Page 1


INNHOLD 1. Underskriftsblad 2. Fylkeskassererens merknader til regnskapet

Side 1 3

3. Regnskapsskjemaer og oversikter Skjema 1A Driftsregnskapet Skjema 1B Til fordeling drift Skjema 2A Investeringsregnskapet Skjema 2B Investeringsregnskapet, fordeling Skjema 3 Balanseregnskapet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering

10 11 12 13 14 16 17 18

4. Detaljert regnskapsoppstilling: Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanseregnskap

20 55 59

5. Forskriftsbestemte noter Note 1: Spesifikasjon av endring arbeidskapital Note 2: Redegjørelse for pensjonsforpliktelser Note 3: Garantiansvar Note 5: Oversikt aksjer og andeler Note 6: Avsetninger og bruk av avsetninger Note 7: Oversikt kapitalkonto Note 12: Resultatoppstilling for tannhelsetjenesten

66 67 69 70 71 74 75 76

6. Øvrige noter i henhold til GKRS GKRS-note 1: Regnskapsforskrifter og –prinsipper GKRS-note 5: Anleggsmidler – varige driftsmidler GKRS-note 6: Investeringsoversikt GKRS-note 9: Oversikt over samlede låneopptak og renter/avdrag GKRS-note 10: Sikring av langsiktig gjeld – rentebytteavtaler GKRS-note 13: Årsverk, godtgjørelser m.v.

77 78 80 82 84 86 87


1


2


3 Regnskap 2017

FYLKESKASSERERENS MERKNADER TIL REGNSKAPET ØKONOMISYSTEMET XLEDGER OG KONTOPLANEN

Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktige til å rapportere regnskaps- og tjenestedata etter forskriften om KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Hovedformålet med KOSTRA er å fremskaffe relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Forskriften trekker fram tre dimensjoner for rapportering av regnskapsdata – kontoklasse, art og funksjon. Kontoklasse angir om et beløp gjelder driftsregnskapet, investeringsregnskapet eller balanseregnskapet. Med art menes hva slags type inntekt eller utgift det er tale om. Begrepet funksjon omhandler hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper tjenestene retter seg mot.

01.01.17 tok Aust-Agder fylkeskommune i bruk økonomistyringssystemet Xledger for økonomi og regnskap. Dette var et ledd i anskaffelse av nytt ERP-system (Enterprise Resource Planning). Her ble valgt en såkalt suiteløsning med Xledger som hovedleverandør, og med Bluegarden (Paga lønn og HR), Arena (budsjett) og Stratsys (virksomhetsstyring) som underleverandører. I Xledger er det 7 dimensjoner som kan nyttes til registrering av data. Følgende dimensjoner er tatt i bruk for å beskrive og registrere data i kontostrengen:

Art (obligatorisk) Ansvar (obligatorisk) Prosjekt (obligatorisk i investeringsregnskapet) Funksjon (obligatorisk) Tjeneste (obligatorisk) Prosjektart bygg. Dimensjonen art (konto) er det første og såkalt styrende begrepet i kontostrengen. Art beskriver fylkeskommunens ulike utgifter og inntekter. Ved hjelp av det første sifferet i artskontoplanen (0 eller 1) kan en skille mellom investerings- og driftsregnskap (-budsjett). De tre neste sifrene er identisk med forskriftenes KOSTRA-art. Artskontoplanen er gjennomgående for samtlige virksomheter i fylkeskommunen.

Ansvarsdimensjonen er bygd opp i samsvar med fylkeskommunens anvisningsmyndighet, og viser hvordan organiseringen er. Hver enkelt virksomhet og tjeneste har et tresifret ansvar.


4 Regnskap 2017

Prosjektdimensjonen er en frivillig kontodel i driftsregnskapet, men obligatorisk i investeringsregnskapet. Denne er aktuell å bruke når det er behov for å skille ut enkelttiltak (prosjekter) innenfor et ansvarsområde. Dette gjelder spesielt for tiltak som går over flere år, som f.eks. byggeprosjekter.

Funksjonsdimensjonen er ny i fylkeskommunens kontostreng fra 2017. Begrepet funksjon fokuserer på hvilken type behov tjenestene skal dekke, og hvilke grupper disse tjenestene primært henvender seg til. Funksjonsbegrepet er derfor uavhengig av hvilke typer tjenester fylkeskommunen har etablert, og hvordan tjenestene er organisert.

Tjenestedimensjonen har som formål å skulle gi informasjon om fylkeskommunens virksomhet og produksjon på tvers av ansvarene. Tjenestedimensjonen tar utgangspunkt i fylkeskommunens eget styringsbehov, og skiller seg ut fra funksjonsinndelingen i KOSTRA. 1. siffer i tjeneste angir tjenesteområde. Av disse har vi politisk virksomhet og kontrollorganer, administrasjon og fellestjenester, utdanningsformål, helseformål (tannhelse), kulturformål, samferdsels- og vegformål, næringsformål og økonomiforvaltning. Hver enkelt tjeneste knytter seg entydig til en funksjon, mens hver funksjon kan bestå av flere tjenester. Prosjektart bygg benyttes av Bygge- og eiendomstjenesten. Denne bruken er ment å ivareta behovet for en detaljert intern oppfølging av ulike typer utgifter/inntekter (arter) vedrørende byggeprosjekter.

Den interne kontoplanen gir mulighet for å ta ut regnskapsutskrifter med mange ulike kombinasjoner av dimensjoner og antall sifre i disse. Det trykte regnskapet er presentert med sikte på å gi en best mulig fremstilling i forhold til den inndeling og det nivå budsjettet ble vedtatt på. I samsvar med dette er regnskapet spesifisert ved hjelp av ansvars-, arts- og tjenestedimensjonen.

PENSJONSUTGIFTER Regnskapsføring av pensjoner i kommuner og fylkeskommuner gjøres etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Forskriften innebærer to viktige forhold:


5 Regnskap 2017

1. Den innbetalte premien til pensjonsleverandøren skal ikke betraktes som årets samlede pensjonsutgift i regnskapet. I stedet skal det utgiftsføres en såkalt netto pensjonskostnad, som er en ”normalpremie” beregnet ut fra lønnsvekst de siste 10 år, diskonteringsrente, forventet avkastning og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Avviket mellom den betalte premien og netto pensjonskostnad (premieavviket) skal inntekts- eller utgiftsføres. 2. Det skal føres pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i fylkeskommunens balanse. Fylkeskommunen forholder seg til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) som pensjonsleverandører. I 2016 inntektsførte vi et premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) på ca. 20,6 mill. kroner til sammen for KLP og SPK. Fylkestinget har valgt som prinsipp at premieavviket skal gjøres opp året etter at det oppstod. Beløpet på 20,6 mill. kroner fra 2016 er derfor utgiftsført i sin helhet i 2017, og dekket av avsatte midler til disposisjonsfond. I 2017-regnskapet har vi så videre inntektsført et premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) for dette året på ca. 9,9 mill. kroner til sammen for KLP og SPK. I samsvar med det valgte prinsippet vil dette bli ført til utgift igjen i sin helhet i 2018. Det er for øvrig, på samme måte som for premieavviket i 2016, satt av midler i 2017regnskapet til disposisjonsfond for dekning av dette premieavviket i 2018.

Om pensjonsutgifter vises for øvrig til note 2 til regnskapet. Det fremgår av denne at det i fylkeskommunens balanse er ført opp pensjonsforpliktelser på 1 498,5 mill. kroner, og pensjonsmidler på 1 233,1 mill. kroner.

MERVERDIAVGIFT (MVA)

Fylkeskommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For fylkeskommunens øvrige virksomhet kreves mva-kompensasjon, basert på at det i 2004 ble innført en ordning med generell kompensasjon for merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av fylkeskommunen selv gjennom redusert statstilskudd (rammetilskudd) i inntektssystemet. Ordningen får dermed ingen reell effekt totalt sett.

I driftsregnskapet er det mottatt og inntektsført om lag 98,6 mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjon.

I mva-kompensasjon vedrørende investeringer har en mottatt ca. 51,2 mill. kroner.


6 Regnskap 2017

AKTIVERING OG AVSKRIVNING AV VARIGE DRIFTSMIDLER

Fylkeskommunen har aktivert og avskrevet varige driftsmidler i balansen i regnskapene f.o.m. 1995. I forskriftene fra 2001 om årsregnskap og KOSTRA-rapportering ble bestemmelsene om aktivering og avskrivning noe endret. Det ble da bestemt at avskrivningskostnadene skal vises i driftsregnskapet, og ikke bare framkomme i balansen. Avskrivningene skal rapporteres på funksjon i KOSTRA, og blir dermed tatt med i brutto driftsresultat. For å unngå resultateffekt blir imidlertid den samlede avskrivningskostnad utlignet i driftsregnskapet, slik at netto driftsresultat ikke påvirkes.

Varige driftsmidler er anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler som er ført i investeringsregnskapet, og investeringer i faste eiendommer og anlegg. Bare utgifter ført i investeringsregnskapet skal være gjenstand for aktivering.

Fylkeskommunen følger KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Denne standarden fra Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) har særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning når det gjelder anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå, utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardhevning av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Anskaffelser av varige driftsmidler med en økonomisk levetid på 3 år eller mer og med en anskaffelseskost på minimum 100 000 kroner er å anse som investeringsutgifter. Disse skal dermed aktiveres i balansen. Aktiveringen danner grunnlag for beregning av avskrivninger.

Avskrivningene på varige driftsmidler skal uttrykke verdiforringelse som følge av alder og slitasje. Beløpene skal fremkomme både som kostnad i driftsregnskapet og som verdireduksjon i balansen, med samme beløp.

I regnskapsforskriften er det fastlagt standard avskrivningsperioder for de ulike driftsmidler.


7 Regnskap 2017

I samsvar med dette har fylkeskommunen i balanseregnskapet gruppert driftsmidlene på konti som angitt nedenfor, hvor det også er angitt avskrivningstid:

• 22499100 IT-utstyr, kontormaskiner og lignende (5 år) • 22499102 Medisinsk/teknisk utstyr (10 år) • 22499104 Inventar (10 år) • 22499106 Større maskiner, verktøy, utstyr og lignende (10 år) • 22499108 Transportmidler (10 år) • 22799100 Bygninger (40 år)* • 22799102 Grunneiendommer, tomter (avskrives ikke) • 22799106 Diverse anlegg (parkeringsplasser, tekn. anlegg m.v.) (20 år) • 22799108 Fylkeskommunale veger (40 år). * For bygninger opererer forskriftene med forskjellig avskrivningstid. Fylkeskommunale bygninger, for eksempel skoler, avskrives over 40 år. Sykehjem og andre institusjoner har 50 års avskrivningstid (finnes ikke i fylkeskommunen).

Aktivering og avskrivning håndteres regnskapsmessig i en egen modul integrert i Xledger (anleggsverdiregnskap). De enkelte gjenstander/objekter som skal aktiveres/avskrives, er knyttet opp mot en avskrivningsgruppe, som angitt ovenfor. I balanseregnskapet fremkommer samlebeløp pr. gruppe, mens detaljene fremgår av anleggsverdimodulen.

Etter disse prinsipper har fylkeskassereren i balanseregnskapet bokført verdien av varige driftsmidler per 31.12.17. Det er tatt utgangspunkt i anskaffelsesverdi, og lagt til grunn lineær avskrivning, dvs. jevn avskrivning over levetiden med samme beløp pr. år. I samsvar med dette er beholdningen av varige driftsmidler i balansen per 31.12.16 avskrevet med


8 Regnskap 2017

ytterligere ett år. Videre har alle anskaffelser av varige driftsmidler i investeringsregnskapet for 2017 blitt aktivert, men ikke vært gjenstand for avskrivning. Fra og med 2008 endret en prinsipp, slik at avskrivning av varige driftsmidler først starter året etter anskaffelsen.

Varige driftsmidler som er solgt eller avhendet på annen måte, blir dessuten fjernet ut fra bokført verdi, etter at avskrivning for året først er foretatt. I 2017 er det på dette grunnlag bokført salg eller avhending av varige driftsmidler i balansen på kr. 7 622 972, jf. GKRSnote 5. Dette gjelder bl.a. salg av billetteringsutstyr tilknyttet kollektivtrafikken (kr. 7 475 481).

Siden avskrivninger i fylkeskommunens regnskap først startet i 1995, har man i balansen ikke fått med alle anskaffelser som ble foretatt før dette året. Dette gjelder fylkeskommunale veger, som er tatt med f.o.m. 1985. Alle bygninger som fylkeskommunen eier, uansett anskaffelsesår, er imidlertid tatt med.

I det trykte regnskapet (GKRS-note 5) inngår en egen oversikt over de ulike grupper av varige driftsmidler. Samlebeløp for aktivering og avskrivning av varige driftsmidler fremgår også av kapitalkontoen (note 7).

For øvrig vises til egen oversikt over nybygg og nyanlegg m.v. 2017 (GKRS-note 6).

Spesielt om fylkesveger Fra 01.01.10 overtok fylkeskommunene ansvaret for en stor del av riksvegnettet. Ved utgangen av 2009 var det 993 km fylkesveg i Aust-Agder. Omklassifiseringen fra riksveg til fylkesveg omfattet 573 km. Aust-Agder fylkeskommune hadde ved inngangen til 2017 ansvaret for 1 558 km fylkesveger og 104 km gang- og sykkelveger. Overdragelsen i 2010 ble gjort vederlagsfritt. Fylkeskommunene har dermed ikke hatt noen anskaffelseskost knyttet til overtakelsen av de nye fylkesvegene. På denne bakgrunn har GKRS (Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk) i uttalelse av 17.12.10 uttalt at de nye fylkesvegene, med tilhørende anlegg, som ble overført fra staten 01.01.10, aktiveres i fylkeskommunenes balanse uten verdsettelse, dvs. til 0 kroner.

Investeringsutgifter på fylkeskommunens hånd til disse overtatte fylkesvegene blir imidlertid gjenstand for aktivering og avskrivning på vanlig måte.


9 Regnskap 2017

OM NOTER

I forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (regnskapsforskriften) § 5 stilles det krav om nærmere bestemte obligatoriske noter til regnskapet. Det er likevel slik at enkelte noter kan utelates dersom de ikke er aktuelle. I det trykte regnskapets kap. 5 er de forskriftsbestemte notene som er aktuelle for fylkeskommunen, tatt inn, med den nummerering som fins i forskriften. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har med bakgrunn i kommuneloven § 48 som formål å utarbeide og utgi kommunale regnskapsstandarder. I 2014 fastsatte GKRS Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 6 Noter og årsberetning, som en foreløpig standard gjeldende fra regnskapsåret 2014. Denne standarden skal gjøres endelig med virkning fra regnskapsåret 2018. Flere andre kommunale regnskapsstandarder inneholder også krav til noter. Disse er også for fullstendighetens skyld tatt inn i KRS nr. 6.

I det trykte regnskapet er det i kap. 6 tatt inn aktuelle noter som er nevnt i KRS nr. 6, og som det anses nødvendig og naturlig å ta med for fylkeskommunen. Disse er gitt betegnelsen GKRS-noter. Som nevnt er forskriftsbestemte noter tatt inn i kap. 5.

Det er ikke krav om en bestemt rekkefølge eller nummerering for notekravene i standarden. I det trykte regnskapets kap. 6 er det derfor for sammenligningens skyld lagt vekt på å opprettholde samme nummerering som for tilsvarende noter i tidligere år.

OM REGNSKAPSRESULTATET

Regnskapet er avlagt og oversendt Aust-Agder Revisjon IKS 15.02.18. Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd (ikke disponert netto regnskapsmessig mindreforbruk) på 7 509 405,03 kroner. Om avsetning av ubrukte bevilgninger for 2017 og enkelte andre forhold vises for øvrig til saksfremstilling og fylkesutvalgets vedtak i sak nr. 17 - 2018.


10

REGNSKAPSSKJEMAER OG OVERSIKTER: SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET SKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT SKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET SKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET, FORDELING SKJEMA 3 BALANSEREGNSKAPET ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING


11 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2017

Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Tall i hele tusen

15.02.18 Regnskap 2017

Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter

Opprinnelig budsjett 2017

Regulert B budsjett 2017

Regnskap 2016

618 850 883 041 13 017 100 001 1 614 908

604 500 889 000 12 000 67 600 1 573 100

611 800 891 100 12 000 83 529 1 598 429

592 639 880 412 12 611 80 528 1 566 191

-30 138 37 010 40 038 46 910

-12 420 32 258 40 038 59 876

-13 920 30 058 40 038 56 176

-27 196 36 321 39 920 49 046

64 520 216 433 -12 421 -48 846 -207 935 11 751

-10 050 -500 -10 550

40 658 -12 421 -43 091 -193 578 -208 432

91 233 207 511 -36 252 -34 787 -198 639 29 066

62 945 -1 493 302

61 900 -1 461 874

62 959 -1 687 726

69 773 -1 418 306

1 485 793

1 461 874

1 687 726

1 405 885

-7 509 0

0 0

0 0

-12 421 0

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmess. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk


12 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2017

Regnskapsskjema 1B til fordeling drift Tall i hele tusen

Sum fordelt til drift (fra skjema 1A) Fordelt slik: Sentrale styringsorganer Utdanningsformål Helse Kulturformål Samferdsels- og vegformål Næringsformål

15.02.18 Regnskap 2017 1 485 793

133 665 813 324 59 200 114 952 348 208 16 444 1 485 793

Opprinnelig budsjett 2017 1 461 874 131 137 806 518 58 331 102 227 350 430 13 231 1 461 874

Regulert budsjett 2017 1 687 726

154 399 847 888 63 488 174 137 355 651 92 163 1 687 726

Regnskap 2016 1 405 885 105 542 786 785 54 303 110 790 346 357 2 108 1 405 885


13 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2017

Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet Tall i hele tusen

15.02.18

Opprinnelig Regnskap 2017 budsjett 2017

Regulert budsjett 2017

Regnskap 2016

FINANSIERINGSBEHOV: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov

306 506 574 879 3 444 12 995 2 326 900 150

250 000 1 900 9 025 260 925

336 829 3 456 9 025 349 310

354 314 34 300 1 862 30 933 9 851 431 260

722 335 2 723 51 151 36 488 8 821 821 519

140 600 49 400 9 025 199 025

210 058 1 360 59 883 9 157 280 458

178 997 7 183 58 786 79 927 29 436 354 329

62 945 15 686

61 900 -

62 959 5 893

69 773 7 158

900 150

260 925

349 310

431 260

FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Mottatte avdrag på interne utlån Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

-

-

-

-


14

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2017

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Investering i anleggsmidler Tall i hele tusen

15.02.18 Regnskap 2017

825901

Reg. budsjett 2017

Regnskap 2016

Budsjettavvik

Risør vgs. Kjøp/salg av utstyr (jf 827201)

357

357

200

Ordinær undervisning

357

357

-0

Risør videregående skole

357

357

-0

259

-0

256658

Utstyrsmidler Vg2 byggteknikk 2016

-

-

443

826611

CNC-maskin Dahlske videregående skole

-

-

196

200 266 827003

Ordinær undervisning

-

-

-

638

Dahlske videregående skole

-

-

-

638

-

-

411

Ordinær undervisning

-

-

-

411

Setesdal vidaregåande skule

-

-

-

411

Setesdal VGS, kjøp av utstyr 200

270 827101

Skogsbilveg

286

286

0

827102

Kjøp av utstyr Tvedestrand og Åmli vgs

488

487

1

200

Ordinær undervisning

774

773

1

1 376

Tvedestrand og Åmli videregående skole

774

773

1

1 376

Kjøp/salg av utstyr Sam Eyde

6 859

6 858

1

2 937

200

Ordinær undervisning

6 859

6 858

1

2 937

Sam Eyde videregående skole

6 859

6 858

1

2 937 1 626

271 827201

1 376

272 833001

Utstyr tannhelse

1 052

1 053

-1

330321

Kjøp vedr ny tannklinikk

5 070

5 070

-0

340

Tannhelsetjenester

6 122

6 123

-1

1 626

Tannhelsetjenesten

6 122

6 123

-1

1 626

135 000

-135 000

330 84101

Investeringer fylkesveg

84100321

Sykkelby Grimstad

84102321

Fv 410 Fjærekleivene, fortau /Tv.strand)

507

84115001

Fv Kollektiv, mindre tiltak

84115002

Fv Biesletta

84115003

Fv 410 Grenstøl-Glastad

84115004

Fv 420 Storemyr - Viadukten, ATP

84115005

Fv Arendal øst, planprogram

1 076

84115006

Fv GSV Arendal mulighetsstudie

84115007

Fv GSV Grimstad mulighetsstudie

84115008

Fv 410 Havstadtunnelen, oppgradering

84115009

Fv 42 Libru-Blakstadheia, veglys

84116001

Fv Ny veg til Åmli

84116002

-

507

146

-

-

499

9

-

9

596

14 847

-

14 847

7 066

766

-

766

1 285

5 096

-

5 096

1 772

-

1 076

259

-

-

146

-

-

1 734

-

1 734

22 237

155 2 883

54

-

54

475

-

475

34

Fv 127 Kilsund-Vatnebu, GS-veg

2 226

-

2 226

1 618

84116003

Fv Forkjørsveg

7 201

-

7 201

1 005

84116004

Fv 404 Roresand, fortau

-

-

-

3 012

84116006

Fv 256 Morhomvegen - Valtjønnvegen, fortau

1 271

-

1 271

68

84116007

Fv 420 Feviktoppen-Strand, GS-veg

6

-

6

4 785

84116008

Fv 420 Maxisområdet-Arendal, OV-anlegg

3 162

-

3 162

198

84116009

Fv 420 Skarpnes - Natvig, GS/fortau

456

-

456

268

84116010

Fv Myrene - P.hus vest

237

-

237

35

84116011

Fv Politistasjon Stoa, kollektiv

-

-

18

84116012

Fv 420 Parkveien - Blødekjær - Sykehuset

963

-

963

263

84116013

Fv Arendal, gatebruksplan

636

-

636

102

84116014

Fv Grimstad, gatebruksplan

692

-

692

76

84116015

Fv 323 Ose bru

1 221

-

1 221

161

84116016

Fv 420 Rådhuset - Odden

613

-

613

28

84116017

Fv Mulighetstudie Arendal

179

-

179

1 001

84117001

Fv 42 Blakstadheia, rundkjøring

1 381

-

1 381

84117004

Fv 420 Dovre, rundkjøring

342

-

342


15 Regnskap 2017 84117005

Fv 42 Hovland - Lislevatn

84117006

Info ATP Bypakk

84117007

Fv 402 Storemyr, rundkjøring

84117008

Fv 4 Vormelivegen, fortau/veglys

84117009

Fv Arendal, transportmodell sentrum Aimsun

84117010

Fv Grimstad, transportmodell sentrum Aimsun

84117011

Fv 420 Arendal - Grimstad, hovedsykkelveg

84117013

Reg. budsjett 2017

Regnskap 2016

Budsjettavvik

7 405

-

48

-

7 405 48

7 102

-

7 102

297

-

297

1 083

-

1 083

464

-

464

58

-

58

Fv 56 Terje Løvåsvei/Campus Grimstad Arena

1 038

-

1 038

84132100

Ettersl. veg, tunnel, mindre utb. og OV-anl.

5 190

-

5 190

3 106

84132112

Fv 420 Torsbudalen, Arendal

-

-

3 484

84132113

Fv 420 Tunnelsikring Grimstad

-

-

83

84132116

Fv 411 Utbedringer Bergendal-Tvedestrand

2 949

-

2 949

595

84132121

Fv 410 Blødekjær, Elektro

4 684

-

4 684

285

84132123

Fv 21, 22 Arendal OV-anlegg

2 164

-

2 164

247

84133100

GS-inspeksjoner

191

-

191

841

84133111

Fv 35 Sømsveien (Grimstad), gang- og sykkelveg/fortau

-

-

-76

84133112

Fv 415 Ubergsmoen, GS-bru

1 448

-

1 448

809

84133113

Fv 48 Lillesandsvegen, fortau

9 575

-

9 575

1 348

84134100

Diverse TS-tiltak

3 374

-

3 374

9 321

84134114

Fv 409 Marisberg rundkjøring, Arendal

-

-

381

84134115

Fv 416 Vinterkjær-Østebø, veglys

-

-

2 332 2 071

84134117

Fv Søndeled – Telemark gr, utbedring

-

-

84134118

Fv 415 Jordøya, kryssutbedring

-

-

84135100

Støytiltak/miljø/FOU

2 352

-

2 352

-

-

934

-

934

2 208 7 277

84135110

Fv 42 Blakstad-Osedalen

84135111

Fv 312 Evje sentrum

84136100

Nye holdepl., utbedr. holdepl. til univ. utform.

84137100

Diverse planlegging

84137110

544 1 337 932

643

-

643

3 590

-

3 590

1 451

Fv 416 Frydendal-Lindstøl, Risør

-378

-

-378

40 153

84137113

Planlegging ny veg til Eydehavn

119

-

119

84137114

Fv 411 Laget - Bergendal, utbedring

-

-

216

84138100

Diverse grunnerverv

766

-

766

824

84139113

ATB TS-midler Lillesand

220

-

220

700

84139120

Fv 402 Storemyr - Birkeland, AAP

13 996

-

13 996

43 579

550 410

Fylkesveger

114 463

135 000

-20 537

173 827

Vegsjefen

114 463

135 000

-20 537

173 827

332

33 198

850503

Moland park

850506

Akjøp av arealer Holt 194

505

60

332

60

-60

Felles utgifter og inntekter

332

60

332

33 198

Fylkesrådmannen

332

60

332

33 198

-

-

53 421

33 000

20 421

13 579

102 322

105 000

-2 678

58 581

02661301

Dahlske vgs - lagerbygg

02711401

Ny videregående skole Tvedestrand

02721401

Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2

02731801

Ny fagskole Grimstad

139

-

64

139

05121312

Arendal vgs. Tyholmen, opprusting

-

-

-

34

05121401

Møglestu vgs. Opprustning av bygningsmassen fasader og tak

-

-

-

26

05121501

Driftsbygning Holt

3 648

-

3 648

30 849

05121502

Ombygging HiA

7 282

13 000

-5 718

2 046

05121503

Opprustning 2015. Arendal vgs. Tyholmen

1 536

-

1 536

7 629

05121504

Opprustning 2015. Arendal vgs. Barbu

-

-

-

8 280

05121601

Risør vgs.opprustning 2016, ventilasjon, vindu

451

-

451

8 363

05121602

Sam Eyde vgs. - Byggetrinn 2, kjøp arealer

-

-

-

4 430

05121603

Vinkelbygget Grooseveien

477

-

477

5 392

05121604

Sam Eyde vgs. - Tilleggsarbeider byggetrinn 1

1 840

-

1 840

1 027

05121701

Risør vgs. opprusting bygg A2017, ventilasjon

5 788

-

5 788

05121702

Risør vgs. opprusting bygg B-17/18, ventilasjon 200

512 890093

694

900

694

177 600

151 000

26 600

140 301

Bygge- og eiendomstjenesten

177 600

151 000

26 600

140 301

36 658

-36 658

Finansiering 940

-

Ordinær undervisning

-

Øvrig økonomiforvaltning

-

36 658

-36 658

-

Felles inntekter/utgifter

-

36 658

-36 658

-

Sum for virksomheten

306 506

336 829

-30 263

354 314

Investering i anleggsmidler (fra Skjema 2A)

306 506

336 829

-30 323

354 314


16

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

Regnskapsskjema 3 Balanseregnskapet Tall i hele tusen

15.02.18 Regnskap 2017

Regnskap 2016

2 161 832 80 987 1 233 050 762 149 153 108 46 596 4 437 722

1 927 060 90 061 1 163 205 186 261 159 703 43 152 3 569 443

98 103 7 9 857 722 758 830 725

95 954 45 20 603 867 181 983 784

5 268 447

4 553 227

Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i r.sk.prins./påv.AK (drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Egenkapital

230 072 277 587 6 593 1 732 -41 811 7 509 819 477 1 301 161

218 116 269 090 8 117 9 851 -41 811 12 421 708 115 1 183 898

Pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Langsiktig gjeld

1 535 962 460 280 1 651 803 3 648 045

1 455 757 473 220 1 169 009 3 097 986

317 580 1 660 319 241

271 216 127 271 343

SUM GJELD

3 967 286

3 369 329

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5 268 447

4 553 227

29 801 35 120 64 921 -

236 658 35 120 271 778 -

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Anleggsmidler OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL

KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld Annen konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik Kortsiktig gjeld

MEMORIAKONTI

Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Memoriakonti


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

17

REGNSKAP 2017

Økonomisk oversikt - drift Tall i hele tusen

15.02.18 Regnskap 2017

Budsjett 2017

Regnskap 2016

24 409 62 502 268 694 883 041 100 001 42 271 618 850 13 017 2 012 784

22 580 45 342 250 040 891 100 83 529 38 907 611 800 12 000 1 955 298

22 744 55 024 263 083 880 412 80 528 52 025 592 639 12 611 1 959 066

676 931 197 165 405 790 325 604 282 435 73 186 -4 258 1 956 854

613 600 174 301 428 923 330 403 500 487 70 235 -3 119 2 114 830

651 668 184 358 408 913 301 589 267 605 64 204 -15 372 1 862 965

55 930

-159 532

96 101

Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter

30 138 30 138

13 920 13 920

27 196 27 196

Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter

37 010 40 038 77 048

30 058 40 038 70 096

36 321 39 920 76 241

-46 910

-56 176

-49 046

73 186 82 206

70 235 -145 473

64 204 111 260

Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års regnsk.mess. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger

12 421 48 846 207 935 269 202

12 421 43 091 193 578 249 090

36 252 34 787 198 639 269 678

Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Sum avsetninger

62 945 64 520 216 433 343 898

62 959 40 658 103 617

69 773 91 233 207 511 368 517

Sum interne finanstransaksjoner

-74 696

145 473

-98 839

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod. Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Resultat eksterne finanstransaksjoner

Motpost avskrivninger Netto driftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk

7 509 -

-

12 421 -


18 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

Økonomisk oversikt - investering Tall i hele tusen

15.02.18 Regnskap 2017

Budsjett 2017

Regnskap 2016

2 723 8 821 23 493 51 151 86 188

1 360

6 612 571 137 216

FINANSIERINGSBEHOV INVESTERINGSINNTEKTER

Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Sum inntekter

132 59 883 61 375

144 399

INVESTERINGSUTGIFTER

Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i egenprod. Overføringer Sum utgifter

373 110 254 872 51 151 306 506

276 947 59 882 336 829

480 153 297 895 55 786 354 314

FINANSUTGIFTER

Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond

12 995 574 879 3 444 2 326

9 025

Sum finansieringstransaksjoner

593 644

12 481

76 946

SUM FINANSIERINGSBEHOV

813 962

287 935

286 861

722 335 12 995 62 945 3 718 3 850 8 118 813 962

210 058 9 025 62 959 4 277 1 616 287 935

178 997 30 933 69 773 5 422 100 1 636 286 861

0

0

0

3 456

30 933 34 300 1 862 9 851

FINANSIERING

Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert


19

DRIFTSREGNSKAP


20 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 200 - Fagopplæring Aust-Agder Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringsinntekter Finansinntekter Inntekter

220

Fagopplæring

0

Lønn Utgifter

7 9

221

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

12 732 561,31 2 670 232,70

11 956 000 6 357 000

-776 561 3 686 767

106 42

86 411 147,55 3 583 411,73 4 752 283,91 110 149 637,20

87 336 000 1 545 000 0 107 194 000

99 232

-36,00 -6 029 371,59 -2 248 366,00 -5 236 959,00 -13 514 732,59

0 -4 595 000 -1 500 000 -5 237 000 -11 332 000

96 634 904,61

95 862 000

924 852 -2 038 412 -4 752 284 -2 955 637 0 36 1 434 372 748 366 -41 2 182 733 0 -772 905

131 150 100 119 101

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-524 823,00

-550 000

-524 823,00

-550 000

386 000 386 000 0 -25 177 0 -25 177

Teoriopplæring lærlinger

-524 823,00

-164 000

360 823

320

96 110 081,61

95 698 000

-412 082

100

Nettoutgift Fagopplæring Aust-Agder

-

386 000 386 000

103

0 0 95 95


21 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 201 - Kompetanse Aust-Agder Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

200

Ordinær undervisning

224 271,13

332 000

95 902 -24 482 7 286 -332 78 374 0 389 875 -360 520 29 355 0 107 729

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

508 316,51 341 990,80

485 000 320 000

-23 317 -21 991

38 709,55 33 743,74 70,00 922 830,60

1 110 000 0 1 915 000

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

3 500,00 -31 243,74 -27 743,74

0

210

Tilrettelegging og oppfølging

895 086,86

1 915 000

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

4 582 022,75 247 059,74 33 372,54 4 862 455,03

4 312 000 273 000 41 000 0 4 626 000

-189 184,54 -189 184,54

-41 000 -41 000

4 673 270,49

4 585 000

3 4 5

6 7

7

Refusjoner etc. Inntekter

212

Oppfølgingstjeneste

2 279 098,31 381 481,82 58 714,34 332,00 2 719 626,47

2 375 000 357 000 66 000 0 2 798 000

-2 355 875,34 -139 480,00 -2 495 355,34

-1 966 000 -500 000 -2 466 000

0

-38 710 1 076 256 -70 992 169 0 -3 500 31 244 27 744 0 1 019 913

-270 023 25 940 7 627 0 -236 455 0 148 185 148 185 0 -88 270

Forbruk i%

96 107 89

105 107

97 120 28 101 68

3 48

47

106 90 81 105 461 461 102


22 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 0 1-2 3 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

Nettoutgift Kompetanse Aust-Agder

Budsjett

Avvik

937 833,13 211 591,90

851 000 256 000

-86 833 44 408

7 233,00 32 853,54 85,00 1 189 596,57

265 000 0 1 372 000

-32 853,54 -32 853,54

0 -29 000 -29 000

1 156 743,03

1 343 000

-7 233 232 146 -85 182 403 0 0 3 854 3 854 0 186 257

6 949 371,51

8 175 000

1 225 628

Forbruk i%

110 83

12 87

113 113 86

85


23

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 211 SMI-skolen Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

21 054 590,99 2 044 107,20

21 902 000 2 518 000

847 409 473 893

96 81

5 250 964,00 372 398,00

175 142

28 722 060,19

3 000 000 263 000 0 27 683 000

92

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-12 957,00 -6 490 007,00 -6 502 964,00

0 -3 463 000 -3 463 000

292

Grunnskoleundervisning

22 219 096,19

24 220 000

-2 250 964 -109 398 0 -1 039 060 0 12 957 3 027 007 3 039 964 0 2 000 904

22 219 096,19

24 220 000

2 000 904

Nettoutgift SMI-skolen

Forbruk i%

104

187 188 92


24 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 258 Møglestu videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-669 900,68 -4 549 259,36 -834 697,00 -6 053 857,04

-20 000 -1 550 000 -834 000 -2 404 000

200

Ordinær undervisning

65 887 015,36

63 634 000

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

10 680 124,00 627 732,83

6 615 000 192 000

-4 065 124 -435 733

161 327

1 728 343,00 118 832,89 80 000,00 13 235 032,72

0 6 311 000

-1 728 343 6 192 167

2

13 118 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-1 204,62 -1 652 478,13 -1 653 682,75

0 -20 000 -20 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

11 581 349,97

13 098 000

-117 033 0 1 205 1 632 478 1 633 683 0 1 516 650

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

459 321,36 459 321,36

383 000 5 000 1 000 389 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-23 446,79 -23 446,79

-1 000 -1 000

231

Voksenopplæring

435 874,57

77 904 239,90

Nettoutgift Møglestu videregående

18 257 000 6 027 000 41 754 000 0 66 038 000

Forbruk i%

-42 396 930 -3 221 967 40 187 327 -471 302 -5 902 872 0 649 901 2 999 259 697 3 649 857 0 -2 253 015

3 4 5

60 653 930,10 9 248 967,45 1 566 672,66 471 302,19 71 940 872,40

Avvik

332 153 4 109 3350 294 100 252 104

101

8262 8268 88

-76 321 5 000

120 0 118 2345 2345

388 000

-70 321 0 22 447 22 447 0 -47 875

77 120 000

-784 240

101

112


25 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 259 Risør videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

38 804 836,14 6 699 389,83

36 990 000 6 071 000

-1 814 836 -628 390

105 110

2 000,00 1 264 531,03 303 047,03 47 073 804,03

1 233 000 0 44 294 000

-31 531 -303 047 -2 779 804 0 1 700 766 905 546 -397 2 605 915 0 -173 889

103

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-2 743 765,85 -2 414 546,37 -318 603,00 -5 476 915,22

-1 043 000 -1 509 000 -319 000 -2 871 000

200

Ordinær undervisning

41 596 888,81

41 423 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

1 968 924,82 31 030,10 6 294,21 2 006 249,13

3 046 000 100 000 21 000 3 167 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-7 805,90 -7 805,90

-21 000 -21 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

1 998 443,23

3 146 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

58 771,26 72 868,00 18 217,00 149 856,26

577 000 155 000 34 000 766 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-88 000,00 -90 115,13 -178 115,13

-728 000 -38 000 -766 000

235

Kursvirksomhet

-28 258,87

0

518 229 82 132 15 783 616 144 0 -640 000 52 115 -587 885 0 28 259

43 567 073,17

44 569 000

1 001 927

Nettoutgift Risør videregående skole

Forbruk i%

1 077 075 68 970 14 706 1 160 751 0 -13 194 -13 194 0 1 147 557

106 263 160 100 191 100

65 31 30 63 37 37 64

10 47 54 20 12 237 23

98


26 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 266 Dahlske videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

97 280 535,66 17 022 287,31

91 941 000 17 625 000

-5 339 536 602 713

106 97

4 100,00 2 827 923,52 828 365,42 117 963 211,91

1 547 000 0 111 113 000

183

103

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-6 128 254,07 -6 873 240,54 -338 117,39 -13 339 612,00

-4 989 000 -4 342 000 -338 000 -9 669 000

200

Ordinær undervisning

104 623 599,91

101 444 000

-1 280 924 -828 365 -6 850 212 0 1 139 254 2 531 241 117 3 670 612 0 -3 179 600

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

5 425 419,21 75 435,71 12 684,85 110 472,00 5 624 011,77

5 526 000 263 000 27 000

100 581 187 564 14 315

98 29 47

5 816 000

191 988 0 0 222 332 0 222 332 0 414 320

97

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-289 332,24

0 -67 000

-289 332,24

-67 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

5 334 679,53

5 749 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

3 779 438,56 16 226,71 1 024,59 3 796 689,86

3 504 000 120 000 30 000 3 654 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-421,00 -46 792,11 -47 213,11

0 -30 000 -30 000

231

Voksenopplæring

3 749 476,75

3 624 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

235

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter Kursvirksomhet

21 450,80 5 190,00 9 097,50 35 738,30

0

-29 432,00 -1 297,50 -30 729,50

0

5 008,80

0

-275 439 103 773 28 975 -142 690 0 421 16 792 17 213 0 -125 477 -21 451 -5 190 -9 098 -35 738 0 29 432 1 298 30 730 0 -5 009

106 123 158 100 138

432 432 93

108 14 3 104

156 157 103


27 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 0 1-2

294

Budsjett

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

3 081,47 246,00 3 327,47

14 000

Privatister

Nettoutgift Dahlske videregående

Avvik

Forbruk i%

22

14 000

10 919 -246 10 673

3 327,47

14 000

10 673

24

113 716 092,46

110 831 000

-2 885 092

103

24


28 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 268 Arendal videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

71 318 504,10 10 829 507,82

70 799 000 11 268 000

-519 504 438 492

101 96

189 505,90 1 917 153,19 608 188,83 84 862 859,84

1 281 000 0 83 348 000

-636 153 -608 189 -1 514 860 0 744 599 2 187 542 626 2 932 768 0 1 417 908

150

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 756 599,19 -5 160 542,43 -361 626,00 -7 278 767,62

-1 012 000 -2 973 000 -361 000 -4 346 000

200

Ordinær undervisning

77 584 092,22

79 002 000

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

4 858 950,77 14 629,09 878,66 29 574,00 4 904 032,52

3 005 000 210 000 8 000 0 3 223 000

-201 416,41 -129 252,06 -330 668,47

-8 000 -129 000 -8 000

4 573 364,05

3 086 000

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

612 531,19 50 461,82 662 993,01

494 000 49 000 543 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-13 572,58 -13 572,58

0 0

221

Teoriopplæring lærlinger

649 420,43

543 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

3 827 958,09 222 987,94 23 350,00 4 074 296,03

3 734 000 329 000 10 000 4 073 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-215 741,75 -215 741,75

-22 000 -22 000

231

Voksenopplæring

3 858 554,28

4 051 000

-1 853 951 195 371 7 121 -29 574 -1 681 033 0 193 416 252 322 668 0 -1 487 364

102 174 174 100 167 98

162 7 11 152 2518 100 4133 148

-118 531 -1 462 -119 993 0 13 573 13 573 0 -106 420

124 103 122

-93 958 106 012 -13 350 -1 296 0 193 742 193 742 0 192 446

103 68 234 100

120

981 981 95


29 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

0 1-2 3 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

294

Privatister

Nettoutgift Arendal videregående skole

Regnskap 4 107 406,58 917 868,59

Budsjett 4 231 000 460 000

Avvik 123 593 -457 869

25 000,00 196 255,91 5 246 531,08

0 98 000 4 789 000

-3 051 396,00 -196 652,15 -3 248 048,15

-2 450 000 -98 000 -2 548 000

1 998 482,93

2 241 000

-25 000 -98 256 -457 531 0 601 396 98 652 700 048 0 242 517

88 663 913,91

88 923 000

259 086

Forbruk i% 97 200

200 110 125 201 127 89

100


30 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 270 Setesdal vidaregåande skule Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

36 748 164,50 10 090 954,36

14 554 000 7 160 000

-22 194 165 -2 930 954

252 141

92 000,00 1 609 074,90 2 285 796,14 50 825 989,90

562 000 24 151 000 0 46 427 000

470 000 22 541 925 -2 285 796 -4 398 990 0 908 255 3 126 602 608 4 035 465 0 -363 525

16 7

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 443 254,63 -5 213 601,94 -241 608,00 -6 898 464,57

-535 000 -2 087 000 -241 000 -2 863 000

200

Ordinær undervisning

43 927 525,33

43 564 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

1 051 488,17 212 287,53 43 770,44 1 307 546,14

942 000 537 000 110 000 1 589 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-937 975,00 -189 903,95 -1 127 878,95

-915 000 -116 000 -1 031 000

203

Botilbud

179 667,19

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

109 270 250 100 241 101

112 40 40 82

558 000

-109 488 324 712 66 230 281 454 0 22 975 73 904 96 879 0 378 333

4 187 416,66 154 339,43 9 108,15 130 000,00 4 480 864,24

2 038 000 165 000 1 658 000

-2 149 417 10 661 1 648 892

205 94 1

3 861 000

116

-294 279,69 -294 279,69

-4 000 -4 000

4 186 584,55

3 857 000

-619 864 0 290 280 290 280 0 -329 585

311 980,09 45 337,40 59,60 357 377,09

308 000 70 000 18 000 396 000

-59,60 -59,60

-18 000 -18 000

357 317,49

378 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

212

Oppfølgningstjeneste

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

10 109,29 10 109,29

50 000 50 000

231

Voksenopplæring

10 109,29

50 000

-3 980 24 663 17 940 38 623 0 -17 940 -17 940 0 20 683 -10 109 50 000 39 891 0 39 891

103 164 109 32

7357 7357 109

101 65 0 90 0 0 95

0 20 20


31 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

290

Fengselundervisning

Nettoutgift Setesdal vidaregåande

Regnskap 1 392 716,58 360 257,48 39 962,12 1 792 936,18

Budsjett 1 504 000 90 000 16 000 0 1 610 000

-23 000,00 -1 639 883,12 -1 962,00 -1 664 845,12

0 -1 608 000 -2 000 -1 610 000

128 091,06

0

Avvik 111 283 -270 257 -23 962 0 -182 936 0 23 000 31 883 -38 54 845 0 -128 091

48 789 294,91

48 407 000

-382 295

Forbruk i% 93 400 250

111

102 98 103

101


32 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 271 Tvedestrand og Åmli videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

59 711 236,70 13 612 233,34

58 917 000 12 057 000

-794 237 -1 555 233

101 113

3 212,73 1 949 992,85 448 752,35 75 725 427,97

2 768 000 0 73 742 000

70

103

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-3 640 649,25 -4 092 915,48 -374 931,00 -8 108 495,73

-2 332 000 -5 129 000 -374 000 -7 835 000

200

Ordinær undervisning

67 616 932,24

65 907 000

818 007 -448 752 -1 983 428 0 1 308 649 -1 036 085 931 273 496 0 -1 709 932

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

2 348 246,98 1 391 088,56 211 885,66 14,89 3 951 236,09

2 686 000 1 122 000 125 000

337 753 -269 089 -86 886

87 124 170

3 933 000

100

-2 927 360,99 -397 399,56 -3 324 760,55

-2 232 000 -298 000 -2 530 000

626 475,54

1 403 000

-18 236 0 695 361 99 400 794 761 0 776 524

12 397 575,45 955 277,29 26 544,14 70,00 13 379 466,88

13 479 000 1 236 000 71 000 0 14 786 000

92 77 37

-9 126,00 -215 057,90 -224 183,90

-437 000 -437 000

13 155 282,98

14 349 000

1 081 425 280 723 44 456 -70 1 406 533 0 9 126 -221 942 -212 816 0 1 193 717

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

203

Botilbud

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

212

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter Oppfølgningstjeneste

-23 694,97 27 319,06 -49,05 3 575,04

0

49,05

0

49,05

0

3 624,09

0

23 695 -27 319 49 -3 575 0 -49 0 -49 0 -3 624

103 156 80 100 103

131 133 131 45

90

49 51 92


33 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 0 1-2

231

Budsjett

Avvik

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

3 183,50 221,40 3 404,90

0

Voksenopplæring

3 404,90

0

-3 184 -221 -3 405 0 -3 405

81 405 719,75

81 659 000

253 280

Nettoutgift Tvedestrand og Åmli videregående skole

Forbruk i%

100


34 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 272 Sam Eyde videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

161 356 764,98 47 685 904,09

Forbruk i%

Avvik

166 283 000 42 190 000

4 926 235 -5 495 904

0 13 086 000

97 113

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-14 874 264,87 -17 476 555,49 -2 015 934,00 -2 290 360,00 -36 657 114,36

-13 808 000 -17 442 000 -1 216 000 -2 289 000 -34 755 000

200

Ordinær undervisning

181 709 925,99

186 804 000

0 5 547 056 -1 785 427 3 191 960 0 1 066 265 34 555 799 934 1 360 1 902 114 0 5 094 074

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

31 327 294,47 1 743 803,21

32 259 000 1 797 000

931 706 53 197

97 97

5 365 151,00 280 904,03 561 450,92 39 278 603,63

5 654 000 -395 000 0 39 315 000

95 -71

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-189 273,60 -4 095 006,34 -875 470,00 -156 186,00 -5 315 935,94

-192 000 -3 498 000 -875 000 -156 000 -4 721 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

33 962 667,69

34 594 000

288 849 -675 904 -561 451 36 396 0 -2 726 597 006 470 186 594 936 0 631 332

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

3 4 5

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

212

Oppfølgningstjeneste

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

221

Teoriopplæring lærlinger

7 538 944,25 1 785 427,03 218 367 040,35

221 559 000

-0,01 -0,01

0 0

-

0

-0,01

0

921 607,20 98 443,49 3 587,11 1 023 637,80

895 000 116 000 4 000 1 015 000

-816 200,00 -5 264,87 -821 464,87

-560 000 -14 000 -574 000

202 172,93

441 000

58 99 108 100 166 100 105 97

100 99 117 100 100 113 98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26 607 17 557 413 -8 638 0 256 200 -8 735 247 465 0 238 827

103 85 90 101 146 38 143 46


35 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

235

Kursvirksomhet

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

290

Fengselundervisning

Nettoutgift Sam Eyde videregående

Regnskap 4 754 571,72 394 132,92 51 256,55 5 199 961,19

Budsjett 5 766 000 310 000 20 000 6 096 000

-20 560,00 -205 548,96 -226 108,96

-21 000 -169 000 -190 000

4 973 852,23

5 906 000

237 036,47 25 650,57 35 185,18 297 872,22

137 000 13 000 3 000 153 000

-278 300,00 -985,18 -279 285,18

-150 000 -3 000 -153 000

18 587,04

0

4 328 170,35 298 221,94 34 566,63 352 382,59 5 013 341,51

3 889 000 1 198 000 131 000 0 5 218 000

-4 523 536,86 -487 805,00 -5 011 341,86

-4 728 000 -488 000 -5 216 000

1 999,65

220 869 205,52

Avvik 1 011 428 -84 133 -31 257 896 039 0 -440 36 549 36 109 0 932 148

Forbruk i% 82 127 256 85

98 122 119 84

-100 036 -12 651 -32 185 -144 872 0 128 300 -2 015 126 285 0 -18 587

173 197 1173 195

111 25 26

2 000

-439 170 899 778 96 433 -352 383 204 658 0 -204 463 -195 -204 658 0 0

100

227 747 000

6 877 794

97

186 33 183

96 96 100 96


36 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 330 Tannhelsetjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

340

Tannhelsetjenester

Nettoutgift Tannhelsetjenesten

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

62 672 857,25 22 965 983,06

60 433 000 24 163 000

-2 239 857 1 197 017

104 95

1 740 116,75 2 766 799,91 1 776 650,21 91 922 407,18

2 205 000 5 440 000 0 92 241 000

79 51

-24 409 198,25 -7 036 188,91 -2 570 208,00 -34 015 595,16

-22 580 000 -6 673 000 -2 418 000 -31 671 000

57 906 812,02

60 570 000

464 883 2 673 200 -1 776 650 318 593 0 1 829 198 363 189 152 208 2 344 595 0 2 663 188

57 906 812,02

60 570 000

2 663 188

100 108 105 106 107 96

96


37 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 410 Vegsjefen Overføringer 4 Utgifter

9

195

Finansinntekter Inntekter Utenfor fylkeskommunalt ansvarsområd

Budsjett

15 000 000,00 15 000 000,00

15 000 000 15 000 000

-15 000 000,00 -15 000 000,00

-15 000 000 -15 000 000

-

Forbruk i%

Avvik 0 0 0 0 0 0

0

0

100 100 100 100

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

181 050 223,59

158 319 000

-22 731 224

49 660 483,74 5 048 926,00 235 759 633,33

0 52 345 000 0 210 664 000

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-8 620 517,69 -46 798 123,74 -3 310 026,00 -58 728 667,43

0 -41 535 000 -3 310 000 -44 845 000

550

Fylkesveger

177 030 965,90

165 819 000

0 2 684 516 -5 048 926 -25 095 633 0 8 620 518 5 263 124 26 13 883 667 0 -11 211 966

107

165 819 000 -11 211 966

107

1-2 3 4 5

Nettoutgift Vegsjefen

177 030 965,90

114

95 112

113 100 131


38 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

410

Fylkesbibliotektjenester

5 064 364,12

5 780 000

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 023 809,18 7 016 384,74

5 435 000 13 258 000

-588 809 6 241 615

111 53

1 512,73 2 561 124,90 5 752 365,33 21 355 196,88

2 249 000 0 20 942 000

-312 125 -5 752 365 -413 197 0 -6 864 967

114

100 110

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

432

0 1-2 4 5

6 7 9

439

3 720 000 2 795 000 215 000 0 6 730 000

-813 875,43 -500 000,00 -760 000,00 -2 073 875,43

-190 000 0 -760 000 -950 000

Forbruk i%

290 320 971 559 -377 118 -1 293 000 -408 240 0 623 875 500 000 0 1 123 875 0 715 636

3 4 5

3 429 680,15 1 823 440,97 592 118,43 1 293 000,00 7 138 239,55

Avvik

106 428 100 218 88

102

-1 200 033,14 -8 157 040,00 -5 273 725,32 -14 630 798,46

-5 263 000 -13 328 000

Kunst og kunstformidling

6 724 398,42

7 614 000

10 725 1 302 798 0 889 602

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

99 747,78 746 965,73 1 590 597,39 35 000,00 2 472 310,90

97 000 1 003 000 1 655 000

-2 748 256 034 64 403

103 74 96

2 755 000

90

91

88

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter Øvrige kulturaktiviteter

Nettoutgift Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

-8 065 000

92 65 275

-196 747,39

-6 000 -235 000

-196 747,39

-241 000

2 275 563,51

2 514 000

282 689 0 -6 000 -38 253 0 -44 253 0 238 436

14 064 326,05

15 908 000

1 843 674

15

88

0 84 82


39 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 505 Fylkesrådmannen Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

8 061 773,95 1 673 252,26

7 818 000 2 122 000

-243 774 448 748

103 79

272 447,56 90 676,39 10 098 150,16

0 419 000 0 10 359 000

0 146 552 -90 676 260 850 0

-1 000,00 -131 243,56 -182 373,00 -314 616,56

-119 000 -182 000 -301 000

12 244 373 13 617 0 274 466

110 100 105

9 298 -198 066 -43 550 -232 318 0 271 868 271 868 0 39 551

91 133 129 127

-300 -300 0 -300

100 100

65 97

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

010

Fylkesting og fylkesutvalg

9 783 533,60

10 058 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

90 701,74 798 065,68 193 550,32 1 082 317,74

100 000 600 000 150 000 850 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-421 868,32 -421 868,32

-150 000 -150 000

011

Stortings- og fylkestings valg

660 449,42

700 000

4

Overføringer Utgifter

2 064 300,00 2 064 300,00

2 064 000 2 064 000

012

Partistøtte

2 064 300,00

2 064 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

60 665,31 74 270,69 2 668,82 137 604,82

210 000 140 000 20 000 370 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-2 668,82 -2 668,82

-20 000 -20 000

013

Fylkeselevråd

134 936,00

350 000

149 335 65 729 17 331 232 395 0 -17 331 -17 331 0 215 064

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

135 185,40 45 265,80

272 000 103 000

136 815 57 734

50 44

4 696 400,00 1 348,00 4 878 199,20

4 692 000 12 000 5 079 000

-4 400 10 652 200 801 0 -10 652 -10 652 0 190 149

100 11 96

3 4

7

Refusjoner etc. Inntekter

-1 348,00 -1 348,00

-12 000 -12 000

020

Kontrollutvalg

4 876 851,20

5 067 000

97

281 281 94

100

29 53 13 37 13 13 39

11 11 96


40 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

0 1-2 3 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

Forbruk i% 100 63

Regnskap 36 766 169,85 9 920 947,43

Budsjett 36 826 000 15 680 000

Avvik 59 830 5 759 053

1 632 829,00 1 973 005,95 10 566 347,72 60 859 299,95

152 000 6 807 000

-1 480 829 4 833 994 -10 566 348 -1 394 300 0 468 823 1 730 014

1074 29

100 117

59 465 000

102

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer Finansinntekter Inntekter

-948 823,00 -7 420 014,18 -491 135,00 -9 303 778,00 -18 163 750,18

-9 304 000 -15 474 000

100

Administrasjon

42 695 549,77

43 991 000

-222 2 689 750 0 1 295 450

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

2 795 089,57 62 886,20

2 688 000 21 000

-107 090 -41 886

104 299

164 423,25 3 421,00 3 025 820,02

35 000 2 744 000

10 110

-500 749,60 -500 749,60

0

2 525 070,42

2 744 000

31 579 -281 820 0 500 750 500 750 0 218 930

49 081,99 52 450,40

80 000 81 000 6 000

30 918 28 550 6 000

61 65 0

167 000

65 375 0 -6 000 -6 000 0

61

3 4

7

Refusjoner etc. Inntekter

110

Tillitsvalgte og verneombud

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

92,28 101 624,67

-

-480 000 -5 690 000

-6 000 -6 000

198 130

97

92

0 0

190

Kontaktforum for brukermedvirkning

101 624,67

161 000

59 375

63

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

66 498,13 118 598,95 2 420,55 22 820,00 210 337,63

103 000 157 000 49 000 0 309 000

65 76 5

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-21 349,00 -2 420,55 -24 008,00 -47 777,55

0 -25 000 -24 000 -49 000

191

Eldrerådet

162 560,08

260 000

36 502 38 401 46 579 -22 820 98 662 0 21 349 -22 579 8 -1 222 0 97 440

68

10 100 98 63


41 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

0 1-2 3 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

Regnskap 601 276,88 11 398 237,10

Budsjett 596 000 18 270 000

Avvik -5 277 6 871 763

3 247 749,91 2 207 262,58 5 346 792,46 22 801 318,93

1 000 000 1 683 000 0 21 549 000

-10 592 696,58 -4 940 476,00 -15 533 172,58

-8 944 000 -4 940 000 -13 884 000

Forbruk i% 101 62

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

193

Informasjonsteknologi

7 268 146,35

7 665 000

-2 247 750 -524 263 -5 346 792 -1 252 319 0 1 648 697 476 1 649 173 0 396 854

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

377 547,34 5 185 789,57

150 000 5 536 000

-227 547 350 210

252 94

1 967 000,00 2 325 707,46 451 629,00 10 307 673,37

1 967 000 3 800 000

100 61

11 453 000

0 1 474 293 -451 629 1 145 327 0

-2 500,00 -96 932,46 -32 340,00 -131 772,46

-113 000 -32 000 -145 000

86 101 91

10 175 900,91

11 308 000

-16 068 340 -13 228 0 1 132 099

61 61 61

100 43

3 4 5

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

194

Felles utgifter og inntekter

1-2

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

1 165 064,50 1 165 064,50

1 900 000 1 900 000

196

Utgifter til fordeling

1 165 064,50

1 900 000

734 936 734 936 0 734 936

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

782 790,99 297 467,74

781 000 694 000

-1 791 396 532

306 319,05 1 936 454,00 3 323 031,78

1 686 000 0 3 161 000

0 1 379 681 -1 936 454 -162 032 0

-92 620,80 -55 719,05 -1 847 070,02 -1 995 409,87

-4 000 -1 848 000 -1 852 000

1 327 621,91

1 309 000

3 4 5

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

197

Folkehelsearbeid

0

Lønn Utgifter

-

-949 000 -949 000

198

Lønnsavsetninger

-

-949 000

325 131 106 118 100 112 95

90

90

18 105

51 719 -930 143 410 0 -18 622

1393 100 108

-949 000 -949 000 0 -949 000

0 0

101

0


42 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap

Budsjett

4

Overføringer Utgifter

-

3 025 000 3 025 000

199

Tilleggsbevilgninger

-

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

Avvik

Forbruk i%

3 025 000

3 025 000 3 025 000 0 3 025 000

0 0 0

12 295 119,98 5 862 460,45

11 370 000 11 576 000

-925 120 5 713 540

108 51

3 800 506,00 2 381 424,69 11 959 156,72 36 298 667,84

3 820 000 8 999 000

99 26

35 765 000

-30 000,00 -33 953 702,69

-31 912 000

-11 608 508,00 -45 592 210,69

-11 610 000 -43 522 000

120

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringsinntekter Finansinntekter Inntekter

200

Ordinær undervisning

-9 293 542,85

-7 757 000

19 494 6 617 575 -11 959 157 -533 668 0 30 000 2 041 703 0 -1 492 2 070 211 0 1 536 543

0

Lønn Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Finansutgifter Utgifter

21 647 800,00 70,00 21 647 870,00

25 900 000

4 252 200

84

25 900 000

4 252 130 0 -2 672 425 -2 672 425 0 1 579 705

84

3 4 5

3 5

101

106 100 105

7

Refusjoner etc. Inntekter

-11 984 575,00 -11 984 575,00

-14 657 000 -14 657 000

201

Elevutveksling

9 663 295,00

11 243 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

685 550,28 132 873,09 13 822,91 832 246,28

673 000 84 000 6 000 763 000

-12 550 -48 873 -7 823 -69 246 0

102 158 230 109

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-205,00 -29 939,91 -30 144,91

-6 000 -6 000

499 502

204

Elevombud

802 101,37

757 000

23 940 24 145 0 -45 101

82 82 86

106


43 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 0 1-2 3 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringsinntekter Finansinntekter Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

212

Oppfølgningstjeneste

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 4 5

Budsjett

Forbruk i%

Avvik 0 0

2 557 629,00

3 400 000 524 000

2 557 629,00

3 924 000

-3 958 563,00

-4 984 000

-390 000,00 -4 348 563,00

-390 000 -5 374 000

-1 790 934,00

-1 450 000

842 371 524 000 0 1 366 371 0 0 -1 025 437 0 0 -1 025 437 0 340 934

0

0 320 000 0 -320 000 0 0 0 0 0 0 0

47 619,09 198 048,23

145 000

-47 619 -53 048

179 188,00

251 000

424 855,32

0 396 000

-300 000,00 -300 000,00

-300 000 -300 000

124 855,32

96 000

320 000 320 000,00 320 000,00

0 320 000

-320 000,00 -320 000,00

-320 000 -320 000

-

7

Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

4

Overføringer Utgifter

40 000,00 40 000,00

40 000 40 000

299

Andre utdanningstiltak

40 000,00

40 000

4

Overføringer Utgifter

500 000,00 500 000,00

500 000 500 000

340

Tannhelsetjenester

500 000,00

500 000

71 812 0 0 -28 855 0 0 0 0 -28 855 0 0 0 0 0 0 0 0

75 0 65

79 100 81 124

0

100

100 100

137 71

107 100 100 130

100 100 100

100 100 100


44 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

0 1-2 3 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

Regnskap 7 334 386,41 1 876 809,71

Budsjett 6 957 000 618 000

Avvik -377 386 -1 258 810

701,00 6 836 226,22 12 801 441,75 28 849 565,09

0 20 149 000 0 27 724 000

-49 371,61 -1 722 204,62 -4 707 000,00 -13 992 697,00 -20 471 273,23

0 -781 000 -4 525 000 -13 778 000 -19 084 000

8 378 291,86

8 640 000

-701 13 312 774 -12 801 442 -1 125 565 0 49 372 941 205 182 000 214 697 1 387 273 0 261 708

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

420

Kulturvern

3 4

Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

18 712 000,00 18 712 000,00

18 656 000 18 656 000

421

Museer og samlinger

18 712 000,00

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 4 5

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

431

Idrett og friluftsliv

1-2 4

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

432

Kunst og kunstformidling

Forbruk i% 105 304

34 104

221 104 102 107 97

18 656 000

0 -56 000 -56 000 0 -56 000

100

906 307,16 463 747,94

891 000 662 000

-15 307 198 252

102 70

750 000,00 43 264 649,25 43 082 236,11 88 466 940,46

86 653 000 0 88 206 000

50

-191 034,25 -44 762 361,00 -34 327 427,00 -79 280 822,25

-6 055 000 -38 700 000 -34 195 000 -78 950 000

9 186 118,21

9 256 000

43 388 351 -43 082 236 -260 940 0 -5 863 966 6 062 361 132 427 330 822 0 69 882

3 361,00 11 021 000,00 11 024 361,00

30 000 11 125 000 11 155 000

11 024 361,00

0 0 11 155 000

26 639 104 000 130 639 0 0 0 0 130 639

100 100

100 3 116 100 100 99

11 99 99

99


45 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

11,25 111 691,20 3 998 648,20 9 351 562,00 13 461 912,65

15 000 13 286 000 0 13 301 000

-96 691 9 287 352 -9 351 562 -160 913 0

745 30

-1 016,20 -1 558 630,00 -8 996 499,00 -10 556 145,20

-1 500 000 -8 816 000 -10 316 000

104 102 102

2 905 767,45

2 985 000

58 630 180 499 240 145 0 79 233

101

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

439

Øvrige kulturaktiviteter

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

992 651,49 659 429,35

990 000 1 003 000

-2 651 343 571

100 66

169 711 207,34 19 311 467,88 1 840 639,00 192 515 395,06

169 770 000 21 757 000 0 193 520 000

100 89

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-2 532 465,31 -19 323 940,38 -1 165 639,00 -23 022 044,69

-2 373 000 -19 170 000 -1 166 000 -22 709 000

500

Kollektivtransport

169 493 350,37

170 811 000

58 793 2 445 532 -1 840 639 1 004 605 0 159 465 153 940 -361 313 045 0 1 317 650

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

776 663,83 40 551,73

776 000 53 000

-664 12 448

100 77

13 374 853,89 1 394 230,66 7 604 244,00 23 190 544,11

20 694 000 1 380 000 0 22 903 000

65 101

-13 653 995,66 -1 740 235,00 -15 394 230,66

-13 640 000 -1 740 000 -15 380 000

7 319 146 -14 231 -7 604 244 -287 544 0 13 996 235 14 231 0

7 796 313,45

7 523 000

3 4 5

3 4 5

7 8

501

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Inntekter Transporttjenesten for funksjonshemmede

-273 313

97

99 107 101 100 101 99

101 100 100 100

104


46 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

0 1-2 3 4 5

Budsjett 1 591 000 2 490 000

Avvik 51 357 2 211 832

962 560,33 3 047 188,00 5 827 559,94

0 1 774 000 0 5 855 000

-616 369,33 -2 485 355,00 -3 101 724,33

-573 000 -2 485 000 -3 058 000

2 725 835,61

2 797 000

0 811 440 -3 047 188 27 440 0 43 369 355 43 724 0 71 164

8 753 551,28 10 909 317,54

9 069 000 28 111 000

315 449 17 201 682

995 148,00 26 390 257,15 48 627 432,12 95 675 706,09

0 50 628 000

-1 950,00 -25 286 416,39 -4 096 000,00 -54 431 193,00 -83 815 559,39

0 -21 907 000 -550 000 -53 716 000 -76 173 000

-995 148 24 237 743 -48 627 432 -7 867 706 0 1 950 3 379 416 3 546 000 715 193 7 642 559 0

Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv

11 860 146,70

11 635 000

-225 147

102

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

245 609,00 36 554 922,00 29 678 814,00 66 479 345,00

195 000 64 967 000 0 65 162 000

126 56

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-16 700,00 -66 770 000,00 -24 482 953,73 -91 269 653,73

0 -66 770 000 -23 233 000 -90 003 000

-50 609 28 412 078 -29 678 814 -1 317 345 0 16 700 0 1 249 954 1 266 654 0

Finansieringsbistand overfor næringslivet

-24 790 308,73

-24 841 000

-50 691

100

300 279 259,59

311 699 000

11 419 740

96

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

550

Fylkesveger

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 4 5

6 7 8 9

600 1-2 4 5

7 8 9

601

Forbruk i% 97 11

Regnskap 1 539 643,24 278 168,37

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

Nettoutgift Fylkesrådmannen

87 808 000

54 100 108 100 101 97

97 39

52 109

115 745 101 110

102

100 105 101


47 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 510 Internservice Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

10 896 836,83 12 631 501,40

11 205 000 15 650 000

308 163 3 018 499

97 81

20 000,00 2 248 202,52 6 343,71 25 802 884,46

2 172 000 0 29 027 000

104

-20 763 245,53 -3 213 902,96 -23 977 148,49

-11 752 000 -3 133 000 -14 885 000

-76 203 -6 344 3 224 116 0 9 011 246 80 903 9 092 148 0 12 316 264

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

101

Interne servicefunksjoner

1 825 735,97

14 142 000

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

400 841,64 8 910 892,75 9 311 734,39

0 0

196

Utgifter til fordeling

9 311 734,39

0

-400 842 -8 910 893 -9 311 734 0 -9 311 734

11 137 470,36

14 142 000

3 004 530

Nettoutgift Internservice

Forbruk i%

89 177 103 161 13

79


48 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 512 Bygge- og eiendomstjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Utgifter

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

3 960 867,18 483 908,25 71 003,30 4 515 778,73

4 048 000 661 000 115 000 4 824 000

87 133 177 092 43 997 308 221 0 2 018 37 839 39 857 0 348 079

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-2 018,00 -442 839,30 -444 857,30

0 -405 000 -405 000

100

Administrasjon

4 070 921,43

4 419 000

1-2 4 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 832 999,99 957 794,52 3 024 000,00 7 814 794,51

6 900 000 1 725 000 0 8 625 000

-957 794,52 -3 500 000,00 -4 457 794,52

-1 725 000 -3 500 000 -5 225 000

3 356 999,99

3 400 000

3 067 000 767 205 -3 024 000 810 205 0 -767 205 0 -767 205 0 43 000

716 666,68 613 420,54

706 000 602 000

-10 667 -11 421

275 126,68 1 605 213,90

0 286 000 1 594 000

0 10 873 -11 214 0 3 140 567 3 707 0 -7 507

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

192

Vedlikehold

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

3 4

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-2 273 140,00 -903 567,26 -3 176 707,26

-2 270 000 -903 000 -3 173 000

194

Felles utgifter og inntekter

-1 571 493,36

-1 579 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

-93 471,24 19 268,31 8 642,00 -65 560,93

-111 000 0 0 -111 000

-8 642,00 -8 642,00

0 0 0

-74 202,93

-111 000

-17 529 -19 268 -8 642 -45 439 0 0 8 642 8 642 0 -36 797

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

200

Ordinær undervisning

9

Finansinntekter Inntekter

-

0

Disposisjonsfond

-

0

0 0 0 0

6 129 000

346 775

923

Nettoutgift Bygge- og eiendomstjenesten

5 782 225,13

98 73 62 94

109 110 92

56 56 91 56 100 85 99

102 102

96 101 100 100 100 100

84

59

67

94


49 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 513 Fylkeskassa Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Utgifter

6 7 9

101

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter Interne servicefunksjoner

Nettoutgift Fylkeskassa

Budsjett

7 853 025,59 1 649 822,55 335 369,46 9 838 217,60

8 005 000 2 104 000 445 000 10 554 000

-596 366,33 -478 474,96 -25,00 -1 074 866,29

-593 000 -591 000 -1 184 000

8 763 351,31

8 763 351,31

Avvik 151 974 454 177 109 631 715 782 0 3 366 -112 525

Forbruk i%

98 78 75 93 101 81

9 370 000

-109 134 0 606 649

91 94

9 370 000

606 649

94


50 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 514 PP-tjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 9

211

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter PP-tjeneste

Nettoutgift PP-tjenesten

Budsjett

Avvik

8 934 803,34 871 244,99

9 123 000 840 000

188 197 -31 245

98 975,09 182 401,00 10 087 424,42

0 43 000 0 10 006 000

-2 429,00 -712 992,09 -50 000,00 -765 421,09

0 -643 000

9 322 003,33

9 363 000

0 -55 975 -182 401 -81 424 0 2 429 69 992 50 000 122 421 0 40 997

9 322 003,33

9 363 000

40 997

-643 000

Forbruk i%

98 104

230 101

111 119 100

100


51 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

900 Felles inntekter/utgifter

1-2 5

9

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Finansutgifter Utgifter Finansinntekter Inntekter

2,00 772 000,00 772 002,00

-

0

0

-772 000 -772 002 0 0 0 0 -772 000

101

Interne servicefunksjoner

772 000,00

0

4 5

Overføringer Finansutgifter Utgifter

256 486,85

0

256 486,85

0

-256 487 0 -256 487

6

Salgsinntekter

-94 019,22

194

Felles utgifter og inntekter

162 467,63

0

0 -162 468

4 5

Overføringsutgifter Finansutgifter Utgifter

1 186 345,00 13 058 014,25 14 244 359,25

1 186 000 5 023 000 6 209 000

9

Finansinntekter Inntekter

-3 727 000,00 -3 727 000,00

-3 727 000 -3 727 000

200

Ordinær undervisning

10 517 359,25

2 482 000

5

Finansutgifter Utgifter

348 000,00 348 000,00

148 000 148 000

9

Finansinntekter Inntekter

-

0

210

Tilrettelegging og oppfølging

348 000,00

148 000

5

Finansutgifter Utgifter

800 000,00 800 000,00

0 0

9

Finansinntekter Inntekter

-800 000,00 -800 000,00

-800 000 -800 000

292

Grunnskoleundervisning

5

Finansutgifter Utgifter

9

Finansinntekter Inntekter

340

Tannhelsetjenester

-

-800 000

3 550 865,42 3 550 865,42

888 000 888 000

-4 154 000,00 -4 154 000,00

-4 154 000 -4 154 000

-603 134,58

-3 266 000

-8 035 014 -8 035 359 0 0 0 0 -8 035 359

-200 000 -200 000 0 0 0 0 -200 000

-800 000 -800 000 0 0 0 0 -800 000 -2 662 865 -2 662 865 0 0 0 0 -2 662 865

260 229 100 100 424

235 235

235

100 100 0

400 400 100 100 18


52 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 347 000,00 347 000,00

Budsjett

5

Finansutgifter Utgifter

9

Finansinntekter Inntekter

-667 000,00 -667 000,00

-667 000 -667 000

410

Fylkesbibliotektjenester

-320 000,00

-667 000

5

Finansutgifter Utgifter

887 000,00 887 000,00

0 0

9

Finansinntekter Inntekter

-683 000,00 -683 000,00

-683 000 -683 000

432

Kunst og kunstformidling

204 000,00

-683 000

5

Finansutgifter Utgifter

226 000,00 226 000,00

0 0

9

Finansinntekter Inntekter

-35 000,00 -35 000,00

-35 000 -35 000

439

Øvrige kulturaktiviteter

191 000,00

-35 000

5

Finansutgifter Utgifter

55 000 000,00 55 000 000,00

55 000 000 55 000 000

550

Fylkesveger

55 000 000,00

55 000 000

8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-631 866 220,00 -631 866 220,00

-623 800 000 -623 800 000

900

Skatter

-631 866 220,00

-623 800 000

8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-883 041 313,00 -883 041 313,00

-891 100 000 -891 100 000

901

Rammetilskudd

-883 041 313,00

-891 100 000

8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-5 964 519,00 -5 964 519,00

-6 800 000 -6 800 000

902

Øvrige generelle statstilskudd

-5 964 519,00

-6 800 000

5

Finansutgifter Utgifter

36 923 524,37 36 923 524,37

30 058 000 30 058 000

9

Finansinntekter Inntekter

-19 214 659,32 -19 214 659,32

-11 300 000 -11 300 000

910

Renter m.v.

17 708 865,05

18 758 000

Avvik -347 000 -347 000 0 0 0 0 -347 000 -887 000 -887 000 0 0 0 0 -887 000 -226 000 -226 000 0 0 0 0 -226 000

0 0 0 0

8 066 220 8 066 220 0 8 066 220 -8 058 687 -8 058 687 0 -8 058 687 -835 481 -835 481 0 -835 481 -6 865 524 -6 865 524 0 7 914 659 7 914 659 0 1 049 135

Forbruk i%

100 100 48

100 100 -30

100 100 -546

100 100 100

101 101 101

99 99 99

88 88 88

123 123 170 170 94


53 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 40 038 326,00 40 038 326,00

Budsjett 40 038 000 40 038 000

5

Finansutgifter Utgifter

911

Avdrag

40 038 326,00

40 038 000

5

Finansutgifter Utgifter

50 514 223,76 50 514 223,76

40 658 000 40 658 000

9

Finansinntekter Inntekter

-38 628 169,00 -38 628 169,00

-18 025 000 -18 025 000

923

Disposisjonsfond

11 886 054,76

22 633 000

0 4 5

Lønn Overføringer, tilskudd Finansutgifter Utgifter

9

Avvik -326 -326 0 -326 -9 856 224 -9 856 224 0 20 603 169 20 603 169 0 10 746 945

Forbruk i% 100 100 100

124 124 214 214 53

164 000 177 914,00 1 887 434,00 2 065 348,00

1 900 000 2 064 000

Finansinntekter Inntekter

-7 414 672,00 -7 414 672,00

-1 900 000 -1 900 000

940

Øvrig økonomiforvaltning

-5 349 324,00

164 000

0

Lønn Utgifter

10 746 552,00 10 746 552,00

0

941

Premieavvik

10 746 552,00

0

9

Finansinntekter Inntekter

-12 420 606,76 -12 420 606,76

-12 421 000 -12 421 000

-393 -393 0

100 100

Dekning/disponering av tidl. års resultat

-12 420 606,76

-12 421 000

-393

100

Finansutgifter Utgifter

7 509 405,03 7 509 405,03

0 0

-7 509 405 -7 509 405 0

Årets udisponerte/uinndekkede resultat

7 509 405,03

0

-7 509 405

950 5

951

Nettoutgift Felles inntekter/utgifter

-1 384 481 085,62

12 566 -1 348 0 5 514 672 5 514 672 0 5 513 324

99 100 390 390 -3262

-10 746 552 -10 746 552 0 -10 746 552

-1 400 349 000 -15 867 914

99

9001 - Felles gjenstand

9

Finansinntekter Inntekter

-73 185 804,51 -73 185 804,51

-70 235 000,00 -70 235 000,00

930

Avskrivninger

-73 185 804,51

-73 185 804,51

Nettoutgift Felles gjenstand

-70 235 000,00

2 950 805 2 950 805 0 2 950 805

104 104 104

-70 235 000,00

2 950 805

104


54

INVESTERINGSREGNSKAP


55 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap 1-2 4

259 Risør videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kompensasjon for merverdiavgift Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i %

351 518 5 379 356 897

352 000 5 000 357 000

482 -379 103

100 108 100

356 897

357 000

103

100

200

Ordinær undervisning

7

Refusjoner etc. Inntekter

-5 379 -5 379

-5 000 -5 000

379 379

108 108

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-5 379

-5 000

379

108

351 518

352 000

482

100

676 416 97 539 773 955

676 000 97 000 773 000

-416 -539 -955

100 101 100

773 955

773 000

-955

100

-130 000 -132 500 -97 539 -360 039

-130 000 -132 000 -97 000 -97 000

539 263 039

101 371

-97 539

-97 000

539

101

413 916

414 000

84

100

5 635 095 1 223 527 6 858 622

5 636 000 1 222 000 6 858 000

905 -1 527 -622

100 100 100

-1 230 514 -1 230 514

-1 230 000 -1 230 000

514 514

100 100

5 628 108

5 628 000

-108

100

Nettoutgift Dahlske Risør videregående videregående skole skole

1-2 4

200

7

903

271 Tvedestrand og Åmli videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kompensasjon for merverdiavgift Utgifter Ordinær undervisning

Salg av driftsmilder og fast eiendom Overføringer med krav til motytelse Refusjoner etc. Inntekter Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

Nettoutgift Setesdal Tvedestrand vidaregåande og Åmli videregående skule skole

1-2 4

272 Sam Eyde videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kompensasjon for merverdiavgift Utgifter

6

Salg av driftsmilder og fast eiendom Inntekter

200

Ordinær undervisning

7

Refusjoner etc. Inntekter

-1 223 527 -1 223 527

-1 223 000 -1 223 000

527 527

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-1 223 527

-1 223 000

527

100

4 404 581

4 405 000

419

100

5 164 635 957 574 6 122 209

5 165 000 958 000 6 123 000

365 426 791

100 100 100

6 122 209

6 123 000

791

100

Nettoutgift Tvedestrand Sam Eyde videregående og Åmli videregående skole skole

1-2 4

330 Tannhelsetjenesten Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kompensasjon for merverdiavgift Utgifter

200

Ordinær undervisning

7

Refusjoner etc. Inntekter

-957 574 -957 574

-958 000 -958 000

-426 -426

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-957 574

-958 000

-426

100

5 164 635

5 165 000

365

100

Nettoutgift Sam Tannhelsetjenesten Eyde videregående skole


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

56

REGNSKAP 2017

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap

1-2 4

410 Vegsjefen Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i %

99 526 104 14 937 362 114 463 466

107 600 000 27 400 000 135 000 000

8 073 896 12 462 638 20 536 534

92 55 85

-1 362 079 -23 099 822 558 974 -23 902 927

0 0 0 0

1 362 079 23 099 822 -558 974 23 902 927

90 560 539

135 000 000

44 439 461

67

6 7 9

Salg av driftsmilder og fast eiendom Overføringer med krav til motytelse Bruk av disposisjonsfond Inntekter

550

Fylkesveger

7

Refusjoner etc. Inntekter

-14 937 362 -14 937 362

-27 400 000 -27 400 000

-12 462 638 -12 462 638

55 55

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-14 937 362

-27 400 000

-12 462 638

55

75 623 177

107 600 000

31 976 823

70

265 295 66 324 331 619

0

-265 295

0

-331 619

331 619

0

-331 619

Andre salgsinntekter Inntekter

-2 326 290 -2 326 290

0 0

2 326 290 2 326 290

500

Kollektivtansport

-2 326 290

0

2 326 290

7

Refusjoner etc. Inntekter

-66 324 -66 324

0 0

66 324 66 324

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-66 324

0

66 324

-2 060 995

0

2 060 995

372 715 110 335 143 253 004 33 863 496 177 599 550

0 0 120 800 000 30 200 000 151 000 000

-372 715 -110 335 -22 453 004 -3 663 496 -26 599 550

-6 494 601 -261 023 -6 755 624

0 0 0

6 494 601 261 023 6 755 624

Nettoutgift Vegsjefen

5

194

505 Fylkesrådmannen Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kompensasjon for merverdiavgift Utgifter Fylkesveger

Nettoutgift Fylkesrådmannen

0 1-2 4

512 Bygge- og eiendomstjenesten Lønn Sosiale utgifter Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

119 112 118

6 7

Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Inntekter

200

Ordinær undervisning

170 843 926

151 000 000

-19 843 926

113

7

Refusjoner etc. Inntekter

-33 863 496 -33 863 496

-30 200 000 -30 200 000

3 663 496 3 663 496

112 112

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-33 863 496

-30 200 000

3 663 496

112

136 980 430

120 800 000

-16 180 430

113

Nettoutgift Bygge- og eiendomstjenesten


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

57

REGNSKAP 2017

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.18

Regnskap

9

900 Felles inntekter/utgifter Finansinntekter Inntekter

Budsjett

Avvik

Forbruk i %

-7 464 194 -7 464 194

-5 171 000 -5 171 000

2 293 194 2 293 194

144 144

200

Ordinær undervisning

-7 464 194

-5 171 000

2 293 194

144

9

Finansinntekter Inntekter

-5 164 635 -5 164 635

-5 165 000 -5 165 000

-365 -365

100 100

340

Tannhelsetjenester

-5 164 635

-5 165 000

-365

100

5

Finansutgifter Utgifter

2 326 290 2 326 290

0 0

-2 326 290 -2 326 290

9

Finansinntekter Inntekter

-63 118 110 -63 118 110

-55 000 000 -55 000 000

8 118 110 8 118 110

115 115

550

Fylkesveger

-60 791 820

-55 000 000

5 791 820

111

5

Finansutgifter Utgifter

12 995 106 12 995 106

9 025 000 9 025 000

-3 970 106 -3 970 106

144 144

9

Finansinntekter Inntekter

-12 995 106 -12 995 106

-9 025 000 -9 025 000

3 970 106 3 970 106

144 144

911

Avdrag

0

0

0

5

Finansutgifter Utgifter

574 878 874 574 878 874

0 0

-574 878 874 -574 878 874

9

Finansinntekter Inntekter

-722 335 487 -722 335 487

-210 058 000 -210 058 000

512 277 487 512 277 487

344 344

912

Bruk av lån

-147 456 613

-210 058 000

-62 601 387

70

1-2 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Finansutgifter Utgifter

0 1 887 434 1 887 434

36 658 000 1 900 000 38 558 000

36 658 000 12 566 36 670 566

99 5

9

Overført fra driftsregnskapet Inntekter

-1 887 434 -1 887 434

-1 900 000 -1 900 000

-12 566 -12 566

99 99

940

Øvrig økonomiforvaltning

0

36 658 000

36 658 000

-

-220 877 262

-238 736 000

-17 858 738

93

0

0

0

Nettoutgift Felles inntekter/utgifter Sum virksomheten

0


58

BALANSEREGNSKAP


59 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

Spesifisert balanse 15.02.18 Konto-nummer og kontonavn

Regnskap 2017

Regnskap 2016

21000201 - Arendal vgs. avd. Tyholmen

6 000.00

6 000.00

21000202 - Dahlske videregående sk.

4 000.00

4 000.00

21000203 - Setesdal vgs. avd. Hornnes

2 000.00

2 000.00

21000205 - Tvedestrand vgs.

2 000.00

2 000.00

21000206 - Risør videregående skole

4 500.00

4 500.00

21000208 - Sam Eyde vgs.

0

8 000.00

21000209 - Tvedestrand vgs., avd. Holt

10 000.00

10 000.00

21000210 - Tvedestrand vgs.salg Åmli

1 000.00

0.00

21000214 - Setesdal vgs. avd. Valle

1 000.00

1 000.00

21000217 - Åmli vidaregåande skule

3 000.00

3 000.00

21000220 - Sam Eyde vgs - kasse utsalgssteder

4 000.00

4 000.00

21000222 - SMI-skolen, Sykehusveien 4

2 500.00

2 500.00

21000223 - SMI-skolen, avd. Furukollen

1 500.00

1 500.00

21000303 - Bykle tannklinikk

500.00

500.00

21000304 - Evje tannklinikk

500.00

500.00

21000309 - Lillesand tannklinikk

500.00

500.00

1 000.00

0.00

21000314 - Valle tannklinikk

500.00

500.00

21000315 - Vegårshei tannklinikk

500.00

500.00

1 000.00

1 000.00

500.00

500.00

275 145.00

16 709 495.00

21000310 - Krøgenes tannklinikk

21000316 - Maxis tannklinikk 21000317 - Åmli tannklinikk 21020007 - Sp. Sør Særvilkår 3075.12.42448 21020008 - Sp. Sør Særvilkår sparekto.31 dg. 3000.31.55079 21020101 - Nordea drift 6318.05.49015 21020200 - DNB 7058.06.57662 21020301 - Sp. Sør Drift 3000 30 39001 21020302 - Sp. Sør Remittering 3000 30 38978

0

78 964 964.05

5 462 598.23

10 250 599.88

4 207.61

4 207.61

-18 250.00

379 853 716.87

-371 361.00

77 351 362.19

21020305 - Sp. Sør OCR Priv Web 3000 30 39095

0

12 265 916.14

21020306 - Sp. Sør Reg.Forsk.fond 3000 30 39125

128 321.00

50 265 040.30

0

6 019 854.03

21020307 - Sp. Sør Kortløsn. kantina 3000 30 39117 21020308 - Sp. Sør OCR/avtalegiro 3000 30 39036

0

64 593 330.66

1 643 956.00

34 242 314.00

21020310 - Sp. Sør Spillem.idrettsanl. 3000 30 38994

128 206.00

33 025 421.30

21020311 - Sp. Sør Spillem.kulturbygg 3000 30 39141

33 175.00

11 590 372.70

21020309 - Sp. Sør Rentekto 3000.30.39028

21020320 - Sp. Sør Kulturelle skolesekken 3000 30 39044

10 921.00

4 307 128.59

21020321 - Sp. Sør Riksantikvaren 3000 30 39133

32 320.00

8 675 409.85

21020322 - Sp. Sør Landslinjer 3000.30.39052

0

23 651 797.14

5 800.00

188 350.00

21020324 - Sp. Sør Kantina Dahlske vgs 3000 30 39400

0

12 210 339.50

21020340 - Sp. Sør Verdikort Sam Eyde vgs. 3000 30 39176

0

2 325 574.93

21020341 - Sp. Sør Bankkort Sam Eyde vgs. 3000 30 39397

0

7 076 561.83

21020342 - Sp. Sør Sam Eyde vgs. iZettle 2801.42.95730

0

75 964.88

1 351.74

490 677.05

21020323 - Sp. Sør Verdikort Arendal vgs 3000.30.39060

21020350 - Sp. Sør Avslutn.kto Setesdal VF 3000.32.15802 21020500 - SR bank Plasseringskonto 3201 29 26978

100 041 555.00

21020501 - SR bank Drift 3201 29 26439

248 091 557.22

21020502 - SR bank Remittering 3201 29 26455

19 574 203.66

21020505 - SR bank OCR Privatist Web 3201 29 26463

14 959 645.88

21020506 - SR bank Reg.forskn.fond 3201 29 26471

48 923 993.78

21020507 - SR bank Kantine fylkeshuset 3201 29 26501

6 897 184.03

21020508 - SR bank OCR/avtalegiro 3201 29 26544

67 096 681.16

21020509 - SR bank Rentekonto 3201 29 26552

45 439 164.00

21020510 - SR bank Spillem.idrettsanlegg 3201 29 26560

40 111 214.30

21020511 - SR bank Spillem.kulturbygg 3201 29 26587

13 346 468.70


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

60

REGNSKAP 2017

Spesifisert balanse 15.02.18 Konto-nummer og kontonavn

21020520 - SR bank Kulturelle skolesekken 3201 29 26595

Regnskap 2017

4 376 950.59

21020521 - SR bank Riksantikvaren 3201 29 26617

13 046 481.85

21020522 - SR bank Landslinjer 3201 29 26633

28 517 000.38

21020523 - SR bank Verdikort Arendal vgs 3201 29 26722 21020524 - SR bank Kantina Dahlske vgs 3201 29 26749

249 120.40 16 109 451.43

21020540 - SR bank Verdikort Sam Eyde vgs 3201 29 26757

2 884 725.33

21020541 - SR bank Bankkort Sam Eyde vgs 3201 29 26773

9 916 622.54

21020542 - SR bank Sam Eyde vgs iZettle 3201 29 26846

221 468.76

21020550 - SR bank Avslutn.kto Setesdal VF 3201 29 26854

497 411.05

21098301 - Spareb.Sør sk.trekk 3000 30 39087

0

21098501 - SR bank Skattetrekk 3201 29 26870

35 074 426.24

Sum Kasse, postgiro, bankinnskudd 2130000 - Kundefordringer 21300011 - Kundefordringer

Regnskap 2016

722 758 216.88

32 990 592.25 867 181 490.75

6 500.00 21 584 330.95

21310010 - NAV-Refusjonskrav

4 600 632.20

21310020 - NAV-Feriepenger

1 385 353.05

770 537.00

21310101 - Kunder (59) NAV Forventet ref.feriep. Av syke-/fødselsp.

1 314 994.00

21310202 - Ref.mva 2004 ordning

31 329 085.00

21310760 - Statens vegvesen - mellomr. fylkesveg 21310764 - Hj.kto fordr/gjeld SVV

-18 700 819.57

-36 746 704.42

18 700 819.57

36 746 704.42

21310800 - Kunder (10,2) Stats- og trygdeforvaltning AAFK

5 405.67

21314100 - Inng.mva

35 250.00

21331800 - Kunder (31) Kreditt foretak og finansieringsselskap 21350500 - Oppgjør distriktstannklinikkene

162 362.50 344 354.50

21350800 - Kunder (50,2) Kommune/fylkeskommune AAFK 21350802 - Per. av konsernint. kortsiktig fordring 2136101 - Kompensasjon for mva

-7 495.90

191 413.20

21366800 - Kunder (66,2) Kommunal forretningsdrift AAFK 21368203 - Aust-Agder Vegfinans AS 21368205 - Mellomregning lån E18

-45 487.50

27 660 473.00

21363800 - Kunder (63,2) Statlige eide foretak AAFK 21368100 - Fylkeshuset AS - mellomregning

97.17 17 663 708.10

76 670.66 7 261 991.81

7 261 991.81

127 240.00

112 665.00

3 267 404.00

117 486.00

21370800 - Kunder (70,2) Private foretak m/begrenset ansvar (AS)

49 813.68

21375001 - Forskudd på lønn

16 665.79

93 275.35

21375002 - Negativ lønn

23 206.00

851.75

21375003 - For mye utbetalt lønn

15 401.77

248 631.63

21375800 - Kunder (75,2) Husholdn. inkl. priv.næringsdrivende AAFK

851 892.18

21375810 - Kunder (75) elever

2 172 361.84

21375811 - Diverse fordringer elevbedrifter

0.00

21375820 - Kunder (76,2) Inkasso AAFK 21375900 - Avsetning for usikre fordringer 2138900 - Forskuddsbetalte utgifter

286 939.06 -1 523 171.00

-1 404 000.00

4 563 077.74

21390800 - Kunder (90,2) Utlandet AAFK

10 811.25

21399006 - Interimskonto ref syke-/fødselsp fra NAV

1 260 448.07

21399007 - Refusjonskrav NAV konverteringskonto 21399011 - Konvertering kundefordringer fra Agresso 21399100 - Forskuddsbetalte kostnader

2 640 392.00

2 863 810.86

21399101 - Opptjente inntekter (ikke fakturerte/mottatt oppg)

8 361 763.12

4 196 757.38

20 119.93

5 556 785.09

17 754 856.66

20 773 487.96

21399102 - Forskuddsbet reiseutgifter, kurs, kredittkort etc. 21399103 - Leverandørfakturaer vedrørende 2018 21399500 - Årsforskyvning bank 21399601 - Kasse Tvedestrand tidsforsk bank 21399603 - Kasse Risør vgs tidsforsk bank

5 975.00


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

61

REGNSKAP 2017

Spesifisert balanse 15.02.18 Konto-nummer og kontonavn

Regnskap 2017

Regnskap 2016

21399604 - Kasse Setesdal vgs. tidsforsk bank 21399801 - Uidentifiserte OCR-innbetalinger

-6 200.00

21399802 - Uidentifiserte manuelle innbetalinger

-3 764.45

Sum Kortsiktige fordringer

98 103 095.62

95 954 055.26

21450801 - Konsernint. kortsiktig fordring

7 495.90

45 487.50

Sum Konserninterne kortsiktige fordringer

7 495.90

45 487.50

21914000 - Arbeidsgiveravgift premieavvik KLP

538 585.00

970 234.00

21914001 - Arbeidsgiveravgift premieavvik SPK

679 454.00

1 575 820.00

3 819 754.00

6 881 090.00

21941000 - Premieavvik KLP 21941001 - Premieavvik SPK

4 818 824.00

11 176 025.00

Sum Premieavvik

9 856 617.00

20 603 169.00

672 142 406.00

622 148 499.00

22041001 - Pensjonsmidler KLP 22041002 - Pensjonsmidler SPK Sum Pensjonsmidler 22119000 - Innovasjon Norge 22141001 - Kommunal landspensjonskasse 22150000 - Agder Arbeidsmiljø IKS 22150001 - Agder og Telemark Kontrollutvalgsekretariat IKS

560 908 040.00

541 056 630.00

1 233 050 446.00

1 163 205 129.00

505 263.00

505 263.00

18 533 187.00

16 645 753.00

100 000.00

100 000.00

90 000.00

90 000.00

1 540 000.00

1 540 000.00

22168002 - Fylkeshuset AS

100 000.00

100 000.00

22168003 - Durapart AS

590 000.00

590 000.00

22168001 - Aust-Agder Vegfinans AS

22168004 - Avigo AS 22168006 - Sørvest Bomvegselskap AS 22168007 - Sørlandsreiser As 22168010 - Aust-Agder Næringsselskap 22168013 - Nesodden Industribygg AS

50 000.00

50 000.00

100 000.00

100 000.00

35 000.00

35 000.00

1 590 000.00

1 590 000.00

60 000.00

60 000.00

100 000.00

100 000.00

19 478 657.00

19 478 657.00

22168022 - BHV Rådgjeving AS

10 000.00

10 000.00

22168023 - Innoventus Sør AS

500 000.00

22168018 - Kollektivterminalen AS 22168021 - Agder Kollektivtrafikk AS

22168024 - BT Signaal AS

1 056 302.00

22170001 - Sørnorsk Filmsenter AS

22 800.00

22 800.00

22170003 - Sørlandets Europakontor AS

55 640.00

55 640.00

22170004 - Kommunekraft AS

1 000.00

1 000.00

22170005 - Gullknapp AS

50 000.00

50 000.00

22170006 - Skagerakfisk S/L

28 000.00

28 000.00

22170007 - Canal Street AS 22170009 - Visit Sørlandet AS Sum Aksjer og andeler 22268201 - Utlån Kollektivterminalen 22268203 - Aust-Agder Vegfinans AS 22268205 - Fylkeshuset AS 22268208 - Næs Jernverksmuseum

500 000.00

500 000.00

1 500 000.00

1 500 000.00

46 595 849.00

43 152 113.00

5 000 000.00

5 000 000.00

688 678 406.00

124 390 903.00

21 623 380.00

27 870 260.00

4 847 194.00

5 000 000.00

42 000 000.00

24 000 000.00

Sum Utlån

762 148 980.00

186 261 163.00

22350001 - Utlån AAKS, nybygg

148 602 600.00

154 668 020.00

4 505 000.00

5 035 000.00

153 107 600.00

159 703 020.00

22268209 - IKT Agder IKS

22350002 - Utlån AAMA, permanente utstillinger Sum Konserninterne langsiktige fordringer


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

62

REGNSKAP 2017

Spesifisert balanse 15.02.18 Konto-nummer og kontonavn

22499100 - IT-utstyr, kontormaskiner 22499101 - Akk. avskrivning IT-utstyr, kontormaskiner 22499102 - Medisinsk utstyr 22499103 - Akk. Avskrivning Medisinsk utstyr

Regnskap 2017

Regnskap 2016

25 659 435.37

25 572 904.55

-24 088 708.58

-21 971 330.95

27 315 642.74

21 301 173.24

-12 421 655.53

-10 977 568.45

25 173 462.09

26 729 843.04

22499105 - Akk. Avskrivning Inventar

-14 824 531.17

-14 428 318.57

22499106 - Større maskiner og utstyr

93 916 797.83

96 305 254.02

22499104 - Inventar

22499107 - Akk. Avskrivning Større maskiner og utstyr 22499108 - Transportmidler 22499109 - Akk. Avskrivning Transportmidler Sum Utstyr, maskiner og transportmidler 22799100 - Bygninger

-53 358 076.21

-45 289 006.53

27 373 894.00

25 786 207.47

-13 759 256.17

-12 967 965.63

80 987 004.37

90 061 192.19

1 509 342 822.64

1 359 692 765.17

22799101 - Akk. Avskrivning Bygninger

-279 529 109.42

-274 867 455.51

22799102 - Grunneiendom, tomter

19 387 810.00

19 491 464.00

22799106 - Diverse anlegg

76 938 278.66

76 857 587.00

22799107 - Akk. Avskrivning Diverse anlegg 22799108 - Fylkeskommunale veier 22799109 - Akk. avskrivning fylkeskommunale veier Sum Faste eiendommer og anlegg

-4 245 810.33

-585 702.01

954 343 343.56

839 879 875.94

-114 405 237.43 2 161 832 097.68

2320000 - Leverandørgjeld (reskontro)

-45 647 251.43

23210099 - Hj.kto flytting korts fordr til korts gjeld SVV

-18 700 819.57

23210800 - Levr (10) Stats- og trygdeforvaltningen 23214001 - Lev (59) Skattetrekk 23214002 - Lev (59) Påleggstrekk

23214012 - Skyldig mva Holt 23214020 - Skyldig merverdiavgift 23220800 - Levr. (20) Forretnings- og sparebanker

-36 746 704.42

-3 345.00

-9542.81

-28 010 988.00

-27 397 413.00

-21 461.00

23214009 - Lev(59) Arbeidsgiveravgift 23214010 - Hj.kto Skyldig arbeidsgiveravgift

-93 408 240.52 1 927 060 294.07

-41 991.00 -25 749 432.41

-14 589 158.58 60 721.00

51 397.00

-1 879 751.00

-904 628.00

-167 260.96

-125669.22

23231800 - Levr. (30) Kredittforetak og finansieringsselskape

-123 609.00

-1403

23241800 - Levr. (41) Livsforsikring m.v AAFK

-778 334.00

-788099

23247800 - Levr. (47) Skadeforsikring

-410 153.00

23250040 - OU-Fond

-22786

23250120 - Landslinjer, ikke brukte midler

-25 673 331.88

-19 921 797.14

23250800 - Levr. (50) Kommuneforvaltningen

-31 989 867.95

-12314199.07

23250801 - Per. av konsernint. kortsiktig gjeld

1 660 258.00

126 866.25

-90 205.64

-10012607.43

23263800 - Levr. (63) Statlige eid foretak 23266800 - Levr. (66) Kommunal forretningsdrift

-8 740.00

-3260

23268800 - Levr. (68) Selvstendige kommuneforetak

-1 560 434.88

-765653.15

23270000 - Stiftelsen Haslatun

-8 260 000.00

-8 260 000.00

23270200 - Lev (59) Inkassotrekk

-3300

23270210 - Lev (59) Fagforeningstrekk 23270800 - Levr. (70) Private foretak m/begrenset ansvar (AS) 23275003 - Setesdal vgs. -depositum

-375.28 -37 216 887.85

-24626794.68

-73 578.00

-98 178.00

23275007 - Tvedestrand og Åmli vgs.avd. Åmli-depositum

-102 700.00

-89 300.00

23275009 - Tvedestrand og Åmli vgs.avd. Holt-depositum

-220 600.00

-216 000.00

23275150 - Uidentifiserte innbetalinger 23275220 - Påløpte feriepenger dette år 23275221 - Hj.kto Påløpt arb.giv.avg FP dette år 23275230 - Påløpte feriepenger 23275231 - Påløpt arb.giv.avg FP

969.49 -69 737 881.60 -9 494 693.41 -67 904 870.46 -9 304 264.44


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

63

REGNSKAP 2017

Spesifisert balanse 15.02.18 Konto-nummer og kontonavn

23275280 - Påløpt lønnskostnader

Regnskap 2017

Regnskap 2016

-2 268 236.00

-2 148 261.00

-5 385 581.20

-5 662 765.61

23275700 - Lev (51) Netto lønn til utbetaling 23275800 - Levr. (75) Husholdn/private næringsdr. 23275801 - Levr. (75) Tilfeldige leverandører

-51 809.28 -4 000.00

-84 899.70

23275812 - Gjeld verdikort Strømsbu/Sam Eyde

-22 922.53

-39 147.73

23275813 - Gjeld verdikort Arendal vgs.

-35 174.60

-28 447.00

0.00

-3 490 637.00

23275831 - Gjeld Regionalt forskningsfond - 15% midler 2328900 - Periodisering utgifter (etterskuddsvis)

-444 109.48

0.00

23290800 - Levr. (90) Utlandet

-2 019.00

-188.00

23299100 - Påløpte kostnader

-16 051 368.50

-14 259 422.07

-326 762.79

-318 677.05

-317 580 247.85

-271 216 109.46

23350801 - Konsernintern korts.gjeld/årsregn.

-1 660 258.00

126 866.25

Sum Annen konsernintern kortsiktig gjeld

-1 660 258.00

126 866.25

23299300 - Avsl.kto Setesdal VF 23299900 - Levr. (99) LIBRO Sum Annen kortsiktig gjeld

-2 819.25

24014000 - Arb.giv.avg. av netto pensjonsforplikt. KLP

-11 521 909.00

-14 262 957.00

24014001 - Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser SPK

-25 910 612.00

-21 889 327.00

24041000 - Pensjonsforpliktelse KLP

-753 858 076.00

-723 304 225.00

24041001 - Pensjonsforpliktelse SPK

-744 671 249.00

-696 300 082.00

-1 535 961 846.00

-1 455 756 591.00

Sum Pensjonsforpliktelser 24320001 - Nordea 10722762

-75 000 000.00

-75 000 000.00

24320004 - Nordea 10724396

-74 420 000.00

-74 420 000.00

24320005 - Nordea 10724289

-194 000 000.00

-194 000 000.00

24320006 - Nordea 10771173

-116 860 000.00

Sum Sertifikatlån

-460 280 000.00

-129 800 000.00 -473 220 000.00

24520102 - Nordea 6318.05.49481 Investlån III

-5 000 000.00

-5 000 000.00

24531008 - KLP Kommunekreditt 83175029047

-40 300 816.00

-42 091 964.00

24531009 - KLP Kommunekreditt 8317 52 03039

-5 600 000.00

-6 000 000.00

24531013 - Kommunalbanken 20060274

-7 918 880.00

-8 346 920.00

24531014 - Kommunalbanken 20060289

-4 839 410.00

-5 100 990.00

24531015 - Kommunalbanken 20070691

-5 237 800.00

-5 854 020.00

24531016 - Kommunalbanken 20120207

-148 602 600.00

-154 668 020.00

24531017 - Kommunalbanken 20080724

-13 157 980.00

-14 473 760.00

24531018 - Kommunalbanken 20090881

-2 700 000.00

-2 925 000.00

24531019 - Kommunalbanken 20100264

-108 811 420.00

-112 697 540.00

24531021 - Kommunalbanken 20100739

-18 923 380.00

-20 070 260.00

24531022 - Kommunalbanken 20120188

-73 253 370.00

-75 440 030.00

24531023 - Kommunalbanken 20120528

-57 893 900.00

-60 256 920.00

24531024 - Kommunalbanken 20120585

-4 847 194.00

-5 000 000.00

24531025 - Kommunalbanken 20130164

-117 350 890.00

-121 468 470.00

24531026 - Kommunalbanken 20130719

-21 600 000.00

-22 200 000.00

24531027 - Kommunalbanken 20160125

-42 000 000.00

-24 000 000.00

24531029 - Kommunalbanken 20160339

-4 505 000.00

-5 035 000.00

24531030 - Kommunalbanken 20160396

-31 319 170.00

-33 556 250.00

24531031 - Kommunalbanken 20170323

-137 896 150.00

24531040 - KLP/Komm.kr. 83175332009

-64 658 354.00

24531041 - KLP/Komm.kr. 83175395779

-46 708 770.00

-48 505 262.00

24531042 - KLP/Komm.kr. 83175419074

-127 065 591.00

-124 390 903.00

24531043 - KLP/Komm.kr.8317.54.78909

-561 612 815.00

-200 000 000.00

24531028 - Kommunalbanken 20160338

-4 875 000.00

-67 053 110.00


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

64

REGNSKAP 2017

Spesifisert balanse 15.02.18 Konto-nummer og kontonavn

Sum Andre lån 25199258 - BD-Møglestu vgs.

Regnskap 2017

Regnskap 2016

-1 651 803 490.00

-1 169 009 419.00

-547 581.00

-834 697

25199259 - BD-Risør vgs.

-300 853.00

-318 603

25199266 - BD-Dahlske vgs.

-935 015.00

-338 117

25199268 - BD-Arendal vgs.

-634 194.00

-490 878

-2 414 931.00

-243 570

25199270 - BD-Setesdal vgs. 25199271 - BD-Tvedestrand og Åmli vgs.

-447 970.00

-373 791

25199272 - BD-Sam Eyde vgs.

-2 654 763.00

-2 934 351

25199330 - BD-Tannhelsetjenesten

-1 766 000.00

-2 418 000

25199410 - BD-Vegsjefen

-5 048 926.00

-3 310 026

25199420 - BD-Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling 25199505 - BD-Fylkesrådmannen 25199506 - BD-Regionalt forskningsfond 25199512 - BD-Bygge- og eiendomstjenesten 25199514 - BD-PP-Tjenesten 25199909 - BD-Rv9

-7 080 220.00

-5 952 982

-162 505 900.87

-175 801 111

-41 745 061.00

-20 345 425

476 000.00 -182 401.00 -51 799 641.52

-55 728 149

-277 587 457.39

-269 089 700.00

25399101 - Ubundet investeringsfond

-6 592 856.54

-8 117 047.82

Sum Ubundne investeringsfond

-6 592 856.54

-8 117 047.82

Sum Bundne driftsfond

-3 494 219.84

2559410 BI - Vegsjefen 2559414 BI - Samferdselspakken tilskudd

-1 732 483.85

-6 356 374.24

Sum Bundne investeringsfond

-1 732 483.85

-9 850 594.08

25699008 - DF-årsavslutning

-13 931 000.00

-10 066 000.00

-4 091 418.61

-4 091 418.61

25699102 - DF-Vedlikeholdsfond

-739 833.70

-739 833.70

25699105 - DF-Opplæringsfond hjemme PC 2004

-448 522.27

-448 522.27

25699106 - DF-Oppl.fond hjemme PC

-860 597.30

-860 597.30

-9 856 617.00

-20 603 169.00

25699101 - DF-Forsikringsfond

25699107 - DF-Fond premieavvik 25699190 - DF-Bufferfond

-5 000 000.00

-5 000 000.00

25699191 - DF-Fylkesting

-144 836 821.90

-126 633 192.37

-47 877 271.00

-47 802 271.00

-736 904.00

-177 930.00

25699196 - DF-Bufferfond Konsesjonskraftmidler 25699410 - DF-Bufferfond veg 25699502 - DF-Felles IKT strategi

-1 693 236.00

-1 693 236.00

-230 072 221.78

-218 116 170.25

25819901 - Endring i regnskapsprinsipp(drift)

41 810 631.34

41 810 631.34

Sum Endring i regnsk.prins. som påvirker AK (drift)

41 810 631.34

41 810 631.34

25950001 - Ikke disponert netto driftsresultat

-7 509 405.03

-12 420 606.76

Sum Regnskapsmessig mindreforbruk

-7 509 405.03

-12 420 606.76

Sum Disposisjonsfond

25990001 - Kapitalkonto 25990002 - Kapitalkonto (anlegg) 25990502 - Av- og nedskr. av eiendom og anlegg (B) (AM)

1 309 006 845.81

1 079 705 397.06

-2 017 121 486.27

-1 727 182 062.17

56 878 985.34

48 025 217.91

25990503 - Salg av utstyr, maskiner og transportmidler (AM)

216 000.00

25990504 - Av- og nedskr. av utst,mask og trnsp.m. (B) (AM)

16 454 309.95

16 178 717.41

25990507 - Avdrag på utlån (920)

12 995 106.00

30 933 260.00

25990509 - Bruk av lån (910)

722 335 486.89

178 996 595.75

25990511 - Endring pensjonsforplikt. KLP (økning)

42 075 760.00

60 357 315.00

25990512 - Endring pensjonsforplikt. SPK (økning)

74 281 779.00

52 363 474.00


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

65

REGNSKAP 2017

Spesifisert balanse 15.02.18 Konto-nummer og kontonavn

Regnskap 2017

Regnskap 2016

-291 650 788.94

-346 359 010.19

-7 380 122.13

-8 000 349.22

25990514 - Endring pensjonsmidler SPK (reduksjon) 25990901 - Aktivering av fast eiendom og anlegg (AM) 25990902 - Aktiv. av utstyr, mask. og trnsp.midl.(AM) 25990903 - Kjøp av aksjer og andeler (529) 25990904 - Utlån (520)

81 155 983.00

-3 443 736.00

-1 861 767.00

-574 878 874.00

-34 300 000.00

25990905 - Avdrag på lån (510)

-53 033 432.00

-70 853 256.00

25990911 - Endring pensjonsforplikt. KLP (reduksjon)

-14 262 957.00

-14 384 477.00

25990912 - Endring pensjonsforplikt. SPK (reduksjon)

-21 889 327.00

-6 149 478.00

25990913 - Endring pensjonsmidler KLP (økning)

-49 993 907.00

-46 956 201.00

25990914 - Endring pensjonsmidler SPK (økning) Sum Kapitalkonto 29100101 - Lånemidler nye lån 29100102 - Lånemidler viderelån Sum Ubrukte lånemidler

-19 851 410.00 -819 477 767.35 29 801 141.97 29 801 141.97

-708 114 640.45 36 657 754.86 200 000 000.00 236 657 754.86

29200401 - Risør-Ranvika-Trond. 1971/77

453 877.00

453 877.00

29200402 - Risør-Ranvika-Trond. 1975/1976

750 000.00

750 000.00

29200403 - Arendal-Jovannslia 1973/73

1 917 000.00

1 917 000.00

29200404 - Arendal- Nordbødal 1978/78

1 920 000.00

1 920 000.00

29200405 - Grimstad-Tønnevoldsgt 1976/1977 29200406 - Grimstad-Morh-Øster 1977/1977 29200407 - Grimstad-Veg Vester 75/77

600 000.00

600 000.00

1 800 000.00

1 800 000.00

42 500.00

42 500.00

29200408 - Moland-Myra-Bråstad 1982/1984

1 200 000.00

1 200 000.00

29200409 - Øyestad-Myra-Bråstad

1 800 000.00

1 800 000.00

29200410 - Øyestad-Natvig Nedenes 1973/1974

600 000.00

600 000.00

29200411 - Øyestad Strømmen- Vestre Strømmen bru 76/77

1 100 000.00

1 100 000.00

29200412 - Øyestad-Hammeren bru 84/87

7 660 000.00

7 660 000.00

29200413 - Øyestad-Asdal-Natvig 84/87

3 500 000.00

3 500 000.00

29200414 - Hisøy-Roland-His 76/86

490 000.00

490 000.00

1 385 000.00

1 385 000.00

29200416 - Lillesand veg Kjøpmannsveien 87/8

900 000.00

900 000.00

29200417 - Evje og Hornnes Haugen 76/87

550 000.00

550 000.00

29200418 - Bygl.Ellingst-Åraks 71/75

200 000.00

200 000.00

500 000.00 1 700 000.00 2 700 000.00 750 758.00 2 600 990.75 35 120 125.75

500 000.00 1 700 000.00 2 700 000.00 750 758.00 2 600 990.75 35 120 125.75

-62 320 276.97 -2 600 990.75 -64 921 267.72

-269 176 889.86 -2 600 990.75 -271 777 880.61

29200415 - Lillesand Borked-Sekkeb 75/75

29200419 - Bygland Åraksbø-Skore 76/76 29200420 - Bygl.Frøyrak-Storst. 76/76 29200421 - Bykle:Veg Stavene 74/76 29200422 - Bykle:Veg skiheis 1982/82 29200900 - LR-Pro 850009 Tannklinikk/Lån ikke opptatt Sum Andre memoriakonti 29999100 - Motkonto for memoriakonti 29999300 - Motkonto for memoriakonti LR Sum Motkonto for memoriakontiene


66

FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER: NOTE 1: SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL NOTE 2: REDEGJØRELSE FOR PENSJONSFORPLIKTELSER NOTE 3: GARANTIANSVAR NOTE 5: OVERSIKT AKSJER OG ANDELER NOTE 6: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER NOTE 7: OVERSIKT KAPITALKONTO NOTE 12: RESULTATOPPSTILLING FOR TANNHELSETJENESTEN


67

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

NOTE 1: SPESIFIKASJON ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i hele tusen

15.02.18

Regnskap 2017

Regnskap 2016

ANSKAFFELSE AV MIDLER

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner Sum anskaffelse av midler

2 012 784 86 188 765 469 2 864 440

1 959 066 144 399 237 125 2 340 591

1 883 668 306 506 668 366 2 858 540

1 798 761 354 314 143 336 2 296 412

Anskaffelse - anvendelse av midler

5 900

44 179

Endring i arbeidskapital

5 900

44 179

290 789 -284 889 5 900

321 015 -276 836 44 179

ANVENDELSE AV MIDLER

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner Sum anvendelse av midler

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger


68 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

NOTE 1: SPESIFIKASJON ENDRING ARBEIDSKAPITAL forts

Endring i arbeidskapital balansen Tall i hele tusen

15.02.18

Regnskap 2017

Regnskap 2016

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Endring omløpsmidler

-2 149 38 10 747 144 423 153 059

-21 062 838 -149 -218 869 -239 241

46 364 1 533 47 898

-19 350 -2 531 -1 717 -23 598

206 857

-218 660

-5 900

-44 179

5 900

44 179

0

0

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik Endring kortsiktig gjeld Ubrukte lånemidler Endring arbeidskapital

Endring arbeidskapital drift/investering AVVIK


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

69

NOTE OM PENSJONSUTGIFTER 2017 (NOTE 2) Årets netto pensjonskostnad spesifisert (forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-1 nr. C) KLP Nåverdi av årets pensjonsopptjening

30 674 347

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (eksl. adm.) Adm.utgifter Netto pensjonskostnad (inkl. adm.):

Samlet KLP og SPK

SPK 43 002 472

73 676 819

29 533 134

26 987 261

56 520 395

-28 788 214

-21 534 925

-50 323 139

31 419 267

48 454 808

79 874 075

2 311 304

1 361 065

3 672 369

33 730 571

49 815 873

83 546 444

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetninger 13-1 nr. E) KLP Tekst

Pensjon

SPK Arb.giv.avgift

Pensjon

Samlet KLP og SPK Arb.giv.avgift

Pensjon

Arb.giv.avgift

Pensjonsmidler 31.12

672 142 406

560 908 040

1 233 050 446

-

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12

753 858 076

744 671 249

1 498 529 325

-

Netto pensjonsforpliktelse 31.12/Grunnlag for arb.giv.avg. Premieinnbetaling (inkl. adm.) Akkumulert premieavvik 31.12= premieavvik for året

81 715 670

11 521 909

37 550 325 3 819 754

183 763 209

25 910 612

54 634 697 538 585

4 818 824

265 478 879 92 185 022

679 454

8 638 578

Estimatavvik (§ 13-3 nr. D) Estimatavvik fremkommer ved ny beregning av faktiske pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i dette året (01.01.) sammenlignet med estimerte verdier i balansen pr. 31.12 forrige år. Tekst Estimatavvik forpliktelse

KLP 1 646 785

SPK 21 618 566

Estimatavvik pensjonsmidler

13 973 517

-54 957 147

Brutto estimatavvik

15 620 302

-33 338 581

Beregningsforutsetninger (§ 13-5) Økonomiske forutsetninger og annet

KLP

SPK

Forventet avkastning på pensjonsmidler

4.50 %

4.20 %

Diskonteringsrente

4.00 %

4.00 %

Forventet årlig lønnsvekst

2.97 %

2.97 %

Forventet pensjonsregulering

2.20 %

Forventet årlig G-regulering

2.97 %

Frvillig avgang (turn-over) årlig

2.97 % 4,5 % 18-39 år 2% 40-54 år 1% over

AFP-uttak (ved fylte 62 år)

50 %

KLP: Med hensyn til dødelighet og uførhet m.v. er benyttet forutsetninger i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Det samme gjelder uttak av AFP og turn-over for AFP-relaterte forpliktelser i KLPs fellesordning. SPK: Forutsetningen for lønnsvekst er den samme som for øvrige kommuneansatte.

37 432 522 1 218 039


70 Regnskap 2017

NOTE 3 Garantiansvar

1. I forbindelse med den forestående bygging av ny E18-parsell på strekningen Tvedestrand – Arendal gjorde fylkestinget 09.02.2016 følgende garantivedtak: «Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, garanterer Aust-Agder fylkeskommune ved selvskyldnerkausjon for bompengeselskapets gjeld. Fylkeskommunen vil ha pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve bompenger. Det samlede garantibeløpet begrenses oppad til 3300 mill. kroner.» Bompengeselskapet er inntil videre Aust-Agder Vegfinans AS. Så snart det nye regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS er etablert og i funksjon, vil dette selskapet overta forpliktelsene for E18 Tvedestrand – Arendal. Stortinget vedtok 30.05.2016 Prop. 86 S (2015-2016) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder. Fylkestingets garantivedtak ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev datert 02.06.2016, i medhold av kommunelovens § 51.

