„ Apìep. A„sdp„.. rdÓp¡, AÓ¡\u lº„ L p¡fL rdqV hsu lº„ Ap` kp¥A¡ v pMh¡g ^ufS , A¡L sp, k„NW _ A_¡ AX Nsp _¡ rbfv phy„ Ry „. rdÓp¡ Ly v fs_p r_ed dyS b, Fy syL pm Q¾ afsy„ fl¡ R ¡ A_¡ r_esu_¡ s¡_p kyMê ` `qfZpdp¡ kdep„sf¡ dmsp fl¡ R ¡. Aphp¡ Ap`Z¡ klº„ hjp® Fy sy_p lºgpdZp„ ApNd__¡ h^phuA¡. Aõsy..... PGVCL CORNER

ârs, dp__ue îu Xu.S ¡. `p„X ue_ kpl¡b, Q¡fd¡_îu, Æ.ey.hu.A¡_.A¡g. 5/5, krQhpge, Np„^u_Nf. rhje : `u.Æ.hu.ku.A¡g. J.E. VS _p ÓZ drl_p `Npf L`ps_u `|_: rhQpfZp bpbs dp. kpl¡bîu, krh_e rh_„su kp\¡ S Zphhp_y„ L¡ PGVCL kpdyluL ip¡L p¡T bpbs¡ V.S. JE _¡ ÓZ drl_p dp¡X p f¡Áeygf Lfhp_u kÅ Lf¡g R ¡ S _ ¡ p\u Æbuep_p Ap b^pS `qfhpfp¡_¡ ÓZ drl_p_p `Npf_y„ _yL ip_ \e¡g R ,¡ s¡dS A¡L vp¡j dpV¡ b¡ kÅ \e¡g R ,¡ sp¡ Ap`îu_¡ rh_„su L¡ Ap A„N¡ `|_:rhQpfZp klp_ycr| s`|hL® Lfu b¡ hj® `|Z® \sp spfuM\uS f¡Áeygf NZu, b^pS VS JE _¡ ÓZ drl_p_p¡ `Npf QyL hu Ap`hp ep¡Áe Lfhp rh_„su R .¡ Apcpf kl Ap`_p¡ rhðpky (Apf.A¡d. ÅX¡ Å) k¡¾¡ V fu S _fg _Lg fhp_p : (1) dp. d¡_Æ ¡ N „ Xuf¡L Vfîu `u.Æ.hu.ku.A¡g. fpS Lp¡V , ep¡Áe Lfhp rh_„su.


