Page 1

AMS.KARCH

AURELI MORA SANVISENS portfolio

KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE (DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI) / DEPT.7 (JAN SØNDERGAARD) Programa Erasmus / Erasmus Exchange Programme 2008-2009 www.karch.dk


ERASMUS København INTRODUCCIÓ / INTRODUCTION 2008-2009

Curs centrat exclusivament al Barri del Poblenou de Barcelona, concretament a la Zona de Palo Alto, extrany reducte industrial transformat en paradís. El primer exercici es tracta de l’execució d’una Façana per a Nou Edifici d’Habitatges entre mitgeres al Carrer Taulat, davant del Cementiri; l’aparent desinterès pel context i el tractament epidèrmic de la façana en són els principals atributs (A). A partir d’aquí tots els exercicis s’emplaçarien a la zona de Palo Alto. La vivenda, l’espai públic i l’ensenyament en són els temes. A partir d’aquí, els projectes, realitzats amb emplaçament imposat, són: 17 Vivendes Unifamiliars en Filera (B); la projectació de l’Espai Públic Residual, contigu al conjunt de vivendes (C); una Escola Bressol en un solar rectangular, expressantse, formalment i conceptual, la meva admiració en aquell moment (tot i que mai l’he perduda) per l’obra de Kahn (D); i el primer edifici de certes dimensions i mescla d’usos amb què em trobo, una Escola d’Hosteleria i Restaurant (E), tema amb el qual em sentiria molt identificat més endavant en la carrera.

Course centered, exclusively in the Poblenou District in Barcelona, specifically in the Area of Palo Alto, odd industrial heritage transformed into paradise. The first exercise is about the execution of a Facade for a New Housing Building between party walls at Taulat Street, facing the Cemetery; the ostensible disinterest for the context and the epidemical treatment of the facade were its main characteristics (A). From now on, the projects, all of them carried out with imposed sites, are: 17 Single-Family Row-Dwellings (B); the design of the Residual Public Space, adjacent to the dwellings (C); a Kindergarten in a rectangular lot, expressing, formal and conceptually, my admiration at that point (though I never lost it) for the work of Kahn (D); and the first big-sized and mixed-use building in wich I see myself involved, a Culinary School and a Restaurant (E), subject in wich I would feel really identified later in the career.

AMS.KARCH.1.1


AURELI MORA SANVISENS portfolio

PAPIR Ă˜

Segon Semestre Second Semester

SLUSEHOLMEN Primer Semestre First Semester

AMS.KARCH.1.2


SLUSEHOLMEN

prof. Peter Sørensen + Johnny Svendborg

55°38’43.03”N / 12°32’57.61”E

KARCH København PRIMER SEMESTRE / FIRST SEMESTER 2008

Projecte de biblioteca i llar d’infants a la perifèria sud de København que em despertà un interès per l’estudi del concepte de perifèria, poc desenvolupat en la meva activitat acadèmica fins llavors, i que culminà en el Projecte Final de Carrera, ja a Barcelona, realitzat en el mateix emplaçament però amb un programa diferent i amb una intenció de renovació urbana molt més extensa.

Project for a library and a kindergarden in the south periphery of København that awaked in me an interest for the study of the concept of periphery, not quite developed in my former academic activity, wich concluded in the Career Final Project, once in Barcelona, carried out in the same location but with a different program and with a much more extensive intention for a urban renovation.

L’edifici es planteja com un element més del conjunt d’objectes dispersats per l’entorn perifèric, però amb cert interès per a establir relacions amb els diferents usos de l’emplaçament (industrial, comercial, habitatge i entorn natural). Una massiva construcció que es tanca cap a l’exterior industrial, generant tot un món espaial propi en quant a llum i vistes. A partir d’aquestes idees neix un fructífer estudi en relació a la volumetria de l’edifici i l’entrada de llum zenital a través de la seva coberta i els seus espais interiors; amb influències del racionalisme i organicisme nòrdics, però també de les grans naus logístiques dels entorns perifèrics. Una gran nau per a l’emmegatzematge de la cultura.

The building is conceived as another element of the set of objects scattered around the peripheral surroundings, but with an interest for establish relations with the different uses around the site (industrial, commercial, housing and natural environment). A massive construction that is closed towards the industrial exterior, generating a spatial world of its own in relation to light and views. From these ideas, a productive study is born around the volume of the building and the entrance of zenithal light through its roof and interior spaces; with influences from both nordic rationalism and organicism, but also from the vast logistic warehouses built in the peripheral surroundings. A huge warehouse for the storage of culture.

AMS.KARCH.2.1


AURELI MORA SANVISENS portfolio

A

B.1

B.2

B.3

AMS.KARCH.2.2


C

D.1

D.2

F.1

F.2

F.6

AMS.KARCH.2.3


AURELI MORA SANVISENS portfolio

E.1

E.2

E.3

F.3

F.4

F.5

F.7

AMS.KARCH.2.4


PAPIR Ø

prof. Peter Sørensen + Johnny Svendborg

55°40’44.94”N / 12°35’54.29”E

KARCH København SEGON SEMESTRE / SECOND SEMESTER 2009

En el segon semestre, el meu interès recau en l’altre extrem del gran canal marítim que divideix København, en un entorn totalment diferent en quant a usos, història i espai. Precisament l’estudi de la història del meu emplaçament, primera illa guanyada al mar dins la fortificació de l’antic port de la ciutat, deriva a un interès cap al concepte de ‘perifèria històrica’, amb la intenció de indagar sobre les raons per les quals un emplaçament cèntric respecte la ciutat, continua en l’actualitat essent un punt suburbial, fora del dinamisme de la pròpia ciutat. La recerca desemboca cap a una comprensió sobre els canvis d’usos del port i, en conseqüència, cap a la necessitat d’una nova manera d’abordar l’arquitectura i la nova ciutat oberta al canal. Després d’aquest primer procés, amb una mirada a gran escala, el projecte es centra en un habitatge tipus del conjunt plantejat. La llum natural i la seva conducció cap a qualsevol punt de l’habitatge passen a ser els temes principals de la recerca, que acaben dominant, conceptualment i formal, tot el projecte. La materialitat dels envolvents, per tal d’aconseguir una màxima captació de calor o de minimitzar la seva fuita, també es reflexa com a un tema essencial.

During the second semester, my interest falls into the other side of the great maritime channel that divides København, in a completely different environment in relation to use, history and space. Precisely, the study of my site, the first island reclaimed from the sea inside the great fortification of the old city port, comes from an interest towards the concept of ‘historycal periphery’, with the intention of investigate about the reasons why a central location over the city, continues today to be a suburban point outside the dynamism of the city itself. The research leads towards a comprehension about the use changes inside the port and, consequently, towards the need of a new way of dealing with the architecture and the new city turned into the channel. After this first process, with a broader view, the project focuses in a dwelling type from the proposed development. Natural light and its conduction into any spot inside the dwellings become the main research subjects, which end up dominating, conceptually and formally, all the project. The materiality of the façades, in order to achieve a maximum heat captation and to minimize its escaping, is also reflected as an essential subject.

AMS.KARCH.3.1


AURELI MORA SANVISENS portfolio

A.1

A.2

B.1

A.3

A.4

B.2

A.5

A.6

A.7

B.3

B.4

AMS.KARCH.3.2


Projecte presentat al concurs i exposició ‘Sustainable Living‘, KARCH (2009) Project presented at ‘Sustainable Living‘ competition and exhibition, KARCH (2009)

C

D

E.2

E.1

E.3

E.4

E.5

AMS.KARCH.3.3

E.6

E.7


AURELI MORA SANVISENS portfolio

Projecte publicat a la revista ‘KA10 - UDDANNELSE/FORSKSNING’, Dinamarca (2010) Project published at ‘KA10 - STUDIES/RESEARCH’ magazine, Denmark (2010)

E.8

F

AMS.KARCH.3.4


Aureli Mora Sanvisens, Arquitecte C/. Francolí 59, 2n 2ª 08006 BARCELONA T. (00 34) 654060546 aureli_morasanvisens@yahoo.es aurelimora.blogspot.com

AURELI MORA SANVISENS portfolio AMS.KARCH

AMS.KARCH  

projectes a / projects at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation