Page 18

Årsmelding 2017/2018

miljøutfordringer. Det er riktig at bedriften er tillagt ansvaret. Men ombudet mener det må sikres at regelverket ikke kan brukes som grunnlag for å unngå å involvere seg i miljøutfordringer lærlingen møter i bedriften. Lærlinger oppgir også at de ikke våget å ta opp alt i havlårssamtalen fordi de var usikre på opplæringskontorets og arbeidsgivers reaksjon. Enkelte har i samtaler med ombudet fortalt at de sa fra i halvårssamtalen, men at det ikke ble fanget opp.

Elev- og lærlingombudet vil ha et fokus på hvilken rolle opplæringskontoret skal ha i saker knyttet opp mot miljøutfordringer. Det må avklares og være tydelig for lærlingene på hvilken måte et opplæringskontor kan brukes når miljøet på arbeidsplassen gjør opplæringen utfordrende.

4.3.5 Kommunikasjon mellom lærling og veileder De fleste miljøsakene gjelder kommunikasjonen med veileder. Ombudet er positiv til fylkeskommunens kursing av veiledere/instruktører i lærebedriftene. Forhåpentligvis vil veiledere og instruktører få økt fokus og bevissthet på hvordan man kommuniserer, stiller spørsmål og håndterer varsler fra lærlingene. Ombudet vil være en pådriver for å gjøre lærlingene i stand til å ta opp ting og si fra på en ryddig og grei måte. Lærlingundersøkelsen er viktig, men besvares av for få. Her har alle ledd rundt lærlingen noen utfordringer å jobbe med. 4.4 Kort oppsummert – elev - og lærlingsakene Oppsummert ser elev- og lærlingombudet at bevissthet, kultur, regelkunnskap og holdninger er viktige elementer i hvordan de i videregående opplæring opplever situasjonen når ting ikke er så kjekt, eller man opplever seg krenket og mobbet. Den subjektive opplevelsen og retten til å bli hørt og medvirke i prosesser må jobbes aktivt med. Mye handler om å våge å si fra, og å bringe saken opp og videre i systemet. Alle deler av systemet som omgir de i videregående opplæring har betydning for det psykososiale miljøet. Med økt fokus på konkrete områder som nevnt i punktene over mener ombudet tilliten til systemene vil øke og forhåpentligvis enda flere si fra når ting er ugreit. Blå Kors anonyme chat-tjeneste « Snakkommobbing.no» viser at de i 2017 mottok 5.882 henvendelser fra barn og unge. Det er et tankekors at under halvparten velger å fortelle voksne om mobbingen9.

9

Årsrapport 2017 «Det blir bare verre hvis jeg melder fra» Blå Kors Snakkommobbing.no

Side 18 av 27

Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet