Page 1

Handlingsprogram for fylkesveger 2017–2024

Vedtatt i fylkestinget 25.10.16, sak 16/53


Følgende vedtok fylkestinget 25.10.16 i sak 16/53: «Fylkestinget vedtar forslag til fylkesvegplan med handlingsprogram for fylkesveger 2017 – 2024 med følgende endringer:

1. Aust-Agder Fylkeskommune ønsker å prioritere medfinansiering i en eventuell bypakke for Arendalsregionen. 2. Første hovedmål s. 4 endres med følgende: Bedre fremkommelighet, rassikre veier med reduserte avstandskostnader 3. Tillegg i fylkesvegplanen: Side 18, "Aktuelle tiltak for kollektivtrafikken". Nytt kulepunkt:

"Opprette et forsøksprosjekt med fleksibel kollektivordning (bestillingsbuss, Flexibuss (a la Danmark) e.l.) i samarbeid med AKT".

4. Gang- og sykkelvei fv 409 Tromøybrua – Skudereis. Fylkestinget vil være positiv til å fremskynde sin del av prosjektet når prosjektet er fullfinansiert og rekkefølgekravene er oppfylt.

5. GS-veg Blakstadheia-Libru. Dette er et viktig prosjekt som bidrar til økt trafikksikkerhet for myke trafikanter på FV 42.

Prosjektet må derfor omtales i handlingsprogrammet i denne planperioden og gis en konkret vurdering ved neste rullering av planprogram for fylkesveier. Det vil på det tidspunktet være klarere om ATP-pakke i Arendalsregionen blir realisert.

6. Fv 323 Ose bru fremskyndes til første del av handlingsprogrammet 2017-2020 dersom større næringsetablering kommer på plass på Austad.

7. Rundkjøring på Blakstadheia økes til 6 mill. 8. Veien til Arendal Havn, Eydehavn realiseres så raskt som praktisk mulig. 9. Fv 415 Fiane Simonstad i Åmli framskyndes ved at det legges inn 2 mill. i 2019, 3 mill. i 2020, 30 mill. i 2021 og 15 mill. i 2022.

10.

Fylkestinget ønsker å gå i en dialog med Grimstad kommune om eventuell samfinansiering av gang- sykkelvei Fv 37, Omre-Homborsund brygge.

11.

For mer rasjonell drift og vedlikehold av veinettet, ønsker fylkeskommunen å inngå samarbeid med kommunene der det er hensiktsmessig. Oversendelse Aust-Agder fylkesting ber fylkesrådmannen om å gjennomgå fartsgrenser langs skoleveier med myke trafikanter. Flere steder i fylket går trafikken langs skoleveier uten trygge gs-veier, uten vegskulder og med særdeles høy fart, og det bør prioriteres og sette ned fartsgrensen i slike områder.»


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

Side 1 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

1

Innledning

Fylkesvegplanen 2017-2024 danner grunnlaget for de prioriteringer som gjøres i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet viser hvilke tiltak på fylkesvegene som er prioritert de enkelte år. Prioriterte prosjekter vil bli oppdatert ved hver budsjettbehandling med hensyn til fremdrift i prosjektene og kostnadene vil bli oppdatert på bakgrunn av mer detaljert prosjektering. Det legges opp til at handlingsprogrammet får en hovedrevisjon hvert 4. år, der kommunene inviteres til å komme med innspill. Fylkesvegplanen og handlingsprogrammet har et perspektiv på 8 år. Det gir mulighet for å opparbeide en planreserve slik at det kan sikres en fremdrift i henhold til fylkestingets prioriteringer. I areal- og transportplanarbeidet for Arendalsregionen vil det kunne bli aktuelt å gjennomføre fysiske tiltak for å nå målene for planarbeidet. Dette kan skje gjennom en evt. bypakke. En evt. bypakke må fremmes og behandles i en Stortingsproposisjon. For å kunne få godkjent en bypakke i Stortinget, kreves det at en stor andel av prosjektene må være ferdig planlagt på reguleringsplannivå. Det er knyttet usikkerhet til fremdrift og innhold i areal- og transportplanarbeidet. Flere prosjekter som kan være aktuelle å gjennomføre som en oppføging av ATP-arbeidet er prioritert i handlingsprogrammet for fylkesveger 2017 – 2024. Når det evt. blir vedtatt å gjennomføre tiltak som en oppfølging av areal- og transportplanen for Arendalsregionen, vil det være behov for å revidere fylkesvegplanen og handlingsprogrammet. Arbeidet med fylkesvegplanen og handlingsprogrammet har vært gjennomført i nært samarbeid med Statens vegvesen. Alle kommuner har blitt orientert om arbeidet og fått anledning til å komme med innspill.

Side 2 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

2

Økonomiske rammer

I økonomiplan 2016 – 19 er det lagt til grunn en årlig investeringsramme på 85 mill. kroner til fylkesveier. Fylkestinget har i flere saker behandlet enkeltsaker som gir økte investeringsbehov. På det grunnlag er samlet investeringsramme for handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2017 – 2020 innarbeidet med 528 mill. kroner. For perioden 2021 – 2024 er det lagt til grunn en årlig investeringsramme på 85 mill. kroner. I tillegg er det lagt inn 50 mill. kroner til utbedring av en parsell på fylkesveg 415 Fiane – Simonstad. Prosjektene i perioden 2017-2020 er detaljert beskrevet i dette programmet. Økonomiske rammer til drift- og vedlikehold for perioden 2017 – 2020 er basert på budsjett for 2016 på 205,3 mill. kroner med en årlig prisvekst på 3 %. Kostnadsutviklingen i driftskontraktene beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veier. Drift og vedlikehold i alt”. Denne indeksen kan variere i forhold til den gjennomsnittlige prisutviklingen. Tabell 2.1 Økonomiske rammer for drift/vedlikehold og investering for fylkesveger i Aust-Agder for perioden 2017-2020.

År

2017 2018 2019 2020 Sum 2017-2020

Drift og vedlikehold 211,5 mill.kr. 217,8 mill.kr. 224,3 mill.kr. 231,1 mill.kr. 885,7 mill.kr.

Investering

Side 3 av 19

136,5 mill.kr. 147,5 mill.kr 139,5 mill.kr. 104,5 mill.kr. 528 mill.kr

Totalt

348 mill.kr 365,3 mill.kr. 363,8 mill.kr 335,6 mill.kr. 1 412,7 mill.kr.


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

Side 4 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

Side 5 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

3

Detaljbeskrivelse av prosjekter 2017-2020

Figur 3.1 Prosjektene i investeringsprogrammet for 2017-2020 markert i oversiktskart,

Side 6 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

3.1

Store fylkesanlegg

Tiltak nr. 1

Fv.410 Ny veg til Arendal havn, Eydehavn, Arendal kommune

Beskrivelse av situasjonen: Utviklingen av Eydehavn havn gjør at tungtrafikken øker. Dagens veg går igjennom Eydehavn sentrum. Vegen er ikke godkjent for modulvogntog. Lengde 1 km. Tiltak: Bygge ny veg fra Fv. 410 til Eydehavn havn. Plansituasjon: Gjennomført mulighetsstudie. Kostnadsoverslag: 80 mill.kr totalt. Usikkerhet: +/- 40 %. I kostnadsoverslaget er det ikke tatt med kostnader for strekningen fra gml. Eydehavn skole og til havneområdet eller evt. behov for gang og sykkelveg. Omfang av prosjektet og kostnadsfordeling må avklares gjennom avtaler med Arendal kommune. I handlingsprogrammet er det lagt inn 40 mill. kroner fra fylkeskommunen. Effekt: Bedrer trafikksikkerheten for bebyggelse på Eydehavn. Reduserer kjøretiden til Arendal havn fra E18, åpner for , Arendal1:20000 kommune Tiltak nr. 2 Fv. 409 Krøgenes - TromøybruaMålestokk: modulvogntog. Tiltak nr. 2

Fv. 409 Krøgenes - Tromøybrua, Arendal kommune

Beskrivelse av situasjonen: Kystveien er overbelastet av trafikk i rushtiden, noe som fører til utfordringer. Når ny E18 blir bygd, vil det bli etablert en ny tilførselsarm til Krøgenes. Funksjonsklasse D. ÅDT 8550. Lengde 450 m. Tiltak: Etablere ny fylkesveg fra Tromøybrua, over Krøgenes industriområde til rundkjøring ved Krøgenes. Plansituasjon: Vedtatt reguleringsplan. Kostnadsoverslag: 65 mill.kr. Usikkerhet: +/- 10 %. Effekt: Ny E18 tilførselsveg og ny veg over Krøgenes vil avlaste trafikken på Kystveien, og få trafikken effektivt opp på ny E18. Målestokk: 1:20000

