Page 1

De Prikkel Sep. 2012 - jaargang 44, nummer 4

Erica’s muzikale klanken brengen sfeer op het dorpsplein

IN DIT NUMMER ONDER ANDERE: - De stand van zaken; - Initiatiefgroep Zorg in Austerlitz; - JongensClub & MeisjesClub; - De activiteitenkalender.


BESTUUR VERENIGING AUSTERLITZ’ BELANG (met per bestuurslid het gebied waarvoor men aanspreekpunt is bij problemen en bezorging Prikkel) Voorzitter Hans Neijzen Waterlooweg 89 3711 BD Austerlitz, of 06 31290722; e-mail: hansneijzen@austerlitzbelang.nl De Beaufortweg, D.J. van Nieuwenhuizenweg, Waterlooweg, Marmontweg Secretaris Gusti Smulders Oude Postweg 232, 3711 AP Austerlitz email: info@austerlitzbelang.nl Oude Postweg even 82 t/m 236, Oude Postweg oneven 123 t/m 215

tel. 087 8763257

tel. 0343 49 36 36

Penningmeester Marcel de Jonge Meester Ansinkweg 35 3711 DA Austerlitz tel. 0343- 756769 Email: marceldejonge@austerlitzbelang.nl Austerlitzseweg, Meester Ansinkweg, Oude Postweg oneven1 t/m 11, Oude Postweg oneven 37 t/m 121, Oude Postweg even 6 t/m 66 Overige bestuursleden: Jeroen van Nieuwenhuizen Hubertweg 25, Email: jeroenvannieuwenhuizen@austerlitzbelang.nl

3711 CE Austerlitz

Traayweg, Grensweg, Pater de Leeuwweg, Dirkje van Barneveldweg, Johannes Stoopweg, Hubertweg.

Rob Sipkes Gramserweg 47B Email: robsipkes@austerlitzbelang.nl

3711 AT Austerlitz

tel 0343 491042

3711 AP Austerlitz

tel. 0343-49 36 36

Barendrechtweg,Gramserweg, Woudenbergseweg

John van Ravenswaaij Oude Postweg 232 Email: johnvanravenswaaij@austerlitzbelang.nl

Schooldwarsweg,Dorpsplein, Schoolweg, Weideweg, Wellingtonweg.

Vacature

@austerlitzbelang.nl Vacature

@austerlitzbelang.nl Vacature

@austerlitzbelang.nl De vereniging Austerlitz’ Belang is opgericht op 10 november 1945 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40477997. Contributies/donaties kunt u overmaken naar bankrekeningnummer 562502 t.n.v. Vereniging Austerlitz' Belang in Austerlitz, zie ook de website www.austerlitzbelang.nl. Bewoners van Austerlitz die nog geen lid zijn kunnen zich aanmelden als lid bij info@austerlitzbelang.nl. Het lidmaatschap kost in 2012 €12,50 per jaar.

U i t g a v e J u n . 2 01 2


Mededelingenblad voor Austerlitz onder redactie van het bestuur van de vereniging ‘Austerlitz' Belang’

Sep. 2012 - jaargang 44, nummer 4 INHOUD Pag. 1 2 4 5 6 7 11

Inhoud Stand van zaken AB nieuws / Initiatiefgroep Zorg in Austerlitz Bericht van Begraafplaats Austerlitz Austerlitz Live Bericht van Wijkteam Oost Zangver. Cantiamo / Fanfarecorps Erica

Pag. 16 19 21 25 27 28 30

Uitnodiging i.v.m. Zorg in Austerlitz Voetbal voor Voedsel Staatsbosbeheer JongensClub MeisjesClub Aktiviteitenkalender Gemakkelijk & handig: machtigingsformulier

KOPIJ Voor de volgende Prikkel kopij inleveren vóór 4 november bij: Sonja Verwijs: de.prikkel@austerlitzbelang.nl Foto’s en andere illustraties zijn welkom. Samenstelling / eindredactie : Sonja Verwijs (de.prikkel@austerlitzbelang.nl) Website: www.austerlitzbelang.nl

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 1


STAND VAN ZAKEN VAKANTIE … De vakantieperiode hebben de meesten van ons alweer achter de rug. Ik hoop dat een ieder kan terugkijken op een mooie tijd en heeft kunnen genieten van het mooie weer (zo af en toe). De mailbox is in de tussentijd weer gevuld met tientallen uitnodigingen voor allerlei bijeenkomsten, onderstaand een kleine greep uit het aanbod: - uitnodiging voor een uitwisselavond op 30 augustus in het kader van Wijkgericht Werken waarbij bewoners invloed krijgen op de eigen leefomgeving en de hiervoor te besteden budgetten (gemeente Zeist in samenwerking met partners in Wijkgericht Werken); - uitnodiging voor buitengewone Algemene Leden Vergadering op 19 september a.s. in Baambrugge i.v.m. het bedreigde voortbestaan van de UVKK (Utrechtse Vereniging Kleine Kernen); - verzoek om medewerking aan een onderzoek naar behulpzaamheid en nabuurschap in dorpen (uitgevoerd door Kitty van der Hoek); - uitnodiging voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in deelname aan vrouwenmiddagen (bij wijkinloophuis Kerkebosch) of willen sporten in groepsverband (MeanderOmnium); - uitnodiging voor de Dag van de Dialoog op 6 november a.s. in Zeist ter bevordering van het samenleven door elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren (landelijk georganiseerd); - uitnodiging voor deelname aan beleidsateliers op 11 september, 3 oktober en 20 november i.v.m. het te actualiseren GVVP (Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan) (Gemeente Zeist); - kennisgeving van de Ronde Tafel over het bestemmingsplan Austerlitz / Zeisterbossen te behandelen op dinsdag 4 september, op locatie in Austerlitz (gemeente Zeist); - uitnodiging voor deelname aan de startbijeenkomst op 17 september van het jongerenproject Austerlitz (gemeente Zeist).

Daarnaast nemen we als Austerlitz’ Belang ook zelf de organisatie van bijeenkomsten op ons om af te stemmen met onze achterban. Daarbij valt o.m. te denken aan de geplande bijeenkomst op 26 september, waarbij we u graag informeren over de voortgang m.b.t. het zorgsteunpunt. In deze Prikkel vindt u hierover meer informatie. Samen met Gehandicapten en Patiënten Platform Zeist zullen we op 27 september een schouw uitvoeren waarbij de toegankelijkheid van openbare ruimte in Austerlitz centraal staat. Het idee is om deze schouw te laten plaatsvinden van 16:00 tot 17:00 uur, waarna aansluitend de mogelijkheid wordt geboden om aandachtspunten in dit kader te melden tijdens een kort overleg in het dorpshuis. ACTIVITEITEN Het wandelweekend staat bijna voor de deur: op 6 en 7 oktober is het zover. De wederom prachtige routes zijn in kaart gebracht en de laatste voorbereidingen zijn in volle gang. Ook de rolstoelroutes zijn ‘getest’, we hopen dat ook van deze routes volop gebruik zal worden gemaakt. Een compliment aan alle betrokkenen, vrijwilligers die hier weer veel tijd en energie in hebben gestoken, is hier zeker op z’n plaats. Er wordt nog druk gewerkt aan de bemensing van verschillende activiteiten (zoals inschrijven deelnemers etc.), mocht u een bijdrage kunnen leveren neem dan even contact op met Gusti Smulders. In dit zelfde weekend vindt in Dorpshuis ’t Trefpunt ook de eerste editie van Austerlitz Live plaats met optredens van Austerlitze bands en veiling van schilderijen; alle opbrengsten komen ten goede van het Ronald McDonald Huis Utrecht. We kijken al verder dan de herfst, zowel Sinterklaas als de Kerst zijn alweer ter sprake gekomen. We hopen ook dit jaar het dorpsplein weer te kunnen verfraaien met een mooie verlichte kerstboom. Bij veel activiteiten rekenen we op uw hulp, gelukkig zijn velen van u bereid om zo nu en dan even de handen uit de mouwen te steken. Ook andere dorpsverenigingen kunnen ondersteuning gebruiken. Zo wordt de Jongensclub Austerlitz al enige tijd in haar voortbestaan bedreigd en heeft dringend behoefte aan uitbreiding van de leiding. Het zou jammer zijn als deze enthousiaste club een zelfde lot ondergaat als Floralia Vereniging Austerlitz, die in 2011 helaas is opgeheven.

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 2


Stand van zaken (vervolg) Voor een volledig overzicht en actuele informatie kunt u terecht op de website van Austerlitz’ Belang: www.austerlitzbelang.nl LEEFBAARHEID Bij de Ronde Tafel van 4 september jl. m.b.t. vaststelling bestemmingsplan Austerlitz/Zeisterbossen zijn enkele zaken buiten beschouwing gelaten. In het raadsvoorstel is te lezen dat voor de woningbouwprojecten in Austerlitz (Dorpsplan Austerlitz) een aparte planologische procedure zal worden gevoerd. “Om de toekomstige woningbouwontwikkelingen te kunnen meenemen in het bestemmingsplan is een ruimtelijke onderbouwing nodig, een onderbouwing van het kostenverhaal in een sluitende exploitatie en moet de woningdifferentiatie zijn vastgelegd. Zover is het nu nog niet.” Op dit moment hebben we als Austerlitz’ Belang geen aanvullende informatie ontvangen van gemeente of de Kombinatie m.b.t. de voortgang en/of nieuwe ontwikkelingen.

JONGERENPROJECT Als vervolg op het project Wijk Talenten Team (uitgevoerd door Stichting Alexander) vindt afstemming plaats om de leefbaarheid, m.n. rondom het dorpsplein te verbeteren. Vanuit verschillende invalshoeken zullen belanghebbenden ((jeugdige) bewoners en organisaties) met elkaar verder zoeken naar oplossingen. Wij streven zowel naar een structurele oplossing als ook naar resultaat op zeer korte termijn. ALTERNATIEF BIBLIOBUS In de vorige Prikkel hebben we u bericht dat we ons oriënteren op de mogelijkheden die er zijn om een initiatief als ‘De Boekenkast van Werkhoven’ te realiseren. De komende periode zullen we hier verder invulling aan geven. We houden u op de hoogte.

De digitale versie van deze Prikkel kunt u inzien via www.austerlitzbelang.nl Veel leesplezier, Hans Neijzen, voorzitter

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 3


AB nieuws Bericht van de initiatiefgroep ‘ZORG IN AUSTERLITZ’ In de Prikkel van juli heb ik een artikel aangekondigd over de aanpak van de zorg in de Brabantse dorpen Elsendorp en Hoogeloon op basis van een bezoek van Wim Oerlemans en mij aan deze dorpen. Bij nadere overweging hebben we besloten dit artikel uit te stellen tot na de bijeenkomst van 26 september. Dan leeft het onderwerp meer. BIJEENKOMST 26 SEPTEMBER: AUSTERLITZ, EEN DORP MET ‘ZORG ZONDER ZORGEN’ U heeft medio september allemaal een uitnodiging in de bus gehad voor deze belangrijke bijeenkomst. We gaan in op de behoeften die u nu of in de toekomst krijgt aan zorg en welzijnsvoorziening vanuit het uitgangspunt dat u zolang mogelijk in het dorp kunt blijven wonen en niet ooit gedwongen moet verhuizen naar Zeist. Deze bijeenkomst is bepalend of en hoe we verder gaan met de Initiatiefgroep Zorg in Austerlitz. Verderop treft u ter herinnering de uitnodiging nogmaals aan.

VOORZIENINGEN IN AUSTERLITZ Dan moet ik nog wat aanvullen op ons stuk in de Prikkel van juli over de voorzieningen die al in Austerlitz bestaan. Er kan namelijk ook gebruik worden gemaakt van het zorgbemiddelingsbureau Accurate Zorg van Henriëtte Morselt, ook voor vragen over advies en zorg. Met haar, maar ook met anderen vinden ook gesprekken plaats over een mogelijke rol in de opzet die wij voor ogen hebben Namens de initiatiefgroep Zorg in Austerlitz, bestaande uit Lia van Dijk, Jan Smelik, Jan Snijders, Wim Oerlemans en Hans Neijzen, Jan Snijders

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 4


Bericht van… Begraafplaats Austerlitz Protestantse Gemeente “De Hoeksteen”

Austerlitz, september 2012 Aan alle inwoners van Austerlitz De begraafplaats Austerlitz is eigendom van de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen”, maar is er voor alle inwoners van het dorp. Weliswaar geen alledaags onderwerp, maar toch informeren wij u in dit artikel graag over de laatste ontwikkelingen op de begraafplaats. In de zomer van 2011 is er een nieuwe baarwagen gekocht. Eerst was het plan om de oude baarwagen op te knappen. Maar na alles goed overwogen te hebben, was het beter om een nieuwe te kopen. Deze heeft bepaalde voorzieningen, die we bij de oude wagen niet konden realiseren. In het najaar van 2011 hebben we een strook grond vrij van beplanting gemaakt naast de urnentuin. Dit gedeelte kan gebruikt worden voor kindergraven. De laatste jaren waren de kindergraven tussen de andere graven. Doordat er nu op rij naast elkaar begraven wordt, ligt er al een graf klaar. Als kindergraf kan dit niet gewenst zijn. Nu is er de mogelijkheid om te kiezen voor een grafje in dat aparte gedeelte. In dit voorjaar zijn er verschillende planten opgezet en zijn er bloemen gezaaid. Laten wij hopen, dat deze strook grond lang ongebruikt mag blijven. Begin maart 2012 is er een begin gemaakt met de paden op te knappen. Het betreft de twee achterste paden links en rechts, het voorste gedeelte rechts en de urnentuin aan de linkerkant. De paden zien er verzorgder uit. De fijne split, waarvoor gekozen is in plaats van grint, oogt vriendelijk. Al met al een goede verbetering die door vele bezoekers gewaardeerd wordt. Half juni 2012 is ook het brede middenpad van hetzelfde split voorzien. Dat maakt het geheel af! Bijkomend voordeel: de paden zijn makkelijker begaanbaar met rollator of rolstoel.

Er zijn twee groepen vrijwilligers die eens in de drie á vier weken twee uur op de begraafplaats werken. De maandagmorgengroep wordt ondersteund door hoveniersbedrijf Kolthof. Zij verzorgen de paden en het groot onderhoud. De dinsdagavondploeg schoffelt en harkt tussen de graven. De zorg voor de graven zelf ligt bij de nabestaanden. Beide groepen kunnen uitgebreid worden met nieuwe vrijwilligers. Komt u ons helpen? Graag! Op het mededelingenbord op de begraafplaats kunt u de exacte data nalezen. Met vriendelijke groet, mede namens de vrijwilligers, Anja Selderijk Beheerder begraafplaats A. Selderijk Oude Postweg 96 3711 AK Austerlitz 0343-491746

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 5


Extra concert AusterlitzLIVE AusterlitzLIVE ook op vrijdag 5 oktober Omdat de zaterdageditie (6 oktober) van AusterlitzLIVE binnen 2 dagen compleet was uitverkocht vindt er een extra concert plaats op vrijdag 5 oktober. Natuurlijk zullen ook alle opbrengsten van deze avond geheel ten goede komen aan het Ronald McDonald Huis in Utrecht. Kaarten voor deze extra avond zijn inmiddels te koop aan de bar van het Dorpshuis en kosten, net als de zaterdageditie €7,50. Verder zijn de artiesten op dit moment druk bezig met het opnemen van de officiële AusterlitzLIVE CD. De cd zal in beperkte oplage verschijnen en zal te koop zijn tijdens de concerten op 5 en 6 oktober. Ook de cdopbrengst zal ten goede komen aan het Ronald McDonald Huis in Utrecht.

Bezoek de facebookpagina van AusterlitzLIVE en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en foto’s!

facebook.com/austerlitzlive

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 6


Wijkteam Zeist-Oost Verbeteringen, wijkinitiatieven, gesprek over de woonomgeving?? Maak met ons een afspraak of kom langs op het spreekuur. Neem in ieder geval contact met ons op!! Woensdags tussen half 10 en haf 11 op: 06-526 97 130 of via www.zeistwijkgericht.nl Spreekuur woensdagochtend tussen half 10 en half 11 in het Wijkinformatiepunt/Kerk aan de Graaf Lodewijklaan 15 in Zeist-Kerckebosch. Of maak met ons een afspraak, dan komen wij bij u langs. Volg ons ook op twitter Zeist_Oost.

Leden Wijkteam Austerlitz Hoge Dennen Kerckebosch Molenweg Driebergseweg Odijkerweg (kortom wijk Oost) Cees van Meerten (complexbeheerder) Gerrit Veldhuizen (wijkagent) Mark Nanninga (wijkagent) Jolanda Kooijman (woningconsulent) Rein Tuinstra (opbouwwerker) Riemke Bitter (projectbegeleider) Wim van Keulen (wijkmanager) Mohamed el Aita (jongerenwerker Austerlitz)

Dijnselburgerlaan 7-9 3705 LP Zeist Tel: 030 6923240

www.dehuizenbemiddelaar.nl

Onderdeel van

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 7


elektrotechniek www.hjvanbeek.nl

Austerlitz

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 8


Spoorwegmaterialen www.fredprinsenbv.nl Tel: 0343 - 491529

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 9


U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 10


Zangvereniging Cantiamo Nieuws van zangvereniging Cantiamo! Heeft u het al gehoord? We zijn weer met repeteren begonnen in het Trefpunt. De eerste maandagavond na de vakantie was het zo warm in de zaal, dat de deuren wijd open stonden om het hele dorp te laten weten dat we er weer zijn. En we hadden er zin in! Dit jaar bestaat het koor 90 jaar en dat hebben wij gevierd met een concert in mei en we hebben eind september nog een feest. We zijn opgericht op 24 september 1922! We zijn nu druk aan het oefenen voor de volgende optredens dit jaar. 1 woensdag 10 oktober 2012 te Spakenburg. 2 vrijdag 14 december 2012 te Zeist met het Zeister Vrouwenkoor 3 zondag 23 december 2012 te Driebergen. Wij zullen u hierover in de volgende Prikkel nader informeren. Indien u informatie wilt hebben over zaken betreffende Cantiamo, kunt u contact opnemen met Hennie van Spelden, tel. 0343-491677 of e-mail gvanspelden@ziggo.nl Namens het bestuur en de leden van Cantiamo een muzikale groet. Mw. Door van Koerten en Mw. Jos van den Bovenkamp.

Fanfarecorps Erica Fanfarecorps Erica is weer begonnen met de repetities. (Bijna) iedereen is weer terug. Er zijn nog enkele leden aan het genieten van een vakantie. We gaan weer met veel plezier repeteren voor ons concert op 15 december a.s. Dat lijkt nog heel ver weg, maar het zijn nog maar 14 repetities. Het wordt een dubbelconcert, samen met muziekvereniging Constantia uit Werkhoven. Al heel lang een bevriende vereniging en in het verleden hebben we al eens vaker samen gemusiceerd. Wij verheugen ons op deze samenwerking en dat kunt u ook, want het wordt zeker een hele muzikale en gezellige avond! Eén van de repetitieavonden “offeren” we op aan de verkoop van de loten van de Grote Clubactie! Wij komen binnenkort weer bij u langs en hopen dat u van ons loten koopt. Een groot deel van de opbrengst is voor de vereniging en wij kunnen dat goed gebruiken om weer nieuwe muziek en instrumenten aan te schaffen. U steunt ons hiermee enorm! Het is nu, wanneer ik dit schrijf, ruim een week voor het Kapellenfestival, op 16 september. Het is heel mooi weer en wij hopen met ons allen dat wij dat volgende week ook hebben. Vorig jaar hebben wij het binnen gehouden, vanwege de weersvoorspelling. Dat ging ook prima, maar het is toch het leukste wanneer wij alles weer op het Dorpsplein kunnen doen. Bij het verschijnen van de Prikkel is dit festijn alweer achter de rug, en ik hoop dat wij weer terug kunnen kijken op een geslaagd Dorpsfeest. U zult gemerkt hebben dat de regels, met betrekking tot drankgebruik wat aangescherpt zijn. Helaas waren wij genoodzaakt het zo te doen vanwege nieuwe regels. Wij hebben geprobeerd het zo goed mogelijk op te lossen en ik zal er op een later tijdstip, (door middel van onze flyer) nog wel op terug komen. Op voorhand alvast een dank je wel naar het dorpshuis. Wat fijn dat we zo’n goede samenwerking hebben en ook jullie inzet voor dit feest altijd super is!

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 11


Fanfarecorps Erica (vervolg) Drankgebruik en vandalisme rondom de muziektent is nog steeds een probleem. Met Oud- en Nieuw werden wij opgeschrikt door de vernielingen aan het plafond. Inmiddels is er door onze leden een nieuw plafond in aangebracht. Vorige week is er weer brandgesticht en moeten wij weer zorgen dat het voor het festival weer schoon en toonbaar gemaakt wordt. U zult begrijpen dat wij er een beetje moedeloos van worden. Het schijnt onmogelijk te zijn om onze muziektent gewoon een stralend middelpunt van ons dorp te laten zijn!! Positief afsluiten! Erica heeft weer heel veel zin in dit nieuwe seizoen, waarin wij willen proberen nog meer activiteiten/optredens te doen in Austerlitz. Het zomeravond concert op 5 juli jl. in samenwerking met de Gitaaracademie was een groot succes. Dat krijgt zeker een gevolg. Op zondagmorgen 13 januari 2013 geven wij een nieuwjaarsconcert in het Dorpshuis. Leuk om elkaar in het nieuwe jaar een goed en gezond jaar toe te wensen en hoe kun je dat beter doen dan met gezellige muziek! Ook gaan wij weer op school aan de slag met een muziekproject. Het motto .. wie de jeugd heeft, heeft de toekomst ‌ is natuurlijk ook voor ons van toepassing. Wij willen heel graag nieuwe (jeugd-) leden verwelkomen in ons orkest! Ik zet jeugd tussen haakjes, want bent u al ouder, ook u bent van harte welkom. Kom gerust eens langs op donderdagavond in Dorpshuis ’t Trefpunt. Van 19.30 uur tot 22.00 uur zijn wij daar en kunt u kijken hoe een repetitieavond gaat en met ons praten over de mogelijkheden. U kunt ook kijken op onze vernieuwde website www.fanfarecorpserica.nl. Deze is nog niet helemaal klaar, maar veel informatie kunt u hierop al vinden. Wij hopen u te ontmoeten bij een van onze activiteiten! Graag tot dan! Muzikale groet, Antje van de Brug Voorzitter

Foto: Erica speelt

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 12


U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 13


Tandtechnisch Laboratorium R. de Bruin Voor al uw reparaties aan gebitprothesen. Ook in het weekend en klaar terwijl u wacht.

Tevens nieuwe gebitprothesen.

D.v.Barneveldweg 14 3711 cc Austerlitz

0343-491703 06-52430229

 ttlrdebruin@kpnplanet.nl U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 14


U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 15


DE ZORGMAATSCHAPPIJ OF ZORGZAME SAMENLEVING IS VOORBIJ, WE ZULLEN VEEL MEER HET HEFT IN EIGEN HAND MOETEN NEMEN! Uit het leefbaarheidsonderzoek dat enige jaren geleden is gehouden, bleek duidelijk dat heel wat oudere inwoners van Austerlitz zich zorgen maken over hun toekomst.  Kan ik, wanneer ik of mijn partner meer behoefte krijgt aan zorg of ondersteuning, die hulp wel vinden in Austerlitz zelf?  Hoe weet je waar je zijn moet?  Welke voorzieningen zijn er al?  Kan ik straks nog wel voldoende zorg en ondersteuning thuis krijgen?  Of in ieder geval om de hoek? Of moeten we hulp van ver halen?  Moet ik zelfs mijn huis en dorp uit en verhuizen naar Zeist?  Waarvoor kun je bij de overheid terecht en wat moet je zelf gaan regelen? En hoe doe je dat? Om dit thema handen en voeten te geven is naar aanleiding van de laatste jaarvergadering van ‘Austerlitz Belang’ een werkgroep ‘Austerlitz Zorgt’ opgericht. Deze werkgroep heeft inmiddels heel wat verkennend werk gedaan en gesprekken gevoerd met o.a. de gemeente Zeist. Nu is het tijd om met de inwoners van Austerlitz te overleggen.

Austerlitz: een dorp met ‘zorg zonder zorgen’ De werkgroep nodigt u van harte uit op een informatieavond, op woensdag 26 september 20.00 uur in het Dorpshuis ’t Trefpunt. De toegang is gratis. Bent u senior? Dan gaat het u direct of op langere termijn aan: kom dus. Bent u junior? Denk niet te gauw dat het u dan niet aangaat, denk nu alvast mee over uw toekomst en over die van uw ouders: kom dus ook! Wat gaat er die avond gebeuren? Na een korte inleiding door de voorzitter van de Werkgroep zal Ad Pijnenborg (oprichter Zorgcoöperatie in Hoogeloon) een presentatie verzorgen. Dan volgt er een discussie met als doel: Hoe zorgen we er voor dat je zo lang mogelijk zelfstandig in je eigen woning kan blijven wonen, wat voor zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn er nodig in ons dorp, op kortere en op langere termijn? Voor welke voorzieningen zou de werkgroep voor ons gezamenlijk moeten zorgen? Voor welke voorzieningen bent u zelf verantwoordelijk? De werkgroep ‘Austerlitz Zorgt’ (Jan Snijders, Lia van Dijk, Hans Neijzen, Wim Oerlemans, Jan Smelik)

HET ZAL MIJN TIJD WEL DUREN! MAAR ALS PUNTJE BIJ PAALTJE KOMT BENT U TE LAAT

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 16


FYSIOPRAKTIKUM AUSTERLITZ HEEFT EEN EIGEN WEB-SITE WWW.FYSIOAUSTERLITZ.NL

Wat kunt u hierop vinden? Alles over de praktijk Laatste nieuws Maken van afspraken voor: Fysiotherapie Acupunctuur behandeling door Rob Looman Personal coach gesprek bij Victor van de Putten. Zie www.victorvdputten.nl Haptonomie behandeling door Sjook Nijman inschrijven voor een Nordic Walking cursus Contact ( info@fysioausterlitz.nl) Bewegingstips

Neem eens een kijkje! Marianne Vons- Veenema. Waterlooweg 27 3711BB Austerlitz Tel: 0343491790 of 06-40368115 U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 17


Installatiebedrijf

A.F. v.d. Kuil

Landelijk erkend gas - en w aterfitter • Dakbedekkingen, bitumen en kunststof • Lood- en zinkwerken • Sanitaire installaties • CV-installaties • Rioleringswerken Oude Postweg 202 3711 AN Austerlitz Telefoon: 0343 - 491777

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 18


Voetbal voor voedsel Op 30 september 2012 vindt op initiatief van De Hoeksteen en PKN Zeist-West een voetbaltoernooi voor jongens en meisjes tussen 5 en 15 jaar plaats, waarbij we geld inzamelen voor het goede doel: de Voedselbank Zeist. Elke deelnemer zamelt geld in met behulp van een sponsorformulier. De deelnemende teams bestaan uit vier kinderen van een zelfde leeftijdscategorie. Voedselbank Zeist De voedselbank Zeist is een initiatief van de stichting Kerk en Samenleving en het Leger des Heils. De Voedselbank helpt alle mensen in de gemeente Zeist die met een inkomen onder het bijstandsniveau rond moeten komen. Landelijk zijn daarbij normen afgesproken. Alleen wie aan die normen voldoet kan een voedselpakket krijgen. In eerste instantie wordt een pakket voor maximaal 13 weken verstrekt. Aan het eind van die periode wordt opnieuw bekeken of men nog in aanmerking komt voor een pakket. Verder wordt dit proces periodiek herhaald. Bij het samenstellen van een voedselpakket wordt dankbaar gebruik gemaakt van het voedsel dat door leveranciers gratis ter beschikking wordt gesteld. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers die geheel belangeloos meewerken, maar het voedsel moet wel worden opgehaald, opgeslagen en naar de uitgiftepunten worden gebracht. Huur, licht, water, schoonmaak, aanschaf vrieskisten, aanschaf bus, onderhoud bus, brandstof, verzekeringen enzovoorts brengen de nodige kosten met zich mee. Voor € 50,– kan een gezin gedurende 13 weken worden voorzien van een voedselpakket. We willen met elkaar zo veel mogelijk geld inzamelen om de Voedselbank Zeist te steunen met dit belangrijke werk! In de aanloop naar het toernooi start binnenkort een kleurwedstrijd voor de allerkleinsten en klanten van supermarkt Cees van Dijk wordt gevraagd om bij hun boodschappen een extra product voor de voedselbank te kopen. De producten die we op deze wijze verzamelen, worden tijdens het toernooi aan de Voedselbank Zeist aangeboden. Producten die worden verzameld: vacuüm verpakte kaas, eieren, margarine, koffie, blikjes fruit, rijst, macaroni, zoet broodbeleg en hartig broodbeleg. Datum: 30 september 2012 Tijd: 13.00u – 17.00u Locatie: S.V. Austerlitz

Inschrijving via: www.diaconie-austerlitz.nl of via de invulstroken die vanaf 20 augustus klaarliggen bij supermarkt Van Dijk, slagerij Rien Noordam en S.V. Austerlitz.

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 19


U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 20


Staatsbosbeheer 7 oktober om 10.00 uur Op deze zondagochtend organiseert Staatsbosbeheer, zoals elk jaar, weer een Paddenstoelenexcursie in boswachterij Austerlitz. Het is herfst en dus tijd voor paddenstoelen! Samen met Staatsbosbeheergidsen ontdek je de vele verschillende soorten paddenstoelen in het bos. Paddenstoelen spelen een belangrijke rol in de kringloop van de natuur. Ze doen hun werk voor het grootste deel onder de grond of in een boomstam, als schimmeldraden. Want eigenlijk zijn paddenstoelen schimmels. De paddenstoel zelf is slechts de “vrucht” van de schimmel. De paddenstoel zorgt voor de verspreiding van de zaden, beter gezegd: de sporen. Alleen al in Nederland zijn er bijna 4000 soorten paddenstoelen! Ze hebben lang niet allemaal een steel en een hoed. Er zijn paddenstoelen in allerlei vormen, kleuren en maten. Ieder jaar is het weer een verrassing welke paddenstoelen er uit de grond schieten. We gaan op zoek naar de verschillende soorten en welke plaats ze hebben in het bos. De wandeling start om 10.00 uur op de parkeerplaats van het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De kosten bedragen €2,50 voor kinderen en €5,00 voor volwassenen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Foto: Vliegenzwam

27 oktober om 19.00 uur Er zijn in Nederland nog maar nauwelijks echt donkere plekken. Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdagavond 27 oktober kun je overal in het land meedoen aan activiteiten ‘in het donker’. In boswachterij Austerlitz kun je met Staatsbosbeheer gidsen mee voor een wandeling in het donkere bos en leer je de schoonheid van echte duisternis kennen! Tijdens de wandeling luisteren we naar de dieren in de nacht, zoals de bosuil, vleermuizen en insecten. We kijken we hoe dieren in het donker kunnen zien. We proberen we met onze vingers te voelen welke bomen er staan. Er worden verhalen verteld over dieren en mensen in het donker en ook de sterren vergeten we niet. Kortom, een avond vol spannende en leuke activiteiten! De nachtwandeling start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Startpunt: op de parkeerplaats van het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 21


Staatsbosbeheer (vervolg) 4 november om 14.00 uur Herfstontdekkingstocht Zondagmiddag kun je met Staatsbosbeheergidsen op ontdekking in het bos. Bomen praten niet, maar spreken ons wel aan. Daarom is het bos zo aantrekkelijk en spannend. Bomen hebben ons ook van alles te vertellen: hoe oud zijn ze, welke dieren bieden ze onderdak en beschutting en wat stralen ze met hun vorm uit. De wandeling start om 14.00 uur op de parkeerplaats van het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De kosten bedragen â‚Ź2,50 voor kinderen en â‚Ź5,00 voor volwassenen. Vooraf aanmelden is niet nodig. 21 december 18.30 uur Staatsbosbeheer nodigt je uit om op vrijdag 21 december te komen genieten van de jaarlijkse Kaarsjeswandeling in boswachterij Austerlitz. Je kunt dan met de hele familie een avondwandeling maken door een haag van kaarsjes die het bospad verlichten. De wandeling is ongeveer 2 km lang. Tijdens de wandeling kun je het geluid van bosuilen horen en als je veel geluk hebt, zul je ook het pad kruisen met het grootste zoogdier van dit bos, het ree. Tijdens de wandeling ontmoet je een koor, dat kerstliederen uit verschillende landen zingt. Halverwege wordt je opgewacht in de sfeervolle oude werkschuur van Staatsbosbeheer, waar je je kunt opwarmen bij de Zweedse openhaardkachel. Vertrek van 18.30 tot 20 uur vanaf de ingang aan de Woudenbergseweg recht tegenover de Oude Postweg. Deelname is gratis.

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 22


U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 23


Vive le Français Taaltrainingen FRANS

1- CURSUS FRANS voor Beginners 2- CURSUS FRANS voor Half-Gevorderden Beide cursussen (10 lessen van 90 min.) starten: Woensdagavond 3 oktober 2012 In het dorpshuis van AUSTERLITZ Meer info? Kijk op:

FACEBOOK.COM/FRANSELES Inschrijven: franseles@casema.nl / 06 – 22 89 27 02

www.facebook.com/Perfectindicator , klik op ‘vind ik leuk’ en ontvang ons beleggingsboekje www.perfectindicator.nl

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 24


Jongensclub heeft dringend leiding nodig! Zoals u in de vorige Prikkel al heeft kunnen lezen, heeft de Jongensclub een druk jaar achter de rug. Gegroeid van 2 naar 10 leden en 65 jaar jong geworden. Ook heeft u kunnen lezen dat we er met de nieuwe leden nog niet zijn. We kunnen altijd nog leden erbij hebben. Voor de vakantie hebben twee teamleden aangegeven met ingang van het huidige seizoen te zullen stoppen. En niet de minste twee! Marc Fuster en Bas van Nieuwenhuizen kunnen helaas de Jongensclub niet meer inpassen in hun agenda. Zij zullen zijdelings wel betrokken blijven, o.a. bij de koffietent van de Jongensclub tijdens het wandelweekend. In totaal gaat 18 jaar aan ervaring op woensdagavond deels verloren. Bas en Marc, langs deze weg hartelijk bedankt voor jullie inzet, ook al gaan jullie niet helemaal uit beeld. Ons team had de laatste jaren ook twee ‘junior’-leden. Via de Maatschappelijke stage van hun school kwamen zij ons versterken en gingen niet meer weg, gelukkig voor ons. Jacco Pereboom (2 jaar) en Rens van Merkestijn (1 jaar) draaiden volwaardig en ‘in opleiding’ mee. Helaas moesten zij na de vakantie vaststellen dat ook hun agenda zo vol is dat ook zij moeten stoppen als teamlid bij de Jongensclub. Jacco, Rens ook jullie bedankt en als jullie weer tijd hebben hopen de jongens en de leiding jullie graag terug te zien in het team. Ja.. zo heb je een team van 5 mensen, zo heb je er nog maar 1… en zoals de uitdrukking al zegt: ‘een ei is geen ei’ en ook 1 lid is geen team. De Jongensclub Austerlitz heeft nu geen leidingteam en is dus slapend. De jongens en het huidige teamlid willen graag door maar dat lukt niet alleen! Wilt u, bij voorkeur man, een avond (2 uur) creatief en actief met jongens in de leeftijd van 6 tot 13 jaar bezig zijn, ‘s zomers het bos in, meelopen met Sint Maarten en meehelpen met het jaarlijkse kamp, om maar wat te noemen, neem dan contact op met de Jongensclub. Ook voor vragen kunt u bij ons terecht. Voor de gegevens zie hieronder. We hopen dat u of anderen snel teamlid willen worden, zodat we de jongens weer een giga-cool jaar kunnen geven. JongensClub Austerlitz Jeroen van Nieuwenhuizen (06-549 236 51, na 20.00 uur) jongensclub@live.com

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 25


U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 26


Meisjesclub Austerlitz Hallo allemaal, Misschien heeft u het wel gemerkt; voor de zomervakantie zijn wij weer in vol ornaat er op uit getrokken voor ons jaarlijkse Meisjesclubweekend. Ons thema was ‘Ik hou van Holland’ en dat hebben we geweten... Oranje vaantjes aan de auto’s, rood-wit-blauwe vlaggetjes in ons kamphuis, Hollandse outfits, tafellakens, servetten, oorbellen en zelfs ondergoed... het was dankzij het EK volop te krijgen! En we hebben er van genoten met de meiden; we deden Holland‘s got talent, zochten Hollands next Top Model en speelden ‘Ik hou van Holland’. Dat het Nederlands elftal die zaterdagavond verloor was natuurlijk jammer, maar mocht in ons eigen Hollandhuis de pret niet drukken. Gelukkig hebben we van dat alles in de vakantie bij kunnen komen en zijn we weer vol goede zin aan het nieuwe clubjaar begonnen! Ook dit jaar staan er weer een aantal vertrouwde activiteiten gepland zoals Sinterklaasavond en een Kerstspeurtocht en zullen we weer gezellig met elkaar gaan knutselen. Daarnaast blijven we natuurlijk zoeken naar leuke, nieuwe activiteiten om zowel buiten als binnen te ondernemen. Hoewel er een aantal meiden van club af zijn gegaan hebben we nog een leuke groep meiden over. Er kunnen natuurlijk altijd meer meiden bij. Meisjes tussen 7 en 12 jaar zijn dan ook van harte welkom op de maandagavond van 18.45 uur – 19.45 uur in de kelder van het dorpshuis! U zult ons dit jaar waarschijnlijk weer een aantal keren tegenkomen, bijvoorbeeld met Sint Maarten of bij een geldinzamelactie. We brengen u daarvan uiteraard op de hoogte. Wij hebben er veel zin in en rekenen weer op een leuk clubjaar! Groeten, de leiding van de Meisjesclub Carien van Beek, Mandy van Mourik en Heidi van de Kuil

Foto: Vertrek vanaf het Dorpsplein voor het MeisjesClubWeekend, thema: ‘Ik hou van Holland’

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 27


ACTIVITEITENKALENDER NAJAAR 2012 Woe. 26 sep.

20.00 uur: Informatie- en discussieavond over de voortgang van zorgsteunpunt Austerlitz, georganiseerd door initiatiefgroep “Austerlitz Zorgt”. Alle bewoners van Austerlitz zijn uitgenodigd! Zie uitnodiging op pagina 16.

Don. 27 sep.

16.00-17.00 uur: Schouw van de openbare ruimte in Austerlitz in samenwerking met Gehandicapten- en Patiëntenplatvorm Zeist. Aansluitend gelegenheid om aandachtspunten te melden tijdens een kort overleg in het dorpshuis. Meer info: pag. 2.

Zon. 30 sep.

13.00-17.00 uur: Voetbaltoernooi “Voetbal voor Voedsel” ten behoeve van de Voedselbank Zeist. Lokatie: S.V. Austerlitz. Inschrijven via www.diaconie-austerlitz.nl Meer info: pag. 19.

Vrij. 5 okt. & Zat. 6 okt.

Zat. 6 okt. & Zon. 7 okt.

20.00 uur: Concert AusterlitzLIVE in Dorpshuis. Opbrengst komt ten goede aan het Ronald McDonald Huis Utrecht. Meer info: pag. 6. Wandelweekend met eveneens rolstoelroutes. Meer info: pag. 2.

Zon. 7 okt.

10.00 uur: Staatsbosbeheer organiseert weer een Paddenstoelenexcursie in boswachterij Austerlitz. Meer info: pag. 21.

Zat. 27 okt.

19.00-21.00 uur: Nacht van de Nacht. Maak een spannende, donkere Nachtwandeling in boswachterij Austerlitz. Meer info: pag. 21.

Zon. 4 nov.

14.00 uur: Staatsbosbeheer organiseert een Herfstontdekkingstocht in boswachterij Austerlitz. Meer info: pag. 22.

Zat.24 november

Intocht van Sinterklaas.

Zat. 15 dec.

20.00 uur: Winterconcert Erica, samen met muziekvereniging Constantia uit Werkhoven. Meer info: pag. 11.

Vrij. 21 dec.

18.30-20.00 uur: Kaarsjeswandeling door het bos (2 km.). Meer info: pag. 22.

Zon. 13 jan.

In de ochtend vindt er een Nieuwjaarsconcert van Erica plaats in het dorpshuis. Meer info: pag. 12.

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 28


Gemakkelijk en handig! Vergeet u de jaarlijkse contributie wel eens over te maken aan Austerlitz’ Belang? Vul nu het machtigingsformulier voor automatische incasso in en lever dit in bij onze penningmeester Marcel de Jonge, Meester Ansinkweg 35, Austerlitz

……………………………………………………………………………………………………. Vereniging Austerlitz' Belang Secretariaat: Oude Postweg 232 3711 AP Austerlitz Bankrekening ING nr. 56 25 02

KvK nr. 40477997 ================================================================ MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO Ik machtig hierbij tot wederopzegging de Vereniging Austerlitz’ Belang om de jaarlijkse contributie (2012 = € 12,50) voor het lidmaatschap te incasseren van: Bankrekening:

…………………………………………………………………………………………………………………….

T.n.v. de heer/mevrouw:

………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………………………… Postcode/woonplaats:

…………………………………………………………………………………………………………

Ik ga akkoord met door de algemene ledenvergadering goedgekeurde wijzigingen van het contributiebedrag. Ik heb het recht om het afgeschreven bedrag via de bank terug te laten boeken tot 30 dagen na de datum van afschrijving.

……………………………… (datum) ……………………………………………………. (handtekening) (Na invulling s.v.p. inleveren bij de penningmeester Marcel de Jonge, Meester Ansinkweg 35, Austerlitz)

U i t g a v e S e p . 2 01 2 - blz. 29

De Prikkel - September 2012 (2)  
De Prikkel - September 2012 (2)  

Magazine van Austerlitz Belang

Advertisement