2. Fylkestinget gjorde i møte 29.06.2017, sak 17/32, følgende vedtak: «Sørvest Bomvegselskap AS gis en lånegaranti på 22 mill. kroner til kjøp av BT Signaal AS. Garantien gis for en periode på ti år og må endelig godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.» BT Signaal AS, opprinnelig Bro- og Tunnelselskapet AS, har drevet innkreving av bompenger i Bergensområdet siden 1956. I medhold av kommunelovens § 51 nr. 1 godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev av 26.09.2017 fylkestingets vedtak, under forutsetning av at det inngås bompengeavtale mellom Sørvest Bomvegselskap AS og Samferdselsdepartementet. Den nevnte bompengeavtalen er inngått og undertegnet av partene 24.11.2017. Sørvest Bomvegselskap AS skifter 01.01.2018 navn til Ferde AS.


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

71 REGNSKAP 2017

NOTE 5 Aksjer, andelsbevis m.v. tilhørende Aust-Agder fylkeskommune per 31.12.17 AKSJER Konto:

2.2168. Selvstendige kommuneforetak

Konto:

2.2170. Private foretak med begrenset ansvar

2.2168.001

Aust-Agder Vegfinans AS 100 aksjer à kr. 1 000,- - 1999 1440 aksjer à kr. 1000,- - 2014

Eierandel, %

2.2168.002

2.2168.003

2.2168.004

2.2168.006

2.2168.007

2.2168.010

2.2168.013

2.2168.018

2.2168.021

2.2168.022

2.2168.023

Pålydende

Bokført

100

100 000 1 440 000

100 000 1 440 000

100

48 000 51 000 1 000

48 000 51 000 1 000

90 000 500 000

90 000 500 000

1.1

50 000

50 000

Sørvest Bomvegselskap AS 100 aksjer á kr. 1 000,- f.t. 41/2016

20

100 000

100 000

Sørlandsreiser AS – 1997 og 2003 35 aksjer a kr. 1 000,-

33

35 000

35 000

52.3

1 590 000

1 590 000

5

60 000

60 000

100

100 000

100 000

39.8

66 000

19 478 657

10

10 000

10 000

4.76

500 000

500 000

Fylkeshuset AS 48 aksjer a kr. 1 000,- - 1972 51 aksjer a kr. 1 000,- - 1996 1 aksje a kr. 1 000,- - 1996 Durapart AS – 1990 180 aksjer a kr. 500,2002: 1 000 aksjer à kr 500,Avigo AS – 1982 50 aksjer a kr. 1 000,-

Aust-Agder Næringsselskap AS 1.590 aksjer a kr. 1 000,Nesodden Industribygg AS - 1976 60 aksjer a kr. 1 000,Kollektivterminalen AS 100 aksjer a kr. 1 000 - 2005 Agder Kollektivtrafikk AS 660 aksjer a kr. 100 - 2013 BHV Rådgjeving AS 10 aksjer à kr. 1 000 - 2014 Innoventus Sør AS 2000 aksjer à kr. 250, ft. 25.04.2017, 17/30

9.6


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2.2168.024 BT Signaal AS/Sørvest Ferge AS Ft. 17/70, 12.12.2017

2.2170.001

2.2170.003

2.2170.004

2.2170.005

2.2170.007

2.2170.009

72

Sørnorsk filmsenter AS 2 aksjer a kr. 10 000 - 2008 Sørlandets Europakontor AS 260 aksjer a kr. 200 – 2008 og 2011 Kommunekraft AS – 1993 1 aksje a kr. 1 000 Arendal Lufthavn Gullknapp AS – 1987 50 aksjer a kr. 1 000 Canal Street AS 1 aksje a kr. 500 000 - 2007 VisitSørlandet AS/Usus AS 125 aksjer à kr. 10 000 – 2009/2010

REGNSKAP 2017 20

1 056 302

1 056 302

17.4

20 000

22 800

26

52 000

55 640

0.3

1 000

1 000

0.08

50 000

50 000

25

500 000

500 000

26.7

1 250 000

1 500 000

Pålydende

Bokført

ANDELSBEVIS M.V. Konto:

2.2141.001

2.2170.006

2.2150.000

2.2150.001

2.2119.000

2.2141. Livsforsikring 2.2150. Kommuneforvaltningen 2.2119 Statlige låneinstitutter KLP Kommunal Landspensjonskasse Egenkapitalinnskudd 1999, 2004 - 2017 Skagerakfisk S/L - Gjeldsbrev F.utv. 192/83 – Rente- og avdragsfritt Agder Arbeidsmiljø IKS – deltakerandel 40 % F.t. 37/02 - 100 000 som startkapital Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS F.t. 50/14 Innovasjon Norge, andel av innskuddskapital 2,58 %, jf. f.t. 34/09

*) 18 533 187

18 533 187

28 000

28 000

100 000

100 000

90 000

90 000

505 263

505 263

Sum aksjer og andeler

*) Dette beløpet utgjør summen av innbetalt egenkapitalinnskudd i de femten nevnte årene. Balanseført beregnet egenkapital etter KLPs vedtekter viser et beløp som er større. Bevegelser i 2017, øvrig informasjon - Det er betalt EK-innskudd til KLP i 2017 på kr. 1 887 434.

- Fylkestinget vedtok 25.04.2017, i sak 17/30, å delta med aksjekjøp på kr. 500 000 i emisjon i

46 595 849


73

REGNSKAP 2017 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE - Fylkestinget vedtok 25.04.2017, i sak 17/30, å delta med aksjekjøp på kr. 500 000 i emisjon i Innoventus Sør AS. Dette er et regionalt innovasjonsselskap og operatør for SIVAs inkubatorprogram og Forskningsrådets Forny-program. - Fylkestinget vedtok 12.12.2017, i sak 17/70, å tegne seg for 20 % eierandel i selskapet BT Signaal AS/ Sørvest Ferge AS. Dette har sammenheng med den store bompengereformen, der Aust-Agder i 2016 gikk inn som deleier i Sørvest Bomvegselskap AS sammen med Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder fylkeskommuner. Sørvest Bomvegselskap AS kjøpte driftsselskapet BT Signaal AS i 2017, og fra dette ble fergevirksomheten skilt ut i det egne selskapet Sørvest Ferge AS. De fem nevnte fylkeskommuner har hver 20 % eierandel i Sørvest Ferge AS. -I tillegg til bokført eierandel i Agder Arbeidsmiljø IKS (kr. 100 000) og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (kr. 90 000) har fylkeskommunen eierinteresser i flere andre interkommunale selskaper (IKS). Det er imidlertid ikke bokført noen eierinteresser for disse i balansen. Disse er, med respektiv deltakerandel for fylkeskommunen i parentes: * * * * * * * *

Aust-Agder museum og arkiv IKS (47 %) IKT Agder IKS (24,1 %) Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS (12 %) Konsesjonskraft IKS (38,33 %) Tannhelsetjenestens Kompetansesenter IKS (20 %) Aust-Agder Revisjon IKS (29,0 %) Vigo IKS (5,26 %) Furøya IKS (50 %)

- Fylkeskommunen er dessuten involvert i en rekke stiftelser og andre selskaper, og er en vesentlig bidragsyter til disse i form av driftstilskudd. Disse er: * * * * *

Kortfilmfestivalen Næs Jernverksmuseum Risør Kammermusikkfest Stiftelsen Agderforskning Sørlandets Kunstmuseum * Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge (organisasjonsform: forening) - Sammen med Vest-Agder fylkeskommune driver Aust-Agder fylkeskommune Agder Folkemusikk- og Folkedansarkiv, som er en interfylkeskommunal institusjon.


74 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

Note 6 - Avsetning og bruk av fond Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6

Bundne driftsfond - kap. 251

Beholdning pr.01.01 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet Avsetning til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet Beholdning pr. 31.12 Ubundne investeringsfond - kap. 253

Beholdning pr.01.01 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til ubundne investeringsfond Beholdning pr. 31.12 Bundne investeringsfond - kap. 255

2 017

2 016

269 089 700 207 935 137 216 432 894

260 217 963 198 639 217 207 510 955

277 587 457

269 089 700

2 017

2 016

8 117 048 3 850 481 2 326 290

8 217 048 100 000 -

6 592 857

8 117 048

2 017

2 016

Beholdning pr.01.01 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne investeringsfond

9 850 594 8 118 110 -

1 635 556 1 635 556 9 850 594

Beholdning pr. 31.12

1 732 484

9 850 594

Disposisjonsfond - kap. 256

2 017

2 016

Avsetning til disposisjonsfond

218 116 170 3 717 795 48 846 377 64 520 224

167 092 248 5 422 070 34 786 780 91 232 772

Beholdning pr. 31.12

230 072 222

218 116 170

Beholdning pr.01.01 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet

Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert

Beholdning pr.01.01 Årets regnskapsmessige mindreforbruk/udisponert Bruk av tidligere års mindreforbruk/udisponert Beholdning pr. 31.12 Regnskapsmessig merforbruk/udekket - kap. 2597

Beholdning pr.01.01 Årets regnskapsmessige merforbruk/udekket Bruk av tidligere års merforbruk/udekket Beholdning pr. 31.12 Samlet avsetning og bruk av fond i året

Beholdning pr.01.01 Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Beholdning pr. 31.12

(Negativt tall betyr netto forbruk)

2 017

2 016

12 420 607 7 509 405 12 420 607

36 252 198 12 420 607 36 252 198

7 509 405

12 420 607

2 017

2 017

2 016

2 016

517 594 119 290 788 813 284 888 507 -

473 415 013 321 014 928 276 835 821 -

5 900 306

44 179 106

523 494 425

517 594 119


75 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

NOTE 7

REGNSKAP 2017

KAPITALKONTO 15.02.18

2017 DEBET:

KREDIT:

Underskudd i kapital 1.1.

Kapital 01.01.

Debetposter i året:

Kreditposter i året:

Av- og nedskrivning av eiendom og anlegg

56 878 985

Salg/avgang av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.mv.

708 114 641

Aktivering av fast eiendom og anlegg

291 650 789

Aktivering av utstyr, maskiner, transp. mv.

7 380 122

16 454 310

Salg av utstyr,maskiner, transp.mv.

Endring av regnsk.prinsipp

Salg av aksjer og andeler

Kjøp av aksjer og andeler

1 556 302

Nedskrivning aksjer/andeler

Egenkapitalinnskudd KLP

1 887 434

Bruk av midler fra eksterne lån

722 335 487

Avdrag på eksterne lån

Avdrag på utlån:

12 995 106

Utlån

Endring pensjonsforpliktelser KLP (økning)

27 812 803

Endring pensjonsforpliktelser KLP (reduksjon)

Endring pensjonsforpliktelser SPK (økning)

52 392 452

Endring pensjonsforpliktelser SPK (reduksjon)

53 033 432 574 878 874

Endring pensjonsmidler KLP (reduksjon)

Endring pensjonsmidler KLP (økning)

49 993 907

Endring pensjonsmidler SPK (reduksjon)

Endring pensjonsmidler SPK (økning)

19 851 410

Kapital 31.12.

SUM DEBET

819 477 767

1 708 346 911

Underskudd i kapital 31.12.

SUM KREDIT

1 708 346 911


76 Regnskap 2017

NOTE 12 Resultatoppstilling for tannhelsetjenesten I GKRS Kommunal Regnskapsstandard nr. 6, pkt. 3.1.1 er angitt at fylkeskommunen i note til årsregnskapet skal vise resultatoppstillinger for de forskjellige delene av tannhelsetjenesten, jf. forskrift av 19.12.2014 til tannhelsetjenesteloven om krav til føring av atskilte regnskaper m.v. § 5. Noten i regnskapet skal være dokumentasjon på at det ikke finner sted kryssubsidiering av voksne betalende pasienter. I Aust-Agder har en vurdert hele fylket som ett område med et fungerende marked for tannhelsetjenester. Virksomheten er ut fra dette delt inn i to deler: 1. Tannhelsetjenester som tilbys helt eller delvis vederlagsfritt til pasienter som omfattes av gruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a til e 2. Tannhelsetjenester som tilbys voksne mot betaling i områder med konkurranse fra private tjenesteytere.

Totale brutto driftsutgifter for tannhelsetjenesten (gruppe 1 og 2 ovenfor) var i 2017 kr. 91 922 407. Netto driftsutgifter var kr. 57 906 812. Direkte driftskostnader for gruppe 2 var kr. 21 145 586, beregnet ut fra en fordeling der anvendt behandlingstid brukes som kriterium. I tillegg til disse direkte kostnadene er det ved hjelp av egne fordelingsnøkler beregnet indirekte kostnader som kan henføres til virksomheten i gruppe 2. Nøklene er basert på retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kostnadene omfatter kalkulatoriske avskrivninger og renter, utgifter til regnskaps- og lønnsføring, HR og revisjon. Disse indirekte kostnadene er beregnet til samlet kr. 821 786. Nærmere detaljer og dokumentasjon av utregningen fremkommer av et eget regneark som foreligger administrativt, og hvor det er brukt data fra det avlagte regnskapet. Med dette som utgangspunkt kan det settes opp følgende oppstilling for voksne betalende pasienter: A B C D E F G H

Direkte driftskostnader, kroner Henførbare indirekte kostnader Kalkulatoriske rentekostnader Kalkulatoriske avskrivninger Andre inntekter og kostnader Kostnader A+B+C+D+E Pasientinntekter voksne betalende pasienter Årets resultat (”overskudd”) G-F

21 145 586 445 723 58 340 317 723 21 967 372 23 467 105 1 499 733

Oppstillingen viser at det ikke foreligger kryssubsidiering av voksne betalende pasienter.


77

ØVRIGE NOTER I HENHOLD TIL GKRS (GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK): GKRS-NOTE 1: REGNSKAPSFORSKRIFTER OG –PRINSIPPER GKRS-NOTE 5: ANLEGGSMIDLER – VARIGE DRIFTSMIDLER GKRS-NOTE 6: INVESTERINGSOVERSIKT GKRS-NOTE 9: OVERSIKT OVER SAMLEDE LÅNEOPPTAK OG RENTER/AVDRAG GKRS-NOTE 10: SIKRING LANGSIKTIG GJELD RENTEBYTTEAVTALER GKRS-NOTE 13: ÅRSVERK, GODTGJØRELSER M.V.


78 Regnskap 2017

GKRS -NOTE 1 - REGNSKAPSFORSKRIFTER OG - PRINSIPPER

Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrift fra 01.01.01 og god kommunal regnskapsskikk. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet, fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i vedkommende år er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes (anordningsprinsippet). For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for fylkeskommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre investeringen er foretatt ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50, med unntak av likviditetslån og pensjonsforpliktelser. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Avskrivning av anleggsmidler Varige driftsmidler avskrives i henhold til forskrifter fra 2001 om årsregnskap og KOSTRArapportering. Det er krav om at avskrivningen starter senest året etter anskaffelsen.

Side 1 av 2


79 Regnskap 2017

Før 2008 praktiserte Aust-Agder fylkeskommune avskrivning av nye varige driftsmidler f.o.m. det året anskaffelsen fant sted. I 2008 ble det gjort en endring i dette prinsippet, slik at anskaffelser foretatt i dette året og senere, avskrives først f.o.m. året etter anskaffelsen.

Side 2 av 2


80

GKRS-NOTE 5 - ANLEGGSMIDLER - VARIGE DRIFTSMIDLER

MASKINER

TRANSPORTMIDLER

INVENTAR/ MØBLER

IT-ANLEGG, DIV.UTSTYR

MEDISINSK/ TEKN.UTSTYR

SUM

10 år / 10%

10 år / 10%

10 år / 10%

5 år / 20%

10 år / 10%

22499106/107

22499108/109

22499104/105

22499100/101

22499102/103

224*

51 016 247.49

12 818 241.84

12 301 524.47

3 601 573.60

10 323 604.79

90 061 192.19

Tilgang

5 526 528.00

2 759 592.00

447 201.10

6 122 282.00

14 855 603.10

Avgang

7 475 480.97

Årets avskrivning (2017)

8 508 572.90

1 963 196.01

1 952 593.55

2 478 047.91

1 551 899.58

16 454 309.95

Bokført verdi 31/12-17 *)

40 558 721.62

13 614 637.83

10 348 930.92

1 570 726.79

14 893 987.21

80 987 004.37

Avskrivning år / % Balansekonto Bokført verdi 31/12-16

7 475 480.97

*) I balanseregnskapet fremkommer bokført verdi som differansen mellom anskaffelseskost for de aktiverte driftsmidler (f.eks. konto 22499106) og akkumulert avskrivning for de samme (f.eks. 22499107).


81 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

2.27

Balansekonto

Avskrivning år / %

22799100/101 Bygninger (40/2,5) 22799102

Grunneiend., tomter

22799106/107 Diverse anlegg (20/5) 22799108/109 Fylkesveger (40/2,5)**)

2.27.

SUM

Regnskap 2017

Faste eiendommer /anlegg

Bokført pr. 31.12.16

Tilgang i året

Avgang i året

1 084 825 309.66 176 901 061.33 19 491 464.00 76 271 884.99

Årets ordin. av-/nedskr.

31 912 657.77 103 654.00

286 260.00

43 836.78

Bokført pr. 31.12.17 *)

1 229 813 713.22 19 387 810.00

3 821 839.88

72 692 468.33

746 471 635.42 114 463 467.62

20 996 996.91

839 938 106.13

1 927 060 294.07 291 650 788.95

147 490.78 56 731 494.56

2 161 832 097.68

*) I balanseregnskapet fremkommer bokført verdi som differansen mellom anskaffelseskost for de aktiverte driftsmidler (f.eks. konto 22799100) og akkumulert avskrivning for de samme (f.eks. 22799101). **) Alle fylkesveger med tilhørende anlegg som ble overført fra staten 01.01.2010 er i balansen verdsatt til kroner 0, basert på at disse ikke har noen anskaffelseskostnad for fylkeskommunen (vederlagsfri overføring).


82

GKRS-note nr. 6. Investeringsutgifter Regnskapsført i år og tidligere, pr prosjekt Oppstartsår

Tall i hele tusen

825901

Risør vgs. Kjøp/salg av utstyr (jf 827201) 200

259

2017

Antatt ferdigstilt 2017

Regnskapsført i år

Regnskapsført tidligere

Sum regnskapsført

357

357

Ordinær undervisning

357

357

Risør videregående skole

357

357

256658

Utstyrsmidler Vg2 byggteknikk 2016

2016

2016

-

443

826611

CNC-maskin Dahlske videregående skole

2015

2016

-

254

254

-

697

697

-

697

697

-

411

411

-

411

411

200 266 827003

Dahlske videregående skole Setesdal VGS, kjøp av utstyr 200

270 827101 827102

2016

2016

Ordinær undervisning Setesdal vidaregåande skule

Skogsbilveg Kjøp av utstyr Tvedestrand og Åmli vgs 200

271 827201

Ordinær undervisning

286

2017

2017

488

236

724

774

4 913

5 687

774

4 913

5 687

6 859

15 641

22 500

Ordinær undervisning

6 859

15 641

22 500

Sam Eyde videregående skole

6 859

15 641

22 500

11 521

12 573

2014

2017

833001

Utstyr tannhelse

2014

2017

1 052

330321

Kjøp vedr ny tannklinikk

2017

2018

5 070

340 330

411 4 963

2017

Tvedestrand og Åmli videregående skole 200

411 4 677

2014 Ordinær undervisning

Kjøp/salg av utstyr Sam Eyde

272

443

5 070

Tannhelsetjenester

6 122

11 521

17 643

Tannhelsetjenesten

6 122

11 521

17 643

84100321

Sykkelby Grimstad

2010

2020

507

2 399

2 907

84102321

Fv 410 Fjærekleivene, fortau /Tv.strand)

2010

2017

-

1 090

1 090

84115001

Fv Kollektiv, mindre tiltak

2015

2020

9

904

913

84115002

Fv Biesletta

2015

2018

14 847

7 237

22 084

84115003

Fv 410 Grenstøl-Glastad

2015

2020

766

1 344

2 109

84115004

Fv 420 Storemyr - Viadukten, ATP

2015

2018

5 096

1 785

6 881

84115005

Fv Arendal øst, planprogram

2015

2020

1 076

262

1 338

84115006

Fv GSV Arendal mulighetsstudie

2015

2020

-

160

160

84115007

Fv GSV Grimstad mulighetsstudie

2015

2020

-

167

167

84115008

Fv 410 Havstadtunnelen, oppgradering

2015

2018

1 734

22 279

24 013 2 936

84115009

Fv 42 Libru-Blakstadheia, veglys

2016

2018

54

2 883

84116001

Fv Ny veg til Åmli

2016

2022

475

34

510

84116002

Fv 127 Kilsund-Vatnebu, GS-veg

2016

2018

2 226

1 618

3 844

84116003

Fv Forkjørsveg

2016

2024

7 201

1 005

8 206

84116004

Fv 404 Roresand, fortau

2016

2017

-

3 012

3 012

84116006

Fv 256 Morhomvegen - Valtjønnvegen, fortau

2016

2018

1 271

68

1 339

84116007

Fv 420 Feviktoppen-Strand, GS-veg

2016

2018

6

4 785

4 791

84116008

Fv 420 Maxisområdet-Arendal, OV-anlegg

2016

2018

3 162

198

3 360

84116009

Fv 420 Skarpnes - Natvig, GS/fortau

2016

2018

456

268

724

84116010

Fv Myrene - P.hus vest

2016

2019

237

35

272

84116011

Fv Politistasjon Stoa, kollektiv

2016

2018

-

18

18

84116012

Fv 420 Parkveien - Blødekjær - Sykehuset

2016

2020

963

263

1 225

84116013

Fv Arendal, gatebruksplan

2016

2020

636

102

738

84116014

Fv Grimstad, gatebruksplan

2016

2020

692

76

768

84116015

Fv 323 Ose bru

2016

2022

1 221

161

1 382

84116016

Fv 420 Rådhuset - Odden

2016

2019

613

28

640

84116017

Fv Mulighetstudie Arendal

2016

2020

179

1 001

1 181

2018

1 381

84117001

Fv 42 Blakstadheia, rundkjøring

2017

84117004

Fv 420 Dovre, rundkjøring

2017

84117005

Fv 42 Hovland - Lislevatn

2017

84117006

Info ATP Bypakk

2017

84117007

Fv 402 Storemyr, rundkjøring

2017

1 381

342

342

2019

7 405

7 405

48

48

2018

7 102

7 102

84117008

Fv 4 Vormelivegen, fortau/veglys

2017

297

297

84117009

Fv Arendal, transportmodell sentrum Aimsun

2017

1 083

1 083 464

84117010

Fv Grimstad, transportmodell sentrum Aimsun

2017

464

84117011

Fv 420 Arendal - Grimstad, hovedsykkelveg

2017

58

58

84117013

Fv 56 Terje Løvåsvei/Campus Grimstad Arena

2017

1 038

1 038

2018


83

GKRS-note nr. 6. Investeringsutgifter Regnskapsført i år og tidligere, pr prosjekt Oppstartsår

Tall i hele tusen

Antatt ferdigstilt

Regnskapsført i år

Regnskapsført tidligere

Sum regnskapsført

84132100

Ettersl. veg, tunnel, mindre utb. og OV-anl.

2014

2024

5 190

15 567

20 757

84132112

Fv 420 Torsbudalen, Arendal

2011

2017

-

10 694

10 694

84132113

Fv 420 Tunnelsikring Grimstad

2012

2016

-

10 533

10 533

84132116

Fv 411 Utbedringer Bergendal-Tvedestrand

2013

2018

2 949

2 705

5 653

84132121

Fv 410 Blødekjær, Elektro

2014

2018

4 684

312

4 996

84132123

Fv 21, 22 Arendal OV-anlegg

2015

2018

2 164

1 384

3 548

84133100

GS-inspeksjoner

2010

2024

191

1 910

2 101

84133111

Fv 35 Sømsveien (Grimstad), gang- og sykkelveg/fortau

2013

2017

-

21 958

21 958

84133112

Fv 415 Ubergsmoen, GS-bru

2015

2018

1 448

1 408

2 856

84133113

Fv 48 Lillesandsvegen, fortau

2015

2018

9 575

2 871

12 446

84134100

Diverse TS-tiltak

2014

2024

3 374

39 156

42 529

84134114

Fv 409 Marisberg rundkjøring, Arendal

2013

2018

-

13 638

13 638

84134115

Fv 416 Vinterkjær-Østebø, veglys

2015

2018

-

6 788

6 788

84134117

Fv Søndeled – Telemark gr, utbedring

2015

2017

-

3 666

3 666

84134118

Fv 415 Jordøya, kryssutbedring

2015

2017

-

544

544

84135100

Støytiltak/miljø/FOU

2014

2024

2 352

4 967

7 319

84135110

Fv 42 Blakstad-Osedalen

2014

2018

-

9 066

9 066

84135111

Fv 312 Evje sentrum

2013

2018

934

8 043

8 977

84136100

Nye holdepl., utbedr. holdepl. til univ. utform.

2014

2024

643

32 502

33 145

84137100

Diverse planlegging

2014

2024

3 590

20 191

23 781

84137110

Fv 416 Frydendal-Lindstøl, Risør

2011

2018

-378

59 394

59 016

84137113

Planlegging ny veg til Eydehavn

2014

2021

119

306

425

84137114

Fv 411 Laget - Bergendal, utbedring

2015

2020

-

798

798

84138100

Diverse grunnerverv

2014

2024

766

5 860

6 625

84139113

ATB TS-midler Lillesand

2011

2018

220

1 495

1 715

84139120

Fv 402 Storemyr - Birkeland, AAP

2011

2018

13 996

96 439

110 434

Fylkesveger

114 463

425 374

539 838

Vegsjefen

114 463

425 374

539 838

332

33 198

33 529

Felles utgifter og inntekter

332

33 198

33 529

Fylkesrådmannen

332

33 198

33 529

550 410 850503

Moland park 194

505 02661301

Dahlske vgs - lagerbygg

2013

2016

-

1 091

1 091

02711401

Ny videregående skole Tvedestrand

2014

2021

53 421

14 932

68 353

02721401

Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2

2014

2019

102 322

62 260

164 582

02731801

Ny fagskole Grimstad

2017

2021

139

05121312

Arendal vgs. Tyholmen, opprusting

2013

2018

-

3 243

3 243

139

05121401

2014 Møglestu vgs. Opprustning av bygningsmassen fasader og tak

2018

-

18 914

18 914

05121501

Driftsbygning Holt

2015

2019

3 648

31 091

34 739

05121502

Ombygging HiA

2015

2019

7 282

9 995

17 277

05121503

Opprustning 2015. Arendal vgs. Tyholmen

2015

2018

1 536

21 946

23 483

05121504

Opprustning 2015. Arendal vgs. Barbu

2015

2018

-

8 280

8 280

05121601

Risør vgs.opprustning 2016, ventilasjon, vindu

2016

2018

451

8 363

8 815

05121602

Sam Eyde vgs. - Byggetrinn 2, kjøp arealer

2016

2016

-

4 430

4 430

05121603

Vinkelbygget Grooseveien

2016

2017

477

5 392

5 870

05121604

Sam Eyde vgs. - Tilleggsarbeider byggetrinn 1

2016

2018

1 840

1 027

05121701

Risør vgs. opprusting bygg A2017, ventilasjon

2017

2018

5 788

Risør vgs. opprusting bygg B-17/18, ventilasjon

2017

2019

05121702

200 512 890093

2 868 5 788

694

694

Ordinær undervisning

177 600

190 966

368 566

Bygge- og eiendomstjenesten

177 600

190 966

368 566

Finansiering 940

900 Sum for virksomheten

Øvrig økonomiforvaltning

-

Felles inntekter/utgifter

306 506

682 721

989 227


84

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017 AUST-AGDER FYLKESKOM

GKRS-NOTE 9 - OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS SAMLEDE LÅNEOPPTAK, GJELDSRENTER OG -AVDRAG I ÅRET OG LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET.

Lån nr.

Kontonummer

Kontofører/långiver

Lånets formål

Låneform

GKRS-NOTE 9 - OVERSIK OG -AVDRAG I ÅRET OG

Lånet opptatt (dato)

Opprinnelig størrelse (kr.)

Rentefot (%) Gjeld pr. 31.12.17 31.12.16

Lånets løpetid

20060274

24531013

Kommunalbanken

Refinansiering

Gjeldsbrev 15.06.2006

110 000 000

1,50

8 346 920

20060289 20070691

24531014 24531015

Kommunalbanken Kommunalbanken

Refinansiering Inv.prosjekter 2007

Gjeldsbrev 15.06.2006 Gjeldsbrev 27.12.2007

77 078 394 11 400 000

1,50 1,50

5 100 990 30 år 5 854 020 18 1/2 år

20100264

24531019

Kommunalbanken

Refinansiering

Gjeldsbrev 21.05.2010

145 000 000

1,50

112 697 540

30 år

36 år

20100739 83175029047

24531021 Kommunalbanken Fylkeshuset AS 24531008 KLP Kommunekreditt Inv.prosjekter 2009

Gjeldsbrev 29.10.2010 Gjeldsbrev 22.12.2009

26 951 562 54 630 000

1,50 2.00

63180549481

24520102

Nordea

Kollektivterminalen

Gjeldsbrev 29.12.2005

4 686 000

1.86

20120207 20080724

24531016 24531017

Kommunalbanken Kommunalbanken

Nybygg Aama Inv.prosjekter 2008

Gjeldsbrev 10.12.2008 Gjeldsbrev 23.12.2008

7 150 000 25 000 000

1.44 1.50

154 668 020 14 473 760

30 år 19 år

20090881 10777766 10779127 10778756 10779655

24531018 24320001 24320004 24320005 24320006

Kommunalbanken Nordea Markets Nordea Markets Nordea Markets Nordea Markets

Fylkeshuset AS Refinansiering Inv.prosjekter 2010 Inv.prosjekter 2011 Inv.prosjekter 2016

Gjeldsbrev Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

23.12.2009 22.01.2009 10.11.2010 12.05.2011 25.08.2016

4 500 000 86 183 000 126 180 000 200 660 000 129 800 000

1.50 1.12 1.10 1.11 1.06

2 925 000 75 000 000 74 420 000 194 000 000 129 800 000

20 år 18 år 32 år 37 år 28 år

Nordea Markets 24531009 KLP Kommunekreditt Kjøp av Sykehusvn. 4 Gjeldsbrev 08.07.2011 24531022 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2012 Gjeldsbrev 10.04.2012 24531023 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2012 Gjeldsbrev 15.11.2012

8 000 000 85 280 000 69 709 000

4.73 1.39 1.92

Næs Jernverksmuseum Gjeldsbrev 14.12.2012 Inv.prosjekter 2013 Gjeldsbrev 10.04.2013 Inv.prosjekter 2013 Gjeldsbrev 13.12.2013

5 000 000 135 880 000 24 000 000

1.50 1.57 1.54

5 000 000 121 468 470 22 200 000

30 år 33 år 40 år

1.50

24 000 000

10 år

4 875 000

20 år

Rentebytteavtaler 83175203039 20120188 20120528

20120585 20130164 20130719

24531024 24531025 24531026

Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken

20160125

24531027

Kommunalbanken

IKT Agder

Gjeldsbrev 09.03.2016

24 000 000

20160338

24531028

Kommunalbanken

Fylkeshuset AS

Gjeldsbrev 30.06.2016

5 000 000

20160339 20160396 20170323 83175332009 83175395779

24531029 Kommunalbanken 24531030 Kommunalbanken 24531031 Kommunalbanken 24531040 KLP Kommunekreditt 24531041 KLP Kommunekreditt

Utstillinger Aama Bussanl. Moland Park Inv.prosjekter 2017 Inv.prosjekter 2014 Inv.prosjekter 2015

83175419074

24531042 KLP Kommunekreditt

A-A Vegfinans AS

83175478909

24531043 KLP Kommunekreditt Utbygging E18

Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev

20 070 260 23 1/2år 42 091 964 30 1/2 år Avtales 5 000 000 senere

6 000 000 20 år 75 440 030 39 år 60 256 920 29 1/2 år

30.06.2016 19.08.2016 20.06.2017 29.04.2014 19.06.2015

5 300 000 33 556 250 140 600 000 73 040 000 51 200 000

1.50 1.50 1.99 1.55 2.08

5 035 000 33 556 250

10 år 15 år 26 år 67 053 110 30 1/2 år 48 505 262 28 1/2 år

Gjeldsbrev 15.12.2015

122 000 000

2.15

124 390 903

20 år

Gjeldsbrev 22.12.2016

200 000 000

2.15

200 000 000

3 år

1 642 229 419

Per 31.12.2017 har Aust-Agder fylkeskommune en lånegjeld på 2 112 083 490 kroner. Herav er 915 256 580 kroner, eller 43,3 %, utlånt til andre enheter som fylkeskommunen har eierinteresser i eller annen forbindelse med, som AS, IKS m.v., og der alle lånekostnader refunderes. Netto lånegjeld er dermed 1 196 826 910 kroner. Av utlån til andre enheter utgjør 688,7 mill. kroner utlån til Aust-Agder Vegfinans/Nye Veier, som gjelder E18-utbyggingen. I driftsregnskapet er det betalt avdrag med 40,0 mill. kroner på egen gjeld. Kommunelovens § 50 pkt. 7a har følgende ordlyd: "Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2 skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte." En utregning basert på en regnearksmodell etter denne bestemmelse gir et minimumsavdrag på 34,2 mill. kroner.


85

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2017

GKRS-NOTE 9 - OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS SAMLEDE LÅNEOPPTAK, GJELDSRENTER OG -AVDRAG I ÅRET OG LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET.

KontraktsForfall / messig Nye lån tatt opp siste avdrag i i regnskapsåret avdrag året (kr) (kr)

Avdrag utgiftsført i regnskapsåret (kr)

2036

428 040

428 040

2036 2025

261 580 616 220

261 580 616 220

2045

3 886 120

3 886 120

2034 2040 Avtales senere

1 146 880 1 791 148 Avtales senere

2042 2027

6 065 420 1 315 780

1 315 780

2029 2027 2042 2048 2046

225 000 Vurderes Vurderes Vurderes Vurderes

12 940 000

2031 2051 2042

400 000 2 186 660 2 363 020

400 000 2 186 660 2 363 020

2042 2046 2053

Annuitet 4 117 580 600 000

4 117 580 600 000

2026

Vurderes

1 791 148

18 000 000

2036

125 000

2026 2031 2043 2044 2043

265 000 2 237 080 5 407 700 2 394 756 1 796 492

2035

Vurderes

2 674 688

2019

Vurderes

361 612 815

140 600 000

522 887 503

2 237 080 2 703 850 2 394 756 1 796 492

40 038 326

Renter utgiftsført Eks.ord.avdrag Rentei regnskapsåret ført i Virkelig gjeld restanser (kr.) inv.regnskap pr. 31.12.17 (kr) (kr) Merknader 85 mill. overført til nytt lån 20100264 i 2010 135 449.00 7 918 880 60 mill. overført til nytt lån 20100264 i 2010 82 776.00 4 839 410 93 729.00 5 237 800 Dannet ved overføring fra eksisterende lån 20060274 og 20060289 1 837 334.00 108 811 420 Lånes videre ut til Fylkeshuset AS 324 339.00 1 146 880 18 923 380 831 877.00 40 300 816 Lånes videre ut til Kollektivterminalen AS 109 500.00 5 000 000 Lånes videre ut til A-A museum og arkiv IKS 2 518 409.00 6 065 420 148 602 600 232 845.00 13 157 980 Lånes videre ut til Fylkeshuset AS 47 222.00 225 000 2 700 000 836 054.80 75 000 000 825 633.83 74 420 000 2 140 909.59 194 000 000 1 441 898.10 116 860 000 Renteswaps, sikrer mer forutsigbare (faste) renter 15 289 294.65 269 977.00 5 600 000 1 214 333.00 73 253 370 1 139 918.00 57 893 900 Lånes videre ut til Næs Jernverksmuseum. Avdragsfrihet i 4 år. 81 614.00 152 806 4 847 194 1 876 527.00 117 350 890 339 134.00 21 600 000 Lånes videre ut til IKT Agder. Avdrag fra 2020 516 403.00 42 000 000 Lånes videre ut til Fylkeshuset AS 37 708.00 4 875 000 Lånes videre ut til A-A museum og arkiv IKS 80 832.00 530 000 4 505 000 530 635.00 31 319 170 1 475 196.00 137 896 150 1 101 601.00 64 658 354 998 322.00 46 708 770 Utlån A-A Vegfinans, renter kapitaliseres 127 065 591 Utlån A-A Vegfinans, renter kapitaliseres 561 612 815 I tillegg kommer andre renteutgifter kr 106 147,47 36 409 470.97 12 995 106 2 112 083 490 -


86 REGNSKAP 2017

GKRS-NOTE 10 Sikring av langsiktig gjeld – rentebytteavtaler

Aust-Agder fylkeskommune er per 31.12.2017 avtalepart i 9 løpende rentebytteavtaler (renteswaps) med Nordea. I fylkeskommunens finansreglement pkt. 7.5 er det gitt anledning til å ta i bruk slike avtaler. Finansreglementet stiller krav om at låneporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 50% (lån med rentebinding ett år fram i tid og over). Rentebytteavtalene virker slik at renten på lån med flytende rente byttes ut med fast rente, slik at ønsket fastrenteandel oppnås. Formålet med sikringen er å redusere den netto virkning endringer i markedsrentene (for eksempel NIBOR) har på fylkeskommunens fremtidige rentebetalinger på eksisterende gjeld. Dette er en kontantstrømsikring, jf. KRS 11 pkt. 3.5.1.4. Sikringsobjektet er alle fylkeskommunens lån med flytende rente. Per 31.12.2017 hadde fylkeskommunen følgende rentebytteavtaler: Swap nr.

Aktuelt beløp

1099940 1103154 960260 1006417 1142083 668959 773648 1094391 883396 SUM

73 253 348 79 380 000 49 286 000 75 750 000 67 424 710 15 000 000 36 800 000 40 416 659 33 000 000 470 310 717

Fastrente vi betaler 3,45 3,49 3,91 4,40 3,61 3,88 5,48 3,39 4,65

Løpende rente vi mottar 0,80 0,84 0,77 0,80 0,77 0,78 0,78 0,81 0,84

Avtale fra dato

Avtale til dato

11.04.2012 17.04.2012 10.11.2010 12.05.2011 23.08.2012 11.06.2012 01.06.2011 09.03.2012 23.06.2011

14.04.2020 19.04.2022 10.11.2020 12.05.2021 23.02.2018 01.03.2019 01.06.2021 11.03.2019 21.06.2019

Swap nr. 1103154 og 668959 er avtaler som er knyttet til lån til videre utlån for h.h.v. AAma IKS og Fylkeshuset AS, og der fylkeskommunen får refundert alle kostnader.


87 Regnskap 2017

GKRS-NOTE 13 - ÅRSVERK, GODTGJØRELSER M.V. I 2017 utførte fylkeskommunens ansatte 1110 årsverk. Tilsvarende tall i 2016 var 1117 årsverk, og i 2015 var tallet 1082. Tallene inkluderer ikke lærlinger og folkevalgte. Fylkesrådmannens lønn var 1 213 000 kroner ved utgangen av 2017. For andre verv i fylkeskommunal sammenheng mottar fylkesrådmannen en årlig godtgjørelse på om lag 40 000 kroner. Fylkesrådmannen er omfattet av fylkeskommunens pensjonsavtale i KLP. Fylkesordførerens godtgjørelse var 928 600 kroner ved utgangen av 2017. For andre verv i fylkeskommunal sammenheng mottar fylkesordføreren en årlig godtgjørelse på om lag 20 000 kroner. Fylkesordføreren er omfattet av fylkeskommunens pensjonsavtale i KLP.


Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Regnskap 2017  

Regnskap 2017