Page 1

Curriculum vitae Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale Nume / Prenume Nume, Prenume: Danciu Aurica Adresă(e) Loc.Trestia, com.Cernesti nr.91 jud.Maramures, tara:Romania Telefon(oane) 0762585826 Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Naţionalitate(-tăţi) romana Data naşterii 09.07.1996 Sex feminin Locul de muncă vizat / elev Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională ) sau internaţională Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010


Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e): Limba Romana Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba

Înţelegere Ascultare Citire

Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie

engleza franceza (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Scriere Exprimare scrisă

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

engleza

CV europen  

curriculum vitae

CV europen  

curriculum vitae

Advertisement