Page 24

Årsmelding 2017/2018

sendt en formell klage til NAV Arendal og NAV Aust-Agder på grunn av manglende venteværelse ved NAV Arendal og ombudets bekymring rundt dette knyttet til gruppen ombudet skal ivareta. På nyåret fikk NAV Arendal venterom for brukerne. 8.1.8 Kompetanse Aust -Agd er, Oppfølgingstjenesten

(OT)

Kompetanse Aust-Agder og spesielt OT er en viktig samarbeidspartner. OT vil ha en rolle i mange av sakene ombudet får eller blir en del av saken underveis. Flere saker har kommet via OT. Samarbeidet har blitt bedre og bedre og elev- og lærlingombudet mener det vil være viktig å opprettholde god kontakt fremover til beste for ungdommene som må ha bistand og smidige overganger i systemene. Videreformidlingen av henvendelser til Kompetanse Aust-Agder er noe ombudet kan bli enda bedre på og har fokus på. 8.1.9 Fagopplæringen i Aust – Agder En viktig samarbeidspartner er fagopplæringen. Fagopplæringen har bred kunnskap og erfaring. Elev- og lærlingombudet opplever at fagopplæringen tar de som er i yrkesfaglig opplæring på alvor. De ansatte deler av sin erfaring og kunnskap. Det oppleves positivt for ombudet å henvende seg til fagopplæringen både med generelle spørsmål og i enkeltsaker. 8.1.10 Opplæringskontorene Opplæringskontorene var blant de første til å kontakte elev – og lærlingombudet ved å invitere til lærlingsamlinger. En rekke opplæringskontor har blitt kontaktet av ombudet i enkeltsaker. Elev – og lærlingombudet kan bli enda bedre kjent blant opplæringskontorene. Det er et mål å ha en jevnlig dialog og et godt samarbeid med opplæringskontorene og bedriftene til beste for de som er i lære. 8.1.11 Fylkesmannen Elev – og lærlingombudet har kontakt med Fylkesmannens ansatte som jobber mot de videregående skolene og særskilt i saker vedrørende det psykososiale miljøet. Både på landsbasis og i Aust-Agder har arbeidsbyrden for Fylkesmannen økt etter at endringene i opplæringslova kom 1. august 2017. Den 6. mars ble kommunale og fylkeskommunale ombud invitert til et møte hos Fylkesmannen hvor hver enkelt fortalte om rollen og arbeidet. Formålet var å bli bedre kjent og se hvordan ombud og Fylkesmannen sammen kan jobbe til barn og ungdommers beste. Det er viktig at Fylkesmannen og elev- og lærlingombudet informerer om hverandres roller utad. I løpet av året har elev- og lærlingombudet flere ganger blitt kontaktet av foresatte med barn i grunnskolen. De faller i utgangspunktet utenfor mandatet. Ombudet henviser til Fylkesmannen for videre råd og veiledning. I en sak om et barn på 7 år, ba foresatte ombudet om hjelp. Barnet grudde seg daglig til å gå på skolen, reagerte fysisk med smerter og klarte ikke å holde på avføringen. Sistnevnte forsterket mobbingen ytterligere. Foresatte mente skolen ikke satte inn tiltak som endret situasjonen og saken ble tatt til Fylkesmannen. Foresatte ba elev – og

Side 24 av 27

Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet