Page 14

Årsmelding 2017/2018

elev og foresatte. Det kan føre til en forskjell blant elevene fordi noen har gode forbindelser og mange kjente å spille på, mens andre sliter med å finne plass i en bedrift.

Det bør sikres like muligheter for elever som skal i praksis, uavhengig av foreldre, kontaktnett og hvilken skole eleven går på.

En vei å gå for å ytterligere å forbedre arbeidspraksisen er i større grad å få tilbakemeldinger fra elevene om hva de har sett som utfordrende og bra ved å være i praksis.

4.2.6 Opplæringslova kapittel 9 A Når en elev opplever at skolehverdagen er vanskelig på grunn av forhold på skolen eller forhold utenfor skolen som tas med inn i skoledagen, har ombudet ikke møtt en eneste elev som egentlig ikke ønsker å si fra om dette. Kapittel 9A i opplæringslova har siste året skapt mye usikkerhet og mange oppfattet det som en helt «ny lov» trådte i kraft 01.08.17. Mange ansatte kjenner ikke til rundskrivet fra utdanningsdirektoratet om skolemiljøet6. Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre og opplæringslova kapittel 9 A. De skal få nok informasjon til å kunne vurdere om rettighetene er oppfylt og hvordan de eventuelt skal gå frem7.

Skoleansatte og elever spør etter en innføring i opplæringslova kap ittel 9 A.

Det er flere faktorer av betydning for hvordan en miljøsak tas tak i. En stor utfordring er i saker hvor skoleansatte krenker elev/elever. I hvilken grad ansatte våger og har aksept i skolesamfunnet for å stå opp for barn/ungdom når situasjonen omhandler nære kollegaer og ledelse vil være betinget av kulturen på skolen. I slike saker oppstår etiske utfordringer og lojalitetskonflikter. Elever fortalte at de ikke ble møtt på en forståelsesfull måte, de ble ikke trodd, de ble bedt om å ordne opp selv, de ble bedt om å overse/ignorere, de opplevde at de selv ble gjort til problemet, de opplevde at situasjonen ble verre etter å ha sagt fra.

6 7

Skolemiljø Udir – 3 – 2017 Skolemiljø Udir – 3 – 2017 pkt. 5

Side 14 av 27

Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet