Page 1

Regnskap 2014

Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal

Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001

Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no www.austagderfk.no


INNHOLD 1. Underskriftsblad 2. Fylkeskassererens merknader til regnskapet

Side 1 3

3. Regnskapsskjemaer og oversikter Skjema 1A Driftsregnskapet Skjema 1B Til fordeling drift Skjema 2A Investeringsregnskapet Skjema 2B Investeringsregnskapet, fordeling Skjema 3 Balanseregnskapet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering

11 12 13 14 15 18 19 20

4. Detaljert regnskapsoppstilling: Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanseregnskap

22 55 59

5. Forskriftsbestemte noter Note 1: Spesifikasjon av endring arbeidskapital Note 2: Redegjørelse for pensjonsforpliktelser Note 5: Oversikt aksjer og andeler Note 6: Avsetninger og bruk av avsetninger Note 7: Oversikt kapitalkonto

65 66 68 69 72 74

6. Øvrige noter i henhold til GKRS GKRS-note 1: Regnskapsforskrifter og –prinsipper GKRS-note 2: Usikre forpliktelser m.v. GKRS-note 5: Anleggsmidler – varige driftsmidler GKRS-note 6: Investeringsoversikt GKRS-note 9: Oversikt over samlede låneopptak og renter/avdrag GKRS-note 10: Sikring av langsiktig gjeld – rentebytteavtaler GKRS-note 13: Årsverk, godtgjørelser m.v.

75 76 78 79 81 85 87 88


1


2


3 Regnskap 2014

FYLKESKASSERERENS MERKNADER TIL REGNSKAPET ØKONOMISYSTEMET AGRESSO OG KONTOPLANEN

Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktige til å rapportere regnskaps- og tjenestedata etter forskriften om KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Hovedformålet med KOSTRA er å fremskaffe relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Forskriften trekker fram tre dimensjoner for rapportering av regnskapsdata – kontoklasse, art og funksjon. Kontoklasse angir om et beløp gjelder driftsregnskapet, investeringsregnskapet eller balanseregnskapet. Med art menes hva slags type inntekt eller utgift det er tale om. Begrepet funksjon omhandler hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper tjenestene retter seg mot.

01.01.04 tok Aust-Agder fylkeskommune i bruk økonomistyringssystemet Agresso for budsjett og regnskap. Fra 01.05.09 har man også brukt Agresso lønns- og personalmodul for føring av lønn og godtgjørelser. I Agresso er det i alt 8 dimensjoner som kan nyttes til registrering av data. Følgende dimensjoner er tatt i bruk for å beskrive og registrere data i kontostrengen:

    

Art (obligatorisk) Ansvar (obligatorisk) Prosjekt (obligatorisk i investeringsregnskapet) Tjeneste (obligatorisk) Prosjektart bygg.

Dimensjonen art (konto) er det første og såkalt styrende begrepet i kontostrengen. Art beskriver fylkeskommunens ulike utgifter og inntekter. Ved hjelp av det første sifferet i artskontoplanen (0 eller 1) kan en skille mellom investerings- og driftsregnskap (-budsjett). De tre neste sifrene er identisk med forskriftenes KOSTRA-art. Artskontoplanen er gjennomgående for samtlige virksomheter i fylkeskommunen.

Ansvarsdimensjonen er bygd opp i samsvar med fylkeskommunens anvisningsmyndighet, og viser hvordan organiseringen er. Hver enkelt virksomhet og tjeneste har et tresifret ansvar.


4 Regnskap 2014

Prosjektdimensjonen er en frivillig kontodel i driftsregnskapet, men obligatorisk i investeringsregnskapet. Denne er aktuell å bruke når det er behov for å skille ut enkelttiltak (prosjekter) innenfor et ansvarsområde. Dette gjelder spesielt for tiltak som går over flere år, som f.eks. byggeprosjekter.

Tjenestedimensjonen har som formål å skulle gi informasjon om fylkeskommunens virksomhet og produksjon på tvers av ansvarene. Tjenestedimensjonen tar utgangspunkt i fylkeskommunens eget styringsbehov, og skiller seg ut fra funksjonsinndelingen i KOSTRA. 1. siffer i tjeneste angir tjenesteområde. Av disse har vi politisk virksomhet og kontrollorganer, administrasjon og fellestjenester, utdanningsformål, helseformål (tannhelse), kulturformål, samferdsels- og vegformål, næringsformål og økonomiforvaltning. Hver enkelt tjeneste knytter seg entydig til en funksjon, mens hver funksjon kan bestå av flere tjenester. Prosjektart bygg benyttes av Bygge- og eiendomstjenesten. Denne bruken er ment å ivareta behovet for en detaljert intern oppfølging av ulike typer utgifter/inntekter (arter) vedrørende byggeprosjekter.

Den interne kontoplanen det er redegjort for ovenfor, avviker fra den eksterne KOSTRArapporteringen ved bruk av dimensjonen tjeneste, og ikke funksjon. Ved rapporteringen til KOSTRA må derfor tjeneste i den interne kontoplanen konverteres til funksjon, slik at den obligatoriske KOSTRA-inndelingen kan tilfredsstilles.

Den interne kontoplanen gir mulighet for å ta ut regnskapsutskrifter med mange ulike kombinasjoner av dimensjoner og antall sifre i disse. Det trykte regnskapet er presentert med sikte på å gi en best mulig fremstilling i forhold til den inndeling og det nivå budsjettet ble vedtatt på. I samsvar med dette er regnskapet spesifisert ved hjelp av ansvars-, arts- og tjenestedimensjonen.

Som en del av Agresso-systemet anvender fylkeskommunen en egen faktureringsmodul. Dette gjør håndteringen av inntektsstrømmen fra utgående fakturaer lettere og sikrere. Det er også innført skanning av inngående fakturaer for samtlige fylkeskommunale enheter.


5 Regnskap 2014

PENSJONSUTGIFTER Regnskapsføring av pensjoner i kommuner og fylkeskommuner gjøres etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Forskriften innebærer to viktige forhold: 1. Den innbetalte premien til pensjonsleverandøren skal ikke lenger betraktes som årets samlede pensjonsutgift i regnskapet. I stedet skal det utgiftsføres en såkalt netto pensjonskostnad, som er en ”normalpremie” beregnet ut fra lønnsvekst de siste 10 år, diskonteringsrente, forventet avkastning og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Avviket mellom den betalte premien og netto pensjonskostnad (premieavviket) skal inntekts- eller utgiftsføres. 2. Det skal føres pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i fylkeskommunens balanse. Fylkeskommunen forholder seg til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) som pensjonsleverandører. I 2013 inntektsførte vi et premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) på ca. 17,5 mill. kroner til sammen for KLP og SPK. Fylkestinget har valgt som prinsipp at premieavviket skal gjøres opp året etter at det oppstod. Beløpet på 17,5 mill. kroner fra 2013 er derfor utgiftsført i sin helhet i 2014, og dekket av avsatte midler til disposisjonsfond. I 2014-regnskapet har vi så videre inntektsført et premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) for dette året på ca. 32,4 mill. kroner til sammen for KLP og SPK. I samsvar med det valgte prinsippet vil dette bli ført til utgift igjen i sin helhet i 2015. Det er for øvrig, på samme måte som for premieavviket i 2013, satt av midler i 2014regnskapet til disposisjonsfond for dekning av dette premieavviket i 2015.

Om pensjonsutgifter vises for øvrig til note 2 til regnskapet. Det fremgår av denne at det i fylkeskommunens balanse er ført opp pensjonsforpliktelser på 1 322,2 mill. kroner, og pensjonsmidler på 1 119,4 mill. kroner.

MERVERDIAVGIFT (MVA)

Fylkeskommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For fylkeskommunens øvrige virksomhet kreves mva-kompensasjon, basert på at det i 2004 ble innført en ordning med generell kompensasjon for merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av fylkeskommunen


6 Regnskap 2014

selv gjennom redusert statstilskudd (rammetilskudd) i inntektssystemet. Ordningen får dermed ingen reell effekt totalt sett.

I driftsregnskapet er det mottatt og inntektsført om lag 73,4 mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjon.

I mva-kompensasjon vedrørende investeringer har en mottatt ca. 26,9 mill. kroner.

AKTIVERING OG AVSKRIVNING AV VARIGE DRIFTSMIDLER

Fylkeskommunen har aktivert og avskrevet varige driftsmidler i balansen i regnskapene f.o.m. 1995. I forskriftene fra 2001 om årsregnskap og KOSTRA-rapportering ble bestemmelsene om aktivering og avskrivning noe endret. Det ble da bestemt at avskrivningskostnadene skal vises i driftsregnskapet, og ikke bare framkomme i balansen. Avskrivningene skal rapporteres på funksjon i KOSTRA, og blir dermed tatt med i brutto driftsresultat. For å unngå resultateffekt blir imidlertid den samlede avskrivningskostnad utlignet i driftsregnskapet, slik at netto driftsresultat ikke påvirkes.

Varige driftsmidler er anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler som er ført i investeringsregnskapet, og investeringer i faste eiendommer og anlegg. Bare utgifter ført i investeringsregnskapet skal være gjenstand for aktivering.

Fylkeskommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Denne standarden fra Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) har særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning når det gjelder anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå, utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardhevning av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Anskaffelse av varige driftsmidler med en økonomisk levetid på 3 år eller mer og med en anskaffelseskost på minimum 100 000 kroner er å anse som investeringsutgift. Disse skal dermed aktiveres i balansen. Aktiveringen danner grunnlag for beregning av avskrivninger.


7 Regnskap 2014

Avskrivningene på varige driftsmidler skal uttrykke verdiforringelse som følge av alder og slitasje. Beløpene skal fremkomme både som kostnad i driftsregnskapet og som verdireduksjon i balansen, med samme beløp.

I regnskapsforskriften er det fastlagt standard avskrivningsperioder for de ulike driftsmidler. I samsvar med dette har fylkeskommunen i balanseregnskapet gruppert driftsmidlene på konti som angitt nedenfor, hvor det også er angitt avskrivningstid:

 22499100 IT-utstyr, kontormaskiner og lignende (5 år)  22499102 Medisinsk/teknisk utstyr (10 år)  22499104 Inventar (10 år)  22499106 Større maskiner, verktøy, utstyr og lignende (10 år)  22499108 Transportmidler (10 år)  22799100 Bygninger (40 år)*  22799102 Grunneiendommer, tomter (avskrives ikke)  22799106 Diverse anlegg (parkeringsplasser, tekn. anlegg m.v.) (20 år)  22799108 Fylkeskommunale veger (40 år). * For bygninger opererer forskriftene med forskjellig avskrivningstid. Fylkeskommunale bygninger, for eksempel skoler, avskrives over 40 år. Sykehjem og andre institusjoner har 50 års avskrivningstid (finnes ikke i fylkeskommunen).


8 Regnskap 2014

Aktivering og avskrivning håndteres regnskapsmessig i en egen modul tilknyttet Agresso (anleggsverdiregnskap). De enkelte gjenstander/objekter som skal aktiveres/avskrives, er knyttet opp mot en avskrivningsgruppe, som angitt ovenfor. I balanseregnskapet fremkommer samlebeløp pr. gruppe, mens detaljene fremgår av anleggsverdimodulen.

Etter disse prinsipper har fylkeskassereren i balanseregnskapet bokført verdien av varige driftsmidler per 31.12.14. Det er tatt utgangspunkt i anskaffelsesverdi, og lagt til grunn lineær avskrivning, dvs. jevn avskrivning over levetiden med samme beløp pr. år. I samsvar med dette er beholdningen av varige driftsmidler i balansen per 31.12.13 avskrevet med ytterligere ett år. Videre har alle anskaffelser av varige driftsmidler i investeringsregnskapet for 2014 blitt aktivert, men ikke vært gjenstand for avskrivning. Fra og med 2008 endret en prinsipp, slik at avskrivning av varige driftsmidler først starter året etter anskaffelsen. For byggeprosjekter som går over flere år, starter avskrivningen først året etter ferdigstillelse.

Varige driftsmidler som er solgt eller avhendet på annen måte, blir dessuten fjernet ut fra bokført verdi, etter at avskrivning for året først er foretatt. I 2014 er det imidlertid ikke bokført salg eller avhending av varige driftsmidler i balansen.

Siden avskrivninger i fylkeskommunens regnskap først startet i 1995, har man i balansen ikke fått med alle anskaffelser som ble foretatt før dette året. Dette gjelder fylkeskommunale veger, som er tatt med f.o.m. 1985. Alle bygninger som fylkeskommunen eier, uansett anskaffelsesår, er imidlertid tatt med.

I det trykte regnskapet (GKRS-note 5) inngår en egen oversikt over de ulike grupper av varige driftsmidler. Samlebeløp for aktivering og avskrivning av varige driftsmidler fremgår også av kapitalkontoen (note 7).

For øvrig vises til egen oversikt over nybygg og nyanlegg m.v. 2014 (GKRS-note 6).

Spesielt om fylkesveger Fra 01.01.10 overtok fylkeskommunene ansvaret for en stor del av riksvegnettet. Ved utgangen av 2009 var det 993 km fylkesveg i Aust-Agder. Omklassifiseringen fra riksveg til fylkesveg omfattet 573 km, slik at Aust-Agders fylkesvegnett nå er 1 566 km.


9 Regnskap 2014

Overdragelsen ble gjort vederlagsfritt. Fylkeskommunene har dermed ikke hatt noen anskaffelseskost knyttet til overtakelsen av de nye fylkesvegene. På denne bakgrunn har GKRS (Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk) i uttalelse av 17.12.10 uttalt at de nye fylkesvegene, med tilhørende anlegg, som ble overført fra staten 01.01.10, aktiveres i fylkeskommunenes balanse uten verdsettelse, dvs. til 0 kroner.

Investeringsutgifter på fylkeskommunens hånd til disse overtatte fylkesvegene blir imidlertid gjenstand for aktivering og avskrivning på vanlig måte.

OM NOTER

I forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (regnskapsforskriften) § 3 stilles det krav om nærmere bestemte obligatoriske noter til regnskapet. Det er likevel slik at enkelte noter kan utelates dersom de ikke er aktuelle. I det trykte regnskapets kap. 5 er de forskriftsbestemte notene som er aktuelle for fylkeskommunen, tatt inn, med den nummerering som fins i forskriften.

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har med bakgrunn i kommuneloven § 48 som formål å utarbeide og utgi kommunale regnskapsstandarder. I 2014 fastsatte GKRS Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 6 Noter og årsberetning, som en foreløpig standard gjeldende fra regnskapsåret 2014. Flere andre kommunale regnskapsstandarder inneholder også krav til noter. Disse er også for fullstendighetens skyld tatt inn i KRS nr. 6.

I det trykte regnskapet er det i kap. 6 tatt inn aktuelle noter som er nevnt i KRS nr. 6, og som det anses nødvendig og naturlig å ta med for fylkeskommunen. Disse er gitt betegnelsen GKRS-noter. Som nevnt er forskriftsbestemte noter tatt inn i kap. 5.

Det er ikke krav om en bestemt rekkefølge eller nummerering for notekravene i standarden. I det trykte regnskapets kap. 6 er det derfor for sammenligningens skyld lagt vekt på å opprettholde samme nummerering som for tilsvarende noter i tidligere år. I tillegg er det tatt inn enkelte nye GKRS-noter. Dette er GKRS-note 2 (usikre forpliktelser) og 10 (rentebytteavtaler). Det vises spesielt til GKRS-note 2, som knytter seg til en forventet avgjørelse i domstolene om kompensasjon for skyss av varig skadde elever.


10 Regnskap 2014

OM REGNSKAPSRESULTATET

Regnskapet er avlagt og oversendt fylkesrevisor 15.02.15. Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd (ikke disponert netto regnskapsmessig mindreforbruk) pü 20 795 275,37 kroner. Om avsetning av ubrukte bevilgninger for 2014 og enkelte andre forhold vises for øvrig til saksfremstilling og fylkesutvalgets vedtak i sak nr. 17 - 2015.


11

REGNSKAPSSKJEMAER OG OVERSIKTER: SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET SKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT SKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET SKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET, FORDELING SKJEMA 3 BALANSEREGNSKAPET ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING


12 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2014

Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Tall i hele tusen

15.02.15

Regnskap 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter

Opprinnelig budsjett 2014

Regulert budsjett 2014

Regnskap 2013

529 372 787 219 12 510 76 872 1 405 974

526 000 800 200 12 000 80 845 1 419 045

522 400 793 544 12 000 71 462 1 399 406

509 554 719 095 12 499 94 856 1 336 004

25 675 39 727 36 828 -50 879

14 170 33 805 36 828 -56 463

16 620 32 705 36 828 -52 913

25 751 39 188 32 548 -45 985

71 026 171 329 15 739 53 505 181 586 8 475

2 842 2 320 7 156 2 027 4 021

47 881 2 320 15 739 53 501 230 546 249 585

61 837 243 314 10 650 65 487 202 166 -26 847

Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift

-47 337 1 316 234

-36 300 1 330 303

-47 396 1 548 682

-48 451 1 214 721

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

1 295 438

1 330 303

1 548 682

1 198 981

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmess. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger

Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk

20 795 0

-

15 739 0


13 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2014

Regnskapsskjema 1B til fordeling drift Tall i hele tusen

Sum fordelt til drift (fra skjema 1A) Fordelt slik: Sentrale styringsorganer Utdanningsformål Helse Kulturformål Samferdsels- og vegformål Næringsformål

15.02.15 Regnskap 2014 1 295 438 80 709 714 527 55 108 101 466 335 554 8 074 1 295 438

Opprinnelig budsjett 2014 1 330 303 125 555 709 562 52 874 90 731 341 894 9 687 1 330 303

Regulert budsjett 2014 1 548 682 109 333 750 266 55 840 144 335 351 161 137 747 1 548 682

Regnskap 2013 1 198 981 119 126 660 639 49 227 89 887 312 144 -32 041 1 198 981


14 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2014

Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet Tall i hele tusen

FINANSIERINGSBEHOV: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov

15.02.15

Regnskap 2014

Opprinnelig budsjett 2014

Regulert budsjett 2014

Regnskap 2013

199 814 23 439 22 002 111 245 366

136 300 1 300 6 412 144 012

207 422 21 472 18 662 111 247 667

172 566 108 103 35 581 15 710 331 959

113 417 1 276 26 903 39 939 6 580 188 115

73 040 27 260 6 412 106 712

131 297 736 30 130 31 508 193 671

209 623 15 660 32 346 6 223 263 852

47 337 9 915

36 300 1 000

47 396 6 600

48 451 19 656

245 366

144 012

247 667

331 959

FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Mottatte avdrag på interne utlån Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

-

-

-

-


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

15

REGNSKAP 2014

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet, investering i anleggsmidler Tall i hele tusen

15.02.15 Regnskap 2014

245866 825802

Reg. budsjett 2014

Ambulansefag Bil Møglestu 200 Ordinær undervisning

136 136

136 136

258 285906 825901 825902

Møglestu videregående skole VG2 elektro Risør - Kjøp av bil Risør - Kjøp av utstyr 200 Ordinær undervisning

136 460 313 773

136 460 313 773

259 256641

Risør videregående skole Prosjekt / Tønnevolds legat 200 Ordinær undervisning

773 875 875

773 875 875

266 826802 826803 826804 826805 826806

Dahlske videregående skole Kopimaskin Arendal vgs Kjøp av bil Arendal vgs Inventar Arendal vgs Ny aula og kantine Arendal vgs Ombygging arbeidsrom for lærere 200 Ordinær undervisning

875 441 441

875 441 441

268 827101 827102 827103

Arendal videregående skole Maskiner og utstyr T/Å vgs Kopimaskin T/Å vgs Biler T/Å vgs 200 Ordinær undervisning

441 1 704 104 873 2 680

271 275209 275210 825208 827201 827202

Tvedestrand og Åmli videregående skole Yrkessjåfør Anleggsteknikk Vg2 Ballbinge Blakstad Kjøp/salg av utstyr Bygningsmessige arbeider 200 Ordinær undervisning

272 833001

Sam Eyde videregående skole Utstyr tannhelse 340 Tannhelsetjenester

330 8410011 84100314 84100321 84101 84101321 84102321 8410912 8413110 84132100 84132111 84132112 84132113 84132114 84132115 84132116 84132117 84132118 84132119 84132121 84133110 84133111 84134100 84134112

Tannhelsetjenesten Fv 154 Gullknapp Fv 410 Blødekjær tunnelsikring (09 BH), Arendal Sykkelby Grimstad Investeringer fylkesveg Fv 409 Tromøybrua Fv 410 Fjærekleivene, fortau /Tv.strand) Fv 192 Færvik - Sandum, Arendal 42/176 Bråstad kryssomb. og Myra rundkj. Ettersl. veg, tunnel, mindre utb. og OV-anl. Fv 260 Herefoss - Øynastua Fv 420 Torsbudalen, Arendal Fv 420 Tunnelsikring Grimstad Fv 42 Kartemyr, Froland Fv 103 Risøya bru, Tvedestrand Fv 411 Utbedringer Bergendal-Tvedestrand Fv 73 Tonjesbråt, Gjerstad Fv 80 Auslandsveien, (Gjerstad) utbedring Fv 337 Brokke-Furustøyl, breddeutvidelse Fv 410 Blødekjær, ventilasjon Fv 420 Parkveien sykkelfelt/fortau Fv 35 Sømsveien (Grimstad), gang- og sykkelveg/fortau Diverse TS-tiltak Fv 337 Brokke-Suleskarsvegen

Budsjettavvik

Regnskap 2013

-

83 0 0

-

0

1 1

83 662 224 886

1 -0 -0

886 -

-0

0 0

107 249 126 436 919

441 2 030 104 873 3 007

0 326 0 1 327

919 249 249

2 680 6 889 289 7 177

3 007 6 890 289 7 179

327 1 0 2

249 3 176 2 964 167 139 6 446

7 177 1 076 1 076

7 179 1 075 1 075

2 -1 -1

6 446 733 733

1 076 178 390 311 6 856 14 4 167 57 383 11 963 277 3 031 2 387 2 005 27 1 405 15 935 6 480 3 493

1 075 70 000 5 000 -

-1 -178 -390 70 000 -311 -6 -856 -14 -4 167 -57 -383 -6 963 -277 -3 031 -2 387 -2 005 -27 -1 405 -15 935 -6 480 -3 493

733 11 4 24 761 5 672 611 3 422 665 336 417 76 -

-

-

83


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

16

REGNSKAP 2014

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet, investering i anleggsmidler Tall i hele tusen

15.02.15 Regnskap 2014 8 086 594 216 2 000 1 008 2 725 4 152 4 252 200 246 219 29 -185 10 572 87 476

Reg. budsjett 2014 246 10 200 85 446

Budsjettavvik -8 086 -594 -216 -2 000 -1 008 -2 725 -4 152 -4 252 -200 0 -219 -29 185 -372 -2 030

Regnskap 2013 5 949 1 458 39 2 497 21 941

84134114 84134116 84135100 84135110 84135111 84136100 84137100 84137110 84137112 84137113 84138100 84139111 84139112 84139120

Fv 409 Marisberg rundkjøring, Arendal Fv 402 Engesland, veglys Støytiltak/miljø/FOU Fv 42 Blakstad-Osedalen Fv 312 Evje sentrum Nye holdepl., utbedr. holdepl. til univ. utform. Diverse planlegging Fv 416 Frydendal-Lindstøl, Risør Fv 405 GS Vatnestrøm Planlegging ny veg til Eydehavn Diverse grunnerverv Fv 401 Høvåg - Indre Årsnes, ATP, Lillesand Fv 402 Møglestu - Stormyr, ATP, Lillesand Fv 402 Storemyr - Birkeland, ATP 550 Fylkesveger

84100321 84100337 84100351 84101321 84102321 8410912 8413110 84132100 84132118 84133110 84133111 84134100 84134111 84134112 84134113 84134114 84135100 84135111 84136100 84137100 84137110 84139111 84139112 84139113 84139120

Sykkelby Grimstad Fv 239 Møglestu - Stykkene, ATP, Lillesand Fv 416 Risør sentrum Fv 409 Tromøybrua Fv 410 Fjærekleivene, fortau /Tv.strand) Fv 192 Færvik - Sandum, Arendal 42/176 Bråstad kryssomb. og Myra rundkj. Ettersl. veg, tunnel, mindre utb. og OV-anl. Fv 80 Auslandsveien, (Gjerstad) utbedring Fv 420 Parkveien sykkelfelt/fortau Fv 35 Sømsveien (Grimstad), gang- og sykkelveg/fortau Diverse TS-tiltak Fv 311 Dåsnes, Evje og Hornnes Fv 337 Brokke-Suleskarsvegen Fv 291 Bygdeheim kryssombygging, Iveland Fv 409 Marisberg rundkjøring, Arendal Støytiltak/miljø/FOU Fv 312 Evje sentrum Nye holdepl., utbedr. holdepl. til univ. utform. Diverse planlegging Fv 416 Frydendal-Lindstøl, Risør Fv 401 Høvåg - Indre Årsnes, ATP, Lillesand Fv 402 Møglestu - Stormyr, ATP, Lillesand TS Fv Lillesand, ATP Fv 402 Storemyr - Birkeland, ATP 551 Trafikksikkerhets- og miljøtiltak

410 850502

Vegsjefen Kjøp av elbil 100 Administrasjon

833002

Utstyr tannklinikk Krøgenes 340 Tannhelsetjenester

850508

Nytt billetteringssystem 500 Kollektivtransport

505 5121302 5121310

Fylkesrådmannen 4 991 Ombygging av E-bygget på Fløyheia for utleie til IKT-Agder20 521 Setesdal vgs. Hornnes. Opprusting av bygningsmasse skolesektoren -1 194 Felles utgifter og inntekter 20 520

5 287 394 394

296 -20 127 1 -20 126

1 123 554 1 555

2521201 2581401 2661301 267605 2701401 2711401

Flytting Blakstad vgs. til Sam Eyde Møglestu vgs. – Nytt klasserom 2014 Dahlske vgs - lagerbygg Sam Eyde videregående skole Setesdal vgs. Hovden – Kjøp av skole og ombygging Ny videregående skole Tvedestrand

9 000 1 400 5 000 5 000

8 389 62 -168 1 724 -7 158 5 000

70 356 295 9 653 -

-

-

-

235 262 900 8 213 566 6 492 1 540 -5 -1 4 857 2 681 3 679 3 048 62 930 1 045 385 30 109 989 359 1 950 7 215 565 2 881 48 985

87 476 -

85 446 -

-2 030 -

70 927 249 249

4 991 4 991

5 287 5 287

296 296

-

-

-

-

874 874

611 1 338 168 3 276 7 158 -


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

17

REGNSKAP 2014

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet, investering i anleggsmidler Tall i hele tusen

2721401 2721402 5121201 5121301 5121310 5121311 5121312 5121401 5121402 5121403 512259 8505267

15.02.15

Regnskap Reg. budsjett Budsjett2014 2014 avvik Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2 524 7 300 6 776 Sam Eyde vgs. – Kjøp av eiendommen “Smeplassen 1” Gnr./bnr. 5 261 39/3 i Arendal 5 500kommune 239 Opprustning bygg, inneklima Opprustning av bygningsmasse skolesektoren Setesdal vgs. Hornnes. Opprusting av bygningsmasse skolesektoren 6 867 823 -6 044 Møglestu vgs. Oppussing av bygningsmasse skolesektoren 15 396 729 -14 667 Arendal vgs. Tyholmen. Opprusting av bygningsmasse skolesektoren 9 -9 Møglestu vgs. Opprustning av bygningsmassen fasader og17tak 136 18 000 864 Setesdal vgs. Opprustning av bygningsmassen fasader og vinduer 8 557 9 000 443 Risør vgs. Opprustning av bygningsmassen fasade D-bygg 4 985 3 000 -1 985 Risør vgs. – Ombygging av F-bygget for utleie til Risør kommune Grunnlagsinvesteringer Sam Eyde vgs 2 383 -2 383 200 Ordinær undervisning 73 670 64 752 -8 918

512 890020

Bygge- og eiendomstjenesten Salg av eiendommer 194 Felles utgifter og inntekter

890093

Finansieringsprosjekt 2014 940 Øvrig økonomiforvaltning

Regnskap 2013 3 3 278 22 67 6 683 90 357

94 189 -

65 146 -

-29 043 -

90 912 288 288

-

38 057 38 057

38 057 38 057

-

900 Felles inntekter/utgifter FI01 Investering i anleggsmidler Sum for virksomheten

199 814 199 814

38 057

38 057

207 422

7 608

Investering i anleggsmidler (fra Skjema 2A) Tall i hele tusen

199 814

207 422

172 566

288 172 566 172 566 -


18 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

Regnskapsskjema 3 Balanseregnskapet Tall i hele tusen

15.02.15 Regnskap 2014

Regnskap 2013

1 519 641 102 952 1 119 429 37 539 190 777 40 048 3 010 386

1 375 029 99 327 1 042 437 52 961 177 357 36 875 2 783 987

103 433 798 32 440 588 650 725 321

75 893 679 17 494 561 584 655 650

3 735 707

3 439 637

142 473 263 598 8 685 190 -41 811 20 795 489 471 883 401

126 152 273 855 15 375 2 104 -41 811 15 739 358 520 749 935

1 350 750 368 213 819 832 2 538 795

1 309 889 396 776 757 059 2 463 724

310 712 2 798 313 510

225 268 710 225 978

SUM GJELD

2 852 305

2 689 702

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 735 707

3 439 637

17 880 35 120 53 000 -

38 257 35 120 73 378 -

ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i r.sk.prins./påv.AK (drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Egenkapital

Pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Annen konsernintern kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Memoriakonti


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

19

REGNSKAP 2014

Økonomisk oversikt - drift Tall i hele tusen

15.02.15 Regnskap 2014

Budsjett 2014

Regnskap 2013

22 482 52 551 228 520 787 219 76 872 66 014 529 372 12 510 1 775 542

17 246 45 521 201 586 793 544 71 462 65 197 522 400 12 000 1 728 956

17 328 61 012 263 806 719 095 94 856 75 390 509 554 12 499 1 753 539

593 380 172 778 387 462 266 741 253 236 52 169 -8 590

606 248 184 685 413 289 289 651 384 835 48 515 -476

578 303 175 444 377 507 276 560 220 228 49 880 -11 524

1 717 175

1 926 747

1 666 397

58 366

-197 791

87 142

Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter

25 675 25 675

16 620 16 620

25 751 25 751

Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter

39 727 36 828 76 554

32 705 36 828 69 533

39 188 32 548 71 736

-50 879

-52 913

-45 985

52 169 59 657

48 515 -202 189

49 880 91 037

Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års regnsk.mess. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger

15 739 53 505 181 586 250 830

15 739 53 501 230 546 299 786

10 650 65 487 202 166 278 303

Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Sum avsetninger

47 337 71 026 171 329 289 691

47 396 47 881 2 320 97 597

48 451 61 837 243 314 353 602

Resultat etter interne finanstransaksjoner

-38 861

202 189

-75 298

DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod. Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk

20 795 -

0

15 739 -


20 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

Økonomisk oversikt - investering Tall i hele tusen

15.02.15 Regnskap 2014

Budsjett 2014

Regnskap 2013

354 199 51 420 51 973

354 199 42 976 43 529

15 660 2 989 18 649

172 911 26 903 199 814

177 238 30 184 207 422

46 143 241 29 279 172 566

Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond

22 002 20 000 3 439 111 -

18 662 20 000 1 472 111 -

35 581 88 000 20 103 15 179 532

Sum finansieringstransaksjoner

45 552

40 245

159 394

193 393

204 138

313 311

113 417 22 002 723 47 337 1 200 6 801 1 914 193 393

131 297 18 662 183 47 396 1 000 5 600 204 138

209 623 35 581 48 451 7 000 12 238 403 15 313 311

FINANSIERINGSBEHOV INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i egenprod. Overføringer Sum utgifter

FINANSUTGIFTER

SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av bundne driftsfond i inv.regnsk. Sum finansiering Udekket/udisponert

-

-

-


21

DRIFTSREGNSKAP


22 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 211 SMI-skolen Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

17 248 222,81 1 275 588,59

17 036 000 1 882 000

-212 223 606 411

101 68

1 707 619,03 221 337,20 260,58 20 453 028,21

2 800 000 215 000 0 21 933 000

61 103

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-33 862,00 -4 267 237,23 -138 300,00 -4 439 399,23

0 -3 905 000 -138 000 -4 043 000

292

Grunnskoleundervisning

16 013 628,98

17 890 000

1 092 381 -6 337 -261 1 479 972 0 33 862 362 237 300 396 399 0 1 876 371

16 013 628,98

17 890 000

1 876 371

Nettoutgift SMI-skolen

Forbruk i%

93

109 100 110 90

90


23 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 258 Møglestu videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

50 197 378,96 7 793 142,78 1 303 505,74 758 357,82 60 052 385,30

51 200 000 8 516 000 -13 000 0 59 703 000

Avvik 1 002 621 722 857 -1 316 506 -758 358 -349 385 0 503 131 1 069 770 381 1 573 282 0 1 223 897

98 92 -10027

1 315 755 98 219 -12 696 1 401 278 0 40 580 122 995 163 575 0 1 564 853

89 67

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-775 130,76 -3 540 770,44 -1 152 381,00 -5 468 282,20

-272 000 -2 471 000 -1 152 000 -3 895 000

200

Ordinær undervisning

54 584 103,10

55 808 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

10 735 245,18 197 781,20 12 695,81 10 945 722,19

12 051 000 296 000 0 12 347 000

-40 579,65 -653 995,34 -694 574,99

0 -531 000 -531 000

10 251 147,20

11 816 000

506 552,32 506 552,32

536 000 21 000 557 000

-114 395,47 -114 395,47

-92 000 -92 000

392 156,85

465 000

29 448 21 000 50 448 0 22 395 22 395 0 72 843

65 227 407,15

68 089 000

2 861 593

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

Nettoutgift Møglestu videregående skole

Forbruk i%

101 285 143 100 140 98

89

123 131 87

95 0 91 124 124 84

96


24 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 259 Risør videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

35 039 567,37 6 424 952,45 1 131 245,96 218 800,00 42 814 565,78

36 943 000 5 470 000 -468 000 0 41 945 000

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 213 385,64 -2 714 393,44 -303 817,00 -4 231 596,08

-698 000 -2 398 000 -303 000 -3 399 000

200

Ordinær undervisning

38 582 969,70

38 546 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

1 541 012,60 17 949,81 630,50 1 559 592,91

1 877 000 25 000 0 1 902 000

-158 659,37 -158 659,37

-117 000 -117 000

1 400 933,54

1 785 000

1 747,17 152 109,45 218,60 154 075,22

108 000 193 000 0 301 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

Avvik 1 903 433 -954 952 -1 599 246 -218 800 -869 566 0 515 386 316 393 817 832 596 0 -36 970

95 117 -242

335 987 7 050 -631 342 407 0 41 659 41 659 0 384 066

82 72

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-1 526 836,20 -192 542,60 -1 719 378,80

-1 247 000 -6 000 -1 253 000

235

Kursvirksomhet

-1 565 303,58

-952 000

106 253 40 891 -219 146 925 0 279 836 186 543 466 379 0 613 304

38 418 599,66

39 379 000

960 400

Nettoutgift Risør videregående skole

Forbruk i%

102 174 113 100 124 100

82 136 136 78

2 79 51 122 3209 137 164

98


25 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 266 Dahlske videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

200

Ordinær undervisning

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

3 4

7

Refusjoner etc. Inntekter

212

Oppfølgningstjeneste

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

Budsjett

Avvik

86 954 690,92 16 950 280,54 2 820 574,78 255 844,64 106 981 390,88

87 710 000 16 728 000 0 0 104 438 000

-6 181 825,26 -5 538 306,90 -157 126,00 -11 877 258,16

-4 810 000 -3 284 000 -156 000 -8 250 000

95 104 132,72

96 188 000

4 238 027,76 269 560,13 57 985,52 4 565 573,41

4 202 000 406 000 0 4 608 000

-1 013 537,99 -1 013 537,99

-836 000 -836 000

3 552 035,42

102 129 169 101 144 99

101 66

3 772 000

833 533,30 67 569,65

838 000 79 000

4 467 11 430

99 86

3 000,00 863,00 904 965,95

0 0 917 000

-457,00 -457,00

0 0

904 508,95

917 000

-3 000 -863 12 034 0 457 457 0 12 491

1 861 662,04 34 592,57 470,59 1 896 725,20

1 726 000 29 000 0 1 755 000

-3 500,00 -10 970,91 -14 470,91

0 -20 000 -20 000

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

1 882 254,29

1 735 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

1 328 060,94 141 702,94 12 347,58 1 482 111,46

2 387 000 273 000 0 2 660 000

-492 488,00 -959 798,08 -1 452 286,08

-458 000 -2 339 000 -2 797 000

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

99 101

-36 028 136 440 -57 986 42 427 0 177 538 177 538 0 219 965

6 7

6 7

755 309 -222 281 -2 820 575 -255 845 -2 543 391 0 1 371 825 2 254 307 1 126 3 627 258 0 1 083 867

Forbruk i%

99 121 121 94

99

99

-135 662 -5 593 -471 -141 725 0 3 500 -9 029 -5 529 0 -147 254

108 119

1 058 939 131 297 -12 348 1 177 889 0 34 488 -1 379 202 -1 344 714 0

56 52

108

55 72 108

56 108 41 52


26 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

235

Kursvirksomhet

Nettoutgift Dahlske videregående skole

Regnskap 29 825,38

Budsjett -137 000

101 472 756,76

102 475 000

Forbruk Avvik i% -166 825 -22

1 002 243

99


27 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 268 Arendal videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

63 875 489,45 14 118 859,69 2 446 758,63 2 253 279,79 82 694 387,56

68 150 000 9 373 000 3 644 000 0 81 167 000

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-1 670 157,95 -4 670 683,40 -24 000,00 -695 627,00 -7 060 468,35

-937 000 -1 342 000 0 -696 000 -2 975 000

200

Ordinær undervisning

75 633 919,21

78 192 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

4 271 444,22 15 954,02 81,11 4 287 479,35

4 196 000 111 000 0 4 307 000

-187 589,77 -187 589,77

-33 000 -33 000

4 099 889,58

4 274 000

258 812,41 24 850,00 400,00 284 062,41

268 000 18 000 0 286 000

-400,00 -400,00

0 0

283 662,41

286 000

2 560 562,03 93 080,60 22 543,40 2 676 186,03

2 810 000 141 000 0 2 951 000

-209 187,54 -209 187,54

-12 000 -12 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

221

Teoriopplæring lærlinger

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

4 274 511 -4 745 860 1 197 241 -2 253 280 -1 527 388 0 733 158 3 328 683 24 000 -373 4 085 468 0 2 558 081 -75 444 95 046 -81 19 521 0 154 590 154 590 0 174 110

178 348 100 237 97

102 14 100 568 568 96

91 66

Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

2 466 998,49

2 939 000

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

3 926 852,75 528 388,74

3 966 000 449 000

39 147 -79 389

50 000,00 109 125,76 4 614 367,25

0 0 4 415 000

-767 890,00 -500 742,76 -1 268 632,76

-950 000 0 -950 000

-50 000 -109 126 -199 367 0 -182 110 500 743 318 633 0

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

102

97 138

7

6 7

94 151 67

9 188 -6 850 -400 1 938 0 400 400 0 2 338 249 438 47 919 -22 543 274 814 0 197 188 197 188 0 472 002

3 4

Forbruk i%

99

99

91 1743 1743 84

99 118

105 81 134


28 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

294

Privatister

Nettoutgift Arendal videregående skole

Regnskap 3 345 734,49

Budsjett 3 465 000

85 830 204,18

89 156 000

Forbruk Avvik i% 119 266 97

3 325 796

96


29 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 270 Setesdal vidaregåande skule Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

37 318 797,96 11 156 562,19

39 896 000 8 393 000

2 577 202 -2 763 562

94 133

1 526 395,11 564 537,00 50 566 292,26

535 000 -398 000 0 48 426 000

535 000 -1 924 395 -564 537 -2 140 292 0 942 826 1 074 788 -260 2 017 354 0 -122 939

0 -384

21 893 -234 660 -203 871 -416 639 0 200 430 328 683 529 113 0 112 474

98 154

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 533 825,51 -3 815 788,19 -1 134 740,00 -6 484 353,70

-591 000 -2 741 000 -1 135 000 -4 467 000

200

Ordinær undervisning

44 081 938,56

43 959 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

1 068 107,36 667 660,43 203 871,42 1 939 639,21

1 090 000 433 000 0 1 523 000

-985 430,00 -334 683,42 -1 320 113,42

-785 000 -6 000 -791 000

619 525,79

732 000

3 030 724,64 247 022,96 8 461,59 3 286 209,19

3 675 000 82 000 130 000 3 887 000

-39 172,30 -39 172,30

-106 000 -106 000

3 247 036,89

3 781 000

267 859,23 36 676,86 256,59 304 792,68

270 000 50 000 0 320 000

-256,59 -256,59

0 0

304 536,09

320 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

203

Botilbud

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

Forbruk i%

104 260 139 100 145 100

127 126 5578 167 85

644 275 -165 023 121 538 600 791 0 -66 828 -66 828 0 533 963

82 301 7 85

2 141 13 323 -257 15 207 0 257 257 0 15 464

99 73

33 0 32

87 327

7

Refusjoner etc. Inntekter

212

Oppfølgningstjeneste

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

68 513,13 68 513,13

206 000 9 000 215 000

231

Voksenopplæring

68 513,13

215 000

137 487 9 000 146 487 0 146 487

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer

1 191 921,45 281 238,86 38 599,03

1 372 000 86 000 0

180 079 -195 239 -38 599

37 37 86

95

95

32


30 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

5

Finansutgifter Utgifter

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

290

Fengselundervisning

Nettoutgift Setesdal vidaregåande skule

Regnskap 69 040,00 1 580 799,34

Budsjett

-1 531 282,03 -49 517,00 -1 580 799,03

-1 408 000 -50 000 -1 458 000

0,31

0

Avvik -69 040 -122 799 0 123 282 -483 122 799 0 0

48 321 550,77

49 007 000

685 449

0 1 458 000

Forbruk i%

108 109 99 108

99


31 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 271 Tvedestrand og Åmli videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

52 522 805,45 13 269 645,67 1 765 631,05 350 686,84 67 908 769,01

55 051 000 11 154 000 0 0 66 205 000

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-3 115 031,13 -4 683 817,56 -100,00 -250 564,00 -8 049 512,69

-2 093 000 -3 246 000 0 -251 000 -5 590 000

200

Ordinær undervisning

59 859 256,32

60 615 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

2 421 018,49 1 470 507,29 260 150,82 4 151 676,60

1 891 000 962 000 0 2 853 000

-2 501 832,20 -318 218,82 -13 980,00 -2 834 031,02

-1 605 000 -43 000 0 -1 648 000

1 317 645,58

1 205 000

6 7 8

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Inntekter

203

Botilbud

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

12 802 527,48 201 247,76 28 200,26 6 635,00 13 038 610,50

12 815 000 89 000 40 000 0 12 944 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-15 406,00 -1 008 021,28 -1 023 427,28

0 -954 000 -954 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

12 015 183,22

11 990 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

657 665,34 21 690,15 1 222,62 680 578,11

669 000 30 000 0 699 000

-1 222,62 -1 222,62

0 0

679 355,49

699 000

3 924,31 3 924,31

0 0

-4 448,00 -4 448,00

0 0

-523,69

0

7

Refusjoner etc. Inntekter

212

Oppfølgningstjeneste

0

Lønn Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

2 528 195 -2 115 646 -1 765 631 -350 687 -1 703 769 0 1 022 031 1 437 818 100 -436 2 459 513 0 755 744 -530 018 -508 507 -260 151 -1 298 677 0 896 832 275 219 13 980 1 186 031 0 -112 646 12 473 -112 248 11 800 -6 635 -94 611 0 15 406 54 021 69 427 0 -25 183 11 335 8 310 -1 223 18 422 0 1 223 1 223 0 19 645 -3 924 -3 924 0 4 448 4 448 0 524

Forbruk i%

95 119

103 149 144 100 144 99

128 153 146 156 740 172 109

100 226 71 101

106 107 100

98 72 97

97


32 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap

Nettoutgift Tvedestrand og Ã…mli

73 870 916,92

Budsjett

74 509 000

Avvik

638 083

Forbruk i%

99


33 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 272 Sam Eyde videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

151 256 917,89 40 925 278,39

160 414 000 39 053 000

9 157 082 -1 872 278

58 926,75 7 205 716,85 3 268 359,35 202 715 199,23

0 4 951 000 0 204 418 000

-58 927 -2 254 717 -3 268 359 1 702 801 0 -536 861 -262 963 20 684 75 -779 065 0 923 735

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-9 872 138,81 -19 368 036,78 -190 683,91 -1 120 075,00 -30 550 934,50

-10 409 000 -19 631 000 -170 000 -1 120 000 -31 330 000

200

Ordinær undervisning

172 164 264,73

173 088 000

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

2 818 611,94 941 865,87 433 691,26 5 024,25 4 199 193,32

2 901 000 979 000 73 000 0 3 953 000

-2 048 756,84 -520 299,54 -2 569 056,38

-2 694 000 -467 000 -3 161 000

1 630 136,94

Forbruk i%

94 105

146 99 95 99 112 100 98 99

792 000

82 388 37 134 -360 691 -5 024 -246 193 0 -645 243 53 300 -591 944 0 -838 137

97 96 594

206

106

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

203

Botilbud

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

28 085 185,10 1 100 188,98

27 206 000 989 000

-879 185 -111 189

103 111

2 674 564,00 161 246,15 161 987,59 32 183 171,82

5 358 000 127 000 0 33 680 000

50 127

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-238 029,90 -2 452 612,10 -2 690 642,00

-230 000 -2 627 000 -2 857 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

29 492 529,82

30 823 000

2 683 436 -34 246 -161 988 1 496 828 0 8 030 -174 388 -166 358 0 1 330 470

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

1 228 301,66 32 289,75 1 840,87 65,00 1 262 497,28

1 305 000 40 000 0 0 1 345 000

-88 239,87 -88 239,87

-3 000 -3 000

1 174 257,41

1 342 000

76 698 7 710 -1 841 -65 82 503 0 85 240 85 240 0 167 743

551 638,80 16 729,94

542 000 108 000

-9 639 91 270

3 4 5

7

Refusjoner etc. Inntekter

212

Oppfølgningstjeneste

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon

76 111 81

96 103 93 94 96

94 81

94 2941 2941 88

102 15


34 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

4

Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

221

Teoriopplæring lærlinger

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

Regnskap 3 582,49 571 951,23

Budsjett 3 000 653 000

-532 500,00 -12 787,82 -545 287,82

-533 000 -12 000 -545 000

26 663,41

108 000

1 813 810,28 449 961,43 114 536,40 2 378 308,11

2 466 000 89 000 86 000 2 641 000

-133 260,00 -118 028,40 -251 288,40

-102 000 -92 000 -194 000

2 127 019,71

2 447 000

187 879,78 148 892,89 31 417,19 368 189,86

187 000 161 000 28 000 376 000

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-478 600,00 -7 717,19 -486 317,19

-369 000 -7 000 -376 000

235

Kursvirksomhet

-118 127,33

0

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

4 277 655,01 597 340,23 94 265,06 846,10 4 970 106,40

3 824 000 720 000 93 000 0 4 637 000

-4 531 800,13 -105 591,00 -4 637 391,13

-4 531 000 -106 000 -4 637 000

332 715,27

206 829 459,96

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

290

Fengselundervisning

Nettoutgift Sam Eyde videregående skole

Forbruk Avvik i% -582 119 81 049 88 0 -500 100 788 107 288 100 0 81 337 25

652 190 -360 961 -28 536 262 692 0 31 260 26 028 57 288 0 319 980

74 506 133 90 131 128 130 87

-880 12 107 -3 417 7 810 0 109 600 717 110 317 0 118 127

100 92 112 98

112 83 101

0

-453 655 122 660 -1 265 -846 -333 106 0 800 -409 391 0 -332 715

208 600 000

1 770 540

99

130 110 129

107 100 100 100


35 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 330 Tannhelsetjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 8 9

340

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

58 348 840,89 20 147 426,50

54 669 000 17 555 000

-3 679 841 -2 592 427

107 115

653 543,74 2 392 349,24 7 117,11 81 549 277,48

550 000 1 605 000 0 74 379 000

119 149

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-22 482 201,81 -4 695 105,54 -3 500,00 -31,13 -27 180 838,48

-17 246 000 -2 040 000 0 0 -19 286 000

130 230

Tannhelsetjenester

54 368 439,00

55 093 000

-103 544 -787 349 -7 117 -7 170 277 0 5 236 202 2 655 106 3 500 31 7 894 838 0 724 561

54 368 439,00

55 093 000

724 561

99

Nettoutgift Tannhelsetjenesten

110

141 99


36 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 410 Vegsjefen Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-38 549 899,32 -1 692 000,00 -40 241 899,32

-34 800 000 -1 692 000 -36 492 000

550

Fylkesveger

155 007 548,76

155 985 000

-1 120 447 5 497 526 -7 149 527 -2 772 448 0 3 749 899 0 3 749 899 0 977 451

155 007 548,76

155 985 000

977 451

Nettoutgift Vegsjefen

150 505 446,76 37 594 474,32 7 149 527,00 195 249 448,08

149 385 000 43 092 000 0 192 477 000

Avvik

Forbruk i%

101 87 101 111 100 110 99

99


37 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

3 851 727,03 2 622 084,89 1 429 220,57 318 180,00 8 221 212,49

3 811 000 4 061 000 205 000 0 8 077 000

1 210,00 -935 260,07 -632 000,00 -857 059,00 -2 423 109,07

0 -1 052 000 0 -857 000 -1 909 000

5 798 103,42

6 168 000

4 953 792,82 7 930 540,61 2 766 136,44 5 725 292,00 21 375 761,87

4 847 000 10 682 000 1 755 000 2 320 000 19 604 000

-8 959 653,82 -6 752 239,03 -15 711 892,85

-7 978 000 -5 567 000 -13 545 000

Avvik -40 727 1 438 915 -1 224 221 -318 180 -144 212 0 -1 210 -116 740 632 000 59 514 109 0 369 897

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

410

Fylkesbibliotektjenester

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

432

Kunst og kunstformidling

5 663 869,02

6 059 000

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

386 310,53 634 456,64 2 007 548,89 736 028,00 3 764 344,06

378 000 1 347 000 2 185 000 0 3 910 000

-18 252,00 -420 292,47 -497 308,00 -935 852,47

-6 000 -426 000 -498 000 -930 000

2 828 491,59

2 980 000

-8 311 712 543 177 451 -736 028 145 656 0 12 252 -5 708 -692 5 852 0 151 508

14 290 464,03

15 207 000

916 536

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

439

Øvrige kulturaktiviteter

Nettoutgift Aust-Agder bibliotek og

-106 793 2 751 459 -1 011 136 -3 405 292 -1 771 762 0 981 654 1 185 239 2 166 893 0 395 131

Forbruk i%

101 65 697 102

89 100 127 94

102 74 158 247 109 112 121 116 93

102 47 92 96 304 99 100 101 95

94


38 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 505 Fylkesrådmannen Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

7 132 330,36 1 494 030,83

7 219 000 1 836 000

86 670 341 969

20 580,00 273 040,94 167,00 8 920 149,13

0 395 000 0 9 450 000

-158 689,94 -158 689,94

-170 000 -170 000

-20 580 121 959 -167 529 851 0 -11 310 -11 310 0 518 541

7

Refusjoner etc. Inntekter

010

Fylkesting og fylkesutvalg

8 761 459,19

9 280 000

4

Overføringer Utgifter

1 869 700,00 1 869 700,00

1 870 000 1 870 000

012

Partistøtte

1 869 700,00

1 870 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

125 624,10 21 150,44 115,26 146 889,80

210 000 140 000 20 000 370 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-115,26 -115,26

-20 000 -20 000

013

Fylkeselevråd

146 774,54

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 4 5

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

100

Administrasjon

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

110

Tillitsvalgte og verneombud

0

Lønn

Forbruk i%

300 300 0 300

99 81

69 94 93 93 94

100 100 100

60 15 1 40

350 000

84 376 118 850 19 885 223 110 0 -19 885 -19 885 0 203 225

32 242 038,12 9 134 647,51

32 344 000 14 870 000

101 962 5 735 352

100 61

227 480,00 3 504 381,67 9 755 242,91 54 863 790,21

0 4 790 000 0 52 004 000

-2 038 165,40 -6 964 642,26 76 185,00 -9 304 490,00 -18 231 112,66

-833 000 -5 257 000 0 -9 306 000 -15 396 000

36 632 677,55

36 608 000

-227 480 1 285 618 -9 755 243 -2 859 790 0 1 205 165 1 707 642 -76 185 -1 510 2 835 113 0 -24 678

2 092 513,61 20 029,76 40 869,85 2 153 413,22

1 958 000 20 000 35 000 2 013 000

-256 554,85 -256 554,85

-137 000 -137 000

1 896 858,37

64 167,33

1 1 42

73 105 245 132 100 118 100

107 100 117 107

1 876 000

-134 514 -30 -5 870 -140 413 0 119 555 119 555 0 -20 858

86 000

21 833

75

187 187 101


39 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

1-2 4

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

190

Kontaktforum for brukermedvirkning

0 1-2 4 5

Regnskap 22 014,50 58,15 86 239,98

Budsjett 67 000 2 000 155 000

Forbruk Avvik i% 44 986 33 1 942 3 68 760 56 0 -1 942 3 -1 942 3 0 66 818 56

-58,15 -58,15

-2 000 -2 000

86 181,83

153 000

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

189 029,50 126 047,73 4 559,20 26 005,00 345 641,43

203 000 153 000 8 000 0 364 000

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-29 220,00 -4 559,20 -53 668,00 -87 447,20

0 -8 000 -54 000 -62 000

191

Eldrerådet

258 194,23

302 000

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

363 435,54 7 241 474,67 1 742 833,27 750 284,50 10 098 027,98

55 000 8 638 000 2 186 000 0 10 879 000

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-2 876 101,81 -200 000,00 -3 076 101,81

-3 274 000 -200 000 -3 474 000

193

Informasjonsteknologi

7 021 926,17

7 405 000

-308 436 1 396 525 443 167 -750 285 780 972 0 -397 898 0 -397 898 0 383 074

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

477 847,78 4 562 214,03

478 000 5 312 000

152 749 786

100 86

1 485 000,00 1 447 664,06 2 049 846,00 10 022 571,87

1 485 000 3 775 000 0 11 050 000

100 38

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-129 301,58 -2 603 358,00 -2 732 659,58

0 -2 603 000 -2 603 000

194

Felles utgifter og inntekter

7 289 912,29

8 447 000

0 2 327 336 -2 049 846 1 027 428 0 129 302 358 129 660 0 1 157 088

1-2

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

1 325 877,00 1 325 877,00

1 850 000 1 850 000

72 72

196

Utgifter til fordeling

1 325 877,00

1 850 000

524 123 524 123 0 524 123

72

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon

761 336,15 154 980,76

757 000 305 000

-4 336 150 019

101 51

3 4 5

13 971 26 952 3 441 -26 005 18 359 0 29 220 -3 441 -332 25 447 0 43 806

93 82 57 95

57 99 141 85

661 84 80 93 88 100 89 95

91

100 105 86


40 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 3 4 5

Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

Budsjett

Avvik

1 766 282,58 1 056 334,00 3 738 933,49

300 000 2 409 000 0 3 771 000

755,39 -951 929,00 -379 392,00 -1 330 565,61

-909 000 0 -380 000 -1 289 000

2 408 367,88

2 482 000

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

197

Folkehelsearbeid

0

Lønn Utgifter

-

1 040 000 1 040 000

198

Lønnsavsetninger

-

1 040 000

4

Overføringer Utgifter

-

83 000 83 000

199

Tilleggsbevilgninger

-

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 4 5

300 000 642 717 -1 056 334 32 067 0 -909 755 951 929 -608 41 566 0 73 632 1 040 000 1 040 000 0 1 040 000

Forbruk i%

0 73 99 0 100 103 97

0 0 0

83 000

83 000 83 000 0 83 000

0

10 833 978,08 3 710 256,42

11 255 000 8 364 000

421 022 4 653 744

96 44

3 821 882,00 743 437,66 7 740 013,00 26 849 567,16

3 680 000 3 075 000 0 26 374 000

104 24

-30 203 105,63 -4 534 740,00 -34 737 845,63

-28 370 000 -4 536 000 -32 906 000

-141 882 2 331 562 -7 740 013 -475 567 0 1 833 106 -1 260 1 831 846 0 1 356 278

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

200

Ordinær undervisning

-7 888 278,47

-6 532 000

3

Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Utgifter

16 629 059,47 16 629 059,47

18 900 000 18 900 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-8 510 844,00 -8 510 844,00

-11 000 000 -11 000 000

201

Elevutveksling

8 118 215,47

7 900 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

721 584,26 54 068,05 3 414,36 779 066,67

772 000 79 000 6 000 857 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-317 219,36 -317 219,36

-347 000 -347 000

204

Elevombud

461 847,31

510 000

2 270 941 2 270 941 0 -2 489 156 -2 489 156 0 -218 215 50 416 24 932 2 586 77 933 0 -29 781 -29 781 0 48 153

0 0

102 106 100 106 121

88 88 77 77 103

93 68 57 91 91 91 91


41 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

0 1-2 3 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

Regnskap 880 985,40 408 894,16

Budsjett 833 000 50 000

2 036 740,00 8 474,46 3 335 094,02

3 100 000 1 172 000 5 155 000

-3 490 474,46 -35 909,00 -3 526 383,46

-3 488 000 -36 000 -3 524 000

-191 289,44

1 631 000

Forbruk Avvik i% -47 985 106 -358 894 818

1 063 260 1 163 526 1 819 906 0 2 474 -91 2 383 0 1 822 289

66 1 65

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

148,90 103 758,96 13 108,95 117 016,81

0 185 000 15 000 200 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-13 108,95 -13 108,95

-15 000 -15 000

212

Oppfølgningstjeneste

103 907,86

185 000

-149 81 241 1 891 82 983 0 -1 891 -1 891 0 81 092

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

10 226 155,43 2 523 479,88

10 161 000 4 841 000

-65 155 2 317 520

101 52

61 747 248,44 5 384 981,64 3 849 433,00 83 731 298,39

63 794 000 1 528 000 0 80 324 000

97 352

-5 048 198,63 -5 165 582,00 -3 365 034,00 -13 578 814,63

-3 988 000 -1 500 000 -3 365 000 -8 853 000

70 152 483,76

71 471 000

2 046 752 -3 856 982 -3 849 433 -3 407 298 0 1 060 199 3 665 582 34 4 725 815 0 1 318 516

943 000

943 000

34 400,00 34 400,00

0 943 000

-86

3 4 5

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

220

Fagopplæring

0

Lønn Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Utgifter

3

-

100 100 100 -12

56 87 59 87 87 56

104 127 344 100 153 98

0

7

Refusjoner etc. Inntekter

-372 566,00 -372 566,00

-550 000 -550 000

221

Teoriopplæring lærlinger

-338 166,00

393 000

-34 400 908 600 0 -177 434 -177 434 0 731 166

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

911 792,32 446 619,04

833 000 421 000

-78 792 -25 619

109 106

152 150,70 19 792,86 80 085,00 1 610 439,92

106 000 743 000 0 2 103 000

-46 151 723 207 -80 085 492 560 0

144 3

3 4 5

4 68 68

77


42 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap -581 610,86 -431 566,00 -1 013 176,86

Budsjett -513 000 -432 000 -945 000

597 263,06

1 158 000

Overføringer Utgifter

40 000,00 40 000,00

40 000 40 000

299

Andre utdanningstiltak

40 000,00

40 000

3 4

Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

746 600,00 746 600,00

-747 000 1 494 000 747 000

340

Tannhelsetjenester

746 600,00

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

231

Voksenopplæring

4

3 4 5

Forbruk Avvik i% 68 611 113 -434 100 68 177 107 0 560 737 52

0 0 0 0

747 000

100

9 004 095,98 1 636 042,03

7 453 000 2 865 000

-1 551 096 1 228 958

121 57

3 799,00 2 360 250,92 14 180 883,46 27 185 071,39

0 16 843 000 0 27 161 000

-27 050,00 -3 880 167,40 -1 600 000,00 -15 027 382,00 -20 534 599,40

-30 000 -3 061 000 -2 500 000 -14 864 000 -20 455 000

6 650 471,99

6 706 000

-3 799 14 482 749 -14 180 883 -24 071 0 -2 950 819 167 -900 000 163 382 79 599 0 55 528

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

420

Kulturvern

1-2

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 995,56

0

-6 996

18 040 744,44 80 000,00 18 127 740,00

15 129 000 3 106 000 0 18 235 000

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-244,44 -1 000 000,00 -1 000 244,44

0 -1 000 000 -1 000 000

421

Museer og samlinger

17 127 495,56

17 235 000

15 129 000 -14 934 744 -80 000 107 260 0 244 0 244 0 107 504

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

876 801,58 580 832,32 47 883 251,53 18 299 043,00 67 639 928,43

872 000 591 000 65 144 000 0 66 607 000

-4 808 805,29 -28 892 000,00 -24 179 135,25

-3 409 000 -28 892 000 -24 566 000

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter

100

-747 000 747 400 400 0 400

6 7 8 9

3 4 5

100 100

-4 802 10 168 17 260 748 -18 299 043 -1 032 928 0 1 399 805 0 -386 865

0 50 100

14 100 90 127 64 101 100 99

0 581 99

100 100 99

101 98 74 102 141 100 98


43 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Inntekter

Regnskap -57 879 940,54

Budsjett -56 867 000

Forbruk Avvik i% 1 012 941 102 0 -19 988 100

431

Idrett og friluftsliv

9 759 987,89

9 740 000

1-2 4

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

1 284,60 9 847 321,15 9 848 605,75

20 000 9 892 000 9 912 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-321,15 -321,15

0 0

432

Kunst og kunstformidling

9 848 284,60

9 912 000

18 715 44 679 63 394 0 321 321 0 63 715

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

11 410,00 192 531,86

0 295 000

-11 410 102 468

15 902,00 3 552 813,65 5 475 889,00 9 248 546,51

0 8 846 000 0 9 141 000

-49 313,65 -4 423 566,00 -2 922 916,00 -7 395 795,65

-30 000 -4 235 000 -2 864 000 -7 129 000

1 852 750,86

2 012 000

-15 902 5 293 186 -5 475 889 -107 547 0 19 314 188 566 58 916 266 796 0 159 249

3 4 5

6 100 99

99

65

40 101

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

439

Øvrige kulturaktiviteter

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

2 637 613,65 10 487 508,74

2 362 000 10 677 000

-275 614 189 491

112 98

169 390 495,41 6 285 400,18 3 486 150,00 192 287 167,98

168 688 000 12 379 000 0 194 106 000

100 51

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 569 302,50 -8 218 251,45 -5 319 823,00 -15 107 376,95

-1 160 000 -8 705 000 -5 320 000 -15 185 000

500

Kollektivtransport

177 179 791,03

178 921 000

-702 495 6 093 600 -3 486 150 1 818 832 0 409 303 -486 749 -177 -77 623 0 1 741 209

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

789 146,84 25 291,58

747 000 52 000

-42 147 26 708

106 49

5 985 105,43 563 399,91 -6 176,51 7 356 767,25

5 943 000 480 000 0 7 222 000

101 117

-563 399,91 -563 399,91

-480 000 -6 000 -486 000

-42 105 -83 400 6 177 -134 767 0 83 400 -6 000 77 400 0

3 4 5

3 4 5

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

164 104 102 104 92

99 135 94 100 99 99

102 117 0 116


44 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 501 0 1-2 4 5

6 793 367,34

6 736 000

-57 367

101

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

145 208,00 202 601,84 2 271 000,00 2 618 809,84

300 000 2 271 000 390 000 0 2 961 000

0 6 52

-156 604,00 -500 000,00 -656 604,00

-460 000 -500 000 -960 000

1 962 205,84

2 001 000

300 000 2 125 792 187 398 -2 271 000 342 190 0 -303 396 0 -303 396 0 38 794

5 502 757,95 20 029 249,95

5 187 000 35 830 000

-315 758 15 800 750

16 217,33 28 876 125,64 29 843 209,00 84 267 559,87

0 82 730 500 0 123 747 500

-31 422 486,09 -759 368,00 -45 649 755,84 -77 831 609,93

-23 280 000 0 -94 083 000 -117 363 000

-16 217 53 854 374 -29 843 209 39 479 940 0 8 142 486 759 368 -48 433 244 -39 531 390 0

6 435 949,94

6 384 500

-51 450

101

1 584 563,79 220 145,94 49 397 037,00 54 152 723,00 105 354 469,73

1 605 000 271 000 100 523 500 2 042 000 104 441 500

99 81 49 2652 101

-338 039,17 -90 925 310,00 -51 643 600,00 -142 906 949,17

-78 000 -91 062 000 -50 377 000 -141 517 000

20 436 50 854 51 126 463 -52 110 723 -912 970 0 260 039 -136 690 1 266 600 1 389 949 0

-37 552 479,44

-37 075 500

476 979

101

339 558 338,21

351 821 000

12 262 662

97

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

550

Fylkesveger

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 8 9

600

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

601

Avvik

Transporttjenesten for funksjonshemmede

7 9

3 4 5

Budsjett

Forbruk i%

Finansieringsbistand overfor næringslivet

Nettoutgift Fylkesrådmannen

88 34 100 68 98

106 56

35 68 135 49 66

433 100 103 101


45 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 510 Internservice Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

9 128 713,14 12 558 041,24 1 340 867,82 260,09 23 027 882,29

9 913 000 14 877 000 1 308 000 0 26 098 000

-19 460 514,44 -1 502 934,68 -20 963 449,12

-11 383 000 -1 484 000 -12 867 000

784 287 2 318 959 -32 868 -260 3 070 118 0 8 077 514 18 935 8 096 449 0 11 166 567

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

101

Interne servicefunksjoner

2 064 433,17

13 231 000

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

369 690,00 7 893 249,67 8 262 939,67

0 0 0

196

Utgifter til fordeling

8 262 939,67

0

-369 690 -7 893 250 -8 262 940 0 -8 262 940

10 327 372,84

13 231 000

2 903 627

Nettoutgift Internservice

Forbruk i%

92 84 103 88 171 101 163 16

78


46 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 512 Bygge- og eiendomstjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

4 369 147,82 572 758,50 69 570,09 44,00 5 011 520,41

4 441 000 537 000 94 000 0 5 072 000

-500,00 -69 570,09 -70 070,09

0 -94 000 -94 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

100

Administrasjon

4 941 450,32

4 978 000

1-2 4 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

2 583 233,59 714 491,26 3 645 766,00 6 943 490,85

6 229 000 1 509 000 0 7 738 000

-714 491,26 -2 515 000,00 -3 229 491,26

-1 509 000 -2 515 000 -4 024 000

3 713 999,59

3 714 000

281 194,98 2 609,15 283 804,13

582 000 271 000 853 000

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

192

Vedlikehold

1-2 4

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-2 158 260,00 -2 609,15 -2 160 869,15

-2 160 000 -271 000 -2 431 000

194

Felles utgifter og inntekter

-1 877 065,02

-1 578 000

1-2 4

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

108 500,00 27 125,00 135 625,00

974 000 243 000 1 217 000

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-27 125,00 -974 000,00 -1 001 125,00

-243 000 -974 000 -1 217 000

200

Ordinær undervisning

-865 500,00

0

9

Finansinntekter Inntekter

-581 000,00 -581 000,00

-581 000 -581 000

923

Disposisjonsfond

-581 000,00

5 331 884,89

Nettoutgift Bygge- og eiendomstjenesten

Forbruk i%

71 852 -35 759 24 430 -44 60 480 0 500 -24 430 -23 930 0 36 550

98 107 74

3 645 766 794 509 -3 645 766 794 509 0 -794 509 0 -794 509 0 0

41 47

300 805 268 391 569 196 0 -1 740 -268 391 -270 131 0 299 065 865 500 215 875 1 081 375 0 -215 875 0 -215 875 0 865 500

99

74 75 99

90 47 100 80 100

48 1 33 100 1 89 119

11 11 11 11 100 82

-581 000

0 0 0 0

100 100 100

6 533 000

1 201 115

82


47 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 513 Fylkeskassa Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

101

Interne servicefunksjoner

Nettoutgift Fylkeskassa

Budsjett

Avvik

7 254 635,43 2 069 165,71 427 937,81 758 074,52 10 509 813,47

7 168 000 4 104 000 0 0 11 272 000

-1 302 001,00 -455 899,81 -1 757 900,81

-1 302 000 -662 000 -1 964 000

8 751 912,66

9 308 000

-86 635 2 034 834 -427 938 -758 075 762 187 0 1 -206 100 -206 099 0 556 087

8 751 912,66

9 308 000

556 087

Forbruk i%

101 50

93 100 69 90 94

94


48 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 514 PP-tjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

211

PP-tjeneste

Nettoutgift PP-tjenesten

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

7 782 392,37 592 961,48

7 963 000 526 000

180 608 -66 961

98 113

27 000,00 56 138,95 60 000,00 8 518 492,80

30 000 39 000 0 8 558 000

90 144

-154 775,04 -20 422,00 -175 197,04

-118 000 -20 000 -138 000

8 343 295,76

8 420 000

3 000 -17 139 -60 000 39 507 0 36 775 422 37 197 0 76 704

8 343 295,76

8 420 000

76 704

99

100 131 102 127 99


49 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap 520 Fylkesrevisjonen Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Utgifter

Budsjett

117 429,16 282 503,54 15 037,46 414 970,16

169 000 320 000 20 000 509 000

Avvik 51 571 37 496 4 963 94 030 0 -4 963 -4 963 0 89 067

69 88 75 82

99 76 109 98

95

7

Refusjoner etc. Inntekter

-15 037,46 -15 037,46

-20 000 -20 000

020

Kontrollutvalg

399 932,70

489 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

4 162 069,76 215 117,99 19 692,92 4 396 880,67

4 194 000 283 000 18 000 4 495 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-378 882,10 -83 345,92 -462 228,02

-340 000 -78 000 -418 000

021

Revisjon

3 934 652,65

4 077 000

31 930 67 882 -1 693 98 119 0 38 882 5 346 44 228 0 142 347

4 334 585,35

4 566 000

231 415

Nettoutgift Fylkesrevisjonen

Forbruk i%

75 75 82

111 107 111 97


50 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

900 Felles inntekter/utgifter Finansutgifter 5 Utgifter

27 995,22 27 995,22

3 000 3 000

100

Administrasjon

27 995,22

3 000

5

Finansutgifter Utgifter

651 532,92 651 532,92

52 000 52 000

9

Finansinntekter Inntekter

-913 000,00 -913 000,00

-913 000 -913 000

101

Interne servicefunksjoner

-261 467,08

-861 000

5

Finansutgifter Utgifter

180 821,79 180 821,79

166 000 166 000

192

Vedlikehold

180 821,79

166 000

4 5

Overføringer Finansutgifter Utgifter

-265 000,00 34 616,63 -230 383,37

0 19 000 19 000

194

Felles utgifter og inntekter

-230 383,37

19 000

5

Finansutgifter Utgifter

199 002,23 199 002,23

182 000 182 000

-17 002 -17 002 0

109 109

Utenfor fylkeskommunalt ansvarsområd

199 002,23

182 000

-17 002

109

-12 848 927 -12 848 927 0 10 000 10 000 0 -12 838 927

129 129

195 5

Finansutgifter Utgifter

56 845 926,94 56 845 926,94

43 997 000 43 997 000

9

Finansinntekter Inntekter

-8 949 000,00 -8 949 000,00

-8 939 000 -8 939 000

200

Ordinær undervisning

47 896 926,94

35 058 000

5

Finansutgifter Utgifter

181 637,38 181 637,38

167 000 167 000

203

Botilbud

181 637,38

167 000

5

Finansutgifter Utgifter

466 991,58 466 991,58

69 000 69 000

9

Finansinntekter Inntekter

-29 000,00 -29 000,00

-29 000 -29 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

437 991,58

40 000

9

Finansinntekter Inntekter

-18 000,00 -18 000,00

-18 000 -18 000

212

Oppfølgningstjeneste

-18 000,00

-18 000

-24 995 -24 995 0 -24 995

933 933

-599 533 -599 533 0 0 0 0 -599 533

1253 1253

-14 822 -14 822 0 -14 822

109 109

265 000 -15 617 249 383 0 249 383

-14 637 -14 637 0 -14 637 -397 992 -397 992 0 0 0 0 -397 992 0 0 0 0

933

100 100 30

109

182 -1213 -1213

100 100 137

109 109 109

677 677 100 100 1095

100 100 100


51 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

5

Finansutgifter Utgifter

182 990,83 182 990,83

170 000 170 000

235

Kursvirksomhet

182 990,83

170 000

5

Finansutgifter Utgifter

403 403,40 403 403,40

0 0

292

Grunnskoleundervisning

403 403,40

0

5

Finansutgifter Utgifter

1 925 954,97 1 925 954,97

1 828 000 1 828 000

9

Finansinntekter Inntekter

-105 000,00 -105 000,00

-105 000 -105 000

340

Tannhelsetjenester

1 820 954,97

1 723 000

5

Finansutgifter Utgifter

393 872,61 393 872,61

21 000 21 000

9

Finansinntekter Inntekter

-419 000,00 -419 000,00

-419 000 -419 000

410

Fylkesbibliotektjenester

-25 127,39

-398 000

5

Finansutgifter Utgifter

414 000,00 414 000,00

0 0

9

Finansinntekter Inntekter

-306 000,00 -306 000,00

-306 000 -306 000

432

Kunst og kunstformidling

108 000,00

-306 000

5

Finansutgifter Utgifter

1 922 211,91 1 922 211,91

1 769 000 1 769 000

500

Kollektivtransport

1 922 211,91

1 769 000

5

Finansutgifter Utgifter

48 408 209,82 48 408 209,82

46 136 000 46 136 000

9

Finansinntekter Inntekter

-85 000,00 -85 000,00

-85 000 -85 000

550

Fylkesveger

48 323 209,82

46 051 000

5

Finansutgifter Utgifter

34 695,89 34 695,89

32 000 32 000

-2 696 -2 696 0

108 108

Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv

34 695,89

32 000

-2 696

108

-541 882 332,00 -541 882 332,00

-534 400 000 -534 400 000

7 482 332 7 482 332

101 101

600 8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-12 991 -12 991 0 -12 991

108 108 108

-403 403 -403 403 0 -403 403 -97 955 -97 955 0 0 0 0 -97 955 -372 873 -372 873 0 0 0 0 -372 873 -414 000 -414 000 0 0 0 0 -414 000 -153 212 -153 212 0 -153 212 -2 272 210 -2 272 210 0 0 0 0 -2 272 210

105 105 100 100 106

1876 1876 100 100 6

100 100 -35

109 109 109

105 105 100 100 105


52 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

900

Skatter

-541 882 332,00

-534 400 000

8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-787 219 468,00 -787 219 468,00

-793 544 000 -793 544 000

901

Rammetilskudd

-787 219 468,00

-793 544 000

8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-9 380 613,00 -9 380 613,00

-8 300 000 -8 300 000

902

Øvrige generelle statstilskudd

-9 380 613,00

-8 300 000

5

Finansutgifter Utgifter

39 642 804,72 39 642 804,72

32 705 000 32 705 000

9

Finansinntekter Inntekter

-20 853 094,33 -20 853 094,33

-14 150 000 -14 150 000

910

Renter m.v.

18 789 710,39

18 555 000

5

Finansutgifter Utgifter

36 827 806,00 36 827 806,00

36 828 000 36 828 000

911

Avdrag

36 827 806,00

36 828 000

5

Finansutgifter Utgifter

48 979 105,05 48 979 105,05

45 839 000 45 839 000

9

Finansinntekter Inntekter

-42 100 223,00 -42 100 223,00

-42 100 000 -42 100 000

923

Disposisjonsfond

6 878 882,05

3 739 000

9

Finansinntekter Inntekter

-52 169 273,76 -52 169 273,76

-48 515 000 -48 515 000

930

Avskrivninger

-52 169 273,76

-48 515 000

1-2 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Finansutgifter Utgifter

115 787,00 1 287 232,00 1 403 019,00

0 1 300 000 1 300 000

9

Finansinntekter Inntekter

-841 354,00 -841 354,00

-1 300 000 -1 300 000

940

Øvrig økonomiforvaltning

561 665,00

0

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

-14 945 734,00 -14 945 734,00

-11 806 000 116 000 -11 690 000

941

Premieavvik

-14 945 734,00

9

Finansinntekter Inntekter

-15 739 148,05 -15 739 148,05

0 7 482 332 -6 324 532 -6 324 532 0 -6 324 532 1 080 613 1 080 613 0 1 080 613 -6 937 805 -6 937 805 0 6 703 094 6 703 094 0 -234 710 194 194 0 194 -3 140 105 -3 140 105 0 223 223 0 -3 139 882 3 654 274 3 654 274 0 3 654 274 -115 787 12 768 -103 019 0 -458 646 -458 646 0 -561 665

101

99 99 99

113 113 113

121 121 147 147 101

100 100 100

107 107 100 100 184

108 108 108

99 108 65 65

-11 690 000

3 139 734 116 000 3 255 734 0 3 255 734

127 0 128 128

-15 739 000 -15 739 000

148 148

100 100


53 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.15

Regnskap

Budsjett

Forbruk i%

Avvik 0

950

Dekning/disponering av tidl. års resultat

5

951

-15 739 148,05

-15 739 000

148

Finansutgifter Utgifter

20 795 275,37 20 795 275,37

0 0

-20 795 275 -20 795 275 0

Årets udisponerte/uinndekkede resultat

20 795 275,37

0

-20 795 275

Nettoutgift Felles inntekter/utgifter

-1 236 298 365,88

-1 269 269 000 -32 970 634

100

97


54

INVESTERINGSREGNSKAP


55 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.15 Regnskap 1-2 4

258 Møglestu videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i %

109 978 25 716 135 694

110 000 26 000 136 000

22 284 306

100 99 100

200

Ordinær undervisning

135 694

136 000

306

100

7

Refusjoner etc. Inntekter

-25 716 -25 716

-26 000 -26 000

-284 -284

99 99

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-25 716

-26 000

-284

99

109 978

110 000

22

100

618 000 154 500 772 500

618 000 155 000 773 000

0 500 500

100 100 100

772 500

773 000

500

100

Nettoutgift Møglestu videregående skole

1-2 4

259 Risør videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

200

Ordinær undervisning

7

Refusjoner etc. Inntekter

-154 500 -154 500

-155 000 -155 000

-500 -500

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-154 500

-155 000

-500

100

618 000

618 000

0

100

700 317 175 079 875 396

700 000 175 000 875 000

-317 -79 -396

100 100 100

-700 000 -700 000

-700 000 -700 000

0 0

100 100

175 396

175 000

-396

100

Nettoutgift Risør videregående skole

1-2 4

266 Dahlske videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

200

Ordinær undervisning

7

Refusjoner etc. Inntekter

-175 079 -175 079

-175 000 -175 000

79 79

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-175 079

-175 000

79

100

317

0

-317

352 551 88 138 440 689

353 000 88 000 441 000

449 -138 311

100 100 100

Nettoutgift Dahlske videregående skole

1-2 4

268 Arendal videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

200

Ordinær undervisning

440 689

441 000

311

100

7

Refusjoner etc. Inntekter

-88 138 -88 138

-88 000 -88 000

138 138

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-88 138

-88 000

138

100

352 551

353 000

449

100

2 405 119 275 230 2 680 349

2 405 000 602 000 3 007 000

-119 326 770 326 652

100 46 89

-203 000 0 -203 000

-203 000 -89 000 -292 000

0 -89 000 -89 000

100 70

2 477 349

2 715 000

237 652

91

-275 230 -275 230

-513 000 -513 000

-237 770 -237 770

54 54

Nettoutgift Arendal videregående skole

1-2 4

271 Tvedestrand og Åmli videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

200

Ordinær undervisning

7

Refusjoner etc. Inntekter


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

56

REGNSKAP 2014

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.15 Regnskap -275 230

Budsjett -513 000

Nettoutgift Tvedestrand og Åmli videregående skole

2 202 119

2 202 000

-119

100

272 Sam Eyde videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

5 862 810 1 314 453 7 177 263

5 863 000 1 316 000 7 179 000

190 1 547 1 737

100 100 100

-350 000 -350 000

-350 000 -350 000

0 0

100 100

6 827 263

6 829 000

1 737

100

903

1-2 4

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

Avvik Forbruk i % -237 770 54

6

Salgsinntekter Inntekter

200

Ordinær undervisning

7

Refusjoner etc. Inntekter

-1 314 453 -1 314 453

-1 316 000 -1 316 000

-1 547 -1 547

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-1 314 453

-1 316 000

-1 547

100

5 512 810

5 513 000

190

100

913 569 162 484 1 076 053

860 000 215 000 1 075 000

-53 569 52 516 -1 053

106 76 100

1 076 053

1 075 000

-1 053

100

Nettoutgift Sam Eyde videregående skole

1-2 4

330 Tannhelsetjenesten Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

340

Tannhelsetjenester

7

Refusjoner etc. Inntekter

-162 484 -162 484

-161 000 -161 000

1 484 1 484

101 101

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-162 484

-161 000

1 484

101

913 569

914 000

431

100

75 438 277 12 037 328 87 475 606

70 429 000 15 017 000 85 446 000

-5 009 277 2 979 672 -2 029 606

107 80 102

-22 593 361 -22 593 361

-10 200 000 -10 200 000

12 393 361 12 393 361

222 222

64 882 244

75 246 000

10 363 756

86

Nettoutgift Tannhelsetjenesten

1-2 4

410 Vegsjefen Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

550

Fylkesveger

7

Refusjoner etc. Inntekter

-12 037 328 -12 037 328

-15 017 000 -15 017 000

-2 979 672 -2 979 672

80 80

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-12 037 328

-15 017 000

-2 979 672

80

52 844 916

60 229 000

7 384 084

88

4 237 429 753 654 4 991 083

4 237 000 1 050 000 5 287 000

-429 296 346 295 917

100 72 94

4 991 083

5 287 000

295 917

94

Nettoutgift Vegsjefen

1-2 4

505 Fylkesrådmannen Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

340

Tannhelsetjenester

7

Refusjoner etc. Inntekter

-753 654 -753 654

-1 050 000 -1 050 000

-296 346 -296 346

72 72

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-753 654

-1 050 000

-296 346

72

5

Finansutgifter Utgifter

1 512 000 1 512 000

0 0

-1 512 000 -1 512 000

940

Øvrig økonomiforvaltning

1 512 000

0

-1 512 000

5 749 429

4 237 000

-1 512 429

136

20 521 925 -2 024 20 519 901

394 000 0 394 000

-20 127 925 2 024 -20 125 901

5 209

Nettoutgift Fylkesrådmannen

1-2 4

512 Bygge- og eiendomstjenesten Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

5 208


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

57

REGNSKAP 2014

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.15 Regnskap -394 333 -394 333

Budsjett -394 000 -394 000

Felles utgifter og inntekter

20 125 568

0

-20 125 568

1-2 4

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

61 751 212 11 918 310 73 669 522

53 212 000 11 540 000 64 752 000

-8 539 212 -378 310 -8 917 522

116 103 114

7

Refusjoner etc. Inntekter

-829 112 -829 112

-1 552 000 -1 552 000

-722 888 -722 888

53 53

200

Ordinær undervisning

72 840 410

63 200 000

-9 640 410

115

7

Refusjoner etc. Inntekter

-11 916 286 -11 916 286

-11 540 000 -11 540 000

376 286 376 286

103 103

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-11 916 286

-11 540 000

376 286

103

Nettoutgift Bygge- og eiendomstjenesten

81 049 691

51 660 000

-29 389 691

157

900 Felles inntekter/utgifter Finansinntekter Inntekter

-15 130 385 -15 130 385

-15 416 000 -15 416 000

-285 615 -285 615

98 98

-15 130 385

-15 416 000

-285 615

98

7

Refusjoner etc. Inntekter

194

9

Avvik 333 333

Forbruk i % 100 100

200

Ordinær undervisning

9

Finansinntekter Inntekter

-950 998 -950 998

-951 000 -951 000

-2 -2

100 100

340

Tannhelsetjenester

-950 998

-951 000

-2

100

9

Finansinntekter Inntekter

-38 342 831 -38 342 831

-36 229 000 -36 229 000

2 113 831 2 113 831

106 106

550

Fylkesveger

-38 342 831

-36 229 000

2 113 831

106

5

Finansutgifter Utgifter

22 002 080 22 002 080

18 662 000 18 662 000

-3 340 080 -3 340 080

118 118

9

Finansinntekter Inntekter

-22 002 080 -22 002 080

-18 662 000 -18 662 000

3 340 080 3 340 080

118 118

911

Avdrag

0

0

0

9

Finansinntekter Inntekter

-113 417 167 -113 417 167

-131 297 000 -131 297 000

-17 879 833 -17 879 833

86 86

912

Bruk av lån

-113 417 167

-131 297 000

-17 879 833

86

5

Finansutgifter Utgifter

20 000 000 20 000 000

20 000 000 20 000 000

0 0

100 100

913

Utlån

20 000 000

20 000 000

0

100

1-2 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Finansutgifter Utgifter

0 2 037 833 2 037 833

38 057 000 1 583 000 39 640 000

38 057 000 -454 833 37 602 167

129 5

9

Finansinntekter Inntekter

-3 549 833 -3 549 833

-1 583 000 -1 583 000

1 966 833 1 966 833

224 224

940

Øvrig økonomiforvaltning

-1 512 000

38 057 000

39 569 000

-149 353 381

-125 836 000

23 517 381

0

0

Nettoutgift Felles inntekter/utgifter Sum virksomheten

(4) 119


58

BALANSEREGNSKAP


59 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

Spesifisert balanse 15.02.15 Kontonummer

Kontonavn

21000201 Arendal vgs. avd. Tyholmen 21000202 Dahlske videregående sk. 21000203 Setesdal vgs. avd. Hornnes 21000204 Møglestu videregående sk. 21000205 Tvedestrand vgs. 21000206 Risør videregående skole 21000208 Sam Eyde vgs. 21000209 Tvedestrand vgs., avd. Holt 21000214 Setesdal vgs. avd. Valle 21000217 Åmli vidaregåande skule 21000220 Sam Eyde vgs - kasse utsalgssteder 21000222 SMI-skolen, Sykehusveien 4 21000223 SMI-skolen, avd. Furukollen 21000301 Kasse-Birkenes tannklinikk 21000303 Bykle tannklinikk 21000304 Evje tannklinikk 21000309 Lillesand tannklinikk 21000310 Havblik tannklinikk 21000314 Valle tannklinikk 21000315 Vegårshei tannklinikk 21000316 Maxis tannklinikk 21000317 Åmli tannklinikk 21020006 Sp. Sør Særvilkår 2801.20.98636 21020007 Sp. Sør Særvilkår 3075.12.42448 21020008 Sp. Sør Særvilkår sparekto.31 dg. 3000.31.55079 21020101 Nordea drift 6318.05.49015 21020102 Nordea remitt 6318.05.48973 21020103 Nordea OCR 6318.05.49007 21020104 Nordea EUR 6319.04.47466 21020105 Nordea 6320.05.32572 ocr Priv WEB 21020106 Nordea Reg.Forsk.fond 6320.05.58202 21020107 Nordea Kortløsn. kantina 6320.05.56625 21020108 Nordea 6320.05.75573 OCR/avtalegiro 21020110 Nordea spillem.idrettsanl.-6318.05.48965 21020111 Nordea spillem.kulturbygg-63200585536 21020120 Nordea 6318.05.48957 "Kulturelle skolesekken" 21020121 Nordea 63200566078 Riksantikvaren 21020140 Nordea 6320.05.80577 verdikort Sam Eyde vgs. 21020141 Nordea 6320.05.86052 bankkort Sam Eyde vgs. 21020200 DNB 7058.06.57662 21020301 Sp. Sør Drift 3000 30 39001 21020302 Sp. Sør Remittering 3000 30 38978 21020305 Sp. Sør OCR Priv Web 3000 30 39095 21020306 Sp. Sør Reg.Forsk.fond 3000 30 39125 21020307 Sp. Sør Kortløsn. kantina 3000 30 39117 21020308 Sp. Sør OCR/avtalegiro 3000 30 39036 21020309 Sp. Sør Rentekto 3000.30.39028 21020310 Sp. Sør Spillem.idrettsanl. 3000 30 38994 21020311 Sp. Sør Spillem.kulturbygg 3000 30 39141 21020320 Sp. Sør Kulturelle skolesekken 3000 30 39044 21020321 Sp. Sør Riksantikvaren 3000 30 39133 21020322 Sp. Sør Landslinjer 3000.30.39052 21020323 Sp. Sør Verdikort Arendal vgs 3000.30.39060 21020324 Sp. Sør Kantina Dahlske vgs 3000 30 39400 21020340 Sp. Sør Verdikort Sam Eyde vgs. 3000 30 39176 21020341 Sp. Sør Bankkort Sam Eyde vgs. 3000 30 39397 21020350 Sp. Sør Avslutn.kto Setesdal VF 3000.32.15802 21098101 Nordea sk.trekk 6318.86.16706 21098301 Spareb.Pluss sk.trekk 3000 30 39087 Sum Kasse, postgiro, bankinnskudd 21310004 21310101

Kunder (59) NAV Forventet ref syke-/fødselsp. Kunder (59) NAV Forventet ref feriep av syke-/fødselsp.

Regnskap 2014

Regnskap 2013

6 000,00 4 000,00 2 000,00 6 000,00 2 000,00 4 500,00 14 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 4 000,00 2 500,00 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1 000,00 500,00 15 969 302,00 75 421 754,84 11 359 542,63 -0,00 -133,99 -0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 4 207,61 161 700 804,85 153 699 735,65 6 801 008,13 55 797 064,30 4 249 919,77 9 475 431,37 14 542 944,00 18 837 624,30 5 798 377,70 4 116 398,59 6 060 085,85 8 144 029,68 69 800,00 4 200 419,53 1 086 919,93 2 232 426,93 46 761,12 28 970 592,25 588 650 017,04

6 000,00 4 000,00 2 000,00 6 000,00 2 000,00 4 500,00 14 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 5 500,00 2 500,00 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1 000,00 500,00 23 917 344,13 15 513 388,00 8 382 585,16 -4 690,98 763,85 1 674,92 -349,86 62,64 757,20 68,50 31,77 789,05 3,60 828,32 28,23 25,79 4 197,56 238 884 916,02 93 893 736,72 5 673 209,78 62 486 497,01 3 403 059,07 37 827 999,00 2 545 910,00 23 845 370,28 5 638 286,41 4 003 249,96 5 110 597,80 1 127 135,00 12 850,00 143 707,53 160 748,58 -28 813,15 28 970 592,25 561 583 560,14

1 185 715,00 1 154 851,00

905 673,03 1 220 414,99


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

60

REGNSKAP 2014

Spesifisert balanse 15.02.15 Kontonummer

Kontonavn

21310202 Ref.mva 2004 ordning 21310760 Statens vegvesen - mellomr. fylkesveg 21310762 Korts.fordr. Statens vegvesen 21310764 Hj.kto fordr/gjeld SVV 21310800 Kunder (10) Stats- og Trygdeforvaltningen 21314100 Inng.mva 21331800 Kunder (31) Kredittforetak og finansieringsselskap 21350500 Oppgjør distriktstannklinikkene 21350800 Kunder (50) Kommune/fylkeskommune 21350802 Per. av konsernint. kortsiktig fordring 21363800 Kunder (63) Statlig eide foretak 21366800 Kunder (66) Kommunal forretningsdrift 21368100 Fylkeshuset AS - mellomregning 21368203 Aust-Agder Vegfinans AS 21368204 Setesdal Vegfinans AS 21368800 Kunder (68) Selvst. komm.foretak og AS 21370800 Kunder (70) Private foretak m/begrenset ansvar (AS) 21375001 Forskudd på lønn 21375002 Negativ lønn 21375003 For mye utbetalt lønn 21375010 Reiseforskudd 21375800 Kunder (75) Husholdn. inkl. priv.næringsdrivende 21375810 Kunder (75) elever 21375811 Diverse fordringer elevbedrifter 21375820 Kunder (75) Inkasso 21375900 Avsetning for usikre fordringer 21390800 Kunder (90) utlandet 21399006 Interimskonto ref syke-/fødselsp fra NAV 21399100 Forskuddsbetalte kostnader 21399101 Opptjente inntekter (ikke fakturerte/mottatt oppg) 21399102 Forskuddsbet reiseutgifter, kurs, kredittkort etc. 21399103 Leverandørfakturaer vedrørende 2015 21399500 Årsforskyvning bank 21399601 Kasse Tvedestrand tidsforsk bank 21399602 Kasse Arendal vgs tidsforsk bank 21399603 Kasse Risør vgs tidsforsk bank 21399604 Kasse Setesdal vgs. tidsforsk bank 21399605 Kasse Dahlske vgs. tidsforsk bank 21399801 Uidentifiserte OCR-innbetalinger 21399802 Uidentifiserte manuelle innbetalinger 21399860 Forskuddsbetaling til leverandører Sum Kortsiktige fordringer 21450801 Per. av konsernint. kortsiktig fordring Sum Konserninterne kortsiktige fordringer 21914000 Arbeidsgiveravgift premieavvik KLP 21914001 Arbeidsgiveravgift premieavvik SPK 21941000 Premieavvik KLP 21941001 Premieavvik SPK Sum Premieavvik 22041001 Pensjonsmidler KLP 22041002 Pensjonsmidler SPK Sum Pensjonsmidler 22119000 22141001 22150000 22150001 22168001 22168002 22168003

Innovasjon Norge Kommunal landspensjonskasse Agder Arbeidsmiljø IKS Agder og Telemark Kontrollutvalgsekretariat IKS Aust-Agder Vegfinans AS Fylkeshuset AS Durapart AS

Regnskap 2014

Regnskap 2013

20 817 084,00 -42 229 868,57 42 229 868,57 573 318,95 0,07 162 362,50 -6 772,06 14 288 571,73 -798 143,00 255 263,52 1 000,00 9 059 830,79 1 662 602,00 739 609,62 6 800,00 3 351,66 40 537,26 0,00 785 366,84 2 457 558,91 -14 800,00 210 465,96 -1 171 000,00 -10 095,81 4 807 325,53 10 153 849,71 -0,00 4 916 315,04 31 749 656,10 11 882,00 5 257,97 249 687,40 -13 062,00 -1 784,45 150 000,00 103 432 606,24

17 466 640,91 -24 351 638,86 10 000 000,00 179 342,00 0,06 162 362,50 221 576,29 14 916 947,16 -679 262,50 942 869,08 276 796,00 8 385 247,80 1 368 000,00 72 000,00 1 664 437,50 756 070,27 109 337,09 363,76 71 528,34 4 961,60 843 268,28 2 347 920,78 273 956,71 -1 436 000,00 7 401,00 -0,00 2 929 654,40 1 454 159,39 20 062,42 5 867 940,59 29 673 175,89 94,00 27 419,76 46 651,70 1 446,00 -5 850,00 -1 784,45 150 000,00 75 893 183,49

798 143,00 798 143,00

679 262,50 679 262,50

2 706 412,00 1 302 382,00 19 194 409,00 9 236 754,00 32 439 957,00

1 667 525,00 494 338,00 11 826 419,00 3 505 941,00 17 494 223,00

535 235 710,00 584 193 218,00 1 119 428 928,00

483 899 487,00 558 537 803,00 1 042 437 290,00

505 263,00 13 511 330,00 100 000,00 90 000,00 1 540 000,00 100 000,00 590 000,00

505 263,00 12 224 098,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 590 000,00


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

61

REGNSKAP 2014

Spesifisert balanse 15.02.15 Kontonummer

Kontonavn

Regnskap 2014

Regnskap 2013

22168004 Avigo AS 22168007 Sørlandsreiser As 22168010 Aust-Agder Næringsselskap 22168013 Nesodden Industribygg AS 22168014 Valle Industribygg LL 22168017 Setesdal Vegfinans AS 22168018 Kollektivterminalen AS 22168020 Bykle og Hovden Vekst AS 22168021 Agder Kollektivtrafikk AS 22168022 BHV Rådgjeving AS 22170001 Sørnorsk Filmsenter AS 22170003 Sørlandets Europakontor AS 22170004 Kommunekraft AS 22170005 Gullknapp AS 22170006 Skagerakfisk S/L 22170007 Canal Street AS 22170009 Visit Sørlandet AS 22170010 Billettering AS 22170011 Interoperabilitetstjenester AS Sum Aksjer og andeler

50 000,00 35 000,00 1 590 000,00 60 000,00 100 000,00 19 478 657,00 10 000,00 22 800,00 55 640,00 1 000,00 50 000,00 28 000,00 500 000,00 1 500 000,00 129 996,00 40 047 686,00

50 000,00 35 000,00 1 590 000,00 60 000,00 35 000,00 100 000,00 100 000,00 10 000,00 18 938 657,00 22 800,00 55 640,00 1 000,00 50 000,00 28 000,00 500 000,00 1 500 000,00 50 000,00 129 996,00 36 875 454,00

22268201 22268204 22268205 22268207 22268208 Sum Utlån

5 000 000,00 25 739 020,00 1 800 000,00 5 000 000,00 37 539 020,00

5 000 000,00 13 750 000,00 27 110 900,00 2 100 000,00 5 000 000,00 52 960 900,00

22350001 Utlån AAKS, nybygg Sum Konserninterne langsiktige fordringer

190 776 740,00 190 776 740,00

177 356 940,00 177 356 940,00

22499100 IT-utstyr, kontormaskiner 22499101 Akk. avskrivning IT-utstyr, kontormaskiner 22499102 Medisinsk utstyr 22499103 Akk. Avskrivning Medisinsk utstyr 22499104 Inventar 22499105 Akk. Avskrivning Inventar 22499106 Større maskiner og utstyr 22499107 Akk. Avskrivning Større maskiner og utstyr 22499108 Transportmidler 22499109 Akk. Avskrivning Transportmidler Sum Utstyr, maskiner og transportmidler

24 143 117,71 -16 977 519,27 17 834 082,24 -8 113 972,32 24 616 561,72 -10 402 406,97 87 957 174,14 -29 085 799,02 22 313 357,47 -9 332 575,38 102 952 020,32

24 039 282,21 -14 552 344,27 11 990 467,60 -7 248 996,61 24 393 040,72 -8 114 728,69 81 055 890,14 -21 588 405,81 17 373 288,47 -8 020 284,24 99 327 209,52

1 195 601 072,90 -213 335 091,58 9 277 181,00 43 961 437,87 -506 324,29 546 278 545,44 -61 635 323,31 1 519 641 498,03

1 108 326 703,10 -187 815 170,83 4 016 412,00 41 577 951,99 -446 877,09 458 802 939,81 -49 432 930,84 1 375 029 028,14

-42 229 868,57 -10 298 569,57 -26 930 382,00 -10 712,00 -16 562 004,94 273 954,00 -664 963,00 -61 862,00 -46 268,02 -1 338 428,00

-9 200 886,18 -24 395 384,27 -54 225,00 -13 217 025,13 -46 856,00 -694 144,00 -1 076,00 -179 868,96 -77 494,00 -995 245,00

Utlån Kollektivterminalen Setesdal Vegfinans AS Fylkeshuset AS Billettering AS Næs Jernverksmuseum

22799100 Bygninger 22799101 Akk. Avskrivning Bygninger 22799102 Grunneiendom, tomter 22799106 Diverse anlegg 22799107 Akk. Avskrivning Diverse anlegg 22799108 Fylkeskommunale veier 22799109 Akk. avskrivning fylkeskommunale veier Sum Faste eiendommer og anlegg 23210099 23210800 23214001 23214002 23214009 23214012 23214020 23219800 23220800 23231800 23241800

Hj.kto flytting korts fordr til korts gjeld SVV Levr (10) Stats- og trygdeforvaltningen Lev (59) Skattetrekk Lev (59) Påleggstrekk Lev(59) Arbeidsgiveravgift Skyldig mva Holt Skyldig merverdiavgift Levr. (19) Statlige låneinstitutter Levr. (20) Forretnings- og sparebanker Levr. (30) Kredittforetak og finansieringsselskape Levr. (41) Livsforsikring m.v


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

62

REGNSKAP 2014

Spesifisert balanse 15.02.15 Kontonummer

Kontonavn

23247800 Levr. (47) Skadeforsikring 23250100 Diverse kortsiktig gjeld kommunesektoren 23250120 Landslinjer, ikke brukte midler 23250800 Levr. (50) Kommuneforvaltningen 23250801 Per. av konsernint. kortsiktig gjeld 23263800 Levr. (63) Statlige eid foretak 23266800 Levr. (66) Kommunal forretningsdrift 23268800 Levr. (68) Selvstendige kommuneforetak 23270000 Stiftelsen Haslatun 23270200 Lev (59) Inkassotrekk 23270800 Levr. (70) Private foretak m/begrenset ansvar (AS) 23275003 Setesdal vgs.-depositum 23275007 Tvedestrand og Åmli vgs.avd. Åmli-depositum 23275009 Tvedestrand og Åmli vgs.avd. Holt-depositum 23275150 Uidentifiserte innbetalinger 23275220 Påløpte feriepenger dette år 23275221 Hj.kto Påløpt arb.giv.avg FP dette år 23275230 Påløpte feriepenger 23275231 Påløpt arb.giv.avg FP 23275280 Påløpt lønnskostnader 23275700 Lev (51) Netto lønn til utbetaling 23275800 Levr. (75) Husholdn/private næringsdr. 23275801 Levr. (75) Tilfeldige leverandører 23275812 Gjeld verdikort Strømsbu/Sam Eyde 23275813 Gjeld verdikort Arendal vgs. 23290800 Levr. (90) Utlandet 23299100 Påløpte kostnader 23299300 Avsl.kto Setesdal VF 23299900 Levr. (99) LIBRO Sum Annen kortsiktig gjeld 23350801 Kornsernintern korts.gjeld/årsreg. Sum Annen konsernintern kortsiktig gjeld 24014000 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforplikt. KLP 24014001 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser SPK 24041000 Pensjonsforpliktelse KLP 24041001 Pensjonsforpliktelse SPK Sum Pensjonsforpliktelser 24320001 Nordea 10722762 24320002 Nordea 10691348 24320004 Nordea 10724396 24320005 Nordea 10724289 Sum Sertifikatlån 24520102 24531000 24531008 24531009 24531013 24531014 24531015 24531016 24531017 24531018 24531019 24531020 24531021 24531022 24531023 24531024 24531025

Nordea 6318.05.49481 Investlån III Kommunalbanken 20020785 KLP Kommunekreditt 83175029047 KLP Kommunekreditt 8317 52 03039 Kommunalbanken 20060274 Kommunalbanken 20060289 Kommunalbanken 20070691 Kommunalbanken 20120207 Kommunalbanken 20080724 Kommunalbanken 20090881 Kommunalbanken 20100264 Kommunalbanken 20100740 Kommunalbanken 20100739 Kommunalbanken 20120188 Kommunalbanken 20120528 Kommunalbanken 20120585 Kommunalbanken 20130164

Regnskap 2014

Regnskap 2013

-455 641,00 -14 318 444,68 -37 251 553,00 2 798 486,00 -7 151 414,95 -36 461,43 -2 811 748,88 -8 260 000,00 -29 991 737,68 -62 978,00 -49 500,00 -162 000,00 -180,00 -122 026 383,45 -16 798 315,37 59 744 274,40 8 256 373,28 -2 092 406,00 -170 949,58 -24 632 613,26 -97 815,66 -26 544,90 -27 483,84 -208 671,82 -16 734 378,80 -214 295,12 -60 112,00 -310 711 599,84

-3 224,54 -6 038 992,00 -1 127 135,00 -22 042 222,36 709 845,00 -1 308 504,66 65 285,76 -1 124 124,64 -8 260 000,00 -9 046,71 -26 360 094,28 -44 378,00 -76 500,00 -184 500,00 -180,00 -59 770 887,07 -8 254 079,96 0,00 0,00 -1 654 667,03 -122 892,35 -25 768 715,43 -84 517,92 -51 018,50 -2 432,13 -17 684,74 -14 859 503,51 -16 000,00 -225 268 374,61

-2 798 486,00 -2 798 486,00

-709 845,00 -709 845,00

-10 940 964,00 -17 644 708,00 -612 831 201,00 -709 332 989,00 -1 350 749 862,00

-12 459 877,00 -20 590 662,00 -572 267 406,00 -704 570 864,00 -1 309 888 809,00

-75 000 000,00 -99 213 000,00 -194 000 000,00 -368 213 000,00

-75 000 000,00 -13 750 000,00 -114 026 000,00 -194 000 000,00 -396 776 000,00

-5 000 000,00 -5 419 560,00 -45 674 260,00 -6 800 000,00 -9 203 000,00 -5 624 150,00 -7 086 460,00 -190 776 740,00 -17 105 320,00 -3 375 000,00 -124 861 100,00 -1 800 000,00 -22 364 020,00 -79 813 350,00 -64 982 960,00 -5 000 000,00 -129 703 630,00

-5 000 000,00 -8 129 180,00 -47 465 408,00 -7 200 000,00 -9 631 040,00 -5 885 730,00 -7 702 680,00 -177 356 940,00 -18 421 100,00 -3 600 000,00 -128 888 880,00 -2 100 000,00 -23 510 900,00 -82 000 010,00 -67 345 980,00 -5 000 000,00 -133 821 210,00


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

63

REGNSKAP 2014

Spesifisert balanse 15.02.15 Kontonummer

Kontonavn

Regnskap 2014

Regnskap 2013

24531026 Kommunalbanken 20130719 24531040 KLP/Komm.kr. 83175332009 Sum Andre lån

-23 400 000,00 -71 842 622,00 -819 832 172,00

-24 000 000,00 -757 059 058,00

25199211 BD-SMI-skolen 25199258 BD-Møglestu vgs. 25199259 BD-Risør vgs. 25199266 BD-Dahlske vgs. 25199268 BD-Arendal vgs. 25199270 BD-Setesdal vgs. 25199271 BD-Tvedestrand og Åmli vgs. 25199272 BD-Sam Eyde vgs. 25199401 BD-Kulturelle skolesekken 25199410 BD-Vegsjefen 25199420 BD-Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling 25199505 BD-Fylkesrådmannen 25199512 BD-Bygge- og eiendomstjenesten 25199513 BD-Fylkeskassa 25199514 BD-PP-Tjenesten 25199909 BD-Rv9 Sum Bundne driftsfond

-757 485,00 -218 800,00 -255 092,00 -2 252 098,00 -633 577,00 -357 006,00 -3 373 504,00 -1 549 527,00 -6 779 500,00 -189 473 943,00 -3 691 896,00 -758 000,00 -60 000,00 -53 437 303,52 -263 597 731,52

-138 300,00 -1 152 381,00 -303 817,00 -157 126,00 -695 627,00 -1 184 257,00 -250 564,00 -1 225 666,00 -2 967 000,00 -1 692 000,00 -5 026 461,00 -213 382 984,00 -3 489 000,00 -20 422,00 -42 168 913,52 -273 854 518,52

-8 685 074,07 -8 685 074,07

-15 375 213,47 -15 375 213,47

-189 975,00 -189 975,00

-68 104,80 -1 285 378,71 -219 000,00 -531 505,42 -2 103 988,93

-14 009 000,00 -2 961 418,61 -739 833,70 -448 522,27 -860 597,30 -32 439 957,00 -5 000 000,00 -43 519 718,80 -40 493 969,00 -2 000 000,00 -142 473 016,68

-10 837 612,33 -2 742 418,61 -739 833,70 -448 522,27 -860 597,30 -17 494 223,00 -5 000 000,00 -46 772 958,42 -38 050 067,00 -1 200 000,00 -6 176,51 -2 000 000,00 -126 152 409,14

41 810 631,34 41 810 631,34

41 810 631,34 41 810 631,34

-20 795 275,37 -20 795 275,37

-15 739 148,05 -15 739 148,05

1 115 835 920,25 -1 474 356 237,66 37 781 760,42 14 387 513,34 267 000,00 22 002 080,00 113 417 166,61 51 504 759,00 22 406 833,00 -182 394 230,31

1 020 117 283,64 -1 375 714 135,93 24 054 372,50 37 020 646,48 134 438,38 12 859 218,95 35 580 940,00 209 622 621,58 61 434 948,00 59 704 144,00 -153 744 974,76

25399101 UI-Ubundet investeringsfond Sum Ubundne investeringsfond 25599411 BI-Parkeringsplass Øynaheia 25599412 BI-Fv 239 Møglestu-Stykkene , ATP - Bompenger 25599414 BI-Samferdselspakken tilskudd 25599415 BI-Fv 402 Storemyr-Birkeland, ATP Sum Bundne investeringsfond 25699008 DF-årsavslutning 25699101 DF-Forsikringsfond 25699102 DF-Vedlikeholdsfond 25699105 DF-Opplæringsfond hjemme PC 2004 25699106 DF-Oppl.fond hjemme PC 25699107 DF-Fond premieavvik 25699190 DF-Bufferfond 25699191 DF-Fylkesting 25699196 DF-Bufferfond Konsesjonskraftmidler 25699410 DF-Bufferfond veg 25699501 DF-TT-ordningen 25699502 DF-Felles IKT strategi Sum Disposisjonsfond 25819901 Endring i regnskapsprinsipp (drift) Sum Endring i regnsk.prins. som påvirker AK (drift) 25950001 Ikke disp.n.driftsresultat Sum Regnskapsmessig mindreforbruk 25990001 25990002 25990501 25990502 25990503 25990504 25990505 25990507 25990509 25990511 25990512 25990901

Kapitalkonto Kapitalkonto (anlegg) Salg av fast eiendom og anlegg (670) (AM) Av- og nedskr. av eiendom og anlegg (B) (AM) Salg av utstyr, maskiner og trnsp.midl. (660) (AM) Av- og nedskr. av utst,mask og trnsp.m. (B) (AM) Salg av aksjer og andeler (929) Avdrag på utlån (920) Bruk av lån (910) Endring pensjonsforplikt. KLP (økning) Endring pensjonsforplikt. SPK (økning) Aktivering av fast eiendom og anlegg (AM)


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

64

REGNSKAP 2014

Spesifisert balanse 15.02.15 Kontonummer

Kontonavn

25990902 Aktiv. av utstyr, mask. og trnsp.midl.(AM) 25990903 Kjøp av aksjer og andeler (529) 25990904 Utlån (520) 25990905 Avdrag på lån (510) 25990911 Endring pensjonsforplikt. KLP (reduksjon) 25990912 Endring pensjonsforplikt. SPK (reduksjon) 25990913 Endring pensjonsmidler KLP (økning) 25990914 Endring pensjonsmidler SPK (økning) Sum Kapitalkonto

Regnskap 2014

Regnskap 2013

-18 012 324,14 -3 439 232,00 -20 000 000,00 -58 829 886,00 -12 459 877,00 -20 590 662,00 -51 336 223,00 -25 655 415,00 -489 471 054,49

-18 965 803,28 -20 102 724,00 -88 000 000,00 -68 129 041,97 -11 970 911,00 -17 774 365,00 -45 507 227,00 -19 139 748,00 -358 520 317,41

29100101 Lånemidler - nye lån Sum Ubrukte lånemidler

17 880 211,81 17 880 211,81

38 257 378,42 38 257 378,42

29200401 Risør-Ranvika-Trond. 1971/77 29200402 Risør-Ranvika-Trond. 1975/1976 29200403 Arendal-Jovannslia 1973/73 29200404 Arendal- Nordbødal 1978/78 29200405 Grimstad-Tønnevoldsgt 1976/1977 29200406 Grimstad-Morh-Øster 1977/1977 29200407 Grimstad-Veg Vester 75/77 29200408 Moland-Myra-Bråstad 1982/1984 29200409 Øyestad-Myra-Bråstad 29200410 Øyestad-Natvig Nedenes 1973/1974 29200411 Øyestad Strømmen- Vestre Strømmen bru 76/77 29200412 Øyestad-Hammeren bru 84/87 29200413 Øyestad-Asdal-Natvig 84/87 29200414 Hisøy-Roland-His 76/86 29200415 Lillesand Borked-Sekkeb 75/75 29200416 Lillesand veg Kjøpmannsveien 87/8 29200417 Evje og Hornnes Haugen 76/87 29200418 Bygl.Ellingst-Åraks 71/75 29200419 Bygland Åraksbø-Skore 76/76 29200420 Bygl.Frøyrak-Storst. 76/76 29200421 Bykle:Veg Stavene 74/76 29200422 Bykle:Veg skiheis 1982/82 29200900 LR-Pro 850009 Tannklinikk/Lån ikke opptatt Sum Andre memoriakonti

453 877,00 750 000,00 1 917 000,00 1 920 000,00 600 000,00 1 800 000,00 42 500,00 1 200 000,00 1 800 000,00 600 000,00 1 100 000,00 7 660 000,00 3 500 000,00 490 000,00 1 385 000,00 900 000,00 550 000,00 200 000,00 500 000,00 1 700 000,00 2 700 000,00 750 758,00 2 600 990,75 35 120 125,75

453 877,00 750 000,00 1 917 000,00 1 920 000,00 600 000,00 1 800 000,00 42 500,00 1 200 000,00 1 800 000,00 600 000,00 1 100 000,00 7 660 000,00 3 500 000,00 490 000,00 1 385 000,00 900 000,00 550 000,00 200 000,00 500 000,00 1 700 000,00 2 700 000,00 750 758,00 2 600 990,75 35 120 125,75

-50 399 346,81 -2 600 990,75 -53 000 337,56

-70 776 513,42 -2 600 990,75 -73 377 504,17

-0,00

-0,00

29999100 Motkonto for memoriakonti 29999300 Motkonto for memoriakonti LR Sum Motkonto for memoriakontiene


65

FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER: NOTE 1: SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL NOTE 2: REDEGJØRELSE FOR PENSJONSFORPLIKTELSER NOTE 5: OVERSIKT AKSJER OG ANDELER NOTE 6: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER NOTE 7: OVERSIKT KAPITALKONTO


66

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

NOTE 1: SPESIFIKASJON ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i hele tusen

14.02.14

Regnskap 2014

Budsjett 2014 Regnskap 2013

ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner Sum anskaffelse av midler

1 775 541 530,04 51 972 673,15 161 817 269,19 1 989 331 472,38

1 728 956 000 43 529 000 166 762 000 1 939 247 000

1 753 539 034 18 648 675 270 954 551 2 043 142 259

1 665 005 958,13 199 814 054,45 121 995 665,27 1 986 815 677,85

1 878 232 000 207 422 000 109 667 000 2 195 321 000

1 616 516 890 172 565 551 215 419 366 2 004 501 808

2 515 794,53

-256 074 000

38 640 452

ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler

-20 377 166,61

-

38 257 378

Endring i arbeidskapital

-17 861 372,08

-256 074 000

76 897 830

263 260 512,91 -260 744 718,38 2 515 794,53

50 312 000 -306 386 000 -256 074 000

336 599 865 -297 959 413 38 640 452

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger


67 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

NOTE 1: SPESIFIKASJON ENDRING ARBEIDSKAPITAL forts

Endring i arbeidskapital balansen Tall i hele tusen

15.02.15 Regnskap 2014

Regnskap 2013

Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd

-27 555 -119 -14 946 -27 066 -69 686

-14 923 -606 5 896 -79 060 -88 693

-85 459 -2 089 -87 548

-11 088 -707 -11 795

17 861

-76 898

Endring arbeidskapital drift/investering

-17 861 372

76 897 830

AVVIK

-17 843 511

76 820 932

Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

68

NOTE OM PENSJONSUTGIFTER 2014 (NOTE 2) Årets netto pensjonskostnad spesifisert (forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-1 nr. C) KLP

Samlet KLP og SPK

SPK

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

30 608 390

41 536 412

72 144 802

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

24 050 162

25 684 484

49 734 646

-23 211 703

-23 243 896

-46 455 599

31 446 849

43 977 000

75 423 849

2 017 592

1 178 794

3 196 386

33 464 441

45 155 794

78 620 235

Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (eksl. adm.) Adm.utgifter Netto pensjonskostnad (inkl. adm.):

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetninger (§ 13-1 nr. E) KLP Tekst

Pensjon

SPK

Arb.giv.avgift

Pensjon

Samlet KLP og SPK Arb.giv.avgift

Pensjon

Arb.giv.avgift

Pensjonsmidler 31.12

535 235 710

584 193 218

1 119 428 928

-

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12 Netto pensjonsforpliktelse 31.12/Grunnlag for arb.giv.avg.

612 831 201

709 332 989

1 322 164 190

-

Premieinnbetaling (inkl. adm.) Akkumulert premieavvik 31.12= premieavvik for året

77 595 491

10 940 964

52 658 850 19 194 409

125 139 771

17 644 708

54 392 547 2 706 412

9 236 754

202 735 262 107 051 397

1 302 382

28 431 163

Estimatavvik (§ 13-3 nr. D) Estimatavvik fremkommer ved ny beregning av faktiske pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i dette året (01.01.) sammenlignet med estimerte verdier i balansen pr. 31.12 forrige år. Tekst Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Brutto estimatavvik

KLP

SPK

-10 851 265

62 458 770

2 429 284

-50 802 235

-8 421 981

11 656 535

Beregningsforutsetninger (§ 13-5) Økonomiske forutsetninger og annet

KLP

SPK

Forventet avkastning på pensjonsmidler

4,65 %

4,35 %

Diskonteringsrente

4,00 %

4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst

2,97 %

2,97 %

Forventet pensjonsregulering

2,97 %

Forventet årlig G-regulering Frvillig avgang (turn-over) årlig

2,97 % 3 % inntil 57 år 0 %over

AFP-uttak (ved fylte 62 år)

40 %

KLP: Med hensyn til dødelighet og uførhet m.v. er benyttet forutsetninger i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Det samme gjelder uttak av AFP og turn-over for AFP-relaterte forpliktelser i KLPs fellesordning. SPK: Forutsetningen for lønnsvekst er den samme som for øvrige kommuneansatte.

28 585 672 4 008 794


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

69 2014

NOTE 5 Aksjer, andelsbevis m.v. tilhørende Aust-Agder fylkeskommune per 31.12.14 AKSJER Konto:

2.2168. Selvstendige kommuneforetak

Konto:

2.2170. Private foretak med begrenset ansvar Eierandel, %

2.2168.001

Pålydende

Aust-Agder Vegfinans AS 100 aksjer à kr. 1 000,- - 1999

100

1440 aksjer à kr. 1000,- - 2014 2.2168.002

100

51 aksjer a kr. 1 000,- - 1996 1 aksje

a kr. 1 000,- - 1996

Durapart AS – 1990

90 000

90 000 500 000

1,5

50 000

50 000

33

35 000

35 000

52,3

1 590 000

1 590 000

5

60 000

60 000

100

100 000

100 000

39,8

66 000

19 478 657

10

10 000

10 000

20

20 000

22 800

Kollektivterminalen AS 100 aksjer a kr. 1 000 - 2005 Agder Kollektivtrafikk AS 660 aksjer a kr. 100 - 2013

2.2168.022

BHV Rådgjeving AS 10 aksjer à kr. 1 000 - 2014

2.2170.001

1 000

Nesodden Industribygg AS - 1976 60 aksjer a kr. 1 000,-

2.2168.021

51 000

1 000

Aust-Agder Næringsselskap AS 1.590 aksjer a kr. 1 000,-

2.2168.018

51 000

Sørlandsreiser AS – 1997 og 2003 35 aksjer a kr. 1 000,-

2.2168.013

48 000

Avigo AS – 1982 50 aksjer a kr. 1 000,-

2.2168.010

48 000

500 000

2002: 1 000 aksjer à kr 500,-

2.2168.007

100 000 1 440 000

10,3

180 aksjer a kr. 500,-

2.2168.004

100 000 1 440 000

Fylkeshuset AS 48 aksjer a kr. 1 000,- - 1972

2.2168.003

Bokført

Sørnorsk filmsenter AS 2 aksjer a kr. 10 000 - 2008


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2.2170.003 Sørlandets Europakontor AS

70

260 aksjer a kr. 200 – 2008 og 2011 2.2170.004

0,3

1 000

1 000

0,06

50 000

50 000

25

500 000

500 000

26,7

1 250 000

1 500 000

1

129 996

129 996

Pålydende

Bokført

VisitSørlandet AS 125 aksjer à kr. 10 000 – 2009/2010

2.2170.011

55 640

Canal Street AS 1 aksje a kr. 500 000 - 2007

2.2170.009

52 000

Arendal Lufthavn Gullknapp AS – 1987 50 aksjer a kr. 1 000

2.2170.007

26

Kommunekraft AS – 1993 1 aksje a kr. 1 000

2.2170.005

2014

Interoperabilitetstjenester AS 9 aksjer a kr. 14 444 - 2011

ANDELSBEVIS M.V. Konto:

2.2141. Livsforsikring 2.2150. Kommuneforvaltningen 2.2119

2.2141.001

Statlige låneinstitutter

KLP Kommunal Landspensjonskasse Egenkapitalinnskudd 1999, 2004 - 2014

2.2170.006

28 000

28 000

100 000

100 000

90 000

90 000

505 263

505 263

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS F.t. 50/14

2.2119.000

13 511 330

Agder Arbeidsmiljø IKS – deltakerandel 40 % F.t. 37/02 - 100 000 som startkapital

2.2150.001

13 511 330

Skagerakfisk S/L - Gjeldsbrev F.utv. 192/83 – Rente- og avdragsfritt

2.2150.000

*)

Innovasjon Norge, andel av innskuddskapital 2,58 %, jf. f.t. 34/09 Sum aksjer og andeler

40 047 686

*) Dette beløpet utgjør summen av innbetalt egenkapitalinnskudd i de tolv nevnte årene. Balanseført beregnet egenkapital etter KLPs vedtekter viser et beløp som er større. Bevegelser i 2014, øvrig informasjon - Det er betalt EK-innskudd til KLP i 2014 på kr. 1 287 232. -11.06.2013 vedtok fylkestinget at Setesdal Vegfinans AS og Aust-Agder Vegfinans As skulle kjøpe h.h.v. 2 % (kr. 72.000) og 38 % (kr. 1.368.000) av aksjene i Agder Bomdrift AS. Kjøpet ble gjennomført ved at Aust-Agder fylkeskommune utvidet aksjekapitalen i Setesdal Vegfinans AS og Aust-Agder Vegfinans AS tilsvarende. Kjøpet ble formelt sett gjennomført først i 2014.


71

Vegfinans AS tilsvarende. Kjøpet ble formelt sett gjennomført først i 2014. AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE - 31.01.2014 opphørte innkrevingen av bompenger på Rv 9 i Setesdal. Setesdal Vegfinans AS er deretter avviklet. Den delen av aksjekapitalen (kr. 72 000) som ble ervervet ved kjøp av Agder Bomdrift AS, ble av fylkeskommunen som eier omdannet til aksjer i Aust-Agder Vegfinans AS. Den resterende, opprinnelige aksjekapitalen på kr. 100 000 ble tilbakeført fylkeskommunen, og avsatt til ubundet investeringsfond. - Fylkesutvalget vedtok 11.03.2014 å selge aksjene i Valle industribygg LL, pålydende kr. 35 000, til Valle kommune for kr. 1. - Fylkesutvalget vedtok 09.09.2014 å selge aksjene i Bykle og Hovden Vekst AS, pålydende kr. 10 000, til Bykle kommune for kr. 10 600. Samtidig vedtok fylkesutvalget at fylkeskommunen går inn med kr. 10 000 i aksjer i et nyopprettet selskap BHV Rådgjeving AS. - Da fylkeskommunen i 2013 tegnet aksjer og ble medeier i Agder Kollektivtrafikk AS, ble aksjekjøpet gjort opp ved bl.a. et tingsinnskudd på kr. 540 000 ved overføring av fylkeskommunens aksjer i Billettering AS. Sistnevnte var bokført med kr. 50 000. Transaksjonen ble formelt gjennomført først i 2014. Billettering AS ble besluttet fusjonert inn i Agder Kollektivtrafikk AS med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra og med 01.01.2014. - Fylkestinget vedtok i sak 31/2014 å overføre fylkeskommunens aksjer i Interoperabilitetstjenester AS til Agder Kollektivtrafikk AS. Overdragelsen er imidlertid ennå ikke formelt gjennomført per 31.12.2014. - I sakene 26, 49 og 50/14 vedtok fylkestinget at fylkeskommunen skal være deltaker i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, og innbetale et andelsinnskudd på kr. 90 000. - I tillegg til bokført eierandel i Agder Arbeidsmiljø IKS (kr. 100 000) har fylkeskommunen eierinteresser i flere andre interkommunale selskaper (IKS). Det er imidlertid ikke bokført noen eierinteresser for disse i balansen. Disse er, med respektiv deltakerandel for fylkeskommunen i parentes: * Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS (42 %) * IKT Agder IKS (36 %) * Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS (12 %) * Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (64,4 %) * Setesdalsmuseet IKS (16,67 %) * Tannhelsetjenestens Kompetansesenter IKS (20 %) * Vigo IKS (5,26 %) - Fylkeskommunen er dessuten involvert i en rekke stiftelser, og er en vesentlig bidragsyter til disse i form av driftstilskudd. Disse er: * Grimstad bys museer * Kortfilmfestivalen * Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge (selskapsform: forening) * Næs Jernverksmuseum * Risør Kammermusikkfest * Stiftelsen Agderforskning * Sørlandets Kunstmuseum - Sammen med Vest-Agder fylkeskommune driver Aust-Agder fylkeskommune Agder Folkemusikkarkiv, som er en interfylkeskommunal institusjon.

2014


72 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

Note 6 - Avsetning og bruk av fond Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6

Bundne driftsfond - kap. 251

Beholdning pr.01.01 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet Avsetning til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet Beholdning pr. 31.12 Ubundne investeringsfond - kap. 253

Beholdning pr.01.01 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til ubundne investeringsfond Beholdning pr. 31.12

2014

2013

273 854 518,52 181 585 593,00 171 328 806,00

232 721 764,52 202 165 880,00 243 313 634,00 15 000,00

263 597 731,52

273 854 518,52

2014

2013

15 375 213,47 6 800 740,40 110 601,00

12 434 161,27 12 237 657,00 15 178 709,20

8 685 074,07

15 375 213,47

Bundne investeringsfond - kap. 255

2014

2013

Beholdning pr.01.01

2 103 988,93 1 914 013,93

1 975 842,33 403 358,82 531 505,42

189 975,00

2 103 988,93

Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne investeringsfond Beholdning pr. 31.12 Disposisjonsfond - kap. 256

Beholdning pr.01.01 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet Avsetning til disposisjonsfond Beholdning pr. 31.12 Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert

Beholdning pr.01.01 Årets regnskapsmessige mindreforbruk/udisponert Bruk av tidligere års mindreforbruk/udisponert Beholdning pr. 31.12 Regnskapsmessig merforbruk/udekket - kap. 2597

2014

2013

126 152 409,14 1 200 000,00 53 505 223,00 71 025 830,54

136 802 777,20 7 000 000,00 65 487 236,00 61 836 867,94

142 473 016,68

126 152 409,14

2014

2013

15 739 148,05 20 795 275,37 15 739 148,05

10 650 280,94 15 739 148,05 10 650 280,94

20 795 275,37

15 739 148,05

2014

2013

Beholdning pr.01.01 Årets regnskapsmessige merforbruk/udekket Bruk av tidligere års merforbruk/udekket Beholdning pr. 31.12 Samlet avsetning og bruk av fond i året

Beholdning pr.01.01 Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Beholdning pr. 31.12

(Negativt tall betyr netto forbruk)

0,00 2014

0,00 2013

433 225 278,11 263 260 512,91 260 744 718,38 0,00

394 584 826,26 336 599 864,61 297 959 412,76 0,00

2 515 794,53 435 741 072,64

38 640 451,85 433 225 278,11


73 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

NOTE 6: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Avsetninger og bruk av avsetninger Tall i hele tusen Tekst Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger

15.02.15 Regnskap 2014

Budsjett 2014

Regnskap 2013

263 261 -260 745 2 516

50 312 -306 386 -256 074

336 600 -297 959 38 640


74 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

NOTE 7

REGNSKAP 2014

KAPITALKONTO 15.02.15

2014 DEBET:

KREDIT:

Underskudd i kapital 1.1.

Kapital 01.01.

Debetposter i året:

Kreditposter i året:

Av- og nedskrivning av eiendom og anlegg

358 520 317,41

37 781 760,42

Aktivering av fast eiendom og anlegg

182 394 230,31

14 387 513,34

Aktivering av utstyr, maskiner, transp. mv.

18 012 324,14

Salg/avgang av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.mv. Salg av utstyr,maskiner, transp.mv. Endring av regnsk.prinsipp Salg av aksjer og andeler:

Nedskrivning aksjer/andeler Bruk av midler fra eksterne lån:

722 601,00

Kjøp av aksjer og andeler

2 642 600,00

Egenkapitalinnskudd KLP

1 287 232,00

34 999,00 113 417 166,61

Avdrag på eksterne lån

58 829 886,00 20 000 000,00

Avdrag på utlån:

22 002 080,00

Utlån

Endring pensjonsforpliktelser KLP (økning)

39 044 882,00

Endring pensjonsforpliktelser KLP (reduksjon)

Endring pensjonsforpliktelser SPK (økning)

1 816 171,00

Endring pensjonsforpliktelser SPK (reduksjon)

Endring pensjonsmidler KLP (reduksjon)

Endring pensjonsmidler KLP (økning)

51 336 223,00

Endring pensjonsmidler SPK (reduksjon)

Endring pensjonsmidler SPK (økning)

25 655 415,00

Kapital 31.12.

489 471 054,49

Underskudd i kapital 31.12.


75

ØVRIGE NOTER I HENHOLD TIL GKRS (GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK): GKRS-NOTE 1: REGNSKAPSFORSKRIFTER OG –PRINSIPPER GKRS-NOTE 2: USIKRE FORPLIKTELSER M.V. GKRS-NOTE 5: ANLEGGSMIDLER – VARIGE DRIFTSMIDLER GKRS-NOTE 6: INVESTERINGSOVERSIKT GKRS-NOTE 9: OVERSIKT OVER SAMLEDE LÅNEOPPTAK OG RENTER/AVDRAG GKRS-NOTE 10: SIKRING LANGSIKTIG GJELD RENTEBYTTEAVTALER GKRS-NOTE 13: ÅRSVERK, GODTGJØRELSER M.V.


76 Regnskap 2014

GKRS -NOTE 1 - REGNSKAPSFORSKRIFTER OG - PRINSIPPER

Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrift fra 01.01.01 og god kommunal regnskapsskikk. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet, fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i vedkommende år er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes (anordningsprinsippet). For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for fylkeskommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre investeringen er foretatt ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50, med unntak av likviditetslån og pensjonsforpliktelser. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Avskrivning av anleggsmidler Varige driftsmidler avskrives i henhold til forskrifter fra 2001 om årsregnskap og KOSTRArapportering. Det er krav om at avskrivningen starter senest året etter anskaffelsen.

Side 1 av 2


77 Regnskap 2014

Før 2008 praktiserte Aust-Agder fylkeskommune avskrivning av nye varige driftsmidler f.o.m. det året anskaffelsen fant sted. I 2008 ble det gjort en endring i dette prinsippet, slik at anskaffelser foretatt i dette året og senere, avskrives først f.o.m. året etter anskaffelsen.

Korrigering av tidligere års feil I ettertid er en blitt oppmerksom på at et beløp på 592 500 kroner i regnskapet for 2013 feilaktig er blitt ført som driftsutgift, mens det skulle ha vært ført i investeringsregnskapet. Dette har imidlertid ikke hatt virkning for netto driftsresultat, siden en riktig føring ville medført at overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet ville blitt tilsvarende større. Forholdet, som gjelder Ford Transit minibuss ved Setesdal vgs. (368 125 kroner) og maskinregistreringsstasjoner ved Sam Eyde vgs. (224 375 kroner), er korrigert i 2014 ved at beløpene er aktivert i balansen, med motpost egenkapitalen (kapitalkonto).

Side 2 av 2


78 Regnskap 2014

GKRS-NOTE 2 Usikre forpliktelser m.v.

Aust-Agder fylkeskommune har mottatt krav/fakturaer fra busselskapet Nettbuss AS vedrørende skyss av varig skadde elever. Fylkeskommunen hadde t.o.m. 2014 avtale med Nettbuss om kjøring av lokalruter og elevskyss. Nettbuss hevder at skyssen for varig skadde elever ikke inngår i kontrakten, og har fakturert denne særskilt og løpende for perioden 2010 – 2014. Fakturabeløpet utgjør rundt regnet 10 mill. kroner (ekskl. mva.). Fylkeskommunen bestrider kravet, og har ikke betalt noe av beløpet. Det er heller ikke satt av midler til å dekke kravet. Nettbuss har stevnet fylkeskommunen for retten for å få en avklaring av ansvarsforholdet. Saken er ennå ikke behandlet, og det er heller ikke berammet dato for en eventuell rettssak.


79

GKRS-NOTE 5 - ANLEGGSMIDLER - VARIGE DRIFTSMIDLER MASKINER Avskrivning år / % Balansekonto Bokført verdi 31/12-13

Tilgang

TRANSPORTMIDLER

INVENTAR/ MØBLER

IT-ANLEGG, DIV.UTSTYR

MEDISINSK/ TEKN.UTSTYR

SUM

10 år / 10%

10 år / 10%

10 år / 10%

5 år / 20%

10 år / 10%

22499106/107

22499108/109

22499104/105

22499100/101

22499102/103

224*

59 467 484,33

9 353 004,23

16 278 312,03

9 486 937,94

4 741 470,99

99 327 209,52

6 901 284,00

4 940 069,00

223 521,00

103 835,50

5 843 614,64

18 012 324,14

Avgang

0,00

Årets avskrivning (2014)

7 497 393,21

1 312 291,14

2 287 678,28

2 425 175,00

864 975,71

14 387 513,34

Bokført verdi 31/12-14 *)

58 871 375,12

12 980 782,09

14 214 154,75

7 165 598,44

9 720 109,92

102 952 020,32

*) I balanseregnskapet fremkommer bokført verdi som differansen mellom anskaffelseskost for de aktiverte driftsmidler (f.eks. konto 22499106) og akkumulert avskrivning for de samme (f.eks. 22499107).


80 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

2.27

Balansekonto

Avskrivning år / %

22799100/101 Bygninger (40/2,5) 22799102

Grunneiend., tomter

22799106/107 Diverse anlegg (20/5) 22799108/109 Fylkesveger (40/2,5)**)

2.27.

SUM

Regnskap 2014

Faste eiendommer /anlegg

Bokført pr. 31.12.13

Tilgang i året

Avgang i året

Årets ordin. av-/nedskr.

25 519 920,75

Bokført pr. 31.12.14 *)

920 511 532,27

87 274 369,80

982 265 981,32

4 016 412,00

5 260 769,00

41 131 074,90

2 383 485,88

59 447,20

43 455 113,58

409 370 008,97

87 475 605,63

12 202 392,47

484 643 222,13

1 375 029 028,14 182 394 230,31

37 781 760,42

1 519 641 498,03

9 277 181,00

*) I balanseregnskapet fremkommer bokført verdi som differansen mellom anskaffelseskost for de aktiverte driftsmidler (f.eks. konto 22799100) og akkumulert avskrivning for de samme (f.eks. 22799101). **) Alle fylkesveger med tilhørende anlegg som ble overført fra staten 01.01.2010 er i balansen verdsatt til kroner 0, basert på at disse ikke har noen anskaffelseskostnad for fylkeskommunen (vederlagsfri overføring).


