__MAIN_TEXT__

Page 1

Fagskoleutdanning Høyere utdanning for deg som har fagbrev eller autorisasjon


VELKOMMEN

Velkommen til Sørlandets fagskole! Hva er fagskole?

Fagskole er en yrkesrettet videreutdanning for deg som har fag/svennebrev, eller relevant kompetanse innen fagfeltet. Du får kompetanse som er etterspurt og som vil legge grunnlaget for en spennende karriere. Skolen samarbeider tett med praksisfeltet for å kunne tilby en aktuell og praksisnær utdanning. Studiet er nært knyttet til dine arbeidserfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet. Du får tett oppfølging fra faglærere.

Studietilbud

Helse- og oppvekstfag: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Tverrfaglig miljøarbeid Tekniske fag: Bygg Klimaenergi og miljø (KEM) Elkraft

• • • • •

Som student vil du være deltager i et trygt og inkluderende læringsmiljø. Du er selv en viktig bidragsyter til dette ved å vise respekt, toleranse og positive holdninger overfor medstudenter og ansatte.

2


VELKOMMEN

Studielån og stipend

Hvor er vi lokalisert?

Sørlandets fagskole er en offentlig skole og det kan søkes lån og stipend fra lånekassen. Studiet er kostnadsfritt, men du må selv dekke PC, lærebøker, studieturer og ekskursjoner.

Sørlandets fagskole ligger i sørlandsbyen Grimstad, i Aust-Agder fylke. Skolen er en av de mest tradisjonsrike fagskolene, og ble opprettet så tidlig som 1939. Skolen er kjent som et solid og godt lærested med dyktig undervisningspersonell.

Søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no eller på skolens søknadsskjema som du finner på skolens hjemmeside: www.sorlandetsfagskole.no

Grimstad

Grimstad er en koselig skjærgårdsby på Sørlandet og er byen med flest soldager i året. Byen har mange kulturtilbud og aktiviteter – noe for en hver smak: www.visitgrimstad.com Byen har mange studenter og et aktivt studentmiljø.

Kontaktinformasjon

Foto: Peder Austerud

Postadresse: Lillesandsveien 39, 4877 Grimstad Telefon: 37 40 27 40 / 982 65 655

Foto: Peder Austerud

Grimstad er Sørlandets største jordbrukskommune. Kommunen har også flere rederier og offshorerettede virksomheter, aktivt kystfiske, landets største fritidsbåtproduksjon, internasjonalt høyteknologimiljø hvor IT- og telekomnæringen er lokalisert. 3


BYGNINGSTEKNIKK

Bygningsteknikk Hvem kan søke?

Hvorfor velge byggstudiet?

Har du fag-/svennebrev i bygg eller anleggsfag, 5 års praksis, eller annen kompetanse som tilsier at du har nok praktisk kunnskap, kan du søke hos oss.

Etter endt utdanning kan du søke jobb innen ulike sektorer i byggebransjen. Du kan for eksempel arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon på byggeplass, søknadsbehandling, anbudsregning, prosjektering eller drive ditt eget eller andres firma. Du kan også bli faglærer på videregående skole hvis du tar et tilleggsår med pedagogikk.

Hva oppnår du?

Fordypningen Bygningsteknikk tar utgangspunkt i den praktiske erfaringen som du har og bygger videre på denne med en teoretisk fordypning i fagfeltet. Denne kombinasjonen er svært etterspurt i markedet og kanskje ett av de viktigste utgangspunktene for å skape gode ledere som ser sammenheng og løsninger mellom teori og praksis.

Det vil alltid være behov for ledere og mellomledere som har praktisk forståelse og erfaring. Utdanningen vil åpne for stillinger i både private og offentlige virksomheter. Studiet inneholder blant annet all teoretisk opplæring som er underlagt kravet til mesterbrev Du har derfor mulighet til å søke om dette etter endt utdanning. Du finner enda mer informasjon om dette på hjemmesiden vår: www.sorlandetsfagskole.no

4


BYGNINGSTEKNIKK

Arbeidsformer

Byggstudiet består av:

Vår målsetning er å gi deg en utdannelse som er oppdatert i forhold til de krav som stilles fra næringslivet. Våre lærere legger stor vekt på god personlig oppfølging, og tilbakemeldingene fra tidligere studenter viser at man sitter igjen med en allsidig utdanning av høy kvalitet.

Navn

Bruk av IT-verktøy er en viktig faktor i undervisningen. Skolen benytter Class Fronter som nettplattform. Teoriundervisningen tar i stor grad utgangspunkt i praktiske problemstillinger som du kjenner igjen fra din tid som fagarbeider. En vesentlig del av læringsprosessen, spesielt i 2. årskurs, foregår i prosjektgrupper. De fleste av prosjektene er tverrfaglige, noe som er med på å utvikle en helhetlig kompetanse. Studentene kan i stor grad vinkle prosjektene mot egne interesseområder.

Omfang

Realfaglige redskap

10 fp

Yrkesrettet kommunikasjon

10 fp

Ledelse, økonomi, markedsføring

10 fp

Samordnet byggeprosess

20 fp

Byggesaken

10 fp

Konstruksjon bygg m/faglig ledelse

15 fp

Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse

20 fp

Valgbart emne/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse

15 fp

Hovedprosjekt

10 fp

Totalt

120 fp

Studiets lengde

Fordypning bygninsteknikk tilbys som: Fulltidsstudie over 2 år Deltidsstudie over 4 år (En kveld + en full dag per uke)

• •

Søknad

For å søke om studieplass hos oss søker du på www.vigo.no eller sender inn skolens eget skjema som du finner på vår hjemmeside: www.sorlandetsfagskole.no, eller ved å kontakte: Konrad Jacob Mobil: 982 65 655. E-post: konrad.jacob@sorlandetsfagskole.no

Skolenummer: 70040

5

Kurskode: FTB01H (fulltid) FTB01D (deltid)


ELKRAFT

Elkraft Elkraftstudie –

mange muligheter innen: Installasjonsbransjen Oljerelatert virksomhet Energibransjen Konsulentfirmaer Rådgivningsfirmaer Undervisningsinstitusjoner

• • • • • •

Er du elektromontør og vil videre?

• Prosjektleder • Kundebehandler • Saksbehandler • Driftsleder • Installatør • Tilsynsinspektør • Faglærer

Elkraftstudie tilbys som:

over 2 år • Fulltidsstudium over 4 år • Deltidsstudium (onsdag kveld + dagtid fredag)

Ta gjerne kontakt: Terje Rike Jørgen Tingstveit Rune Sørensen

905 22 619 988 48 206 902 56 050

6


ELKRAFT

Fag- og undervisningsopplegg

Bruk av IT-verktøy er en viktig faktor i undervisningen. Skolen benytter programmer som Siemens PLS (TIA-portal), Feb-dok, DDS-cad tegneprogram, Multisim, samt andre programmer som benyttes i næringslivet. En vesentlig del av læringsprosessen foregår i prosjektgrupper, og avsluttes med et hovedprosjekt der valgfriheten er stor med tanke på deres interesser eller oppdrag fra næringslivet.

Studieinnhold:

Kommunikasjonsfag: Realfag Ledelsesfag Grunnlagsfag elektro Fordypningsemner: Energi Installasjon Elektriske maskiner Automatiserte anlegg

• • • • • • •

Søknad

For å søke om studieplass hos oss søker du på www.vigo.no eller sender inn skolens eget skjema som du finner på vår hjemmeside: www.sorlandetsfagskole.no

Skolenummer: 70040 Kurskode: FTE03D Elkraft, deltid FTE03H Elkraft, heltid

7


PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskoleutdanning

Aktuelle arbeidsfelt

og omsorgssentre, rehabiliteringssentre • Boog aktivitetssentre barnehager, skoler og • Ungdomsklubber, skolefritidsordninger av arbeidstrenings- og • Oppfølging attføringstiltak i for eksempel • Spesialisthelsetjenesten tverrfaglige team og i behandlings-

Fagskoleutdanning skal sikre samfunnets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse, omsorg og oppvekst. Skolen samarbeider tett med praksisfeltet for å kunne tilby en aktuell og praksisnær utdanning.

Kompetanse

Etter endt utdanning vil du ha økt kompetanse innen forebyggende og helsefremmende arbeid, aktiv omsorg og miljøarbeid knyttet til psykisk helsearbeid og rusarbeid.

institusjoner som miljøarbeidere

Arbeidsformer

I studiet benyttes arbeidsformer som fordrer aktiv deltagelse fra studentene som arbeidsmapper, veiledning, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill og nettstøtte ved bruk av Fronter. Fagskoleutdanningen legger vekt på at teori og praksis danner en integrert helhet.

Du vil kunne bruke kunnskap og ferdigheter på en selvstendig måte i ulike situasjoner og være bevisst din profesjonelle kompetanse, kreativitet og mot. Du vil kunne bidra til faglig utvikling på egen arbeidsplass.

8


PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Studiet gir kunnskap om psykiske lidelser og ruslidelser, og hvordan disse kan forebygges og behandles. Helhetlig omsorg, brukerperspektiv og tverrfaglighet vektlegges i møte med bruker og pårørende.

Innholdet i utdanningen: Emne 1: Etikk, kommunikasjon, psykologi, sosiologi, samfunnsfag Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid Kunnskap om psykisk helsearbeid og rusarbeid

Opptak

Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene Psykiske lidelser og ruslidelser Forebygging, tidlig intervensjon

videregående opplæring innen helse• Fullført og oppvekstfag eller tilsvarende kompetanse Realkompetanse Dokumentert gjennomført fagprøve etter studiestart, innen 1. oktober

• •

Emne 4: Behandlingstiltak Relasjonskompetanse og brukermedvirkning Emne 5: Faglig fordypning Prosjektarbeid knyttet til temaer i utdanningen

Søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no eller send inn skolens eget skjema som du finner på vår hjemmeside: www.sorlandetsfagskole.no, eller ved å kontakte Gunnbjørg Engehagen Telefon: 958 29 399 E-post: gen@sorlandetsfagskole.no

PRAKSIS

Studielengde

Deltidsstudie over 4 semestre, med 2 skoledager per uke. Praksisperiode på 10 uker med 30 timer per uke er en del av studiet.

Skolenummer: 70040 Kurskode: FHH14D

9


TVERRFAGLIG MILJØARBEID

Tverrfaglig miljøarbeid Fagskoleutdanning

Aktuelle arbeidsfelt

og omsorgssentre, rehabiliteringssentre • Boog aktivitetssentre barnehager, skoler og • Ungdomsklubber, skolefritidsordninger av arbeidstrenings- og • Oppfølging attføringstiltak i behandlings• Spesialisthelsetjenesten institusjoner som miljøarbeidere

Fagskoleutdanning skal sikre samfunnets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse, omsorg og oppvekst. Skolen samarbeider tett med praksisfeltet for å kunne tilby en aktuell og praksisnær utdanning.

Kompetanse

Etter endt utdanning vil du ha tverrfaglig breddekompetanse innen miljøarbeid, og en fagspesifikk fordypning inne et av følgende arbeidsområder: Mennesker med utviklingshemming Eldre Mennesker med psykiske problem og/eller rusmiddelproblem Barn/unge Flyktninger/innvandrere

Arbeidsformer

I studiet benyttes arbeidsformer som fordrer aktiv deltagelse fra studentene som arbeidsmapper, veiledning, dialogundervisning, forelesning, samtale- og arbeidsgrupper, rollespill og nettstøtte ved bruk av Fronter. Fagskoleutdanningen legger vekt på at teori og praksis danner en integrert helhet.

• • • • •

Tverrfaglig miljøarbeid

Du vil kunne bruke kunnskap og ferdigheter på en selvstendig måte i ulike situasjoner og være bevisst din profesjonelle kompetanse, kreativitet og mot. Du vil kunne bidra til faglig utvikling på egen arbeidsplass.

Miljøarbeid handler om å tilrettelegge det fysiske og psykiske miljøet for å øke livskvalitet, bidra til læring og utvikling, og opprettholde ferdigheter.

10


TVERRFAGLIG MILJØARBEID

Innholdet i utdanningen: Emne 1: Etikk, kommunikasjon, psykologi, sosiologi, samfunnsfag Emne 2: Kommunikasjon og samarbeid, grunnlagstenkning og lovverk innen miljøarbeid Emne 3: Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid Emne 4: Faglig fordypning Prosjektarbeid knyttet til temaer i utdanningen Emne 5: Praksis Delta aktivt i målrettet omsorg og rehabilitering. Arbeide etter yrkesetiske retningslinjer. 10 uker 30 timer per uke

Opptak

videregående opplæring innen helse• Fullført og oppvekstfag eller tilsvarende

Studielengde

kompetanse Realkompetanse Dokumentert gjennomført fagprøve etter studiestart, innen 1. oktober

• •

Deltidsstudie over 4 semestre, med 2 skoledager per uke. Praksisperiode på 10 uker med 30 timer per uke er en del av studiet.

Søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no eller send inn skolens eget skjema som du finner på vår hjemmeside: www.sorlandetsfagskole.no eller ved å kontakte Gunnbjørg Engehagen Telefon: 958 29 399 E-post: gen@sorlandetsfagskole.no

Skolenummer: 70040 Søknadsskode: FHH09D 11


KEM

KEM (Klima, energi og miljø) Hvem kan søke?

Emneoversikt:

og miljø i bygg • Energi Kjøle- og oppvarmingssystemer • Ventilasjonssystemer • Systemforståelse, styring og drift • Sanitærinstallasjoner • Elektro og automasjon • Tverrfaglig hovedprosjekt • LØM-fag – ledelse, økonomi • og markedsføring • Byggesak med KS og HMS (matematikk, fysikk, norsk, • Redskapsfag engelsk og IKT/DAK)

Har du fag-/svennebrev som rørlegger, blikkenslager (ventilasjonsmontør), kuldemontør, automatiker eller elektriker, kan du søke om opptak på KEM-linjen ved Sørlandets fagskole. Lang, relevant praksis innen disse fagområdene kan kompensere for manglende fag-/svennebrev (realkompetansevurdering).

Hva oppnår du?

Med denne utdanningen kan du jobbe som: Prosjektleder Kundebehandler Saksbehandler Driftsleder Entreprenør innen VVS

• • • • •

Dersom du har fagbrev + 2 års praksis som rørlegger eller blikkenslager, kan du søke mesterbrev i ditt fag etter endt utdanning

12


KEM

Arbeidsformer

Studielengde

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger samt praktisk/ laboratoriearbeid i kombinasjon med vanlig klasseromsundervisning og veiledning. Vi benytter i stor grad bransjerelatert IKT i undervisningen og er til enhver tid oppdaterte på elektroniske hjelpemidler (Smartboard, beregningsprogrammer og DAK). Skolen har egen nettplattform (Fronter) som er tilrettelagt for undervisning.

Fordyping i klima, energi og miljø tilbys som fulltidsstudie over 2 år.

Søknad

Søk innen 15. april på www.vigo.no, eller send inn skolens eget skjema som du finner på vår hjemmeside: www.sorlandetsfagskole.no Du kan også eventuelt kontakte oss slik: Telefon: 37 40 27 40 E-post: konrad.jacob@sorlandetsfagskole.no

Vi arbeider både individuelt og gruppevis.

Skolenummer: 70040

Ved Sørlandets fagskole får studentene svært god oppfølging gjennom hele utdanningsløpet. Skolen har for det meste fast ansatte faglærere som vil være tilgjengelige for veiledning også

Kurskode: FTB03H

13


SØKNADSINFORMASJON

Søknadsinformasjon Søknad om studieplass

For å søke om studieplass hos oss søker du på www.vigo.no eller sender inn skolens eget skjema som du finner på vår hjemmeside: www.sorlandetsfagskole.no, eller ved å kontakte oss på 37 40 27 40 / 982 65 655. E-post: konrad.jacob@sorlandetsfagskole.no Søknadsfrist: 15.april

Bygningsteknikk

Fordypning i bygningsteknikk tilbys som: Fulltidsstudie over 2 år Deltidsstudie over 4 år (En kveld + en full dag per uke)

• •

70040 • Skolenummer: Kurskode: FTB01H (fulltid) • FTB01D (deltid)

Elkraftteknikk

Fordypning Elkraftteknikk tilbys som: Fulltidsstudie over 2 år Deltidsstudie over 4 år (Onsdag kveld + dagtid fredag)

• •

• Skolenummer: 70040 Kurskode: FTE03H (Fulltid) • FTE03D (Deltid) KEM (Klima, energi og miljø)

Fordypning KEM tilbys som: Fulltidsstudie over 2 år Deltidsstudie over 4 år (En kveld + en full dag per uke)

• •

70040 • Skolenummer: Kurskode: FTB03H (fulltid) • FTB03D (deltid) 14


SØKNADSINFORMASJON

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fordypning i psykisk helsearbeid og rusarbeid tilbys som: Deltidsstudie over 4 semestre med 2 skoledager per uke Praksisperiode på 10 uker med 30 timer per uke er en del av studiet Skolenummer: 70040 Kurskode: FHH14 (Deltid)

• • • •

Tverrfaglig miljøarbeid

Fordypning i tverrfaglig miljøarbeid tilbys som: Deltidsstudie over 4 semestre med 2 skoledager per uke Praksisperiode på 10 uker med 30 timer per uke er en del av studiet Skolenummer: 70040 Kurskode: FHH09D (deltid)

• • • •

Velkommen til oss! 15


Ta kontakt: 37 40 27 40 post@sorlandetsfagskole.no

Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Sorlandets fagskole  

Høyere utdanning for deg som har fagbrev eller autorisasjon

Sorlandets fagskole  

Høyere utdanning for deg som har fagbrev eller autorisasjon