Page 1


INNHOLD 1. Underskriftsblad 2. Fylkeskassererens merknader til regnskapet

Side 1 3

3. Regnskapsskjemaer og oversikter Skjema 1A Driftsregnskapet Skjema 1B Til fordeling drift Skjema 2A Investeringsregnskapet Skjema 2B Investeringsregnskapet, fordeling Skjema 3 Balanseregnskapet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering

10 11 12 13 14 16 17 18

4. Detaljert regnskapsoppstilling: Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanseregnskap

20 57 61

5. Forskriftsbestemte noter Note 1: Spesifikasjon av endring arbeidskapital Note 2: Redegjørelse for pensjonsforpliktelser Note 3: Garantiansvar Note 5: Oversikt aksjer og andeler Note 6: Avsetninger og bruk av avsetninger Note 7: Oversikt kapitalkonto Note 12: Resultatoppstilling for tannhelsetjenesten

68 69 71 72 74 77 78 79

6. Øvrige noter i henhold til GKRS GKRS-note 1: Regnskapsforskrifter og –prinsipper GKRS-note 5: Anleggsmidler – varige driftsmidler GKRS-note 6: Investeringsoversikt GKRS-note 9: Oversikt over samlede låneopptak og renter/avdrag GKRS-note 10: Sikring av langsiktig gjeld – rentebytteavtaler GKRS-note 13: Årsverk, godtgjørelser m.v.

80 81 83 86 88 90 91


1


2


3 Regnskap 2018

FYLKESKASSERERENS MERKNADER TIL REGNSKAPET ØKONOMISYSTEMET XLEDGER OG KONTOPLANEN

Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktige til å rapportere regnskaps- og tjenestedata etter forskriften om KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Hovedformålet med KOSTRA er å fremskaffe relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Forskriften trekker fram tre dimensjoner for rapportering av regnskapsdata – kontoklasse, art og funksjon. Kontoklasse angir om et beløp gjelder driftsregnskapet, investeringsregnskapet eller balanseregnskapet. Med art menes hva slags type inntekt eller utgift det er tale om. Begrepet funksjon omhandler hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper tjenestene retter seg mot.

01.01.17 tok Aust-Agder fylkeskommune i bruk økonomistyringssystemet Xledger for økonomi og regnskap. Dette var et ledd i anskaffelse av nytt ERP-system (Enterprise Resource Planning). Her ble valgt en såkalt suiteløsning med Xledger som hovedleverandør, og med Bluegarden (Paga lønn og HR), Arena (budsjett) og Stratsys (virksomhetsstyring) som underleverandører. I Xledger er det 7 dimensjoner som kan nyttes til registrering av data. Følgende dimensjoner er tatt i bruk for å beskrive og registrere data i kontostrengen:

     

Art (obligatorisk) Ansvar (obligatorisk) Prosjekt (obligatorisk i investeringsregnskapet) Funksjon (obligatorisk) Tjeneste (obligatorisk) Prosjektart bygg.

Dimensjonen art (konto) er det første og såkalt styrende begrepet i kontostrengen. Art beskriver fylkeskommunens ulike utgifter og inntekter. Ved hjelp av det første sifferet i artskontoplanen (0 eller 1) kan en skille mellom investerings- og driftsregnskap (-budsjett). De tre neste sifrene er identisk med forskriftenes KOSTRA-art. Artskontoplanen er gjennomgående for samtlige virksomheter i fylkeskommunen.

Ansvarsdimensjonen er bygd opp i samsvar med fylkeskommunens anvisningsmyndighet, og viser hvordan organiseringen er. Hver enkelt virksomhet og tjeneste har et tresifret ansvar.


4 Regnskap 2018

Prosjektdimensjonen er en frivillig kontodel i driftsregnskapet, men obligatorisk i investeringsregnskapet. Denne er aktuell å bruke når det er behov for å skille ut enkelttiltak (prosjekter) innenfor et ansvarsområde. Dette gjelder spesielt for tiltak som går over flere år, som f.eks. byggeprosjekter.

Funksjonsdimensjonen var ny i fylkeskommunens kontostreng fra 2017. Begrepet funksjon fokuserer på hvilken type behov tjenestene skal dekke, og hvilke grupper disse tjenestene primært henvender seg til. Funksjonsbegrepet er derfor uavhengig av hvilke typer tjenester fylkeskommunen har etablert, og hvordan tjenestene er organisert.

Tjenestedimensjonen har som formål å skulle gi informasjon om fylkeskommunens virksomhet og produksjon på tvers av ansvarene. Tjenestedimensjonen tar utgangspunkt i fylkeskommunens eget styringsbehov, og skiller seg ut fra funksjonsinndelingen i KOSTRA. 1. siffer i tjeneste angir tjenesteområde. Av disse har vi politisk virksomhet og kontrollorganer, administrasjon og fellestjenester, utdanningsformål, helseformål (tannhelse), kulturformål, samferdsels- og vegformål, næringsformål og økonomiforvaltning. Hver enkelt tjeneste knytter seg entydig til en funksjon, mens hver funksjon kan bestå av flere tjenester. Prosjektart bygg benyttes av Bygge- og eiendomstjenesten. Denne bruken er ment å ivareta behovet for en detaljert intern oppfølging av ulike typer utgifter/inntekter (arter) vedrørende byggeprosjekter.

Den interne kontoplanen gir mulighet for å ta ut regnskapsutskrifter med mange ulike kombinasjoner av dimensjoner og antall sifre i disse. Det trykte regnskapet er presentert med sikte på å gi en best mulig fremstilling i forhold til den inndeling og det nivå budsjettet ble vedtatt på. I samsvar med dette er regnskapet spesifisert ved hjelp av ansvars-, arts- og tjenestedimensjonen.

PENSJONSUTGIFTER Regnskapsføring av pensjoner i kommuner og fylkeskommuner gjøres etter § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Forskriften innebærer to viktige forhold:


5 Regnskap 2018

1. Den innbetalte premien til pensjonsleverandøren skal ikke betraktes som årets samlede pensjonsutgift i regnskapet. I stedet skal det utgiftsføres en såkalt netto pensjonskostnad, som er en ”normalpremie” beregnet ut fra lønnsvekst de siste 10 år, diskonteringsrente, forventet avkastning og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Avviket mellom den betalte premien og netto pensjonskostnad (premieavviket) skal inntekts- eller utgiftsføres. 2. Det skal føres pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i fylkeskommunens balanse. Fylkeskommunen forholder seg til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) som pensjonsleverandører. I 2017 inntektsførte vi et premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) på ca. 9,9 mill. kroner til sammen for KLP og SPK. Fylkestinget har valgt som prinsipp at premieavviket skal gjøres opp året etter at det oppstod. Beløpet på 9,9 mill. kroner fra 2017 er derfor utgiftsført i sin helhet i 2018, og dekket av avsatte midler til disposisjonsfond. I 2018-regnskapet har vi så videre inntektsført et premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) for dette året på ca. 11,4 mill. kroner til sammen for KLP og SPK. I samsvar med det valgte prinsippet vil dette bli ført til utgift igjen i sin helhet i 2019. Det er for øvrig, på samme måte som for premieavviket i 2017, satt av midler i 2018regnskapet til disposisjonsfond for dekning av dette premieavviket i 2019.

Om pensjonsutgifter vises for øvrig til note 2 til regnskapet. Det fremgår av denne at det i fylkeskommunens balanse er ført opp pensjonsforpliktelser på 1 577,6 mill. kroner, og pensjonsmidler på 1 326,6 mill. kroner.

MERVERDIAVGIFT (MVA)

Fylkeskommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For fylkeskommunens øvrige virksomhet kreves mva-kompensasjon, basert på at det i 2004 ble innført en ordning med generell kompensasjon for merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av fylkeskommunen selv gjennom redusert statstilskudd (rammetilskudd) i inntektssystemet. Ordningen får dermed ingen reell effekt totalt sett.

I driftsregnskapet er det mottatt og inntektsført om lag 99,5 mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjon.

I mva-kompensasjon vedrørende investeringer har en mottatt ca. 79,5 mill. kroner.


6 Regnskap 2018

AKTIVERING OG AVSKRIVNING AV VARIGE DRIFTSMIDLER

Fylkeskommunen har aktivert og avskrevet varige driftsmidler i balansen i regnskapene f.o.m. 1995. I forskriftene fra 2001 om årsregnskap og KOSTRA-rapportering ble bestemmelsene om aktivering og avskrivning noe endret. Det ble da bestemt at avskrivningskostnadene skal vises i driftsregnskapet, og ikke bare framkomme i balansen. Avskrivningene skal rapporteres på funksjon i KOSTRA, og blir dermed tatt med i brutto driftsresultat. For å unngå resultateffekt blir imidlertid den samlede avskrivningskostnad utlignet i driftsregnskapet, slik at netto driftsresultat ikke påvirkes.

Varige driftsmidler er anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler som er ført i investeringsregnskapet, og investeringer i faste eiendommer og anlegg. Bare utgifter ført i investeringsregnskapet skal være gjenstand for aktivering.

Fylkeskommunen følger KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Denne standarden fra Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) har særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning når det gjelder anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå, utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardhevning av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Anskaffelser av varige driftsmidler med en økonomisk levetid på 3 år eller mer og med en anskaffelseskost på minimum 100 000 kroner er å anse som investeringsutgifter. Disse skal dermed aktiveres i balansen. Aktiveringen danner grunnlag for beregning av avskrivninger.

Avskrivningene på varige driftsmidler skal uttrykke verdiforringelse som følge av alder og slitasje. Beløpene skal fremkomme både som kostnad i driftsregnskapet og som verdireduksjon i balansen, med samme beløp.

I regnskapsforskriften er det fastlagt standard avskrivningsperioder for de ulike driftsmidler.


7 Regnskap 2018

I samsvar med dette har fylkeskommunen i balanseregnskapet gruppert driftsmidlene på konti som angitt nedenfor, hvor det også er angitt avskrivningstid:

• 22499100 IT-utstyr, kontormaskiner og lignende (5 år) • 22499102 Medisinsk/teknisk utstyr (10 år) • 22499104 Inventar (10 år) • 22499106 Større maskiner, verktøy, utstyr og lignende (10 år) • 22499108 Transportmidler (10 år) • 22799100 Bygninger (40 år)* • 22799102 Grunneiendommer, tomter (avskrives ikke) • 22799106 Diverse anlegg (parkeringsplasser, tekn. anlegg m.v.) (20 år) • 22799108 Fylkeskommunale veger (40 år). * For bygninger opererer forskriftene med forskjellig avskrivningstid. Fylkeskommunale bygninger, for eksempel skoler, avskrives over 40 år. Sykehjem og andre institusjoner har 50 års avskrivningstid (finnes ikke i fylkeskommunen).

Aktivering og avskrivning håndteres regnskapsmessig i en egen modul integrert i Xledger (anleggsverdiregnskap). De enkelte gjenstander/objekter som skal aktiveres/avskrives, er knyttet opp mot en avskrivningsgruppe, som angitt ovenfor. I balanseregnskapet fremkommer samlebeløp pr. gruppe, mens detaljene fremgår av anleggsverdimodulen.

Etter disse prinsipper har fylkeskassereren i balanseregnskapet bokført verdien av varige driftsmidler per 31.12.18. Det er tatt utgangspunkt i anskaffelsesverdi, og lagt til grunn lineær avskrivning, dvs. jevn avskrivning over levetiden med samme beløp pr. år. I samsvar med dette er beholdningen av varige driftsmidler i balansen per 31.12.17 avskrevet med


8 Regnskap 2018

ytterligere ett år. Videre har alle anskaffelser av varige driftsmidler i investeringsregnskapet for 2018 blitt aktivert, men ikke vært gjenstand for avskrivning. Fra og med 2008 endret en prinsipp, slik at avskrivning av varige driftsmidler først starter året etter anskaffelsen.

Varige driftsmidler som er solgt eller avhendet på annen måte, blir dessuten fjernet ut fra bokført verdi, etter at avskrivning for året først er foretatt. I 2018 er det imidlertid ikke bokført salg eller avhending av varige driftsmidler i balansen, jf. GKRS-note 5.

Siden avskrivninger i fylkeskommunens regnskap først startet i 1995, har man i balansen ikke fått med alle anskaffelser som ble foretatt før dette året. Dette gjelder fylkeskommunale veger, som er tatt med f.o.m. 1985. Alle bygninger som fylkeskommunen eier, uansett anskaffelsesår, er imidlertid tatt med.

I det trykte regnskapet (GKRS-note 5) inngår en egen oversikt over de ulike grupper av varige driftsmidler. Samlebeløp for aktivering og avskrivning av varige driftsmidler fremgår også av kapitalkontoen (note 7).

For øvrig vises til egen oversikt over nybygg og nyanlegg m.v. 2018 (GKRS-note 6).

Spesielt om fylkesveger Fra 01.01.10 overtok fylkeskommunene ansvaret for en stor del av riksvegnettet. Ved utgangen av 2009 var det 993 km fylkesveg i Aust-Agder. Omklassifiseringen fra riksveg til fylkesveg omfattet 573 km. Aust-Agder fylkeskommune hadde ved inngangen til 2018 ansvaret for 1 559 km fylkesveger og 112 km gang- og sykkelveger. Overdragelsen i 2010 ble gjort vederlagsfritt. Fylkeskommunene har dermed ikke hatt noen anskaffelseskost knyttet til overtakelsen av de nye fylkesvegene. På denne bakgrunn har GKRS (Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk) i uttalelse av 17.12.10 uttalt at de nye fylkesvegene, med tilhørende anlegg, som ble overført fra staten 01.01.10, aktiveres i fylkeskommunenes balanse uten verdsettelse, dvs. til 0 kroner.

Investeringsutgifter på fylkeskommunens hånd til disse overtatte fylkesvegene blir imidlertid gjenstand for aktivering og avskrivning på vanlig måte.


9 Regnskap 2018

OM NOTER

I forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (regnskapsforskriften) § 5 stilles det krav om nærmere bestemte obligatoriske noter til regnskapet. Det er likevel slik at enkelte noter kan utelates dersom de ikke er aktuelle. I det trykte regnskapets kap. 5 er de forskriftsbestemte notene som er aktuelle for fylkeskommunen, tatt inn, med den nummerering som fins i forskriften. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har med bakgrunn i kommuneloven § 48 som formål å utarbeide og utgi kommunale regnskapsstandarder. I 2014 fastsatte GKRS Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 6 Noter og årsberetning, som en foreløpig standard gjeldende fra regnskapsåret 2014. Denne standarden er gjort endelig med virkning fra regnskapsåret 2018. Flere andre kommunale regnskapsstandarder inneholder også krav til noter. Disse er også for fullstendighetens skyld tatt inn i KRS nr. 6.

I det trykte regnskapet er det i kap. 6 tatt inn aktuelle noter som er nevnt i KRS nr. 6, og som det anses nødvendig og naturlig å ta med for fylkeskommunen. Disse er gitt betegnelsen GKRS-noter. Som nevnt er forskriftsbestemte noter tatt inn i kap. 5.

Det er ikke krav om en bestemt rekkefølge eller nummerering for notekravene i standarden. I det trykte regnskapets kap. 6 er det derfor for sammenligningens skyld lagt vekt på å opprettholde samme nummerering som for tilsvarende noter i tidligere år.

OM REGNSKAPSRESULTATET

Regnskapet er avlagt og oversendt Aust-Agder Revisjon IKS 15.02.19. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp. For å begrense underdekningen er det ved regnskapsavslutningen gjort en korreksjon, ved at en budsjettert avsetning til ubundet investeringsfond (1 697 080 kroner) er reversert og likevel ikke utført. Etter dette gjenstår fortsatt et udekket beløp i investeringsregnskapet på 18 665 208,97 kroner, som vil bli ført opp til inndekking i investeringsbudsjettet for 2019. Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd (ikke disponert netto regnskapsmessig mindreforbruk) på 26 610 993,61 kroner. Om avsetning av ubrukte bevilgninger for 2018 og enkelte andre forhold vises for øvrig til saksfremstilling og fylkesutvalgets vedtak i sak nr. 16 - 2019.


10

REGNSKAPSSKJEMAER OG OVERSIKTER: SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET SKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT SKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET SKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET, FORDELING SKJEMA 3 BALANSEREGNSKAPET ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING


11 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2018

Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Tall i hele tusen

15.02.19 Regnskap 2018

Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter

Opprinnelig budsjett 2018

Regulert B budsjett 2018

Regnskap 2017

620 250 912 333 13 404 95 257 1 641 245

627 000 901 800 12 000 71 680 1 612 480

638 400 893 200 12 000 91 527 1 635 127

618 850 883 041 13 017 100 001 1 614 908

-28 375 36 831 47 759 56 215

-9 770 31 836 47 753 69 819

-16 534 30 936 47 753 62 155

-30 138 37 010 40 038 46 910

26 496

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmess. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk

58 079 214 630 -7 509 -62 044 -207 333 -4 177

-23 305 -600 -23 905

-7 509 -52 975 -185 128 -219 116

64 520 216 433 -12 421 -48 846 -207 935 11 751

54 599 -1 534 607

61 900 -1 504 666

54 635 -1 737 453

62 945 -1 493 302

1 507 996

1 504 666

1 737 453

1 485 793

-26 611 0

0 0

0 0

-7 509 0


12 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2018

Regnskapsskjema 1B til fordeling drift Tall i hele tusen

Sum fordelt til drift (fra skjema 1A) Fordelt slik: Sentrale styringsorganer Utdanningsformål Helse Kulturformål Samferdsels- og vegformål Næringsformål

15.02.19 Regnskap 2018 1 507 996

Regulert budsjett 2018 1 737 453

Regnskap 2017 1 485 793

115 415 835 639 62 558 123 951 369 236 1 197

Opprinnelig budsjett 2018 1 504 666 138 786 820 288 59 789 111 151 362 485 12 167

156 919 867 276 65 858 200 375 383 782 63 243

133 665 813 324 59 200 114 952 348 208 16 444

1 507 996

1 504 666

1 737 453

1 485 793


13 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2018

Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet Tall i hele tusen

15.02.19 Regnskap 2018

Opprinnelig budsjett 2018

Regulert budsjett 2018

413 500

431 849

1 900 8 113

2 044 8 113 1 757 443 763

Regnskap 2017

FINANSIERINGSBEHOV: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov

453 150 5 000 3 853 8 128 585 470 716

423 513

306 506 574 879 3 444 12 995 2 326 900 150

FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Mottatte avdrag på interne utlån Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

275 907 10 582

270 800

298 108 125

79 473 26 375

82 700 8 113

80 323 8 492

815 393 153

361 613

387 048

722 335 2 723 51 151 36 488 8 821 821 519

54 599 4 299

61 900

54 635 2 080

62 945 15 686

452 051

423 513

443 763

900 150

18 665

-

-

-


14 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2018

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Investering i anleggsmidler Tall i hele tusen

15.02.19 Regnskap 2018

825901

Risør vgs. Kjøp/salg av utstyr (jf 827201) 200

259 826612

Reg. budsjett 2018

-

357

Ordinær undervisning

-

-

-

357

Risør videregående skole

-

-

-

357

-

Kjøp/salg av utstyr, Dahlske vgs

474

474

200

Ordinær undervisning

474

474

-

-

Dahlske videregående skole

474

474

-

-

266 827101

Skogsbilveg

827102

Kjøp av utstyr Tvedestrand og Åmli vgs

450

200

Ordinær undervisning

450

Tvedestrand og Åmli videregående skole

450

271 827201

Regnskap 2017

Budsjettavvik

286 450

488

-

450

774

-

450

774 6 859

Kjøp/salg av utstyr Sam Eyde

8 795

9 245

-450

200

Ordinær undervisning

8 795

9 245

-450

6 859

Sam Eyde videregående skole

8 795

9 245

-450

6 859

4 500

6 272

-1 772

1 052

670

5 070

272 833001

Utstyr tannhelse

330321

Kjøp vedr ny tannklinikk 340

330

670

Tannhelsetjenester

5 170

6 272

-1 102

6 122

Tannhelsetjenesten

5 170

6 272

-1 102

6 122

124 450

-124 450

84101

Investeringer fylkesveg

5053189

Myra sykkelgård

1 083

84100321

Sykkelby Grimstad

1 217

1 217

84115001

Fv Kollektiv, mindre tiltak

2 418

2 418

84115002

Fv Biesletta

-

-

84115003

Fv 410 Grenstøl-Glastad

84115004

Fv 235 Nav - Viadukten, ATP

84115005

Fv Arendal øst, planprogram

84115008

Fv 410 Havstadtunnelen, oppgradering

84115009

Fv 42 Libru-Blakstadheia, veglys

84116001

Fv Ny veg til Åmli

84116002

Fv 127 Kilsund-Vatnebu, GS-veg

84116003

Fv Forkjørsveg

84116005

Fv 409 Krøgenes - Tromøybrua

84116006

Fv 256 Morhomvegen - Valtjønnvegen, fortau

84116007

Fv 420 Feviktoppen-Strand, GS-veg

84116008

Fv 420 Maxisområdet-Arendal, OV-anlegg

84116009

Fv 420 Skarpnes - Natvig, GS/fortau

84116010

Fv Myrene - P.hus vest

84116012

1 500

-417 507 9 14 847

3 089

3 089

766

14 469

14 469

5 096

677

677

1 076

-

1 734

-

54

1 833

1 833

475

12 393

12 393

2 226 7 201

868

868

9 961

9 961

538

538 -

1 271 6

-360

-360

3 162

3 662

3 662

456

30

30

237

Fv 420 Parkveien - Blødekjær - Sykehuset

374

374

963

84116013

Fv Arendal, gatebruksplan

435

435

636

84116014

Fv Grimstad, gatebruksplan

137

137

84116015

Fv 323 Ose bru

84116016

Fv 420 Rådhuset - Odden

84116017

Fv Mulighetstudie Arendal

84117001

Fv 42 Blakstadheia, rundkjøring

84117004

Fv 420 Dovre, rundkjøring

1 101

1 101

342

84117005

Fv 42 Hovland - Lislevatn

22 898

22 898

7 405

-

692 1 221

-

613

42

42

179

20 234

20 234

1 381

84117006

Info ATP Bypakk

24

24

48

84117007

Fv 402 Storemyr, rundkjøring

968

968

7 102

84117008

Fv 4 Vormelivegen, fortau/veglys

751

751

297

84117009

Fv Arendal, transportmodell sentrum Aimsun

424

424

1 083

84117010

Fv Grimstad, transportmodell sentrum Aimsun

4

464

84117011

Fv 420 Arendal - Grimstad, hovedsykkelveg

84117012

Kollektivknutepunkt/sykkelparkering, forprosjekt

4 180

180

58


15 Regnskap 2018

Reg. budsjett 2018

Regnskap 2017

Budsjettavvik

84117013

Fv 56 Terje Løvåsvei/Campus Grimstad Arena

84117015

Fv 409 Holtet - Skudereis, gs-veg

-

84117016

Fv 214 Kirkeveien, Hisøy, bredde-/siktutbedring

84117017

Fv 9 Caspersensvei, veglys

84117018

Fv 109 Borøyveien, utbedring

84117019

Fv 34 Fjære krk. - Fjæreheia, veglys/møtelommer

84118001

Fv 402 Skjerpe bru

804

804

84118002

Fv 156 Stien bru

3 430

3 430

84118008

Asfaltering av grusveger

5 011

5 011

84118009

Fv 411 Møllebekken bru

1 768

1 768

84118010

Fv 416 Risørveien, mulighetsstudie

219

219

84118011

Fv 42 Strømsbusletta RP

108

108

84118013

Fv 212 His alle, RP

84118014

4 190

1 038

4 190

312

312

1 210

1 210

816

816

1 306

1 306

38

38

Fv 405 Vatnesstrøm, gs-veg - VA ledning

254

254

84118015

Fv 403 Øydna, busslomme

380

380

84118017

Fv 414 Fjellheim - Moland, gsv - fortau, BP

13

13

84118018

Fv 410 Harebakken - Krøgenes, RP

63

63

84118019

Fv 420 Blødekjær, sykkel/gange

14

14

84132100

Ettersl. veg, tunnel, mindre utb. og OV-anl.

932

932

5 190

84132116

Fv 411 Utbedringer Bergendal-Tvedestrand

-

2 949

84132121

Fv 410 Blødekjær, Elektro

23 378

4 684

84132123

Fv 21, 22 Arendal OV-anlegg

-

2 164

84133100

GS-inspeksjoner

1 823

1 823

191

84133112

Fv 415 Ubergsmoen, GS-bru

5 295

5 295

1 448

84133113

Fv 48 Lillesandsvegen, fortau

6 402

6 402

9 575

84134100

Diverse TS-tiltak

8 098

8 098

3 374

84135100

Støytiltak/miljø/FOU

-31

-31

2 352

84135111

Fv 312 Evje sentrum

84136100

Nye holdepl., utbedr. holdepl. til univ. utform.

84137100

Diverse planlegging

84137110

Fv 416 Frydendal-Lindstøl, Risør

-

84137113

Planlegging ny veg til Eydehavn

-

84137114

Fv 411 Laget - Bergendal, utbedring

84138100

Diverse grunnerverv

84139113

ATB TS-midler Lillesand

84139120

Fv 402 Storemyr - Birkeland, AAP 550

410

23 378

-

934

5 961

5 961

643

920

920

3 590 -378 119

61

61

860

860 -

14

766 220

14

13 996

Fylkesveger

173 099

125 950

47 149

114 463

Vegsjefen

173 099

125 950

47 149

114 463

850503

Moland park

890020

Kjøp/salg av eiendommer

60

194

Felles utgifter og inntekter

60

-

60

Fylkesrådmannen

60

-

60

332

-10 425

53 421 102 322

505

-

332 60

02711401

Ny videregående skole Tvedestrand

02721401 02731801 05121501

Driftsbygning Holt

05121502

Ombygging HiA

05121503

Opprustning 2015. Arendal vgs. Tyholmen

05121601

Risør vgs.opprustning 2016, ventilasjon, vindu

-

05121603

Vinkelbygget Grooseveien

05121604

Sam Eyde vgs. - Tilleggsarbeider byggetrinn 1

332

207 575

218 000

Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2

14 319

12 200

2 119

Ny fagskole Grimstad

20 443

30 000

-9 557

139

3 837

3 837

3 648

4 267

4 267

7 282

-

1 536 451

14

14

477

2 984

2 984

1 840

05121701

Risør vgs. opprusting bygg A2017, ventilasjon

7

7

5 788

05121702

Risør vgs. opprusting bygg B-17/18, ventilasjon

7 182

7 182

694

05121802

Risør vgs - opprustning bygg C, ny ventilasjon

4 473

4 473

200

Ordinær undervisning

265 102

260 200

4 902

177 600

Bygge- og eiendomstjenesten

265 102

260 200

4 902

177 600

29 708

-29 708

29 708

-29 708

Sum for virksomheten

453 150

29 708 431 849

-29 708 21 301

306 506

Investering i anleggsmidler (fra Skjema 2A)

453 150

431 849

21 301

306 506

512 890093

Finansiering 940

900

Øvrig økonomiforvaltning Felles inntekter/utgifter

-

-


16

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

Regnskapsskjema 3 Balanseregnskapet Tall i hele tusen

15.02.19 Regnskap 2018

Regnskap 2017

2 527 219 91 038 1 326 578 780 694 146 512 48 821 4 920 863

2 161 832 80 987 1 233 050 762 149 153 108 46 596 4 437 722

93 286 13 531 646 298 753 115

98 103 7 9 857 722 758 830 725

5 673 977

5 268 447

Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i r.sk.prins./påv.AK (drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Egenkapital

225 283 284 885 4 715 721 -41 811 26 611 -18 665 990 462 1 472 201

230 072 277 587 6 593 1 732 -41 811 7 509 819 478 1 301 162

Pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Langsiktig gjeld

1 613 020 443 990 1 873 390 3 930 400

1 535 962 460 280 1 651 803 3 648 045

268 770 523 2 084 271 376

317 580 1 660 319 240

SUM GJELD

4 201 777

3 967 285

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5 673 977

5 268 447

35 120 35 120 -

29 801 35 120 64 921 -

ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL

KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Annen konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik Kortsiktig gjeld

MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Memoriakonti


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

17

REGNSKAP 2018

Økonomisk oversikt - drift Tall i hele tusen

15.02.19 Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

21 610 54 976 305 651 912 333 95 257 41 120 620 250 13 404 2 064 602

21 420 47 890 270 254 893 200 91 527 39 924 638 400 12 000 2 014 615

24 409 62 502 268 694 883 041 100 001 42 271 618 850 13 017 2 012 784

701 408 195 007 409 077 342 888 295 166 77 712 -12 192 2 009 065

678 447 198 977 433 104 346 790 462 830 80 240 -3 207 2 197 181

676 931 197 165 414 701 325 604 282 435 73 186 -13 168 1 956 854

55 537

-182 566

55 930

Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Sum eksterne finansinntekter

28 375 28 375

16 534 16 534

30 138 30 138

Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag på lån Sum eksterne finansutgifter

36 831 47 759 84 591

30 936 47 753 78 689

37 010 40 038 77 048

-56 215

-62 155

-46 910

77 712 77 033

80 240 -164 481

73 186 82 206

Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års regnsk.mess. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger

7 509 62 044 207 333 276 886

7 509 52 975 185 128 245 612

12 421 48 846 207 935 269 202

Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Sum avsetninger

54 599 58 079 214 630 327 308

54 635 26 496 81 131

62 945 64 520 216 433 343 898

Sum interne finanstransaksjoner

-50 422

164 481

-74 696

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenprod. Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Resultat eksterne finanstransaksjoner

Motpost avskrivninger Netto driftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk

26 611 -

-

7 509 -


18 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

Økonomisk oversikt - investering Tall i hele tusen

15.02.19 Regnskap 2018

Budsjett 2018

Regnskap 2017

8 825 815 18 247 79 473 107 360

178 379 80 323 80 880

2 723 8 821 23 493 51 151 86 188

373 676 79 473 453 150

351 526 80 323 431 849

373 110 254 872 51 151 306 506

8 128 5 000 3 853

8 113

FINANSIERINGSBEHOV INVESTERINGSINNTEKTER

Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Sum inntekter INVESTERINGSUTGIFTER

Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i egenprod. Overføringer Sum utgifter

FINANSUTGIFTER

Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner SUM FINANSIERINGSBEHOV

2 044 1 757

12 995 574 879 3 444 2 326

17 566

11 914

593 644

363 356

362 883

813 962

275 907 1 757 8 128 54 599 825 1 878 1 596 344 691

298 108 -53 8 113 54 635 262 1 818 362 883

722 335 12 995 62 945 3 718 3 850 8 118 813 962

18 665

0

0

585

FINANSIERING

Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert


19

DRIFTSREGNSKAP


20

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

200 - Fagopplæring Aust-Agder 0 1-2 3 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

13 996 861 3 368 923

13 481 000 5 915 000

-515 861 2 546 077

104 57

92 232 742 2 702 083

94 172 000 2 645 000

1 939 258 -57 083

98 102

4 697 375 116 997 983

0 116 213 000

-4 697 375 -784 983

101

0 6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringsinntekter Finansinntekter Inntekter

1 434 -5 594 722 -2 644 029 -4 750 157 -12 987 473

0 -6 222 000 -1 500 000 -4 749 000 -12 471 000

-1 434 -627 278 1 144 029 1 157 516 473

90 176 100 104

0 220

Fagopplæring

0

Lønn Utgifter

104 010 510

103 742 000

-268 510

100

651 000 651 000

0 0 106

7

Refusjoner etc.

-583 433

-550 000

651 000 651 000 0 33 433

9

Finansinntekter Inntekter

-583 433

-550 000

0 33 433

106

Teoriopplæring lærlinger

-583 433

101 000

684 433

-578

103 427 077

103 843 000

415 923

100

221

Nettoutgift Fagopplæring Aust-Agder

-


21 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

201 - Kompetanse Aust-Agder 0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 137 177 564 322 77 760 72 3 779 330

3 164 000 504 000 55 000 0 3 723 000

26 823 -60 322 -22 760 -72 -56 330

99 112 141 102

0 7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-2 010 224 -331 945 -2 342 169

-2 005 000 -600 000 -2 605 000

5 224 -268 055 -262 831

100 55 90

0 200

Ordinær undervisning

0 1-2 3 4 5

1 437 162

1 118 000

-319 162

129

Lønn

865 132

706 000

-159 132

123

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

156 306

114 000

-42 306

137

12 773 5 750 1 039 961

1 267 000 0 2 087 000

0 1 254 227 -5 750 1 047 039

1 50

0 6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-12 773 -12 773

0 -7 000 -7 000

0 5 773 5 773

182 182

0 210

Tilrettelegging og oppfølging

1 027 188

2 080 000

1 052 812

49

0

Lønn

5 332 831

5 361 000

28 169

99

1-2

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon

302 738

335 000

32 262

90

4

Overføringer

26 208

35 000

8 792

75

5

Finansutgifter

265

0

-265

5 662 042

5 731 000

68 958

Utgifter

99

0 7

Refusjoner etc. Inntekter

-248 126 -248 126

-35 000 -35 000

213 126 213 126

709 709

0 212

Oppfølgingstjeneste

5 413 916

5 696 000

282 084

95


22 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon

1 044 659 299 441

892 000 276 000

-152 659 -23 441

3 4 5

Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

29 000 21 866 136 1 395 102

395 000 0 1 563 000

-29 000 373 134 -136 167 898

117 108

6 89

0 6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-423 144 -423 144

0 -404 000 -404 000

0 19 144 19 144

105 105

0 231

Voksenopplæring

Nettoutgift Kompetanse Aust-Agder

971 958

1 159 000

187 042

84

8 850 224

10 053 000

1 202 776

88


23 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 211 SMI-skolen Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

21 149 970 1 816 283

22 035 000 2 264 000

885 030 447 717

96 80

5 551 877 292 971 141 28 811 242

3 000 000 1 043 000 0 28 342 000

185 28

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-6 678 -7 186 090 -7 192 768

0 -3 643 000 -3 643 000

292

Grunnskoleundervisning

21 618 474

24 699 000

-2 551 877 200 -141 -469 242 0 6 678 3 543 090 3 549 768 0 3 080 526

21 618 474

24 699 000

3 080 526

Nettoutgift SMI-skolen

Forbruk i%

102

197 197 88

88


24 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 258 Møglestu videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-831 229 -4 201 719 -467 581 -5 500 529

-20 000 -2 011 000 -468 000 -2 499 000

200

Ordinær undervisning

65 859 275

64 693 000

-4 076 346 546 348 -280 102 -357 704 -4 167 804 0 811 229 2 190 719 -419 3 001 529 0 -1 166 275

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

12 683 226 696 676

13 074 000 1 121 000

390 774 424 324

97 62

942 162 56 110

0 222 000

-942 162 165 890

25

14 378 174

14 417 000

100

-823 496 -80 000 -903 496

0 -222 000 -80 000 -222 000

38 826 0 0 601 496

407

13 474 679

14 115 000

681 496 0 640 321

35 181 -

483 000

447 819 0

7

35 181

483 000

7

-815 -815

0

34 366

483 000

447 819 0 815 815 0 448 634

7

79 368 320

79 291 000

-77 320

100

3 4 5

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

231

Refusjoner etc. Inntekter Voksenopplæring

Nettoutgift Møglestu videregående skole

60 778 346 9 033 652 1 190 102 357 704 71 359 804

56 702 000 9 580 000 910 000 0 67 192 000

Forbruk i%

107 94 131 106 4156 209 100 220 102

371

95


25 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 259 Risør videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

38 481 516 6 311 918

35 216 000 6 511 000

-3 265 516 199 082

109 97

1 032 406 311 023 46 136 863

1 133 000 0 42 860 000

100 594 -311 023 -3 276 863 0 1 677 700 1 396 162 -147 3 073 715 0 -203 148

91

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-2 740 700 -2 807 162 -300 853 -5 848 715

-1 063 000 -1 411 000 -301 000 -2 775 000

200

Ordinær undervisning

40 288 148

40 085 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

3 406 422 66 300 11 242 3 483 964

2 443 000 650 000 161 000 3 254 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-70 676 -70 676

-161 000 -161 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

3 413 288

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

108 258 199 100 211 101

139 10 7 107

3 093 000

-963 422 583 700 149 758 -229 964 0 -90 324 -90 324 0 -320 288

147 293 -

480 000 62 000

332 707 62 000

31 0

147 293

542 000

27

-0 -0

0

394 707 0 0 0 0 394 707

231

Voksenopplæring

147 293

542 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

156 437 120 854 29 786 307 077

576 000 155 000 34 000 765 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-87 730 -195 020 -282 750

-728 000 -37 000 -765 000

235

Kursvirksomhet

24 327

0

419 563 34 146 4 214 457 923 0 -640 270 158 020 -482 250 0 -24 327

43 873 056

43 720 000

-153 056

Nettoutgift Risør videregående skole

Forbruk i%

44 44 110

27

27 78 88 40 12 527 37

100


26 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 266 Dahlske videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringsinntekter Finansinntekter Inntekter

200

Ordinær undervisning

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

210

Budsjett

Avvik

87 917 139 15 839 530

84 987 000 16 275 000

-2 930 139 435 470

103 97

2 276 577 412 864 106 446 110

1 055 000 0 102 317 000

216

-8 190 428 -6 091 047 -8 501 -316 961 -14 606 937

-7 343 000 -3 820 000

-1 221 577 -412 864 -4 129 110 0 847 428 2 271 047

-317 000 -11 480 000

91 839 173

6 132 372 122 257 7 703 70 000 6 332 333

112 159

90 837 000

101

5 870 000 205 000 13 000

-262 372 82 743 5 297

104 60 59

6 088 000

-244 333 0 0 211 161 332 211 493 0 -32 840

104

673 743 81 287 -6 381 748 648 0 0 632 664 632 664 0 1 381 312

85 89 107 86

0 -38 000 -110 000 -148 000

Tilrettelegging og oppfølging

5 972 840

5 940 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

3 754 257 632 713 94 381 4 481 352

4 428 000 714 000 88 000 5 230 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-720 664 -720 664

0 -88 000 -88 000

231

Voksenopplæring

3 760 688

5 142 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

539 784 123 045 16 688 679 518

0

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-42 223 -16 688 -58 911

0

Kursvirksomhet

620 606

0

235

104

-39 3 126 937 0 -1 002 173

-249 161 -110 332 -359 493

6 7

Forbruk i%

-539 784 -123 045 -16 688 -679 518 0 42 223 16 688 58 911 0 -620 606

100 127

656 100 243 101

819 819 73


27 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 0 1-2

294

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

-

0

0 0 0

Privatister

-

0

0

101 919 000

-274 307

Nettoutgift Dahlske videregående skole

102 193 307

100


28 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 268 Arendal videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

75 705 725 12 120 740

72 444 000 11 616 000

-3 261 725 -504 740

105 104

88 527 2 030 928 73 528 90 019 448

2 527 000 0 86 587 000

496 072 -73 528 -3 432 448 0 635 042 1 639 841 -380 2 274 503 0 -1 157 945

80

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 517 042 -4 803 841 -604 620 -6 925 503

-882 000 -3 164 000 -605 000 -4 651 000

200

Ordinær undervisning

83 093 945

81 936 000

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 678 878 1 541 57 3 680 476

4 197 000 123 000 9 000 0 4 329 000

-12 662 -29 574 -42 236

-9 000 -30 000 -39 000

3 638 240

4 290 000

373 493 6 844 380 337

397 000 6 000 403 000

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

221

Teoriopplæring lærlinger

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

231

0 1-2 3 4

Forbruk i%

-

0 0

518 122 121 459 8 943 0 648 524 0 3 662 -426 3 236 0 651 760

104 172 152 100 149 101

88 1 1 85 141 99 108 85

23 507 -844 22 663 0 0 0 0 22 663

94 114 94

84 48 25 82

380 337

403 000

94

3 725 781 114 522 3 238 3 843 540

4 423 000 240 000 13 000 4 676 000

-28 175 -28 175

-25 000 -25 000

Voksenopplæring

3 815 365

4 651 000

697 219 125 478 9 762 832 460 0 3 175 3 175 0 835 635

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

3 834 710 1 120 820

4 270 000 470 000

435 290 -650 820

90 238

37 073 4 992 603

0 100 000 4 840 000

0 62 927 -152 603 0

37 103

113 113 82


29 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

294

Privatister

Nettoutgift Arendal videregående skole

Regnskap -3 061 200 -37 073 -3 098 273

Budsjett -2 450 000 -100 000 -2 550 000

1 894 330

2 290 000

Avvik 611 200 -62 927 548 273 0 395 670

92 822 217

93 570 000

747 783

Forbruk i% 125 37 122 83

99


30 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 270 Setesdal vidaregåande skule Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett 15 521 000 7 406 000

-22 657 493 -3 685 907

246 150

115 125 1 698 302 522 770 51 606 596

765 000 22 658 000 0 46 350 000

649 875 20 959 698 -522 770 -5 256 596 0 899 868 2 648 606 -69 3 548 405 0 -1 708 191

15 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-1 551 868 -4 237 606 -2 284 931 -8 074 405

-652 000 -1 589 000 -2 285 000 -4 526 000

200

Ordinær undervisning

43 532 191

41 824 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

1 145 424 304 958 67 203 1 517 585

1 033 000 542 000 110 000 1 685 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-1 046 900 -211 125 -1 258 025

-915 000 -116 000 -1 031 000

203

Botilbud

259 560

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 685 647 112 808

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

212

Oppfølgningstjeneste

Forbruk i%

38 178 493 11 091 907

6 7 9

3 4 5

Avvik

111 238 267 100 178 104

111 56 61 90

654 000

-112 424 237 042 42 797 167 415 0 131 900 95 125 227 025 0 394 440

3 643 000 235 000

-42 647 122 192

101 48

114 182 122 40

2 720 5 540 29 434 3 836 148

136 000

130 460

4

4 014 000

96

-167 374 -130 000 -167 374

-21 000 -130 000 -151 000

177 852 0 146 374

3 538 774

3 863 000

300 305 77 577 912 378 794

303 000 70 000 18 000 391 000

-912 -912

-18 000 -18 000

377 882

373 000

797

16 374 0 324 226

111

2 695 -7 577 17 088 12 206 0 -17 088 -17 088 0 -4 882

99 111 5 97

92

5 5 101


31 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

0 1-2 4

7

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 7 9

290

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter Fengselundervisning

Nettoutgift Setesdal vidaregåande skule

Regnskap 15 977

15 977

Budsjett

Avvik -15 977 0 0

Forbruk i%

-15 977 0 0 0 -15 977

-

0

15 977

0

1 352 322 458 805 92 414 292 480 2 196 021

1 492 000 102 000 19 000 0 1 613 000

-13 500 -2 180 521

0 -1 611 000

-2 194 021

-1 611 000

2 000

2 000

139 678 -356 805 -73 414 -292 480 -583 021 0 13 500 569 521 0 583 021 0 0

47 726 384

46 716 000

-1 010 384

91 450 486 136

135 136 100

102


32 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 271 Tvedestrand og Åmli videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

61 677 075 13 487 908

60 365 000 13 992 000

-1 312 075 504 092

102 96

1 559 050 331 742 77 055 775

3 044 000 0 77 401 000,00

1 484 950 -331 742 345 225 0 764 733 -98 914

51

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringsinntekter Finansinntekter Inntekter

-3 096 733 -5 620 086 -280 000 -447 970 -9 444 789

-2 332 000 -5 719 000

200

Ordinær undervisning

67 610 986

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

203

Botilbud

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 4 5

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

212

Forbruk i%

Avvik

133 98 100 111

68 902 000

-30 945 789 0 1 291 014

2 244 230 1 365 783 212 774

2 577 000 927 000 125 000

332 770 -438 783 -87 774

87 147 170

3 822 787

3 629 000

105

-2 552 336 -188 193 -2 740 529

-2 232 000 -138 000 -2 370 000

1 082 258

1 259 000

-193 787 0 320 336 50 193 370 529 0 176 742

12 965 046 678 683

12 973 000 820 000

7 954 141 317

100 83

-11 352 -656 065 -667 417

-430 000 -430 000

13 012 550

13 427 000

32 713 0 177 032 0 11 352 226 065 237 417 0 414 450

49

13 679 968

64 000 0 13 857 000

4 951 31 287

-

-448 000 -8 499 000

100

0

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-

0

Oppfølgningstjeneste

-

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98

114 136 116 86

99

153 155 97


33 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 0 1-2

231

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

-

0

Voksenopplæring

-

0

0 0 0 0 0

83 588 000

1 882 206

Nettoutgift Tvedestrand og Åmli videregående skole

81 705 794

98


34 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 272 Sam Eyde videregående skole Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

167 923 994 47 939 577

174 831 000 44 939 000

7 454 531 1 204 582 224 522 684

7 804 000 227 574 000

6 907 006 -3 000 577

96 107

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-13 304 054 -17 548 749 -3 990 306 -1 745 587 -36 588 696

-13 412 000 -15 745 000 -3 830 000 -1 745 000 -34 732 000

200

Ordinær undervisning

187 933 988

192 842 000

0 349 469 -1 204 582 3 051 316 0 -107 946 1 803 749 160 306 587 1 856 696 0 4 908 013

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

31 271 480 1 271 288

31 837 000 1 824 000

565 520 552 712

98 70

4 142 008 155 086 115 597 36 955 459

5 000 000 147 000 0 38 808 000

83 106

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-181 591 -1 969 544

-195 000 -1 921 000

-560 650 -2 711 785

-561 000 -2 677 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

34 243 674

36 131 000

857 992 -8 086 -115 597 1 852 541 0 -13 409 48 544 0 -350 34 785 0 1 887 326

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

3 4 5

-

0

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-

0

212

Oppfølgningstjeneste

-

0

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

221

Teoriopplæring lærlinger

6 7

0

897 059 74 610 14 161 985 829

805 000 35 000 4 000 844 000

-656 347 -14 161 -670 508

-560 000 -14 000 -574 000

315 321

270 000

96 99 99 111 104 100 105 97

95 93 103 100 101 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92 059 -39 610 -10 161 -141 829 0 96 347 161 96 508 0 -45 321

111 213 354 117 117 101 117 117


35 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 6 375 289 488 058 75 123 6 938 470

Budsjett 6 727 000 521 000 49 000 7 297 000

-167 630 -167 630

-132 000 -132 000

Avvik 351 711 32 942 -26 123 358 530 0 0 35 630 35 630 0 394 160

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

6 770 840

7 165 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

1 542 367 640 022 75 910 2 258 299

1 720 000 771 000 66 000 2 557 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-244 800 -2 321 926 -2 566 726

-245 000 -2 312 000 -2 557 000

235

Kursvirksomhet

-308 427

0

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

4 313 624 163 460 11 106 713 270 5 201 460

4 124 000 1 075 000 11 000 0 5 210 000

-4 824 933 -348 526 -5 173 459

-4 833 000 -349 000 -5 182 000

28 000

28 000

-189 624 911 540 -106 -713 270 8 540 0 -8 067 -474 -8 541 0 0

228 983 396

236 436 000

7 452 604

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

290

Fengselundervisning

Nettoutgift Sam Eyde videregående skole

177 633 130 978 -9 910 298 701 0 -200 9 926 9 726 0 308 427

Forbruk i% 95 94 153 95

127 127 94

90 83 115 88 100 100 100

105 15 101 100 100 100 100 100

97


36 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

273 Sørlandets fagskole

0

Lønn

1-2 3 4 5

10 142 905

10 409 000

266 095

97

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon

2 532 094

2 437 000

-95 094

104

Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter

2 400 000 491 102 941 092

2 400 000 172 000

0 -319 102 -941 092

100 286

16 507 192

15 418 000

-1 089 192

107

Utgifter

0 6

Salgsinntekter

7 9

-419 087

-120 000

299 087

349

Refusjoner etc. Finansinntekter

-1 701 262 -507 722

-1 372 000 -508 000

329 262 -278

124 100

Inntekter

-2 628 071

-2 000 000

628 071

131

0 200

Ordinær undervisning

Nettoutgift Sørlandets fagskole

13 879 122

13 418 000

-461 122

103

13 879 122

13 418 000

-461 122

103


37 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 330 Tannhelsetjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

340

Tannhelsetjenester

Nettoutgift Tannhelsetjenesten

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

65 836 891 21 071 436

65 205 000 22 301 000

-631 891 1 229 564

101 94

3 371 307 2 742 880 1 121 800 94 144 314

2 779 000 5 157 000 0 95 442 000

121 53

-21 610 517 -9 352 557 -1 766 197 -32 729 271

-21 420 000 -8 664 000 -1 766 000 -31 850 000

61 415 043

63 592 000

-592 307 2 414 120 -1 121 800 1 297 686 0 190 517 688 557 197 879 271 0 2 176 957

61 415 043

63 592 000

2 176 957

97

99 101 108 100 103 97


38 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 410 Vegsjefen Overføringer 4 Utgifter

9

195

Budsjett

Forbruk i%

Avvik 0 0 0 0 0 0

-

0

Finansinntekter Inntekter

-

0

Utenfor fylkeskommunalt ansvarsområd

-

0

0

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

176 853 114

167 565 000

-9 288 114

54 237 749 5 193 449 236 284 311

0 58 474 000 0 226 039 000

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-47 339 -53 044 395 -5 048 926 -58 140 660

0 -41 425 000 -5 049 000 -46 474 000

550

Fylkesveger

178 143 652

179 565 000

0 4 236 251 -5 193 449 -10 245 311 0 47 339 11 619 395 -74 11 666 660 0 1 421 348

178 143 652

179 565 000

1 421 348

1-2 3 4 5

Nettoutgift Vegsjefen

106

93 105

128 100 125 99

99


39 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

3 179 610 1 790 416 693 650 243 769 5 907 445

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

3 873 000 3 204 000 235 000 0 7 312 000

693 390 1 413 584 -458 650 -243 769 1 404 555 0

82 56 295

267

-1 293 000 -1 827 058

-200 000 0 -1 343 000 -1 543 000

96 118

81

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

410

Fylkesbibliotektjenester

4 081 573

5 769 000

334 058 0 -50 000 284 058 0 1 687 427

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

5 744 516 7 337 308

5 283 000 14 503 000

-461 516 7 165 692

109 51

10 612 2 878 763 6 476 597 22 447 796

2 378 000 0 22 164 000

-500 763 -6 476 597 -283 796 0

121

3 4 5

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

432

0 1-2 4 5

1 186 -534 058

71

101

742 -9 457 388 -216 344 -5 821 699 -15 495 432

-8 458 000

999 388

112

-5 822 000 -14 280 000

100 109

Kunst og kunstformidling

6 953 106

7 884 000

-301 1 215 432 0 930 894

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

385 211 903 689 1 559 322 108 281 2 956 504

513 000 1 152 000 1 690 000

127 789 248 311 130 678

75 78 92

3 355 000

88 0 189 100 166

81

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

439

Øvrige kulturaktiviteter

Nettoutgift Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

-273 819 -35 000 -308 819

-6 000 -145 000 -35 000 -186 000

2 647 684

3 169 000

398 496 0 -6 000 128 819 0 122 819 0 521 316

13 682 363

16 822 000

3 139 637

88

84


40 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 505 Fylkesrådmannen Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

010

Fylkesting og fylkesutvalg

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

7

Refusjoner etc. Inntekter

Budsjett

8 071 370 1 903 911

8 041 000 2 304 000

-30 370 400 089

320 914 90 334 10 386 529

0 491 000 0 10 836 000

0 170 086 -90 334 449 471 0

-1 400 131 -90 334 -1 490 465

-1 369 000 -90 000 -1 459 000

8 896 064

9 377 000

31 131 334 31 465 0 480 936

-17 900 -4 475 -22 375

0

4 475 4 475

0

-17 900

0

011

Stortings- og fylkestings valg

4

Overføringer Utgifter

2 117 900 2 117 900

2 118 000 2 118 000

012

Partistøtte

2 117 900

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

3 4

Forbruk i%

Avvik

100 83

65 96

102 100 102 95

0 17 900 4 475 22 375 0 -4 475 -4 475 0 17 900

2 118 000

100 100 0 100

100 100 100

80 269 114 358

210 000 140 000

129 731 25 642

38 82

4 181 198 807

72 000 20 000 442 000

21 45

7

Refusjoner etc. Inntekter

-4 181 -4 181

-20 000 -20 000

013

Fylkeselevråd

194 627

422 000

15 819 243 193 0 -15 819 -15 819 0 227 373

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

143 304 69 001

272 000 63 000

128 696 -6 001

53 110

3 901 300 3 249 4 116 854

3 902 000 2 000 4 239 000

700 -1 249 122 146 0 1 249 1 249 0 123 395

100 162 97

3 4

7

Refusjoner etc. Inntekter

-3 249 -3 249

-2 000 -2 000

020

Kontrollutvalg

4 113 605

4 237 000

21 21 46

162 162 97


41 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

0 1-2 3 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

Forbruk i% 99 48

Regnskap 39 556 838 6 969 772

Budsjett 39 969 000 14 481 000

Avvik 412 162 7 511 228

2 311 051 3 505 560 14 564 698 66 907 918

145 000 13 874 000

-2 166 051 10 368 440 -14 564 698 1 561 082 0 -2 567 299 594

1594 25

99 106

68 469 000

98

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer Finansinntekter Inntekter

-467 433 -5 151 594 -999 729 -15 562 800 -22 181 556

-15 686 000 -21 008 000

100

Administrasjon

44 726 362

47 461 000

-123 200 1 173 556 0 2 734 638

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

4 763 424 131 997

4 058 000 25 000

-705 424 -106 997

117 528

4 183 4 899 604

35 000 4 118 000

12 119

-290 459 -290 459

0

4 609 145

4 118 000

30 817 -781 604 0 290 459 290 459 0 -491 145

3 4

7

Refusjoner etc. Inntekter

-470 000 -4 852 000

99 106

94

110

Tillitsvalgte og verneombud

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

34 311 35 523 1 099

80 000 84 000 6 000

45 689 48 477 4 901

43 42 18

70 933

170 000

42

7

Refusjoner etc. Inntekter

-1 099 -1 099

-6 000 -6 000

99 067 0 -4 901 -4 901 0

190

Kontaktforum for brukermedvirkning

69 833

164 000

94 167

43

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

72 060 232 700 17 684

30 940 -52 700 7 316 0 -14 444 0 0 -4 516 -180 -4 696 0 -19 140

70 129 71

322 444

103 000 180 000 25 000 0 308 000

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-20 484 -22 820 -43 304

0 -25 000 -23 000 -48 000

191

Eldrerådet

279 140

260 000

112

18 18

105

82 99 90 107


42 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

0 1-2 3 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

Regnskap 448 638 8 902 566

Budsjett 442 000 11 621 000

617 869 698 970 2 454 947 13 122 989

1 419 000 0 13 482 000

-1 495 242 -5 345 711 -6 840 953

-2 126 000 -5 346 000 -7 472 000

Avvik -6 638 2 718 434

Forbruk i% 102 77

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

193

Informasjonsteknologi

6 282 036

6 010 000

-617 869 720 030 -2 454 947 359 011 0 -630 758 -289 -631 047 0 -272 036

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

982 696 5 080 060

40 000 5 683 000

-942 696 602 940

2457 89

1 967 000 1 850 596 853 098 10 733 449

1 967 000 3 185 000

100 58

10 875 000

0 1 334 404 -853 098 141 551 0

-5 180 -97 597 -451 629 -554 406

-451 000 -451 000

10 179 043

10 424 000

3 4 5

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

194

Felles utgifter og inntekter

1-2

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

1 161 734 1 161 734

1 900 000 1 900 000

196

Utgifter til fordeling

1 161 734

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 4 5

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

197

Folkehelsearbeid

97 597 629 103 406 0 244 957

49 97 70 100 92 105

99

100 123 98

61 61

1 900 000

738 267 738 267 0 738 267

826 677 106 105

825 000 1 463 000

-1 677 1 356 895

100 7

408 810 2 333 770 3 675 361

1 459 000 0 3 747 000

0 1 050 190 -2 333 770 71 639 0

-8 810 -1 923 934 -1 932 744

-84 000 -1 924 000 -2 008 000

1 742 618

1 739 000

-75 190 -66 -75 256 0 -3 618

61

28 98

10 100 96 100


43 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 0

Lønn Utgifter

-

Budsjett 5 450 000 5 450 000

198

Lønnsavsetninger

-

5 450 000

4

Overføringer Utgifter

-

3 063 000 3 063 000

199

Tilleggsbevilgninger

-

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 4 5

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringsinntekter Finansinntekter Inntekter

200

Ordinær undervisning

0

Lønn Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Finansutgifter Utgifter

3 5

Avvik 5 450 000 5 450 000 0 5 450 000

Forbruk i% 0 0 0

3 063 000

3 063 000 3 063 000 0 3 063 000

0 0 0

11 123 655 6 662 131

11 107 000 8 116 000

-16 655 1 453 869

100 82

2 805 097 2 288 994 8 045 019 30 924 896

7 551 000 3 879 000

37 59

30 653 000

-47 301 286

-44 803 000

-12 241 217 -59 542 503

-12 241 000 -57 044 000

-28 617 606

-26 391 000

4 745 903 1 590 006 -8 045 019 -271 896 0 0 2 498 286 0 217 2 498 503 0 2 226 606

25 167 018

23 500 000

-1 667 018

107

25 167 018

23 500 000

-1 667 018 0 563 625 563 625 0 -1 103 393

107

101

106 100 104 108

7

Refusjoner etc. Inntekter

-11 938 625 -11 938 625

-11 375 000 -11 375 000

201

Elevutveksling

13 228 393

12 125 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

882 022 84 377 6 102 972 501

883 000 93 000 7 000 983 000

978 8 623 898 10 499 0

100 91 87 99

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-38 007 -38 007

-39 000 -39 000

97 97

204

Elevombud

934 494

944 000

-993 -993 0 9 506

105 105 109

99


44 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 0 1-2 3 4 5

6 7 8 9

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringsinntekter Finansinntekter Inntekter

210

Tilrettelegging og oppfølging

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

212

Oppfølgningstjeneste

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

3 4 5

7

Refusjoner etc. Inntekter

231

Voksenopplæring

4

Budsjett

Forbruk i%

Avvik 0 0

2 724 830

2 977 000

2 724 830

2 977 000

-1 464 500

-1 464 000

-1 464 500

-1 464 000

1 260 330

1 513 000

252 170 0 0 252 170 0 0 500 0 0 500 0 252 670

-320 000 -320 000

-320 000 -320 000

15 000

0

0 305 000 -3 750 -320 000 -18 750 0 0 0 0 0 -15 000

211 218

250 000

0 38 782

172 500 2 345 549 386 612

109 000

15 000 3 750 320 000 338 750 -3 750

-

320 000 0 320 000

0 359 000

0

386 612

359 000

Overføringer Utgifter

46 000 46 000

40 000 40 000

299

Andre utdanningstiltak

46 000

40 000

4

Overføringer Utgifter

500 000 500 000

500 000 500 000

340

Tannhelsetjenester

500 000

500 000

-63 500 -2 345 -549 -27 612 0 0 0 0 -27 612 -6 000 -6 000 0 -6 000 0 0 0 0

92

92

100

100 83

5

106

100 100

84 158

108

108

115 115 115

100 100 100


45 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

0 1-2 3 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

Regnskap 9 804 792 2 774 115

Budsjett 7 518 000 982 000

Avvik -2 286 792 -1 792 115

114 214 5 878 379 14 300 561 32 872 061

280 000 18 180 000 0 26 960 000

-309 210 -5 577 091 -5 100 000 -13 027 176 -24 013 477

0 -996 000 -4 000 000 -12 775 000 -17 771 000

8 858 583

9 189 000

165 786 12 301 621 -14 300 561 -5 912 061 0 309 210 4 581 091 1 100 000 252 176 6 242 477 0 330 417

6 7 8 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

420

Kulturvern

3 4

Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Utgifter

20 970 000 20 970 000

20 970 000 20 970 000

421

Museer og samlinger

20 970 000

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

431

Forbruk i% 130 282

41 32 122

560 128 102 135 96

20 970 000

0 0 0 0 0

100

951 139 348 589

934 000 714 000

-17 139 365 411

102 49

262 500 56 170 345 45 006 032 102 738 605

101 321 000 0 102 969 000

55

-78 796 -48 109 494 -43 726 124 -91 914 414

-55 000 -48 600 000 -43 832 000 -92 487 000

Idrett og friluftsliv

10 824 191

10 482 000

45 150 655 -45 006 032 230 395 0 23 796 -490 506 -105 876 -572 586 0 -342 191

1-2 4

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

3 271 12 020 077 12 023 348

30 000 12 032 000 12 062 000

7

Refusjoner etc. Inntekter

-160 -160

0 0

432

Kunst og kunstformidling

12 023 189

12 062 000

0 1-2 4 5

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

4 501 62 149 6 571 287 8 146 573 14 784 510

15 000 14 428 000 0 14 443 000

3 4 5

100 100

100 143 99 100 99 103

26 729 11 923 38 652 0 160 160 0 38 811

11 100 100

-47 149 7 856 713 -8 146 573 -341 510 0

414 46

100

102


46 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap -2 972 -1 712 764 -9 577 809 -11 293 544

7 8 9

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

439

Øvrige kulturaktiviteter

3 490 966

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

6 7 9

Budsjett

Forbruk i%

114 102 104

3 541 000

212 764 175 809 391 544 0 50 034

1 024 612 299 395

1 039 000 966 000

14 388 666 605

99 31

178 210 452 23 355 487 1 659 192 204 549 138

178 062 000 25 703 000 0 205 770 000

100 91

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-2 990 333 -23 370 447 -1 840 639 -28 201 419

-2 854 000 -24 103 000 -1 841 000 -28 798 000

500

Kollektivtransport

176 347 719

176 972 000

-148 452 2 347 513 -1 659 192 1 220 862 0 136 333 -732 553 -361 -596 581 0 624 281

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

818 257 72 182

816 000 54 000

-2 257 -18 182

100 134

15 121 796 1 864 333 5 037 132 22 913 700

20 109 000 1 500 000 0 22 479 000

75 124

-6 810 089 -7 604 244 -14 414 333

-6 446 000 -7 604 000 -14 050 000

4 987 204 -364 333 -5 037 132 -434 700 0 364 089 244 364 333 0

8 499 368

8 429 000

-70 368

101

1 356 393 235 081

1 363 000 223 000

6 607 -12 081

100 105

608 706 1 793 544 531 370 4 525 094

0 2 941 000 0 4 527 000

-352 828 -3 047 188 -3 400 016

-205 000 -3 047 000 -3 252 000

1 125 078

1 275 000

-608 706 1 147 456 -531 370 1 906 0 147 828 188 148 016 0 149 922

3 4 5

3 4 5

7 8

501 0 1-2 3 4 5

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Inntekter Transporttjenesten for funksjonshemmede Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

550

Fylkesveger

-1 500 000 -9 402 000 -10 902 000

Avvik

99

99 105 97 100 98 100

102 106 100 103

61 100 172 100 105 88


47 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

0 1-2 3 4 5

6 7 8 9

600 1-2 4 5

7 8 9

601

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter Salgsinntekter Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

Regnskap 9 748 985 6 083 036

Budsjett 9 511 000 19 409 000

Avvik -237 985 13 325 964

12 519 34 904 948 59 786 175 110 535 663

0 40 267 000

-12 519 5 362 052 -59 786 175 -41 348 663 0 0 16 004 769 1 865 966 23 334 968 41 205 703 0

69 187 000

Forbruk i% 103 31

87 160

-40 906 769 -2 105 966 -58 588 968 -101 601 703

0 -24 902 000 -240 000 -35 254 000 -60 396 000

Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv

8 933 960

8 791 000

-142 960

102

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

599 399 31 903 391 27 839 715 60 342 505

195 000 56 103 000 0 56 298 000

307 57

Refusjoner etc. Overføringer, tilskudd Finansinntekter Inntekter

-304 148 -62 683 000 -19 679 592 -82 666 740

0 -60 180 000 -18 655 000 -78 835 000

-404 399 24 199 609 -27 839 715 -4 044 505 0 304 148 2 503 000 1 024 592 3 831 740 0

Finansieringsbistand overfor næringslivet

-22 324 235

-22 537 000

-212 765

99

300 856 248

315 007 000

14 150 752

96

Nettoutgift Fylkesrådmannen

164 877 166 168

107

104 105 105


48 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 510 Internservice Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

Budsjett

Avvik

11 615 463 13 327 383

11 719 000 17 085 000

103 537 3 757 617

99 78

1 873 392 1 210 26 817 448

1 574 000 0 30 378 000

119

-20 806 252 -3 291 300 -24 097 552

-11 927 000 -2 538 000 -14 465 000

-299 392 -1 210 3 560 552 0 8 879 252 753 300 9 632 552 0 13 193 104

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

101

Interne servicefunksjoner

2 719 896

15 913 000

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

410 108 8 493 498 8 903 607

0 0

196

Utgifter til fordeling

8 903 607

0

-410 108 -8 493 498 -8 903 607 0 -8 903 607

11 623 502

15 913 000

4 289 498

Nettoutgift Internservice

Forbruk i%

88 174 130 167 17

73


49 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 512 Bygge- og eiendomstjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Utgifter

Budsjett

Avvik

3 397 292 646 059 103 949 4 147 299

3 413 000 1 006 000 115 000 4 534 000

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-133 114 -133 114

0 -144 000 -144 000

100

Administrasjon

4 014 186

4 390 000

1-2 4 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Finansutgifter Utgifter

5 108 634 1 269 536 2 425 000 8 803 170

7 534 000 1 884 000 0 9 418 000

-1 269 536 -3 024 000 -4 293 536

-1 884 000 -3 024 000 -4 908 000

15 708 359 941 11 052 386 701 0 0 -10 887 -10 887 0 375 814

100 64 90 91

68 67

100

100 1255

7 9

Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

192

Vedlikehold

4 509 634

4 510 000

2 425 366 614 464 -2 425 000 614 830 0 -614 464 0 -614 464 0 366

0 1-2

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) Overføringer Finansutgifter Utgifter

826 933 1 882 490

827 000 150 000

67 -1 732 490

3 4 5

0 515 144 103 645 3 328 212

0 -515 144

977 000

-2 351 212 0 -2 252 2 332 328 2 330 076 0 -21 136

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-2 297 748 -3 082 328 -5 380 076

-2 300 000 -750 000 -3 050 000

194

Felles utgifter og inntekter

-2 051 864

-2 073 000

0 1-2 4

Lønn Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Overføringer Utgifter

8 58 133 14 408 72 549

0 0 0

6 7

Salgsinntekter Refusjoner etc. Inntekter

-14 408 -14 408

0 0 0

200

Ordinær undervisning

58 141

0

9

Finansinntekter Inntekter

-

-16 000 -16 000

Disposisjonsfond

-

923

Nettoutgift Bygge- og eiendomstjenesten

6 530 096

Forbruk i%

92 92 91

93 67 100 87

341 100 411 176 99

-8 -58 133 -14 408 -72 549 0 0 14 408 14 408 0 -58 141

-16 000

-16 000 -16 000 0 -16 000

0 0 0

6 811 000

280 904

96


50 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 513 Fylkeskassa Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 9

101

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter Interne servicefunksjoner

Nettoutgift Fylkeskassa

7 910 021 2 892 278 43 673 43 715 10 889 686

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

8 191 000 3 244 000 697 000

280 979 351 722 653 327

97 89 6

12 132 000

1 242 314 0 301 209 -545 365

90

-692 209 -303 635 -77 -995 920

-391 000 -849 000 -1 240 000

9 893 766

9 893 766

177 36

10 892 000

-244 080 0 998 234

80 91

10 892 000

998 234

91


51 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 514 PP-tjenesten Lønn 0 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon 1-2 Kjøp som erstatter egenproduksjon (vare/tjeneste) 3 Overføringer 4 Finansutgifter 5 Utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

211

PP-tjeneste

Nettoutgift PP-tjenesten

Budsjett

Avvik

9 505 655 657 780

9 569 000 767 000

63 345 109 220

54 604 143 419 10 361 458

0 47 000 0 10 383 000

-184 -333 327 -182 401 -515 912

0 -97 000 -182 000 -279 000

9 845 546

10 104 000

0 -7 604 -143 419 21 542 0 184 236 327 401 236 912 0 258 454

9 845 546

10 104 000

258 454

Forbruk i%

99 86

116 100

344 100 185 97

97


52 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap

Budsjett

Avvik

Forbruk i%

900 Felles inntekter/utgifter

6 7 9

Salgsinntekter Refusjoner etc. Finansinntekter Inntekter

-130 -33 530 -33 660

0 -97 000 -182 000 -279 000

100

Administrasjon

-33 660

-279 000

1-2 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Finansutgifter Utgifter

2 427 000 2 427 000

0

9

Finansinntekter Inntekter

101

Interne servicefunksjoner

4 5

Overføringer Finansutgifter Utgifter

-

-772 000 -772 000

130 -63 470 -182 000 -245 340 0 -245 340

-2 427 000 -2 427 000 0 -772 000 -772 000 0 -3 199 000

2 427 000

-772 000

124 081

0

124 081

0

-124 081 0 -124 081

124 081

0

0 -124 081

6

Salgsinntekter

194

Felles utgifter og inntekter

4 5

Overføringsutgifter Finansutgifter Utgifter

17 004 661 17 004 661

7 107 000 7 107 000

9

Finansinntekter Inntekter

-8 036 000 -8 036 000

-8 036 000 -8 036 000

200

Ordinær undervisning

8 968 661

-929 000

5

Finansutgifter Utgifter

413 620 413 620

164 000 164 000

9

Finansinntekter Inntekter

-200 000 -200 000

-200 000 -200 000

210

Tilrettelegging og oppfølging

213 620

-36 000

5

Finansutgifter Utgifter

800 000 800 000

0 0

9

Finansinntekter Inntekter

-800 000 -800 000

-800 000 -800 000

-9 897 661 -9 897 661 0 0 0 0 -9 897 661

-249 620 -249 620 0 0 0 0 -249 620

-800 000 -800 000 0 0 0 0

35 0 12 12

0 0 -314

239 239 100 100 -965

252 252 100 100 -593

100 100


53 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 292

Grunnskoleundervisning

5

Finansutgifter Utgifter

9

Finansinntekter Inntekter

340

Tannhelsetjenester

5

Finansutgifter Utgifter

9

Finansinntekter Inntekter

410

Budsjett -800 000

Avvik -800 000

1 799 000 1 799 000

328 000 328 000

-2 663 024 -2 663 024

-2 663 000 -2 663 000

-864 024

-2 335 000

-1 471 000 -1 471 000 0 24 24 0 -1 470 976

-

634 000 634 000 -347 000 -347 000

-347 000 -347 000

Fylkesbibliotektjenester

287 000

-347 000

5

Finansutgifter Utgifter

604 000 604 000

0 0

9

Finansinntekter Inntekter

-887 000 -887 000

-887 000 -887 000

432

Kunst og kunstformidling

-283 000

-887 000

5

Finansutgifter Utgifter

454 000 454 000

0 0

9

Finansinntekter Inntekter

-226 000 -226 000

-226 000 -226 000

439

Øvrige kulturaktiviteter

228 000

-226 000

5

Finansutgifter Utgifter

46 421 000 46 421 000

45 000 000 45 000 000

550

Fylkesveger

46 421 000

45 000 000

8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-633 654 641 -633 654 641

-650 400 000 -650 400 000

900

Skatter

-633 654 641

-650 400 000

8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-912 333 460 -912 333 460

-893 200 000 -893 200 000

901

Rammetilskudd

-912 333 460

-893 200 000

8

Overføringer, tilskudd Inntekter

-8 526 427 -8 526 427

-9 047 000 -9 047 000

902

Øvrige generelle statstilskudd

-8 526 427

-9 047 000

-634 000 -634 000 0 0 0 0 -634 000 -604 000 -604 000 0 0 0 0 -604 000 -454 000 -454 000 0 0 0 0 -454 000

-1 421 000 -1 421 000 0 -1 421 000

-16 745 359 -16 745 359 0 -16 745 359 19 133 460 19 133 460 0 19 133 460 -520 573 -520 573 0 -520 573

Forbruk i% 0

548 548 100 100 37

100 100 -83

100 100 32

100 100 -101

103 103 103

97 97 97

102 102 102

94 94 94


54 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 36 692 898 36 692 898

Budsjett 30 936 000 30 936 000

-15 805 376 -15 805 376

-6 000 000 -6 000 000

Avvik -5 756 898 -5 756 898

Forbruk i% 119 119

5

Finansutgifter Utgifter

6 9

Salgsinntekter Finansinntekter Inntekter

910

Renter m.v.

20 887 522

24 936 000

5

Finansutgifter Utgifter

47 759 186 47 759 186

47 753 000 47 753 000

911

Avdrag

47 759 186

47 753 000

5

Finansutgifter Utgifter

37 944 136 37 944 136

26 496 000 26 496 000

9

Finansinntekter Inntekter

-35 884 617 -35 884 617

-26 028 000 -26 028 000

923

Disposisjonsfond

2 059 519

468 000

0 4 5

Lønn Overføringer, tilskudd Finansutgifter Utgifter

2 035 719 2 035 719

2 036 000 2 036 000

9

Finansinntekter Inntekter

-9 664 158 -9 664 158

-9 664 000 -9 664 000

940

Øvrig økonomiforvaltning

-7 628 439

-7 628 000

0

Lønn Utgifter

-1 591 114 -1 591 114

0

941

Premieavvik

-1 591 114

0

9

Finansinntekter Inntekter

-7 509 405 -7 509 405

-7 509 000 -7 509 000

405 405 0

100 100

Dekning/disponering av tidl. års resultat

-7 509 405

-7 509 000

405

100

Finansutgifter Utgifter

26 610 994 26 610 994

0 0

-26 610 994 -26 610 994 0

Årets udisponerte/uinndekkede resultat

26 610 994

0

-26 610 994

950 5

951

Nettoutgift Felles inntekter/utgifter

-1 416 437 588

0 9 805 376 9 805 376 0 4 048 478

263 263 84

-6 186 -6 186 0 -6 186

100 100

-11 448 136 -11 448 136 0 9 856 617 9 856 617 0 -1 591 519

143 143

281 281 0 158 158 0 439

100

138 138 440

100 100 100 100 100

1 591 114 1 591 114 0 1 591 114

-1 455 959 000 -39 521 412

97


55 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

DRIFTSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap

Budsjett

Forbruk i%

Avvik

9001 - Felles gjenstand

5

Finansutgifter Utgifter

9

Finansinntekter Inntekter

930

Avskrivninger

Nettoutgift Felles gjenstand

-

0

0 0

-77 711 606 -77 711 606

-80 240 000,00 -80 240 000,00

-77 711 606

-80 240 000,00

-2 528 394 -2 528 394 0 -2 528 394

97

-77 711 606

-80 240 000,00

-2 528 394

97

97 97


56

INVESTERINGSREGNSKAP


57 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap 1-2 4

266 Dahlske videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kompensasjon for merverdiavgift Utgifter

Budsjett

Avvik

Forbruk i %

379 000 94 750 473 750

379 000 95 000 474 000

0 250 250

100 100 100

-379 000 -379 000

-379 000 -379 000

0 0

100

94 750

95 000

250

100

7

Overføringer med krav til motytelse Inntekter

200

Ordinær undervisning

7

Kompensasjon for merverdiavgift Inntekter

-94 750 -94 750

-95 000 -95 000

-250 -250

100 100

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-94 750

-95 000

-250

100

0

0

0

409 823 39 956 449 779

0

-409 823 -39 956 -449 779

Nettoutgift Dahlske videregående skole

1-2 4

271 Tvedestrand og Åmli videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kompensasjon for merverdiavgift Utgifter

200

Ordinær undervisning

449 779

0

-449 779

7

Kompensasjon for merverdiavgift Inntekter

-39 956 -39 956

0

39 956 39 956

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-39 956

0

39 956

Nettoutgift Setesdal Tvedestrand vidaregåande og Åmli videregående skule

409 823

0

-409 823

272 Sam Eyde videregående skole Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kompensasjon for merverdiavgift Utgifter

6 872 650 1 759 068 8 631 718

7 285 000 1 796 000 9 081 000

412 350 36 932 449 282

94 98 95

-210 813 -210 813

-178 000 -178 000

32 813 32 813

118 118

8 420 905

8 903 000

482 095

95

903

1-2 4

6

Salg av driftsmilder og fast eiendom Inntekter

200

Ordinær undervisning

1-2

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

163 620 163 620

164 000 164 000

380 380

100 100

200

Ordinær undervisning

163 620

164 000

380

100

7

Kompensasjon for merverdiavgift Inntekter

-1 759 068 -1 759 068

-1 796 000 -1 796 000

-36 932 -36 932

98 98

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-1 759 068

-1 796 000

-36 932

98

6 825 457

7 271 000

445 543

94

4 347 791 822 365 5 170 156

5 070 000 1 202 000 6 272 000

722 209 379 635 1 101 844

86 68 82

5 170 156

6 272 000

1 101 844

82

Nettoutgift Tvedestrand Sam Eyde videregående og Åmli videregående skole skole

1-2 4

340

330 Tannhelsetjenesten Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kompensasjon for merverdiavgift Utgifter Tannhelsetjenester


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

58

REGNSKAP 2018

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap

Budsjett

Avvik

Forbruk i %

7

Kompensasjon for merverdiavgift Inntekter

-822 365 -822 365

-1 202 000 -1 202 000

-379 635 -379 635

68 68

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-822 365

-1 202 000

-379 635

68

4 347 791

5 070 000

722 209

86

144 956 603 28 142 126 173 098 729

100 760 000 25 190 000 125 950 000

-44 196 603 -2 952 126 -47 148 729

144 112 137

Nettoutgift Sam Tannhelsetjenesten Eyde videregående skole

1-2 4

6 7

410 Vegsjefen Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Kompensasjon for merverdiavgift Utgifter

Salg av driftsmilder og fast eiendom Overføringer med krav til motytelse Inntekter

-5 761 494 -17 729 972 -23 491 466

0

5 761 494 17 729 972 23 491 466

550

Fylkesveger

149 607 263

125 950 000

-23 657 263

119

7

Kompensasjon for merverdiavgift Inntekter

-28 142 126 -28 142 126

-25 190 000 -25 190 000

2 952 126 2 952 126

112 112

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-28 142 126

-25 190 000

2 952 126

112

121 465 137

100 760 000

-20 705 137

121

60 435 60 435

0

-60 435 -60 435

Nettoutgift Vegsjefen

1-2

505 Fylkesrådmannen Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Utgifter

200

Ordinær undervisning

60 435

0

-60 435

5 9

Kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundet investeringsfond Inntekter

1 810 -1 810 0

1 810 -1 810 0

0 0 0

100

Administrasjon

0

0

0

60 435

0

-60 435

216 486 567 48 615 044 265 101 611

208 160 000 52 040 000 260 200 000

-8 326 567 3 424 956 -4 901 611

-3 667 404 -137 960 -3 805 364

0

3 667 404 137 960 3 805 364

Nettoutgift Fylkesrådmannen

1-2 4

6 7

512 Bygge- og eiendomstjenesten Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Merverdiavg.komp Utgifter

Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Inntekter

100 100

104 93 102

200

Ordinær undervisning

261 296 247

260 200 000

-1 096 247

100

7

Kompensasjon for merverdiavgift Inntekter

-48 615 044 -48 615 044

-52 040 000 -52 040 000

-3 424 956 -3 424 956

93 93

903

Merverdiavg.komp fra invest.regnsk

-48 615 044

-52 040 000

-3 424 956

93

212 681 203

208 160 000

-4 521 203

102

Nettoutgift Bygge- og eiendomstjenesten


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

59

REGNSKAP 2018

INVESTERINGSREGNSKAPET 15.02.19

Regnskap

9

900 Felles inntekter/utgifter Finansinntekter Inntekter

Budsjett

Avvik

Forbruk i %

-7 132 096 -7 132 096

-7 107 000 -7 107 000

25 096 25 096

100 100

-7 132 096

-7 107 000

25 096

100

200

Ordinær undervisning

9

Finansinntekter Inntekter

-163 620 -163 620

-164 000 -164 000

-380 -380

100 100

210

Spesialundervisning

-163 620

-164 000

-380

100

9

Finansinntekter Inntekter

-1 153 220 -1 153 220

-590 000 -590 000

563 220 563 220

195 195

340

Tannhelsetjenester

-1 153 220

-590 000

563 220

195

5

Finansutgifter Utgifter

584 509 584 509

0

-584 509 -584 509

9

Finansinntekter Inntekter

-61 274 692 -61 274 692

-45 000 000 -45 000 000

16 274 692 16 274 692

136 136

550

Fylkesveger

-60 690 183

-45 000 000

15 690 183

135

5

Finansutgifter Utgifter

8 128 188 8 128 188

8 113 000 8 113 000

-15 188 -15 188

100 100

9

Finansinntekter Inntekter

-8 128 188 -8 128 188

-8 113 000 -8 113 000

15 188 15 188

100 100

911

Avdrag

0

0

0

5

Finansutgifter Utgifter

5 000 000 5 000 000

0

-5 000 000 -5 000 000

9

Finansinntekter Inntekter

-261 228 438 -261 228 438

-298 108 000 -298 108 000

-36 879 562 -36 879 562

88 88

912

Bruk av lån

-256 228 438

-298 108 000

-41 879 562

86

1-2 5

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon Finansutgifter Utgifter

0 2 043 259 2 043 259

29 708 000 3 801 000 33 509 000

29 708 000 1 757 741 31 465 741

54 6

9

Finansinntekter Inntekter

-3 800 339 -3 800 339

-3 801 000 -3 801 000

-661 -661

100 100

940

Øvrig økonomiforvaltning

-1 757 080

29 708 000

31 465 080

9

Udekket i investeringsregnskapet

-18 665 209

0

18 665 209

951

Udekket

-18 665 209

0

18 665 209

-345 789 846

-321 261 000

24 528 846

0

0

0

Nettoutgift Felles inntekter/utgifter Sum virksomheten

(6)

108


60

BALANSEREGNSKAP


61 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

Spesifisert balanse 15.02.19 Konto-nummer og kontonavn

Regnskap 2018

Regnskap 2017

21000201 - Arendal vgs. avd. Tyholmen

6 000,00

6 000,00

21000202 - Dahlske videregående sk.

4 000,00

4 000,00

0,00

2 000,00

21000205 - Tvedestrand vgs.

21000203 - Setesdal vgs. avd. Hornnes

2 000,00

2 000,00

21000206 - Risør videregående skole

4 500,00

4 500,00

21000209 - Tvedestrand vgs., avd. Holt

10 000,00

10 000,00

21000210 - Tvedestrand vgs.salg Åmli

0,00

1 000,00

21000214 - Setesdal vgs. avd. Valle

0,00

1 000,00

21000217 - Åmli vidaregåande skule

0,00

3 000,00

21000220 - Sam Eyde vgs - kasse utsalgssteder

4 000,00

4 000,00

21000222 - SMI-skolen, Sykehusveien 4

2 500,00

2 500,00

21000223 - SMI-skolen, avd. Furukollen

1 500,00

1 500,00

500,00

500,00

21000303 - Bykle tannklinikk 21000305 - Froland tannklinikk 21000304 - Evje tannklinikk 21000309 - Lillesand tannklinikk

1 000,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1 000,00

1 000,00

21000314 - Valle tannklinikk

500,00

500,00

21000315 - Vegårshei tannklinikk

500,00

500,00

21000316 - Maxis tannklinikk

1 000,00

1 000,00

21000317 - Åmli tannklinikk

1 000,00

500,00

21000310 - Krøgenes tannklinikk

21020007 - Sp. Sør Særvilkår 3075.12.42448 21020101 - Nordea drift 6318.05.49015 21020200 - DNB 7058.06.57662

0,00

275 145,00

12 598 676,76

5 462 598,23

4 207,61

4 207,61

21020301 - Sp. Sør Drift 3000 30 39001

0,00

-18 250,00

21020302 - Sp. Sør Remittering 3000 30 38978

0,00

-371 361,00

21020306 - Sp. Sør Reg.Forsk.fond 3000 30 39125

0,00

128 321,00

21020309 - Sp. Sør Rentekto 3000.30.39028

0,00

1 643 956,00

21020310 - Sp. Sør Spillem.idrettsanl. 3000 30 38994

0,00

128 206,00

21020311 - Sp. Sør Spillem.kulturbygg 3000 30 39141

0,00

33 175,00

21020320 - Sp. Sør Kulturelle skolesekken 3000 30 39044

0,00

10 921,00

21020321 - Sp. Sør Riksantikvaren 3000 30 39133

0,00

32 320,00

21020323 - Sp. Sør Verdikort Arendal vgs 3000.30.39060

0,00

5 800,00

21020350 - Sp. Sør Avslutn.kto Setesdal VF 3000.32.15802

0,00

1 351,74

21020500 - SR bank Plasseringskonto 3201 29 26978

103 519 709,04

100 041 555,00

21020501 - SR bank Drift 3201 29 26439

179 685 834,94

248 091 557,22

21020502 - SR bank Remittering 3201 29 26455

27 060 795,22

19 574 203,66

21020505 - SR bank OCR Privatist Web 3201 29 26463

17 661 830,88

14 959 645,88

21020506 - SR bank Reg.forskn.fond 3201 29 26471

42 266 937,45

48 923 993,78

21020507 - SR bank Kantine fylkeshuset 3201 29 26501

7 758 812,21

6 897 184,03

21020508 - SR bank OCR/avtalegiro 3201 29 26544

27 194 782,89

67 096 681,16

21020509 - SR bank Rentekonto 3201 29 26552

53 209 726,06

45 439 164,00

21020510 - SR bank Spillem.idrettsanlegg 3201 29 26560

36 124 819,20

40 111 214,30

21020511 - SR bank Spillem.kulturbygg 3201 29 26587

15 318 655,13

13 346 468,70

21020520 - SR bank Kulturelle skolesekken 3201 29 26595

4 457 351,21

4 376 950,59

21020521 - SR bank Riksantikvaren 3201 29 26617

18 330 309,13

13 046 481,85

21020522 - SR bank Landslinjer 3201 29 26633

26 362 027,58

28 517 000,38

21020523 - SR bank Verdikort Arendal vgs 3201 29 26722 21020524 - SR bank Kantina Dahlske vgs 3201 29 26749 21020525 - SR bank VIPPS Møglestu VGS 21020526 - SR bank VIPPS Tvedestrand og Åmli VGS 21020527 - SR bank VIPPS Sørlandets tekniske fagskole 21020540 - SR bank Verdikort Sam Eyde vgs 3201 29 26757

248 475,20

249 120,40

19 754 686,90

16 109 451,43

1 644,20

0,00

2 402,67

0,00

97 850,11

0,00

2 884 181,33

2 884 725,33


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

62

REGNSKAP 2018

Spesifisert balanse 15.02.19 Konto-nummer og kontonavn

21020541 - SR bank Bankkort Sam Eyde vgs 3201 29 26773

Regnskap 2018

Regnskap 2017

13 318 454,91

9 916 622,54

21020542 - SR bank Sam Eyde vgs iZettle 3201 29 26846

814 274,97

221 468,76

21020550 - SR bank Avslutn.kto Setesdal VF 3201 29 26854

505 871,26

497 411,05

21098301 - Spareb.Sør sk.trekk 3000 30 39087

0,00

0,00

21098501 - SR bank Skattetrekk 3201 29 26870

37 074 426,24

35 074 426,24

646 297 743,10

722 758 216,88

Sum Kasse, postgiro, bankinnskudd 2130000 - Kundefordringer

6 500,00

6 500,00

22 350 638,27

21 584 330,95

21310010 - NAV-Refusjonskrav

3 094 997,66

4 600 632,20

21310020 - NAV-Feriepenger

1 295 035,04

1 385 353,05

-18 148 810,51

-18 700 819,57

18 148 810,51

18 700 819,57

-252 400,45

344 354,50

0,00

-7 495,90

21300011 - Kundefordringer

21310760 - Statens vegvesen - mellomr. fylkesveg 21310764 - Hj.kto fordr/gjeld SVV 21350500 - Oppgjør distriktstannklinikkene 21350802 - Per. av konsernint. kortsiktig fordring 2136101 - Kompensasjon for mva

23 866 972,00

27 660 473,00

21363800 - Kunder (63,2) Statlige eide foretak AAFK

0,00

0,00

21366800 - Kunder (66,2) Kommunal forretningsdrift AAFK

0,00

0,00

7 261 991,81

7 261 991,81

21368100 - Fylkeshuset AS - mellomregning 21368203 - Aust-Agder Vegfinans AS 21368205 - Mellomregning lån E18 21370800 - Kunder (70,2) Private foretak m/begrenset ansvar (AS)

129 827,00

127 240,00

3 143 749,00

3 267 404,00

0,00

0,00

21375001 - Forskudd på lønn

29 423,43

16 665,79

21375002 - Negativ lønn

14 969,05

23 206,00

21375003 - For mye utbetalt lønn

45 249,83

15 401,77

-860 000,00

-1 523 171,00

2138900 - Forskuddsbetalte utgifter

6 375 561,34

4 563 077,74

21399100 - Forskuddsbetalte kostnader

2 592 000,00

2 640 392,00

11 854 007,79

8 361 763,12

21375900 - Avsetning for usikre fordringer

21399101 - Opptjente inntekter (ikke fakturerte/mottatt oppg) 21399103 - Leverandørfakturaer vedrørende 2018 21399500 - Årsforskyvning bank 21399601 - Kasse Tvedestrand tidsforsk bank 21399603 - Kasse Risør vgs tidsforsk bank 21399604 - Kasse Setesdal vgs. tidsforsk bank Sum Kortsiktige fordringer

0,00

20 119,93

12 270 695,15

17 754 856,66

8 560,00

0,00

2 015,32

0,00

55 988,57

0,00

93 285 780,81

98 103 095,62

21450801 - Konsernint. kortsiktig fordring

0,00

7 495,90

Sum Konserninterne kortsiktige fordringer

-

7 495,90

21914000 - Arbeidsgiveravgift premieavvik KLP 21914001 - Arbeidsgiveravgift premieavvik SPK 21941000 - Premieavvik KLP 21941001 - Premieavvik SPK Sum Premieavvik

1 672 146,00

538 585,00

0,00

679 454,00

11 859 190,00

3 819 754,00

0,00

4 818 824,00

13 531 336,00

9 856 617,00

22041001 - Pensjonsmidler KLP

738 755 316,00

672 142 406,00

22041002 - Pensjonsmidler SPK

587 822 848,00

560 908 040,00

1 326 578 164,00

1 233 050 446,00

Sum Pensjonsmidler 22119000 - Innovasjon Norge 22141001 - Kommunal landspensjonskasse 22150000 - Agder Arbeidsmiljø IKS 22150001 - Agder og Telemark Kontrollutvalgsekretariat IKS 22168001 - Aust-Agder Vegfinans AS

505 263,00

505 263,00

20 568 906,00

18 533 187,00

100 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

1 540 000,00


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

63

REGNSKAP 2018

Spesifisert balanse 15.02.19 Konto-nummer og kontonavn

22168002 - Fylkeshuset AS

Regnskap 2018

Regnskap 2017

100 000,00

100 000,00

1 500 000,00

590 000,00

22168004 - Avigo AS

950 000,00

50 000,00

22168006 - Sørvest Bomvegselskap AS

100 000,00

100 000,00

22168003 - Durapart AS

22168007 - Sørlandsreiser As 22168010 - Aust-Agder Næringsselskap 22168013 - Nesodden Industribygg AS 22168018 - Kollektivterminalen AS 22168021 - Agder Kollektivtrafikk AS

35 000,00

35 000,00

1 590 000,00

1 590 000,00

0,00

60 000,00

100 000,00

100 000,00

19 478 657,00

19 478 657,00

22168022 - BHV Rådgjeving AS

10 000,00

10 000,00

22168023 - Innoventus Sør AS

500 000,00

500 000,00

22168024 - Skyttel AS

1 056 302,00

1 056 302,00

22170001 - Sørnorsk Filmsenter AS

22 800,00

22 800,00

22170003 - Sørlandets Europakontor AS

63 180,00

55 640,00

1 000,00

1 000,00

50 000,00

50 000,00

22170004 - Kommunekraft AS 22170005 - Gullknapp AS 22170006 - Skagerakfisk S/L 22170007 - Canal Street AS 22170009 - Visit Sørlandet AS Sum Aksjer og andeler 22268201 - Utlån Kollektivterminalen 22268203 - Aust-Agder Vegfinans AS 22268205 - Fylkeshuset AS 22268208 - Næs Jernverksmuseum

0,00

28 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

48 821 108,00

46 595 849,00

5 000 000,00

5 000 000,00

703 756 028,00

688 678 406,00

20 251 500,00

21 623 380,00

4 686 306,00

4 847 194,00

47 000 000,00

42 000 000,00

Sum Utlån

780 693 834,00

762 148 980,00

22350001 - Utlån AAKS, nybygg

142 537 180,00

148 602 600,00

22268209 - IKT Agder IKS

22350002 - Utlån AAMA, permanente utstillinger Sum Konserninterne langsiktige fordringer 22499100 - IT-utstyr, kontormaskiner 22499101 - Akk. avskrivning IT-utstyr, kontormaskiner 22499102 - Medisinsk utstyr 22499103 - Akk. Avskrivning Medisinsk utstyr 22499104 - Inventar

3 975 000,00

4 505 000,00

146 512 180,00

153 107 600,00

25 659 435,37

25 659 435,37

-24 708 992,72

-24 088 708,58

31 981 791,49

27 315 642,74

-14 494 541,09

-12 421 655,53

31 624 795,04

25 173 462,09

22499105 - Akk. Avskrivning Inventar

-16 744 072,41

-14 824 531,17

22499106 - Større maskiner og utstyr

104 612 165,21

93 916 797,83

22499107 - Akk. Avskrivning Større maskiner og utstyr

-60 285 012,34

-53 358 076,21

22499108 - Transportmidler

29 293 894,00

27 373 894,00

22499109 - Akk. Avskrivning Transportmidler

-15 901 294,49

-13 759 256,17

Sum Utstyr, maskiner og transportmidler

91 038 168,06

80 987 004,37

1 746 150 081,47

1 509 342 822,64

-315 864 293,72

-279 529 109,42

22799102 - Grunneiendom, tomter

38 898 770,00

19 387 810,00

22799106 - Diverse anlegg

76 938 278,66

76 938 278,66

22799107 - Akk. Avskrivning Diverse anlegg

-8 081 963,21

-4 245 810,33

22799100 - Bygninger 22799101 - Akk. Avskrivning Bygninger

22799108 - Fylkeskommunale veier 22799109 - Akk. avskrivning fylkeskommunale veier Sum Faste eiendommer og anlegg 2320000 - Leverandørgjeld (reskontro)

1 127 442 072,37

954 343 343,56

-138 263 821,03

-114 405 237,43

2 527 219 124,54

2 161 832 097,68

-21 032 907,27

-45 647 251,43


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

64

REGNSKAP 2018

Spesifisert balanse 15.02.19 Konto-nummer og kontonavn

23210099 - Hj.kto flytting korts fordr til korts gjeld SVV 23210800 - Levr (10) Stats- og trygdeforvaltningen 23214001 - Lev (59) Skattetrekk 23214002 - Lev (59) Påleggstrekk 23214010 - Hj.kto Skyldig arbeidsgiveravgift 23214012 - Skyldig mva Holt 23214020 - Skyldig merverdiavgift 23220800 - Levr. (20) Forretnings- og sparebanker

Regnskap 2018

Regnskap 2017

-18 148 810,51

-18 700 819,57

-17 116,25

-3 345,00

-29 716 876,00

-28 010 988,00

-46 539,00

-21 461,00

-16 009 180,96

-14 589 158,58

154 140,00

60 721,00

-1 226 222,00

-1 879 751,00

0,00

-167 260,96

23231800 - Levr. (30) Kredittforetak og finansieringsselskape

-124 394,25

-123 609,00

23241800 - Levr. (41) Livsforsikring m.v AAFK

-850 724,00

-778 334,00

23247800 - Levr. (47) Skadeforsikring

-439 425,00

-410 153,00

23250120 - Landslinjer, ikke brukte midler

-26 838 517,79

-25 673 331,88

23250800 - Levr. (50) Kommuneforvaltningen

-14 579 231,05

-31 989 867,95

23250801 - Per. av konsernint. kortsiktig gjeld

522 836,25

1 660 258,00

23263800 - Levr. (63) Statlige eid foretak

-19 308,75

-90 205,64

23266800 - Levr. (66) Kommunal forretningsdrift 23268800 - Levr. (68) Selvstendige kommuneforetak 23270000 - Stiftelsen Haslatun 23270800 - Levr. (70) Private foretak m/begrenset ansvar (AS) 23275003 - Setesdal vgs. -depositum 23275007 - Tvedestrand og Åmli vgs.avd. Åmli-depositum 23275009 - Tvedestrand og Åmli vgs.avd. Holt-depositum

0,00

-8 740,00

-119 118,45

-1 560 434,88

-8 260 000,00

-8 260 000,00

-34 129 420,18

-37 216 887,85

0,00

-73 578,00

-69 400,00

-102 700,00

-140 300,00

-220 600,00

-72 074 284,60

-69 737 881,60

23275221 - Hj.kto Påløpt arb.giv.avg FP dette år

-9 807 617,75

-9 494 693,41

23275280 - Påløpt lønnskostnader

-2 008 421,00

-2 268 236,00

-964 547,61

-5 385 581,20

23275220 - Påløpte feriepenger dette år

23275800 - Levr. (75) Husholdn/private næringsdr. 23275801 - Levr. (75) Tilfeldige leverandører 23275812 - Gjeld verdikort Strømsbu/Sam Eyde 23275813 - Gjeld verdikort Arendal vgs. 2328900 - Periodisering utgifter (etterskuddsvis)

0,00

-4 000,00

-16 132,14

-22 922,53

-31 152,40

-35 174,60

-909 366,90

-444 109,48

23290800 - Levr. (90) Utlandet

0,00

-2 019,00

23299100 - Påløpte kostnader

-9 980 676,15

-16 051 368,50

23299110 - Diverse kortsiktig gjeld

-1 553 388,60

0,00

-333 871,21

-326 762,79

-268 769 973,57

-317 580 247,85

23350801 - Konsernintern korts.gjeld/årsregn.

-522 836,25

-1 660 258,00

Sum Annen konsernintern kortsiktig gjeld

-522 836,25

-1 660 258,00

23914001 - Arbeidsgiveravgift premieavvik SPK

-257 483,00

0,00

23941001 - Premieavvik SPK

-1 826 122,00

0,00

Sum Premieavvik

-2 083 605,00

-

23299300 - Avsl.kto Setesdal VF Sum Annen kortsiktig gjeld

2 24014000 - Arb.giv.avg. av netto pensjonsforplikt. KLP 24014001 - Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser SPK 24041000 - Pensjonsforpliktelse KLP 24041001 - Pensjonsforpliktelse SPK Sum Pensjonsforpliktelser

-7 046 888,00

-11 521 909,00

-28 350 448,00

-25 910 612,00

-788 733 247,00

-753 858 076,00

-788 889 856,00

-744 671 249,00

-1 613 020 439,00

-1 535 961 846,00 -75 000 000,00

24320001 - Nordea 10722762

-75 000 000,00

24320004 - Nordea 10724396

-74 420 000,00

-74 420 000,00

24320005 - Nordea 10724289

-194 000 000,00

-194 000 000,00

24320006 - Nordea 10771173

-100 570 000,00

-116 860 000,00

Sum Sertifikatlån

-443 990 000,00

-460 280 000,00


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

65

REGNSKAP 2018

Spesifisert balanse 15.02.19 Konto-nummer og kontonavn

Regnskap 2018

Regnskap 2017

24520102 - Nordea 6318.05.49481 Investlån III

-5 000 000,00

-5 000 000,00

24531008 - KLP Kommunekreditt 83175029047

-38 509 668,00

-40 300 816,00

24531009 - KLP Kommunekreditt 8317 52 03039

-5 200 000,00

-5 600 000,00

24531013 - Kommunalbanken 20060274

-7 490 840,00

-7 918 880,00

24531014 - Kommunalbanken 20060289

-4 577 820,00

-4 839 410,00

24531015 - Kommunalbanken 20070691

-4 621 580,00

-5 237 800,00

24531016 - Kommunalbanken 20120207

-142 537 180,00

-148 602 600,00

24531017 - Kommunalbanken 20080724

-11 842 200,00

-13 157 980,00

24531018 - Kommunalbanken 20090881

-2 475 000,00

-2 700 000,00

24531019 - Kommunalbanken 20100264

-104 925 300,00

-108 811 420,00

24531021 - Kommunalbanken 20100739

-17 776 500,00

-18 923 380,00

24531022 - Kommunalbanken 20120188

-71 066 710,00

-73 253 370,00

24531023 - Kommunalbanken 20120528

-55 530 880,00

-57 893 900,00

24531024 - Kommunalbanken 20120585

-4 686 306,00

-4 847 194,00

24531025 - Kommunalbanken 20130164

-113 233 310,00

-117 350 890,00

24531026 - Kommunalbanken 20130719

-21 000 000,00

-21 600 000,00

24531027 - Kommunalbanken 20160125

-47 000 000,00

-42 000 000,00

24531029 - Kommunalbanken 20160339

-3 975 000,00

-4 505 000,00

24531030 - Kommunalbanken 20160396

-29 082 090,00

-31 319 170,00

24531031 - Kommunalbanken 20170323

-132 488 450,00

-137 896 150,00

24531032 - Kommunalbanken 20180448

-141 106 199,00

0,00

24531040 - KLP/Komm.kr. 83175332009

-62 263 598,00

-64 658 354,00

24531041 - KLP/Komm.kr. 83175395779

-44 912 278,00

-46 708 770,00

24531042 - KLP/Komm.kr. 83175419074

-129 812 185,00

-127 065 591,00

24531043 - KLP/Komm.kr.8317.54.78909

-573 943 843,00

-561 612 815,00

24531044 - KLP Kommunekreditt 8317.55.41201 Sum Andre lån

-98 333 000,00

0,00

-1 873 389 937,00

-1 651 803 490,00

25199200 - BD-Fagopplæring

-4 694 112,00

0,00

25199258 - BD-Møglestu vgs.

-353 852,00

-547 581,00

25199259 - BD-Risør vgs.

-307 160,00

-300 853,00

25199266 - BD-Dahlske vgs.

-480 241,00

-935 015,00

25199268 - BD-Arendal vgs.

-67 291,00

-634 194,00

25199270 - BD-Setesdal vgs.

-835 827,00

-2 414 931,00

25199271 - BD-Tvedestrand og Åmli vgs.

-331 022,00

-447 970,00

-2 008 274,00

-2 654 763,00

25199272 - BD-Sam Eyde vgs. 25199273 - BD-Sørlandets fagskole

-941 021,00

0,00

25199330 - BD-Tannhelsetjenesten

-1 107 000,00

-1 766 000,00

25199410 - BD-Vegsjefen

-5 193 449,00

-5 048 926,00

25199420 - BD-Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling 25199505 - BD-Fylkesrådmannen 25199506 - BD-Regionalt forskningsfond 25199512 - BD-Bygge- og eiendomstjenesten 25199514 - BD-PP-Tjenesten

-6 827 946,00

-7 080 220,00

-166 017 173,00

-162 505 900,87

-33 907 449,00

-41 745 061,00

971 355,00

476 000,00

-143 355,00

-182 401,00

-62 640 884,52

-51 799 641,52

-284 884 701,52

-277 587 457,39

25399101 - Ubundet investeringsfond

-4 714 881,54

-6 592 856,54

Sum Ubundne investeringsfond

-4 714 881,54

-6 592 856,54

25199909 - BD-Rv9 Sum Bundne driftsfond

2559410 BI - Vegsjefen

-491 049,91

0,00

2559414 BI - Samferdselspakken tilskudd

-230 153,96

-1 732 483,85

Sum Bundne investeringsfond

-721 203,87

-1 732 483,85


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

66

REGNSKAP 2018

Spesifisert balanse 15.02.19 Konto-nummer og kontonavn

Regnskap 2018

Regnskap 2017

-18 754 000,00

-13 931 000,00

-4 091 418,61

-4 091 418,61

25699102 - DF-Vedlikeholdsfond

-739 833,70

-739 833,70

25699105 - DF-Opplæringsfond hjemme PC 2004

-448 522,27

-448 522,27

25699106 - DF-Oppl.fond hjemme PC

-860 597,30

-860 597,30

-11 447 731,00

-9 856 617,00

25699008 - DF-årsavslutning 25699101 - DF-Forsikringsfond

25699107 - DF-Fond premieavvik 25699190 - DF-Bufferfond

-5 000 000,00

-5 000 000,00

25699191 - DF-Fylkesting

-139 480 006,65

-144 836 821,90

-34 877 271,00

-47 877 271,00

-5 736 904,00

-736 904,00

25699196 - DF-Bufferfond Konsesjonskraftmidler 25699410 - DF-Bufferfond veg 25699502 - DF-Felles IKT strategi

-3 846 236,00

-1 693 236,00

-225 282 520,53

-230 072 221,78

25819901 - Endring i regnskapsprinsipp(drift)

41 810 631,34

41 810 631,34

Sum Endring i regnsk.prins. som påvirker AK (drift)

41 810 631,34

41 810 631,34

25950001 - Ikke disponert netto driftsresultat

-26 610 993,61

-7 509 405,03

Sum Regnskapsmessig mindreforbruk

-26 610 993,61

-7 509 405,03

Sum Disposisjonsfond

25990001 - Kapitalkonto

1 423 341 334,70

1 309 006 845,81

-2 242 819 102,05

-2 017 121 486,27

25990502 - Av- og nedskr. av eiendom og anlegg (B) (AM)

13 681 685,39

56 878 985,34

25990504 - Av- og nedskr. av utst,mask og trnsp.m. (B) (AM)

64 029 920,78

16 454 309,95

1 600 000,00

0,00

25990002 - Kapitalkonto (anlegg)

25990505 - Salg av aksjer og andeler 25990506 - Nedskrivning av aksjer og andeler 25990507 - Avdrag på utlån (920) 25990509 - Bruk av lån (910)

28 000,00

0,00

8 128 188,00

12 995 106,00

275 907 340,97

722 335 486,89

25990511 - Endring pensjonsforplikt. KLP (økning)

30 400 150,00

42 075 760,00

25990512 - Endring pensjonsforplikt. SPK (økning)

46 658 443,00

74 281 779,00

-429 416 947,64

-291 650 788,94

-23 732 849,08

-7 380 122,13

25990901 - Aktivering av fast eiendom og anlegg (AM) 25990902 - Aktiv. av utstyr, mask. og trnsp.midl.(AM) 25990903 - Kjøp av aksjer og andeler (529)

-3 853 259,00

-3 443 736,00

25990904 - Utlån (520)

-5 000 000,00

-574 878 874,00

-55 887 374,00

-53 033 432,00

0,00

-14 262 957,00

25990905 - Avdrag på lån (510) 25990911 - Endring pensjonsforplikt. KLP (reduksjon) 25990912 - Endring pensjonsforplikt. SPK (reduksjon) 25990913 - Endring pensjonsmidler KLP (økning) 25990914 - Endring pensjonsmidler SPK (økning) Sum Kapitalkonto

0,00

-21 889 327,00

-66 612 910,00

-49 993 907,00

-26 914 808,00

-19 851 410,00

-990 462 186,93

-819 477 767,35 29 801 141,97

29100101 - Lånemidler nye lån

0,00

29100102 - Lånemidler viderelån

0,00

Sum Ubrukte lånemidler

-

0,00 29 801 141,97

29200401 - Risør-Ranvika-Trond. 1971/77

453 877,00

453 877,00

29200402 - Risør-Ranvika-Trond. 1975/1976

750 000,00

750 000,00

29200403 - Arendal-Jovannslia 1973/73

1 917 000,00

1 917 000,00

29200404 - Arendal- Nordbødal 1978/78

1 920 000,00

1 920 000,00

29200405 - Grimstad-Tønnevoldsgt 1976/1977 29200406 - Grimstad-Morh-Øster 1977/1977 29200407 - Grimstad-Veg Vester 75/77

600 000,00

600 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

42 500,00

42 500,00

29200408 - Moland-Myra-Bråstad 1982/1984

1 200 000,00

1 200 000,00

29200409 - Øyestad-Myra-Bråstad

1 800 000,00

1 800 000,00


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

67

REGNSKAP 2018

Spesifisert balanse 15.02.19 Konto-nummer og kontonavn

29200410 - Øyestad-Natvig Nedenes 1973/1974

Regnskap 2018

Regnskap 2017

600 000,00

600 000,00

29200411 - Øyestad Strømmen- Vestre Strømmen bru 76/77

1 100 000,00

1 100 000,00

29200412 - Øyestad-Hammeren bru 84/87

7 660 000,00

7 660 000,00

29200413 - Øyestad-Asdal-Natvig 84/87

3 500 000,00

3 500 000,00

29200414 - Hisøy-Roland-His 76/86

490 000,00

490 000,00

1 385 000,00

1 385 000,00

29200416 - Lillesand veg Kjøpmannsveien 87/8

900 000,00

900 000,00

29200417 - Evje og Hornnes Haugen 76/87

550 000,00

550 000,00

29200418 - Bygl.Ellingst-Åraks 71/75

200 000,00

200 000,00

500 000,00 1 700 000,00 2 700 000,00 750 758,00 2 600 990,75 35 120 125,75

500 000,00 1 700 000,00 2 700 000,00 750 758,00 2 600 990,75 35 120 125,75

-32 519 135,00 -2 600 990,75 -35 120 125,75

-62 320 276,97 -2 600 990,75 -64 921 267,72

29200415 - Lillesand Borked-Sekkeb 75/75

29200419 - Bygland Åraksbø-Skore 76/76 29200420 - Bygl.Frøyrak-Storst. 76/76 29200421 - Bykle:Veg Stavene 74/76 29200422 - Bykle:Veg skiheis 1982/82 29200900 - LR-Pro 850009 Tannklinikk/Lån ikke opptatt Sum Andre memoriakonti 29999100 - Motkonto for memoriakonti 29999300 - Motkonto for memoriakonti LR Sum Motkonto for memoriakontiene


68

FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER: NOTE 1: SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL NOTE 2: REDEGJØRELSE FOR PENSJONSFORPLIKTELSER NOTE 3: GARANTIANSVAR NOTE 5: OVERSIKT AKSJER OG ANDELER NOTE 6: AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER NOTE 7: OVERSIKT KAPITALKONTO NOTE 12: RESULTATOPPSTILLING FOR TANNHELSETJENESTEN


69

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

NOTE 1: SPESIFIKASJON ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i hele tusen

15.02.19

Regnskap 2018

Regnskap 2017

ANSKAFFELSE AV MIDLER

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner Sum anskaffelse av midler

-2 064 602 -107 360 -314 168 -2 486 130

-2 012 784 -86 188 -765 469 -2 864 440

1 931 354 453 150 101 572 2 486 075

1 883 668 306 506 668 366 2 858 540

-55

-5 900

Endring i ubrukte lånemidler

29 801

206 857

Endring i arbeidskapital

29 746

200 957

299 905 -299 850 55

290 789 -284 889 5 900

ANVENDELSE AV MIDLER

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger


70 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

NOTE 1: SPESIFIKASJON ENDRING ARBEIDSKAPITAL forts

Endring i arbeidskapital balansen Tall i hele tusen

15.02.19

Regnskap 2018

Regnskap 2017

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, bankinnskudd Endring omløpsmidler

-4 817 -7 3 675 -76 460 -77 611

2 149 -38 -10 747 -144 423 -153 059

48 810 1 137 -2 084 47 864

-46 364 -1 533

Endring arbeidskapital

-29 746

-200 956

Endring arbeidskapital drift/investering

-29 746

-200 957

0

0

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik Endring kortsiktig gjeld

AVVIK

-47 898


71

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

NOTE OM PENSJONSUTGIFTER 2018 (NOTE 2) Årets netto pensjonskostnad spesifisert (forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-1 nr. C) KLP Nåverdi av årets pensjonsopptjening

32 008 639

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (eksl. adm.) Adm.utgifter Netto pensjonskostnad (inkl. adm.):

Samlet KLP og SPK

SPK 45 878 120

77 886 759

30 861 499

28 577 374

59 438 873

-31 469 474

-22 686 918

-54 156 392

31 400 664

51 768 576

83 169 240

2 438 728

1 389 276

3 828 004

33 839 392

53 157 852

86 997 244

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetninger 13-1 nr. E) KLP Tekst

Pensjon

SPK Arb.giv.avgift

Pensjon

Samlet KLP og SPK Arb.giv.avgift

Pensjon

Arb.giv.avgift

Pensjonsmidler 31.12

738 755 316

587 822 848

1 326 578 164

-

Brutto pensjonsforpliktelser 31.12

788 733 247

788 889 856

1 577 623 103

-

Netto pensjonsforpliktelse 31.12/Grunnlag for arb.giv.avg. Premieinnbetaling (inkl. adm.) Akkumulert premieavvik 31.12= premieavvik for året

49 977 931

7 046 888

45 698 582 11 859 190

201 067 008

28 350 448

51 331 731 1 672 146

-1 826 122

251 044 939 97 030 313

-257 483

10 033 068

Estimatavvik (§ 13-3 nr. D) Estimatavvik fremkommer ved ny beregning av faktiske pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i dette året (01.01.) sammenlignet med estimerte verdier i balansen pr. 31.12 forrige år. Tekst Estimatavvik forpliktelse

KLP 663 532

SPK 30 236 887

Estimatavvik pensjonsmidler

19 215 017

-45 714 564

Brutto estimatavvik

19 878 549

-15 477 677

Beregningsforutsetninger (§ 13-5) Økonomiske forutsetninger og annet

KLP

SPK

Forventet avkastning på pensjonsmidler

4,50 %

4,00 %

Diskonteringsrente

4,00 %

4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst

2,97 %

2,97 %

Forventet pensjonsregulering

2,20 %

Forventet årlig G-regulering

2,97 %

Frvillig avgang (turn-over) årlig

2,97 % 4,5 % 18-39 år 2% 40-54 år 1% over

AFP-uttak (ved fylte 62 år)

40 %

KLP: Med hensyn til dødelighet og uførhet m.v. er benyttet forutsetninger i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Det samme gjelder uttak av AFP og turn-over for AFP-relaterte forpliktelser i KLPs fellesordning. SPK: Forutsetningen for lønnsvekst er den samme som for øvrige kommuneansatte.

35 397 336 1 414 663


72 Regnskap 2018

NOTE 3 Garantiansvar

1. I forbindelse med den pågående bygging av ny E18-parsell på strekningen Tvedestrand – Arendal gjorde fylkestinget 23.04.2018 i sak 18/22 følgende garantivedtak (endret i forhold til forrige vedtak 09.02.2016): «1. Aust-Agder fylkeskommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inntil 3000 mill. kroner som Ferde AS tar opp til E18 Tvedestrand – Arendal. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol på maks 3000 mill. kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol, og til dekning av påløpte renter og omkostninger. 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftens § 3. I tråd med Prop. 86 S (2015-2016) er innkrevingsperioden beregnet til 15 år fra oppstart. For å begrense garantirisikoen til fylkeskommunen dersom økonomien blir svakere enn antatt, vil bompengeselskapet i tråd med Prop. 86 S (2015-2016) etter avtale med staten kunne øke realtakstene med inntil 20% og forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år. 4. Garantien gis under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning.»

I medhold av kommunelovens § 51 nr. 1 godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev av 14.05.2018 fylkestingets garantivedtak. Bompengeselskapet Ferde AS het inntil 31.12.2017 Sørvest Bomvegselskap AS, jf. også pkt. 2 nedenfor.

2. Fylkestinget gjorde i møte 29.06.2017, sak 17/32, følgende vedtak: «Sørvest Bomvegselskap AS gis en lånegaranti på 22 mill. kroner til kjøp av BT Signaal AS. Garantien gis for en periode på ti år og må endelig godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.» BT Signaal AS, opprinnelig Bro- og Tunnelselskapet AS, har drevet innkreving av bompenger i Bergensområdet siden 1956.


73 Regnskap 2018

I medhold av kommunelovens § 51 nr. 1 godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev av 26.09.2017 fylkestingets vedtak, under forutsetning av at det inngås bompengeavtale mellom Sørvest Bomvegselskap AS og Samferdselsdepartementet. Den nevnte bompengeavtalen er inngått og undertegnet av partene 24.11.2017. Sørvest Bomvegselskap AS skiftet 01.01.2018 navn til Ferde AS. I 2018 har selskapet BT Signaal AS skiftet navn til Skyttel AS.


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

74 REGNSKAP 2018

NOTE 5 Aksjer, andelsbevis m.v. tilhørende Aust-Agder fylkeskommune per 31.12.18 AKSJER Konto:

2.2168. Selvstendige kommuneforetak

Konto:

2.2170. Private foretak med begrenset ansvar Eierandel, %

2.2168.002

2.2168.003

2.2168.004

2.2168.006

2.2168.007

2.2168.010

2.2168.018

2.2168.021

2.2168.022

2.2168.023

2.2168.024

2.2170.001

Pålydende

Bokført

48 000 51 000 1 000

48 000 51 000 1 000

90 000 500 000 910 000

90 000 500 000 910 000

20,43

50 000 900 000

50 000 900 000

Ferde AS (tidl. Sørvest Bomvegselskap AS) 100 aksjer á kr. 1 000,- f.t. 41/2016

20

100 000

100 000

Sørlandsreiser AS – 1997 og 2003 35 aksjer a kr. 1 000,-

33

35 000

35 000

Aust-Agder Næringsselskap AS 1.590 aksjer a kr. 1 000,-

52,3

1 590 000

1 590 000

Kollektivterminalen AS 100 aksjer a kr. 1 000 - 2005

100

100 000

100 000

39,8

66 000

19 478 657

10

10 000

10 000

4,76

500 000

500 000

20

1 056 302

1 056 302

Fylkeshuset AS 48 aksjer a kr. 1 000,- - 1972 51 aksjer a kr. 1 000,- - 1996 1 aksje a kr. 1 000,- - 1996 Durapart AS – 1990 180 aksjer a kr. 500,2002: 1 000 aksjer à kr 500,2018: 1 820 aksjer à kr. 500,Avigo AS – 1982 50 aksjer a kr. 1 000,2018: 900 aksjer à kr. 1000,-

Agder Kollektivtrafikk AS 660 aksjer a kr. 100 - 2013 BHV Rådgjeving AS 10 aksjer à kr. 1 000 - 2014 Innoventus Sør AS 2000 aksjer à kr. 250, ft. 25.04.2017, 17/30 Skyttel AS (tidl. BT Signaal AS/Sørvest Ferge AS) Ft. 17/70, 12.12.2017 Sørnorsk filmsenter AS

100

24,41


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 2 aksjer a kr. 10 000 - 2008

2.2170.003

2.2170.004

2.2170.005

2.2170.007

2.2170.009

75

Sørlandets Europakontor AS 260 aksjer a kr. 200 – 2008 og 2011 29 aksjer à kr. 200 - 2018 Kommunekraft AS – 1993 1 aksje a kr. 1 000 Arendal Lufthavn Gullknapp AS – 1987 50 aksjer a kr. 1 000 Canal Street AS 1 aksje a kr. 500 000 - 2007 Usus AS - Visit Sørlandet 125 aksjer à kr. 10 000 – 2009/2010

17,4

20 000

REGNSKAP 2018 22 800

28,9

52 000 5 800

55 640 7 540

0,3

1 000

1 000

0,08

50 000

50 000

25

500 000

500 000

26,7

1 250 000

1 500 000

Pålydende

Bokført

ANDELSBEVIS M.V. Konto:

2.2141.001

2.2150.000

2.2150.001

2.2119.000

2.2141. Livsforsikring 2.2150. Kommuneforvaltningen 2.2119 Statlige låneinstitutter KLP Kommunal Landspensjonskasse Egenkapitalinnskudd 1999, 2004 - 2018 Agder Arbeidsmiljø IKS – deltakerandel 40 % F.t. 37/02 - 100 000 som startkapital Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS F.t. 50/14 Innovasjon Norge, andel av innskuddskapital 2,58 %, jf. f.t. 34/09

*) 20 568 906

20 568 906

100 000

100 000

90 000

90 000

505 263

505 263

Sum aksjer og andeler

48 821 108

*) Dette beløpet utgjør summen av innbetalt egenkapitalinnskudd i de seksten nevnte årene. Balanseført beregnet egenkapital etter KLPs vedtekter viser et beløp som er større. Bevegelser i 2018, øvrig informasjon - Det er betalt EK-innskudd til KLP i 2018 på kr. 2 035 719. - I 2018 ble Aust-Agder Vegfinans AS innfusjonert i det regionale bompengeselskapet Ferde AS. I denne forbindelse ble Aust-Agder fylkeskommunes aksjer i Aust-Agder Vegfinans AS pålydende kr. 1 540 000 solgt til Ferde AS for kr. 1 697 080 (pålydende justert med 80 % av økningen i konsumprisindeksen i samsvar med prinsipper i bompengeavtalen). Salget ble vedtatt av fylkesutvalget 28.11.2017. - Fylkestinget vedtok 13.02.2018, i sak 18/10, at fylkeskommunen overtar Aust-Agder Næringsselskap AS sine aksjer i Avigo AS og Durapart AS for h.h.v. kr. 900 000 og kr. 910 000. Disse selskapene var


AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

76 REGNSKAP 2018

ikke lenger en naturlig del av porteføljen til Aust-Agder Næringsselskap AS, jf. selskapets vedtekter. - Fylkestinget vedtok 23.10.2018, i sak 18/71, å selge fylkeskommunens aksjepost i Nesodden Industribygg AS til Bygland kommune. Salgssummen var kr. 60 000, tilsvarende aksjenes pålydende. - Fylkestinget vedtok 12.12.2017, i sak 17/70, å tegne seg for 20 % eierandel i selskapet BT Signaal AS/ Sørvest Ferge AS. Dette har sammenheng med den store bompengereformen, der Aust-Agder i 2016 gikk inn som deleier i Sørvest Bomvegselskap AS sammen med Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder fylkeskommuner. Sørvest Bomvegselskap AS kjøpte driftsselskapet BT Signaal AS i 2017. Sørvest Bomvegselskap AS skiftet navn til Ferde AS fra 01.01.2018. Navnet BT Signaal ble i 2018 byttet ut med Skyttel AS, samtidig som vedtektene ble endret, jf. fylkestingets behandling 19.06.2018. - I 2018 overdro Agderforskning 100 aksjer i Sørlandets Europakontor AS til øvrige aksjonærer, deriblant 29 aksjer til pålydende kr. 200 til Aust-Agder fylkeskommune. Salgssummen var kr. 7 450, jf. vedtak i fylkesutvalget 07.11.2017, sak 17/88. - Aust-Agder fylkeskommune har siden 1983 hatt en eierpost i Skagerakfisk S/L (nå SA), i form av ansvarlig lånekapital på kr. 28 000. Etter nærmere undersøkelser hos selskapet og dets revisor konkluderes det med at denne posten ikke lenger er reell, og er derfor nedskrevet til 0 i regnskapet for 2018. -I tillegg til bokført eierandel i Agder Arbeidsmiljø IKS (kr. 100 000) og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (kr. 90 000) har fylkeskommunen eierinteresser i flere andre interkommunale selskaper (IKS). Det er imidlertid ikke bokført noen eierinteresser for disse i balansen. Disse er, med respektiv deltakerandel for fylkeskommunen i parentes: * * * * * * * *

Aust-Agder museum og arkiv IKS (47 %) IKT Agder (§27-selskap, 24,1 %) Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS (12 %) Konsesjonskraft IKS (38,33 %) Tannhelsetjenestens Kompetansesenter IKS (20 %) Aust-Agder Revisjon IKS (29,0 %) Vigo IKS (5,26 %) Furøya IKS (50 %)

- Fylkeskommunen er dessuten involvert i en rekke stiftelser og andre selskaper, og er en vesentlig bidragsyter til disse i form av driftstilskudd. Disse er: * * * * *

Kortfilmfestivalen Næs Jernverksmuseum Risør Kammermusikkfest Stiftelsen Agderforskning Sørlandets Kunstmuseum * Nordisk Informasjonskontor Norge (organisasjonsform: forening) * Stiftelsen Bratteklev skipsverft - Sammen med Vest-Agder fylkeskommune driver Aust-Agder fylkeskommune Agder Folkemusikk- og Folkedansarkiv, som er en interfylkeskommunal institusjon.


77 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

Note 6 - Avsetning og bruk av fond Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6

Bundne driftsfond - kap. 251

Beholdning pr.01.01 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet Avsetning til bundne driftsfond Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet Beholdning pr. 31.12 Ubundne investeringsfond - kap. 253

Beholdning pr.01.01 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til ubundne investeringsfond Beholdning pr. 31.12 Bundne investeringsfond - kap. 255

Beholdning pr.01.01 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne investeringsfond Beholdning pr. 31.12 Disposisjonsfond - kap. 256

2 018

2 017

277 587 457 207 333 038 214 630 282

269 089 700 207 935 137 216 432 894

284 884 702

277 587 457

2 018

2 017

6 592 857 1 877 975 -

8 117 048 3 850 481 2 326 290

4 714 882

6 592 857

2 018

2 017

1 732 484 1 595 789 584 509

9 850 594 8 118 110 -

721 204

1 732 484

2 018

2 017

Avsetning til disposisjonsfond

230 072 222 825 220 62 043 617 58 079 136

218 116 170 3 717 795 48 846 377 64 520 224

Beholdning pr. 31.12

225 282 521

230 072 222

Beholdning pr.01.01 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet

Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert

Beholdning pr.01.01 Årets regnskapsmessige mindreforbruk/udisponert Bruk av tidligere års mindreforbruk/udisponert Beholdning pr. 31.12 Regnskapsmessig merforbruk/udekket - kap. 2597

2 018

2 017

7 509 405 26 610 994 7 509 405

12 420 607 7 509 405 12 420 607

26 610 994

7 509 405

2 018

2 017

Beholdning pr.01.01 Årets regnskapsmessige merforbruk/udekket Bruk av tidligere års merforbruk/udekket Beholdning pr. 31.12 Samlet avsetning og bruk av fond i året

Beholdning pr.01.01 Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Beholdning pr. 31.12

2 018

523 494 425 299 904 921 281 185 044 (Negativt tall betyr netto forbruk)

2 017

517 594 119 290 788 813 284 888 507 -

18 719 877

5 900 306

542 214 301

523 494 425


78 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

NOTE 7

REGNSKAP 2018

KAPITALKONTO 15.02.19

2018 DEBET:

KREDIT:

Underskudd i kapital 01.01.

Kapital 01.01.

Debetposter i året:

Kreditposter i året:

Av- og nedskrivning av eiendom og anlegg

13 681 685

Salg/avgang av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.mv.

Nedskrivning aksjer/andeler Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på utlån:

Aktivering av fast eiendom og anlegg

429 416 948

Aktivering av utstyr, maskiner, transp. mv.

23 732 849

64 029 921

Salg av utstyr,maskiner, transp.mv. Salg av aksjer og andeler

819 477 767

Endring av regnsk.prinsipp 1 600 000

Kjøp av aksjer og andeler

1 817 540

28 000

Egenkapitalinnskudd KLP

2 035 719

275 907 341 8 128 188

Avdrag på eksterne lån Utlån

Endring pensjonsforpliktelser KLP (økning)

30 400 150

Endring pensjonsforpliktelser KLP (reduksjon)

Endring pensjonsforpliktelser SPK (økning)

46 658 443

Endring pensjonsforpliktelser SPK (reduksjon)

55 887 374 5 000 000

Endring pensjonsmidler KLP (reduksjon)

Endring pensjonsmidler KLP (økning)

66 612 910

Endring pensjonsmidler SPK (reduksjon)

Endring pensjonsmidler SPK (økning)

26 914 808

Kapital 31.12.

SUM DEBET

990 462 187

1 430 895 915

Underskudd i kapital 31.12.

SUM KREDIT

1 430 895 915


79 Regnskap 2018

NOTE 12 Resultatoppstilling for tannhelsetjenesten I GKRS Kommunal Regnskapsstandard nr. 6, pkt. 3.1.1 er angitt at fylkeskommunen i note til årsregnskapet skal vise resultatoppstillinger for de forskjellige delene av tannhelsetjenesten, jf. forskrift av 19.12.2014 til tannhelsetjenesteloven om krav til føring av atskilte regnskaper m.v. § 5. Noten i regnskapet skal være dokumentasjon på at det ikke finner sted kryssubsidiering av voksne betalende pasienter. I Aust-Agder har en vurdert hele fylket som ett område med et fungerende marked for tannhelsetjenester. Virksomheten er ut fra dette delt inn i to deler: 1. Tannhelsetjenester som tilbys helt eller delvis vederlagsfritt til pasienter som omfattes av gruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a til e 2. Tannhelsetjenester som tilbys voksne mot betaling i områder med konkurranse fra private tjenesteytere.

Totale brutto driftsutgifter for tannhelsetjenesten (gruppe 1 og 2 ovenfor) var i 2018 kr. 94 144 314. Netto driftsutgifter var kr. 61 415 043. Direkte driftskostnader for gruppe 2 var kr. 16 705 005, beregnet ut fra en fordeling der anvendt behandlingstid brukes som kriterium. I tillegg til disse direkte kostnadene er det ved hjelp av egne fordelingsnøkler beregnet indirekte kostnader som kan henføres til virksomheten i gruppe 2. Nøklene er basert på retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kostnadene omfatter kalkulatoriske avskrivninger og renter, utgifter til regnskaps- og lønnsføring, HR og revisjon. Disse indirekte kostnadene er beregnet til samlet kr. 804 117. Nærmere detaljer og dokumentasjon av utregningen fremkommer av et eget regneark som foreligger administrativt, og hvor det er brukt data fra det avlagte regnskapet. Med dette som utgangspunkt kan det settes opp følgende oppstilling for voksne betalende pasienter: A B C D E F G H

Direkte driftskostnader, kroner Henførbare indirekte kostnader Kalkulatoriske rentekostnader Kalkulatoriske avskrivninger Andre inntekter og kostnader Kostnader A+B+C+D+E Pasientinntekter voksne betalende pasienter Årets resultat (”overskudd”) G-F

16 705 005 381 061 67 026 356 530 500 17 509 122 21 064 783 3 555 661

Oppstillingen viser at det ikke foreligger kryssubsidiering av voksne betalende pasienter.


80

ØVRIGE NOTER I HENHOLD TIL GKRS (GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK): GKRS-NOTE 1: REGNSKAPSFORSKRIFTER OG –PRINSIPPER GKRS-NOTE 5: ANLEGGSMIDLER – VARIGE DRIFTSMIDLER GKRS-NOTE 6: INVESTERINGSOVERSIKT GKRS-NOTE 9: OVERSIKT OVER SAMLEDE LÅNEOPPTAK OG RENTER/AVDRAG GKRS-NOTE 10: SIKRING LANGSIKTIG GJELD RENTEBYTTEAVTALER GKRS-NOTE 13: ÅRSVERK, GODTGJØRELSER M.V.


81 Regnskap 2018

GKRS -NOTE 1 - REGNSKAPSFORSKRIFTER OG - PRINSIPPER

Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrift fra 01.01.01 og god kommunal regnskapsskikk. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet, fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i vedkommende år er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes (anordningsprinsippet). For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for fylkeskommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre investeringen er foretatt ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50, med unntak av likviditetslån og pensjonsforpliktelser. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Avskrivning av anleggsmidler Varige driftsmidler avskrives i henhold til forskrifter fra 2001 om årsregnskap og KOSTRArapportering. Det er krav om at avskrivningen starter senest året etter anskaffelsen.

Side 1 av 2


82 Regnskap 2018

Før 2008 praktiserte Aust-Agder fylkeskommune avskrivning av nye varige driftsmidler f.o.m. det året anskaffelsen fant sted. I 2008 ble det gjort en endring i dette prinsippet, slik at anskaffelser foretatt i dette året og senere, avskrives først f.o.m. året etter anskaffelsen.

Side 2 av 2


83

GKRS-NOTE 5 - ANLEGGSMIDLER - VARIGE DRIFTSMIDLER

MASKINER

TRANSPORTMIDLER

INVENTAR/ MØBLER

IT-ANLEGG, DIV.UTSTYR

MEDISINSK/ TEKN.UTSTYR

SUM

10 år / 10%

10 år / 10%

10 år / 10%

5 år / 20%

10 år / 10%

22499106/107

22499108/109

22499104/105

22499100/101

22499102/103

224*

Bokført verdi 31/12-17

40 558 721,62

13 614 637,83

10 348 930,92

1 570 726,79

14 893 987,21

80 987 004,37

Tilgang

10 695 367,38

1 920 000,00

6 451 332,95

4 666 148,75

23 732 849,08

Avskrivning år / % Balansekonto

Avgang

0,00

Årets avskrivning (2018)

6 926 936,13

2 142 038,32

1 919 541,24

620 284,14

2 072 885,56

13 681 685,39

Bokført verdi 31/12-18 *)

44 327 152,87

13 392 599,51

14 880 722,63

950 442,65

17 487 250,40

91 038 168,06

*) I balanseregnskapet fremkommer bokført verdi som differansen mellom anskaffelseskost for de aktiverte driftsmidler (f.eks. konto 22499106) og akkumulert avskrivning for de samme (f.eks. 22499107).


84


85 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

2.27

Balansekonto

Avskrivning år / %

22799100/101 Bygninger (40/2,5) 22799102

Grunneiend., tomter

22799106/107 Diverse anlegg (20/5) 22799108/109 Fylkesveger (40/2,5)**)

2.27.

SUM

Regnskap 2018

Faste eiendommer /anlegg

Bokført pr. 31.12.17

Tilgang i året

1 229 813 713,22 236 807 258,83 19 387 810,00

Avgang i året

Årets ordin. av-/nedskr.

36 335 184,30

19 510 960,00

72 692 468,33

Bokført pr. 31.12.18 *)

1 430 285 787,75 38 898 770,00

3 836 152,88

68 856 315,45

839 938 106,13 173 098 728,81

23 858 583,60

989 178 251,34

2 161 832 097,68 429 416 947,64

0,00 64 029 920,78

2 527 219 124,54

*) I balanseregnskapet fremkommer bokført verdi som differansen mellom anskaffelseskost for de aktiverte driftsmidler (f.eks. konto 22799100) og akkumulert avskrivning for de samme (f.eks. 22799101). **) Alle fylkesveger med tilhørende anlegg som ble overført fra staten 01.01.2010 er i balansen verdsatt til kroner 0, basert på at disse ikke har noen anskaffelseskostnad for fylkeskommunen (vederlagsfri overføring).


86 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2018

GKRS-note nr. 6. Investeringsutgifter Regnskapsført i år og tidligere, pr prosjekt Oppstartsår

Tall i hele tusen

825901

Risør vgs. Kjøp/salg av utstyr (jf 827201) 200

259 826612 266 827102

827201

357

357

357

357

Risør videregående skole

-

357

357

-

474

474

-

474

450

488

938

Ordinær undervisning

450

488

938

Tvedestrand og Åmli videregående skole

450

488

938

2018

Ordinær undervisning

Kjøp/salg av utstyr Sam Eyde 200

272

474 474

Dahlske videregående skole

271

Sum regnskapsført

-

Kjøp av utstyr Tvedestrand og Åmli vgs 200

Regnskapsført tidligere

-

2018

2017

Regnskapsført i år

Ordinær undervisning

Kjøp/salg av utstyr, Dahlske vgs 200

2017

Antatt ferdigstilt

2017

2017

2018

2018

474

8 795

6 859

15 654

Ordinær undervisning

8 795

6 859

15 654

Sam Eyde videregående skole

8 795

6 859

15 654 5 552

833001

Utstyr tannhelse

2017

2018

4 500

1 052

330321

Kjøp vedr ny tannklinikk

2017

2018

670

5 070

5 740

5 170

6 122

11 292

340 330

Tannhelsetjenester

5 170

6 122

11 292

5053189

Myra sykkelgård

Tannhelsetjenesten 2018

2025

1 083

-

1 083

84100321

Sykkelby Grimstad

2010

2025

1 217

2 907

4 124

84115001

Fv Kollektiv, mindre tiltak

2015

2025

2 418

913

3 331

84115002

Fv Biesletta

2015

2018

-

22 084

22 084

84115003

Fv 410 Grenstøl-Glastad

2015

2020

3 089

2 109

5 198

84115004

Fv 235 Nav - Viadukten, ATP

2015

2019

14 469

6 881

21 350

84115005

Fv Arendal øst, planprogram

2015

2020

677

1 338

2 015

84115008

Fv 410 Havstadtunnelen, oppgradering

2015

2018

-

24 013

24 013

84115009

Fv 42 Libru-Blakstadheia, veglys

2016

2018

-

2 936

2 936

84116001

Fv Ny veg til Åmli

2016

2022

1 833

510

2 343

84116002

Fv 127 Kilsund-Vatnebu, GS-veg

2016

2018

12 393

3 844

16 237

84116003

Fv Forkjørsveg

2016

2025

868

8 206

9 074

84116005

Fv 409 Krøgenes - Tromøybrua

2018

2019

9 961

84116006

Fv 256 Morhomvegen - Valtjønnvegen, fortau

2016

2018

538

1 339

1 877

84116007

Fv 420 Feviktoppen-Strand, GS-veg

2016

2018

-

4 791

4 791

84116008

Fv 420 Maxisområdet-Arendal, OV-anlegg

2016

2018

-360

3 360

3 000

84116009

Fv 420 Skarpnes - Natvig, GS/fortau

2016

2018

3 662

724

4 386

84116010

Fv Myrene - P.hus vest

2016

2019

30

272

302

84116012

Fv 420 Parkveien - Blødekjær - Sykehuset

2016

2020

374

1 225

1 599

84116013

Fv Arendal, gatebruksplan

2016

2025

435

738

1 173

84116014

Fv Grimstad, gatebruksplan

2016

2025

137

768

905

84116015

Fv 323 Ose bru

2016

2022

-

1 382

1 382

84116016

Fv 420 Rådhuset - Odden

2016

640

640

84116017

Fv Mulighetstudie Arendal

2016

2025

42

1 181

1 223

84117001

Fv 42 Blakstadheia, rundkjøring

2017

2018

20 234

1 381

21 615

84117004

Fv 420 Dovre, rundkjøring

2017

1 101

342

1 443

84117005

Fv 42 Hovland - Lislevatn

2017

2020

22 898

7 405

30 303

84117006

Info ATP Bypakk

2017

24

48

72

84117007

Fv 402 Storemyr, rundkjøring

2017

2018

968

7 102

8 070

84117008

Fv 4 Vormelivegen, fortau/veglys

2017

2020

84117009

Fv Arendal, transportmodell sentrum Aimsun

2017

84117010

Fv Grimstad, transportmodell sentrum Aimsun

2017

84117011

Fv 420 Arendal - Grimstad, hovedsykkelveg

2017

-

84117012

Kollektivknutepunkt/sykkelparkering, forprosjekt

2018

180

-

9 961

751

297

1 048

424

1 083

1 507

4

464

468

58

58 180

84117013

Fv 56 Terje Løvåsvei/Campus Grimstad Arena

2017

2018

-

84117015

Fv 409 Holtet - Skudereis, gs-veg

2018

2020

4 190

1 038

1 038 4 190

84117016

Fv 214 Kirkeveien, Hisøy, bredde-/siktutbedring

2018

2019

312

312


87 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2018

GKRS-note nr. 6. Investeringsutgifter Regnskapsført i år og tidligere, pr prosjekt Oppstartsår

Tall i hele tusen

Antatt ferdigstilt

Regnskapsført i år

Regnskapsført tidligere

Sum regnskapsført

84117017

Fv 9 Caspersensvei, veglys

2018

2018

1 210

84117018

Fv 109 Borøyveien, utbedring

2018

2019

816

1 210 816

84117019

Fv 34 Fjære krk. - Fjæreheia, veglys/møtelommer

2018

2018

1 306

1 306

84118001

Fv 402 Skjerpe bru

2018

2019

804

804

84118002

Fv 156 Stien bru

2018

2019

3 430

3 430

84118008

Asfaltering av grusveger

2018

2025

5 011

5 011

84118009

Fv 411 Møllebekken bru

2018

2018

1 768

1 768

84118010

Fv 416 Risørveien, mulighetsstudie

2018

219

219

84118011

Fv 42 Strømsbusletta RP

2018

108

108

84118013

Fv 212 His alle, RP

2018

38

38

84118014

Fv 405 Vatnesstrøm, gs-veg - VA ledning

2018

254

254

84118015

Fv 403 Øydna, busslomme

2018

2018

380

380

84118017

Fv 414 Fjellheim - Moland, gsv - fortau, BP

2018

2021

13

13

84118018

Fv 410 Harebakken - Krøgenes, RP

2018

63

63

84118019

Fv 420 Blødekjær, sykkel/gange

2018

2020->

14

84132100

Ettersl. veg, tunnel, mindre utb. og OV-anl.

2014

2025

932

84132116

Fv 411 Utbedringer Bergendal-Tvedestrand

2013

2018

-

5 653

5 653

84132121

Fv 410 Blødekjær, Elektro

2014

2018

23 378

4 996

28 374

84132123

Fv 21, 22 Arendal OV-anlegg

2015

2018

-

3 548

3 548

84133100

GS-inspeksjoner

2010

2025

1 823

2 101

3 924

84133112

Fv 415 Ubergsmoen, GS-bru

2015

2019

5 295

2 856

8 151

84133113

Fv 48 Lillesandsvegen, fortau

2015

2018

6 402

12 446

18 848

84134100

Diverse TS-tiltak

2014

2025

8 098

42 529

50 627

84135100

Støytiltak/miljø/FOU

2014

2025

-31

7 319

7 288

84135111

Fv 312 Evje sentrum

2013

2018

-

8 977

8 977

84136100

Nye holdepl., utbedr. holdepl. til univ. utform.

2014

2025

5 961

33 145

39 106

84137100

Diverse planlegging

2014

2025

920

23 781

24 701

84137110

Fv 416 Frydendal-Lindstøl, Risør

2011

2018

-

59 016

59 016

84137113

Planlegging ny veg til Eydehavn

2014

-

425

425

84137114

Fv 411 Laget - Bergendal, utbedring

2015

2021

61

798

859

84138100

Diverse grunnerverv

2014

2025

860

6 625

7 485

84139113

ATB TS-midler Lillesand

2011

84139120

Fv 402 Storemyr - Birkeland, AAP

2011

550 410 850503

2018

1 715

1 715

110 434

110 448

Fylkesveger

173 099

458 500

631 599

173 099

458 500

631 599

33 198

33 198

60

33 198

33 258

-

Kjøp/salg av eiendommer 505

21 689

Vegsjefen Moland park 194

14

14 20 757

2018

2018

Felles utgifter og inntekter Fylkesrådmannen

60

60

60

33 198

33 258

02711401

Ny videregående skole Tvedestrand

2014

2021

207 575

14 932

222 506

02721401

Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2

2014

2019

14 319

62 260

76 579

02731801

Ny fagskole Grimstad

2017

2021

20 443

05121501

Driftsbygning Holt

2015

2019

3 837

31 091

34 928

05121502

Ombygging HiA

2015

2019

4 267

9 995

14 263

05121503

Opprustning 2015. Arendal vgs. Tyholmen

2015

2019

-

21 946

21 946

05121601

Risør vgs.opprustning 2016, ventilasjon, vindu

2016

2019

-

8 363

8 363

05121603

Vinkelbygget Grooseveien

2016

2017

14

5 392

5 407

05121604

Sam Eyde vgs. - Tilleggsarbeider byggetrinn 1

2016

2018

2 984

1 027

4 011

05121701

Risør vgs. opprusting bygg A2017, ventilasjon

2017

2019

7

7

05121702

Risør vgs. opprusting bygg B-17/18, ventilasjon

2017

2019

7 182

7 182

05121802

Risør vgs - opprustning bygg C, ny ventilasjon

2018

2019

200 512 890093

20 443

4 473

4 473

Ordinær undervisning

265 102

155 007

420 109

Bygge- og eiendomstjenesten

265 102

155 007

420 109

Finansiering 940

900 Sum for virksomheten

Øvrig økonomiforvaltning

-

Felles inntekter/utgifter

453 150

660 531

1 113 681


88

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

GKRS-NOTE 9 - OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS SAMLEDE LÅNEOPPTAK, GJELDSRENTER OG -AVDRAG I ÅRET OG LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET.

Lån nr.

Kontonummer

Kontofører/långiver

Lånets formål

Låneform

Lånet opptatt (dato)

Opprinnelig størrelse (kr.)

Rentefot (%) Gjeld pr. 31.12.18 31.12.17

20060274

24531013

Kommunalbanken

Refinansiering

Gjeldsbrev 15.06.2006

110 000 000

1,85

7 918 880

20060289 20070691

24531014 24531015

Kommunalbanken Kommunalbanken

Refinansiering Inv.prosjekter 2007

Gjeldsbrev 15.06.2006 Gjeldsbrev 27.12.2007

77 078 394 11 400 000

1,85 1,85

4 839 410 5 237 800

20100264

24531019

Kommunalbanken

Refinansiering

Gjeldsbrev 21.05.2010

145 000 000

1,85

108 811 420

20100739 83175029047

24531021 Kommunalbanken Fylkeshuset AS 24531008 KLP Kommunekreditt Inv.prosjekter 2009

Gjeldsbrev 29.10.2010 Gjeldsbrev 22.12.2009

26 951 562 54 630 000

1,85 2,00

18 923 380 40 300 816

63180549481

24520102

Nordea

Kollektivterminalen

Gjeldsbrev 29.12.2005

4 686 000

2,32

5 000 000

20120207 20080724

24531016 24531017

Kommunalbanken Kommunalbanken

Nybygg Aama Inv.prosjekter 2008

Gjeldsbrev 10.12.2008 Gjeldsbrev 23.12.2008

7 150 000 25 000 000

1,88 1,85

148 602 600 13 157 980

20090881 10777766 10779127 10778756 10779655

24531018 24320001 24320004 24320005 24320006

Kommunalbanken Nordea Markets Nordea Markets Nordea Markets Nordea Markets

Fylkeshuset AS Refinansiering Inv.prosjekter 2010 Inv.prosjekter 2011 Inv.prosjekter 2016

Gjeldsbrev Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

23.12.2009 22.01.2009 10.11.2010 12.05.2011 25.08.2016

4 500 000 86 183 000 126 180 000 200 660 000 129 800 000

1,85 1,38 1,44 1,39 1,37

2 700 000 75 000 000 74 420 000 194 000 000 116 860 000

Nordea Markets 24531009 KLP Kommunekreditt Kjøp av Sykehusvn. 4 Gjeldsbrev 08.07.2011 24531022 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2012 Gjeldsbrev 10.04.2012 24531023 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2012 Gjeldsbrev 15.11.2012

8 000 000 85 280 000 69 709 000

4,73 1,84 1,92

5 600 000 73 253 370 57 893 900

Næs Jernverksmuseum Gjeldsbrev 14.12.2012 Inv.prosjekter 2013 Gjeldsbrev 10.04.2013 Inv.prosjekter 2013 Gjeldsbrev 13.12.2013

5 000 000 135 880 000 24 000 000

1,85 1,57 1,85

4 847 194 117 350 890 21 600 000

24 000 000

1,85

42 000 000

Rentebytteavtaler 83175203039 20120188 20120528

20120585 20130164 20130719

24531024 24531025 24531026

Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken

20160125

24531027

Kommunalbanken

IKT Agder

Gjeldsbrev 09.03.2016

20160339 20160396 20170323 20180448 83175332009 83175395779 83175541201

24531029 Kommunalbanken Utstillinger Aama 24531030 Kommunalbanken Bussanl. Moland Park 24531031 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2017 24531032 Kommunalbanken Inv.prosjekter 2018 24531040 KLP Kommunekreditt Inv.prosjekter 2014 24531041 KLP Kommunekreditt Inv.prosjekter 2015 24531044 KLP Kommunekreditt Inv.prosjekter 2018

Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev Gjeldsbrev

30.06.2016 19.08.2016 20.06.2017 23.10.2018 29.04.2014 19.06.2015 30.01.2018

5 300 000 33 556 250 140 600 000 141 106 199 73 040 000 51 200 000 100 000 000

1,85 1,85 1,99 2,79 1,80 2,08 1,75

4 505 000 31 319 170 137 896 150

83175419074

24531042 KLP Kommunekreditt

Gjeldsbrev 15.12.2015

122 000 000

2,15

127 065 591

83175478909

24531043 KLP Kommunekreditt Utbygging E18

Gjeldsbrev 22.12.2016

200 000 000

2,15

561 612 815

A-A Vegfinans AS

64 658 354 46 708 770

2 112 083 490

Per 31.12.2018 har Aust-Agder fylkeskommune en lånegjeld på 2 317 379 937 kroner. Herav er 927 206 014 kroner, eller 40,0 %, utlånt til andre enheter som fylkeskommunen har eierinteresser i eller annen forbindelse med, som AS, IKS m.v., og der alle lånekostnader refunderes. Netto lånegjeld er dermed 1 390 173 923 kroner. Av utlån til andre enheter utgjør 703,8 mill. kroner utlån til Ferde/Nye Veier (tidl. Aust-Agder Vegfinans), som gjelder E18-utbyggingen. I driftsregnskapet er det betalt avdrag med 47,8 mill. kroner på egen gjeld. Kommunelovens § 50 pkt. 7a har følgende ordlyd: "Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2 skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte." En utregning basert på en regnearksmodell etter denne bestemmelse gir et minimumsavdrag på 31,3 mill. kroner.


89

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGNSKAP 2018

GKRS-NOTE 9 - OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNENS SAMLEDE LÅNEOPPTAK, GJELDSRENTER OG -AVDRAG I ÅRET OG LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET.

Lånets løpetid

KontraktsForfall / messig Nye lån tatt opp siste avdrag i i regnskapsåret avdrag året (kr) (kr)

Avdrag utgiftsført i regnskapsåret (kr)

30 år

2036

428 040

428 040

30 år 18 1/2 år

2036 2025

261 580 616 220

261 590 616 220

36 år

2045

3 886 120

3 886 120

23 1/2år 2034 30 1/2 år 2040 Avtales Avtales senere senere

1 146 880 1 791 148 Avtales senere

1 791 148

30 år 19 år

2042 2027

6 065 420 1 315 780

1 315 780

20 år 18 år 32 år 37 år 28 år

2029 2027 2042 2048 2046

225 000 Vurderes Vurderes Vurderes Vurderes

16 290 000

20 år 39 år 29 1/2 år

2031 2051 2042

400 000 2 186 660 2 363 020

400 000 2 186 660 2 363 020

30 år 33 år 40 år

2042 2046 2053

Annuitet 4 117 580 600 000

4 117 580 600 000

10 år

2026

Vurderes

10 år 15 år 26 år 27 år 30 1/2 år 28 1/2 år 30 år

2026 2031 2043 2045 2044 2043 2048

530 000 2 237 080 5 407 700 5 226 160 2 394 756 1 796 492 3 334 000

20 år

2035

Vurderes

2 746 594

3 år

2019

Vurderes

12 331 028

5 000 000

2 237 080 5 407 700 141 106 199

100 000 000

261 183 821

2 394 756 1 796 492 1 667 000

47 759 186

Renter utgiftsført Eks.ord.avdrag Rentei regnskapsåret ført i Virkelig gjeld restanser (kr.) inv.regnskap pr. 31.12.18 (kr) (kr) Merknader 85 mill. overført til nytt lån 20100264 i 2010 131 204,00 7 490 840 60 mill. overført til nytt lån 20100264 i 2010 80 182,00 4 577 820 85 201,00 4 621 580 Dannet ved overføring fra eksisterende lån 20060274 og 20060289 1 813 215,00 104 925 300 Lånes videre ut til Fylkeshuset AS 311 911,00 1 146 880 17 776 500 796 055,00 38 509 668 Lånes videre ut til Kollektivterminalen AS 108 559,81 5 000 000 Lånes videre ut til A-A museum og arkiv IKS 2 387 524,00 6 065 420 142 537 180 215 509,00 11 842 200 Lånes videre ut til Fylkeshuset AS 44 434,00 225 000 2 475 000 856 150,69 75 000 000 831 750,54 74 420 000 2 173 597,27 194 000 000 1 254 215,20 100 570 000 Renteswaps, sikrer mer forutsigbare (faste) renter 12 292 724,39 251 058,00 5 200 000 1 181 940,00 71 066 710 1 097 511,00 55 530 880 Lånes videre ut til Næs Jernverksmuseum. Avdragsfrihet i 4 år. 80 814,00 160 888 4 686 306 1 816 820,00 113 233 310 334 845,00 21 000 000 Lånes videre ut til IKT Agder. Avdrag fra 2020 753 481,00 47 000 000 Lånes videre ut til A-A museum og arkiv IKS 73 572,00 530 000 3 975 000 503 827,00 29 082 090 2 721 564,00 132 488 450 743 630,00 141 106 199 1 107 844,00 62 263 598 960 955,00 44 912 278 1 596 791,00 98 333 000 Utlån Ferde AS, renter kapitaliseres 129 812 185 Utlån Ferde AS, renter kapitaliseres 573 943 843 I tillegg kommer andre renteutgifter kr 223 530,97 36 606 884,90 8 128 188 2 317 379 937 -


90 REGNSKAP 2018

GKRS-NOTE 10 Sikring av langsiktig gjeld – rentebytteavtaler

Aust-Agder fylkeskommune er per 31.12.2018 avtalepart i 8 løpende rentebytteavtaler (renteswaps) med Nordea. I fylkeskommunens finansreglement pkt. 7.5 er det gitt anledning til å ta i bruk slike avtaler. Finansreglementet stiller krav om at låneporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 50% (lån med rentebinding ett år fram i tid og over). Rentebytteavtalene virker slik at renten på lån med flytende rente byttes ut med fast rente, slik at ønsket fastrenteandel oppnås. Formålet med sikringen er å redusere den netto virkning endringer i markedsrentene (for eksempel NIBOR) har på fylkeskommunens fremtidige rentebetalinger på eksisterende gjeld. Dette er en kontantstrømsikring, jf. KRS 11 pkt. 3.5.1.4. Sikringsobjektet er alle fylkeskommunens lån med flytende rente. Per 31.12.2018 hadde fylkeskommunen følgende rentebytteavtaler: Swap nr.

Aktuelt beløp

1099940 1103154 960260 1006417 668959 773648 1094391 883396 SUM

71 066 684 76 140 000 47 314 000 73 250 000 15 000 000 36 800 000 38 749 991 33 000 000 391 320 675

Fastrente vi betaler 3,45 3,49 3,91 4,40 3,88 5,48 3,39 4,65

Løpende rente vi mottar 1,06 1,09 1,17 1,17 1,20 1,20 1,28 1,27

Avtale fra dato

Avtale til dato

11.04.2012 17.04.2012 10.11.2010 12.05.2011 11.06.2012 01.06.2011 09.03.2012 23.06.2011

14.04.2020 19.04.2022 10.11.2020 12.05.2021 01.03.2019 01.06.2021 11.03.2019 21.06.2019

Swap nr. 1103154 og 668959 er avtaler som er knyttet til lån til videre utlån for h.h.v. AAma IKS og Fylkeshuset AS, og der fylkeskommunen får refundert alle kostnader.


91 Regnskap 2018

GKRS-NOTE 13 - ÅRSVERK, GODTGJØRELSER M.V. I 2018 utførte fylkeskommunens ansatte 1111 årsverk. Tilsvarende tall i 2017 var 1110 årsverk, og i 2016 var tallet 1117. Tallene inkluderer ikke lærlinger og folkevalgte. Fylkesrådmannens lønn var 1 380 000 kroner ved utgangen av 2018. Fylkesrådmannen er omfattet av fylkeskommunens pensjonsavtale i KLP. Fylkesordførerens godtgjørelse var 956 500 kroner ved utgangen av 2018. For andre verv i fylkeskommunal sammenheng mottar fylkesordføreren en årlig godtgjørelse på om lag 42 000 kroner. Fylkesordføreren er omfattet av fylkeskommunens pensjonsavtale i KLP.


Profile for Aust-Agder fylkeskommune

Årsregnskap 2018  

Aust-Agder fylkeskommune

Årsregnskap 2018  

Aust-Agder fylkeskommune

Advertisement