Page 10

Årsmelding 2017/2018

det. Et viktig moment i vurderinger som vedrører barn er alltid hensynet til barnets beste og barnets mening. Sistnevnte glemmes ofte ut fra det ombudet har sett i sakene. Elev- og lærlingombudet vil påpeke noen områder hvor taushetsplikten skaper vansker og misforståelser, med den konsekvens at tilliten til skolen som system og de ansatte svekkes. Manglende tillit kan være en av flere årsaker til at det tar tid før mobbesaker avdekkes eller elever tør å stå fram og fortelle om sine opplevelser. Tillit er avgjørende for å skape et godt psykososialt miljø. 4.2.2.1 Helsepersonell og elevsaker I skolesamfunnet arbeider kommunalt helsepersonell. Taushetsplikten1 er ofte vanskelig for parter i en sak å se viktigheten av. Det kan ikke forventes at barn og unge reflekterer og forstår hva taushetsplikt er i samme grad som voksne. Helsepersonells lovpålagte taushetsplikt vil for øvrige ansatte i skolesamfunnet kunne oppfattes å være en barriere for samarbeid til beste for elevene. Ansatte spør meg om ikke helsesøsters opplysninger kunne vært nyttig å ha i en elevsak. Helsepersonell kan oppleve et press mot å utlevere opplysninger de ikke har lov til.

Ombudet vil understreke at taushetsplikten er vesentlig for tilliten til både helse- og skolesystemet.

Med et samtykke kan opplysninger gis ut, men det er viktig å presisere at et samtykke skal være informert og uten at det oppleves som et press. Det følger av skolemiljørundskrivet 2 at det i forhold til varslingsplikten i § 9A-4 saker, kun er samtykke fra den opplysningene gjelder, som gjør at helsesøster kan varsle skolen hvis der er opplysninger om at en elev mistrives på skolen, jf. helsepersonelloven §§ 21 og 22. 3 Det er særdeles viktig at skolen og helsepersonell har barnets beste i fokus, og viser gjensidig respekt for ulike regelverk. Kunnskap kan være med på å skape forståelse for hverandres rolle og et bedre samarbeid. Elvene vil høsten 2018 få informasjon om taushetsplikt og samtykke i elevrådsskoleringen.

1

Helsepersonelloven kapittel 5, opplæringsloven § 15-1, forvaltningsloven § 13 til § 13 f Udir - 3 - 2017 punkt 5.4.3 3 For barn under 16 år gjelder reglene i pasient – og brukerrettighetsloven §§ 4 -4 og 3-4 andre ledd om samtykkekompetanse. 2

Side 10 av 27

Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet

Årsmelding 2017/2018  

Elev- og lærlingombudet