Page 20

Årsmelding 2017/2018

5.4 Reell medvirknin g Et elevråd som tilsynelatende er velfungerende er ikke ensbetydende med at skolen har reell elevmedvirkning og elevdemokrati. Flere elevråd sliter med å få gjennom saker. Det oppleves av elevene som at de ikke blir tatt seriøst. Å bli hørt er ikke det samme som å få gjennomslag for alle saker, men handler mer om hvordan man blir møtt når man fremmer en sak, samt tilbakemeldinger og begrunnelser som gis tilbake til elevrådet.

For elevene er det viktig at skolen gir tilbakemelding er på elevens saker, samt at elevene blir inkludert i de ulike prosesser rundt saksgangen.

5.5 Elevrådskontakt De videregående skolene bør ha en elevrådskontakt for å bistå elevene i sitt elevrådsarbeid. Elevrådskontakten er en ansatt som har engasjement og interesse i elevdemokratiarbeid. Elevrådskontakten bør ikke være rektor, da rektor er øverste leder av skolen og tar stilling til sakene som kommer opp i skolesamfunnet, samt at rektor naturlig nok i mindre grad har tid og anledning til å følge dem opp. Ved skolene er det i dag i ulik grad elevrådskontakter. Ombudet vil bli bedre kjent med innholdet i denne rollen ved hver skole.

Elevrådene kan i større grad bruke elev- og lærlingombudet. Dette avhenger mye av elevrådsleder og elevrådskontakten, men er viktig at alle i skolesamfunnet kjenner til.

6. Elev – og lærlingrådet Elev- og lærlingombudet har skoleåret 2017/2018 vært sekretær for elev- og lærlingrådet. Ombudet viser til rådets egen rapport som viser hva rådet har arbeidet med.

7. VG2-opplæring Yrkesfagklasser på de videregående skolene fikk tilbud om VG2-opplæring. En slik informasjonsrunde er en del av årshjulet til flere av elev- og lærlingombudene i Norge. Men innholdet vil variere noe fra fylke til fylke. Formålet er å forberede elevene

Side 20 av 27

Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet