Page 1

AGT – KONVERTAČNÍ TECHNOLOGIE V tom je smysl obnovitelné energie !


Uzavřené energetické okruhy

Někdo to nazývá odpady, my z toho vyrábíme energii!

2 09.02.13


Obsah  Situace a poslání AGT  Konvertační technologie – LTC  Představení metody  Výkony a použití  Přednosti a hospodárnost  Kontakt

3 09.02.13


Agency for Green Technologies

1/1

 Majitel mezinárodních patentů a

metodových know-hows  Celosvětová podniková síť

4 09.02.13


Odpady, globální problém!

1/3

 množství odpadů stoupá  žádná hospodárná možnost

recyklace !  skladové- a skládkové plochy začínají být naplněny  pravidla pro skládkování se zpřísňují 5 09.02.13


Energie vs. klima vs. výživa

1/4

 skleníkové emise musí být drasticky

redukovány  zásoby fosilních paliv jsou u konce  jsou žádány spolehlivé , lokálně dostupné zdroje obnovitelných energí  energie z obnovitelných zdrojů nesmí konkurovat potravinovým řetězcům 6 09.02.13


1/5

Poslání AGT AGT nabízí trvalá řešení pro výrobu energie z odpadu. Naše patentované konvertační technologie získávají vysoce efektivně a ekologicky energie z organického odpadu.

7 09.02.13


Low Temperature Conversion (LTC) (nízko teplotní konvertace )

2/1

 LTC je termokatalytický rozkladný proces v 

  

uzavřeném systému. LTC rozkládá organické materiály na jejich základní elementy a tyto mění na čistý, energeticky silný syntetický plyn. LTC produkuje plyn a/nebo elektřinu. Produkovaný plyn může být přeměněn také na tekutá paliva. Anorganické části mohou být následně zhodnoceny, žádná potřeba skladování.

8 09.02.13


Postup při získávání energie

2/2

organický vstupní materiál biogenní látky biomasa

kom. odpad

fosilní látky kaly

pneu

umělé látky ropné deriváty hnědé uhlí

konvertační technologie látkové zužitkování

syntetický methan CH4

syntet. zemní plyn/paliva

energetické zužitkování

elektrická energie 9 09.02.13


Pilotní zařízení

2/3/1

celkový pohled 10 09.02.13


Pilotní zařízení

2/3/2

řídící centrála vstupní potrubí

pec 11 09.02.13


2/4/1

12 09.02.13


ZjednoduĹĄenĂŠ schema provozu

2/4/2

13 09.02.13


2/4/3

1

2

3

4

5

6

Standardní LTC zařízení Anlage  

modulární sestava 6 stupňů

14 09.02.13


2/4/4

1

2

3

4

5

6

1. Příprava materiálu   

drcení, kryogenní-granulování, peletování oddělení anorganických materiálů příprava v uzavřeném prostoru , žádné zápachové zatížení

15 09.02.13


2/4/5

1

2

3

4

5

6

2. Pražení

 nízko teplotní konvertování (< 450 °C)  endotermický proces, nepřímé infračervené žhavení, zásobené odpadním teplem turbíny  konvertování malých organických molekul na jednoduché plyny (CO, H2), oddělení větších molekul 16 09.02.13


2/4/6

1

2

3

4

5

6

3. Zplyňování pevných látek

 pevné sloučeniny uhlíkových látek reagují na přidávání páry  pevné látky, H2O  CO, H2  kompletní přeměna všech organických sloučenin na CO und H2  anorganický zbytek (suchý prach) obsahuje < 5% organických částic 17 09.02.13


2/4/7

1

2

3

4

5

6

4. Uhlovodíkové štěpení & praní plynu    

integrovaný prachový filtr a pračka zbylé škodlivé látky jsou odstraněny odpadní voda je vyčištěna biofiltry suchý odpadní prášek, zbaven škodlivin může být použit pro recyklaci 18 09.02.13


2/4/8

1

2

3

4

5

6

5. Reformování 

 

reformování získaných plynných produktů na vysoce energeticky výtěžný syntetický (23 – 33 MJ/m3) CO, H2  CH4, H2O výstup je bez ohledu na druh vstupního materiálu vždy stejný a totožný se zemním plynem (CH4) 19 09.02.13


2/4/9

1

2

3

4

5

6

6. Výroba proudu

 Přeměna syntetického plynu na elektrický proud efektivní kombinací plynové a parní turbíny  Přebytkové teplo je zpětně využito pro sušení a nutný ohřev v technologickém procesu.  Současná výroba proudu pro zásobování sítě a vlastní potřebu zařízení.  Plynové zásobníky pro kontinuální dodávku proudu. 20 09.02.13


2/5/3

21 09.02.13


Co dělá LTC jedinečným ?

3/1/1

Garantovaná nejvyšší efektivita 

Obvyklé spalování: -

LTC technologie: -

vyrábí více thermické než elektrické energie. thermická energie je těžko zhodnotitelná 55% efektivita při výrobě proudu vyrobené teplo je využito v technologickém procesu - tím minimální tepelné ztráty.

Energetický výkon zařízení garantován! 22 09.02.13


3/1/3

srovnání efektivity  LTC dodává do sítě 1,85 MW el. energie netto z

každé 1 tuny komunálního odpadu.  Nejefektivnější spalovny produkují ca. 0,25 MW el. energie z 1 tuny.  V LTC nevznikají žádné toxické plyny nebo odpady, podíl CO2 zanedbatelný nebo nulový.  Cena LTC zařízení leží 10 - 25% pod cenami

většiny nabízených spaloven, ale výstupní výkon je několikanásobně vyšší. 23 09.02.13


3/2

Co dělá LTC jedinečným ? Zanedbatelné emise LTC pracuje v hermeticky uzavřeném systému.  Při použité nízké provozní teplotě nevznikají toxické vedlejší produkty jako furany nebo dioxiny.  Anorganické materiály nejsou přehřívány a prochází zařízením. Molekulární struktura není narušena, takže jsou lehce zužitkovatelné.  EU hraniční hodnoty nejsou dosaženy . 

24 09.02.13


Co dělá LTC jedinečným ?

3/3

Jednoduchý provoz Energeticky soběstačný provoz díky samozásobení ze zařízení.  Plně automatizováno, minimální nároky na počet personálu.  LTC zařízení jsou dálkově kontrolována výrobcem , který zajišťuje i jejich údržbu. 

25 09.02.13


3/4/1

Co dělá LTC jedinečným ? Široké využití a flexibilita LTC zařízení vyrábí energeticky bohatý syntetický plyn, proud ,pohonné hmoty.  LTC zařízení mohou být nasazena na využití širokého spektra organických a odpadových látek.  LTC typová zařízení jsou konstruována pro různá vstupní množství zpracovávaného materiálu.  LTC jsou půdorysem přiměřena k určené ploše , menší jsou vbudována do kontejnerů. 

26 09.02.13


Oblasti využití        

3/4/2

Komunální a průmyslový odpad Plasty (PET,PE,PVC atd.) Použité pneu Kaly Chemické zbytky Jateční odpad Biomasa Dřevní zbytky a štěpka 27 09.02.13


3/5

Co dělá LTC jedinečným ? Životnost zařízení LTC jsou vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které zaručují minimální životnost provozu zařízení v délce 20ti let.  Provozní technika, ve které takřka nejsou obsaženy a používány pohyblivé rotující díly .  Minimální nároky na údržbu.  Součásti na kritických místech jsou osazeny pro zachování kontinuální výroby duálně. Garance 7500 nepřetržitých hodin provozu v roce. 

28 09.02.13


4/1/1

Výhody Odpad je cennou surovinou pro výrobu energie.  Garantovaná efektivita dlouhá životnost.  Odzkoušené procesy.  Nízké provozní náklady.  Široké využití organických látek jako vstupních materiálů.  Výroba proudu, plynu nebo pohonných hmot.  Excelentní návratnost investice. 

29 09.02.13


Výhody

4/2

Specifické velikosti zařízení od 1t/h nahoru.  Na míru vyrobené zařízení na klíč.  Zanedbatelné emise - ( takřka nulový CO2) 

O 95% redukovaný zbytkový objem . Složení zbytkového materiálu vyhovuje striktním zákonům EU a jiných zemí.  Zbytkový materiál není toxický a může být skladován, nebo látkově jinak využit.  Přístup k obchodu s CO2-certifikáty (Kyotoprotokol) možný. 

30 09.02.13


Přednosti

4/3

Vysoký stupeň výkonu při výrobě energií ve srovnání s konkurenčními technologiemi.  Výroba a dodávka „ na klíč „ (turn-key).  Jednoduchá a efektivní montáž na místě.  Hermeticky uzavřený systém (žádný obtížný zápach, žádné přímé emise). 

31 09.02.13


4/4

Resume  Konvertování je čistý proces.  Konvertování je extrémně efektivní.  Konvertování je flexibilní vzhledem ke

vstupním materiálům a výstupním nosičům energie.  Konvertování zajišťuje nejkratší amortizaci.

32 09.02.13


Děkujeme za pozornost! AGT Management & Engineering AG a její národní partner Svatopluk Pospíšil se o Vás rádi postarají!

Adresse: Hochmanova 6 , Brno T: + 420 603 440 600 E: sv.pospisil@seznam.cz Web : www.agt-czech.cz www.agt-world.com 33 09.02.13

Prezentace AGT CZ  

Prezentace AGT v češtině