Page 1


INNHOLD 1. Underskriftsblad 2. Fylkeskassererens merknader til regnskapet

Side 1 3

3. Regnskapsskjemaer og oversikter Skjema 1A Driftsregnskapet Skjema 1B Til fordeling drift Skjema 2A Investeringsregnskapet Skjema 2B Investeringsregnskapet, fordeling Skjema 3 Balanseregnskapet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering

11 12 13 14 15 18 19 20

4. Detaljert regnskapsoppstilling: Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanseregnskap

22 54 58

5. Forskriftsbestemte noter Note 1: Spesifikasjon av endring arbeidskapital Note 2: Redegjørelse for pensjonsforpliktelser Note 3: Garantiansvar Note 5: Oversikt aksjer og andeler Note 6: Avsetninger og bruk av avsetninger Note 7: Oversikt kapitalkonto Note 12: Resultatoppstilling for tannhelsetjenesten

64 65 67 68 69 72 74 75

6. Øvrige noter i henhold til GKRS GKRS-note 1: Regnskapsforskrifter og –prinsipper GKRS-note 5: Anleggsmidler – varige driftsmidler GKRS-note 6: Investeringsoversikt GKRS-note 9: Oversikt over samlede låneopptak og renter/avdrag GKRS-note 10: Sikring av langsiktig gjeld – rentebytteavtaler GKRS-note 13: Årsverk, godtgjørelser m.v.

76 77 79 81 85 87 88


1


2


3 Regnskap 2016

FYLKESKASSERERENS MERKNADER TIL REGNSKAPET ØKONOMISYSTEMET AGRESSO OG KONTOPLANEN

Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktige til å rapportere regnskaps- og tjenestedata etter forskriften om KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Hovedformålet med KOSTRA er å fremskaffe relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Forskriften trekker fram tre dimensjoner for rapportering av regnskapsdata – kontoklasse, art og funksjon. Kontoklasse angir om et beløp gjelder driftsregnskapet, investeringsregnskapet eller balanseregnskapet. Med art menes hva slags type inntekt eller utgift det er tale om. Begrepet funksjon omhandler hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper tjenestene retter seg mot.

01.01.04 tok Aust-Agder fylkeskommune i bruk økonomistyringssystemet Agresso for budsjett og regnskap. Fra 01.05.09 har man også brukt Agresso lønns- og personalmodul for føring av lønn og godtgjørelser. I Agresso er det i alt 8 dimensjoner som kan nyttes til registrering av data. Følgende dimensjoner er tatt i bruk for å beskrive og registrere data i kontostrengen:

    

Art (obligatorisk) Ansvar (obligatorisk) Prosjekt (obligatorisk i investeringsregnskapet) Tjeneste (obligatorisk) Prosjektart bygg.

Dimensjonen art (konto) er det første og såkalt styrende begrepet i kontostrengen. Art beskriver fylkeskommunens ulike utgifter og inntekter. Ved hjelp av det første sifferet i artskontoplanen (0 eller 1) kan en skille mellom investerings- og driftsregnskap (-budsjett). De tre neste sifrene er identisk med forskriftenes KOSTRA-art. Artskontoplanen er gjennomgående for samtlige virksomheter i fylkeskommunen.

Ansvarsdimensjonen er bygd opp i samsvar med fylkeskommunens anvisningsmyndighet, og viser hvordan organiseringen er. Hver enkelt virksomhet og tjeneste har et tresifret ansvar.


4 Regnskap 2016

Prosjektdimensjonen er en frivillig kontodel i driftsregnskapet, men obligatorisk i investeringsregnskapet. Denne er aktuell å bruke når det er behov for å skille ut enkelttiltak (prosjekter) innenfor et ansvarsområde. Dette gjelder spesielt for tiltak som går over flere år, som f.eks. byggeprosjekter. Tjenestedimensjonen har som formål å skulle gi informasjon om fylkeskommunens virksomhet og produksjon på tvers av ansvarene. Tjenestedimensjonen tar utgangspunkt i fylkeskommunens eget styringsbehov, og skiller seg ut fra funksjonsinndelingen i KOSTRA. 1. siffer i tjeneste angir tjenesteområde. Av disse har vi politisk virksomhet og kontrollorganer, administrasjon og fellestjenester, utdanningsformål, helseformål (tannhelse), kulturformål, samferdsels- og vegformål, næringsformål og økonomiforvaltning. Hver enkelt tjeneste knytter seg entydig til en funksjon, mens hver funksjon kan bestå av flere tjenester. Prosjektart bygg benyttes av Bygge- og eiendomstjenesten. Denne bruken er ment å ivareta behovet for en detaljert intern oppfølging av ulike typer utgifter/inntekter (arter) vedrørende byggeprosjekter.

Den interne kontoplanen det er redegjort for ovenfor, avviker fra den eksterne KOSTRArapporteringen ved bruk av dimensjonen tjeneste, og ikke funksjon. Ved rapporteringen til KOSTRA må derfor tjeneste i den interne kontoplanen konverteres til funksjon, slik at den obligatoriske KOSTRA-inndelingen kan tilfredsstilles.

Den interne kontoplanen gir mulighet for å ta ut regnskapsutskrifter med mange ulike kombinasjoner av dimensjoner og antall sifre i disse. Det trykte regnskapet er presentert med sikte på å gi en best mulig fremstilling i forhold til den inndeling og det nivå budsjettet ble vedtatt på. I samsvar med dette er regnskapet spesifisert ved hjelp av ansvars-, arts- og tjenestedimensjonen.

Som en del av Agresso-systemet anvender fylkeskommunen en egen faktureringsmodul. Dette gjør håndteringen av inntektsstrømmen fra utgående fakturaer lettere og sikrere. Det er også innført skanning av inngående fakturaer for samtlige fylkeskommunale enheter. I tillegg skjer det en stadig økning av bruken av elektroniske fakturaer (EHFformat).


5 Regnskap 2016

PENSJONSUTGIFTER Regnskapsføring av pensjoner i kommuner og fylkeskommuner gjøres etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Forskriften innebærer to viktige forhold: 1. Den innbetalte premien til pensjonsleverandøren skal ikke betraktes som årets samlede pensjonsutgift i regnskapet. I stedet skal det utgiftsføres en såkalt netto pensjonskostnad, som er en ”normalpremie” beregnet ut fra lønnsvekst de siste 10 år, diskonteringsrente, forventet avkastning og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Avviket mellom den betalte premien og netto pensjonskostnad (premieavviket) skal inntekts- eller utgiftsføres. 2. Det skal føres pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i fylkeskommunens balanse. Fylkeskommunen forholder seg til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) som pensjonsleverandører. I 2015 inntektsførte vi et premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) på ca. 18,7 mill. kroner til sammen for KLP og SPK. Fylkestinget har valgt som prinsipp at premieavviket skal gjøres opp året etter at det oppstod. Beløpet på 18,7 mill. kroner fra 2015 er derfor utgiftsført i sin helhet i 2016, og dekket av avsatte midler til disposisjonsfond. I 2016-regnskapet har vi så videre inntektsført et premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) for dette året på ca. 20,6 mill. kroner til sammen for KLP og SPK. I samsvar med det valgte prinsippet vil dette bli ført til utgift igjen i sin helhet i 2017. Det er for øvrig, på samme måte som for premieavviket i 2015, satt av midler i 2016regnskapet til disposisjonsfond for dekning av dette premieavviket i 2017.

Om pensjonsutgifter vises for øvrig til note 2 til regnskapet. Det fremgår av denne at det i fylkeskommunens balanse er ført opp pensjonsforpliktelser på 1 419,6 mill. kroner, og pensjonsmidler på 1 163,2 mill. kroner.

MERVERDIAVGIFT (MVA)

Fylkeskommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For fylkeskommunens øvrige virksomhet kreves mva-kompensasjon, basert på at det i 2004 ble innført en ordning med generell kompensasjon for merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av fylkeskommunen


6 Regnskap 2016

selv gjennom redusert statstilskudd (rammetilskudd) i inntektssystemet. Ordningen får dermed ingen reell effekt totalt sett.

I driftsregnskapet er det mottatt og inntektsført om lag 90,3 mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjon.

I mva-kompensasjon vedrørende investeringer har en mottatt ca. 58,8 mill. kroner.

AKTIVERING OG AVSKRIVNING AV VARIGE DRIFTSMIDLER

Fylkeskommunen har aktivert og avskrevet varige driftsmidler i balansen i regnskapene f.o.m. 1995. I forskriftene fra 2001 om årsregnskap og KOSTRA-rapportering ble bestemmelsene om aktivering og avskrivning noe endret. Det ble da bestemt at avskrivningskostnadene skal vises i driftsregnskapet, og ikke bare framkomme i balansen. Avskrivningene skal rapporteres på funksjon i KOSTRA, og blir dermed tatt med i brutto driftsresultat. For å unngå resultateffekt blir imidlertid den samlede avskrivningskostnad utlignet i driftsregnskapet, slik at netto driftsresultat ikke påvirkes.

Varige driftsmidler er anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler som er ført i investeringsregnskapet, og investeringer i faste eiendommer og anlegg. Bare utgifter ført i investeringsregnskapet skal være gjenstand for aktivering.

Fylkeskommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Denne standarden fra Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) har særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning når det gjelder anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå, utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardhevning av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Anskaffelser av varige driftsmidler med en økonomisk levetid på 3 år eller mer og med en anskaffelseskost på minimum 100 000 kroner er å anse som investeringsutgifter. Disse skal dermed aktiveres i balansen. Aktiveringen danner grunnlag for beregning av avskrivninger.


7 Regnskap 2016

Avskrivningene på varige driftsmidler skal uttrykke verdiforringelse som følge av alder og slitasje. Beløpene skal fremkomme både som kostnad i driftsregnskapet og som verdireduksjon i balansen, med samme beløp.

I regnskapsforskriften er det fastlagt standard avskrivningsperioder for de ulike driftsmidler. I samsvar med dette har fylkeskommunen i balanseregnskapet gruppert driftsmidlene på konti som angitt nedenfor, hvor det også er angitt avskrivningstid:

 22499100 IT-utstyr, kontormaskiner og lignende (5 år)  22499102 Medisinsk/teknisk utstyr (10 år)  22499104 Inventar (10 år)  22499106 Større maskiner, verktøy, utstyr og lignende (10 år)  22499108 Transportmidler (10 år)  22799100 Bygninger (40 år)*  22799102 Grunneiendommer, tomter (avskrives ikke)  22799106 Diverse anlegg (parkeringsplasser, tekn. anlegg m.v.) (20 år)  22799108 Fylkeskommunale veger (40 år). * For bygninger opererer forskriftene med forskjellig avskrivningstid. Fylkeskommunale bygninger, for eksempel skoler, avskrives over 40 år. Sykehjem og andre institusjoner har 50 års avskrivningstid (finnes ikke i fylkeskommunen).


8 Regnskap 2016

Aktivering og avskrivning håndteres regnskapsmessig i en egen modul tilknyttet Agresso (anleggsverdiregnskap). De enkelte gjenstander/objekter som skal aktiveres/avskrives, er knyttet opp mot en avskrivningsgruppe, som angitt ovenfor. I balanseregnskapet fremkommer samlebeløp pr. gruppe, mens detaljene fremgår av anleggsverdimodulen.

Etter disse prinsipper har fylkeskassereren i balanseregnskapet bokført verdien av varige driftsmidler per 31.12.16. Det er tatt utgangspunkt i anskaffelsesverdi, og lagt til grunn lineær avskrivning, dvs. jevn avskrivning over levetiden med samme beløp pr. år. I samsvar med dette er beholdningen av varige driftsmidler i balansen per 31.12.15 avskrevet med ytterligere ett år. Videre har alle anskaffelser av varige driftsmidler i investeringsregnskapet for 2016 blitt aktivert, men ikke vært gjenstand for avskrivning. Fra og med 2008 endret en prinsipp, slik at avskrivning av varige driftsmidler først starter året etter anskaffelsen. For byggeprosjekter som går over flere år, starter avskrivningen først året etter ferdigstillelse.

Varige driftsmidler som er solgt eller avhendet på annen måte, blir dessuten fjernet ut fra bokført verdi, etter at avskrivning for året først er foretatt. I 2016 er det på dette grunnlag bokført salg eller avhending av varige driftsmidler i balansen på kr. 216 000, jf. GKRS-note 5. Dette gjelder utskifting av en traktor ved Tvedestrand og Åmli vgs., avd. Holt.

Siden avskrivninger i fylkeskommunens regnskap først startet i 1995, har man i balansen ikke fått med alle anskaffelser som ble foretatt før dette året. Dette gjelder fylkeskommunale veger, som er tatt med f.o.m. 1985. Alle bygninger som fylkeskommunen eier, uansett anskaffelsesår, er imidlertid tatt med.

I det trykte regnskapet (GKRS-note 5) inngår en egen oversikt over de ulike grupper av varige driftsmidler. Samlebeløp for aktivering og avskrivning av varige driftsmidler fremgår også av kapitalkontoen (note 7).

For øvrig vises til egen oversikt over nybygg og nyanlegg m.v. 2016 (GKRS-note 6).

Spesielt om fylkesveger Fra 01.01.10 overtok fylkeskommunene ansvaret for en stor del av riksvegnettet. Ved utgangen av 2009 var det 993 km fylkesveg i Aust-Agder. Omklassifiseringen fra riksveg til fylkesveg omfattet 573 km. Aust-Agder fylkeskommune har nå ansvaret for 1 522 km fylkesveger og 67 km gang- og sykkelveger.


9 Regnskap 2016

Overdragelsen i 2010 ble gjort vederlagsfritt. Fylkeskommunene har dermed ikke hatt noen anskaffelseskost knyttet til overtakelsen av de nye fylkesvegene. På denne bakgrunn har GKRS (Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk) i uttalelse av 17.12.10 uttalt at de nye fylkesvegene, med tilhørende anlegg, som ble overført fra staten 01.01.10, aktiveres i fylkeskommunenes balanse uten verdsettelse, dvs. til 0 kroner.

Investeringsutgifter på fylkeskommunens hånd til disse overtatte fylkesvegene blir imidlertid gjenstand for aktivering og avskrivning på vanlig måte.

OM NOTER

I forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (regnskapsforskriften) § 5 stilles det krav om nærmere bestemte obligatoriske noter til regnskapet. Det er likevel slik at enkelte noter kan utelates dersom de ikke er aktuelle. I det trykte regnskapets kap. 5 er de forskriftsbestemte notene som er aktuelle for fylkeskommunen, tatt inn, med den nummerering som fins i forskriften. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har med bakgrunn i kommuneloven § 48 som formål å utarbeide og utgi kommunale regnskapsstandarder. I 2014 fastsatte GKRS Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 6 Noter og årsberetning, som en foreløpig standard gjeldende fra regnskapsåret 2014. Flere andre kommunale regnskapsstandarder inneholder også krav til noter. Disse er også for fullstendighetens skyld tatt inn i KRS nr. 6.

I det trykte regnskapet er det i kap. 6 tatt inn aktuelle noter som er nevnt i KRS nr. 6, og som det anses nødvendig og naturlig å ta med for fylkeskommunen. Disse er gitt betegnelsen GKRS-noter. Som nevnt er forskriftsbestemte noter tatt inn i kap. 5.

Det er ikke krav om en bestemt rekkefølge eller nummerering for notekravene i standarden. I det trykte regnskapets kap. 6 er det derfor for sammenligningens skyld lagt vekt på å opprettholde samme nummerering som for tilsvarende noter i tidligere år.


10 Regnskap 2016

OM REGNSKAPSRESULTATET

Regnskapet er avlagt og oversendt Aust-Agder Revisjon IKS 15.02.17. Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd (ikke disponert netto regnskapsmessig mindreforbruk) pü 12 420 606,76 kroner. Om avsetning av ubrukte bevilgninger for 2016 og enkelte andre forhold vises for øvrig til saksfremstilling og fylkesutvalgets vedtak i sak nr. 14 - 2017.


11

REGNSKAPSSKJEMAER OG OVERSIKTER: SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET SKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT SKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET SKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET, FORDELING SKJEMA 3 BALANSEREGNSKAPET ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING


12 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2016

Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Tall i hele tusen

15.02.17

Regnskap 2016 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter

Opprinnelig budsjett 2016

Regulert budsjett 2016

Regnskap 2015

592 639 880 412 12 611 80 528 1 566 191

578 300 875 000 12 000 64 000 1 529 300

590 600 878 700 12 000 70 877 1 552 177

554 490 842 492 12 736 83 326 1 493 044

27 196 36 321 39 920 -49 046

12 145 31 243 39 920 -59 018

16 574 30 050 39 920 -53 396

31 852 38 191 38 100 -44 440

91 233 207 511 36 252 34 787 198 639 -29 066

800 1 500 700

76 420 3 463 36 252 34 480 176 879 167 728

79 143 207 833 20 795 54 524 211 212 -444

Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift

-69 773 1 418 306

-67 300 1 403 682

-69 774 1 596 735

-58 503 1 389 657

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

1 405 885

1 403 682

1 596 735

1 353 404

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmess. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger

Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk

12 421 0

-

36 252 0


13 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2016

Regnskapsskjema 1B til fordeling drift Tall i hele tusen

Sum fordelt til drift (fra skjema 1A) Fordelt slik: Sentrale styringsorganer Utdanningsformål Helse Kulturformål Samferdsels- og vegformål Næringsformål

15.02.17 Regnskap 2016 1 405 885 105 542 786 785 54 303 110 790 346 358 2 108 1 405 885

Opprinnelig budsjett 2016 1 403 682 130 102 764 207 58 668 98 258 343 777 8 670 1 403 682

Regulert budsjett 2016 1 596 735 132 773 816 394 60 988 173 352 344 088 69 140 1 596 735

Regnskap 2015 1 353 404 130 766 756 932 53 178 82 800 325 207 4 522 1 353 404


14 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2016

Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet Tall i hele tusen

FINANSIERINGSBEHOV: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov

15.02.17

Regnskap 2016

Opprinnelig budsjett 2016

Regulert budsjett 2016

Regnskap 2015

354 314 34 300 1 862 30 933 9 851 431 260

229 000 1 700 9 560 240 260

274 772 34 300 1 862 9 560 320 494

192 195 122 000 1 373 10 109 7 534 333 211

178 997 7 183 58 786 79 927 29 436 354 329

117 600 45 800 1 812 7 748 172 960

147 798 359 51 194 38 321 7 748 245 420

173 082 26 047 30 566 31 518 6 937 268 151

69 773 7 158

67 300 -

69 774 5 300

58 503 6 557

431 260

240 260

320 494

333 211

FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Mottatte avdrag på interne utlån Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

-

-

-

-


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

15

REGNSKAP 2016

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet, investering i anleggsmidler Tall i hele tusen

15.02.17 Regnskap 2016

Reg. budsjett 2016

Budsjettavvik

Regnskap 2015

825902

Risør - Kjøp av utstyr 200 Ordinær undervisning

-

-

-

623 623

259 256658 826607 826611

Risør videregående skole Utstyrsmidler Vg2 byggteknikk 2016 Ombyggingsarbeider - Dahlske CNC-maskin Dahlske videregående skole 200 Ordinær undervisning

443 196 638

443 196 639

-

266 826802

Dahlske videregående skole Kopimaskin Arendal vgs 200 Ordinær undervisning

638 -

639 -

268 827003

Arendal videregående skole Setesdal VGS, kjøp av utstyr 200 Ordinær undervisning

411 411

411 411

270 827101 827103

Setesdal vidaregåande skule Maskiner og utstyr T/Å vgs Biler T/Å vgs 200 Ordinær undervisning

411 1 376 1 376

411 1 377 1 377

271 827201

Tvedestrand og Åmli videregående skole Kjøp/salg av utstyr Sam Eyde 200 Ordinær undervisning

1 376 2 937 2 937

1 377 2 938 2 938

827201

Kjøp/salg av utstyr Sam Eyde 210 Tilrettelegging og oppfølging

-

-

272 833001

Sam Eyde videregående skole Utstyr tannhelse 340 Tannhelsetjenester

2 937 1 626 1 626

2 938 1 625 1 625

1 -1 -1

5 676 1 841 1 841

330 84100321 84101 84102321 8410912 84115001 84115002 84115003 84115004 84115005 84115006 84115007 84115008 84115009 84116001 84116002 84116003 84116004 84116006 84116007 84116008 84116009 84116010 84116011 84116012 84116013 84116014

Tannhelsetjenesten Sykkelby Grimstad Investeringer fylkesveg Fv 410 Fjærekleivene, fortau /Tv.strand) Fv 192 Færvik - Sandum, Arendal Fv Kollektiv, mindre tiltak Fv Biesletta Fv 410 Grenstøl-Glastad Fv 235 NAV - Viadukten, ATP Fv 410 Harebakken - Barbu Fv GSV Arendal mulighetsstudie Fv GSV Grimstad mulighetsstudie Fv 410 Havstadtunnelen, oppgradering Fv 42 Libru-Blakstadheia, veglys Fv Ny veg til Åmli Fv 127 Kilsund-Vatnebu, GS-veg Fv Forkjørsveg Fv 404 Roresand, fortau Fv 256 Morhomvegen - Valtjønnvegen, fortau Fv 420 Feviktoppen-Strand, GS-veg Fv 420 Maxisområdet-Arendal, OV-anlegg Fv 420 Skarpnes - Natvig, GS/fortau Fv Myrene - P.hus vest Fv Politistasjon Stoa, kollektiv Fv 420 Parkveien - Blødekjær - Sykehuset Fv Arendal, gatebruksplan Fv Grimstad, gatebruksplan

1 626 146 499 596 7 066 1 285 1 772 259 146 155 22 237 2 883 34 1 618 1 005 3 012 68 4 785 198 268 35 18 263 102 76

1 625 85 000 3 000 -

-1 -146 85 000 -499 -596 -7 066 1 715 -1 772 -259 -146 -155 -22 237 -2 883 -34 -1 618 -1 005 -3 012 -68 -4 785 -198 -268 -35 -18 -263 -102 -76

1 841 344 19 18 308 171 58 12 3 14 12 42 -

1 0 1 1 0 0 0 1

623 343 59 401 401 172 172 172 -

1

299 299

1 1 1

299 5 244 5 244

-

-

433 433


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

16

REGNSKAP 2016

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet, investering i anleggsmidler Tall i hele tusen

84116015 84116016 84116017 84132100 84132112 84132113 84132115 84132116 84132117 84132118 84132119 84132120 84132121 84132123 84133100 84133110 84133111 84133112 84133113 84134100 84134112 84134114 84134115 84134117 84134118 84135100 84135110 84135111 84136100 84137100 84137110 84137113 84137114 84138100 84139113 84139120

15.02.17

Regnskap 2016 Fv 323 Ose bru 161 Fv 420 Rådhuset - Odden 28 Fv Mulighetstudie Arendal 1 001 Ettersl. veg, tunnel, mindre utb. og OV-anl. 3 106 Fv 420 Torsbudalen, Arendal 3 484 Fv 420 Tunnelsikring Grimstad 83 Fv 103 Risøya bru, Tvedestrand Fv 411 Utbedringer Bergendal-Tvedestrand 595 Fv 73 Tonjesbråt, Gjerstad Fv 80 Auslandsveien, (Gjerstad) utbedring Fv 337 Brokke-Furustøyl, breddeutvidelse Fv 35 Apland jernbaneundergang Fv 410 Blødekjær, Elektro 285 Fv 21, 22 Arendal OV-anlegg 247 GS-inspeksjoner 841 Fv 420 Parkveien sykkelfelt/fortau Fv 35 Sømsveien (Grimstad), gang- og sykkelveg/fortau -76 Fv 415 Ubergsmoen, GS-bru 809 Fv 48 Lillesandsvegen, fortau 1 348 Diverse TS-tiltak 9 321 Fv 337 Brokke-Suleskarsvegen Fv 409 Marisberg rundkjøring, Arendal 381 Fv 416 Vinterkjær-Østebø, veglys 2 332 Fv Søndeled – Telemark gr, utbedring 2 071 Fv 415 Jordøya, kryssutbedring 544 Støytiltak/miljø/FOU 1 337 Fv 42 Blakstad-Osedalen 932 Fv 312 Evje sentrum 2 208 Nye holdepl., utbedr. holdepl. til univ. utform. 7 277 Diverse planlegging 1 451 Fv 416 Frydendal-Lindstøl, Risør 40 153 Planlegging ny veg til Eydehavn 60 Fv 411 Laget - Bergendal, utbedring 216 Diverse grunnerverv 824 TS Fv Lillesand, ATP 700 Fv 402 Storemyr - Birkeland, AAP 43 579 550 Fylkesveger 173 827

Reg. budsjett 2016 88 000

410 850503

Vegsjefen Kjøp av Moland park 194 Felles utgifter og inntekter

173 827 33 198 33 198

8505266

Kjøp av Grooseveien 36/38 Utv. Dahlske vgs. 200 Ordinær undervisning

505 5121302

Fylkesrådmannen 33 198 Ombygging av E-bygget på Fløyheia for utleie til IKT-Agder 194 Felles utgifter og inntekter -

2521201 2581401 2661301 267605 2681201 2701401 2711401 2721401 5121301 5121310 5121311 5121312

Flytting Blakstad vgs. til Sam Eyde Møglestu vgs. – Nytt klasserom 2014 Dahlske vgs - lagerbygg 64 Sam Eyde videregående skole Arendal, ombygging gymsal/kantine Setesdal vgs. Hovden – Kjøp av skole og ombygging Ny videregående skole Tvedestrand 13 579 Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2 58 581 Opprustning av bygningsmasse skolesektoren Setesdal vgs. Hornnes. Opprusting av bygningsmasse skolesektoren Møglestu vgs. Oppussing av bygningsmasse skolesektoren Arendal vgs. Tyholmen. Opprusting av bygningsmasse skolesektoren 34

-

88 000 -

Budsjettavvik -161 -28 -1 001 -3 106 -3 484 -83 -595 -285 -247 -841 76 -809 -1 348 -9 321 -381 -2 332 -2 071 -544 -1 337 -932 -2 208 -7 277 -1 451 -40 153 -60 -216 -824 -700 -43 579 -85 827

Regnskap 2015 6 261 56 9 129 4 938 1 497 4 7 214 2 675 1 138 1 068 400 3 419 598 1 523 6 007 16 4 126 4 456 1 595 1 521 6 134 4 798 1 556 6 355 11 817 582 271 36 613 119 775

-85 827 -33 198 -33 198

119 775 -

-

16 348 16 348

-

-33 198 -

16 348 544 544

30 000 55 000 30 000 -

-64 16 421 -3 581 30 000 -34

1 347 135 565 2 444 3 736 4 553 1 353 3 155 377 797 3 200


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

17

REGNSKAP 2016

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet, investering i anleggsmidler Tall i hele tusen

5121401 5121402 5121403 5121501 5121502 5121503 5121504 5121601 5121602 5121603 5121604 8505267

512 890093

15.02.17

Regnskap Reg. budsjett 2016 2016 Møglestu vgs. Opprustning av bygningsmassen fasader og tak26 Setesdal vgs. Opprustning av bygningsmassen fasader og vinduer Risør vgs. Opprustning av bygningsmassen fasade D-bygg Driftsbygning Holt 30 849 32 975 Ombygging HiA 2 046 Opprustning 2015. Arendal vgs. Tyholmen – Ny ventilasjon 7 629 Opprustning 2015. Arendal vgs. Barbu – Ny ventilasjon 8 280 Risør vgs.-Opprustning 2016. Ny ventilasjon, vindusutskiftning 8 363 og etterisolering 309 Sam Eyde vgs. - Byggetrinn 2. Kjøp av tilleggsarealer 4 430 Vinkelbygget Grooseveien 5 392 7 000 Sam Eyde vgs. - Tilleggsarbeider byggetrinn 1 1 027 6 500 Grunnlagsinvesteringer Sam Eyde vgs 200 Ordinær undervisning 140 301 161 784 Bygge- og eiendomstjenesten Finansieringsprosjekt 2016 940 Øvrig økonomiforvaltning

Budsjettavvik -26 2 126 -2 046 -7 629 -8 280 -8 054 -4 430 1 608 5 473 21 483

Regnskap 2015 1 752 15 367 242 7 950 14 317 212 46 516

140 301 -

161 784 17 998 17 998

21 483 17 998 17 998

47 060 -

900 Felles inntekter/utgifter FI01 Investering i anleggsmidler Sum for virksomheten

354 314 354 314

17 998

17 998

274 772

-79 542

192 195 192 195

Investering i anleggsmidler (fra Skjema 2A) Tall i hele tusen

354 314

274 772


18

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016

Regnskapsskjema 3 Balanseregnskapet Tall i hele tusen

15.02.17 Regnskap 2016

Regnskap 2015

1 927 060 90 061 1 163 205 186 261 159 703 43 152 3 569 443

1 628 727 98 456 1 197 405 156 367 183 839 41 290 3 306 084

95 954 45 20 603 867 181 983 784

74 892 883 20 455 648 313 744 543

4 553 227

4 050 627

Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i r.sk.prins./påv.AK (drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Egenkapital

218 116 269 090 8 117 9 851 -41 811 12 421 708 115 1 183 898

167 092 260 218 8 217 1 636 -41 811 36 252 647 477 1 079 081

Pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Langsiktig gjeld

1 455 757 473 220 1 169 009 3 097 986

1 363 570 354 223 958 813 2 676 605

271 216 127 271 343

290 566 2 658 1 717 294 941

SUM GJELD

3 369 329

2 971 546

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

4 553 227

4 050 627

236 658 35 120 271 778 -

17 998 35 120 53 118 -

ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL

KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Annen konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik Kortsiktig gjeld

MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Memoriakonti


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

19

REGNSKAP 2016

Økonomisk oversikt - drift Tall i hele tusen

15.02.17 Regnskap 2016

Budsjett 2016

Regnskap 2015

22 744 55 024 263 083 880 412 80 528 52 025 592 639 12 611 1 959 066

21 272 46 394 240 070 878 700 70 877 48 974 590 600 12 000 1 908 887

22 287 54 775 236 316 842 492 83 326 58 487 554 490 12 736 1 864 909

651 668 184 358 408 913 301 589 267 605 64 204 -15 372

615 933 176 214 427 104 308 095 427 213 55 700 -1 114

634 349 192 244 377 980 267 036 262 116 60 903 -8 457

1 862 965

2 009 145

1 786 172

96 101

-100 258

78 737

Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter

27 196 27 196

16 574 16 574

31 852 31 852

Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter

36 321 39 920 76 241

30 050 39 920 69 970

38 191 38 100 76 292

Resultat eksterne finanstransaksjoner

-49 046

-53 396

-44 440

Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

64 204 111 260

55 700 -97 954

60 903 95 200

Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års regnsk.mess. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger

36 252 34 787 198 639 269 678

36 252 34 480 176 879 247 611

20 795 54 524 211 212 286 532

Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Sum avsetninger

69 773 91 233 207 511 368 517

69 774 76 420 3 463 149 657

58 503 79 143 207 833 345 479

Resultat etter interne finanstransaksjoner

-98 839

97 954

-58 947

12 421 -

0 0

36 252 -

DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod. Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk


20 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016

Økonomisk oversikt - investering Tall i hele tusen

15.02.17 Regnskap 2016

Budsjett 2016

Regnskap 2015

6 612 571 137 216 144 399

359 53 403 53 762

26 047 58 913 84 960

480 153 297 895 55 786 354 314

223 578 51 194 274 772

428 127 160 591 484 30 566 192 195

Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond

30 933 34 300 1 862 9 851

9 560 34 300 1 862 -

10 109 122 000 1 373 6 089 1 446

Sum finansieringstransaksjoner

76 946

45 722

141 016

286 861

266 732

248 251

178 997 30 933 69 773 5 422 100 1 636 286 861

147 798 43 860 69 774 5 300 266 732

173 082 10 109 58 503 6 557 248 251

FINANSIERINGSBEHOV INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i egenprod. Kjøp av tjenester som erstatter egenprod. Overføringer Sum utgifter

FINANSUTGIFTER

SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert

-

-

-


21

DRIFTSREGNSKAP


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

22

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 211 SMI-skolen Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

20 621 993,80 1 491 621,83

20 716 000 2 754 000

94 006 1 262 378

100 54

3 220 787,00 292 669,49 87,98 25 627 160,10

3 000 000 252 000 0 26 722 000

107 116

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-23 238,04 -5 034 418,49 -5 057 656,53

0 -3 452 000 -3 452 000

292

Grunnskoleundervisning

20 569 503,57

23 270 000

-220 787 -40 669 -88 1 094 840 0 23 238 1 582 418 1 605 657 0 2 700 496

20 569 503,57

23 270 000

2 700 496

Nettoutgift SMI-skolen

Forbruk i%

96 146 147 88

88


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

23

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 258 Møglestu videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 005 406,15 -4 799 113,30 -709 942,00 -6 514 461,45

-20 000 -2 210 000 -710 000 -2 940 000

200

Ordinær undervisning

63 977 016,76

64 010 000

-39 188 603 -4 345 233 40 831 519 -839 162 -3 541 478 0 985 406 2 589 113 -58 3 574 461 0 32 983

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

9 259 331,82 193 245,53

8 328 000 137 000

-931 332 -56 246

875 065,00 19 717,74 10 347 360,09

0 3 196 000 11 661 000

-2 973,00 -449 538,35 -452 511,35

0 -133 000 -133 000

9 894 848,74

11 528 000

-875 065 3 176 282 1 313 640 0 2 973 316 538 319 511 0 1 633 151

267 123,35 267 123,35

306 000 15 000 321 000

-780,52 -780,52

0 0

266 342,83

74 138 208,33

3 4 6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

Nettoutgift Møglestu videregående

57 658 602,50 10 170 233,37 1 823 480,64 839 161,70 70 491 478,21

18 470 000 5 825 000 42 655 000 0 66 950 000

Forbruk i%

312 175 4 105 5027 217 100 222 100

111 141 1 89 338 340 86

87 0 83

321 000

38 877 15 000 53 877 0 781 781 0 54 657

75 859 000

1 720 792

98

83


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

24

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 259 Risør videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

37 898 272,58 7 610 031,76 1 276 981,18 320 010,81 47 105 296,33

38 230 000 5 441 000 1 039 000 0 44 710 000

331 727 -2 169 032 -237 981 -320 011 -2 395 296 0 1 824 736 739 646 -579 2 563 804 0 168 507

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-2 844 736,34 -2 051 646,28 -161 421,00 -5 057 803,62

-1 020 000 -1 312 000 -162 000 -2 494 000

200

Ordinær undervisning

42 047 492,71

42 216 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

1 537 895,57 624 823,36 37 745,39 2 200 464,32

2 338 000 184 000 42 000 2 564 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-71 262,81 -71 262,81

-42 000 -42 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

2 129 201,51

2 522 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

98 427,50 25 200,63 123 628,13

0 70 000 0 70 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-96 260,68 -125 263,74 -221 524,42

-70 000 0 -70 000

235

Kursvirksomhet

-97 896,29

0

0 -28 428 -25 201 -53 628 0 26 261 125 264 151 524 0 97 896

44 078 797,93

44 738 000

659 202

Nettoutgift Risør videregående skole

800 104 -440 823 4 255 363 536 0 29 263 29 263 0 392 798

Forbruk i%

99 140 123 105 279 156 100 203 100

66 340 90 86 170 170 84

141 177 138 316

99


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

25

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 266 Dahlske videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

94 103 691,50 16 936 204,89 2 334 111,72 339 206,50 113 713 214,61

88 570 000 16 507 000 2 184 000 0 107 261 000

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-6 838 504,88 -4 937 483,02 -321 589,00 -12 097 576,90

-4 670 000 -3 523 000 -322 000 -8 515 000

200

Ordinær undervisning

101 615 637,71

98 746 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

3 757 753,43 138 165,15 17 920,19 3 913 838,77

4 632 000 19 000 0 4 651 000

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 029,00 -61 019,98 -55 219,00 -117 267,98

0 -105 000 -55 000 -160 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

3 796 570,79

4 491 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

820 285,96 47 283,40 867 569,36

844 000 87 000 16 000 947 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-7 904,13 -7 904,13

-16 000 -16 000

212

Oppfølgningstjeneste

859 665,23

931 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

3 275 197,01 134 384,26 31 605,10 3 441 186,37

3 208 000 249 000 18 000 3 475 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-367,94 -49 883,35 -50 251,29

0 -48 000 -48 000

231

Voksenopplæring

3 390 935,08

3 427 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

467 856,41 21 996,54 9 641,20 499 494,15

811 000 5 000 4 000 820 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-71 800,00 -536 530,11 -608 330,11

0 -842 000 -842 000

Avvik -5 533 692 -429 205 -150 112 -339 207 -6 452 215 0 2 168 505 1 414 483 -411 3 582 577 0 -2 869 638 874 247 -119 165 -17 920 737 161 0 1 029 -43 980 219 -42 732 0 694 429

Forbruk i%

106 103 107 106 146 140 100 142 103

81 727 84 58 100 73 85

23 714 39 717 16 000 79 431 0 -8 096 -8 096 0 71 335

97 54 0 92

-67 197 114 616 -13 605 33 814 0 368 1 883 2 251 0 36 065

102 54 176 99

343 144 -16 997 -5 641 320 506 0 71 800 -305 470 -233 670 0

58 440 241 61

49 49 92

104 105 99

64 72


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

26

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 235

Kursvirksomhet

Nettoutgift Dahlske videregående

15.02.17

Regnskap -108 835,96

Budsjett -22 000

Avvik 86 836

Forbruk i% 495

109 553 972,85

107 573 000

-1 980 973

102


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

27

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 268 Arendal videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

71 813 882,96 11 440 819,91 1 933 221,32 373 814,13 85 561 738,32

70 047 000 10 040 000 3 201 000 0 83 288 000

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 754 628,97 -5 083 035,65 -489 526,00 -7 327 190,62

-986 000 -2 865 000 -489 000 -4 340 000

200

Ordinær undervisning

78 234 547,70

78 948 000

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

4 815 328,06 17 537,00 278,00 129 252,06 4 962 395,12

2 237 000 227 000 8 000 0 2 472 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-236 587,72 -236 587,72

-8 000 -8 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

4 725 807,40

2 464 000

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

579 579,46 30 544,70 610 124,16

435 000 29 000 464 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-55 901,85 -55 901,85

0 0

221

Teoriopplæring lærlinger

554 222,31

464 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

3 573 161,06 45 832,80 200,00 3 619 193,86

3 927 000 229 000 10 000 4 166 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-24 526,73 -24 526,73

-22 000 -22 000

231

Voksenopplæring

3 594 667,13

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

3 4 6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

294

Privatister

-1 766 883 -1 400 820 1 267 779 -373 814 -2 273 738 0 768 629 2 218 036 526 2 987 191 0 713 452 -2 578 328 209 463 7 722 -129 252 -2 490 395 0 228 588 228 588 0 -2 261 807

Forbruk i%

103 114 60 103 178 177 100 169 99

215 8 3 201 2957 2957 192

-144 579 -1 545 -146 124 0 55 902 55 902 0 -90 222

133 105 131

91 20 2 87

4 144 000

353 839 183 167 9 800 546 806 0 2 527 2 527 0 549 333

4 069 238,13 977 469,89

4 152 000 467 000

82 762 -510 470

110 000,00 189 284,32 5 345 992,34

0 109 000 4 728 000

-3 194 955,00 -189 286,81 -3 384 241,81

-2 400 000 -109 000 -2 509 000

1 961 750,53

2 219 000

-110 000 -80 284 -617 992 0 794 955 80 287 875 242 0 257 249

119

111 111 87

98 209 174 113 133 174 135 88


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

28

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET

15.02.17

Regnskap

Nettoutgift Arendal videregående skole

89 070 995,07

Budsjett

88 239 000

Avvik

-831 995

Forbruk i%

101


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

29

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 270 Setesdal vidaregåande skule Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

38 576 571,82 9 944 987,24

34 497 000 7 079 000

-4 079 572 -2 865 987

112 140

1 521 692,39 241 608,00 50 284 859,45

551 000 1 711 000 0 43 838 000

551 000 189 308 -241 608 -6 446 859 0 1 143 716 4 192 442 724 5 336 882 0 -1 109 978

0 89

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 673 715,83 -5 401 441,89 -293 724,00 -7 368 881,72

-530 000 -1 209 000 -293 000 -2 032 000

200

Ordinær undervisning

42 915 977,73

41 806 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

893 318,84 430 882,21 98 525,20 1 422 726,25

945 000 521 000 102 000 1 568 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-1 072 725,00 -106 631,28 -1 179 356,28

-890 000 -108 000 -998 000

203

Botilbud

243 369,97

570 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

3 847 817,07 116 052,51 12 159,37 3 976 028,95

3 825 000 71 000 145 000 4 041 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-108 215,00 -108 215,00

-37 000 -37 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

3 867 813,95

4 004 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

306 683,47 15 001,40 321 684,87

298 000 60 000 15 000 373 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

212

Oppfølgningstjeneste

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

-

75 000 45 000 120 000

231

Voksenopplæring

-

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer

321 684,87

1 214 237,66 548 788,93 65 345,96

51 681 90 118 3 475 145 274 0 182 725 -1 369 181 356 0 326 630

115 316 447 100 363 103

95 83 97 91 121 99 118 43

-22 817 -45 053 132 841 64 971 0 71 215 71 215 0 136 186

101 163 8 98

-8 683 44 999 15 000 51 315 0 -15 000 -15 000 0 36 315

103 25 0 86

0 0 0

120 000

75 000 45 000 120 000 0 120 000

0

1 504 000 224 000 16 000

289 762 -324 789 -49 346

81 245 408

-15 000 -15 000 358 000

292 292 97

0 0 90


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

30

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 5

Finansutgifter Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

290

Fengselundervisning

Nettoutgift Setesdal vidaregåande

15.02.17

Regnskap 1 962,00 1 830 334,55

Budsjett

-34 000,00 -1 660 617,46 -135 716,70 -1 830 334,16

0 -1 608 000 -136 000 -1 744 000

0,39

0

Avvik -1 962 -86 335 0 34 000 52 617 -283 86 334 0 0

47 348 846,91

46 858 000

-490 847

0 1 744 000

Forbruk i%

105 103 100 105

101


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

31

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 271 Tvedestrand og Åmli videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

55 251 512,68 13 627 833,61 1 926 188,84 376 423,98 71 181 959,11

56 265 000 11 908 000 2 643 000 0 70 816 000

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-3 260 370,57 -4 586 593,32 -389 303,00 -8 236 266,89

-2 740 000 -5 738 000 -388 000 -8 866 000

200

Ordinær undervisning

62 945 692,22

61 950 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

2 267 502,56 1 216 320,98 190 533,67 3 674 357,21

2 623 000 1 067 000 125 000 3 815 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-2 758 488,43 -554 973,81 -3 313 462,24

-2 102 000 -313 000 -2 415 000

203

Botilbud

360 894,97

1 400 000

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

14 157 007,89 1 028 628,28 64 160,18 67,00 15 249 863,35

14 366 000 359 000 76 000 0 14 801 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-7 928,00 -369 775,87 -377 703,87

-10 000 -36 000 -46 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

14 872 159,48

14 755 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

686 035,62 8 821,53 1 266,13 696 123,28

803 000 30 000 8 000 841 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-20 607,00 -1 711,57 -22 318,57

0 -8 000 -8 000

212

Oppfølgningstjeneste

673 804,71

833 000

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

51 443,00 1 340,65 52 783,65

101 000 2 000 103 000

231

Voksenopplæring

52 783,65

78 905 335,03

Nettoutgift Tvedestrand og Åmli

Avvik 1 013 487 -1 719 834 716 811 -376 424 -365 959 0 520 371 -1 151 407 1 303 -629 733 0 -995 692 355 497 -149 321 -65 534 140 643 0 656 488 241 974 898 462 0 1 039 105 208 992 -669 628 11 840 -67 -448 863 0 -2 072 333 776 331 704 0 -117 159 116 964 21 178 6 734 144 877 0 20 607 -6 288 14 319 0 159 195

Forbruk i%

98 114 73 101 119 80 100 93 102

86 114 152 96 131 177 137 26

99 287 84 103 79 1027 821 101

85 29 16 83 21 279 81

51 67 51

103 000

49 557 659 50 216 0 50 216

79 041 000

135 665

100

51


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

32

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 272 Sam Eyde videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

162 591 068,94 42 537 829,15

165 299 000 38 912 000

2 707 931 -3 625 829

5 000,00 7 186 239,66 2 324 923,72 214 645 061,47

0 10 765 000 7 000 214 983 000

Forbruk i%

98 109

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-12 304 445,48 -17 277 481,91 -42 870,88 -721 658,00 -30 346 456,27

-11 571 000 -16 456 000 -33 000 -721 000 -28 781 000

200

Ordinær undervisning

184 298 605,20

186 202 000

-5 000 3 578 760 -2 317 924 337 939 0 733 445 821 482 9 871 658 1 565 456 0 1 903 395

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

30 565 352,71 1 609 348,37

29 838 000 1 841 000

-727 353 231 652

102 87

4 630 390,00 233 298,61 157 982,86 37 196 372,55

4 571 000 -19 000 0 36 231 000

101 -1228

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-233 296,60 -3 981 996,87 -4 215 293,47

-220 000 -3 953 000 -4 173 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

32 981 079,08

32 058 000

-59 390 -252 299 -157 983 -965 373 0 13 297 28 997 42 293 0 -923 079

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

1 356 641,49 17 446,47 1 997,08 1 376 085,04

1 407 000 40 000 10 000 1 457 000

96 44 20 94

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-270,21 -36 695,08 -36 965,29

0 -45 000 -45 000

212

Oppfølgningstjeneste

1 339 119,75

1 412 000

50 359 22 554 8 003 80 915 0 270 -8 305 -8 035 0 72 880

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

652 989,87 23 096,00 4 574,80 680 660,67

568 000 35 000 4 000 607 000

115 66 114 112

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-564 000,00 -4 943,07 -568 943,07

-560 000 -14 000 -574 000

221

Teoriopplæring lærlinger

111 717,60

33 000

-84 990 11 904 -575 -73 661 0 4 000 -9 057 -5 057 0 -78 718

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer

4 606 799,84 450 259,29 100 116,54

4 972 000 392 000 90 000

365 200 -58 259 -10 117

3 4 5

67 33213 100 106 105 130 100 105 99

103 106 101 101 103

82 82 95

101 35 99 339

93 115 111


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

33

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

235

Kursvirksomhet

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

290

Fengselundervisning

Nettoutgift Sam Eyde videregående

15.02.17

Regnskap 5 157 175,67

Budsjett 5 454 000

-1 600,00 -150 411,41 -152 011,41

0 -140 000 -140 000

5 005 164,26

5 314 000

168 852,17 64 755,67 8 004,33 241 612,17

313 000 87 000 4 000 404 000

-164 700,00 -4 349,37 -169 049,37

-400 000 -4 000 -404 000

72 562,80

0

3 943 446,05 237 801,51 23 694,41 488 873,73 4 693 815,70

4 017 000 654 000 131 000 0 4 802 000

-4 591 935,41 -101 880,00 -4 693 815,41

-4 700 000 -102 000 -4 802 000

0,29

223 808 248,98

Avvik 296 824 0 1 600 10 411 12 011 0 308 836

Forbruk i% 95

107 109 94

144 148 22 244 -4 004 162 388 0 -235 300 349 -234 951 0 -72 563

54 74 200 60

98 36 18

0

73 554 416 198 107 306 -488 874 108 184 0 -108 065 -120 -108 185 0 0

225 019 000

1 210 751

41 109 42

98 98 100 98

99


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

34

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 330 Tannhelsetjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

340

Tannhelsetjenester

Nettoutgift Tannhelsetjenesten

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

59 493 416,27 20 573 915,53

59 847 000 23 633 000

353 584 3 059 084

99 87

1 407 769,08 2 541 969,41 2 419 643,80 86 436 714,09

2 273 000 3 465 000 0 89 218 000

62 73

-22 743 882,80 -7 470 299,12 -1 100 000,00 -31 314 181,92

-21 272 000 -7 458 000 -1 100 000 -29 830 000

55 122 532,17

59 388 000

865 231 923 031 -2 419 644 2 781 286 0 1 471 883 12 299 0 1 484 182 0 4 265 468

55 122 532,17

59 388 000

4 265 468

97 107 100 100 105 93

93


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

35

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 410 Vegsjefen Overføringer 4 Utgifter

9

195

Finansinntekter Inntekter Utenfor fylkeskommunalt ansvarsområd

15.02.17

Regnskap

Budsjett

3 000 000,00 3 000 000,00

3 000 000 3 000 000

-3 000 000,00 -3 000 000,00

-3 000 000 -3 000 000

-

Forbruk i%

Avvik 0 0 0 0 0 0

0

0

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

173 504 084,72

162 043 000

-11 461 085

307 375,39 43 400 998,18 3 310 026,00 220 522 484,29

0 44 198 000 0 206 241 000

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-36 200,00 -44 709 218,18 -2 188 379,00 -46 933 797,18

0 -39 610 000 -2 188 000 -41 798 000

550

Fylkesveger

173 588 687,11

164 443 000

-307 375 797 002 -3 310 026 -14 281 484 0 36 200 5 099 218 379 5 135 797 0 -9 145 687

173 588 687,11

164 443 000

-9 145 687

1-2 3 4 5

Nettoutgift Vegsjefen

100 100 100 100

107 98 107 113 100 112 106

106


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

36

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

3 533 402,87 2 058 528,40 1 511 315,71 760 000,00 7 863 246,98

3 833 000 3 735 000 975 000 0 8 543 000

-1 711 267,49 -40 000,00 -1 435 581,35 -3 186 848,84

-1 210 000 0 -1 436 000 -2 646 000

4 676 398,14

5 897 000

5 499 427,52 6 870 622,90 2 561 395,87 5 192 982,32 20 124 428,61

5 573 000 12 627 000 2 410 000 0 20 610 000

-8 418 245,09 -5 375 458,80 -13 793 703,89

-7 864 000 -5 355 000 -13 219 000

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

410

Fylkesbibliotektjenester

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

432

Kunst og kunstformidling

6 330 724,72

7 391 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

95 863,51 822 987,51 1 649 350,09 2 568 201,11

63 000 1 004 000 1 627 000 2 694 000

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-13 745,00 -99 031,09 -125 000,00 -237 776,09

-6 000 -197 000 -125 000 -328 000

439

Øvrige kulturaktiviteter

2 330 425,02

13 337 547,88

Nettoutgift Aust-Agder bibliotek og

Avvik 299 597 1 676 472 -536 316 -760 000 679 753 0 501 267 40 000 -419 540 849 0 1 220 602 73 572 5 756 377 -151 396 -5 192 982 485 571 0 554 245 20 459 574 704 0 1 060 275

Forbruk i%

92 55 155 92 141 100 120 79

99 54 106 98 107 100 104 86

152 82 101 95

2 366 000

-32 864 181 012 -22 350 125 799 0 7 745 -97 969 0 -90 224 0 35 575

15 654 000

2 316 452

85

229 50 100 72 98


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

37

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 505 Fylkesrådmannen Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

7 497 118,64 2 037 417,51

7 469 000 2 303 000

-28 119 265 582

35 659,50 355 054,96 182 423,00 10 107 673,61

0 544 000 0 10 316 000

-695 170,96 -30 000,00 -725 170,96

-714 000 -30 000 -744 000

9 382 502,65

9 572 000

-35 660 188 945 -182 423 208 326 0 -18 829 0 -18 829 0 189 497

326,49 4 571,09 118,91 5 016,49

0 0 0 0

-118,91 -118,91

0 0

4 897,58

0

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

010

Fylkesting og fylkesutvalg

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

011

Stortings- og fylkestings valg

4

Overføringer Utgifter

2 014 200,00 2 014 200,00

2 014 000 2 014 000

012

Partistøtte

2 014 200,00

2 014 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

106 659,50 68 758,38 3 481,32 178 899,20

210 000 140 000 20 000 370 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-3 481,32 -3 481,32

-20 000 -20 000

013

Fylkeselevråd

175 417,88

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

3 4

Forbruk i%

100 88 65 98 97 100 97 98

-326 -4 571 -119 -5 016 0 119 119 0 -4 898 -200 -200 0 -200

100 100 100

51 49 17 48

350 000

103 341 71 242 16 519 191 101 0 -16 519 -16 519 0 174 582

220 717,10 47 007,26

272 000 70 000

51 283 22 993

81 67

4 530 700,00 418,64 4 798 843,00

4 532 000 6 000 4 880 000

100 7 98

17 17 50

7

Refusjoner etc. Inntekter

-418,64 -418,64

-6 000 -6 000

020

Kontrollutvalg

4 798 424,36

4 874 000

1 300 5 581 81 157 0 -5 581 -5 581 0 75 576

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste)

34 873 700,35 11 736 358,40

35 082 000 15 925 000

208 300 4 188 642

99 74

135 550,00

139 000

3 450

98

3

7 7 98


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

38

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET

15.02.17

Regnskap 3 652 030,39 9 505 009,53 59 902 648,67

Budsjett 6 716 000 0 57 862 000

4 5

Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 667 934,78 -6 793 845,11 -10 278 760,00 -18 740 539,89

-1 218 000 -5 360 000 -10 280 000 -16 858 000

100

Administrasjon

41 162 108,78

41 004 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

2 376 657,59 43 753,06 43 705,64 2 464 116,29

2 236 000 21 000 35 000 2 292 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-302 547,64 -302 547,64

-300 000 -300 000

110

Tillitsvalgte og verneombud

2 161 568,65

1 992 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

16 676,20 41 162,18 4 081,02 61 919,40

86 000 72 000 2 000 160 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-4 081,02 -4 081,02

-2 000 -2 000

190

Kontaktforum for brukermedvirkning

57 838,38

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 7 9

Avvik 3 063 970 -9 505 010 -2 040 649 0 449 935 1 433 845 -1 240 1 882 540 0 -158 109 -140 658 -22 753 -8 706 -172 116 0 2 548 2 548 0 -169 569

Forbruk i% 54

104 137 127 100 111 100

106 208 125 108 101 101 109

69 324 30 838 -2 081 98 081 0 2 081 2 081 0

19 57 204 39

158 000

100 162

37

53 526,68 102 065,88 9 096,07 24 008,00 188 696,63

103 000 261 000 25 000 0 389 000

52 39 36

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-10 800,00 -9 096,07 -44 816,00 -64 712,07

0 -25 000 -44 000 -69 000

191

Eldrerådet

123 984,56

320 000

49 473 158 934 15 904 -24 008 200 303 0 10 800 -15 904 816 -4 288 0 196 015

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

807 017,46 8 234 171,75

898 000 14 461 000

90 983 6 226 828

90 57

1 634 764,57 2 059 820,81 4 940 476,00 17 676 250,59

500 000 2 612 000 0 18 471 000

327 79

-9 407 203,03 -838 900,00 -10 246 103,03

-9 959 000 -532 000 -10 491 000

-1 134 765 552 179 -4 940 476 794 749 0 -551 797 306 900 -244 897

3 4 5 7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

204 204

49 36 102 94 39

96 94 158 98


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

39

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

193

Informasjonsteknologi

7 430 147,56

7 980 000

0 549 852

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

830 508,29 4 735 635,15

836 000 5 188 000

5 492 452 365

99 91

2 077 600,00 1 639 618,06 32 340,00 9 315 701,50

2 078 000 2 105 000 0 10 207 000

100 78

-205 021,30 -1 990 901,00 -2 195 922,30

-157 000 -1 991 000 -2 148 000

400 465 382 -32 340 891 299 0 48 021 -99 47 922 0 939 221

3 4 5 7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

194

Felles utgifter og inntekter

7 119 779,20

8 059 000

1-2

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

1 236 041,98 1 236 041,98

1 900 000 1 900 000

196

Utgifter til fordeling

1 236 041,98

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 4 5

88

1 900 000

911 856,32 603 875,25

998 000 227 000

86 144 -376 875

91 266

359 230,12 1 847 070,02 3 722 031,71

300 000 2 133 000 0 3 658 000

0 17

-319 054,12 -1 728 622,98 -2 047 677,10

-159 000 -1 729 000 -1 888 000

1 674 354,61

1 770 000

300 000 1 773 770 -1 847 070 -64 032 0 160 054 -377 159 677 0 95 645

197

Folkehelsearbeid

0

Lønn Utgifter

-

897 000 897 000

198

Lønnsavsetninger

-

897 000

4

Overføringer Utgifter

-

3 199 000 3 199 000

199

Tilleggsbevilgninger

-

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter Salgsinntekter Refusjoner etc.

131 100 102

65 65

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

6 7

91

663 958 663 958 0 663 958

7 9

3 4 5

93

897 000 897 000 0 897 000

65

102 201 100 108 95

0 0 0

3 199 000

3 199 000 3 199 000 0 3 199 000

0 0 0

14 210 611,57 5 409 605,37

12 084 000 14 123 000

-2 126 612 8 713 395

118 38

5 052 128,80 1 516 529,64 11 608 841,73 37 797 717,11

5 474 000 8 701 000 0 40 382 000

92 17

-20 115,09 -34 307 390,34

0 -32 947 000

421 871 7 184 470 -11 608 842 2 584 283 0 20 115 1 360 390

94 104


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

40

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET

15.02.17

Regnskap -9 271 227,00 -43 598 732,43

Budsjett -9 273 000 -42 220 000

9

Finansinntekter Inntekter

200

Ordinær undervisning

-5 801 015,32

-1 838 000

3

Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Utgifter

19 435 793,00 19 435 793,00

18 595 000 18 595 000

Avvik -1 773 1 378 732 0 3 963 015

Forbruk i% 100 103 316

-840 793 -840 793 0 -1 497 198 -1 497 198 0 -2 337 991

105 105

100 37 65 81

7

Refusjoner etc. Inntekter

-10 372 802,00 -10 372 802,00

-11 870 000 -11 870 000

201

Elevutveksling

9 062 991,00

6 725 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

201 996,70 30 931,11 3 906,79 236 834,60

202 000 84 000 6 000 292 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-3 906,79 -3 906,79

-6 000 -6 000

204

Elevombud

232 927,81

286 000

3 53 069 2 093 55 165 0 -2 093 -2 093 0 53 072

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

910 742,82 371 119,05

858 000 342 000

-52 743 -29 119

106 109

1 575 125,00 1 856,46 390 000,00 3 248 843,33

3 464 000 81 000 0 4 745 000

1 888 875 79 144 -390 000 1 496 157 0 304 -1 294 143 -147 -1 293 986 0 202 171

45 2

3 4 5

87 87 135

65 65 81

68

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-303,92 -4 289 857,09 -33 853,00 -4 324 014,01

0 -5 584 000 -34 000 -5 618 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

-1 075 170,68

-873 000

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

78 417,98 20 195,52 320 000,00 418 613,50

0 505 000 15 000 0 520 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-20 195,52 -20 195,52

-15 000 -15 000

212

Oppfølgningstjeneste

398 417,98

505 000

0 426 582 -5 196 -320 000 101 387 0 5 196 5 196 0 106 582

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter

11 591 235,99 3 189 947,94

13 218 000 5 768 000

1 626 764 2 578 052

88 55

77 180 708,24 5 782 175,51 5 237 939,00

80 963 000 1 535 000 0

3 782 292 -4 247 176 -5 237 939

95 377

3 4 5

77 100 77 123

16 135 81 135 135 79


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

41

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET Utgifter

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

220

Fagopplæring

0

Lønn Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Utgifter

3

15.02.17

Forbruk i% 101

Regnskap 102 982 006,68

Budsjett 101 484 000

-3 997,89 -4 853 832,31 -3 535 722,00 -3 549 012,00 -11 942 564,20

0 -3 417 000 -1 500 000 -3 550 000 -8 467 000

91 039 442,48

93 017 000

Avvik -1 498 007 0 3 998 1 436 832 2 035 722 -988 3 475 564 0 1 977 558

903 000

903 000

50 250,00 50 250,00

0 903 000

-109

-

142 236 100 141 98

0

7

Refusjoner etc. Inntekter

-433 447,01 -433 447,01

-550 000 -550 000

221

Teoriopplæring lærlinger

-383 197,01

353 000

-50 250 852 750 0 -116 553 -116 553 0 736 197

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

929 772,75 436 116,33

842 000 255 000

-87 773 -181 116

110 171

70 094,00 25 504,58 67,00 1 461 554,66

715 000 29 000 0 1 841 000

10 88

-598 337,85 -598 337,85

-602 000 -602 000

863 216,81

1 239 000

644 906 3 495 -67 379 445 0 -3 662 -3 662 0 375 783

3 4 5 7

Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

4

Overføringer Utgifter

-

40 000 40 000

299

Andre utdanningstiltak

-

40 000

4

Overføringer Utgifter

500 000,00 500 000,00

500 000 500 000

340

Tannhelsetjenester

500 000,00

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 4 5 6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

40 000 40 000 0 40 000

6 79 79

79 99 99 70

0 0 0

500 000

0 0 0 0

100 100 100

7 500 121,80 1 368 334,41

7 255 000 672 000

-245 122 -696 334

103 204

7 000,00 3 971 780,30 13 784 860,00 26 632 096,51

0 18 404 000 0 26 331 000

-7 026,49 -1 279 962,17 -1 700 000,00 -15 295 860,00 -18 282 848,66

0 -1 857 000 -1 000 000 -15 115 000 -17 972 000

-7 000 14 432 220 -13 784 860 -301 097 0 7 026 -577 038 700 000 180 860 310 849

22 101 69 170 101 102


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

42

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET

15.02.17

Regnskap 420

Kulturvern

3 4

Budsjett

Avvik

0 9 752

Forbruk i%

8 349 247,85

8 359 000

Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

4 565 000,00 12 928 184,00 17 493 184,00

4 565 000 13 054 000 17 619 000

421

Museer og samlinger

17 493 184,00

17 619 000

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

894 964,93 353 894,63 55 307 010,51 33 595 720,00 90 151 590,07

885 000 589 000 87 553 000 0 89 027 000

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-4 645 036,51 -38 421 000,00 -38 698 730,00 -81 764 766,51

-4 605 000 -37 800 000 -38 225 000 -80 630 000

431

Idrett og friluftsliv

8 386 823,56

8 397 000

1-2 4

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

1 705,40 10 802 100,60 10 803 806,00

30 000 10 762 000 10 792 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-100,60 -100,60

0 0

432

Kunst og kunstformidling

10 803 705,40

10 792 000

1-2 4 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

5 000,00 4 696 000,00 8 765 858,00 13 466 858,00

15 000 13 460 000 0 13 475 000

8 9

Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-2 247 164,00 -8 614 694,00 -10 861 858,00

-2 247 000 -8 488 000 -10 735 000

439

Øvrige kulturaktiviteter

2 605 000,00

2 740 000

10 000 8 764 000 -8 765 858 8 142 0 164 126 694 126 858 0 135 000

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

966 820,22 2 605 221,22

980 000 4 377 000

13 180 1 771 779

99 60

165 296 868,98 14 142 327,66 1 818 184,83 184 829 422,91

165 588 000 15 538 000 0 186 483 000

100 91

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-2 779 328,81 -19 117 856,66 -2 670 272,00 -24 567 457,47

-2 742 000 -18 724 000 -2 671 000 -24 137 000

291 131 1 395 672 -1 818 185 1 653 577 0 37 329 393 857 -728 430 457 0

3 4 5 6 7 9

100

0 125 816 125 816 0 125 816

100 99 99

-9 965 235 105 32 245 989 -33 595 720 -1 124 590 0 40 037 621 000 473 730 1 134 767 0 10 176

101 60 63

28 295 -40 101 -11 806 0 101 101 0 -11 705

99

101 101 102 101 101 100

6 100 100

100

33 35 100 100 101 101 95

99 101 102 100 102


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

43

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET

15.02.17

Regnskap 160 261 965,44

Budsjett 162 346 000

Avvik 2 084 035

Forbruk i% 99

500

Kollektivtransport

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

766 730,23 55 943,87

767 000 53 000

270 -2 944

100 106

9 283 002,18 1 011 803,99 1 740 235,00 12 857 715,27

10 787 000 480 000 0 12 087 000

86 211

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Inntekter

-1 011 803,99 -4 500 000,00 -5 511 803,99

-4 980 000 0 -4 980 000

1 503 998 -531 804 -1 740 235 -770 715 0 -3 968 196 4 500 000 531 804 0

7 345 911,28

7 107 000

-238 911

103

1 566 608,71 216 512,94

1 569 000 2 583 000

2 391 2 366 487

100 8

18 042,00 1 093 633,73 2 485 355,00 5 380 152,38

0 1 359 000 0 5 511 000

-223 419,39 -2 398 470,00 -2 621 889,39

-178 000 -2 398 000 -2 576 000

2 758 262,99

2 935 000

-18 042 265 366 -2 485 355 130 848 0 45 419 470 45 889 0 176 737

3 4 5 7 8

501 0 1-2 3 4 5

Transporttjenesten for funksjonshemmede Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

106 20 111

80 98

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

550

Fylkesveger

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

8 568 447,69 10 576 683,25

8 730 000 27 454 000

161 552 16 877 317

25 450,00 24 183 319,68 57 115 415,44 100 469 316,06

0 27 615 000 3 463 000 67 262 000

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-3 802,40 -33 907 849,94 -4 652 000,00 -52 138 704,00 -90 702 356,34

0 -27 023 000 0 -30 251 000 -57 274 000

Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv

-25 450 3 431 680 -53 652 415 -33 207 316 0 3 802 6 884 850 4 652 000 21 887 704 33 428 356 0

9 766 959,72

9 988 000

221 040

98

1-2 4 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

374 548,07 44 466 461,66 38 156 890,00 82 997 899,73

190 000 81 145 000 0 81 335 000

197 55

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter

-204 390,02 -70 123 000,00 -35 500 157,67

0 -69 971 000 -34 259 000

-184 548 36 678 538 -38 156 890 -1 662 900 0 204 390 152 000 1 241 158

3 4 5 6 7 8 9

600

126 100 102 94

98 39 88 1649 149 125 172 158

102 100 104


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

44

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET Inntekter

601

Finansieringsbistand overfor næringslivet

Nettoutgift Fylkesrådmannen

15.02.17

Forbruk i% 102

Regnskap -105 827 547,69

Budsjett -104 230 000

Avvik 1 597 548 0

-22 829 647,96

-22 895 000

-65 352

100

377 120 291,54

391 431 000

14 310 708

96


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

45

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 510 Internservice Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

10 492 336,41 16 187 255,05 1 440 261,21 209,42 28 120 062,09

11 052 000 16 116 000 1 269 000 0 28 437 000

-24 298 339,35 -2 238 633,58 -26 536 972,93

-11 748 000 -2 132 000 -13 880 000

1 583 089,16

14 557 000

559 664 -71 255 -171 261 -209 316 938 0 12 550 339 106 634 12 656 973 0 12 973 911

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

101

Interne servicefunksjoner

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

392 364,20 12 257 646,82 12 650 011,02

0 0 0

196

Utgifter til fordeling

12 650 011,02

0

-392 364 -12 257 647 -12 650 011 0 -12 650 011

14 233 100,18

14 557 000

323 900

Nettoutgift Internservice

Forbruk i%

95 100 113 99 207 105 191 11

98


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

46

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 512 Bygge- og eiendomstjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

4 215 645,37 571 870,21 84 929,13 4 872 444,71

4 239 000 661 000 115 000 5 015 000

23 355 89 130 30 071 142 555 0 516 -37 151 -36 634 0 105 921

99 87 74 97

53 53

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-516,41 -377 849,13 -378 365,54

0 -415 000 -415 000

100

Administrasjon

4 494 079,17

4 600 000

1-2 4 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 974 472,27 992 007,11 3 500 000,00 8 466 479,38

7 475 000 1 869 000 0 9 344 000

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-992 007,11 -3 075 204,00 -4 067 211,11

-1 869 000 -3 075 000 -4 944 000

192

Vedlikehold

4 399 268,27

4 400 000

3 500 528 876 993 -3 500 000 877 521 0 -876 993 204 -876 789 0 732

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

243 672,57 195 500,31

122 000 120 000

-121 673 -75 500

58 980,00 13 708,73 511 861,61

0 0 242 000

-58 980 -13 709 -269 862 0 -1 590 261 943 260 353 0 -9 508

3 4 6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-2 223 410,00 -261 943,34 -2 485 353,34

-2 225 000 0 -2 225 000

194

Felles utgifter og inntekter

-1 973 491,73

-1 983 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

4,40 13 806,40 2 542,50 16 353,30

0 0 0 0

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-0,40 -2 542,50 -2 542,90

0 0 0

200

Ordinær undervisning

13 810,40

0

9

Finansinntekter Inntekter

-306 000,00 -306 000,00

-306 000 -306 000

923

Disposisjonsfond

-306 000,00

Nettoutgift Bygge- og

6 627 666,11

91 91 98

91 53 100 82 100

200 163

212 100 112 100

-4 -13 806 -2 543 -16 353 0 0 2 543 2 543 0 -13 810

-306 000

0 0 0 0

100 100 100

6 711 000

83 334

99


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

47

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 513 Fylkeskassa Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

101

Interne servicefunksjoner

Nettoutgift Fylkeskassa

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

8 233 394,34 1 614 834,37 327 522,03 10 175 750,74

7 890 000 2 640 000 0 10 530 000

-1 393 839,30 -785 902,53 -2 179 741,83

-1 380 000 -856 000 -2 236 000

7 996 008,91

8 294 000

-343 394 1 025 166 -327 522 354 249 0 13 839 -70 097 -56 258 0 297 991

7 996 008,91

8 294 000

297 991

Forbruk i%

104 61 97 101 92 97 96

96


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

48

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 514 PP-tjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

211

PP-tjeneste

Nettoutgift PP-tjenesten

15.02.17

Regnskap

Budsjett

Avvik

7 918 044,74 759 073,47

8 061 000 815 000

142 955 55 927

94 129,97 402,00 8 771 650,18

0 37 000 0 8 913 000

-5 933,97 -453 580,97 -97 059,48 -556 574,42

0 -328 000 -97 000 -425 000

8 215 075,76

8 488 000

0 -57 130 -402 141 350 0 5 934 125 581 59 131 574 0 272 924

8 215 075,76

8 488 000

272 924

Forbruk i%

98 93 254 98 138 100 131 97

97


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

49

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET 900 Felles inntekter/utgifter Finansutgifter 5 Utgifter

15.02.17

Regnskap

Budsjett

27 995,22 27 995,22

30 000 30 000

Forbruk i%

Avvik 2 005 2 005 0 2 005

93 93

100

Administrasjon

27 995,22

30 000

5

Finansutgifter Utgifter

18 337,96 18 337,96

20 000 20 000

9

Finansinntekter Inntekter

-850 000,00 -850 000,00

-850 000 -850 000

101

Interne servicefunksjoner

-831 662,04

-830 000

5

Finansutgifter Utgifter

159 680,79 159 680,79

200 000 200 000

192

Vedlikehold

159 680,79

200 000

4 5

Overføringer Finansutgifter Utgifter

-39 000,00 561 238,89 522 238,89

0 540 000 540 000

194

Felles utgifter og inntekter

522 238,89

540 000

5

Finansutgifter Utgifter

199 002,23 199 002,23

200 000 200 000

100 100

Utenfor fylkeskommunalt ansvarsområd

998 998 0

199 002,23

200 000

998

100

-7 977 369 -7 977 369 0 0 0 0 -7 977 369

118 118

195 5

Finansutgifter Utgifter

52 498 369,26 52 498 369,26

44 521 000 44 521 000

9

Finansinntekter Inntekter

-5 986 000,00 -5 986 000,00

-5 986 000 -5 986 000

200

Ordinær undervisning

46 512 369,26

38 535 000

5

Finansutgifter Utgifter

10 671,41 10 671,41

180 000 180 000

203

Botilbud

10 671,41

180 000

5

Finansutgifter Utgifter

71 249,97 71 249,97

20 000 20 000

9

Finansinntekter Inntekter

-128 000,00 -128 000,00

-128 000 -128 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

-56 750,03

-108 000

5

Finansutgifter Utgifter

177 224,83 177 224,83

175 000 175 000

235

Kursvirksomhet

177 224,83

175 000

1 662 1 662 0 0 0 0 1 662 40 319 40 319 0 40 319 39 000 -21 239 17 761 0 17 761

169 329 169 329 0 169 329

93

92 92 100 100 100

80 80 80

104 97 97

100 100 121

6 6 6

-51 250 -51 250 0 0 0 0 -51 250

356 356

-2 225 -2 225 0 -2 225

101 101

100 100 53

101


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

50

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET

15.02.17

Regnskap 5

Finansutgifter Utgifter

9

Finansinntekter Inntekter

292

Grunnskoleundervisning

5

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

800 403,40 800 403,40

0 0

-668 000,00 -668 000,00

-668 000 -668 000

132 403,40

-668 000

Finansutgifter Utgifter

12 740 526,18 12 740 526,18

8 066 000 8 066 000

9

Finansinntekter Inntekter

-1 471 000,00 -1 471 000,00

-1 471 000 -1 471 000

340

Tannhelsetjenester

11 269 526,18

6 595 000

5

Finansutgifter Utgifter

689 872,56 689 872,56

20 000 20 000

9

Finansinntekter Inntekter

-254 000,00 -254 000,00

-254 000 -254 000

410

Fylkesbibliotektjenester

435 872,56

-234 000

5

Finansutgifter Utgifter

683 000,00 683 000,00

0 0

9

Finansinntekter Inntekter

-595 000,00 -595 000,00

-595 000 -595 000

432

Kunst og kunstformidling

88 000,00

-595 000

5

Finansutgifter Utgifter

35 000,00 35 000,00

0 0

9

Finansinntekter Inntekter

-94 000,00 -94 000,00

-94 000 -94 000

439

Øvrige kulturaktiviteter

-59 000,00

-94 000

5

Finansutgifter Utgifter

1 790 683,13 1 790 683,13

1 800 000 1 800 000

500

Kollektivtransport

1 790 683,13

1 800 000

5

Finansutgifter Utgifter

77 383 638,10 77 383 638,10

73 505 000 73 505 000

550

Fylkesveger

77 383 638,10

73 505 000

5

Finansutgifter Utgifter

34 695,89 34 695,89

35 000 35 000

99 99

Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv

304 304 0

34 695,89

35 000

304

99

600

-800 403 -800 403 0 0 0 0 -800 403 -4 674 526 -4 674 526 0 0 0 0 -4 674 526 -669 873 -669 873 0 0 0 0 -669 873 -683 000 -683 000 0 0 0 0 -683 000 -35 000 -35 000 0 0 0 0 -35 000 9 317 9 317 0 9 317 -3 878 638 -3 878 638 0 -3 878 638

100 100 -20

158 158 100 100 171

3449 3449 100 100 -186

100 100 -15

100 100 63

99 99 99

105 105 105


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

51

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET

15.02.17

Forbruk i%

Regnskap

Budsjett

Avvik 2 650 153 2 650 153 0 2 650 153

100 100

1 712 445 1 712 445 0 1 712 445

100 100

-8 358 -8 358 0 -8 358

100 100

-6 208 284 -6 208 284 0 8 452 926 8 452 926 0 2 244 643

121 121

8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-605 250 153,00 -605 250 153,00

-602 600 000 -602 600 000

900

Skatter

-605 250 153,00

-602 600 000

8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-880 412 445,00 -880 412 445,00

-878 700 000 -878 700 000

901

Rammetilskudd

-880 412 445,00

-878 700 000

8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-7 291 642,00 -7 291 642,00

-7 300 000 -7 300 000

902

Øvrige generelle statstilskudd

-7 291 642,00

-7 300 000

5

Finansutgifter Utgifter

36 251 283,60 36 251 283,60

30 043 000 30 043 000

9

Finansinntekter Inntekter

-17 952 926,19 -17 952 926,19

-9 500 000 -9 500 000

910

Renter m.v.

18 298 357,41

20 543 000

5

Finansutgifter Utgifter

39 919 996,00 39 919 996,00

39 920 000 39 920 000

911

Avdrag

39 919 996,00

39 920 000

5

Finansutgifter Utgifter

70 820 367,20 70 820 367,20

70 820 000 70 820 000

9

Finansinntekter Inntekter

-24 128 016,00 -24 128 016,00

-24 128 000 -24 128 000

923

Disposisjonsfond

46 692 351,20

46 692 000

9

Finansinntekter Inntekter

-64 203 935,32 -64 203 935,32

-55 700 000 -55 700 000

930

Avskrivninger

-64 203 935,32

-55 700 000

5

Finansutgifter Utgifter

1 761 767,00 1 761 767,00

1 762 000 1 762 000

9

Finansinntekter Inntekter

-5 328 960,00 -5 328 960,00

-5 329 000 -5 329 000

940

Øvrig økonomiforvaltning

-3 567 193,00

-3 567 000

0

Lønn Utgifter

-1 865 153,00 -1 865 153,00

-1 865 000 -1 865 000

941

Premieavvik

-1 865 153,00

9

Finansinntekter

-36 252 198,20

4 4 0 4

100

100

100

189 189 89

100 100 100

-367 -367 0 16 16 0 -351

100 100

8 503 935 8 503 935 0 8 503 935

115 115

233 233 0 -40 -40 0 193

100 100

100 100

-1 865 000

153 153 0 153

-36 252 000

198

100

100 100 100

115

100 100 100

100


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

52

REGNSKAP 2016

DRIFTSREGNSKAPET Budsjett -36 252 000

-36 252 198,20

-36 252 000

198

5

Finansutgifter Utgifter

12 420 606,76 12 420 606,76

0 0

Årets udisponerte/uinndekkede resultat

-12 420 607 -12 420 607 0

951

12 420 606,76

0

-12 420 607

Dekning/disponering av tidl. års resultat

Nettoutgift Felles inntekter/utgifter

-1 343 714 818,33

Avvik

Forbruk i% 198 100 0

Regnskap -36 252 198,20

Inntekter

950

15.02.17

-1 359 563 000 -15 848 182

100

99


53

INVESTERINGSREGNSKAP


54 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.17 Regnskap 1-2 4

266 Dahlske videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i %

498 869 139 356 638 225

499 000 140 000 639 000

131 644 775

100 100 100

-4 000 -4 000

-4 000 -4 000

0 0

100 100

634 225

635 000

775

100

6

Salgsinntekter Inntekter

200

Ordinær undervisning

7

Refusjoner etc. Inntekter

-139 356 -139 356

-140 000 -140 000

-644 -644

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-139 356

-140 000

-644

100

494 869

495 000

131

100

328 542 82 135 410 677

329 000 82 000 411 000

458 -135 323

100 100 100

Nettoutgift Dahlske videregående skole

1-2 4

270 Setesdal vidaregåande skule Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

200

Ordinær undervisning

410 677

411 000

323

100

7

Refusjoner etc. Inntekter

-82 135 -82 135

-82 000 -82 000

135 135

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-82 135

-82 000

135

100

328 542

329 000

458

100

1 126 500 249 625 1 376 125

1 127 000 250 000 1 377 000

500 375 875

100 100 100

-287 000 -287 000

-287 000 -287 000

0 0

100 100

1 089 125

1 090 000

875

100

Nettoutgift Setesdal vidaregåande skule

1-2 4

271 Tvedestrand og Åmli videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6

Salgsinntekter Inntekter

200

Ordinær undervisning

7

Refusjoner etc. Inntekter

-249 625 -249 625

-250 000 -250 000

-375 -375

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-249 625

-250 000

-375

100

839 500

840 000

500

100

2 349 500 587 375 2 936 875

2 350 000 588 000 2 938 000

500 625 1 125

100 100 100

-67 500 -67 500

-68 000 -68 000

-500 -500

99 99

2 869 375

2 870 000

625

100

Nettoutgift Tvedestrand og Åmli videregående skole

1-2 4

272 Sam Eyde videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6

Salgsinntekter Inntekter

200

Ordinær undervisning

7

Refusjoner etc. Inntekter

-587 375 -587 375

-588 000 -588 000

-625 -625

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-587 375

-588 000

-625

100


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

55

REGNSKAP 2016

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.17 Regnskap Nettoutgift Sam Eyde videregående skole

1-2 4

330 Tannhelsetjenesten Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i %

2 282 000

2 282 000

0

100

1 366 744 259 596 1 626 340

1 366 000 259 000 1 625 000

-744 -596 -1 340

100 100 100

1 626 340

1 625 000

-1 340

100

340

Tannhelsetjenester

7

Refusjoner etc. Inntekter

-259 596 -259 596

-259 000 -259 000

596 596

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-259 596

-259 000

596

100

1 366 744

1 366 000

-744

100

144 720 084 29 106 695 173 826 779

70 400 000 17 600 000 88 000 000

-74 320 084 -11 506 695 -85 826 779

206 165 198

-6 253 171 -76 887 781 -1 635 556 -84 776 508

0 0 0 0

6 253 171 76 887 781 1 635 556 84 776 508

89 050 271

88 000 000

-1 050 271

101

Nettoutgift Tannhelsetjenesten

1-2 4

410 Vegsjefen Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

550

Fylkesveger

7

Refusjoner etc. Inntekter

-32 106 695 -32 106 695

-17 600 000 -17 600 000

14 506 695 14 506 695

182 182

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-32 106 695

-17 600 000

14 506 695

182

56 943 576

70 400 000

13 456 424

81

100 000 100 000

100 000 100 000

0 0

100 100

100 000

100 000

0

100

Nettoutgift Vegsjefen

5

505 Fylkesrådmannen Finansutgifter Utgifter

100

Administrasjon

1-2

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

33 197 775 33 197 775

0 0

-33 197 775 -33 197 775

194

Felles utgifter og inntekter

33 197 775

0

-33 197 775

33 297 775

100 000

-33 197 775

33 298

633 251 114 306 867 25 361 196 140 301 314

0 129 509 000 32 275 000 161 784 000

-633 251 15 202 133 6 913 804 21 482 686

88 79 87

-571 482 -1 541 915 -2 113 397

0 -2 209 000 -2 209 000

571 482 -667 085 -95 603

70 96

Nettoutgift Fylkesrådmannen

0 1-2 4

512 Bygge- og eiendomstjenesten Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

200

Ordinær undervisning

138 187 917

159 575 000

21 387 083

87

7

Refusjoner etc. Inntekter

-25 361 196 -25 361 196

-32 275 000 -32 275 000

-6 913 804 -6 913 804

79 79

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-25 361 196

-32 275 000

-6 913 804

79


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

56

REGNSKAP 2016

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.17 Regnskap Nettoutgift Bygge- og eiendomstjenesten

9

900 Felles inntekter/utgifter Finansinntekter Inntekter

Budsjett

Avvik

Forbruk i %

112 826 721

127 300 000

14 473 279

89

-100 000 -100 000

-100 000 -100 000

0 0

100 100

-100 000

-100 000

0

100

100

Administrasjon

9

Finansinntekter Inntekter

-6 644 911 -6 644 911

-11 846 000 -11 846 000

-5 201 089 -5 201 089

56 56

200

Ordinær undervisning

-6 644 911

-11 846 000

-5 201 089

56

9

Finansinntekter Inntekter

-1 366 744 -1 366 744

-1 366 000 -1 366 000

744 744

100 100

340

Tannhelsetjenester

-1 366 744

-1 366 000

744

100

5

Finansutgifter Utgifter

9 850 594 9 850 594

0 0

-9 850 594 -9 850 594

9

Finansinntekter Inntekter

-65 422 070 -65 422 070

-60 000 000 -60 000 000

5 422 070 5 422 070

109 109

550

Fylkesveger

-55 571 476

-60 000 000

-4 428 524

93

5

Finansutgifter Utgifter

30 933 260 30 933 260

9 560 000 9 560 000

-21 373 260 -21 373 260

324 324

9

Finansinntekter Inntekter

-30 933 260 -30 933 260

-9 560 000 -9 560 000

21 373 260 21 373 260

324 324

911

Avdrag

0

0

0

5

Finansutgifter Utgifter

34 300 000 34 300 000

34 300 000 34 300 000

0 0

100 100

9

Finansinntekter Inntekter

-178 996 596 -178 996 596

-182 098 000 -182 098 000

-3 101 404 -3 101 404

98 98

912

Bruk av lån

-144 696 596

-147 798 000

-3 101 404

98

1-2 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Finansutgifter Utgifter

0 1 761 767 1 761 767

17 998 000 1 762 000 19 760 000

17 998 000 233 17 998 233

100 9

9

Finansinntekter Inntekter

-1 761 767 -1 761 767

-1 762 000 -1 762 000

-233 -233

100 100

940

Øvrig økonomiforvaltning

0

17 998 000

17 998 000

-

-208 379 726

-203 112 000

5 267 726

103

0

0

Nettoutgift Felles inntekter/utgifter Sum virksomheten


57

BALANSEREGNSKAP


58 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016

Spesifisert balanse 15.02.17 Kontonummer

Kontonavn

21000201 Arendal vgs. avd. Tyholmen 21000202 Dahlske videregående sk. 21000203 Setesdal vgs. avd. Hornnes 21000204 Møglestu videregående sk. 21000205 Tvedestrand vgs. 21000206 Risør videregående skole 21000208 Sam Eyde vgs. 21000209 Tvedestrand vgs., avd. Holt 21000214 Setesdal vgs. avd. Valle 21000217 Åmli vidaregåande skule 21000220 Sam Eyde vgs - kasse utsalgssteder 21000222 SMI-skolen, Sykehusveien 4 21000223 SMI-skolen, avd. Furukollen 21000301 Kasse-Birkenes tannklinikk 21000303 Bykle tannklinikk 21000304 Evje tannklinikk 21000309 Lillesand tannklinikk 21000314 Valle tannklinikk 21000315 Vegårshei tannklinikk 21000316 Maxis tannklinikk 21000317 Åmli tannklinikk 21020007 Sp. Sør Særvilkår 3075.12.42448 21020008 Sp. Sør Særvilkår sparekto.31 dg. 3000.31.55079 21020101 Nordea drift 6318.05.49015 21020200 DNB 7058.06.57662 21020301 Sp. Sør Drift 3000 30 39001 21020302 Sp. Sør Remittering 3000 30 38978 21020305 Sp. Sør OCR Priv Web 3000 30 39095 21020306 Sp. Sør Reg.Forsk.fond 3000 30 39125 21020307 Sp. Sør Kortløsn. kantina 3000 30 39117 21020308 Sp. Sør OCR/avtalegiro 3000 30 39036 21020309 Sp. Sør Rentekto 3000.30.39028 21020310 Sp. Sør Spillem.idrettsanl. 3000 30 38994 21020311 Sp. Sør Spillem.kulturbygg 3000 30 39141 21020320 Sp. Sør Kulturelle skolesekken 3000 30 39044 21020321 Sp. Sør Riksantikvaren 3000 30 39133 21020322 Sp. Sør Landslinjer 3000.30.39052 21020323 Sp. Sør Verdikort Arendal vgs 3000.30.39060 21020324 Sp. Sør Kantina Dahlske vgs 3000 30 39400 21020340 Sp. Sør Verdikort Sam Eyde vgs. 3000 30 39176 21020341 Sp. Sør Bankkort Sam Eyde vgs. 3000 30 39397 21020342 Sp. Sør Sam Eyde vgs. iZettle 2801.42.95730 21020350 Sp. Sør Avslutn.kto Setesdal VF 3000.32.15802 21098301 Spareb.Sør sk.trekk 3000 30 39087 Sum Kasse, postgiro, bankinnskudd 21310004 21310101 21310202 21310760 21310764 21310800 21314100 21331800 21350500 21350800 21350802

Kunder (59) NAV Forventet ref syke-/fødselsp. Kunder (59) NAV Forventet ref feriep av syke-/fødselsp. Ref.mva 2004 ordning Statens vegvesen - mellomr. fylkesveg Hj.kto fordr/gjeld SVV Kunder (10) Stats- og Trygdeforvaltningen Inng.mva Kunder (31) Kredittforetak og finansieringsselskap Oppgjør distriktstannklinikkene Kunder (50) Kommune/fylkeskommune Per. av konsernint. kortsiktig fordring

Regnskap 2016

Regnskap 2015

6 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 4 500,00 8 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 4 000,00 2 500,00 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1 000,00 500,00 16 709 495,00 78 964 964,05 10 250 599,88 4 207,61 379 853 716,87 77 351 362,19 12 265 916,14 50 265 040,30 6 019 854,03 64 593 330,66 34 242 314,00 33 025 421,30 11 590 372,70 4 307 128,59 8 675 409,85 23 651 797,14 188 350,00 12 210 339,50 2 325 574,93 7 076 561,83 75 964,88 490 677,05 32 990 592,25 867 181 490,75

6 000,00 4 000,00 2 000,00 6 000,00 2 000,00 4 500,00 14 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 4 000,00 2 500,00 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1 000,00 500,00 16 356 815,00 77 293 513,30 8 823 906,01 4 207,61 1 090 658 541,88 -837 366 996,36 9 351 032,14 48 653 849,86 5 089 101,53 95 294 867,89 24 496 676,00 35 866 525,30 9 141 334,70 4 215 498,59 7 494 236,85 4 882 468,24 128 300,00 8 096 729,02 1 774 773,93 4 548 394,83 1,00 453 145,63 32 990 592,25 648 312 515,20

770 537,00 1 314 994,00 31 329 085,00 -36 746 704,42 36 746 704,42 5 405,67 35 250,00 162 362,50 97,17 17 663 708,10 -45 487,50

824 488,00 1 316 846,00 20 764 578,55 -39 805 057,73 39 805 057,73 658 740,06 794,27 162 362,50 204 022,39 6 415 649,57 -883 490,11


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

59

REGNSKAP 2016

Spesifisert balanse 15.02.17 Kontonummer

Kontonavn

21363800 Kunder (63) Statlig eide foretak 21366800 Kunder (66) Kommunal forretningsdrift 21368100 Fylkeshuset AS - mellomregning 21368203 Aust-Agder Vegfinans AS 21368205 Mellomregning renter lån E18 21368800 Kunder (68) Selvst. komm.foretak og AS 21370800 Kunder (70) Private foretak m/begrenset ansvar (AS) 21375001 Forskudd på lønn 21375002 Negativ lønn 21375003 For mye utbetalt lønn 21375800 Kunder (75) Husholdn. inkl. priv.næringsdrivende 21375810 Kunder (75) elever 21375811 Diverse fordringer elevbedrifter 21375820 Kunder (75) Inkasso 21375900 Avsetning for usikre fordringer 21390800 Kunder (90) utlandet 21399006 Interimskonto ref syke-/fødselsp fra NAV 21399007 Interimskonto for syke- og fødselspenger Agr./Xledg. 21399100 Forskuddsbetalte kostnader 21399101 Opptjente inntekter (ikke fakturerte/mottatt oppg) 21399102 Forskuddsbet reiseutgifter, kurs, kredittkort etc. 21399103 Leverandørfakturaer vedr. 2017 21399500 Årsforskyvning bank 21399603 Kasse Risør vgs tidsforsk bank 21399604 Kasse Setesdal vgs. tidsforsk bank 21399801 Uidentifiserte OCR-innbetalinger 21399802 Uidentifiserte manuelle innbetalinger Sum Kortsiktige fordringer 21450801 Per. av konsernint. kortsiktig fordring Sum Konserninterne kortsiktige fordringer 21914000 Arbeidsgiveravgift premieavvik KLP 21914001 Arbeidsgiveravgift premieavvik SPK 21941000 Premieavvik KLP 21941001 Premieavvik SPK Sum Premieavvik 22041001 Pensjonsmidler KLP 22041002 Pensjonsmidler SPK Sum Pensjonsmidler 22119000 22141001 22150000 22150001 22168001 22168002 22168003 22168004 22168006 22168007 22168010 22168013 22168018 22168021 22168022 22170001

Innovasjon Norge Kommunal landspensjonskasse Agder Arbeidsmiljø IKS Agder og Telemark Kontrollutvalgsekretariat IKS Aust-Agder Vegfinans AS Fylkeshuset AS Durapart AS Avigo AS Sørvest Bomvegselskap AS Sørlandsreiser As Aust-Agder Næringsselskap Nesodden Industribygg AS Kollektivterminalen AS Agder Kollektivtrafikk AS BHV Rådgjeving AS Sørnorsk Filmsenter AS

Regnskap 2016

Regnskap 2015

191 413,20 76 670,66 7 261 991,81 112 665,00 117 486,00 49 813,68 93 275,35 851,75 248 631,63 851 892,18 2 172 361,84 286 939,06 -1 404 000,00 10 811,25 0,06 1 260 448,00 2 863 810,86 4 196 757,38 5 975,00 5 556 785,09 20 773 487,96 -0,00 -6 200,00 -3 764,45 95 954 055,25

287 487,20 17 200,00 7 261 991,81 110 802,00 1 621 698,50 225 600,49 21 200,00 -5 945,65 49 639,20 1 339 423,47 2 468 658,78 -15 000,00 275 818,11 -1 443 000,00 0,06 2 592 000,00 2 904 584,95 0,00 4 643 808,24 22 821 816,91 28 913,04 230 807,99 -7 070,00 -1 964,45 74 892 461,88

45 487,50 45 487,50

883 490,11 883 490,11

970 234,00 1 575 820,00 6 881 090,00 11 176 025,00 20 603 169,00

2 527 695,00 17 926 913,00 20 454 608,00

622 148 499,00 541 056 630,00 1 163 205 129,00

575 192 298,00 622 212 613,00 1 197 404 911,00

505 263,00 16 645 753,00 100 000,00 90 000,00 1 540 000,00 100 000,00 590 000,00 50 000,00 100 000,00 35 000,00 1 590 000,00 60 000,00 100 000,00 19 478 657,00 10 000,00 22 800,00

505 263,00 14 883 986,00 100 000,00 90 000,00 1 540 000,00 100 000,00 590 000,00 50 000,00 35 000,00 1 590 000,00 60 000,00 100 000,00 19 478 657,00 10 000,00 22 800,00


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

60

REGNSKAP 2016

Spesifisert balanse 15.02.17 Kontonummer

Kontonavn

Regnskap 2016

Regnskap 2015

22170003 Sørlandets Europakontor AS 22170004 Kommunekraft AS 22170005 Gullknapp AS 22170006 Skagerakfisk S/L 22170007 Canal Street AS 22170009 Visit Sørlandet AS Sum Aksjer og andeler

55 640,00 1 000,00 50 000,00 28 000,00 500 000,00 1 500 000,00 43 152 113,00

55 640,00 1 000,00 50 000,00 28 000,00 500 000,00 1 500 000,00 41 290 346,00

5 000 000,00 124 390 903,00 27 870 260,00 5 000 000,00 24 000 000,00 186 261 163,00

5 000 000,00 122 000 000,00 24 367 140,00 5 000 000,00 156 367 140,00

22350001 Utlån AAKS, nybygg 22350002 Utlån AAma, permanente utstillinger Sum Konserninterne langsiktige fordringer

154 668 020,00 5 035 000,00 159 703 020,00

183 839 400,00 183 839 400,00

22499100 IT-utstyr, kontormaskiner 22499101 Akk. avskrivning IT-utstyr, kontormaskiner 22499102 Medisinsk utstyr 22499103 Akk. Avskrivning Medisinsk utstyr 22499104 Inventar 22499105 Akk. Avskrivning Inventar 22499106 Større maskiner og utstyr 22499107 Akk. Avskrivning Større maskiner og utstyr 22499108 Transportmidler 22499109 Akk. Avskrivning Transportmidler Sum Utstyr, maskiner og transportmidler

25 572 904,55 -21 971 330,95 21 301 173,24 -10 977 568,45 26 729 843,04 -14 428 318,57 96 305 254,02 -45 289 006,53 25 786 207,47 -12 967 965,63 90 061 192,19

25 572 904,55 -19 343 891,40 19 674 833,24 -9 490 119,06 25 727 735,70 -12 509 506,36 91 729 852,14 -37 091 577,69 25 205 707,47 -11 020 378,21 98 455 560,38

1 359 692 765,17 -274 867 455,51 19 491 464,00 76 857 587,00 -585 702,01 839 879 875,94 -93 408 240,52 1 927 060 294,07

1 230 669 893,37 -244 245 806,22 9 240 914,00 43 598 777,62 -565 771,49 666 053 096,93 -76 024 602,42 1 628 726 501,79

-36 746 704,42 -9 542,81 -27 397 413,00 -41 991,00 -25 749 432,41 51 397,00 -904 628,00 -125 669,22 -1 403,00 -788 099,00 -22 786,00 -19 921 797,14 -12 314 199,07 126 866,25 -10 012 607,43 -3 260,00

-39 805 057,73 -10 020 058,75 -853,60 -27 418 332,00 -23 051,00 -15 035 172,00 -63 652,00 -672 389,00 -5 760 000,00 -67 835,53 -90 639,48 -470 378,00 -492 034,00 -10 915 878,24 -22 018 815,29 2 657 979,65 -126 665,30 -45 370,53

22268201 22268203 22268205 22268208 22268209 Sum Utlån

Utlån Kollektivterminalen Aust-Agder Vegfinans AS Fylkeshuset AS Næs Jernverksmuseum IKT Agder IKS

22799100 Bygninger 22799101 Akk. Avskrivning Bygninger 22799102 Grunneiendom, tomter 22799106 Diverse anlegg 22799107 Akk. Avskrivning Diverse anlegg 22799108 Fylkeskommunale veier 22799109 Akk. avskrivning fylkeskommunale veier Sum Faste eiendommer og anlegg 23210099 23210800 23214000 23214001 23214002 23214009 23214012 23214020 23219800 23220800 23231800 23241800 23247800 23250120 23250800 23250801 23263800 23266800

Hj.kto flytting korts fordr til korts gjeld SVV Levr (10) Stats- og trygdeforvaltningen Utgående mva Lev (59) Skattetrekk Lev (59) Påleggstrekk Lev(59) Arbeidsgiveravgift Skyldig mva Holt Skyldig merverdiavgift Levr. (19) Statlige låneinstitutter Levr. (20) Forretnings- og sparebanker Levr. (30) Kredittforetak og finansieringsselskape Levr. (41) Livsforsikring m.v Levr. (47) Skadeforsikring Landslinjer, ikke brukte midler Levr. (50) Kommuneforvaltningen Per. av konsernint. kortsiktig gjeld Levr. (63) Statlige eid foretak Levr. (66) Kommunal forretningsdrift


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

61

REGNSKAP 2016

Spesifisert balanse 15.02.17 Kontonummer

Kontonavn

23268800 Levr. (68) Selvstendige kommuneforetak 23270000 Stiftelsen Haslatun 23270200 Lev (59) Inkassotrekk 23270210 Lev (59) Fagforeningstrekk 23270800 Levr. (70) Private foretak m/begrenset ansvar (AS) 23275003 Setesdal vgs.-depositum 23275007 Tvedestrand og Åmli vgs.avd. Åmli-depositum 23275009 Tvedestrand og Åmli vgs.avd. Holt-depositum 23275150 Uidentifiserte innbetalinger 23275220 Påløpte feriepenger dette år 23275221 Hj.kto Påløpt arb.giv.avg FP dette år 23275280 Påløpt lønnskostnader 23275700 Lev (51) Netto lønn til utbetaling 23275800 Levr. (75) Husholdn/private næringsdr. 23275801 Levr. (75) Tilfeldige leverandører 23275812 Gjeld verdikort Strømsbu/Sam Eyde 23275813 Gjeld verdikort Arendal vgs. 23275831 Gjeld Regionalt forskningsfond - 15% midler 23290800 Levr. (90) Utlandet 23299100 Påløpte kostnader 23299300 Avsl.kto Setesdal VF 23299900 Levr. (99) LIBRO Sum Annen kortsiktig gjeld 23350801 Kornsernintern korts.gjeld/årsreg. Sum Annen konsernintern kortsiktig gjeld 23914000 Arb.giv.avg premieavvik 23941000 Premieavvik KLP Sum Premieavvik 24014000 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforplikt. KLP 24014001 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser SPK 24041000 Pensjonsforpliktelse KLP 24041001 Pensjonsforpliktelse SPK Sum Pensjonsforpliktelser 24320001 Nordea 10722762 24320004 Nordea 10724396 24320005 Nordea 10724289 24320006 Nordea 10771173 Sum Sertifikatlån 24520102 24531000 24531008 24531009 24531013 24531014 24531015 24531016 24531017 24531018 24531019 24531021 24531022 24531023 24531024

Nordea 6318.05.49481 Investlån III Kommunalbanken 20020785 KLP Kommunekreditt 83175029047 KLP Kommunekreditt 8317 52 03039 Kommunalbanken 20060274 Kommunalbanken 20060289 Kommunalbanken 20070691 Kommunalbanken 20120207 Kommunalbanken 20080724 Kommunalbanken 20090881 Kommunalbanken 20100264 Kommunalbanken 20100739 Kommunalbanken 20120188 Kommunalbanken 20120528 Kommunalbanken 20120585

Regnskap 2016

Regnskap 2015

-765 653,15 -8 260 000,00 -3 300,00 -375,28 -24 626 794,68 -98 178,00 -89 300,00 -216 000,00 969,49 -67 904 870,46 -9 304 264,44 -2 148 261,00 -51 809,28 -5 662 765,61 -84 899,70 -39 147,73 -28 447,00 -3 490 637,00 -188,00 -14 259 422,07 -318 677,05 -2 819,25 -271 216 109,46

-2 111 375,03 -8 260 000,00 -533,00 -2 169,29 -24 873 889,44 -77 378,00 -47 300,00 -197 400,00 -180,00 -66 472 460,16 -9 074 257,84 -2 199 565,00 -137 677,06 -29 084 101,81 -131 155,08 -30 300,49 -29 982,84 -3 490 637,00 -9 887,52 -13 686 439,38 -281 145,63 -290 566 037,37

-126 866,25 -126 866,25

-2 657 979,65 -2 657 979,65

-

-212 129,00 -1 504 463,00 -1 716 592,00

-14 262 957,00 -21 889 327,00 -723 304 225,00 -696 300 082,00 -1 455 756 591,00

-14 384 477,00 -6 149 478,00 -677 209 867,00 -665 825 935,00 -1 363 569 757,00

-75 000 000,00 -74 420 000,00 -194 000 000,00 -129 800 000,00 -473 220 000,00

-75 000 000,00 -85 223 000,00 -194 000 000,00 -354 223 000,00

-5 000 000,00 -42 091 964,00 -6 000 000,00 -8 346 920,00 -5 100 990,00 -5 854 020,00 -154 668 020,00 -14 473 760,00 -2 925 000,00 -112 697 540,00 -20 070 260,00 -75 440 030,00 -60 256 920,00 -5 000 000,00

-5 000 000,00 -2 709 940,00 -43 883 112,00 -6 400 000,00 -8 774 960,00 -5 362 570,00 -6 470 240,00 -183 839 400,00 -15 789 540,00 -3 150 000,00 -120 833 320,00 -21 217 140,00 -77 626 690,00 -62 619 940,00 -5 000 000,00


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

62

REGNSKAP 2016

Spesifisert balanse 15.02.17 Kontonummer

Kontonavn

24531025 Kommunalbanken 20130164 24531026 Kommunalbanken 20130719 24531027 Kommunalbanken 20160125 24531028 Kommunalbanken 20160338 24531029 Kommunalbanken 20160339 24531030 Kommunalbanken 20160396 24531040 KLP/Komm.kr. 83175332009 24531041 KLP/Komm.kr. 83175395779 24531042 KLP/Komm.kr. 83175419074 24531043 KLP/Komm.kr. 83175478909 Sum Andre lån

Regnskap 2016

Regnskap 2015

-121 468 470,00 -22 200 000,00 -24 000 000,00 -4 875 000,00 -5 035 000,00 -33 556 250,00 -67 053 110,00 -48 505 262,00 -124 390 903,00 -200 000 000,00 -1 169 009 419,00

-125 586 050,00 -22 800 000,00 -69 447 866,00 -50 301 754,00 -122 000 000,00 -958 812 522,00

-834 697,00 -318 603,00 -338 117,39 -490 878,06 -243 570,00 -373 791,00 -2 934 351,00 -2 418 000,00 -3 310 026,00 -5 952 982,32 -175 801 110,75 -20 345 425,00 -55 728 148,52 -269 089 700,04

-709 942,00 -161 421,00 -376 808,00 -489 526,00 -429 440,70 -386 108,00 -823 538,00 -1 100 000,00 -2 188 379,00 -6 844 410,15 -157 189 820,65 -38 646 729,00 -3 075 204,00 -97 059,48 -47 699 576,52 -260 217 962,50

25399101 UI-Ubundet investeringsfond Sum Ubundne investeringsfond

-8 117 047,82 -8 117 047,82

-8 217 047,82 -8 217 047,82

25599410 BI-Vegsjefen 25599414 BI-Samferdselspakken tilskudd Sum Bundne investeringsfond

-3 494 219,84 -6 356 374,24 -9 850 594,08

-1 445 581,00 -189 975,00 -1 635 556,00

-10 066 000,00 -4 091 418,61 -739 833,70 -448 522,27 -860 597,30 -20 603 169,00 -5 000 000,00 -126 633 192,37 -47 802 271,00 -177 930,00 -1 693 236,00 -218 116 170,25

-10 046 000,00 -3 597 418,61 -739 833,70 -448 522,27 -860 597,30 -18 738 016,00 -5 000 000,00 -82 605 994,17 -43 055 866,00 -2 000 000,00 -167 092 248,05

41 810 631,34 41 810 631,34

41 810 631,34 41 810 631,34

-12 420 606,76 -12 420 606,76

-36 252 198,20 -36 252 198,20

1 079 705 397,06 -1 727 182 062,17 -

1 133 122 463,86 -1 622 593 518,35 26 693 905,54

25199258 BD-Møglestu vgs. 25199259 BD-Risør vgs. 25199266 BD-Dahlske vgs. 25199268 BD-Arendal vgs. 25199270 BD-Setesdal vgs. 25199271 BD-Tvedestrand og Åmli vgs. 25199272 BD-Sam Eyde vgs. 25199330 BD-Tannhelsetjenesten 25199410 BD-Vegsjefen 25199420 BD-Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling 25199505 BD-Fylkesrådmannen 25199506 BD-Regionalt forskningsfond 25199512 BD-Bygge- og eiendomstjenesten 25199514 BD-PP-Tjenesten 25199909 BD-Rv9 Sum Bundne driftsfond

25699008 DF-årsavslutning 25699101 DF-Forsikringsfond 25699102 DF-Vedlikeholdsfond 25699105 DF-Opplæringsfond hjemme PC 2004 25699106 DF-Oppl.fond hjemme PC 25699107 DF-Fond premieavvik 25699190 DF-Bufferfond 25699191 DF-Fylkesting 25699196 DF-Bufferfond Konsesjonskraftmidler 25699410 DF-Bufferfond veg 25699502 DF-Felles IKT strategi Sum Disposisjonsfond 25819901 Endring i regnskapsprinsipp (drift) Sum Endring i regnsk.prins. som påvirker AK (drift) 25950001 Ikke disp.n.driftsresultat Sum Regnskapsmessig mindreforbruk 25990001 25990002 25990501

Kapitalkonto Kapitalkonto (anlegg) Salg av fast eiendom og anlegg (670) (AM)


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

63

REGNSKAP 2016

Spesifisert balanse 15.02.17 Kontonummer

Kontonavn

25990502 Av- og nedskr. av eiendom og anlegg (B) (AM) 25990503 Salg av utstyr, maskiner og trnsp.midl. (660) (AM) 25990504 Av- og nedskr. av utst,mask og trnsp.m. (B) (AM) 25990506 Nedskrivning av aksjer og andeler (B) 25990507 Avdrag på utlån (920) 25990509 Bruk av lån (910) 25990511 Endring pensjonsforplikt. KLP (økning) 25990512 Endring pensjonsforplikt. SPK (økning) 25990514 Endring pensjonsmidler SPK (reduskjon) 25990901 Aktivering av fast eiendom og anlegg (AM) 25990902 Aktiv. av utstyr, mask. og trnsp.midl.(AM) 25990903 Kjøp av aksjer og andeler (529) 25990904 Utlån (520) 25990905 Avdrag på lån (510) 25990911 Endring pensjonsforplikt. KLP (reduksjon) 25990912 Endring pensjonsforplikt. SPK (reduksjon) 25990913 Endring pensjonsmidler KLP (økning) 25990914 Endring pensjonsmidler SPK (økning) Sum Kapitalkonto 29100101 Lånemidler - nye lån 29100102 Lånemidler - viderelån Sum Ubrukte lånemidler 29200401 Risør-Ranvika-Trond. 1971/77 29200402 Risør-Ranvika-Trond. 1975/1976 29200403 Arendal-Jovannslia 1973/73 29200404 Arendal- Nordbødal 1978/78 29200405 Grimstad-Tønnevoldsgt 1976/1977 29200406 Grimstad-Morh-Øster 1977/1977 29200407 Grimstad-Veg Vester 75/77 29200408 Moland-Myra-Bråstad 1982/1984 29200409 Øyestad-Myra-Bråstad 29200410 Øyestad-Natvig Nedenes 1973/1974 29200411 Øyestad Strømmen- Vestre Strømmen bru 76/77 29200412 Øyestad-Hammeren bru 84/87 29200413 Øyestad-Asdal-Natvig 84/87 29200414 Hisøy-Roland-His 76/86 29200415 Lillesand Borked-Sekkeb 75/75 29200416 Lillesand veg Kjøpmannsveien 87/8 29200417 Evje og Hornnes Haugen 76/87 29200418 Bygl.Ellingst-Åraks 71/75 29200419 Bygland Åraksbø-Skore 76/76 29200420 Bygl.Frøyrak-Storst. 76/76 29200421 Bykle:Veg Stavene 74/76 29200422 Bykle:Veg skiheis 1982/82 29200900 LR-Pro 850009 Tannklinikk/Lån ikke opptatt Sum Andre memoriakonti 29999100 Motkonto for memoriakonti 29999300 Motkonto for memoriakonti LR Sum Motkonto for memoriakontiene

Regnskap 2016

Regnskap 2015

48 025 217,91 216 000,00 16 178 717,41 30 933 260,00 178 996 595,75 60 357 315,00 52 363 474,00 81 155 983,00 -346 359 010,19 -8 000 349,22 -1 861 767,00 -34 300 000,00 -70 853 256,00 -14 384 477,00 -6 149 478,00 -46 956 201,00 -708 114 640,45

45 359 440,95 15 543 199,76 129 996,00 10 109 220,00 173 082 111,20 78 763 143,00 6 149 478,00 -181 138 350,25 -11 046 739,82 -1 372 656,00 -122 000 000,00 -48 209 650,00 -10 940 964,00 -61 151 762,00 -39 956 588,00 -38 019 395,00 -647 476 665,11

36 657 754,86 200 000 000,00 236 657 754,86

17 998 100,61 17 998 100,61

453 877,00 750 000,00 1 917 000,00 1 920 000,00 600 000,00 1 800 000,00 42 500,00 1 200 000,00 1 800 000,00 600 000,00 1 100 000,00 7 660 000,00 3 500 000,00 490 000,00 1 385 000,00 900 000,00 550 000,00 200 000,00 500 000,00 1 700 000,00 2 700 000,00 750 758,00 2 600 990,75 35 120 125,75

453 877,00 750 000,00 1 917 000,00 1 920 000,00 600 000,00 1 800 000,00 42 500,00 1 200 000,00 1 800 000,00 600 000,00 1 100 000,00 7 660 000,00 3 500 000,00 490 000,00 1 385 000,00 900 000,00 550 000,00 200 000,00 500 000,00 1 700 000,00 2 700 000,00 750 758,00 2 600 990,75 35 120 125,75

-269 176 889,86 -2 600 990,75 -271 777 880,61

-50 517 235,61 -2 600 990,75 -53 118 226,36

-0

-0


64

FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER: NOTE 1: SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL NOTE 2: REDEGJØRELSE FOR PENSJONSFORPLIKTELSER NOTE 3: GARANTIANSVAR NOTE 5: OVERSIKT AKSJER OG ANDELER NOTE 6: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER NOTE 7: OVERSIKT KAPITALKONTO NOTE 12: RESULTATOPPSTILLING FOR TANNHELSETJENESTEN


65

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016

NOTE 1: SPESIFIKASJON ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i hele tusen

15.02.17

Regnskap 2016

Budsjett 2016

Regnskap 2015

ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner Sum anskaffelse av midler

1 959 066 144 399 237 125 2 340 591

1 908 887 53 762 208 232 2 170 881

1 864 909 84 960 215 043 2 164 912

1 798 761 354 314 143 336 2 296 412

1 953 445 274 772 115 692 2 343 909

1 725 269 192 195 209 774 2 127 238

44 179

-173 028

37 674

ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler

218 660

-

118

Endring i arbeidskapital

262 839

-173 028

37 792

321 015 -276 836 44 179

79 883 -252 911 -173 028

330 763 -293 089 37 674

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger


66 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016

NOTE 1: SPESIFIKASJON ENDRING ARBEIDSKAPITAL forts

Endring i arbeidskapital balansen Tall i hele tusen

15.02.17

Regnskap 2016

Regnskap 2015

Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Endring omløpsmidler

-21 062 838 -149 -218 869 -239 241

28 540 -85 11 985 -59 662 -19 222

19 350 2 531 1 717 23 598

20 146 141 -1 717 18 569

-262 839

-37 792

262 839

37 792

0

0

Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Endring arbeidskapital drift/investering AVVIK


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016

67

NOTE OM PENSJONSUTGIFTER 2016 (NOTE 2) Årets netto pensjonskostnad spesifisert (forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-1 nr. C) KLP Nåverdi av årets pensjonsopptjening

29 556 815

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (eksl. adm.) Adm.utgifter Netto pensjonskostnad (inkl. adm.):

Samlet KLP og SPK

SPK 40 024 143

69 580 958

28 342 963

25 241 382

53 584 345

-27 131 047

-21 166 854

-48 297 901

30 768 731

44 098 671

74 867 402

2 185 979

1 320 343

3 506 322

32 954 710

45 419 014

78 373 724

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetninger 1 nr. E) KLP Tekst

Pensjon

SPK Arb.giv.avgift

Pensjon

(§ 13-

Samlet KLP og SPK Arb.giv.avgift

Pensjon

Arb.giv.avgift

Pensjonsmidler 31.12

622 148 499

541 056 630

1 163 205 129

-

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12

723 304 225

696 300 082

1 419 604 307

-

Netto pensjonsforpliktelse 31.12/Grunnlag for arb.giv.avg.

101 155 726

Premieinnbetaling (inkl. adm.) Akkumulert premieavvik 31.12= premieavvik for året

14 262 957

155 243 452

39 835 800 6 881 090

21 889 327

56 595 039 970 234

11 176 025

256 399 178 96 430 839

1 575 820

18 057 115

Estimatavvik (§ 13-3 nr. D) Estimatavvik fremkommer ved ny beregning av faktiske pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i dette året (01.01.) sammenlignet med estimerte verdier i balansen pr. 31.12 forrige år. Tekst Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Brutto estimatavvik

KLP

SPK

-15 420 223

34 791 378

9 400 976

-157 597 533

-6 019 247

-122 806 155

Beregningsforutsetninger (§ 13-5) Økonomiske forutsetninger og annet

KLP

SPK

Forventet avkastning på pensjonsmidler

4,60 %

4,30 %

Diskonteringsrente

4,00 %

4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst

2,97 %

2,97 %

Forventet pensjonsregulering

2,20 %

Forventet årlig G-regulering

2,97 %

Frvillig avgang (turn-over) årlig

2,97 % 4,5 % 18-39 år 2% 40-54 år 1% over

AFP-uttak (ved fylte 62 år)

40 %

KLP: Med hensyn til dødelighet og uførhet m.v. er benyttet forutsetninger i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Det samme gjelder uttak av AFP og turn-over for AFP-relaterte forpliktelser i KLPs fellesordning. SPK: Forutsetningen for lønnsvekst er den samme som for øvrige kommuneansatte.

36 152 284 2 546 053


68 Regnskap 2016

NOTE 3 Garantiansvar I forbindelse med den forestående bygging av ny E18-parsell på strekningen Tvedestrand – Arendal gjorde fylkestinget 09.02.2016 følgende garantivedtak: «Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, garanterer Aust-Agder fylkeskommune ved selvskyldnerkausjon for bompengeselskapets gjeld. Fylkeskommunen vil ha pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve bompenger. Det samlede garantibeløpet begrenses oppad til 3300 mill. kroner.» Bompengeselskapet er inntil videre Aust-Agder Vegfinans AS. Så snart det nye regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS er etablert og i funksjon, vil dette selskapet overta forpliktelsene for E18 Tvedestrand – Arendal. Stortinget vedtok 30.05.2016 Prop. 86 S (2015-2016) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder. Fylkestingets garantivedtak ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev datert 02.06.2016, i medhold av kommunelovens § 51.


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

69

2016

NOTE 5 Aksjer, andelsbevis m.v. tilhørende Aust-Agder fylkeskommune per 31.12.16 AKSJER Konto:

2.2168. Selvstendige kommuneforetak

Konto:

2.2170. Private foretak med begrenset ansvar

2.2168.001

Aust-Agder Vegfinans AS 100 aksjer à kr. 1 000,- - 1999 1440 aksjer à kr. 1000,- - 2014

Eierandel, %

2.2168.002

2.2168.003

2.2168.004

2.2168.006

2.2168.007

2.2168.010

2.2168.013

2.2168.018

2.2168.021

2.2168.022

2.2170.001

Pålydende

Bokført

100

100 000 1 440 000

100 000 1 440 000

100

48 000 51 000 1 000

48 000 51 000 1 000

90 000 500 000

90 000 500 000

1,5

50 000

50 000

Sørvest Bomvegselskap AS 100 aksjer á kr. 1 000,- f.t. 41/2016

20

100 000

100 000

Sørlandsreiser AS – 1997 og 2003 35 aksjer a kr. 1 000,-

33

35 000

35 000

52,3

1 590 000

1 590 000

5

60 000

60 000

100

100 000

100 000

39,8

66 000

19 478 657

BHV Rådgjeving AS 10 aksjer à kr. 1 000 - 2014

10

10 000

10 000

Sørnorsk filmsenter AS 2 aksjer a kr. 10 000 - 2008

20

20 000

22 800

Fylkeshuset AS 48 aksjer a kr. 1 000,- - 1972 51 aksjer a kr. 1 000,- - 1996 1 aksje a kr. 1 000,- - 1996 Durapart AS – 1990 180 aksjer a kr. 500,2002: 1 000 aksjer à kr 500,Avigo AS – 1982 50 aksjer a kr. 1 000,-

Aust-Agder Næringsselskap AS 1.590 aksjer a kr. 1 000,Nesodden Industribygg AS - 1976 60 aksjer a kr. 1 000,Kollektivterminalen AS 100 aksjer a kr. 1 000 - 2005 Agder Kollektivtrafikk AS 660 aksjer a kr. 100 - 2013

10,3


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2.2170.003 Sørlandets Europakontor AS 260 aksjer a kr. 200 – 2008 og 2011 2.2170.004

2.2170.005

2.2170.007

2.2170.009

70

Kommunekraft AS – 1993 1 aksje a kr. 1 000 Arendal Lufthavn Gullknapp AS – 1987 50 aksjer a kr. 1 000 Canal Street AS 1 aksje a kr. 500 000 - 2007 VisitSørlandet AS 125 aksjer à kr. 10 000 – 2009/2010

2016 26

52 000

55 640

0,3

1 000

1 000

0,06

50 000

50 000

25

500 000

500 000

26,7

1 250 000

1 500 000

Pålydende

Bokført

ANDELSBEVIS M.V. Konto:

2.2141.001

2.2170.006

2.2150.000

2.2150.001

2.2119.000

2.2141. Livsforsikring 2.2150. Kommuneforvaltningen 2.2119 Statlige låneinstitutter KLP Kommunal Landspensjonskasse Egenkapitalinnskudd 1999, 2004 - 2016 Skagerakfisk S/L - Gjeldsbrev F.utv. 192/83 – Rente- og avdragsfritt Agder Arbeidsmiljø IKS – deltakerandel 40 % F.t. 37/02 - 100 000 som startkapital Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS F.t. 50/14 Innovasjon Norge, andel av innskuddskapital 2,58 %, jf. f.t. 34/09

*) 16 645 753

16 645 753

28 000

28 000

100 000

100 000

90 000

90 000

505 263

505 263

Sum aksjer og andeler

43 152 113

*) Dette beløpet utgjør summen av innbetalt egenkapitalinnskudd i de fjorten nevnte årene. Balanseført beregnet egenkapital etter KLPs vedtekter viser et beløp som er større. Bevegelser i 2016, øvrig informasjon - Det er betalt EK-innskudd til KLP i 2016 på kr. 1 761 767. - Fylkestinget vedtok i sak 41/2016 å bevilge kr. 100 000 til kjøp av aksjer i Sørvest Bomvegselskap AS. Dette er et regionalt bompengeselskap for Vestlandet og Sørlandet, som er heleid av fylkeskommunene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder, med 20 % eierandel hver. -I tillegg til bokført eierandel i Agder Arbeidsmiljø IKS (kr. 100 000) og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (kr. 90 000) har fylkeskommunen eierinteresser i flere andre interkommunale selskaper (IKS). Det er imidlertid ikke bokført noen eierinteresser for disse i balansen. Disse er, med respektiv deltakerandel for fylkeskommunen i parentes:


71

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE interkommunale selskaper (IKS). Det er imidlertid ikke bokført noen eierinteresser for disse i balansen. Disse er, med respektiv deltakerandel for fylkeskommunen i parentes: * Aust-Agder museum og arkiv IKS (42 %) * IKT Agder IKS (36 %) * Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS (12 %) * Konsesjonskraft IKS (64,4 %) * Setesdalsmuseet IKS (16,67 %) * Tannhelsetjenestens Kompetansesenter IKS (20 %) * Aust-Agder Revisjon IKS (29,0 %) * Vigo IKS (5,26 %) * Furøya IKS (50 %) - Fylkeskommunen er dessuten involvert i en rekke stiftelser og andre selskaper, og er en vesentlig bidragsyter til disse i form av driftstilskudd. Disse er: * Grimstad bys museer * Kortfilmfestivalen * Næs Jernverksmuseum * Risør Kammermusikkfest * Stiftelsen Agderforskning * Sørlandets Kunstmuseum * Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge (organisasjonsform: forening) - Sammen med Vest-Agder fylkeskommune driver Aust-Agder fylkeskommune Agder Folkemusikkarkiv, som er en interfylkeskommunal institusjon.

2016


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

72

REGNSKAP 2016

Note 6 - Avsetning og bruk av fond Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6

Bundne driftsfond - kap. 251

Beholdning pr.01.01 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet Avsetning til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet Beholdning pr. 31.12

2016

2015

260 217 962,50 198 639 216,98 207 510 954,52

263 597 731,52 211 212 455,00 207 832 685,98

269 089 700,04

260 217 962,50

Ubundne investeringsfond - kap. 253

2016

2015

Beholdning pr.01.01

8 217 047,82 100 000,00 0,00

8 685 074,07 6 556 879,25 6 088 853,00

8 117 047,82

8 217 047,82

Bundne investeringsfond - kap. 255

2016

2015

Beholdning pr.01.01 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne investeringsfond

1 635 556,00 1 635 556,00 9 850 594,08

189 975,00 0,00 1 445 581,00

Beholdning pr. 31.12

9 850 594,08

1 635 556,00

Disposisjonsfond - kap. 256

2016

2015

Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til ubundne investeringsfond Beholdning pr. 31.12

Beholdning pr.01.01 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet Avsetning til disposisjonsfond Beholdning pr. 31.12 Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert

Beholdning pr.01.01 Årets regnskapsmessige mindreforbruk/udisponert Bruk av tidligere års mindreforbruk/udisponert Beholdning pr. 31.12 Regnskapsmessig merforbruk/udekket - kap. 2597

167 092 248,05 5 422 070,00 34 786 780,00 91 232 772,20

142 473 016,68 0,00 54 523 957,00 79 143 188,37

218 116 170,25

167 092 248,05

2016

2015

36 252 198,20 12 420 606,76 36 252 198,20

20 795 275,37 36 252 198,20 20 795 275,37

12 420 606,76

36 252 198,20

2016

2015

Beholdning pr.01.01 Årets regnskapsmessige merforbruk/udekket Bruk av tidligere års merforbruk/udekket Beholdning pr. 31.12 Samlet avsetning og bruk av fond i året

Beholdning pr.01.01 Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Beholdning pr. 31.12

(Negativt tall betyr netto forbruk)

0,00 2016

0,00 2015

473 415 012,57 321 014 927,56 276 835 821,18 0,00

435 741 072,64 330 762 506,55 293 088 566,62 0,00

44 179 106,38 517 594 118,95

37 673 939,93 473 415 012,57


73 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016

NOTE 6: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Avsetninger og bruk av avsetninger Tall i hele tusen Tekst Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger

15.02.17 Regnskap 2016

Budsjett 2016

Regnskap 2015

321 015 -276 836 44 179

79 883 -252 911 -173 028

330 763 -293 089 37 674


74 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

NOTE 7

REGNSKAP 2016

KAPITALKONTO 15.02.17

2016 DEBET:

KREDIT:

Underskudd i kapital 1.1.

Kapital 01.01.

Debetposter i året:

Kreditposter i året:

Av- og nedskrivning av eiendom og anlegg Salg/avgang av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.mv.

Salg av utstyr,maskiner, transp.mv.

48 025 218

-

647 476 665

Aktivering av fast eiendom og anlegg

346 359 010

Aktivering av utstyr, maskiner, transp. mv.

8 000 349

16 178 717

216 000

Endring av regnsk.prinsipp

Salg av aksjer og andeler

Kjøp av aksjer og andeler

100 000

Nedskrivning aksjer/andeler

Egenkapitalinnskudd KLP

1 761 767

Bruk av midler fra eksterne lån

178 996 596

Avdrag på eksterne lån

70 853 256 34 300 000

Avdrag på utlån:

30 933 260

Utlån

Endring pensjonsforpliktelser KLP (økning)

45 972 838

Endring pensjonsforpliktelser KLP (reduksjon)

Endring pensjonsforpliktelser SPK (økning)

46 213 996

Endring pensjonsforpliktelser SPK (reduksjon)

Endring pensjonsmidler KLP (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK (reduksjon) Kapital 31.12.

SUM DEBET

Endring pensjonsmidler KLP (økning)

81 155 983

Endring pensjonsmidler SPK (økning)

708 114 641

Underskudd i kapital 31.12.

1 155 807 249

SUM KREDIT

46 956 201

1 155 807 249


75 Regnskap 2016

NOTE 12 Resultatoppstilling for tannhelsetjenesten I GKRS Kommunal Regnskapsstandard nr. 6, pkt. 3.1.1 er angitt at fylkeskommunen i note til årsregnskapet skal vise resultatoppstillinger for de forskjellige delene av tannhelsetjenesten, jf. forskrift av 19.12.2014 til tannhelsetjenesteloven om krav til føring av atskilte regnskaper m.v. § 5. Noten i regnskapet skal være dokumentasjon på at det ikke finner sted kryssubsidiering av voksne betalende pasienter. I Aust-Agder har en vurdert hele fylket som ett område med et fungerende marked for tannhelsetjenester. Virksomheten er ut fra dette delt inn i to deler: 1. Tannhelsetjenester som tilbys helt eller delvis vederlagsfritt til pasienter som omfattes av gruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a til e 2. Tannhelsetjenester som tilbys voksne mot betaling i områder med konkurranse fra private tjenesteytere.

Totale brutto driftsutgifter for tannhelsetjenesten (gruppe 1 og 2 ovenfor) var i 2016 kr. 86 442 787. Netto driftsutgifter var kr. 55 128 605. Direkte driftskostnader for gruppe 2 var kr. 20 257 259, beregnet ut fra en fordeling der anvendt behandlingstid brukes som kriterium. I tillegg til disse direkte kostnadene er det ved hjelp av egne fordelingsnøkler beregnet indirekte kostnader som kan henføres til virksomheten i gruppe 2. Nøklene er basert på retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kostnadene omfatter kalkulatoriske avskrivninger og renter, utgifter til regnskaps- og lønnsføring, HR og revisjon. Disse indirekte kostnadene er beregnet til samlet kr. 755 288. Nærmere detaljer og dokumentasjon av utregningen fremkommer av et eget regneark som foreligger administrativt, og hvor det er brukt data fra det avlagte regnskapet. Med dette som utgangspunkt kan det settes opp følgende oppstilling for voksne betalende pasienter: A B C D E F G H

Direkte driftskostnader, kroner Henførbare indirekte kostnader Kalkulatoriske rentekostnader Kalkulatoriske avskrivninger Andre inntekter og kostnader Kostnader A+B+C+D+E Pasientinntekter voksne betalende pasienter Årets resultat (”overskudd”) G-F

20 257 259 393 213 37 982 324 093 21 012 547 21 980 104 967 557

Oppstillingen viser at det ikke foreligger kryssubsidiering av voksne betalende pasienter.


76

ØVRIGE NOTER I HENHOLD TIL GKRS (GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK): GKRS-NOTE 1: REGNSKAPSFORSKRIFTER OG –PRINSIPPER GKRS-NOTE 5: ANLEGGSMIDLER – VARIGE DRIFTSMIDLER GKRS-NOTE 6: INVESTERINGSOVERSIKT GKRS-NOTE 9: OVERSIKT OVER SAMLEDE LÅNEOPPTAK OG RENTER/AVDRAG GKRS-NOTE 10: SIKRING LANGSIKTIG GJELD RENTEBYTTEAVTALER GKRS-NOTE 13: ÅRSVERK, GODTGJØRELSER M.V.


77 Regnskap 2016

GKRS -NOTE 1 - REGNSKAPSFORSKRIFTER OG - PRINSIPPER

Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrift fra 01.01.01 og god kommunal regnskapsskikk. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet, fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i vedkommende år er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes (anordningsprinsippet). For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for fylkeskommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre investeringen er foretatt ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50, med unntak av likviditetslån og pensjonsforpliktelser. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Avskrivning av anleggsmidler Varige driftsmidler avskrives i henhold til forskrifter fra 2001 om årsregnskap og KOSTRArapportering. Det er krav om at avskrivningen starter senest året etter anskaffelsen.

Side 1 av 2


78 Regnskap 2016

Før 2008 praktiserte Aust-Agder fylkeskommune avskrivning av nye varige driftsmidler f.o.m. det året anskaffelsen fant sted. I 2008 ble det gjort en endring i dette prinsippet, slik at anskaffelser foretatt i dette året og senere, avskrives først f.o.m. året etter anskaffelsen.

Side 2 av 2


79

GKRS-NOTE 5 - ANLEGGSMIDLER - VARIGE DRIFTSMIDLER

MASKINER

TRANSPORTMIDLER

INVENTAR/ MØBLER

IT-ANLEGG, DIV.UTSTYR

MEDISINSK/ TEKN.UTSTYR

SUM

10 år / 10%

10 år / 10%

10 år / 10%

5 år / 20%

10 år / 10%

22499106/107

22499108/109

22499104/105

22499100/101

22499102/103

224*

54 638 274,45

14 185 329,26

13 218 229,34

6 229 013,15

10 184 714,18

98 455 560,38

Tilgang

4 791 401,88

580 500,00

1 002 107,34

0,00

1 626 340,00

8 000 349,22

Avgang

216 000,00

Avskrivning år / % Balansekonto Bokført verdi 31/12-15

216 000,00

Årets avskrivning (2016)

8 197 428,84

1 947 587,42

1 918 812,21

2 627 439,55

1 487 449,39

16 178 717,41

Bokført verdi 31/12-16 *)

51 016 247,49

12 818 241,84

12 301 524,47

3 601 573,60

10 323 604,79

90 061 192,19

*) I balanseregnskapet fremkommer bokført verdi som differansen mellom anskaffelseskost for de aktiverte driftsmidler (f.eks. konto 22499106) og akkumulert avskrivning for de samme (f.eks. 22499107).


80 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

2.27

Balansekonto

Avskrivning år / %

22799100/101 Bygninger (40/2,5) 22799102

Grunneiend., tomter

22799106/107 Diverse anlegg (20/5) 22799108/109 Fylkesveger (40/2,5)**)

2.27.

SUM

Regnskap 2016

Faste eiendommer /anlegg

Bokført pr. 31.12.15

Tilgang i året

986 424 087,15 129 022 871,80

Avgang i året

Årets ordin. av-/nedskr.

Bokført pr. 31.12.16 *)

30 621 649,29 1 084 825 309,66

9 240 914,00

10 250 550,00

43 033 006,13

33 258 809,38

19 930,52

76 271 884,99

590 028 494,51 173 826 779,01

17 383 638,10

746 471 635,42

1 628 726 501,79 346 359 010,19

19 491 464,00

0,00 48 025 217,91 1 927 060 294,07

*) I balanseregnskapet fremkommer bokført verdi som differansen mellom anskaffelseskost for de aktiverte driftsmidler (f.eks. konto 22799100) og akkumulert avskrivning for de samme (f.eks. 22799101). **) Alle fylkesveger med tilhørende anlegg som ble overført fra staten 01.01.2010 er i balansen verdsatt til kroner 0, basert på at disse ikke har noen anskaffelseskostnad for fylkeskommunen (vederlagsfri overføring).


81 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016 15.02.17

GKRS-note nr. 6 Investeringsutgifter for pågående prosjekter

Antatt Opp-start- ferdig-still.- Regnskapsår år ført tidl. år 84100321 84102321 84115001 84115002 84115003 84115004 84115005 84115006 84115007 84115008 84115009 84116001 84116002 84116003 84116004 84116006 84116007 84116008 84116009 84116010 84116011 84116012 84116013 84116014 84116015 84116016 84116017 84132100 84132112 84132116 84132121 84132123 84133100 84133111 84133112 84133113 84134100 84134114 84134115 84134117 84134118 84135100 84135110 84135111 84136100 84137100 84137110 84137113 84137114 84138100 84139113 84139120

Sykkelby Grimstad 2010 Fv 410 Fjærekleivene, fortau /Tv.strand) 2010 Fv Kollektiv, mindre tiltak 2015 Fv Biesletta 2015 Fv 410 Grenstøl-Glastad 2015 Fv 235 NAV - Viadukten, ATP 2015 Fv 410 Harebakken - Barbu 2015 Fv GSV Arendal mulighetsstudie 2015 Fv GSV Grimstad mulighetsstudie 2015 Fv 410 Havstadtunnelen, oppgradering 2015 Fv 42 Libru-Blakstadheia, veglys 2016 Fv Ny veg til Åmli 2016 Fv 127 Kilsund-Vatnebu, GS-veg 2016 Fv Forkjørsveg 2016 Fv 404 Roresand, fortau 2016 Fv 256 Morhomvegen - Valtjønnvegen, fortau 2016 Fv 420 Feviktoppen-Strand, GS-veg 2016 Fv 420 Maxisområdet-Arendal, OV-anlegg 2016 Fv 420 Skarpnes - Natvig, GS/fortau 2016 Fv Myrene - P.hus vest 2016 Fv Politistasjon Stoa, kollektiv 2016 Fv 420 Parkveien - Blødekjær - Sykehuset 2016 Fv Arendal, gatebruksplan 2016 Fv Grimstad, gatebruksplan 2016 Fv 323 Ose bru 2016 Fv 420 Rådhuset - Odden 2016 Fv Mulighetstudie Arendal 2016 Ettersl. veg, tunnel, mindre utb. og OV-anl. 2014 Fv 420 Torsbudalen, Arendal 2011 Fv 411 Utbedringer Bergendal-Tvedestrand 2013 Fv 410 Blødekjær, Elektro 2014 Fv 21, 22 Arendal OV-anlegg 2015 GS-inspeksjoner 2010 Fv 35 Sømsveien (Grimstad), gang- og sykkelveg/fortau 2013 Fv 415 Ubergsmoen, GS-bru 2015 Fv 48 Lillesandsvegen, fortau 2015 Diverse TS-tiltak 2014 Fv 409 Marisberg rundkjøring, Arendal 2013 Fv 416 Vinterkjær-Østebø, veglys 2015 Fv Søndeled – Telemark gr, utbedring 2015 Fv 415 Jordøya, kryssutbedring 2015 Støytiltak/miljø/FOU 2014 Fv 42 Blakstad-Osedalen 2014 Fv 312 Evje sentrum 2013 Nye holdepl., utbedr. holdepl. til univ. utform. 2014 Diverse planlegging 2014 Fv 416 Frydendal-Lindstøl, Risør 2011 Planlegging ny veg til Eydehavn 2014 Fv 411 Laget - Bergendal, utbedring 2015 Diverse grunnerverv 2014 TS Fv Lillesand, ATP 2011 Fv 402 Storemyr - Birkeland, AAP 2011

Sum inv.utgift Vegsjefen

2020 2017 2020 2018 2017 2018 2020 2020 2020 2017 2017 2022 2018 2024 2017 2017 2017 2017 2019 2019 2017 2020 2020 2020 2022 2019 2020 2024 2017 2017 2017 2017 2024 2017 2019 2018 2024 2017 2017 2017 2017 2024 2017 2017 2024 2024 2017 2021 2019 2024 2018 2017

Regnskapsført i år

Sum regnskapsført

2 252 965 591 149 307 738 170 718 58 442 12 248 3 350 14 119 12 215 42 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 461 087 7 209 255 2 109 198 26 748 1 137 694 1 068 331 22 034 739 598 308 1 522 977 29 835 032 13 257 106 4 456 139 1 594 837 0 3 629 219 8 134 020 5 835 173 25 224 770 18 740 206 19 240 070 245 817 581 616 5 035 443 795 000 52 859 517

146 477 499 188 596 281 7 065 875 1 285 440 1 772 385 258 561 146 196 155 151 22 237 460 2 882 688 34 419 1 618 326 1 004 541 3 011 900 68 370 4 784 559 198 294 268 322 34 830 18 000 262 606 101 736 75 672 160 634 27 540 1 001 063 3 105 988 3 484 269 595 384 285 163 246 723 841 352 -76 476 809 297 1 348 280 9 320 588 380 937 2 332 172 2 070 986 543 763 1 337 468 932 087 2 207 829 7 277 094 1 450 791 40 153 473 60 341 216 441 824 348 700 000 43 579 234

2 399 441 1 090 337 904 019 7 236 593 1 343 882 1 784 633 261 911 160 315 167 366 22 279 470 2 882 688 34 419 1 618 326 1 004 541 3 011 900 68 370 4 784 559 198 294 268 322 34 830 18 000 262 606 101 736 75 672 160 634 27 540 1 001 063 15 567 074 10 693 524 2 704 582 311 912 1 384 417 1 909 683 21 958 263 1 407 605 2 871 257 39 155 620 13 638 043 6 788 310 3 665 823 543 763 4 966 687 9 066 107 8 043 002 32 501 864 20 190 997 59 393 543 306 158 798 057 5 859 791 1 495 000 96 438 751

241 097 255

173 744 045

414 841 300


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

82

REGNSKAP 2016 15.02.17

GKRS-note nr. 6 Investeringsutgifter for pågående prosjekter

02711401 02721401 05121310 05121311 05121312 05121401 05121402 05121403 05121501 05121502 05121503 05121504 05121601 05121603 05121604

Antatt Opp-start- ferdig-still.- Regnskapsår år ført tidl. år

Regnskapsført i år

Ny videregående skole Tvedestrand 2014 2021 1 352 526 Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2 2014 2019 3 679 262 Setesdal vgs. Hornnes. Opprusting av bygningsmasse2013 skolesektoren 2018 10 522 245 Møglestu vgs. Oppussing av bygningsmasse skolesektoren 2013 2018 16 214 769 Arendal vgs. Tyholmen. Opprusting av bygningsmasse 2013 skolesektoren 2018 3 208 898 Møglestu vgs. Opprustning av bygningsmassen fasader 2014 og tak 2018 18 888 221 Setesdal vgs. Opprustning av bygningsmassen fasader 2014 og vinduer 2018 8 571 490 Risør vgs. Opprustning av bygningsmassen fasade D-bygg 2014 2018 5 351 952 Driftsbygning Holt 2015 2018 241 547 Ombygging HiA 2015 2018 7 949 502 Opprustning 2015. Arendal vgs. Tyholmen – Ny ventilasjon 2015 2018 14 317 306 Opprustning 2015. Arendal vgs. Barbu – Ny ventilasjon2015 2018 0 Risør vgs.-Opprustning 2016. Ny ventilasjon, vindusutskiftning 2016 og etterisolering 2018 0 Vinkelbygget Grooseveien 2016 2017 0 Sam Eyde vgs. - Tilleggsarbeider byggetrinn 1 2016 2019 0

13 579 319 58 580 537 34 149 25 784 30 849 263 2 045 817 7 629 096 8 280 354 8 363 282 5 392 381 1 027 428

14 931 845 62 259 799 10 522 245 16 214 769 3 243 047 18 914 006 8 571 490 5 351 952 31 090 810 9 995 319 21 946 402 8 280 354 8 363 282 5 392 381 1 027 428

90 297 718

135 807 409

226 105 127

331 394 973

309 551 454

640 946 426

Sum inv.utgift Bygge- og eiendomstjenesten Sum investeringsutgifter for pågående prosjekter

Sum regnskapsført


83 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016 15.02.17

Vedlegg til note 6 - Investeringsutgifter ettårige prosjekter

Opp-start- Antatt ferdigår still.-år 256658

Utstyrsmidler Vg2 byggteknikk 2016

2016

2016

Sum inv.utgift Dahlske videregående skole 827003

Setesdal VGS, kjøp av utstyr

2016

2016

410 677 410 677

850503

Kjøp av Moland park

2016

2016

890005

Aksjekjøp/salg

2016

2016

Sum inv.utgift Fylkesrådmannen Sam Eyde vgs. - Byggetrinn 2. Kjøp av tilleggsarealer

442 500 442 500

Sum inv.utgift Setesdal vidaregåande skule

05121602

Regnskapsført i år

33 197 775 100 000 33 297 775

2016

2016

Sum inv.utgift Bygge- og eiendomstjenesten

4 430 150 4 430 150

890002

Egenkapitalinnskudd KLP

2016

2016

890005

Aksjekjøp/salg

2016

2016

890006

Utlån Fylkeshuset AS

2016

2016

6 496 880

890011

Utlån AAKS

2016

2016

34 736 380

890013

Utlån Billettering AS

2016

2016

890015

Utlån Næs Jernverksmuseum

2016

2016

890016

Utlån IKT Agder

2016

2016

Sum inv.utgift Felles inntekter/utgifter Sum investeringsutgifter ettårige prosjekter

1 761 767 -

24 000 000 66 995 027 105 576 129


84 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016 15.02.17

Vedlegg til note 6 - Investeringsutgifter flerårige prosj., avsluttet 2016

826611

CNC-maskin Dahlske videregående skole

Oppstartår

Antatt ferdigstill.-år

2015

2016

Sum inv.utgift Dahlske videregående skole 827101

Maskiner og utstyr T/Å vgs

2014

2016

Sum inv.utgift Tvedestrand og Åmli videregående skole 827201

Kjøp/salg av utstyr Sam Eyde

2014

2016

Sum inv.utgift Sam Eyde videregående skole 833001

Utstyr tannhelse

2014

2016

Sum inv.utgift Tannhelsetjenesten

Regnskaps-ført tidligere år

Regnskapsført i år

Sum regnskapsført

58 553

195 725

254 278

58 553

195 725

254 278

3 301 013

1 376 125

4 677 138

3 301 013

1 376 125

4 677 138

12 704 302

2 936 875

15 641 177

12 704 302

2 936 875

15 641 177

9 894 684

1 626 340

11 521 024

9 894 684

1 626 340

11 521 024

84100337

Fv 239 Møglestu - Stykkene, ATP, Lillesand

2010

2016

84101

Investeringer fylkesveg

2011

2016

8410912

Fv 192 Færvik - Sandum, Arendal

2009

2016

48 294 724

-

48 294 724

84132113

Fv 420 Tunnelsikring Grimstad

2012

2016

10 450 169

82 735

10 532 904

84132119

Fv 337 Brokke-Furustøyl, breddeutvidelse

2014

2016

2 219 452

-

2 219 452

84132120

Fv 35 Apland jernbaneundergang

2015

2016

2 674 704

-

2 674 704

84134112

Fv 337 Brokke-Suleskarsvegen

2013

2016

3 570 440

-

3 570 440

78 484 300

82 735

78 567 034

-

138 228 801

Sum inv.utgift Vegsjefen

11 274 810 -

-

11 274 810 -

02521201

Flytting Blakstad vgs. til Sam Eyde

2012

2016

138 228 801

02661301

2013

2016

1 027 470

63 754

1 091 225

02701401

Dahlske vgs - lagerbygg Setesdal vgs. Hovden – Kjøp av skole og ombygging

2014

2016

11 711 472

-

11 711 472

05121301

Opprustning av bygningsmasse skolesektoren

2013

2016

-

-

-

Sum inv.utgift Bygge- og eiendomstjenesten

150 967 743

63 754

151 031 498

Sum investeringsutgifter for flerårige prosj., avsluttet 2016

255 410 594

6 281 554

261 692 148


85

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016

GKRS-NOTE 9 - OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS SAMLEDE LÅNEOPPTAK, GJELDSRENTER OG -AVDRAG I ÅRET OG LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET.

Lån nr.

Kontonummer

Kontofører/långiver

Lånets formål

Låneform

Lånet opptatt (dato)

Opprinnelig størrelse (kr.)

Rentefot (%) Gjeld pr. 31.12.16 31.12.15

20020785

24531000

Kommunalbanken

Inv.prosjekter 2001

Gjeldsbrev 07.11.2002

37 935 000

1,80

2 709 940

20060274

24531013

Kommunalbanken

Refinansiering

Gjeldsbrev 15.06.2006

110 000 000

1,80

8 774 960

20060289 20070691

24531014 24531015

Kommunalbanken Kommunalbanken

Refinansiering Inv.prosjekter 2007

Gjeldsbrev 15.06.2006 Gjeldsbrev 27.12.2007

77 078 394 11 400 000

1,80 1,80

5 362 570 6 470 240

20100264

24531019

Kommunalbanken

Refinansiering

Gjeldsbrev 21.05.2010

145 000 000

1,80

120 833 320

20100739 83175029047

24531021 Kommunalbanken Fylkeshuset AS 24531008 KLP Kommunekreditt Inv.prosjekter 2009

Gjeldsbrev 29.10.2010 Gjeldsbrev 22.12.2009

26 951 562 54 630 000

1,80 2,00

21 217 140 43 883 112

63180549481

24520102

Nordea

Kollektivterminalen

Gjeldsbrev 29.12.2005

4 686 000

2,16

5 000 000

20120207 20080724

24531016 24531017

Kommunalbanken Kommunalbanken

Nybygg Aama Inv.prosjekter 2008

Gjeldsbrev 10.12.2008 Gjeldsbrev 23.12.2008

7 150 000 25 000 000

1,80 1,80

183 839 400 15 789 540

20090881 10777766 10779127 10778756 10779655

24531018 24320001 24320004 24320005 24320006

Kommunalbanken Nordea Markets Nordea Markets Nordea Markets Nordea Markets

Fylkeshuset AS Refinansiering Inv.prosjekter 2010 Inv.prosjekter 2011 Inv.prosjekter 2016

Gjeldsbrev Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

23.12.2009 22.01.2009 10.11.2010 12.05.2011 25.08.2016

4 500 000 86 183 000 126 180 000 200 660 000 129 800 000

1,80 1,34 1,42 1,36 1,57

3 150 000 75 000 000 85 223 000 194 000 000

Nordea Markets 24531009 KLP Kommunekreditt Kjøp av Sykehusvn. 4 Gjeldsbrev 08.07.2011 24531022 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2012 Gjeldsbrev 10.04.2012 24531023 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2012 Gjeldsbrev 15.11.2012

8 000 000 85 280 000 69 709 000

4,73 1,83 1,92

6 400 000 77 626 690 62 619 940

5 000 000 135 880 000 24 000 000

1,80 1,57 1,54

5 000 000 125 586 050 22 800 000

Rentebytteavtaler 83175203039 20120188 20120528

20120585 20130164 20130719

24531024 24531025 24531026

Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken

Næs Jernverksmuseum Gjeldsbrev 14.12.2012 Inv.prosjekter 2013 Gjeldsbrev 10.04.2013 Inv.prosjekter 2013 Gjeldsbrev 13.12.2013

20160125

24531027

Kommunalbanken

IKT Agder

Gjeldsbrev 09.03.2016

24 000 000

1,80

20160338

24531028

Kommunalbanken

Fylkeshuset AS

Gjeldsbrev 30.06.2016

5 000 000

1,80

20160339 20160396 83175332009 83175395779

24531029 Kommunalbanken Utstillinger Aama 24531030 Kommunalbanken Bussanl. Moland Park 24531040 KLP Kommunekreditt Inv.prosjekter 2014 24531041 KLP Kommunekreditt Inv.prosjekter 2015

Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev

30.06.2016 19.08.2016 29.04.2014 19.06.2015

5 300 000 33 556 250 73 040 000 51 200 000

1,80 1,80 1,80 2,08

69 447 866 50 301 754

83175419074

24531042 KLP Kommunekreditt

Gjeldsbrev 15.12.2015

122 000 000

1,95

122 000 000

83175478909

24531043 KLP Kommunekreditt Utbygging E18

Gjeldsbrev 22.12.2016

200 000 000

2,15

A-A Vegfinans AS

1 313 035 522

Per 31.12.2016 har Aust-Agder fylkeskommune en lånegjeld på 1 642 229 419 kroner. Herav er 345 964 183 kroner, eller 21,1 %, utlånt til andre enheter som fylkeskommunen har eierinteresser i eller annen forbindelse med, som AS, IKS m.v., og der alle lånekostnader refunderes. Netto lånegjeld er dermed 1 296 265 236 kroner, som er en økning på 33,2 % i forhold til forrige år. Hovedårsaken til den sterke økningen er at det er tatt opp et lån på 200 mill. kroner til E18-utbyggingen, som skal lånes videre til Aust-Agder Vegfinans, men som ennå ikke var gjort ved årsskiftet. Justert for dette har netto lånegjeld økt med 12,7 %. I driftsregnskapet er det betalt avdrag med 39,9 mill. kroner på egen gjeld. Kommunelovens § 50 pkt. 7a har følgende ordlyd: "Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2 skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte." En utregning basert på en regnearksmodell etter denne bestemmelse gir et minimumsavdrag på 25,8 mill. kroner.


86

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2016

GKRS-NOTE 9 - OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS SAMLEDE LÅNEOPPTAK, GJELDSRENTER OG -AVDRAG I ÅRET OG LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET.

Lånets løpetid

KontraktsForfall / messig Nye lån tatt opp siste avdrag i i regnskapsåret avdrag året (kr) (kr)

Avdrag utgiftsført i regnskapsåret (kr)

Renter utgiftsført Eks.ord.avdrag Rentei regnskapsåret ført i Virkelig gjeld pr. restanser (kr.) inv.regnskap 31.12.16 (kr) (kr) Merknader

14 år

2016

2 709 620

2 709 940

28 589,00

30 år

2036

428 040

428 040

147 698,00

8 346 920

30 år 18 1/2 år

2036 2025

261 580 616 220

261 580 616 220

90 261,00 107 529,00

5 100 990 5 854 020

36 år

2045

4 027 780

23 1/2år 30 1/2 år Avtales senere

2034 2040 Avtales senere

1 146 880 1 791 148 Avtales senere

30 år 19 år

2042 2027

6 065 420 1 315 780

20 år 18 år 32 år 37 år 28 år

2029 2027 2042 2048 2046

225 000 Vurderes Vurderes Vurderes Vurderes

20 år 39 år 29 1/2 år

2031 2051 2042

2042 2046 2053

Annuitet 4 117 580 600 000

10 år

2026

Vurderes

20 år

2036

10 år 15 år 30 1/2 år 28 1/2 år

2 043 069,00

1 791 148

355 679,00 870 105,00

-

1 315 780

10 803 000 129 800 000

400 000 2 186 660 2 363 020

1 146 880

20 070 260 42 091 964

2 892 140,00 263 448,00

29 171 380

154 668 020 14 473 760

52 738,00 955 541,10 1 069 093,21 2 468 742,99 566 461,43

225 000

2 925 000 75 000 000 74 420 000 194 000 000 129 800 000

15 919 929,55 288 898,00 1 333 483,00 1 185 479,00

Lånes videre ut til Fylkeshuset AS

Renteswaps, sikrer mer forutsigbare (faste) renter

6 000 000 75 440 030 60 256 920

5 000 000 121 468 470 22 200 000

24 000 000

224 105,00

24 000 000

125 000

5 000 000

36 653,00

125 000

4 875 000

2026 2031 2044 2043

265 000 1 118 540 2 394 756 1 796 492

5 300 000 33 556 250

46 924,00 221 334,00 1 158 237,00 1 035 585,00

265 000

5 035 000 33 556 250 67 053 110 48 505 262

20 år

2035

Vurderes

3 år

2019

Vurderes

2 394 756 1 796 492

Lånes videre ut til Kollektivterminalen AS Lånes videre ut til A-A museum og arkiv IKS

5 000 000

85 419,00 2 251 321,00 348 374,00

4 117 580 600 000

Dannet ved overføring fra eksisterende lån 20060274 og 20060289 Lånes videre ut til Fylkeshuset AS

112 697 540

107 474,89

400 000 2 186 660 2 363 020

30 år 33 år 40 år

8 135 780

Opprettet ved sammenslåing av lån 20010630 og 20010631 85 mill. overført til nytt lån 20100264 i 2010 60 mill. overført til nytt lån 20100264 i 2010

Lånes videre ut til Næs Jernverksmuseum. Avdragsfrihet i 4 år.

Lånes videre ut til IKT Agder. Avdrag fra 2020 Lånes videre ut til Fylkeshuset AS Lånes videre ut til A-A museum og arkiv IKS

124 390 903 200 000 000

397 656 250

200 000 000

39 919 996

36 154 311,17

30 933 260

1 642 229 419

-

Utlån A-A Vegfinans, renter kapitaliseres Skal lånes ut til A-A Vegfinans I tillegg kommer andre renteutgifter kr 96 972,43


87 REGNSKAP 2016

GKRS-NOTE 10 Sikring av langsiktig gjeld – rentebytteavtaler Aust-Agder fylkeskommune er per 31.12.2016 avtalepart i 10 løpende rentebytteavtaler (renteswaps) med Nordea. I fylkeskommunens finansreglement pkt. 7.5 er det gitt anledning til å ta i bruk slike avtaler. Finansreglementet stiller krav om at låneporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 50% (lån med rentebinding ett år fram i tid og over). Rentebytteavtalene virker slik at renten på lån med flytende rente byttes ut med fast rente, slik at ønsket fastrenteandel oppnås. Formålet med sikringen er å redusere den netto virkning endringer i markedsrentene (for eksempel NIBOR) har på fylkeskommunens fremtidige rentebetalinger på eksisterende gjeld. Dette er en kontantstrømsikring, jf. KRS 11 pkt. 3.5.1.4. Sikringsobjektet er alle fylkeskommunens lån med flytende rente. Per 31.12.2016 hadde fylkeskommunen følgende rentebytteavtaler: Swap nr.

Aktuelt beløp

1099940 1103154 960260 1006417 1142083 668959 773648 635568 1094391 883396 SUM

75 440 012 82 620 000 51 258 000 78 250 000 71 964 510 15 000 000 36 800 000 31 350 000 42 083 327 33 000 000 517 765 849

Fastrente vi betaler 3,45 3,49 3,91 4,40 3,61 3,88 5,48 4,56 3,39 4,65

Løpende rente vi mottar 1,14 1,10 1,07 1,07 1,10 1,15 1,15 1,14 1,13 1,18

Avtale fra dato

Avtale til dato

11.04.2012 17.04.2012 10.11.2010 12.05.2011 23.08.2012 11.06.2012 01.06.2011 05.09.2011 09.03.2012 23.06.2011

14.04.2020 19.04.2022 10.11.2020 12.05.2021 23.02.2018 01.03.2019 01.06.2021 04.09.2017 11.03.2019 21.06.2019

Swap nr. 1103154 og 668959 er avtaler som er knyttet til lån til videre utlån for h.h.v. AAma IKS og Fylkeshuset AS, og der fylkeskommunen får refundert alle kostnader.


88 Regnskap 2016

GKRS-NOTE 13 - ÅRSVERK, GODTGJØRELSER M.V. I 2016 utførte fylkeskommunens ansatte 1117 årsverk. Tilsvarende tall i 2015 var 1082 årsverk, og i 2014 var tallet 1078. Tallene inkluderer ikke lærlinger og folkevalgte. Fylkesrådmannens lønn var 1 187 000 kroner ved utgangen av 2016. For andre verv i fylkeskommunal sammenheng mottar fylkesrådmannen en årlig godtgjørelse på om lag 74 000 kroner. Fylkesrådmannen er omfattet av fylkeskommunens pensjonsavtale i KLP. Fylkesordførerens godtgjørelse var 907 000 kroner ved utgangen av 2016. For andre verv i fylkeskommunal sammenheng mottar fylkesordføreren en årlig godtgjørelse på om lag 100 000 kroner. Fylkesordføreren er omfattet av fylkeskommunens pensjonsavtale i KLP.


Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Regnskap 2016  

Regnskap 2016