81 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014 16.02.15

GKRS-note nr. 6 Investeringsutgifter for pågående prosjekter

Opp- Antatt start- ferdig- Regnskapsår still.-år ført tidl. år

Regnskapsført i år

Sum regnskapsført

84100314 Fv 410 Blødekjær tunnelsikring (09 BH), 2010 Arendal 2015

2 343 086

178 366

2 521 452

84100321 Sykkelby Grimstad

2010

2015

1 519 326

389 854

1 909 180

84101321 Fv 409 Tromøybrua

2010

2015

26 985 272

310 641

27 295 913

84102321 Fv 410 Fjærekleivene, fortau /Tv.strand) 2010

2015

566 300

5 590

571 890

8410912

Fv 192 Færvik - Sandum, Arendal

2015

47 420 838

856 097

48 276 935

8413110

42/176 Bråstad kryssomb. og Myra rundkj. 2011 2015

12 837 097

13 680

12 850 777

56 622

7 153 586

2009

84132112 Fv 420 Torsbudalen, Arendal

2011

2015

7 096 964

84132113 Fv 420 Tunnelsikring Grimstad

2012

2016

938 571

382 647

1 321 218

84132115 Fv 103 Risøya bru, Tvedestrand

2013

2015

664 969

11 963 434

12 628 403

84132116 Fv 411 Utbedringer Bergendal-Tvedestrand 2013 2015

335 557

276 789

612 346

84132117 Fv 73 Tonjesbråt, Gjerstad

2015

416 943

3 030 978

3 447 921

84132118 Fv 80 Auslandsveien, (Gjerstad) utbedring 2013 2015

74 472

2 386 792

2 461 264

2013

84132119 Fv 337 Brokke-Furustøyl, breddeutvidelse 2014

2015

0

2 004 958

2 004 958

84132121 Fv 410 Blødekjær, Elektro

2014

2015

0

26 748

26 748

84133110 Fv 420 Parkveien sykkelfelt/fortau 2012

2015

6 784 228

1 404 724

8 188 952

84133111 Fv 35 Sømsveien (Grimstad), gang-2013 og sykkelveg/fortau 2015 2 680 893

15 934 570

18 615 463

84134112 Fv 337 Brokke-Suleskarsvegen

2013

2015

61 866

3 492 648

3 554 514

84134114 Fv 409 Marisberg rundkjøring, Arendal 2013

2015

1 044 585

8 086 328

9 130 913

84134116 Fv 402 Engesland, veglys

2014

2015

0

593 549

593 549

84135111 Fv 312 Evje sentrum

2013

2015

29 734

1 007 918

1 037 652

84137110 Fv 416 Frydendal-Lindstøl, Risør

2011

2016

3 170 753

4 252 317

7 423 070

84137112 Fv 405 GS Vatnestrøm

2012

2015

0

200 000

200 000

84137113 Planlegging ny veg til Eydehavn

2014

2015

0

245 817

245 817

84139111 Fv 401 Høvåg - Indre Årsnes, ATP, Lillesand 2011 2015

16 208 699

29 025

16 237 724

2011 84139112 Fv 402 Møglestu - Stormyr, ATP, Lillesand

2015

8 030 352

-184 983

7 845 369

84139120 Fv 402 Storemyr - Birkeland, ATP

2015

5 674 736

10 572 155

16 246 890

144 885 239

67 517 265

212 402 504

2011

Sum inv.utgift Vegsjefen 02521201 Flytting Blakstad vgs. til Sam Eyde 2012

2016

136 270 954

610 755

136 881 709

02581401 Møglestu vgs. – Nytt klasserom 2014 2014

2015

0

1 337 990

1 337 990

02661301 Dahlske vgs - lagerbygg

2013

2015

294 807

168 090

462 897

0267605

2006

2015

508 185 197

3 276 016

511 461 213

02701401 Setesdal vgs. Hovden – Kjøp av skole 2014 og ombygging 2015

Sam Eyde videregående skole

0

7 158 300

7 158 300

02711401 Ny videregående skole Tvedestrand2014

2017

0

02721401 Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2

2016

0

524 089

524 089

05121302 Ombygging av E-bygget på Fløyheia2013 for utleie 2015 til IKT-Agder 554 155

20 520 868

21 075 022

2014

-

05121310 Setesdal vgs. Hornnes. Opprusting 2013 av bygningsmasse 2015 skolesektoren 3 278 554 05121311 Møglestu vgs. Oppussing av bygningsmasse 2013 2015 skolesektoren 21 919 05121312 Arendal vgs. Tyholmen. Opprusting2013 av bygningsmasse 2015 skolesektoren 0 05121401 Møglestu vgs. Opprustning av bygningsmassen 2014 2015fasader og tak 0 2014 2015fasader og vinduer 0 05121402 Setesdal vgs. Opprustning av bygningsmassen 05121403 Risør vgs. Opprustning av bygningsmassen 2014 2015 fasade D-bygg

0

6 866 197

10 144 752

15 395 714

15 417 633

9 155

9 155

17 136 452

17 136 452

8 556 777

8 556 777

0

4 984 764

4 984 764

40 262 236

2 383 486

42 645 722

Sum inv.utgift Bygge- og eiendomstjenesten

688 867 822

88 928 654

777 796 476

Sum investeringsutgifter for pågående prosjekter

833 753 061

156 445 919

990 198 980

8505267

Grunnlagsinvesteringer Sam Eyde vgs 2009

2015


82 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014 16.02.15

Vedlegg til note 6 - Investeringsutgifter ettårige prosjekter

Opp-start- Antatt ferdigår still.-år 825802

Bil Møglestu

2014

2014

Sum inv.utgift Møglestu videregående skole

Regnskapsført i år 135 694 135 694

825901

Risør - Kjøp av bil

2014

2014

460 000

825902

Risør - Kjøp av utstyr

2014

2014

312 500

Sum inv.utgift Risør videregående skole 256641

Prosjekt / Tønnevolds legat

772 500 2014

2014

Sum inv.utgift Dahlske videregående skole 826806

Ombygging arbeidsrom for lærere

875 396 875 396

2014

2014

Sum inv.utgift Arendal videregående skole

440 689 440 689

827101

Maskiner og utstyr T/Å vgs

2014

2014

1 704 013

827102

Kopimaskin T/Å vgs

2014

2014

103 836

827103

Biler T/Å vgs

2014

2014

872 500

Sum inv.utgift Tvedestrand og Åmli videregående skole

2 680 349

827201

Kjøp/salg av utstyr

2014

2014

827202

Sam Eyde, bygningsmessige arbeider

2014

2014

Sum inv.utgift Sam Eyde videregående skole

6 888 750 288 513 7 177 263

833001

Utstyr tannhelse

2014

2014

833002

Utstyr tannklinikk Krøgenes

2014

2014

Sum inv.utgift Tannhelsetjenesten

1 076 053 1 076 053

84132100

Ettersl. veg, tunnel, mindre utb. og OV-anl.

2014

2014

4 167 015

84134100

Diverse TS-tiltak

2014

2014

6 479 571

84135100

Støytiltak/miljø/FOU

2014

2014

216 016

84135110

Fv 42 Blakstad-Osedalen

2014

2014

2 000 000

84136100

Nye holdepl., utbedr. holdepl. til univ. utform.

2014

2014

2 724 580

84137100

Diverse planlegging

2014

2014

4 151 831

84138100

Diverse grunnerverv

2014

2014

219 327

Sum inv.utgift Vegsjefen

19 958 341

833002

Utstyr tannklinikk Krøgenes

2014

2014

4 991 083

890005

Aksjekjøp/salg

2014

2014

1 512 000

Sum inv.utgift Fylkesrådmannen

02721402

Sam Eyde vgs. – Kjøp av eiendommen “Smeplassen 1” Gnr./bnr. 39/3 i Arendal kommune

Sum inv.utgift Bygge- og eiendomstjenesten

6 503 083

2014

2014

5 260 769 5 260 769


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

83

REGNSKAP 2014 16.02.15

Vedlegg til note 6 - Investeringsutgifter ettårige prosjekter Egenkapitalinnskudd KLP 890002

2014

2014

1 287 232

890003

Utlån Setesdal Vegfinans AS

2014

2014

13 750 000

890005

Aksjekjøp/salg

2014

2014

640 000

890006

Utlån Fylkeshuset AS

2014

2014

1 371 880

890011

Utlån AAKS

2014

2014

26 580 200

890013

Utlån Billettering AS

2014

2014

300 000

Sum inv.utgift Felles inntekter/utgifter

43 929 312

Sum investeringsutgifter ettårige prosjekter

88 809 448


84 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014 15.02.15

Vedlegg til note 6 - Investeringsutgifter flerårige prosj., avsluttet 2014

Antatt Opp- ferdig-still.- Regnskaps-ført start-år år tidligere år

Regnskapsført i år

Sum regnskapsført


85

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

GKRS-NOTE 9 - OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS SAMLEDE LÅNEOPPTAK, GJELDSRENTER OG -AVDRAG I ÅRET OG LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET.

Lån nr.

Kontonummer

Kontofører/långiver

Lånets formål

Låneform

Lånet opptatt (dato)

Opprinnelig størrelse (kr.)

Rentefot (%) Gjeld pr. 31.12.14 31.12.13

20020785

24531000

Kommunalbanken

Inv.prosjekter 2001

Gjeldsbrev 07.11.2002

37 935 000

2,25

8 129 180

20060274

24531013

Kommunalbanken

Refinansiering

Gjeldsbrev 15.06.2006

110 000 000

2,25

9 631 040

20060289 20070691

24531014 24531015

Kommunalbanken Kommunalbanken

Refinansiering Inv.prosjekter 2007

Gjeldsbrev 15.06.2006 Gjeldsbrev 27.12.2007

77 078 394 11 400 000

2,25 2,25

5 885 730 7 702 680

20100264

24531019

Kommunalbanken

Refinansiering

Gjeldsbrev 21.05.2010

145 000 000

2,25

128 888 880

20100739

24531021

Kommunalbanken

Fylkeshuset AS

Gjeldsbrev 29.10.2010

26 951 562

2,25

23 510 900

20100740 83175029047

24531020 Kommunalbanken Billettering AS 24531008 KLP Kommunekreditt Inv.prosjekter 2009

Gjeldsbrev 15.12.2010 Gjeldsbrev 22.12.2009

3 000 000 54 630 000

3,90 2,55

2 100 000 47 465 408

63180549481

24520102

Nordea

Kollektivterminalen

Gjeldsbrev 29.12.2005

4 686 000

2,66

5 000 000

20120207 20080724

2453016 24531017

Kommunalbanken Kommunalbanken

Nybygg AAKS Inv.prosjekter 2008

Gjeldsbrev 10.12.2008 Gjeldsbrev 23.12.2008

7 150 000 25 000 000

2,03 2,25

177 356 940 18 421 100

20090881 10722762

24531018 24320001

Kommunalbanken Nordea Markets

Fylkeshuset AS Refinansiering

Gjeldsbrev 23.12.2009 Sertifikat 22.01.2009

4 500 000 86 183 000

2,25 1,75

3 600 000 75 000 000

10661218 10724396 10724289

24320002 24320004 24320005

Nordea Markets Nordea Markets Nordea Markets

Vegutbygging Inv.prosjekter 2010 Inv.prosjekter 2011

22.01.2009 10.11.2010 12.05.2011

21 250 000 126 180 000 200 660 000

1,77 1,76

13 750 000 114 026 000 194 000 000

Rentebytteavtaler 83175203039 20120188 20120528

Nordea Markets 24531009 KLP Kommunekreditt Kjøp av Sykehusvn. 4 Gjeldsbrev 08.07.2011 24531022 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2012 Gjeldsbrev 10.04.2012 24531023 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2012 Gjeldsbrev 15.11.2012

8 000 000 85 280 000 69 709 000

4,73 2,03 2,11

7 200 000 82 000 010 67 345 980

20120585 20130164 20130719 83175332009

24531024 Kommunalbanken Næs Jernverksmuseum 24531025 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2013 24531026 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2013 24531040 KLP Kommunekreditt Inv.prosjekter 2014

5 000 000 135 880 000 24 000 000 73 040 000

2,25 2,45 1,87 2,02

5 000 000 133 821 210 24 000 000

Sertifikat Sertifikat Sertifikat

Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev

14.12.2012 10.04.2013 13.12.2013 29.04.2014

1 153 835 058

Per 31.12.2014 har Aust-Agder fylkeskommune en lånegjeld på 1 188 045 172 kroner. Herav er 228 315 760 kroner, eller 19,2 %, utlånt til andre enheter som fylkeskommunen har eierinteresser i eller annen forbindelse med, som AS, IKS m.v., og der alle lånekostnader refunderes. Netto lånegjeld er dermed 959 729 412 kroner, som er en økning på 3,9 % i forhold til forrige år. I driftsregnskapet er det betalt avdrag med 36,8 mill. kroner på egen gjeld. Kommunelovens § 50 pkt. 7a har følgende ordlyd: "Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2 skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte." En utregning basert på en regnearksmodell etter denne bestemmelse gir et minimumsavdrag på 24,7 mill. kroner.


86

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2014

GKRS-NOTE 9 - OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS SAMLEDE LÅNEOPPTAK, GJELDSRENTER OG -AVDRAG I ÅRET OG LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET.

Lånets løpetid

KontraktsForfall / messig siste avdrag i avdrag året (kr)

Nye lån tatt opp i regnskapsåret (kr)

Avdrag utgiftsført i regnskapsåret (kr)

Renter utgiftsført Eks.ord.avdrag Rentei regnskapsåret ført i Virkelig gjeld restanser Merknader (kr.) inv.regnskap pr. 31.12.14 (kr) (kr)

14 år

2016

2 709 620

2 709 620

160 024,00

5 419 560

Opprettet ved sammenslåing av lån 20010630 og 20010631

30 år

2036

428 040

428 040

213 875,00

9 203 000

85 mill. overført til nytt lån 20100264 i 2010

30 år 18 1/2 år

2036 2025

261 580 616 220

261 580 616 220

130 704,00 169 512,00

5 624 150 7 086 460

36 år

2045

4 027 780

23 1/2år

2034

1 146 880

10 år 30 1/2 år

2020 2040

300 000 1 791 148

Avtales senere

Avtales senere

Avtales senere

30 år 19 år

2042 2027

6 937 340 1 315 780

20 år 18 år

2029 2027

225 000 Vurderes

15 år 32 år 37 år

20 år 39 år 29 1/2 år

30 år 33 år 40 år 30 1/2 år

2023 2042 2048

2031 2051 2042

2042 2046 2053 2044

4 027 780

1 791 148

20 000 000 1 315 780

14 813 000

520 334,00

1 146 880

22 364 020

78 504,00 1 369 813,00

300 000

1 800 000 45 674 260

400 000 2 186 660 2 363 020

400 000 2 186 660 2 363 020

73 040 000

93 040 000

4 117 580 600 000 1 197 378

36 827 806

6 580 200

190 776 740 17 105 320

79 620,00 1 338 410,96

225 000

3 375 000 75 000 000

13 750 000

14 099 314,14 326 738,00 1 711 326,00 1 440 125,00

Lånes videre ut til AustAgder kulturhistoriske senter IKS Lånes videre ut til Fylkeshuset AS Lånes videre ut til Setesdal Vegfinans AS. Innfridd 02.04.14

99 213 000 194 000 000

Renteswaps, sikrer mer forutsigbare (faste) renter

6 800 000 79 813 350 64 982 960

112 501,00 3 230 982,00 509 337,00 1 044 382,00

39 560 244,25

Lånes videre ut til Kollektivterminalen AS

5 000 000

4 008 201,00 406 406,00

66 161,98 2 025 735,15 3 505 500,28

Dannet ved overføring fra eksisterende lån 20060274 og 20060289 Lånes videre ut til Fylkeshuset AS Lånes videre ut til Billettering AS (AKT)

124 861 100

139 304,74

1 500 000 Vurderes Vurderes

Annuitet 4 117 580 600 000 2 394 756

2 873 433,00

60 mill. overført til nytt lån 20100264 i 2010

Lånes videre ut til Næs Jernverksmuseum. Avdragsfrihet i 4 år.

5 000 000 129 703 630 23 400 000 71 842 622

22 002 080

1 188 045 172

-

I tillegg kommer andre renteutgifter kr 82 560,47


87 REGNSKAP 2014

GKRS-NOTE 10 Sikring av langsiktig gjeld – rentebytteavtaler Aust-Agder fylkeskommune er per 31.12.2014 avtalepart i 12 løpende rentebytteavtaler (renteswaps) med Nordea. I fylkeskommunens finansreglement pkt. 7.5 er det gitt anledning til å ta i bruk slike avtaler. Finansreglementet stiller krav om at låneporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 50% (lån med rentebinding ett år fram i tid og over). Rentebytteavtalene virker slik at renten på lån med flytende rente byttes ut med fast rente, slik at ønsket fastrenteandel oppnås. Formålet med sikringen er å redusere den netto virkning endringer i markedsrentene (for eksempel NIBOR) har på fylkeskommunens fremtidige rentebetalinger på eksisterende gjeld. Dette er en kontantstrømsikring, jf. KRS 11 pkt. 3.5.1.4. Sikringsobjektet er alle fylkeskommunens lån med flytende rente. Per 31.12.2014 hadde fylkeskommunen følgende rentebytteavtaler: Swap nr. Aktuelt beløp 1099940 1103154 960260 1006417 1142083 668959 773648 656285 635568 1094391 883396 802581

79 89 55 83 81 15 36 36 37 45 33 17

813 100 202 250 044 000 800 800 950 416 000 105

340 000 000 000 110 000 000 000 000 663 000 200

Fastrente vi betaler 3,45 3,49 3,91 4,40 3,61 3,88 5,48 4,03 4,56 3,39 4,65 3,83

Løpende rente vi mottar 1,64 1,63 1,63 1,69 1,67 1,63 1,63 1,63 1,64 1,56 1,50 1,50

Avtale fra dato

Avtale til dato

11.04.2012 17.04.2012 10.11.2010 12.05.2011 23.08.2012 11.06.2012 01.06.2011 01.09.2011 05.09.2011 09.03.2012 23.06.2011 22.06.2011

14.04.2020 19.04.2022 10.11.2020 12.05.2021 23.02.2018 01.03.2019 01.06.2021 01.06.2016 04.09.2017 11.03.2019 21.06.2019 22.06.2016

Swap nr. 1103154 og 668959 er avtaler som er knyttet til lån til videre utlån for h.h.v. AAKS og Fylkeshuset AS, og der fylkeskommunen får refundert alle kostnader.


88 Regnskap 2014

GKRS-NOTE 13 - ÅRSVERK, GODTGJØRELSER M.V.

I 2014 utførte fylkeskommunens ansatte 1078 årsverk. Tilsvarende tall i 2013 var 1048 årsverk, og i 2012 var tallet 1060. Tallene inkluderer ikke lærlinger og folkevalgte.

Fylkesrådmannens lønn var 1 108 000 kroner ved utgangen av 2014. For andre verv i kommunal sammenheng mottar fylkesrådmannen en årlig godtgjørelse på om lag 40 000 kroner. Fylkesrådmannen er omfattet av fylkeskommunens pensjonsavtale i KLP.

Fylkesordførerens godtgjørelse var 865 100 kroner ved utgangen av 2014. For andre verv i kommunal sammenheng mottar fylkesordføreren en årlig godtgjørelse på om lag 25 000 kroner. Fylkesordfører var tidligere omfattet av fylkeskommunens pensjonsavtale i KLP, tillitsvalgtordningen. Fra 01.01.2014 er denne ordningen opphørt, og fylkesordføreren er i stedet innlemmet i den ordinære tjenestepensjonsordningen for fylkeskommunalt ansatte.


Regnskap 2014

Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal

Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001

Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no www.austagderfk.no

Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Regnskap 2014  

Regnskap 2014