Page 1

Jornada Rehabilitació Energètica Edificis Residencials Limitacions de la Rehabilitació Energètica d’edifics Treballs d’avaluació de les millores energètiques i de confort dels edificis rehabilitats al barri de La Ribera Projecte en col.laboració amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac, i cofinançament de l’ICAEN i l’iMat

1


INTRODUCCIÓ

1. INTRODUCCIÓ 1.1 Context Barri de LA RIBERA Inici de rehabilitacions (Pla de Barris)  Aïllament tèrmic de façanes i cobertes Projecte iMat - Ajt Montcada i Reixac Avaluació energètica dels treballs de rehabilitació, mitjançant monitoratge i simulació dinàmica - Període: Hiverns 2008 - 2009 i 2009 - 2010 - Casos estudiats: 12 habitatges monitorats en 4 edificis

2


INTRODUCCIÓ

1.2 El barri 41 Immobles de 4-5 plantes construïts els anys 1960-1970. 756 habitatges (més de 2000 habitants).

3


INTRODUCCIร“

1.3 Els primers 4 immobles a rehabilitar Plaรงa de la Ribera, 9: Rehabilitat estiu 2009 Conca 6: Rehabilitat 2010 Conca 5 i 7: Pendents

4


INTRODUCCIÓ

5


INTRODUCCIÓ

6


INTRODUCCIÓ

7


INTRODUCCIÓ

8


INTRODUCCIÓ

L’obra existent és molt senzilla i majoritàriament sense aïllament tèrmic.

Els projectes de rehabilitació contemplen actuacions a l’envolupant: - Aïllament en façana carrer ETICS: 6 cm EPS - Aïllament en coberta: 8 cm XPS (excepte Conca 6) Resultat CALES Ribera 9 • Façana (18,5 cm de gruix): Enguixat interior de 1,5 cm Bloc de formigó foradat 15 cm Arrebossat exterior 2 cm • Coberta ( >30 cm): Enguixat interior 1,5 cm Forjat de 20 cm. Biguetes i revoltons de formigó Formació de pendents amb morter Tela asfàltica Aïllament tèrmic 4 cm Tela asfàltica Aïllament tèrmica (aspecte suro )4 cm Tela asfàltica Paviment ceràmic: 0,5 cm de morter + rajola de 0,5 cm

9


INTRODUCCIÓ

1.4 Monitoratge

Datalogger temperatura i humitat

Estació meteorològica

Comptador tèrmic

10


INTRODUCCIÓ

11


RESULTATS

2. RESULTATS 2.1 Confort - Condicions interiors molt diferents entre habitatges - Disconfort important

2.2 Usuaris - Comportaments molt diferents - En general, poc 煤s de la calefacci贸

12


13


14


15


RESULTATS

16


RESULTATS

El comportament de l’usuari també té una gran incidència en la humitat relativa interior.

17


RESULTATS

2.3 Consum de calefacci贸 - Variaci贸 molt important - El segon hivern essent m茅s fred, hi ha hagut m茅s consum (malgrat que els habitatges 1-4 ja estan rehabilitats)

18


RESULTATS

2.4 Termografies Conca 7

Edificis no rehabilitats (termografia del primer hivern) Conca 5 i 7

19


RESULTATS

2.4 Termografies Pre-rehabilitació

Edifici rehabilitat (Ribera 9) Post-rehabilitació  temperatures més uniformes i ponts tèrmics

20


RESULTATS

2.5 Simulacions Estalvi potencial a llarg termini

CRITERIS BÀSICS DE LES SIMULACIONS - Dades climàtiques tipus de la zona C2 del CTE - Temperatures de consigna * Hivern: 20ºC dia, 17ºC nit * Estiu: 23ºC dia, 25ºC nit - Ventilació: CTE  1 renovació/hora (4 r/h durant les nits d’estiu)

21


RESULTATS

2.5 Simulacions Estalvi potencial a llarg termini Calefacci贸 Inicial

Estalvi calefacci贸

Final

N煤m.

Carrer

Pis

1

Ribera 9

1-5

6906

135

6314

2

Ribera 9

2-2

6948

134

3

Ribera 9

4-4

6530

4

Ribera 9

4-5

5

Conca 5

6

2

Anual kWh Anual kWh/m2

kWh

%

124

592

9%

6456

124

492

7%

125

4727

90

1803

28%

8445

166

6970

137

1475

17%

Entrl-4

8134

153

6826

129

1308

16%

Conca 6

16

7750

119

6567

101

1183

15%

7

Conca 6

18

7636

124

6385

103

1251

16%

8

Conca 6

23

9497

238

8609

215

888

9%

9

Conca 6

24

11553

241

10206

213

1347

12%

10

Conca 7

Baixos-1

13417

231

12462

215

955

7%

11

Conca 7

Entrl-3

7688

145

6396

120

1292

17%

12

Conca 7

1-3

8173

154

7003

132

1170

14%

MITJANA DELS 12 HABITATGES

8556

164

7410

142

1146

14%

Anual kWh Anual kWh/m

22


RESULTATS

2.5 Simulacions Hipòtesi Conca 6: aïllament coberta

Calefacció Inicial

Refrigeració

Estalvi Calefacció

Final

Inicial

Estalvi Refrigeració

Final

Núm.

Carrer

Pis

REHABILITACIÓ ACTUAL

8

Conca 6

23

9497

238

8609

215

9%

1001

25

875

22

13%

9

Conca 6

24

11553

241

10206

213

12%

1241

26

1051

22

15%

REHAB ACTUAL + COBERTA

8

Conca 6

23

9497

238

5392

135

43%

1001

25

239

6

76%

9

Conca 6

24

11553

241

6362

133

45%

1241

26

291

6

77%

Anual kWh Anual kWh/m2 Anual total Anual per m2

%

%

Anual total Anual per m2 Anual total Anual per m2

23


RESULTATS

2.5 Simulacions Estudi de millores en 4 habitatges Millora 1: Aïllament tèrmic de les parets donant a patis interiors Millora 2: Millora 1 + substitució de finestres (Uw = 2,4) Calefacció Inicial

REHABILITACIÓ FETA/PREVISTA

AILLAMENT PATIS VENTILACIÓ

AILLAMENT PATIS VENTILACIÓ +SUBSTITUCIÓ FINESTRES

Estalvi Calefacció

Final

Núm.

Carrer

Pis

1

Ribera 9

1-5

6906

135

4

Ribera 9

4-5

8445

7

Conca 6

18

9

Conca 6

1

Anual per m2

%

6314

124

9%

166

6970

137

17%

7636

124

6385

103

16%

24

11553

166

10206

137

12%

Ribera 9

1-5

6906

135

5256

103

24%

4

Ribera 9

4-5

8445

165

5987

117

29%

7

Conca 6

18

7636

124

5241

85

31%

9

Conca 6

24

11553

226

9157

179

21%

1

Ribera 9

1-5

6906

135

3879

76

44%

4

Ribera 9

4-5

8445

165

4640

91

45%

7

Conca 6

18

7636

124

3626

59

53%

9

Conca 6

24

11553

226

7648

150

34%

Anual kWh Anual kWh/m2 Anual total

24


RESULTATS

2.5 Simulacions Comparativa mesures vs simulacions (condicions reals) Habitatges Ribera 9 1

HIVERN 1 - període calefactat Demanda simulada, kWh Total (kWh) Total diari (kWh/dia) 2 Per superíficie (kWh/m ) Consum llegit, kWh Total (kWh) Total diari (kWh/dia) 2 Per superíficie (kWh/m ) Nombre de dies del període T interior mitjana del període T exterior mitjana del període HIVERN 2 - període calefactat2 Demanda simulada, kWh Total (kWh) Total diari (kWh/dia) 2 Per superíficie (kWh/m ) Consum llegit, kWh Total (kWh) Total diari (kWh/dia) 2 Per superíficie (kWh/m ) Nombre de dies del període T interior mitjana del període T exterior mitjana del període

1 2808 38 55 1791 24 35 74 21,7 10,2

2 2502 34 48 1347 18 26 74 20,4 10,2

3 1438 26 27 840 15 16 55 18,3 9,5

4 628 23 12 171 6 3 27 16,4 10,1

2915 28 57 2432 23 48 106 21,1 8,1

3125 29 60 2593 24 50 106 21,0 8,1

2414 23 46 2229 21 43 106 19,4 8,1

1841 25 36 1103 15 22 73 17,9 7,7

1, 2

Corresponen als períodes en els quals s'ha fet ús de la calefacció (aquests són diferents segons l'habitatge i la disponibilitat de dades). Veure taules següents

25


CONCLUSIONS

3. CONCLUSIONS – El comportament dels usuaris és determinant en el consum energètic i en el nivell de confort assolit. -

En general, s’observa poc ús de la calefacció i problemes importants de confort.

-

La manca de criteris bioclimàtics en el disseny i la mala qualitat tèrmica dels tancaments implica, en condicions de confort, una demanda elevada de calefacció.

-

Demanda mitjana (teòrica) de calefacció = Abans de rehabilitar 164 kWh/m2/any (rang 119-241) Després de rehabilitar 142 kWh/m2/any

-

Les rehabilitacions Realitzades / previstes impliquen un estalvi mitjà en calefacció, a llarg termini, del 14%.

-

El consum de calefacció (mesurat) té valors molt diferents segons l’habitatge: 10-90 kWh/m2/any.

- . El marge de millora amb actuacions a l’envolupant és molt ampli.

26


CONCLUSIONS

3. CONCLUSIONS L’estalvi potencial a tot el barri s’estima de l’ordre de: 900 MWh/any - 1700 MWh/any, si s’aïllessin els patis - 2900 MWh/any, si s’aïllessin patis i se substituïssin finestres Demanda de calefacció

7000000 6000000

Estat inicial

5000000 Rehabilitació actual ESTALVI 14%

4000000 y /an h kW

-

3000000

Rehabilitació actual + patis ESTALVI 26%

2000000 1000000

Rehabilitació actual + patis + finestres ESTALVI 44%

0 Grau d'intervenció

27


CONCLUSIONS

3. CONCLUSIONS -

L’estalvi potencial a tot el barri s’estima de l’ordre de: 900 MWh/any - 1700 MWh/any, si s’aïllessin els patis - 2900 MWh/any, si s’aïllessin patis i se substituïssin finestres -

- Recomanacions: - Realitzar monitoratges llargs i amb usuaris representatius - Aïllar tèrmicament cobertes - Aïllar tèrmicament els patis de ventilació - Tractar els ponts tèrmics - Substituir les finestres

28


Gràcies per la vostra atenció

29

Projecte d’avaluació de les millores energètiques i de confort dels edificis rehabilitats al barri d  

Ponent: Ferran Bermejo Nualart. Director Tècnic de l’ITeC i Director del Projecte d’avaluació de les millores energètiques i de confort dels...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you