3

GSECL CORNER

Æk¡L _p kfv pf kfp¡hf (O&M) ey_uV Mps¡ ep¡Åe¡g LCC _u duV ]N_p k„L rgs A„ip¡ kfvpf kfp¡hf lpBX² p¡ âp¡S ¡L V Mps¡ kdN° ÆeyrhA¡_A¡g Ð\p Æk¡L _y„ A¡L A_¡ dpÓ A¡L eyr_V Ap¡ A¡ÞX A¡d eyr_V Aph¡g R ¡ L¡ S ¡ Lp¡ÞV² pLV b¡BT `f Lpe®fs R ¡. S ¡dp„ Æk¡L DÐL© ô krh®kuk Ap`u füy„ R ¡. spS ¡sf kdN° Ld®Qpfu NZ sfa\u rhrh^ âñp¡ D`[õ\s \B füp R ¡ S ¡dp„ Æk¡L _p AÞe dpÞe k„NW_p¡ Üpfp Lpe®hplL dy¿e BS _¡fîu kp\¡ LCC duV]N_y„ Apep¡S _ Lf¡g. Ap `¥L u_p dp¡V p cpN_p âñp¡ kdN° Ld®Qpfu NZ_¡ õ`i®sp lp¡B GEBEA_p õ\pr_L lp¡Ø¡v pfp¡A¡ L¡ ÞÖue _¡s©Ðh_¡ LCC dp„ D`[õ\s fl¡hp rh_„rs Lf¡g. õ\pr_L GEBEA_p lp¡Ø¡v pfp¡_u fSy Aps_¡ Ýep_dp„ gB GEBEA_p L¡ ÞÖue _¡s©Ðh_p DÃQ lp¡Ø¡v pfp¡ îu A¡k. A¡_. Mpfp¡X hpBk â¡kuX¡ ÞV s\p îu rhfcÖtkl fpZp, S _fg k¡¾¡ V fu (S _f¡i_) syf„s S kfvpf kfp¡hf eyr_V Mps¡ Aphu `lp¢Ãep lsp s\p sp.03-07-2012_p fp¡S õ\pr_L Lpe®hplL dy¿e BS _¡fîu kp\¡ GEBEAA¡ LCC duV]N_y„ Apep¡S _ Lf¡g. S ¡dp„ õ\pr_L GEBEA_p kæep¡A¡ D`[õ\s Lf¡g kh£ dyØpAp¡_u R ZphV\u Ð\p fQ_pÐdL QQp® Lfhpdp„ Aph¡g lsu. S ¡_p k„L rgs dyØpAp¡ A„ip¡ _uQ¡ dyS b R ¡. (1) vy f vfpS _p (fudp¡V A¡fuep) rhõspfdp„ afS bÅhsp Ld®QpfuAp¡_¡ Æk¡L _p AÞe `phf lpDk_u S ¡d dmsu `fQ¡T V² u`( AWhpXuepdp„ A¡L hpf hXp¡v fp Ð\p A¡L hpf _ÆL_p il¡f fpS `u`mp...) b„^ Lfu v¡hpdp„ Aph¡g R ¡. îu rhfcÖtkl fpZpA¡ AÐe„s ApN°l `|h®L Ap bß¡ V² u` bkp¡ Qpgy Lfhp fSy Aps Lf¡g Ð\p õ\pr_L Ld®QpfuAp¡_u dp„NZu ìepS bu lp¡hp_y„ âõ\pr`s Lf¡g S ¡d L¡ AÞe `phf lpDkdp„ vffp¡S ÓZ \u Qpf `fQ¡T V² u` Qpg¡ R ¡ sp¡ kfOf kfp¡hf_p kdN° Ld®QpfuAp¡_¡ AWhpvuepdp„ dmsu A¡L dpÓ V² u` b„^ Lfhu ep¡Áe _\u A¡d fSy Aps Lf¡g. îu fpZpA¡ h^ydp„ S Zph¡g L¡ Æk¡L _p dp__ue d¡_¡Æ„N Xpef¡L Vfîu Nyfqv`tkl kpl¡b Äepf¡ fudp¡V rhõspfdp„ fl¡sp Ld®QpfuAp¡_¡ ep¡Áe kyrh^p dm¡ A¡hp ApN°l fpMsp lp¡e sp¡ õ\pr_L Ar^LpfuAp¡ d_õhu `Z¡ Ap khgsp¡ b„^ Lfu iL¡ _lu. îu fpZpA¡ h¡^L âñp¡ DWpìep lsp L¡ iy„ Ap bpbs_u ÅZ Æk¡L _u Lp¡`p£f¡V Ap¡aukdp„ Lf¡g R ¡ ? õ\pr_L õsf¡ d¡_¡S d¡ÞV Üpfp bk_p V¡ ÞXf lp\ `f lp¡hp_y„ A_¡ V|„ L kdedp„ S `y_: Ap bß¡ V² u` bk Qpgy \hp_y„ Apðpk_ Ap`¡g R ¡ S ¡ kpd¡ GEBEA A¡ Ðhqfs hp„^p¡ DWph¡g L¡ Ap kyrh^pAp¡ AÐepf ky^u b„^ L¡ hu fus¡ fMpB ? Sy _p hpl__p BÅfp_¡ g„bphhp ep¡Áe Ar^Lpfu -Lp¡`p£f¡V Ap¡auk_¡ vfMpõs Lfhpdp„ L¡ d _\u Aphu ? Ap sb½¡ îu rhfcÖtkl GS (Gen.) GEBEA Üpfp kfvpf kfp¡hf eyr_V Mps¡ c|s`|h® dy¿e BS _¡fîuAp¡, îu Apf.hu. `V¡ g kpl¡b Ð\p îu huk.A¡k. `V¡ g kpl¡b_u Lpe® i¥gu A_¡ Lpe®v nsp_p¡ rhi¡j Dëg¡M Lfu S Zph¡g L¡ SSNNL