STIERNES STI TUSE NÆS

Page 1

STIERNES STI TUSE NÆS - justeret 28.05.21 AF Indledning: Foreningen Turlandet Tuse Næs ønsker at samle stier og oplevelser omkring Udby på Tuse Næs. Flere stiforløb er undervejs omkring Udby - initieret af de forskellige samarbejdspartnere, dvs. selvstændige projekter, hvor der uafhængigt af Stiernes Sti søges midler, men hvor samspil og samarbejde er naturligt for de berørte partnere. Udover at Stiernes Sti får et forløb, så alle kan anvende de samlede stier, etableres et Naturrum og forskellige naturredskaber til motion på en del af det nye stiforløb i området bag Udby Hallen, som vi meget gerne vil kalde Udby Naturskov. Formålet omkring stiområderne er at forbedre naturplejen, bevare og gerne øge biodiversiteten. Stiernes Sti er en del af den samlede Udviklingsplan på Tuse Næs, som Turlandet har ansvar for. SE HER: LUP

Fotos fra gåturen 25.10.2020 i sti-området af Alice Faber

1. PROJEKT RESUME Turlandet Tuse Næs ønsker at skabe og samle stier med mange formål rundt om landsbyen Udby og bevare og gerne øge biodiversiteten: Gå- og løbe muligheder, gå-møder, motion med naturredskaber, sammenkomster og møder i et Naturrum med mulighed for overdækning med bænke og borde, undervisning, naturoplevelser, kunst og leg. Formålet er omkring stiområderne at bevare biodiversiteten og omkring Naturskoven øge naturplejen af nuværende sø (1) i området, bevare bestanden af trængte og truede padder. Lade dødt ved ligge i området i Naturskoven. På de grønne områder vil Fællesmark sørge for

1


rotationsgræsning af får og heste for at skabe bedre vilkår for planter og dermed insekter og fugleliv. Ad. 1 Søen er ynglesø for Stor Vandsalamander og Spidssnudet frø, to såkaldte Bilag 4-arter, som er strengt beskyttet i henhold til EU-lovgivningen. §3-beskyttelsen betyder, at tilstanden ikke må ændres, men man kan søge H.K. om tilladelse til ændringer, der forbedrer søens tilstand, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse. Tilstedeværelsen af de to Bilag 4-arter betyder tillige, at arternes vilkår udenfor yngletiden heller ikke må forringes. De opholder sig primært i skovbevoksningen og/eller på f.eks. engarealer med græsning eller høslæt. De overvintrer i dvaletilstand skjult under nedfaldne grene, sten ol. Med de fælles intentioner om at bevare/ biodiversitetsudvikle områderne, bliver det næppe et problem for stiplanerne, men en alt for intensiv motionsaktivitet udenfor etablerede stier, bør naturligvis undgås. Aktivitetspunkternes placering bør i den forbindelse medtænkes. Målgruppen er alle på Tuse Næs og besøgende til Tuse Næs - alle aldersgrupper og visse dele af stien vil være handicapegnet. Det drejer sig om en forlængelse af sti fra Fællesmarks grund til Naturskovens sø.

2. VISION (idé, formål og forventede resultater (succeskriterier) Visionen er at skabe en utraditionel udvikling i lokalområdet og øge biodiversiteten på og omkring stier og et Naturrum i Naturskoven. Det skal medvirke til øget samvær udendørs, sundhed, kunst og naturforståelsen på tværs af alder, handicap og beskæftigelse; som igen vil styrke entreprenørskab, fastholde borgere og styrke bosætningen. Samtidig udvikle yderligere besøg/turisme på Tuse Næs. Desuden bevare en bynær skov og sø til glæde for dyr og mennesker. Resultatmål: 1. Etablere stier i området. Første etape bag Hallen i Udby - navngivet til Udby Natursti i Udby Naturskov. 2. Skabe naturrum til udstillinger, møder, sammenkomster, undervisning, naturoplevelser. Tanken er at foreninger kan holde deres møder i naturrummet, afholde events, Udby skole med flere kan bruge rummet til undervisning. 3. Udforme kortmateriale, navngive de forskellige stiforløb og beskrive oplevelsesmulighederne. Aktivitetsmål: Det er først og fremmest væsentligt at Turlandet får en benyttelsesaftale af arealet ved Udby Naturskov af Holbæk Kommune, hvor også Jagtforeningens, Udby Skole og Fællesmarks behov tilgodeses. Derefter etableres sti 1 - Naturstien i samspil med Jagtforeningen, Fællesmark og andre i området - tillige etableres en handicap venlig sti ned til søen fra Fællesmarks handicapsti. Aftaler med private grundejere om benyttelse af jord til stier. Finde de steder på sti 1, hvor naturredskaber naturligt kan være. I relation til naturredskaber er Naturstyrelsen forespurgt om ansvar. SE HER: Naturstyrelsen Overveje skiltning. Indgå aftaler med landskabsarkitekt om sti og ideer. Benytte samme firma, som er anvendt af Fællesmark (nyt boligområde på Tuse Næs), som er i samspil med Stiernes Sti. Ansøge udviklingsmidler til projektet

2


Naturrum: Tilladelse til opførelse af Holbæk Kommune. Aftale med arkitekt om tegning af vedligeholdelses frit Naturrum til 25 personer, lille køkken og depotrum og multtoilet i stedet for nuværende ældre bygning, som er anvendt af Jagtforeningen. Naturrummet vil give muligheder for naturformidling, møder, undervisning, udstillinger m.m. Der tænkes rådighed over materiale/plancher til udstillingsformål. Overveje hvordan naturrummet kan reserveres. Andre forhold: regler for brug, koster det noget at bruge Naturrummet, affald, solenergi, rengøring, oprydning?

Naturrummet kan ”rumme” flere fællesskaber En dag i Naturrummet og Naturstien kunne se sådan ud en sommer hverdag: Formiddag har Udby Skole fx undervisning i biologi og bevægelse. Børnene spiser deres frokost i Naturrummet inden de går tilbage til Udby Skole. Om eftermiddagen tegner og leger børnehavebørn på stedet og spiser deres eftermiddagsfrugt i Naturrummet inden de går tilbage til børnehaven. Sidst på eftermiddagen, aftenen holder en forening gå-møde med efterfølgende foredrag i Naturrummet.

Andre borgere har samtidig mulighed for gå-ture på Naturstien. Eksempler på brugere af Naturrummet: naturguidede ture, hvor udgangspunktet er Naturrummet, vandre- og motionsgrupper, akvarelgruppen, kunstgrupper, biologer på studietur, landskabsarkitekter, naturterapi m.m. MÅL på sigt: Stiernes Sti vil når den er etableret betyde at Tuse Næs får flere steder, hvor oplevelser og bevægelse går hånd i hånd i det fri. Oplevelserne som også kræver en hensyntagen, så naturen/ planter og dyr får plads til at bevæge sig i en bæredygtig retning. Sammen med flere boligprojekter som er undervejs på Næsset betyder det, at Tuse Næs bliver yderligere attraktiv for ny tilflytning af borgere.

3. MÅLGRUPPE(R) Målgruppen er alle mennesker på Tuse Næs også medarbejdere på arbejdspladser på Tuse Næs alle aldersgrupper. Tanken er øget samspil på tværs af alder, handicap og roller i lokalsamfundet. Tillige besøgende/turister på Tuse Næs.

4. BAGGRUND - Tuse Næs Tuse Næs er en smuk halvø imellem Odsherred og Holbæk med vand omkring de tre sider. Næsset afgrænses af Lammefjorden, Isefjorden og Holbæk fjord. Lyset, skovene og de bølgende

3


morænelandskaber med markante issøbakker har tiltrukket mange kunstnere og sommergæster. Her er et rigt kultur- og naturliv at fordybe sig i, men flere koordinerede aktiviteter er ønskværdigt både til beboere og besøgende. Der er aktivitetsskove, stilleskove, strande og strandenge med sjældne planter samt et rigt fugleliv; og hele det østlige område omkring Udby Vig er EUnaturbeskyttelsesområde. Der er mulighed for overnatning hos B&B i sommerhusområder med 1500 sommerhuse, på Hørby Færge Kro eller i shelters. Her er gallerier, æbleplantager og mosteri. Der produceres honning, gæs, ænder, høns, får, grise, geder og kvæg på lokale landbrug, som sælger direkte fra gården, men der mangler fortsat en samlet synliggørelse af de lokale fødevareproducenter. Tuse Næs har 2275 indbyggere og oplever en begyndende øget bosætning, og det er vigtigt at stimulere de få erhvervsdrivende turismevirksomheder der findes. Den Lokale identitet på halvøen Tuse Næs På Tuse Næs er der et udpræget samarbejde mellem erhverv, foreninger og enkeltpersoner. Årligt har vi i forbindelse med Tuse Næs Æblefestival (afholdt for 9. gang 2020) i en del år haft løbeaktiviteter på Tuse Næs og ved en af festivalerne oprettede Kirken en sti: "Luther-stien" på Kirkens område og denne sti vil naturligt indgå i Stiernes Sti. Flere har efterspurgt et samlet stiforløb med sjov motion og andre aktiviteter. I forbindelse med Coronaen er flere blevet interesseret i at besøge naturen, og at mere kan foregå udendørs. Gå en tur, så går det nok. Tidligere lokale erfaringer På Tuse Næs er der et levende samspil med alle grupper og foreninger og stien er en del af en samlet Udviklingsplan på Tuse Næs med Lokalforum i spidsen. Turlandet Tuse Næs står for en del projekter under planens Natur- og Fritidsliv. DGI undersøgelsen på Tuse Næs i november 2020 viser: at aktiviteter som løbe-, gå- og vandreture er meget populære, men også fitness-træning både uden- og indendørs er efterspurgt. Udendørsaktiviteter er meget eftertragtet og ønskerne her spænder vidt. Udpluk af undersøgelsen. SE HER: DGI

5. PROJEKTETS INDHOLD, hovedaktiviteter og arbejdsmetode 1. Stiernes udformning tegnes - og skriftlige tilladelser indhentes. I samarbejde med arkitektfirma Rural Agentur tegnes det samlede stiforløb og samordner sti 1 med Fællesmark m.m. Kortmateriale over de stiforløb Turlandet Tuse Næs forventer at etablere med angivelse af navne/numre og forløb. 2. Sti 1/Udby Natursti etableres - 1.5 - 2 meter græssti. 3. Naturredskabernes og bænkes placering/aktivitetspunkter og skiltning udformes i samspil med Ural Agentur. Ligesom fitness indendørs med maskiner er indrettet til alsidige øvelser og træning, så har naturen et kuperet terræn, og en rigdom af materialer til at lave mange forskellige øvelser. Redskaberne er 4


naturlige og kan findes frem af det skoven tilbyder, og så er fordelen, at træningen foregår i det fri, det koster ikke noget, og man kan gøre det når man har lyst. Naturmotion i Udby på Tuse Næs har dette mål at tilbyde rammer for bevægelse i de naturlige og frie omgivelser og kombinere det med andre oplevelser i naturen. Redskaberne i hvert aktivitetspunkt er enkelte bænke, træstammer på jorden eller grene på skovens træer. Brugeren vælger selv fra eller til, og tilrettelægger dermed også øvelsesforløbet. Grundtanken med stien er således ikke at bygge redskaber, men inspirere brugeren til at finde materialerne selv. 4. Naturrummet indrettes i første omgang som åbnet rum under halvtaget. Der kan skabes tørt og sikkert opbevaringsrum i bygningens ene ende. Vedligeholdelses frit naturrum tegnes af arkitekt, forinden indhentes tilladelse til opførelse i Holbæk Kommune. 5. Invitation til lokale idémøder, hvor det er muligt at drøfte og forbedre projektet, når det igen bliver muligt (Coronafrit) 6. Igangsætning og virkeliggørelse med frivillige og betalt arbejdskraft af Stiernes Sti. 7. Udforme Skilte, plakater og foldere om brugen af Stiernes Sti og Naturrum.

6. FORMIDLING Forskellige hjemmesider. Plakater og materialer lægges på centrale steder på Tuse Næs. Undervejs orienteres via Turlandet Tuse Næs til medlemmer af Turlandet og på Facebook siden ”Det sker på Tuse Næs”. Hjemmeside for Tuse Næs er undervejs i Lokalforums regi - evt. møde i lokalforums regi, når det bliver muligt pga. Corona. Åbning af Stiernes Sti efterhånden som forskellige forløb færdiggøres og kommunikation til alle på Tuse Næs og relevante medier.

7. PRÆSTENTATION AF ANSØGER(E) Turlandet Tuse Næs: bestyrelsen består af Charlotte Lyngholm, økologisk fåreavler, Anni Svendsen, økologisk æbleplantage-ejer, mostning m.m. Kirsten Nielsen med stort lokalkendskab, Finn Bjerregaard biolog og naturkyndig, Susanne Thyboe, kontakt til Huset på Næsset m.m., Flemming Andersen kontakt til Lokalforum og Alice Faber, tegner og formand for Turlandet Tuse Næs

TURLANDET TUSE NÆS Foreningen Turlandet Tuse Næs er dannet i 2015 med det formål at skabe opmærksomhed omkring Næssets oplevelseskvaliteter og potentialer som besøgsmål for turister såvel som sommerhusgæster og beboere på Tuse Næs og Næssets nærområde. Det betyder også at 5


bosætning fremmes. Det er tillige et selvstændigt mål at fremme den lokale udvikling i en bæredygtig retning. Med denne forening som tæller borgere på Tuse Næs og samarbejder med andre foreninger og lokale virksomheder har foreningen fx igangsat forskellige tiltag til synliggørelse af Tuse Næs: Indkøb af låne cykler, plantet æbletræer langs vejkanterne og Turlandet Tuse Næs har beskrevet forskellige oplevelser og cykelture i 13 foldere som kan ses på foreningen hjemmeside: www.turinaturen.dk.

8. ORGANISERING OG SAMARBEJDSPARTNERE Organiseringen: Turlandets Stiernes Sti Styregruppe: Finn Bjerregaard, Birgit Edvars (Direktør i arkitektfirma), Anna Weber og Alice Faber med reference til Turlandets bestyrelse. Bistås af konsulent Christian Kobbernagel fra Holbæk Kommune indtil medio 2021 og sekretariatsleder Michella Schack (Samarbejdsprojekt mellem Region Sjælland og LAG MidtNordvestsjælland/naturprojekt) Turlandet har nedsat en arbejdsgruppe, som består af Anita Nielsen mail: dramaanita@hotmail.com - Hvidegård og Huset på Næsset, Kaj Olsen, mail: kaj.olsen@gmail.com - Hvidegård sti m.m., Lotte Højgaard, mail: lottesmil@gmail.com Kirkerne på Tuse Næs arbejder med sti og naturområde på Kirkens område, Fie Petersen, motionskyndig, mail: fie_petersen@yahoo.dk , Anna Weber, mail: mail@annaweber.dk Fællesmark – nyt boligområde m.m. på Tuse Næs, Finn Bjerregaard, mail: fbj@udbyvej.dk - Turlandet - udformning af kort/ideer til motionsstien / Alice Faber, mail: alicegaber@gmail.com, Turlandet/ kontaktperson Samarbejdskontrakt etableres i øvrigt med bl.a. Hallerne v/Henning Wallin Olsen, Jagtforeningen, Udby Skole med flere. Turlandet Tuse Næs samspiller med en bred gruppe af interessenter, der står for udvikling og virkeliggørelse af Stiernes Sti.

9. EVALUERING OG DOKUMENTATION 6


Turlandet Tuse Næs og arbejdsgruppen, som er sammensat på tværs af forskellige interessenter vil på møder indhente ideer til projektet og sikre løbende evaluering og opfølgning både kommunikationsmæssigt og indretningsmæssigt. Stiernes Sti er et levende projekt under fortløbende udvikling på Tuse Næs. Evalueringen vil ske dels på møder, dels ved at spørge brugere/ borgere om deres oplevelser med stierne og øvrige tiltag. Formentlig medio 2022.

10. FORANKRING AF PROJEKTET OG VEDLIGEHOLD Projektet er forankret i Foreningen Turlandet Tuse Næs. Turlandets stigruppe har mulighed for at bistå med vedligehold af stierne.

11. TIDSPLAN Første etape forår/sommer 2021 - fondsansøgninger Anden etape forår 2022 - fondsansøgninger

12. RISICI Sørge for at afbalancere projektet, så mennesker, dyr og natur kan leve sammen.

13. ØKONOMI Første etape: 1. Vurderer pris på oprettelse af sti 1 inkl. hegn til græsning af dyr 2. Vurderer pris på naturredskaberne og bænke på sti 1 3. Vurderer (indhenter) priser på arkitektbistand til stiforløb og samspil med Fællesmark - er sket 4. Vurderer (indhenter) priser på tegning af naturrummet og etablering eller renovering af Jagtforeningens bygning 5. Vurderer (indhenter) priser på skilte og skriftligt materiale om brug af sti 1 6. Beslutte beplantning og indhente priser 7. Søger fonde efter prissætningen 8. Opstiller budgetter og sørger for regnskab m.m. Anden etape: 9. Etablerer naturrummet 10. Vurderer pris på etablering af yderligere stiforløb 11. Søger fonde efter prissætning 12. Opstiller budgetter og sørger for regnskab

7


14. EFTERSKRIFT ”Fordyb dig i naturen, og oplev din egen indre natur. Naturterapi er et redskab til at udforske dig selv og hjælpe andre med at se og udfolde deres indre natur. Grundtanken i naturterapi er, at vores krop og psyke i vid udstrækning kan helbrede sig selv. Men for at fremme de selvhelbredende kræfter, så kræver det af os, at vi bringer vores indre og ydre natur i balance. Den ydre natur kan stimulere vores sundhed og velvære, og vores indre natur rummer potentialer, vi kan vække og fremelske”. (Citat fra: NATURTERAPI af Lasse Thomas Edlev, Gyldendal 2019)

8


9