Page 1

LTC-konvertovací zařízení pro výrobu proudu z umělých hmot PA a PE Postup: Termokatalytická proměna smíšených umělých hmot na plyn schopný pohonu turbíny prostřednictvím nízkoteplotního.

Seite 1


Oprávnění k propagaci Nabízející vlastní výhradní užívací a provozní práva k nabízenému zařízení včetně odpovídajícího know- how.

Technická data Rozměry zařízení Konvertovací zařízení (od vstupu materiálu do zařízení ze sběrného zásobníku ,viz infrastruktura) Potřebná plocha pro zařízení cca 2.500m2, obestavěno lehkou smontovanou halou. inkl. STIG-turbinová-generátorová-stanice,vmontována do dvou kontejnerů (2x6,10x2,40 m), Pokud zařízení umístěno v hale, potom, minim. 2.400 m 2, minim.výška 12m Celková váha 200 tun (20t je plattforma) Rozdělení váhového zatížení bude určeno dle zařizovacího plánu. Tento plán bude zhotoven s přihlédnutím k místním dannostem a předpisům. Obsah případné dodávky Celková konvertovací jednotka, od vstupu materiálu do zařízení LTC, po výstup proudu do trafostanice přes proudovou jednotku se STIG-turbínou-generátorovou stanicí na platformě (6,10x2,40 m). Bez ostatní infrastruktury. Zařízení je koncipováno pro výrobu střídavého proudu a není potřeba externích plynových zásobníků.

Seite 2/11


Konvertovací zařízení sestává, vždy dle input materiálu , principielně z: - sušení

- výměník tepla

- rozkládání

- plynový filtr

- zplynování pevného materiálu

- katalytické reformování

- čištění plynu

- turbínová sada

- katalytické štěpení

Provedení / podklady Standardní zařízení s pravidelným vstupem materiálu a tomu odpovídajícímu výstupnímu výkonu. Z normálního provozu zařízení je vyrobená elektrická energie dodávána přímo do odběrní sítě. Přesný popis procesu s objasněním strojních detailů bude kupujícímu předán po závazné objednávce zařízení při podpisu smlouvy o dodávce. Tyto podklady zůstanou bez výjímky v majetku AGT i v případě kdy půjde o podrobné vyjasnění profesních otázek týkajících se provozu zařízení, nebo jeho financování.

Výkon standardního zařízení Input:

1 t/h PE a PA

Output:

elektrická energie

Doba provozu: 20 hodin denně plný výkon, 1 hodina automatická sebekontrola 14 dnů/rok velká údržba Příjem:

Příjem je plánovanou hodnotou, která je plně závislá na složení vstupního materiálu a pravidelnosti provozu, stejně jako dodržení druhu vstupního materiálu. Za toto je plně odpovědný provozovatel zařízení.

Báze pro výpočet Zajištění dostatečného množství vstupního materiálu, stejně jako zajištění odbytu elektrické energie a vyjednání ceny jsou plně v odpovědnosti provozovatele. V následujících výpočtech je použita cena 88 €/MWh. Čas pro údržbu a vlastní spotřeba proudu je ve výpočtech zohledněna .

Seite 3/11


Záruční doby : 2 roky plná záruka na díly a práci 12 let záruka na potrubí a kotle EU-konformní garance na pohyblivé díly

Zbytkový materiál Množství zbytkového anorganického odpadu tvoří cca 3-5%. Tento zbytkový materiál je dobře využitelný ve stavebnictví. Těžké kovy jsou po procesu LTC pevně vázány. Proto je možné tento odpad skladovat jako „normální“ , nikoliv jako nebezpečný.

Výfukový plyn Vyrobený plyn, pohánějící turbíny je ekvivalentní zemnímu plynu, emise výfukových plynů leží pod povolenými emisními normami.

Emise v provozu LTC Minimální množství emisí v zařízení je dosaženo odloučením oranických i anorganických částí z plynu a jeho několika stupňovým čištěním.

Emisní hodnoty Prach celkově Kysličník uhelnatý (CO) Oxid dusíku (NOx) Oxid siřičitý (SO2) Ostatní problémové látky : NH3, HCl CN, HF,H2S As, Co, Ni, Pb, Se, Te Cr, Cu, F, Mn, Sb, Sn, V Cd, Hg, Tl 2,3,7,8-TCDD-ekvivalenty

< < < <

5 20 20 10

< 5 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,03 < 0,03

mg/m³ mg/m³ micg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ ng/m³

Ostatní emise a) normální hlasitost turbín je 65dB. Při částečném zakopání, nebo obestavění kontejneru s proudovou výrobní jednotkou může být hlasitost snížena pod hranici 40dB. b) Žádný obtěžující zápach díky koncepci zařízení. Jestliže vůbec vznikne , jedná se o zápach vzniklý skladováním materiálu před vstupem do zařízení .

Seite 4/11


Dodací lhůta / dodací podmínky -

Dodací lhůta 24 měsíců od první splátky vyžádaného kreditu Zařízení projde před dodáním zkušebním provozem a následně bude dodáno Cena včetně transportu na místo a uvedení do provozu Dodací podmínky budou precizovány ve smlouvě o dodávce

Bezpečnost provozu Provoz zařízení probíhá plně automaticky přes řídící parametr ,který je online spojen s centrálou AGT a permanentně pomocí přenosu dat střežen. Sensibilní součásti zařízení jsou zásadně osazeny duálně, , s automatickým přepínáním v případě poruchy. Koncepce zařízení je optimalizována na použitý vstupní materiál přímo , z toho důvodu nesmí být v provozu přimíchán jiný vstupní materiál přes množství 5% . Např. pokud by příměs překročila hodnotu 5%, kontrolní a řídící stanice rozpozná tuto příměs jako „cizí materiál“ , automaticky zastaví celý konvertovací proces a celý provoz, pokud nebudou tyto příměsi již při plánování zamýšleného vstupního materiálu zohledněny.

Zabezpečení zařízení Při nekontrolovatelném zvýšení tlaku, změnách ve výfukových procesech, požáru,apod. je zařízení během několika sekund automaticky podchlazeno. Dodatečně se na kritických místech zařízení nachází přetlakové ventily a jistící záklopky, které dostatečně zamezují explozi zařízení.

Školení personálu a údržba zařízení Zaškolení personálu a rutinní údržba v prvním roce provozu je zdarma. Po uplynutí prvního roku provozu je možné uzavření paušální smlouvy o údržbě.

Příjezd Pro postavení kontejnerů se zařízením je nutné připravit zpevněný , dostatečně široký příjezd dle sestavovacího plánu. Příjezd musí umožňovat pohyb těžkého jeřábu a tahačů kontejnerů.

Seite 5/11


Infrastruktura (povinnost kupujícího) 1.200 m2, pro zařízení 1t/h minimální šíře plochy 40m 2.400 m2 pro zařízení 3t/h

-

Požadovaná plocha celkově

-

Transportní pás k LTC zařízení

-

Elektrické připojení pro nutné případy 10 kW, případné zvláštní podmínky musí být projednány separátně

-

Zajištění napojení do odběrné sítě je výhradní povinností kupujícího. AGT poskytne pouze technickou poradní činnost

-

Zřízení příslušného – dle zákonných předpisů - sanitárního a sociálního zázemí

-

Turbínová jednotka musí být - v případě jejího umístění v obývaném prostoru obestavěna. Toto obestavění je výhradní povinností kupujícího.

Výhody – energie z odpadů ! 1.

plně automatizovaný provoz, od materiálového vstupu až po výstup proudu

2.

na jednu provozní směnu 1t/h 1 technik + 1 pomocná síla

3.

zanedbatelná energetická potřeba – vlastní výroba a sebezásobování

4.

odstranění ev. zpracování problematických látek se ziskem !

5.

zisk místo nákladů

6.

jedinečné finanční-platební modely, vylučující riziko pro kupujícího

7.

záruční výkony

8.

LTC-zařízení spotřebuje pouze pro první start ca 10KW/h, poté je v chodu prostřednictvím vlastní integrované výrobě proudu

Seite 6/11


smíšené umělé hmoty

drcení

konvertovací-kruhový proces (frakční termo-katalytický rozklad)

konvertovaný plyn

čištění plynu

plynová turbína

generátor

elektrická energie

Seite 7/11


Seite 8/11


1.

Výpočet výkonu zařízení a možných příjmů

Báze pro výpočty Příjmy jsou uvažovanou položkou, vycházející z povahy složení vstupního materiálu , a pravidelného provozu zařízení dle doporučení dodavatele. Zajištění plánovaného množství vstupního materiálu , jakož i zajištění odbytu elektrické ebergie leží ve výhradní odpovědnosti provozovatele. Počítáme s výkupní cenou • 86 [€/MWh] (volná tržní cena za el.energii ) Čas pro údržbu a vlastní spotřeba el. energie jsou ve výpočtech již zahrnuty. Provozní doba: 23 [h/d] provozní výkon, 1 h automatická sebekontrola 14 [d/r] velká údržba

3.2 Výpočty vstupu Podklady výpočtů pro : pro uvedenou specifikaci

1 [t/h] Podíl vstupního materiálu

Plasty Holzscheit Inputmaterial 4 Inputmaterial 5 celkem

[%] 100%

7 500

Hu [GJ/t] 35

100%

množství [t/rok] 7 500 0 0 0 0 7 500

[t/a]

teoretická výhřevnost [GJ/rok] 262 500 0 0 0 0 262 500

3.3 Výpočet výkonu Celkové množství vstupu teoretická výhřevnost celkem to odpovídá proměnové a tepelné ztráty získaný výkon celkem vlastní spotřeba netto - výkon to odpovídá v produkci plynu

7 500 262 500 100% 72 917 -45% -32 813 40 104 -10% -4 010 36 094 36,09 cca 6.000.000

[t/rok] [GJ/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [GWh/rok] m 3/rok

3.4 Možný příjem cena prodej energie prodej hliníku aus Gaslieferung aus Heizöllieferung

[€/MWh] [€/t] [€/m 3] [€/l]

86 0,165

2 484 000 0 0 0 2 484 000

[€/rok] [€/rok] [€/rok] [€/rok] [€/rok]

Ceny jsou závisléna vývoji trhu

Seite 9/11


1.

Výpočet výkonu zařízení a možných příjmů Báze pro výpočty

Příjmy jsou uvažovanou položkou, vycházející z povahy složení vstupního materiálu , a pravidelného provozu zařízení dle doporučení dodavatele. Zajištění plánovaného množství vstupního materiálu , jakož i zajištění odbytu elektrické ebergie leží ve výhradní odpovědnosti provozovatele. Počítáme s výkupní cenou • 86 [€/MWh] (volná tržní cena za el.energii ) Čas pro údržbu a vlastní spotřeba el. energie jsou ve výpočtech již zahrnuty. Provozní doba: 21 [h/d] provozní výkon, 1 h automatická sebekontrola 14 [d/r] velká údržba Výpočet pro

3tuny/hod

22 500 tun/rok

Seite 10/11


Seite 11/11

Hmoty  
Hmoty  

AGT Hmoty cesky