kp\¡ \e¡g O&M Lfpf_¡ Ýep_dp„ gB ANpD Æk¡L s\p SSNNL hXu LQ¡fuAp¡A¡ õ\pr_L Ld®QpfuAp¡ dpV¡ Dcu Lf¡g kyrh^pAp¡ b„^ Lfhu Å¡BA¡ _lu. s¡hp¡ A¡ S Zph¡g Äepf¡ Ap¡R pdp„ Ap¡R u khgsp¡ `Z b„^ Lfhpdp„ Aph¡ Ðepf¡ S õ\pr_L õsf¡ âñp¡ D`[õ\s \pe R ¡ A_¡ õ\pr_L d¡_¡S d¡ÞV_¡ Ap dep®qvs kyrh^pAp¡ `y_: Qpgy Lfhp_u afS `X¡ R ¡. Apd Aphu kyrh^pAp¡ b„^ Lfhp_y„ `Ngy„ v| f„v ¡iu cey® _\u. îu Mpfp¡X¡ S Zph¡g L¡ Ap dp„NZu Ð\p AÞe b^p S dyØpAp¡ dpÓ GEBEA_p _\u `f„sy kdN° Ld®QpfuNZ_p R ¡ A¡\u hl¡gpdp„ hl¡gu sL¡ kdN° dyØpAp¡_y„ kyg¡l cey® r_fpLfZ Aph¡ s¡ rlsphl R ¡. (2) Ap LCC duV]N vfrdep_ îu Mpfp¡X¡ h^ydp„ S Zph¡g L¡ GEBEA _p õ\pr_L lp¡Ø¡v pfp¡A¡ Lf¡g fSy Apsp¡_u Ld°p_ykpf QQp® lp\ ^fhpdp„ Aph¡. A¡\u duV]N vfrdep_ õLy g bk b„^ Lfhp_p¡ dyØp¡ QQp® `f g¡hpdp„ Aph¡g S ¡dp„ õ\pr_L d¡_¡S d¡ÞV lpg `|fsu l„Npdu ìehõ\p Æ` Ð\p õVpa bkdp„ Lf¡g R ¡ A_¡ V|„ L kdedp„ õL| g bk AgN\u d|L hpdp„ Aphi¡ A¡d S Zph¡g.... S ¡ kpd¡ `y_: îu rhfcÖtkl fpZpA¡ Ap¾p¡i `|h®L fSy Aps Lf¡g L¡ õLy g_p bpmLp¡ dpV¡ AgN\u bk Ap`hp_y„ GSECL s\p SSNNLdp„ ANpD R ¡L 2007dp„ Q¡fd¡_/A¡d.Xu. Lnp_p Ar^LpfuAp¡îuA¡ S Zph¡g R ¡, sp¡ `R u õL| g bk b„^ Lfhpdp„ L¡ d Aphu s\p l„Npdu Æ` A_¡ õVpa bk_u õLy g V² u`_¡ s¡Ap¡ A¡ Aep¡Áe NZphu lsu. (3) h^ydp„ SSNNL Üpfp dm¡g LhpV® k Ð\p Lp¡gp¡_udp„ `pqL¯ N õV¡ ÞX, fõsp, õV² uVgpBV, Ap„sqfL hpeqf„N, ku¼ep¡fuVu, L¡ ÞVu_-d¡i, lp¡õV¡ g, h©npfp¡`Z, kpdpÞe dfçds s\p d¡X uLg kyrh^pAp¡ AhNs Lfhhp dpV¡ _u fSy Apsp¡ Lfhpdp„ Aph¡g lsu. S ¡ A„N¡ ep¡Áe Ðhqfs Lpe®hplu iê Lfhp Lp.dy¿e BS _¡fîuA¡ Apíhpk_ Ap`¡g R ¡. (4) îu Mpfp¡X Üpfp õ\pr_L GEBEA _p kæep¡ A¡ Æ`, fuq¾A¡i_ Lgb rhN¡f¡dp„ kp^_p¡ hkphhp Lf¡g fSy Aps_¡ `Z ep¡Áe NZph¡g. îu Mpfp¡X¡ `Z dp__ue d¡_¡Æ„N Xpef¡L Vfîu Nyfqv` tkO kpl¡b_u fudp¡V rhõspfdp„ fl¡gp àgpÞV Mps¡ h^y_¡ h^y fQ_pÐdL kyrh^pAp¡ Ecu Lfhp_u _urs_p¡ D‰¡M Lep£ lsp¡. îu Mpfp¡X¡ Ð\p îu rhfcÖtkl fpZpA¡ GEBEA_p õ\pr_L lp¡Ø¡v pfp¡_u kS ®_pÐdL fSy Apsp¡_¡ rbfvphu lsu s\p Mpsfu Ap`¡g L¡ S êf `X¡ GSECL Lp¡`p£f¡V Ap¡qak_¡ `Z GEBEA _u Lp¡fLrdVu Üpfp fSy Aps Lfhpdp„ Aphi¡. bß¡ L¡ ÞÖue lp¡Øv¡ pfp¡ kfvpf kfp¡hf_p àgpÞV Mps¡ dygpLps gB LÞV² pg ¡ êd Ð\p d¡ÞV¡ _Þk_p A¡ÞÆ_uefp¡ kp\¡ Dódp cfu ìe[¼sNs dygpLps gu^u lsu. GEBEA _p õ\pr_L lp¡Ø¡v pfp¡_y„ _¡s©Ðh îu Apf.Apf. fphg AGS GEBEA A¡ Lf¡g S ¡dp„ îu s¡S k `V¡ g CS DLpB s\p îu L¡ .A¡_. b°ûcË GCM RBPH Maitenance Üpfp kdN° kfvpf kfp¡hf eyr_V_p lusdp„ fQ_pÐdL k|Q_p¡ Lfhpdp„ Apìep lsp. k„L g_ : îu A¡k. A¡_. Mpfp¡X s\p SSHEP (O&M) Unit


RNI Number 20515 / 71 Postal Reg. No. VDR-E / 297 / 2012-2014

"Registered"

dyëe êp.2/- a¼s kæep¡ dpV¡ 8

GETCO CORNER GEBEA/GETCO/GS/70

Date: 30.06.2012

The General Manager (HR), GETCO, Race course, BARODA. Sub : - To arrange Meeting for Staff set-up Ref : (1) GETCO/HT/Staff Setup/study/46 dated 5/06/2012 (2) GEBEA/GETCO/GS/67 Data. 18.06.2012 R/Sir, Wide above reference letter a committee is formed to study of existing staff setup in GETCO and to fix the norms of staff setup at all levels and also to fix the role & responsibility of all offices and all employees. As per the above letter committee has to submit the report within two months, in view of this it is requested to arrange meeting at the earliest. Please convey suitable date for the meeting. Thanking You Yours Falthfully (R.B. Savalia) GS, GETCO, GEBEA

(PRINTED MATTER)

REMINDER-1

(Romi Bhatia) General Manager(HR) To, All concerned.

Published by Er. B. T. Dalwadi C/55, Akshar Dham Society, Vikas Nagar - II, Near Mathura Nagari, J.P. Road, VADODARA - 390 020. for G.E.B. Engineers' Association Published by R. C. Rana at Rakesh Printery, Panigate Rd., Vadodara- 17.

OFFICE ORDER : In pursuance to the approval of the competent authority, the cornmittee comprising of the following members is constituted to study the staffing norms of GETCO. 1. Shri Romi Bhatia. GM(HR) 2. Shri U. C. Patel, ACE, STU Cell 3. Shri NJ Rathod, Vice President(GETCO), GEBEA, 4. Shri RB Savalia, GS (GETCO), GEBEA 5. Shri VB Gaijar, AGS (Mehsana). The committee shall study the existing manpower deployment and also the requirement at Sub-station, Division and Circle level. The committee shall submit the report within two months.

Postal Reg.No.VDR-E / 297 / 2012-2014 Posted on dtd. 15-07-2012

No.GETCO/HR/Staff Setup/Study/46 Gujarat Energy Transmission Corpn. Ltd. Sardar Patel Vidyut Bhavan, Race Course, Baroda - 390007 5 June 2012

pena-07-12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you