Side 7 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

Tiltak nr. 3

Fv. 410 Grendstøl - Glastad, Tvedestrand kommune

Beskrivelse av situasjonen: Planarbeid med ny videregående skole i Tvedestrand pågår. Samtidig kommer ny E18 som muliggjør en forbindelsesveg mellom Grendstøl og Glastad. Tiltak: Ny tilførselsveg fra ny E18 Grendstøl til Glastad Plansituasjon: Mulighetsstudie gjennomført. Oppstart reguleringsplan Kostnadsoverslag: 55 mill.kr. totalt. Usikkerhet: +/- 40 %. Effekt: Tilførselsvegen vil være en effektiv forbindelse mellom fv. 410 til ny E18.

Målestokk: 1:20000

Tiltak nr. 4

Fv. 410 Harebakken – Barbu, Arendal kommune

Beskrivelse av situasjonen: Fv. 410 hp 5 km 8,8 – km 10,9. Funksjonsklasse: B, ÅDT: 16250, Lengde: ca. 2,1 km. Det er høy trafikkbelastning på strekningen, ofte køer hvor også bussen står. På deler av strekningen er det kun ett fortau. Tiltak: Tiltak for å bedre trafikkflyten, og gode løsninger for gående og syklende Plansituasjon: Mulighetsstudie pågår. Kostnadsoverslag: 30 mill.kr. Effekt: Bedret fremkommeligheten, attraktiviteten og trafikksikkerheten for gående og syklende, mer effektiv kollektivtrafikk og tilfredsstillende trafikkflyt. Målestokk: Side 8 av1:20000 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

3.2

Mindre Utbedringstiltak

Tiltak nr. 5

Fv. 410 Blødekjærtunnelen, elektro, Arendal kommune

Beskrivelse av situasjonen: Fv. 410 hp 52 km 0,1 – km 1,0 Funksjonsklasse: B, ÅDT: 11700 Lengde: 922 m. Lovpålagte krav ift. tunnelsikkerhetsforskriften både til ventilasjon og sikkerhetskrav for tunneler. Tiltak: Div. sikkerhetstiltak (nød- og brannslukningsutstyr, ledelys etc.). Plansituasjon: Byggeplan nødvending Kostnadsoverslag: 14 mill.kr. Usikkerhet: +/- 25 %. Effekt: Krav som må følges ift. tunnelsikkerhetsforskriften. Forbedret trafikksikkerhet i tunnelen Målestokk: 1:20000

Tiltak nr. 6

Fv.109 Borøyveien, utbedring Tvedestrand kommune

Beskrivelse av situasjonen: Fv.109 km 0,0 – km 5,6. Funksjonsklasse: D, ÅDT: 500. Lengde: 5600 m. Svingete og smal veg, flomutsatt med ingen omkjøringsveg. Tiltak: Utbedring av flomutsatte parti og evt. breddeutvidelse. Plansituasjon: Ingen plan. Kostnadsoverslag: 2 mill.kr. Effekt: Ved å utbedre punkter, terreng og sikt vil dette trygge ferdselen på vegen. Samfunnssikkerheten vil øke dersom en utbedrer flomutsatt strekninger.

Side 9 av 19

Målestokk: 1:20000


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

Tiltak nr. 7

Fv. 411 Laget – Bergendal, ny veg, Tvedestrand kommune

,Beskrivelse Arendal kommune, ny veg av Beskrivelse av situasjonen: situasjonen: Fv. 411 hp 2 km 4,7 – 2 km 5,4. Funksjonsklasse: D, ÅDT:600, Lengde: ca.440 m. Vegen er kommune veldig smal sving med dårlig siktforhold ,og Arendal kommune, vegpga. flomutsatt. Økende ny trafikk Tiltak: utbygging. Plansituasjon: Tiltak: Ny veg Plansituasjon: Ferdig byggeplan Kostnadsoverslag: Kostnadsoverslag: 7 mill.kr. mill.kr. 9 Usikkerhet: +/+/- 10 40 %. % Usikkerhet: Effekt: Utbedring av svingen vil bedre trafikksikkerheten på vegen, hindrer at vegen står under vann, utbedrer grunnforholdene. Ny veg vil korte ned på avstanden ved at en slipper et par svinger.

Tiltak nr. 8

Målestokk: 1:20000

Fv. 42 Hovland - Lislevann, utbedring, Birkenes og Evje kommune

Arendal kommune, ny vegFv.42 hp 09 Beskrivelse av situasjonen: km 4,4- 6,8 og Fv. 42 hp 09 hp 09 km 7,5 – 11,4. Funksjonsklasse: B, ÅDT: 800, Lengde: 6,3 km. Vegstrekningen er svingete og smal og omtrent eneste vegstrekning på Fv. 42 til Evje uten gul midtlinje. Tiltak: Utbedring av veg, gul stripe, forbedret kurvatur og sideterreng. Plansituasjon: Mulighetsstudie, arbeider med reguleringsplan Kostnadsoverslag: 65 mill.kr. Usikkerhet: +/- 40 % . Effekt: Fv. 42 er en viktig forbindelse mellom Arendal og Setesdal hvor det er et mål om å få gul midtstripe på hele fylkesvegen. Tiltaket vil forbedre trafikksikkerheten.

Målestokk: 1:30 000

Side 10 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

3.3

Gang- og sykkelvegtiltak

Tiltak nr. 9

Fv.414 Fjellheim-Vegårshei kommune st., gs-veg, Vegårshei kommune

kommune Beskrivelse av situasjonen: Fv.414, hp 2,

km 3,1 – kommune, km 4,1, Funksjonsklasse: B, Arendal ny veg ÅDT:1050, Lengde: ca. 1 km. Beboere/ brukere i området må gå i vegkanten langs fylkesvegen. Kommunen skal anlegge vann og avløp på strekningen, slik at dette blir et samarbeidsprosjekt. Tiltak: ny gang- og sykkelveg Plansituasjon: Vedtatt reguleringsplan Kostnadsoverslag: 12 mill.kr. bidrag fra fylkeskommunen. 24 mill.kr totalt. Effekt: Trafikksikkerheten vil øke da det nå blir et tilbud for gående og syklende langs fylkesvegen. Viktig strekning som forbinder Vegårshei skole, Vegårshei kirke, Vegårshei stasjon og Molandsgrenda.

Tiltak nr. 10

Målestokk: 1:20 000

GS i sentrumsområde Grimstad, Grimstad kommune

Beskrivelse av situasjonen: Fv.420, hp08, km 1 – km 2,1, Funksjonsklasse: B, ÅDT: 8000, Lengde: 1,1 km. Utfordrende fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående, syklende og kollektiv igjennom Grimstad sentrum. Tiltak: Bymessig gate hvor en tilrettelegger for gående, syklister og kollektiv. Plansituasjon: Mulighetsstudie gjennomført. Oppstart gatebruksplan og reguleringsplan. Kostnadsoverslag: 30 mill.kr. Effekt: Prosjektet er et ledd i å øke sykkelbruken i fylket.

Målestokk: 1:20 000

Side 11 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

Tiltak nr. 11

Fv. Fv.127 Kilsund-Vatnebu, gs-veg, Arendal kommune

Beskrivelse av situasjonen: Fv. 127 hp 1 km 0,0 – km 0,015. Funksjonsklasse: D, ÅDT: 1600. Lengde: ca. 850 m. En veg med økende trafikk pga. bolig- og skoleutbygging, fritids- og serviceinstitusjoner. 1. etappe fra Kilsund til Vindkollvannet er blitt bygd av Arendal kommune. Tiltak: Gang- og sykkelveg. Plansituasjon: Vedtatt reguleringsplan. Byggeplan under utarbeidelse. Kostnadsoverslag: 19 mill.kr. Usikkerhet: +/- 10 %. Effekt: Tiltaket ble prioritert i Handlingsprogrammet for 2012 – 2015.

Tiltak nr. 12

Målestokk: 1:20 000

Fv. 341xrv9 Hovden, gs-undergang, Bykle kommune

Beskrivelse av situasjonen: Fv. 341 hp 1 km 0,0 – km 0,85. Funksjonsklasse: E, ÅDT: 650. Myke trafikanter krysser fylkesvegen i plan. Tiltak: Undergang for myke trafikanter. Gs-veg på sommerstid og hovedskiløype vinterstid. Plansituasjon: reguleringsplan under arbeid. Kostnadsoverslag: Bidrag fra fylkeskommunen: 2 mill.kr. Total kostnad inkl. rundkjøring og avkjørselsveg: 12-15 mill.kr. Effekt: Undergangen vil binde sammen det etablerte gang- og sykkelvegnettet langs riksvegen, samt sikre krysningen av Fv.341. Trafikksikkerheten for gående, syklende, skiløpene og andre vil bedres i dette krysningspunktet.

Målestokk: 1:20 000

Side 12 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

Tiltak nr. 13

Fv.415 Ubergsmoen, ny gs-vegbru, Vegårshei kommune

kommune Beskrivelse av situasjonen: Fv. 415 hp 1

km 0,0– km 0,2. Funksjonsklasse: B, Arendal kommune, ny veg ÅDT:2300, Lengde: ca. 200 m. Brua er en smal. Modulvogntog aktualiserer prosjektet, og myke trafikanter opplever å bli fanget med ingen rømningsmuligheter. Tiltak: Ny gang- og sykkelvegbru over Storelva Plansituasjon: Reguleringsplan utarbeides av Vegårshei kommune. Kostnadsoverslag: 11,9 mill.kr. Usikkerhet: +/- 10 %. Effekt: Ubergsmoen er et tettsted med bebyggelse på begge sider av brua. Siden bruen er smal vil modulvogntog utgjøre en fare for myke trafikanter.

Tiltak nr. 14

Målestokk: 1:20 000

Fv. 420 Natvig, gsveg/fortau, Arendal kommune

Beskrivelse av situasjonen: Fv. 420 hp 4 km 3,5– km 3,8. Funksjonsklasse: B, ÅDT: 7300, Lengde: ca. 300 m Det er ikke gsveg/fortau for myke trafikanter langs Fv.420, og skolebarn må krysse i plan. Mange avkjørsler rett ut på Fv.420 Tiltak: Gang- og sykkelvegen langs Fv.420, og samle avkjørsler Plansituasjon: Eldre reguleringsplan Kostnadsoverslag: 8 mill.kr. Usikkerhet: +/- 40 %. Effekt: Prosjektet skal tilrettelegge for gående langs nordsiden av Fv. 420 fram til undergangen ved Natvig, slik at skolebarn slipper å gå langs og krysse Fv. 420 i plan. Videre skal en få redusert antall avkjørsler på strekningen.

Målestokk: 1:20 000

Side 13 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

Tiltak nr. 15

GS i sentrumsområde Arendal, Arendal kommune

Beskrivelse av situasjonen: Fv.420, hp02, km 1,2– km 2,4. Funksjonsklasse: B, ÅDT: 9500. Lengde:1,2 km. Utfordrende fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående, syklende og kollektiv igjennom Arendal sentrum.

Tiltak: Tilrettelegge for gående, syklister og kollektiv. Plansituasjon: Mulighetsstudie gjennomført. Oppstart gatebruksplan og reguleringsplan. Kostnadsoverslag: 30 mill.kr. Effekt: Prosjektet er et ledd i å øke sykkelbruken i fylket. Målestokk: 1:20 000

Side 14 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

3.4

Trafikksikkerhetstiltak

Tiltak nr. 16

Fv.42 Blakstadheia rundkjøring, Froland kommune

Beskrivelse av situasjonen: Fv.42, hp 2, km 6,43. Funksjonsklasse: B, ÅDT: 7350. Lengde:1,2 km. Trafikkert kryss hvor trafikken til Blakstadheia, industriområder og Gullknapp flyplass som er under utvikling. Relativt høyt fartsnivå. Tiltak: Rundkjøring Plansituasjon: Vedtatt reguleringsplan

Kostnadsoverslag: 3 mill.kr. tilskudd fra Fylkeskommunen 20 mill.kr. totalt. Effekt: Bedret trafikkavvikling for Blakstadheia og Gullknapp flyplass. Rundkjøringen vil dempe hastigheten og øke trafikksikkerheten i krysset. Målestokk: 1:20 000

Tiltak nr. 17

Fv.9 Caspersensvei, veglys 1 km, Risør kommune

kommune Beskrivelse av situasjonen: : Fv.9, hp 1,

km 0,0- km 1,0. Funksjonsklasse: E, ÅDT: Arendal kommune, ny veg 2900. Lengde:1 km. En strekning langs Fv.9 som ikke har gatelys. En del aktivitet av gående og syklende langs fylkesvegen fra Trondal til Frydendal

Tiltak: Veglys langs fylkesvegen Plansituasjon: Detaljplan nødvendig. Kostnadsoverslag: 1 mill.kr. Effekt: Veglys på strekningen vil knytte sammen veglysstrekningen fra Risørveien til Haresvingen, og vil bedre sikkerheten for gående og syklende som beveger seg langs vegen. Målestokk: 1:20 000

Side 15 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

Tiltak nr. 18

Fv.323 Heddeneset, tunnelbelysning, Bygland kommune

kommune Beskrivelse av situasjonen: Fv.323, hp 1,

km 11,63-12 km 6,43.ny Funksjonsklasse: D, Arendal kommune, veg ÅDT: 100. Lengde: 0,38 km. Tunnelen er smal og mørk uten veglys. Det er krav til veglys i tunneler lengre enn 100 m. Tunnelen inngår i nasjonal sykkelrute nr.3. Tiltak: Veglys igjennom tunnelen Plansituasjon: Detaljplan nødvendig. Kostnadsoverslag: 5 mill.kr. Usikkerhet: +/- 10 %.

Effekt: Veglys igjennom tunnelen vil bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper, spesielt for syklister. Trygghetsfølelsen for syklister vil bedres. Målestokk: 1:20 000

Tiltak nr. 19

Fv.214 Kirkeveien, bredde/siktutbedring, Arendal kommune

kommune Beskrivelse av situasjonen: Fv.214, hp 1 ,

1,6 km – kommune, km 2,10 . Funksjonsklasse: D, Arendal ny veg ÅDT: 3150. Lengde: 0,5 km. Vegen er smal, bratt og svingete. Busselskapet opplever vegstrekningen som trafikkfarlig pga. lite sikt, smal veg, mange skolebarn og mange biler. Tiltak: Utbedring av bredde og sikt igjennom kurver. Plansituasjon: Detaljplan nødvendig. Kostnadsoverslag: 4 mill.kr. Effekt: Bedre sikt igjennom svingene gjør at bussen, biler og myke trafikanter ser hverandre og kan stoppe opp. Tiltaket vil øke trafikksikkerheten langs strekningen. Målestokk: 1:20 000

Side 16 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

3.5

Jernbane

Tiltak nr. 20

Fv.405 Vatnestraumen, jernbanespor, Iveland kommune

kommune Beskrivelse av situasjonen: I dag går det

mye tungtransport langs Fv.405 til/fra Vatnestraumen industriområde. Et nytt sidespor tilknyttet Sørlandsbanen vil kunne overføre godstrafikken fra veg til bane. Tiltak: Nytt jernbanespor Plansituasjon: Håndteres av Iveland kommunen Kostnadsoverslag: 3 mill.kr. i tilskudd fra Fylkeskommunen. 36,4 mill.kr. total kostnad Det er beviglet 10 mill. kr. fra Jernbaneverkets tilskuddsordning. Fylkeskommunen har tildligere bevilget 2 mill.kr. til prosjektet. Resterende finansiering dekkes av ATP-for Kristiansandsregionen Effekt: Tiltaket vil gjøre det mulig å flytte transport fra veg til jernbane. Dette har positive virkninger både for beboere langs Fv.405 og miljøet.

Målestokk: 1:20 000

Side 17 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

3.6

Samleprosjekter

Det gjennomføres årlige møter med de fleste kommunene i fylket. I møtene fremmes det, blant annet, saker som det er ønske/behov til å løse raskt. Samlepostene gjør det mulig å finansiere slike prosjekter.

Etterslep veger, tunneler, mindre utbedringstiltak og OV-anlegg Denne samleposten utførere en mindre tiltak for å reparere skader på vegen, forbedre vegens levetid, mindre utbedringer av tunneler og håndtering av overvann. Eksempler på slike tiltak kan være opprydding og sikring av ras, utbedring av overvannsystem og forbedre bærelaget. Midlene brukes fortløpende etter hvor det er behov, og i samarbeidsprosjekter med andre aktører.

Sykkelregion Det er inngått en avtalen mellom Arendal og Grimstad kommuner, Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune er en i samarbeid skal jobbe for å øke sykkelbruken. Kommunene har egne sykkelkoordinatorer. Fylkeskommunens bidrag vil i stor grad være forbeholdt aktivitetsfremmende tiltak og holdningsskapende arbeid. Det har blitt jobbet aktivt med kampanjer, bl.a. Sykle-til-jobben og Beintøft.

Tiltak etter Gang og sykkelveginspeksjoner Statens vegvesen har gjennomført inspeksjoner på en stor del av gang- og sykkelvegene i Arendal, noen i Grimstad og noen i Risør. Her er det pekt på flere mindre tiltak som vil ha stor effekt på trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklister. Eksempler på slike tiltak kan være rydde vegetasjon og trær i kryss, skilting/merking, reparere asfalthuller, gruse skuldre og å renske og rydde skulder. Midlene i dette prosjektet skal brukes til å utbedre disse punktene.

Tiltak myke trafikanter, rekkverk/sideterreng, strakstiltak TS I denne samleposten gjør en mindre tiltak som kan har stor betydning for trafikksikkerheten. Eksempler på slike tiltak kan være å sikre krysningspunkter, siktrydding, sikre punkter på skoleveg, oppsetting av rekkverk og felling av trær i sideterrenget. Det kommer inn mange forespørsler fra bl.a. kommuner, interesseorganisasjoner og velforeninger på slike tiltak, og midlene brukes fortløpende ut fra faglige vurderinger.

Forkjørsvegskilting Vegdirektoratet har vedtatt en nasjonal strategi for forkjørsregulering av veger: «Alle riks- og fylkesveger utenfor tettbygd strøk bør være forkjørsveger. Alle riksveger og primære fylkesveger innenfor tettbygd strøk bør være forkjørsveger. Kommunale veger/gater med funksjon som hovedveg eller samleveg bør også være forkjørsveger.» Bakgrunnen for dette er at det er varierende praksis for hvilke hoved- og samleveger som er forkjørsregulert. Utvidet bruk av forkjørsregulering av hoved- og samleveger vil gi entydige vikepliktforhold og bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen. I kollektivtraseer vil det gi bedre framkommelighet for buss og taxi og større komfort for passasjerer. Framkommeligheten for syklister på forkjørsveg vil også bli bedre.

Side 18 av 19


Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024

Undersøkelser viser at også trafikksikkerheten for gående som skal krysse forkjørsveg blir bedre. Antall fotgjengerulykker og alvorlighetsgraden ved personskadeulykker ble redusert etter forkjørsregulering.

Støytiltak/miljø/FOU Midlene bruker på tiltak som går på å skjerme støy fra vegene. Videre vil en i gang med å kartlegge vandringshindre for fisk på fylkesveger som et ledd i vannforvaltning i vannregion Agder. Prioriterte tiltak vil bli utbedret i løpet av perioden.

Kollektivtiltak Det arbeides aktivt med å forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken. Dette innebærer bl.a. å gjøre bussholdeplassene universell utformet med god inn- og utkjøring for bussen, riktig kantsteinshøyde taktil merking, lehus og sykkelparkering ved behov. Det er linjene som har høyest passasjertall som blir prioritert, samt bussholdeplasser i tilknytning til institusjoner.

Planlegging og grunnerverv Planlegging av vegprosjekter er kostbart og tidkrevende. Grunnundersøkelser, geologi og arkeologiske undersøkelser er temaer som kan være kostnadsdrivende i disse planprosessene. Fordelen med å bruke ressurser i reguleringsplanfasen er at en unngår at det dukker opp ubehagelige og fordyrende faktorer under byggeplanlegging/byggingen. Det må settes i gang omfattende planarbeid for å kunne fremme en bypakke for Arendalsregionen for Stortinget.

Side 19 av 19


Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal

Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001

Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no www.austagderfk.no

Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Handlingsprogram 2017 - 2024  

Vedtatt i fylkestinget 25.10.2016

Handlingsprogram 2017 - 2024  

Vedtatt i fylkestinget 25.10.2016