Page 1

categoria/rubrique

1

Tractament dels centres i nuclis històrics Traitement des centres anciens et des cœurs de quartiers 10 Fitxa/Fiche 1

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Restauració i recuperació com a passeig públic de la muralla de Girona Réhabilitation de la muraille de Gérone en promenade publique Fitxa/Fiche 2 Tractament dels espais públics de Cotlliure Traitement des espaces publics de Collioure Fitxa/Fiche 3 Pavimentació i millora del casc antic d’Ullastret Pavement des espaces publics du cœur de village d’Ullastret Fitxa/Fiche 4 Urbanització al nucli antic de Pesillà de la Ribera Requalification du cœur de village de Pézilla-la-Rivière Fitxa/Fiche 5 Pavimentació i enllumenat al nucli antic de Monells Pavement et mise en lumière du cœur de village de Monells Fitxa/Fiche 6 Urbanització del casc antic de Perpinyà Requalification du cœur de ville de Perpignan Fitxa/Fiche 7 Urbanització del casc antic de Cruïlles Requalification du cœur de village de Cruïlles Fitxa/Fiche 8 Urbanització del casc antic de Molig Requalification du cœur de village de Molitg Fitxa/Fiche 9 Pavimentació i urbanització del casc antic de Banyoles Pavement et requalification du cœur de village de Banyoles Fitxa/Fiche 10 Pol de consolidació urbà «Sector del 8 de maig» a Cabestany Pôle de consolidation urbain «Espace du 8 mai» à Cabestany


Restauració i recuperació com a passeig públic de la muralla de Girona Réhabilitation de la muraille de Gérone en promenade publique

Situació/Situation : Girona/Gérone

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament de Girona, INCASÒL/ Mairie de Gérone, INCASÒL

1

Autor i col.laboradors/Maître d’œuvre et collaborateurs :

L’

objectiu del projecte és la recuperació de la Muralla medieval i la seva reutilització com a passeig públic, l’interès bàsic del qual són les vistes excepcionals sobre el barri vell i el pla de Girona que el converteix en un itinerari turístic. El projecte i les obres s’han realitzat en tres fases; la primera del 1983 al 1985 i la segona del 1988 al 1998. Aquests dos trams quedaven interromputs, a la zona del convent de Sant Domènec, per un esborranc que ha calgut resoldre mitjançant un pont. I la tercera, del 2000 al 2003, correspon al tram comprés entre l’església de Sant Pere de Galligans i el Portal de França. En general el criteri de l’actuació ha estat el de superposar les diverses intervencions que calia fer, tant les de consolidació o recrescut de les restes existents com les de nova planta, a la fàbrica de la muralla, d’una manera força directa i despreocupada: assumint-la tal com s’ha trobat i evitant restauracions “arqueològiques”, les

10

quals, tot intentant recuperar l’estat original, desvirtuen el caràcter històric de la construcció. El punt de partida de la intervenció, no és, per tant, el de retornar les restes existents de la muralla a un hipotètic estat original, sinó el de consolidar-la i d’adaptar-la al nou ús previst, partint del seu estat actual, del que ens ha arribat, resultat d’intervencions i èpoques molt diverses. Per això els arquitectes han volgut que l’actuació s’entengui com una nova intervenció amb una identitat pròpia, de moment l’ultima, que s’afegeix a les anteriors.

L’

objectif du projet est la réhabilitation de la muraille médiévale et son utilisation comme promenade publique, ce qui a permis de changer le regard porté jusqu’alors sur des espaces délaissés et un patrimoine menaçant ruine. Aujourd’hui, la plusvalue réside dans les vues exceptionnelles offertes sur le centre ancien et le pla de Gérone, ce qui en fait un itinéraire touristique de premier plan. Le projet et les travaux ont été exécutés en trois phases, la première de 1983 à 1985, la seconde de 1988 à 1998. Le problème posé par l’espace vide entre ces deux tronçons, à la hauteur du couvent de Sant Domènec, a été solutionné par la création d’un pont. La troisième phase, de 2000 à 2003, correspond au tronçon compris entre l’église de Sant Pere de Galligans et la Porte de France. En règle générale, le parti pris de cette opération a été de consolider et de rehausser l’existant en évitant toute restauration rigide qui essaierait de

Realització/Date de réalisation :

Tres fases (1983-2003)/Trois tranches (1983-2003)

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 1.037.124€

Superfície/Superficie : 1,2km lineals/linéaires

se rapprocher, de manière artificielle, de l’état originel du monument. Le principe de base de l’intervention est donc de s’appuyer sur l’état actuel de la muraille, issu d’interventions multiples lors de différentes séquences historiques, pour la consolider et l’adapter à la nouvelle utilisation envisagée. Cette action doit donc être interprétée comme une nouvelle intervention, aux caractéristiques propres, qui vient s’ajouter aux précédentes sans prétendre achever le monument.

Intervenir sobre elements històrics amb la mínima expressió però de forma evident Réinterpréter les éléments historiques plutôt que de les restaurer à l’identique

Tractament dels centres i nuclis històrics/ Traitement des centres anciens et des coeurs de quartiers

La intervenció ha estat clau en el desenvolupament del Pla Especial del Barri Vell i ha permès redescobrir aquesta part de la ciutat antiga. L’intervention sur la muraille a été un élément fort du Plan Spécial pour le centre ancien, fruit d’un partenariat entre la ville et la Generalitat.

Jordi Bosch, Joan Tarrús i Santiago Vives, Jordi Bosch, Joan Tarrús, BOSCH_TARRÚSARQUITECTES, i Domingo Iglesia, Jordi Roig, Antoni Xifré, F. Xavier Trapat

11


Tractament dels espais públics de Cotlliure Traitement des espaces publics de Collioure

Situació/Situation :

Cotlliure/Collioure

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament de Cotlliure/Mairie de Collioure

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

C

12

compte a l’hora d’escollir els materials, en el respecte de la identitat pròpia del centre i la resta de barris, en el retorn a la rigola central tradicional, en la introducció de canelobres en forma d’arbre, de fanals en forma de llàntia... Aquest respecte es tradueix igualment en altres principis tinguts en compte, com ara la limitació de la circulació d’automòbils i de l’estacionament en aquests teixits antics, els límits d’implantació de les terrasses comercials mitjançant un joc de colors dels materials, la instal•lació d’espais de recollida dels residus agrupats i enterrats. Veiem en aquest exemple la importància donada al llarg termini (voluntariat i seguiment polític important) amb el suport de recursos tècnics (arquitectes-assessors, tècnics de l’Ajuntament...),reglamentaris (ZPPAUP –Zona de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Urbà i Paisatgístic-, PLU –Pla Local d’Urbanisme-) i populars (concertació sistemàtica amb la població).

E

n considérant que « l’important est dans le détail » la démarche vise à traiter l’espace public en travaillant sur le choix des matériaux, sur le calepinage et en s’adaptant à la configuration des rues, irrégulières et aux contraintes pluviales fortes (systèmes collecteurs et regards). Une même trame, reproduite de manière systématique et progressive, caractérise l’intervention en centre historique et ses faubourgs tout en s’adaptant à l’identité des lieux (le sous-sol est également traité). Dans le centre historique, cette trame repose sur un caniveau central en pierre de Lègnes bordé par deux bandes de roulement en pavés de porphyre. La géométrie irrégulière des rues et places est ensuite corrigée par un dallage latéral, en pierre identique à celle du caniveau, qui borde les façades. Dans le faubourg, le schiste substitue la pierre de Lègnes. Le respect du passé et du patrimoine de la commune est pris en compte

dans le choix des matériaux, dans le respect de l’identité propre du centre et de son faubourg, dans le retour à la rigole centrale traditionnelle, dans l’introduction de candélabres en forme de mâts, de lampes en forme de lamparo... Ce respect se traduit également dans d’autres principes retenus comme la limitation de la circulation automobile et du stationnement dans ces tissus anciens, les limites d’implantation des terrasses commerciales par un jeu de couleurs de matériaux, la mise en place d’espaces de collecte des déchets regroupés et enterrés. On remarque dans cet exemple l’importance donnée au temps long (volontarisme et suivi politique fort) avec l’appui de ressources techniques (architectes-conseils, techniciens Mairie…), réglementaires (ZPPAUP, PLU) et populaires (concertation systématique avec la population).

Alain Vernet, architecte DPLG/Éric de Guillebon, architecte-conseil et la Commission urbanisme (ville de Collioure)

Realització/Date de réalisation : Des del 1990/depuis 1990

Pressupost aproximat/Coût estimatif : -

Superfície/Superficie : -

Un tractament progressiu, homogeni i d’identitat de tots els espais públics de Cotlliure Un traitement homogène et identitaire de tous les espaces publics colliourencs

Tractament dels centres i nuclis històrics/ Traitement des centres anciens et des coeurs de quartiers

La vila de Cotlliure ha iniciat un plantejament per a una requalificació qualitativa dels seus espais públics, al servei de la identitat municipal. La ville de Collioure a engagé une démarche de requalification qualitative de son espace public au service de l’identité communale. onsiderant que "la importància es troba en el detall", el plantejament té per objectiu el tractament dels espais públics, tot treballant en l’elecció i la distribució dels materials, així com adaptant-se a la configuració dels carrers, irregulars i amb importants condicionants pluvials (sistemes de col•lectors i trapes). Una mateixa trama, reproduïda de manera sistemàtica i progressiva, caracteritza la intervenció al centre històric i als seus creixements, tot adaptant-se a la identitat de l’indret (també s’ha tractat el subsòl). Al centre històric, aquesta trama reposa en un baixant central de pedra de Lègnes, bordejada per dues bandes de rodolament, fetes de llambordes de pòrfir. La geometria irregular dels carrers i de les places s’ha corregit amb un enllosat lateral, de pedra idèntica a la del baixant, que bordeja les façanes. Als espais perifèrics, l’esquist substitueix la pedra de Lègnes. El respecte pel passat i pel patrimoni del municipi s’ha tingut en

2

13


Pavimentació i millora del casc antic d’Ullastret Pavement des espaces publics du cœur de village d’Ullastret

Situació/Situation : Ullastret

Promotor/Maître d‘ouvrage :

3

DGAH, Conselleria d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya/DGAH, Conseil d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya

Autor i col.laboradors/Maître d’œuvre et collaborateurs :

U

llastret és un poble petit situat a la plana de l’Empordà, que conserva el recinte emmurallat medieval quasi en la seva totalitat, així com abundants edificacions antigues, que constitueixen un recinte d’interès històric, catalogat com a monument nacional. Ullastret com tants d’altres assentaments medievals, està caracteritzat per la juxtaposició d’elements inconnexes, fruit d’actuacions i lògiques diverses. El projecte d’urbanització ha volgut seguir aquesta fragmentació característica de la ciutat medieval, intentant accentuar la singularitat de cada element. Això ha portat cap a una utilització de materials i formes diverses, que foren pensats per ser ajustats al lloc i al problema específic, sense que es volgués rendir homenatge a un suposat ordre ideal juxtaposat al món de les coses. El fet d’assajar un projecte fragmentari i situacionista comportava el risc, però de caure en la precarietat constructiva qüestió que el projecte,

14

pel seu origen i per la voluntat explícita, volia evitar en qualsevol cas, pretenent introduir-se a Ullastret des de la lògica i el rigor que l’obra pública imposa. El projecte ha volgut explorar la possibilitat de coexistència de la voluntat sistemàtica, ordenadora, abstracta, amb la sensible atenció a cada una de les formes i llocs concrets amb els quals constitueix la realitat.

U

llastret est une petite commune située dans la plaine de l’Empordà, qui conserve la quasi-totalité de sa muraille médiévale ainsi que de nombreuses bâtisses anciennes, constituant ainsi un site d’intérêt historique classé « monument national ». Comme tant d’autres places médiévales, Ullastret se caractérise par une juxtaposition d’espaces et d’éléments, résultat d’interventions et de logiques diverses. L’opération de requalification a voulu conserver cet esprit de mosaïque d’espaces, caractéristique de la cité médiévale en essayant toutefois d’accentuer la singularité de chaque élément. Utilisation de matériaux et formes diverses, ont été étudiés pour s'adapter au lieu et à ses problématiques spécifiques, sans se référer à un ordre particulier. Le fait d’entreprendre un projet par secteurs et très rattaché aux lieux comportait néanmoins le risque de tomber dans « la précarité constructive» d'un aménagement éphémère

Realització/Date de réalisation : 1985

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 1.202.024€

Superfície/Superficie : -

et attaché à un effet de mode que cette démarche voulait éviter à tout prix. Cette dernière tend à traiter cet aménagement, de par son caractère public, de manière rigoureuse. Cette opération s’attache donc à combiner la systématisation du traitement des espaces publics du village dans un souci d’ordonnancement, le soin à apporter à chacune des formes et à chacun des lieux traités, tout en conservant une note d’abstrait.

“Contemplar la història” com a eina per “la nova construcció” Faire de l’héritage patrimonial la base de la nouvelle intervention sur l’existant

Tractament dels centres i nuclis històrics/ Traitement des centres anciens et des coeurs de quartiers

L’actuació esdevingué en certa manera un referent per a posteriors intervencions similars en altres municipis. Le traitement appliqué dans les années 80 est devenu une référence pour les interventions menées par la suite dans des communes similaires.

Josep Lluís Mateo/Mateoarquitectura, i Carlos Fuentes, Màrius Lavall

15


Urbanització del nucli antic de Pesillà de la Ribera Requalification du cœur de village de Pézilla-la-Rivière

Situació/Situation :

Pesillà de la Ribera/Pézilla-la-Rivière

Promotor/Maître d‘ouvrage :

4

Ajuntament de Pesillà de la Ribera/ Mairie de Pézilla-la-Rivière

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

R

ecollida al Pla Local d’Urbanisme, l’estratègia del municipi per al centre del poble és la de “millorar la centralitat” mitjançant una requalificació profunda segons tres principis coordinats: “circular i estacionar de manera diferent, rehabilitar els edificis antics i crear una articulació forta amb el nou Ajuntament”. Des del 1989, un dels principals reptes ha estat el control territorial de la perifèria immediata del centre antic, amb la intenció de crear tres grans àrees que concentrin l’estacionament dels automòbils (Carreró, els voltants de la Berna, Ajuntament). Aquests pàrkings públics permeten aplicar una política de prohibició de l’estacionament al centre del poble. La idea és tornar a una bona convivència vilatana, tot alliberant els carrers i les places de la presència permanent dels automòbils i oferint un centre accessible als mitjans de transport sense motor des dels barris veïns. Pensar en els usos és el fil conductor del plantejament, que

16

té per objectiu el confort d’aquest lloc d’intercanvi i de trobada (comerços, correus, animació del centre...). Un altre repte d’ordenació: tornar a donar un cert atractiu a aquest centre que perd vitalitat. Al voltant de la seva Cellera, el tractament dels espais públics, que ja va ser iniciat per l’ordenació de la Place de la Nation i per l’enterrament dels contenidors de deixalles, ve a enriquir la política de recuperació iniciada. S’ha dut a terme una reflexió sobre el futur dels edificis municipals. En paral•lel, el municipi ha procedit a una política d’adquisició d’edificis, en especial a la Cellera, per a lluitar contra el fenomen de desocupació i dur a terme una política voluntarista de rehabilitació. Un parc urbà prop de la Berna completa el projecte municipal del centre del poble.

R

elayée dans son Plan Local d’Urbanisme, la stratégie de la commune pour son cœur est d’en « améliorer la centralité » par une requalification profonde selon trois principes coordonnés : « circuler et stationner différemment, réhabiliter le bâti ancien, créer une articulation forte avec la nouvelle Mairie ». Depuis 1989, l’un des premiers enjeux a été la maîtrise foncière en périphérie immédiate du centre ancien, en vue de créer trois grandes aires concentrant le stationnement automobile (carrérou, abords de la Berne, Mairie). Ces parkings publics permettent de mener une politique d’interdiction du stationnement en cœur de village. L’idée est de revenir à une certaine convivialité villageoise en libérant les rues et places de la présence permanente de l’automobile et en offrant un cœur accessible aux modes doux depuis les quartiers voisins. Penser les usages est le fil conducteur de la démarche qui vise à conforter ce

lieu d’échange et de rencontre (commerces, Poste, animation du centre...). Autre enjeu d’aménagement : redonner de l’attractivité à ce centre en perte de vitesse. Autour de sa cellera, le traitement des espaces publics, déjà amorcé par l’aménagement de la Place de la Nation et par l’enterrement des conteneurs poubelles, vient enrichir la politique de reconquête engagée. Une réflexion sur le devenir des bâtiments communaux est menée. En parallèle, la commune a procédé à une politique d’acquisition de bâtiments, notamment dans la cellera, pour lutter contre le phénomène de vacance et mener à bien une politique volontariste de réhabilitation. Un parc urbain à proximité de la Berne complète le projet communal en cœur de village.

Realització/Date de réalisation : Des del 1989/Depuis 1989

Pressupost aproximat/Coût estimatif : -

Superfície/Superficie : -

Estacionament i control territorial més enllà del plantejament de requalificació Le stationnement et la maîtrise foncière en amont de la démarche de requalification

Tractament dels centres i nuclis històrics/ Traitement des centres anciens et des coeurs de quartiers

El municipi té l’ambició de redefinir per al centre del poble una nova qualitat de vida i un atractiu residencial, social i comercial. La commune ambitionne de redéfinir pour son cœur de village un cadre de vie de qualité et une attractivité résidentielle, sociale et commerciale.

Ajuntament de Pesillà de la Ribera/ Mairie de Pézilla-la-Rivière

17


Pavimentació i enllumenat al nucli antic de Monells Pavement et mise en lumière du coeur de village de Monells

Situació/Situation : Monells

Promotor/Maître d‘ouvrage :

5

DGAH, Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura/DGAH, Mairie de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Autor i col.laboradors/Maître d’œuvre et collaborateurs :

E

l poble de Monells és un conjunt medieval de petita escala que fou restaurat durant la dècada dels seixanta pels serveis de la Diputació de Girona amb els criteris conservacionistes propis de l’època. Si bé l’actuació fou discutible per excessos en la restauració de les façanes, va tenir tanmateix un paper decisiu en la preservació d’un conjunt que d’altra forma s’hagués degradat ràpidament. A l’hora de redactar el projecte es disposava ja d’una sèrie d’antecedents similars en pobles propers. La comunitat de veïns de Monells, formada per natius i foranis especialment sensibilitzats pel tema, es mostrava molt reticent a la vista de les actuacions fetes en els darrers anys, reticències que venien de l’excés de personalització i cultismes en determinades solucions o de rusticismes mal entesos en d’altres. La plaça que representa l’element emblemàtic del conjunt es resolt mantenint la topografia tova i natural

18

anterior a l’actuació. Això s’aconseguí amb una llosa de formigó mestrejada sobre la qual s’hi col•locà una segona capa de formigó pobre arrodonint les arestes a bona vista. El totxo a sardinell es col•loca sobre aquesta placa amb plantilles arquejades de radi constant. El dibuix circular resolt el problema de l’entrega amb les irregularitats de la plaça. L’enllumenat és mixt. Per un costat unes llums empotrades al paviment il•luminen indirectament les arcades i per altre uns aplics de paret creen una línia irregular de punts de llum, situades a diferent alçada a la manera dels antics pàmpols amb bombeta d’entrada a les cases.

L

e village de Monells, théâtre d’une restauration de la part des services de la Diputació de Girona selon les canons des années 1970, est marqué par son caractère médiéval. Bien que l’intervention ait été discutable en raison de certains excès, elle a eu en revanche un rôle décisif dans la préservation d’un ensemble qui, sans cela, se serait rapidement dégradé. Au moment d’établir le projet, on disposait déjà d’une série d’exemples similaires dans des communes voisines. La population de Monells, constituée de natifs du village et de nouveaux arrivants particulièrement sensibilisés par le sujet, s’est montrée très critique à l’égard des dernières interventions opérées, et leurs excès de symbolismes et d’importance donnés aux représentations élitistes, ou encore la recherche d’authenticité mal comprise. La place qui constitue l’élément emblématique de l’ensemble a bénéficié d’un aménagement conservant la

topographie initiale. Le préalable a été de couler une dalle de béton sur laquelle a été apposée une couche de mortier dans le but d’atténuer la perception des arêtes. La brique pleine est ensuite venue se placer sur cette dalle, posée sur sa tranche suivant des arcs à rayon constant. Ce dessin circulaire a permis de répondre à la commande de requalification tout en conservant les irrégularités de la place. L’éclairage est mixte. Des projecteurs encastrés dans le revêtement éclairent indirectement les arcades, complétés par des appliques murales situées à différentes hauteurs qui créent une ligne irrégulière de points de lumière, à la manière des anciens lampadaires que l’on retrouve sur les maisons.

Realització/Date de réalisation : 1996

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 552.096€

Superfície/Superficie : -

Utilitzar un sol element com el totxo capaç d’adaptar-se i absorbir tots els punts de l’actuació Utiliser un seul élément, la brique pleine, capable de s’adapter et répondre à toutes les configurations

Tractament dels centres i nuclis històrics/ Traitement des centres anciens et des coeurs de quartiers

Una pavimentació i un enllumenat neutre i discret, utilitzant materials i productes de sèrie adaptables al lloc. Un pavement et une mise en lumière neutre et discrète, qui s’appuie sur des matériaux et éléments produits en série et adaptables au lieu.

Josep Fuses - Joan M. Viader/Arquitectes, i Josep Mariné, Thomas Wissing, Rosa M. Plana

19


Urbanització del casc antic de Perpinyà Requalification du cœur de ville de Perpignan

Situació/Situation : Perpinyà/Perpignan

Promotor/Maître d‘ouvrage :

6

Ajuntament de Perpinyà/ Mairie de Perpignan

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : Atelier d’Urbanisme et architectes DPLG

A

questa recuperació és fruit d’una voluntat municipal, que es va traduir inicialment en la creació d’eines jurídiques fortes, concretament en el Sector Salvaguardat, objecte d’estudis profunds sobre el teixit arquitectònic i patrimonial. Exemplar per la seva durada, també ho és pel seu mètode de treball. Es van crear comitès per a fer-ne un seguiment. Es va posar en marxa un instrument tècnic i de col•laboració habitants/professionals de l’urbanisme: el taller d’urbanisme. A més de proactiu, és un indret de debats i diàlegs. És a partir de les seves reflexions que s’han efectuat comandes directes als arquitectes (des de la petita Plaça de la Figuera fins a les grans places República o Aragó). Aquest projecte s’estructura al voltant del circuit patrimonial “Arc gòtic”. A més de la requalificació, també s’han dut a terme operacions importants de nova creació (illes enderrocades per a crear dues places, eliminació del

20

pàrquing aeri República). Aquestes intervencions s’estableixen a partir d’una gamma de materials homogenis: el granit gris del Tarn com a element estructurador per a tots els espais públics de la ciutat, i, en funció dels barris, completat per materials específics (granit rosa a l’hiper-centre, formigó lliscat, arrebossat, pedra de pòrfir, llambordes...). El mobiliari urbà, creat especialment, té com a objectiu caracteritzar Perpinyà. Aquestes requalificacions han incitat els propietaris a iniciar obres i han permès atreure els inversors. També s’han dut a terme accions d’ajuts (façanes, aparadors...). Aquesta revitalització ha estat completada per dues accions estructuradores més: la creació de grans equipaments (estació TGV®, Teatre de l’Arxipèlag...) així com el voluntariat aplicat a l’àmbit "hàbitat i desenvolupament sostenible" (OPAH RU, ORU, PR I, PNRU, PNRQAD...).

C

ette reconquête est le fruit d’une volonté communale qui s’est d’abord traduite par la création d’outils juridiques forts, notamment le Secteur Sauvegardé, objet d’études fines sur le tissu architectural et patrimonial. Exemplaire dans sa durée, il l’est également dans la méthode de travail. Des comités de suivi ont été créés. Un outil technique et de concertation habitants/professionnels de l’urbanisme a été mis au point: l’Atelier d’urbanisme. Force de propositions, il est un lieu de débats et de dialogues. C’est à partir de ses réflexions que des commandes directes ont été passées à des architectes (depuis la petite Place du Figuier jusqu’aux grandes places- République ou Arago). Ce projet se structure autour du circuit patrimonial « Arc gothique ». Outre la requalification, des opérations lourdes de création ont également été menées (îlots démolis pour créer deux places, destruction du parking aérien République). Ces interventions

s’établissent à partir d’une gamme de matériaux homogènes : le granit gris dit du Tarn comme élément structurant pour tous les espaces publics de la ville, et, en fonction des quartiers, complété par des matériaux spécifiques (granit rose dans l’hyper-centre, béton désactivé, enrobé, pierre de porphyre, pavés...). Le mobilier urbain, spécialement créé, a pour objectif de caractériser Perpignan. Ces requalifications ont incité les propriétaires à engager des travaux et ont permis d’attirer les investisseurs. Des actions d’accompagnement ont été menées (façades, devantures...). Cette revitalisation est complétée par deux autres actions structurantes, la création de grands équipements (Gare TGV®, Théâtre de l’Archipel...) ainsi que l’action volontariste menée sur le volet habitat et développement durable (OPAH RU, ORU, PRI, PNRU, PNRQAD...).

Realització/Date de réalisation : Des del 1993/depuis 1993

Pressupost aproximat/Coût estimatif : -

Superfície/Superficie : 100ha

La revitalització d’una ciutat passa per la recuperació dels espais públics del seu centre La revitalisation d’une ville passe par la reconquête des espaces publics de son centre ancien

Tractament dels centres i nuclis històrics/ Traitement des centres anciens et des coeurs de quartiers

La recuperació de l’espai urbà del centre antic de Perpinyà és el primer dels tres pilars d’una estratègia municipal iniciada el 1993. La reconquête de l’espace urbain du centre ancien de Perpignan est le premier des trois piliers d’une stratégie communale engagée dès 1993.

21


Urbanització del casc antic de Cruïlles Requalification du cœur de village de Cruïlles

Situació/Situation : Cruïlles

Promotor/Maître d‘ouvrage :

7

Ajuntament de Cruïlles, DGAH/ Mairie de Cruïlles, DGAH

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

E

n l’interior d’un recinte emmurallat d’època baix-medieval es troben tres sistemes d’espais públics : un rectangle procedent de la demolició de l’antic Castell medieval del que resta tan sols l’aïllada Torre de l’Homenatge, una creu en cada direcció que distribueix una massa d’edificacions populars i finalment una U que envolta amb una planta irregular el contorn de la mole de l’església. El projecte parteix de la premissa políticament assumida del soterrament total dels serveis de gas, baixa tensió, enllumenat i telefonia, de la reparació dels existents d’abastament d’aigua i sanejament i de la conducció majorment superficial de les aigües plujanes. Sobre aquesta densa xarxa de canalitzacions el projecte de pavimentació es basa en explotar les diferències ambientals entre els diversos sistemes d’espais públics enunciats amb un únic repertori de materials (travertí i formigó tenyit amb àrid de pedrera

22

calcària raspallat i vist) sotmès a diferents tensions geomètriques. En l’espai de la Plaça es subratlla l’arquitectura culta de la façana de l’església mitjançant un suau esgraonat que es troba amb el pla inclinat que el recalç de la base de la Torre ha provocat. En la creu dels Carrers Església i Gessamí una única direcció per a les guies gruixudes permet diferenciar els carrers amb pendent del carrer a nivell, contrastar en aquest els reclaus de les edificacions, i subratllar en un d’aquells la baixada de l’aigua amb un esgraonat lateral. En l’entorn de l’església les cintes corbades indiquen l’itinerari sense acabar-lo de veure. Moblen els buits una escala i una font de travertí, i el prototipus d’un fanal troncocònic que no aconseguí producció industrial i quedà com a fill únic.

T

rois systèmes d’espaces publics structurent l’intérieur de la muraille d’enceinte du bas Moyen-âge : un espace rectangulaire résultant de la démolition de l’ancien château médiéval dont il ne reste plus que la tour de l’hommage, une croix qui distribue les constructions des villageois, un U à la topographie irrégulière qui ceint la butte de l’église. Le projet s’appuie sur l’enterrement des canalisations de gaz, des câbles électriques, d’éclairage et de téléphone, la modernisation des réseaux d’eau potable et d’eaux usées, du réseau pluvial (la plupart du temps en surface). Sur ce réseau de canalisations, le projet de revêtement de sol se base sur l’exploitation des différences d’ambiances entre les différents systèmes d’espaces publics énoncés à l’aide d’un répertoire unique de matériaux (travertin et béton teint à l’aide d’un agglomérat de carrière calcaire brossé et vu) soumis à différentes tensions

géométriques. Sur l’espace de la place, l’architecture de la façade de l’église est soulignée par une série de marches en pente douce sur le plan incliné créé par les fondements de la base de la tour. Au carrefour des rues Església et Gessamí, se différencient les rues en pente de la rue à niveau. L’on peut faire ressortir dans cette dernière les chaînes d’angle des bâtisses et souligner dans l’une de ces rues le fil d’eau grâce à des gradins latéraux. Autour de l’église les bandes courbes indiquent l’itinéraire sans le marquer clairement. Les vides sont comblés par un escalier et une fontaine en travertin et par le prototype d’un réverbère conique qui n’a pas réussi à connaître un destin industriel.

Realització/Date de réalisation : 1997

Pressupost aproximat/Coût estimatif : -

Superfície/Superficie : -

Identificar les diverses situacions que conformen l’actuació per adoptar-hi una solució adequada L’analyse fine des différentes composantes pour appliquer le moment venu une solution adaptée

Tractament dels centres i nuclis històrics/ Traitement des centres anciens et des coeurs de quartiers

L’arranjament al nucli antic de Cruïlles significà també l’establiment d’uns criteris que regirien futures actuacions similars al municipi. L’aménagement du centre-ancien de Cruïlles a donné lieu à l’établissement de critères visant à être appliqués dans les interventions à venir.

Falgueras, Rodeja, Torrent, Arquitectes associats S.C., i Dolors Guich

23


Urbanització del casc antic de Molig Requalification du cœur de village de Molitg

Situació/Situation :

Molig/Molitg-les-Bains

Promotor/Maître d‘ouvrage :

8

Ajuntament de Molig/ Mairie de Molitg-les-Bains

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

L

’operació es composa de dues fases. La primera, finalitzada el 1998, va consistir a tractar el carrer principal (Carrer Major) i la plaça de davant de l’església (Plaça Major). Es va dur a terme una campanya d’obres que tenia per objectiu la renovació de les xarxes subterrànies a la vegada que la col•locació de la pavimentació, la qual crea un espai públic compartit, que admet totes les funcions (automòbils, vianants, bicicletes...). Existia també la voluntat de limitar el passatge de vehicles mitjançant la implantació de pilons fixes i la prohibició de l’estacionament. Es va soterrar la xarxa pluvial de tal manera que un conducte central permet allunyar l’aigua dels llindars dels habitatges. Es va materialitzar el Cercle per ballar-hi la Sardana, i s’hi va plantar un til•ler. Els materials utilitzats van ser principalment el marbre rosa de Vilafranca de Conflent, que materialitza els espais destinats als vianants, mentre que un revestiment de llambordes de

24

granit delimita la zona de circulació dels automòbils. La segona fase, del 2000 al 2004, va respondre a l’oportunitat d’engrandir la plaça pel costat Sud gràcies a la demolició d’una casa, construïda als anys cinquanta i que enlletgia la vista, després que l’ajuntament exercís l’opció de compra per a adquirir-la. Així doncs, la segona fase va esforçar-se per tal de completar la primera ordenació a l’espai alliberat i al començament dels carrers que desemboquen a la plaça: creació d’un petit amfiteatre (escenari, graderies i mirador) que obre la vista des de la plaça cap a la Vall de la Castellana, el Canigó i el castell de Molig, i sota el qual s’han creat locals tècnics (llotges, WC públics); obres d’il•luminació de l’església de Santa Maria i de la seva portalada així com del castell de Molig; conservació i recuperació d’un espai arborat.

D

eux phases composent l’opération. La première livrée en 1998 a consisté à traiter la rue principale (Carrer Major) et la place de l’église en parvis (Plaça Major). Une campagne de travaux visant à mener la réfection des réseaux enterrés a été menée conjointement à la mise en place de nouveaux revêtements de sol qui créent un espace public partagé pouvant recevoir toutes les fonctions (automobiles, piétons, cycles...). L’ambition est également de limiter le passage des véhicules via l’implantation de bornes amovibles et d’en interdire le stationnement. Le réseau pluvial a été revu de telle sorte qu’un caniveau central permette d’éloigner l’eau des seuils des habitations. Le cercle de Sardane a été matérialisé, un tilleul planté. Les matériaux utilisés sont principalement le marbre rose de Villefranche qui matérialise les espaces piétonniers, alors que le revêtement en pavés de granit délimite la zone de circulation automobile.

La seconde phase, de 2000 à 2004 a répondu à l’opportunité d’agrandissement de la place sur sa frange Sud par la démolition après préemption d’une «maison-verrue» construite dans les années 1950. La seconde phase s’est donc évertuée à compléter le premier aménagement sur l’espace délivré et sur les amorces de rues convergeant vers la place : création d’un petit amphithéâtre (scène, gradins et belvédère) rouvrant la vue depuis la place vers la vallée de la Castellane, le Canigou et le château de Molitg, et sous lequel ont été créés des locaux techniques (loges, WC publics), travaux de mise en lumière de l’église SainteMarie et de son portail ainsi que du château de Molitg, conservation et retraitement d’un espace arboré.

Realització/Date de réalisation : 1998 i 2004/1998 (Tranche 1) et 2004 (Tranche 2)

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 505.000€ HT

Superfície/Superficie : 1200m²

L’enderroc selectiu i puntual com a eix decisiu en la recuperació dels espais públics degradats La destruction sélective et ponctuelle comme axe décisif de restructuration d’espaces publics dégradés

Tractament dels centres i nuclis històrics/ Traitement des centres anciens et des coeurs de quartiers

El municipi de Molig, famós per les seves termes, duu a terme des del 1995 un projecte ambiciós per a revalorar el seu centre i donar-li un caràcter atractiu. La commune de Molitg-les-Bains, réputée pour ses thermes, a engagé depuis 1995 une démarche ambitieuse de revalorisation de son centre.

A.R.T. Architecture (Bertrand Ramond) Collaborateurs : SIVOM du Conflent

25


Pavimentació i urbanització del casc antic de Banyoles Pavement et requalification du cœur de ville de Banyoles

Situació/Situation : Banyoles

Promotor/Maître d‘ouvrage :

9

Ajuntament de Banyoles/ Mairie de Banyoles

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : Josep Miàs/MIAS ARQUITECTES,

E

l projecte de pavimentació del casc antic de Banyoles delimita una àrea pels vianants que correspon a la part de la ciutat de traçat medieval. En realitat, el més significatiu d’aquest casc antic és la seqüència de places i placetes que organitzen l’àmbit; de la Plaça dels Turers, a la Plaça Major, a la Plaça dels Estudis, de la Font, del Teatre, de l’església Santa Maria, i del Monestir; espais tots ells que deuen el seu nom a l’edifici al qual s’ofereixen com a vestíbul; és el cas de les esglésies i dels museus. Si bé aquest és un tret diferenciador, encara ho és més el fet que els canals de desaigua de l’Estany de Banyoles passessin per aquest casc antic per regar els horts i els patis posteriors de les cases. El projecte de superfície per aquesta àrea planteja la recuperació dels espais públics pel passeig i al mateix temps recuperar aquests canals en els seus recorreguts originals per la ciutat. Aquesta decisió és important perquè la realitat existent als es-

26

pais de per sí interessants, s’incorpora una nova qualitat, visual i també pel que suposa la introducció del so i la percepció de l’aigua. El paviment serà amb la mateixa pedra amb la qual s’ha construït la ciutat i els seus edificis; el travertí. Es construeixen els canals i les seves comportes de regulació i escapament, plegant el paviment i es recull l’aigua en una escletxa que es construeix en aquest mateix pla petri. En definitiva, s’ha intentat que aquest treball sobre el paviment esgoti les seves possibilitats de la pedra amb la qual s’ha construït la ciutat i reveli l’aigua que recorre el subsòl.

L’

opération de pavement du centre ancien de Banyoles crée un secteur piétonnier correspondant à l’emprise médiévale de la cité. Une succession de places et placettes marquent et organisent ce centre ancien. Ces espaces doivent tous leur nom à la construction à laquelle ils offrent ou offraient un parvis, à l’instar d’un vestibule pour une maison : de la Plaça dels Turers à la Plaça Major puis aux places dels Estudis, de la Font, del Teatre, de l’església Santa Maria et del Monestir. Autre trait original différenciant l’aménagement du cœur de ville de Banyoles, le fait que ce dernier soit parcouru par de multiples canaux depuis l’étang qui irriguent les jardins potagers et les arrière-cours des maisons. L’opération de pavement a non seulement permis une réhabilitation des espaces publics favorisant la déambulation mais également une réhabilitation de ces canaux. Ce parti pris combine le traitement de l’espace

i Albert Ribera, Josep Masachs Realització/Date de réalisation :

1998-2010 (7 fases)/1998-2010 (7 tranches)

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 2.465.000€

Superfície/Superficie : 18ha

public à la recherche d’une qualité visuelle qui intègre par ailleurs le son et la perception de l’eau. Le pavement emploie la même pierre que celle utilisée pour construire la ville et ses édifices, le travertin. La déclivité et l’utilisation du pavement déterminent des rigoles où sont recueillies les eaux dans les canaux construits à même ce pavement de travertin. Ils se complètent de vannes de régulation. Ce travail sur le pavement utilise toutes les possibilités de la pierre historique de la ville et met en valeur le parcours de l’eau.

Establir un diàleg entre ciutat i espai natural, casc antic i estany, material petri i matèria aquosa Établir un dialogue entre la ville et l’espace naturel, le centre ancien et l’étang, la pierre et l’eau

Tractament dels centres i nuclis històrics/ Traitement des centres anciens et des coeurs de quartiers

L’actuació ha estat capaç de revitalitzar el centre històric de la ciutat i construir una atmosfera pròpia que transcorre entre la vida del carrer i el joc de l’aigua. L’intervention a su revitaliser le centre historique de la ville et produire une atmosphère qui tient autant de la vie de la rue que du jeu construit avec l’eau.

27


Pol de consolidació urbà « Sector del 8 de maig » a Cabestany Pôle de consolidation urbain « Espace du 8 mai » à Cabestany

Situació/Situation : Cabestany

Promotor/Maître d‘ouvrage : Ajuntament de Cabestany/ Mairie de Cabestany

10

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : Agena Architecture (Ivan Morin)

U

na de les ambicions del projecte urbà de Cabestany és la de crear uns pols que centralitzin les antigues perifèries de la vila i que permetin ampliar els límits del centre historìc fins a aquests centres secundaris. L’espai del 8 de maig és un dels sis pols identificats. Els objectius són anticipar-hi algunes reconversions, introduir-hi l’hàbitat i desenvolupar-hi la capacitat d’estacionament. Resultat del fort creixement urbà, aquesta extensió ha inclòs sectors d’equipaments fins aleshores perifèrics, com ara la cooperativa vitícola o equipaments públics (llar d’infants, escoles, poliesportius...), i ha generat espais residuals, mostra del desordre funcional. Així doncs, l’objectiu del projecte ha estat l’estructuració d’aquest barri des de la plaça del 8 de maig, tot creant una esplanada d’enllaç, autèntica columna vertebral de l’ordenació. Aquesta esplanada dóna prioritat als desplaçaments dels vianants i afavoreix, mitjançant un sistema de placetes, les connexions entre els diferents equipaments de

28

la zona. La col•laboració entre els habitants, els usuaris i la direcció d’obra ha permès elaborar unes solucions adaptades al funcionament dels equipaments escolars (hores d’afluència curtes, trànsit important) i de la cooperativa vitícola (activitat estacional, maquinària), com ara: la reducció de l’amplada de les vies per a fer que els vehicles circulin més lents (carrers de sentit únic), la creació de voreres amples (4 m), que permeten, a les hores punta, un estacionament de curta durada... Els espais vegetals així com les rengleres d’arbres donen una mica de color al paisatge i reforcen la composició urbana. Per últim, la selecció dels materials, del mateix color, s’ha centrat en la pedra natural per als espais nobles (travertí) i en el formigó per als espais secundaris. Unes rengleres de maons donen un cert ritme a les superfícies tractades. Els conceptes de grandesa i d’espessor hi són omnipresents.

L’

une des ambitions du projet urbain de Cabestany est de créer des pôles centralisant les anciennes périphéries de la ville et permettant de porter les limites du centre-ville jusqu’à ces centres secondaires. L’espace du 08 mai est l’un des six pôles identifiés. Les objectifs sont d’y anticiper certaines reconversions, d’y introduire de l’habitat et d’y développer les capacités de stationnement. Résultat de la forte croissance urbaine, cette extension a englobé des secteurs d’équipements jusqu’alors périphériques, dont la cave coopérative et des équipements publics (crèche, écoles, collège, halle aux sports...) et a généré des espaces résiduels théâtres de désordre fonctionnel. L’objectif du projet a donc été de structurer ce quartier depuis la place du 8 mai, en créant une esplanade traversante, véritable colonne vertébrale de l’aménagement. Elle priorise les déplacements piétons et favorise, par l’intermédiaire d’un système de placettes, les connexions entre chacun des équipements de

la zone. Un travail en concertation avec les habitants, les usagers et le maître d’ouvrage a également permis d’élaborer des solutions adaptées au fonctionnement des équipements scolaires (heures d’affluence courtes, trafic important) et de la cave coopérative (activité saisonnière, engins) : la réduction de la largeur des voies pour faire ralentir les véhicules (mises à sens unique), la création de larges trottoirs (4m) qui permettent en heures de pointe un stationnement de courte durée... Des espaces végétaux ainsi que des rangées d’arbres adoucissent le contexte bâti et renforcent la composition urbaine. Enfin le choix des matériaux, de même couleur, s’est porté sur la pierre naturelle pour les espaces nobles (travertin) et le béton désactivé pour les espaces secondaires. Des bandes structurantes en brique rythment les surfaces traitées. Les notions de grandeur et d’épaisseur sont omniprésentes.

Realització/Date de réalisation : 2003-2005

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 2.000.000€ HT

Superfície/Superficie : 20 000m²

Una composició urbana molt estructurada, nou punt d’inici per la futura renovació urbana Une composition urbaine très structurée, nouveau point de départ pour un renouvellement urbain

Tractament dels centres i nuclis històrics/ Traitement des centres anciens et des coeurs de quartiers

L’ordenació de l‘espai urbà de l’Espai del 8 de maig s’inscriu en el desenvolupament dels pols de consolidació urbana de la vila. L’aménagement de l’espace urbain de l’Espace du 8 mai, s’inscrit dans le développement des pôles de consolidation urbaine de la ville.

29


categoria/rubrique Places urbanes Places urbaines 32 Fitxa/Fiche 11

34

36

38

40

42

44

46

48

50

Urbanització de la Plaça de la Vila de Vallfogona Requalification de la Place de la Ville de Vallfogona Fitxa/Fiche 12 Plaça del 18 de juny a Cotlliure Place du 18 juin à Collioure Fitxa/Fiche 13 Plaça de la Dansa a Campdevànol Place de la Danse à Campdevànol Fitxa/Fiche 14 Plaça d'Arles Place d’Arles-sur-Tech Fitxa/Fiche 15 Urbanització plaça de la Moneda i plaça Jaume I Requalification des places de la Moneda et Jaume l Fitxa/Fiche 16 Creació d’una plaça coberta a l’espai « La Catalana » a Ille Création d’une place couverte dans l’espace « La Catalane » à Ille Fitxa/Fiche 17 Remodelació de la plaça de la Independència a Girona Réaménagement de la Place de l’Indépendance à Gérone Fitxa/Fiche 18 Plaça de les Esplanades de Perpinyà Place des Esplanades de Perpignan Fitxa/Fiche 19 Plaça Campdenmàs a Olot Place «Campdenmàs» à Olot Fitxa/Fiche 20 Plaça de Prunhanas Place de Prugnanes

2


Urbanització de la Plaça de la Vila de Vallfogona Requalification de la Place de la Ville de Vallfogona

Situació/Situation :

Vallfogona del Ripollès

Promotor/Maître d‘ouvrage : INCASÒL

11

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : Esteve Corominas i Pep de Solà-Morales/ LAND URBANISME I PROJECTES SLP

L’actuació d’aquesta plaça ha permès resoldre el fort pendent que incorporava i generar una estructura capaç d’absorbir les condicions funcionals. L’action menée sur cette place a permis de résoudre le problème posé par la forte déclivité qui la caractérisait en lui offrant un accès plus fonctionnel.

L

unificació de criteris de disseny i de materials s’han incorporat solucions concretes que al•ludeixen a imatges del record: plaça a dos nivells, la reinterpretació de la rampa-escala d’herba, el verd, els rosers i azalees, les blades. Reforça aquest apropament a la petita escala, la especificitat topogràfica de la plaça, que ha obligat a concretar, replantejar i adaptar les propostes generals porta per porta, i casa per casa. L’obra busca en cada punt una relació harmònica amb les preexistències del lloc, i en la manera més natural possible, com si aquest moment de la plaça fos el resultat evident i més simple de l’evolució de la construcció del indret.

L

a place représente l’axe d’articulation du tissu urbain de la ville médiévale. Elle conserve de son origine une structure fermée et organisationnelle d’un grand intérêt urbanistique, avec une forte originalité spatiale conférée par un plan trapézoïdal à inclinaison ascendante depuis la base de la place jusqu’au pied du clocher. Bien que les constructions, prises individuellement, aient peu de valeur architecturale, l’ensemble, de par son homogénéité et la qualité de ses parements maçonnés, présente quant à lui un caractère remarquable. L’intervention inclut, outre l’aménagement et la requalification de la place, des travaux d’infrastructures et de réseaux. Elle vise à aménager la place de manière exclusive via la reconquête ou réinvention de son espace comme élément constitutif mais distinct de l’axe d’articulation villageois précédemment évoqué. Sa volonté n’est ni de l’isoler du reste de la trame urbaine ni de remettre en question sa longue évolution. C’est donc en fonction de

cette cohérence et de la particularité de son implantation sur un site pentu que, parallèlement à un souci de d’esthétique et de choix de matériaux se sont développées des solutions qui font référence à la perception collective et particulière du lieu : place sur deux niveaux, réinterprétation de l’escalier enherbé, permanence de la végétation (herbe, rosiers, azalées, sycomores). Ces éléments renforcent la volonté de travailler dans le détail, en prenant en compte la spécificité topographique de la place qui a conduit à concrétiser, reformuler et adapter des propositions générales seuil par seuil, maison par maison. L’opération cherche autant que faire se peut à développer une relation harmonieuse avec les éléments hérités, d’une façon naturelle, comme si cette intervention était la résultante évidente de l’évolution de la place.

1997

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 187.200€

Superfície/Superficie : 1100m²

Actuar amb la intenció de no distorsionar l’imaginari col•lectiu del lloc Une action originale et de qualité soucieuse de maintenir l’esprit du lieu

Places urbanes/Places urbaines

a plaça conforma l’eix vertebrador del teixit urbà de la vila medieval i conserva del seu origen una estructura tancada i orgànica de gran interès urbanístic, amb un fort dinamisme espaial que li atorga la planta trapezoïdal amb rasant ascendent des de la base, fins el peu del campanar. Si bé les edificacions tenen individualment poc valor arquitectònic, el conjunt, per la homogeneïtat i potència expressiva dels paraments de mamposteria, es presenta amb un fort caràcter. La intervenció havia d’incloure, a més de l’ordenació i urbanització estricta de la plaça, les obres de dotació d’infraestructures dels serveis urbanístics. El projecte s’apropa a l’ordenació de la plaça a través de la seva recuperació o reinvenció com a un espai únic, i integrat a l’eix descrit, sense trencar la continuïtat de l’espai amb la resta de la trama urbana, ni la seva evolució fixada a la memòria de la gent i del lloc. És per la pretensió d’aquesta coherència i naturalitat d’implantació en el lloc que simultàniament amb la

Realització/Date de réalisation :

32

33


Plaça del 18 de juny a Cotlliure Place du 18 juin à Collioure

Situació/Situation :

Cotlliure/Collioure

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament de Cotlliure/Mairie de Collioure

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

La requalificació de la plaça del 18 de juny s’integra en un procés sistemàtic, progressiu, homogeni i identitari aplicat a tots els espais públics de Cotlliure. La requalification de la place du 18 juin s’intègre dans une démarche systématique, progressive, homogène et identitaire appliquée à tous les espaces publics colliourencs.

E

Al cor de la plaça, un motiu es dibuixa gràcies a una distribució original. Apareix un laberint, jugant amb el simbolisme sorgit de les referències cotlliurenques populars. S’ha limitat l’accés dels automòbils a aquest espai destinat als vianants, i s’hi ha prohibit l’estacionament. Aquesta intervenció també ha permès la instal•lació d’una xarxa pluvial adaptada a la problemàtica torrencial. Les aigües de vessament es dirigeixen a un col•lector subterrani. A més de la requalificació de la plaça, la reconstitució d’una connexió entre la vila, el castell reial i la perifèria completa una iniciativa premiada amb el Premi a l’ordenació urbana 2000 lliurat per la revista Le Moniteur. S’ha realitzat una passarel•la moderna sobre el Duí, un enreixat de fusta d’ipé i d’acer inoxidable corbat.

E

n 1998, la commune a décidé de porter son action sur le triangle composé par la place de la Mairie, l’entrée du château royal et la place du 18 juin. Une même trame, reproduite de manière systématique, caractérise l’intervention en centre historique. Un travail important a consisté à imbriquer la trame des rues adjacentes, qui repose sur un caniveau central en pierre de Lègnes bordé par deux bandes de roulement en pavés de porphyre, dans celle de la place. Ces rues se fondent avec la place tout en conservant une identité via le calepinage et le choix des matériaux (continuité de la rue vers la porte de la rue de la prud’hommie et ouverture progressive sur la place par l’élargissement géométrique de la bande de porphyre). La place respecte une trame quadrillée par des pavés de porphyre où s’insère la pierre de Lègnes. Deux platanes y ont été conservés. Cette configuration permet de conserver l’ouver-

ture visuelle vers le château royal. En cœur de place, un motif majeur se dessine grâce à un calepinage original. Un labyrinthe apparaît, jouant sur la symbolique issue des références colliourenques populaires. Sur ce plateau piétonnier, l’accès automobile a été limité, le stationnement proscrit. Cette intervention a également permis de mettre en place un réseau pluvial adapté à la contrainte torrentielle. Les eaux de ruissellement se déversent dans un collecteur souterrain. Depuis la place requalifiée, la reconstitution d’un lien entre la ville, le château royal et les faubourgs complète une initiative lauréate du Prix de l’aménagement urbain 2000 décerné par le Moniteur. Une passerelle moderne sur le Douy, au platelage en bois d’ipé et en acier inoxydable cintré, a été réalisée.

Alain Vernet, architecte DPLG, et Éric de Guillebon, architecte-conseil et la Commission urbanisme (Ville de Collioure)

Realització/Date de réalisation : 2000

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 480.000€ HT

Superfície/Superficie : -

Tot i el fort caràcter propi, l’actuació és respectuosa amb l’estratègia municipal en el tractament dels espais públics Un aménagement qui respecte la stratégie communale de traitement des espaces publics tout en se démarquant

Places urbanes/Places urbaines

l 1998, el municipi va decidir dirigir la seva acció al triangle format per la plaça de l’Ajuntament, l’entrada al castell reial i la plaça del 18 de juny. Una mateixa trama, reproduïda de manera sistemàtica, caracteritza la intervenció al centre històric. Un treball important va consistir a connectar la trama dels carrers adjacents, que reposa en un baixant central de pedra de Lègnes, bordejat per dues bandes fetes de llambordes de pòrfir, amb la de la plaça. Aquests carrers es fonen amb la plaça tot conservant una identitat mitjançant la distribució i la selecció dels materials (continuïtat del carrer cap a la porta del carrer de la prud’hommie i obertura progressiva sobre la plaça per mitjà de l’ampliació geomètrica de la banda de pòrfir). La plaça respecta una trama quadriculada de llambordes de pòrfir on s’insereix la pedra de Lègnes. S’hi han conservat dos plataners. Aquesta configuració permet conservar l’obertura visual cap al castell reial.

12

34

35


Plaça de la Dansa a Campdevànol Place de la Danse à Campdevànol

Situació/Situation : Campdevànol

Promotor/Maître d‘ouvrage :

13

Ajuntament de Campdevànol/ Mairie de Campdevànol

Autor i col.laboradors/Maître d’œuvre et collaborateurs :

Joan Tenas Torres i Alfredo Matas Guardeño arquitectes, i Josep Ruis Nel•lo, Elisabet Barrera Torres.

La Plaça de la Dansa, esdevé un d’aquests llocs de concentració, tant des del punt de vista de la seva localització com de la seva importància ciutadana. La Plaça de la Dansa devient un de ces lieux de rencontre, tant par sa localisation que par son rôle.

P

ha tingut com a Nord en la seva elaboració ha estat la qüestió de l’accessibilitat, del ritual de l’accés i els recorreguts a la plaça. Aconseguir un lloc amb autonomia formal al temps que integrat al seu context requereix que aquest tema sigui de vital importància : un petit graó separa la plaça de la seva entrada pel carrer Aurora, el carrer Prat connecta a peu pla amb la plaça donant lloc a una entrada natural. En l’extrem nord-est, una contrarampa ens situa en el mateix centre de la plaça i quatre graons permeten l’accés en l’extrem sud-est. Totes aquestes diferents maneres d’introduir-nos en l’espai central de la Plaça de la Dansa, permeten que el projecte tingui una diversitat sempre desitjable des de la idea del ritual de l’ingrés en un nou espai al temps que una perfecte connexió amb l’entorn que li és més proper.

D’

abord, la solution préconisée est née de l’idée de réserver cet espace aux piétons et d’envisager la place comme point d’inflexion d’un parcours qui relie l’extension urbaine du Pla de l’Estació (la gare) à la future promenade de La Farga. La place doit également être appréhendée comme l’épicentre du cœur de village. Autre intention, plutôt que de remodeler à minima l’existant dans une logique de continuité de l’existant avec d’abord un souci esthétique, la volonté a été de réaliser un nouvel espace. Une fois définie la nouvelle limite de la place, qui lui confère un espace utile disponible supérieur, l’opération a tenté de lui donner un caractère intégré et intégrateur. Des arbres et des bancs ont été disposés sur un côté où l’ensoleillement est continu tout au long de la journée, et d’où on a par ailleurs la meilleure ouverture visuelle vers la place. A l’extrémité opposée, cinq réverbères recourbés équilibrent visuellement la place.

1998

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 291.490€

Superfície/Superficie : 1680m2

En filigrane, la question de l’accessibilité et de la traversée de la place a été traitée. Une petite marche sépare la place de son entrée depuis la rue Aurora. La rue Prat offre un accès sans emmarchements à la place. À l’extrême nord-est, une contre-rampe donne accès au centre même de la place et quatre marches permettent l’accès à son extrême sud-est. Toutes ces possibilités singulières d’atteindre l’espace central de la Plaça de la Dansa et ses connexions avec ses espaces voisins font que l’opération offre une variété d’intervention riche.

La plaça com un espai central, senzill, lliure d’obstacles i obert a les activitats de la vila La place en tant qu’espace central, exempt de tout obstacle et ouvert aux activités de la ville

Places urbanes/Places urbaines

er una banda, la solució que el projecte ha adoptat neix de la idea de vincular aquest espai només al vianant i plantejar-se la plaça com un punt d’inflexió d’un recorregut que enllaça el creixement urbanístic del Pla de l’estació i el futur passeig de la Farga, i també com a focus del que és pròpiament el nucli urbà. D’altra banda s’ha optat per la idea de construir un nou espai, més que plantejar-se una actuació d’un canvi cosmètic i continuïsta de la realitat que fins ara teníem. D’aquesta manera, una vegada definit el nou límit de la plaça, que li dóna una nova escala a l’espai útil disponible, el projecte ha intentat aportar-li un sentit formalment integrador. Uns arbres i uns bancs, situats allà on l’assolellament és continu al llarg del dia i des d’on es té una visió més completa de la plaça, s’equilibren visualment amb cinc bàculs d’il•luminació disposats a l’extrem oposat. Una de les constants que el projecte

Realització/Date de réalisation :

36

37


Plaça d'Arles Place d’Arles-sur-Tech

Situació/Situation :

Arles/Arles-sur-Tech

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament d’Arles amb l’ajuda tècnica del CAUE dels Pirineus Orientals/Mairie d’Arles-sur-Tech avec l’aide technique du CAUE des Pyrénées-Orientales

14

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

Després d’aquesta intervenció experimental, ara és el torn d’un procés de rehabilitació que afectarà tots els espais públics del centre històric d’Arles. Depuis cette intervention expérimentale, c’est la démarche de réhabilitation de tous les espaces publics du centre-historique d’Arles qui est lancée.

E

en compte la pendent, es basa en les característiques de l’indret (història, materials, topografia...). El ferro, així com el fil d’aigua, estructura l’espai (línies de corten) i constitueix una forma de fixar tots els elements del mobiliari urbà fabricats en acer corten: la font, les reixes, el canelobre, els bancs, els pilons. Dirigeix l’aigua cap als punts baixos, dibuixa els graons, configura les rampes d’accés a les cases i garatges. Els conglomerats de granit arrossegats pel Riuferrer formen el formigó dels sòls, colat en aquesta armadura. Més enllà de l’elecció feta per als materials nobles, els quals es cobriran de pàtina amb el temps, s’ha optat una distribució adaptada i uns detalls sofisticats, que marquen la importància d’aquest indret. Les intervencions futures en aquest espai públic seran objecte d’un procés més modest, que acompanyarà aquest “gest” arquitectònic i que marca encara més la centralitat d’aquesta plaça.

E

space triangulaire, La Place constitue le débouché de la rue des Marchands qui relie l’ancienne porte Nord de la ville à l’entrée de l’abbatiale. Au cœur de la vie communale jusqu’au milieu du XXème siècle (église, mairie, commerces...), La Place perd peu à peu son activité au profit de la ceinture de boulevards et est accaparée par les voitures des habitants du centre ancien. Forte de ce constat, la municipalité décide d’enrayer ce processus et de redonner de l’attractivité à la ville « intra-boulevards ». La politique de reconquête passe principalement par la réhabilitation des espaces publics avec, comme lieu d’expérimentation, La Place. Primée par les Trophées de l’aménagement urbain 2005 organisés par Le Moniteur, l’opération a d’abord consisté à supprimer le stationnement et à traiter la question des réseaux humides. L’aménagement en surface, un sol rayé de lignes de fer et d’eau tenant

compte de la déclivité, s’appuie sur les caractéristiques du site (histoire, matériaux, topographie...). Le fer, comme le fil d’eau, structure l’espace (lignes de corten) et constitue une accroche pour tous les éléments de mobilier urbain fabriqués en acier corten : la fontaine, les grilles, le candélabre, les bancs, les bornes. Il dirige l’eau vers les points bas, dessine les emmarchements, configure les rampes d’accès aux maisons et garages. Les agrégats de granit charriés par le Riuferrer constituent le béton des sols coulé dans cette armature. Au-delà du choix porté pour des matériaux nobles qui se patineront avec le temps, un calepinage adapté et des détails sophistiqués marquent l’importance du lieu. Les interventions à venir sur l’espace public feront l’objet d’une démarche plus modeste qui viendra s’accrocher en accompagnement de ce « geste » architectural marquant d’autant plus la centralité de cette place.

Realització/Date de réalisation : 2004

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 255.000€ HT

Superfície/Superficie : 1260m²

Una plaça mineral, sòbria, ordenada, que ofereix un espai públic disponible Une place minérale, sobre, ordonnancée, offrant un espace public disponible

Places urbanes/Places urbaines

spai triangular, La Plaça constitueix la desembocadura del carrer dels Mercaders, que connecta l’antiga porta Nord de la ciutat amb l’entrada abacial. Al cor de la vida municipal fins a mitjans del segle XX (església, ajuntament, comerços...), La Plaça perd poc a poc la seva activitat en benefici dels bulevards dels voltants i està ocupada pels cotxes dels habitants del centre antic. Conscient d‘aquesta situació, el municipi ha decidit aturar aquest procés i donar novament un cert atractiu a la vila "intra-bulevards". La política de recuperació passa principalment per la rehabilitació dels espais públics amb La Plaça com a lloc d’experimentació. Premiada amb el Trofeu de l'ordenació urbana 2005 organitzat per la revista Le Moniteur, l’operació va consistir, en un primer moment, a suprimir l’estacionament i a tractar la qüestió de les xarxes d’aigua i clavegueram. L’ordenació de la superfície, un sòl ratllat amb línies de ferro i d’aigua que té

Miquel Batlle i Pagès

38

39


Urbanització plaça de la Moneda i plaça Jaume I Requalification des places de la Moneda et Jaume l

Situació/Situation : Castelló d’Empúries

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament de Castelló d’Empúries, Generalitat de Catalunya/ Mairie de Castelló d’Empúries, Generalitat de Catalunya

15

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

La intervenció compatibilitza la millora de l’habitabilitat del barri pels veïns i alhora reactiva el potencial turístic del casc històric d’origen medieval. L’intervention permet l’amélioration de l’habitabilité du centre ancien pour les habitants et réactive le potentiel touristique du centre historique médiéval.

L’

de forma irregular quan desemboca a les places, i les llambordes de granit de diverses mides, la disposició de les quals recorda una formació geològica. Unes plataformes horitzontals de fusta fan possible el moviment i l’activitat sobre la superfície del paviment i assumeixen la funció d’escales, bancs, grades…. A la plaça de Jaume I, antiga plaça del gra, es deixen al descobert un pou i una de les sitges subterrànies en les quals s’emmagatzemava el gra quan la plaça funcionava com a mercat. la resta de sitges s’assenyalen amb uns perfils metàl•lics incrustats en el paviment.

L

a commande a consisté en la réhabilitation de deux places et de quelques rues du centre ancien de Castelló d’Empúries. L’une de ces places a été créée sur l’emprise de constructions démolies récemment, la seconde étant d’origine médiévale. L’idée de base du projet est de concevoir une surface unique et continue, qui harmonise les différentes caractéristiques topographiques du périmètre d'intervention. Afin de relier sans discontinuité la surface unique et les espaces publics périphériques sis sur des topographies sensiblement différentes, la surface utilisée s’adapte progressivement aux différences de niveau pour donner lieu à une nouvelle topographie, support du nouvel espace public déterminé. Le projet se caractérise donc par une superposition de couches renforcée par des ordonnancements géométriques (substrat, pavement, plateformes en bois, arbres...) Le traitement de surface se compose

Realització/Date de réalisation : 2003

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 1.096.326€

Superfície/Superficie : 3 729m2

d’une combinaison de différents types de pierres. La pierre de Gérone utilisée lors de précédentes réhabilitations du centre-ancien débouche sur les places de manière irrégulière. Des plateaux horizontaux en bois rendent possible l’activité sur le pavement et assument la fonction d’escaliers, de bancs, de gradins…. Sur la place Jaume I, anciennement place au grain, demeurent visibles, à découvert, un puits et un des silos enterrés où l’on stockait le grain à l’époque où la place accueillait un marché. Les autres silos sont matérialisés de façon symbolique par des profils métalliques insérés dans le pavement.

Una aposta per la introducció de criteris del paisatge obert en l’espai d’un nucli antic La volonté d’introduire des considérations paysagères dans un centre ancien d’origine médiévale

Places urbanes/Places urbaines

encàrrec consisteix en la rehabilitació de dues places i alguns carrers del casc antic de Castelló d’Empúries. Una de les places és producte del recent buidat de la massa edificatòria i l’altra és d’origen medieval. La idea bàsica del projecte és crear una única superfície contínua que uneixi les diferents cotes del perímetre de l’àmbit en el qual s’actua. Per tal d’enllaçar sense discontinuïtats les diverses situacions altimètriques, la superfície es va deformant i dóna lloc a una nova topografia que funcionarà com a suport de tot el que succeeixi en aquest espai públic. El projecte es defineix, doncs, com una superposició de capes de diferents organitzacions materials i geomètriques (subsòl arqueològic, paviments, plataformes de fusta, copes d’arbres...) Aquesta superfície s’entén com un conglomerat de diferents tipus de pedra: la pedra de Girona que arriba des de les actuacions prèviament realitzades al nucli antic i que acaba

Eva Girona i Joaquín Pérez arquitectes, i Ramon Reyes Rodero

40

41


Creació d’una plaça coberta a l’espai "La Catalana" a Ille Création d’une place couverte dans l’espace « La Catalane » à Ille

Situació/Situation :

Illa/Ille-sur-Têt

Promotor/Maître d‘ouvrage : Ajuntament d’Illa/ Mairie d’Ille-sur-Têt

16

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

El municipi d’Illa ha iniciat la requalificació d’un erm industrial que limita amb el centre històric, on s’inscriu la creació d’una llotja coberta. La commune d’Ille a engagé la requalification d’une friche industrielle proche du centre historique, où s’inscrit la création d’une halle couverte.

A

carrer de l’Avenir i La Catalane cap al centre). Paral•lelament, el municipi va procedir a una política d’adquisició d’edificis, en especial la Casa Sampsó, i inicia una reflexió sobre la política d’estacionament. Convertida en llotja, només es va conservar l’exterior de la construcció original, que va ser posteriorment rehabilitada. Actualment oberta, es caracteritza pels seus murs d’obra fets amb còdols i calç, amb unes rengleres horitzontal de pedra natural cada 50 cm, i reforçats als angles i als marcs de les obertures per maons o pedres. S’ha conservat la seva estructura metàl•lica. Aixopluga una plaça accessible des de l’avinguda Pasteur. Emmarcada per una àrea d’estacionament a la part sud i per sales municipals a l’Oest, aquesta llotja s’ha convertit en l’emblema de l’operació. La façana Nord participa de la imatge de la totalitat del paratge de La Catalane des de l’avinguda.

C

ette nouvelle halle s’inscrit dans deux échelles spatiales. D’abord, celle de la requalification d’une vaste friche industrielle limitrophe du centre historique (Conserverie La Catalane). Le projet global, livré en 2007, a consisté à créer un espace d’animations socio-culturelles : une salle polyvalente, des salles consacrées aux sports et aux associations, une halle couverte. Il est programmé d’y associer une médiathèque. L’intervention s’appuie sur l’histoire du site : les bâtiments ont été en grande majorité conservés, dont la cheminée de la conserverie rappelant le passé industriel du site. Un souci d’aménagement paysager a également guidé la démarche. Seconde échelle, celle du cœur de ville. La Catalane participe à la revitalisation du centre, notamment sa partie Est, par les équipements qu’accueille l’opération globale et par un travail réalisé sur l’interconnexion de projets communaux structurants (création d’un cheminement piéton

sécurisé depuis la rue de l’Avenir et La Catalane vers le centre). Parallèlement, la commune a procédé à une politique d’acquisition de bâtiments, notamment la Casa Sampsó, et engage une réflexion sur la politique de stationnement. Aujourd’hui halle, seule l’enveloppe de la construction originale a été conservée puis réhabilitée. Aujourd’hui ouverte, elle se caractérise par ses murs maçonnés en galets et à la chaux, rythmés tous les 50 cm environ par des rangés horizontales de cayroux, renforcés par des chaînes d’angles et des encadrements d’ouvertures en brique ou cayroux. Son ossature métallique demeure. Elle abrite une place accessible depuis l’avenue Pasteur. Encadrée par une aire de stationnement en façade Sud et de salles communales à l’Ouest, cette halle est devenue emblématique de l’opération. Sa façade Nord participe de l’image de l’ensemble du site de La Catalane depuis l’avenue.

Realització/Date de réalisation : 2007

Pressupost aproximat/Coût estimatif : -

Superfície/Superficie : -

L’adaptació d’un edifici existent, privat i tancat, a un espai públic obert L’adaptation d’un bâti existant, privé et fermé, en espace public ouvert

Places urbanes/Places urbaines

questa nova llotja s’inscriu en dues escales. En primer lloc, la de la requalificació d’un erm industrial vast que limita amb el centre històric (Conserveria La Catalane). El projecte global, lliurat el 2007, va consistir a crear un espai d’animacions socioculturals: una sala polivalent, sales destinades als esports i a les associacions, una llotja coberta. Està programat associar-hi una mediateca. La intervenció es basa en la història d’aquest indret: s’han conservat la majoria dels edificis, com ara la xemeneia de la conserveria que recorda el passat industrial de l’indret. També ha guiat el procés un interès d’ordenació paisatgística. Segona escala, la del centre de la vila. La Catalane participa a la revitalització del centre, concretament a la seva part Est, gràcies als equipaments que acull l’operació global i a un treball realitzat sobre la interconnexió de projectes municipals estructuradors (creació d’una avinguda segura per als vianants des del

Agence d’Architecture Espace-Temps, Jean-Marie Garcia Paysagiste

42

43


Remodelació de la plaça de la Independència a Girona Réaménagement de la Place de l’Indépendance à Gérone La recent actuació sobre la plaça ha permès assolir el compromís necessari entre usos i interessos diversos a base de petits gests. L’action récente sur la place a permis la cohabitation entre usages et intérêts contradictoires sur la base d’interventions appropriées.

L’

banització dels espais públics de la plaça. Durant els anys 90 s’amplien les voreres i resta definitivament delimitat l’àmbit d’ocupació de les terrasses de bars i restaurants. Finalment, a l’any 2009 s’aprova el Projecte d’acabament de la Plaça referit a les calçades laterals i al gran espai central. Els trets més significatius del projecte són els següents : mantenir en el disseny d’aquests espais un cert equilibri entre els que hi proposen una plaça dura i una peatonalització total, reforçar la geometria central quasi rectangular dels elements de la urbanització, recuperar la unitat visual de la plaça, recuperar la primitiva escala del monument central, ordenar els espais en els que és possible el pas circumstancial de vehicles i garantir la fàcil circulació de les persones per la plaça.

E

n 1855, l’architecte de la Ville, Martí Sureda, présente sur un espace interstitiel, un projet de place néoclassique à arcades de nature hygiéniste. Dans la seconde moitié du XIXème siècle, plusieurs bâtiments à arcades s’élèvent pour l’enserrer conformément à son plan d’aménagement. Les idéaux académiques de Sureda sont par la suite abandonnés. Après une longue période d’immobilisme, des années 1960 jusqu’à la fin des années 1990 le périmètre déterminé dans le plan de Sureda sera édifié dans sa totalité. De par sa situation au cœur de la ville, la place devient un pôle de transports (gare routière) et d’activités urbaines (premiers cinémas de la ville, restaurants...). Durant la première moitié du XXème siècle, elle évolue suivant un projet maintenu jusqu’à la rénovation de 2009. En 1990, un nouveau règlement encadre les interventions sur les bâtiments qui la bordent et instaure une série de prescriptions pour la requa-

lification de ses espaces publics. Durant les années 90, les trottoirs sont élargis et l’espace accordé pour l’occupation des terrasses de bars et de restaurants est délimité. En 2009, est approuvé le projet d’achèvement de la place. Il concerne les chaussées latérales et le grand espace central. Les principaux traits du projet sont le maintien d’un certain équilibre entre une place dure, minérale et un espace piétonnier et libre, le renforcement du caractère géométrique quasi rectangulaire de la place. Sont également recherchés le retour à une unité visuelle, et à l’emprise originelle et à l’empreinte sur l’espace central de la place de son monument marquant. L’aménagement offre des espaces traversés de manière occasionnelle par des véhicules tout en garantissant la bonne circulation des personnes sur la place.

Girona/Gérone

Promotor/Maître d‘ouvrage : Ajuntament de Girona/ Mairie de Gérone

17

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : Carles Lloret, i Anna Tubau ,Joan Cantal Realització/Date de réalisation : 2010

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 582.388€

Superfície/Superficie : 4 380m2

Per afrontar la reforma d’un espai simbòlic com aquest cal una profunda revisió històrica Pour requalifier cet espace symbolique, se référer au projet initial et à son évolution a été primordial

Places urbanes/Places urbaines

any 1855 l’arquitecte municipal Martí Sureda presenta el seu projecte de plaça neoclàssica porxada per al buit deixat, en ple barri vell. És un projecte de caire higienista. Al llarg de la segona meitat del segle XIX s’hi construeixen alguns edificis d’acord amb la nova ordenació. Després s’abandonen els ideals academicistes d’en Martí Sureda. Després d’un llarg període d’inactivitat edificatòria a la plaça, a partir dels anys 60 i fins els 90, n’és, per fi, completada l’edificació del perímetre. Per la seva situació i amplitud, al llarg d’aquests 100 anys de vida, la plaça es converteix en un focus de transports i d’activitats urbanes amb estacions d’autobusos, cinemes i restaurants. A la primera meitat del segle XX, és modificada, segons un projecte que s’ha mantingut fins a la reforma del 2009. A l’any 1990 es fixa una normativa a la qual han d’adaptar-se les reformes dels edificis del voltant i marca un seguit de directrius per a la reur-

Situació/Situation :

44

45


Plaça de les Esplanades de Perpinyà Place des Esplanades de Perpignan

Situació/Situation : Perpinyà/Perpignan

Promotor/Maître d‘ouvrage : Ajuntament de Perpinyà/ Mairie de Perpignan

18

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : Agence d’Architecture Bernard Cabanne

La reestructuració de la Plaça de les Esplanades s’inscriu en un procés de recuperació de l’espai urbà del centre antic de Perpinyà. La restructuration de la Place des Esplanades s’inscrit dans la démarche de reconquête de l’espace urbain du centre ancien de Perpignan.

L

mobiliari, l’enllumenat van ser integrats en una composició del conjunt, els contenidors van ser enterrats, els bancs renovats, la font traslladada al mig de la plaça. La circulació va ser reorganitzada, els vials rodats suprimits o reduïts i l’estacionament ara reordenat sense traspassar el límit marcat per l’alineament dels arbres. La qualitat arquitectònica del projecte resideix en l’elecció dels materials del mateix tipus que aquells utilitzats en els espais públics del centre històric (lloses i vorades de les voreres de granit gris) amb llambordes de pòrfir vermell, avui dia el material que dóna identitat al barri. La concertació i el fet d’haver tingut en compte les opinions i les necessitats expressades per la població, l’Associació de veïns, els serveis tècnics de la ciutat i l’Architecte des Bâtiments de France han estat aspectes decisius per a l’èxit del projecte.

L

a place des Esplanades est l’un des maillons de l’ensemble spatial formé par la place Jean Moulin réaménagée en 1999, la création du Jardin du Glacis du Palais des Rois de Majorque en 2009, et la reconquête d’une friche militaire par l’Espace des Cultures Populaires de l’Arsenal. La place, à l’identité spatiale marquée avec sa forme triangulaire, sert d’interface entre le centre ancien et les quartiers plus récents autour des remparts. Rythmée de platanes, tous conservés dans l’opération, elle a fait l’objet d’un traitement à même de consolider sa nature de carrefour culturel et social. Sa restructuration a permis de redéfinir des espaces conviviaux pour les habitants en hiérarchisant la place et en supprimant les entraves visuelles et physiques (mobilier urbain pléthorique et désordonné). L’espace public fait l’objet de beaucoup d’attentions : les revêtements de sol, la végétation, le mobilier, l’éclairage ont été repris dans une composition d’ensemble,

les containeurs ont été enterrés, les bancs renouvelés, la fontaine redéployée en cœur de place. La circulation a été réorganisée, les voies resserrées ou supprimées et le stationnement repensé au-delà de l’alignement des arbres. La qualité architecturale du projet réside dans le choix des matériaux de même nature que ceux employés dans les espaces publics du centre historique (dalles et bordures de trottoirs de granit gris) avec comme matériau aujourd’hui identitaire du quartier, les pavés en porphyre rouge. La concertation et la prise en compte des avis et besoins exprimés par la population, l’Association de quartier, les services de la Ville et l’Architecte des Bâtiments de France ont été des atouts décisifs pour la réussite du projet.

2008

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 925.000€ TTC

Superfície/Superficie : 4 400m²

Una concertació exemplar, des del projecte fins a la realització de la reestructuració Une concertation exemplaire, depuis le projet jusqu’à la réalisation de la restructuration

Places urbanes/Places urbaines

a plaça de les Esplanades és un dels elements del conjunt espacial format per la plaça Jean Moulin, reordenada el 1999, la creació del jardí del Glacis del Palau dels Reis de Mallorca el 2009, i la recuperació d’un erm militar per l’Espai de les Cultures Populars de l’Arsenal. La plaça, amb una identitat espacial marcada per la seva forma triangular, serveix d’interfície entre el centre antic i els barris més recents al voltant de les muralles. Amb plataners disseminats per tota la plaça, que s’han conservat en la seva totalitat a l’operació, aquesta ha estat objecte d’un tractament per tal de consolidar la seva naturalesa de cruïlla cultural i social. La seva reestructuració ha permès definir espais per a la bona convivència dels habitants, tot jerarquitzant la plaça i suprimint les barreres visuals i físiques (mobiliari urbà desendreçat). L’espai públic ha estat objecte de múltiples intervencions fetes amb gran cura : els paviments, la vegetació, el

Realització/Date de réalisation :

46

47


Plaça Campdenmàs a Olot Place « Campdenmàs » à Olot

Situació/Situation : Olot

Promotor/Maître d‘ouvrage : Ajuntament d’Olot/ Mairie d’Olot

19

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

Guillem Moliner, Eduard Callís (un parell d’arquitectes)

La plaça es configura com un espai urbà de gran vitalitat i que amplifica la regeneració del nucli antic de la ciutat. La place est traitée pour rester un espace urbain d’une grande vitalité susceptible d’amplifier les effets de la requalification du centre-ancien de la ville.

L

carrer de la Parra se soluciona amb un mur molt ample que enllaça amb la graderia. Paral•lelament s’hi disposa una línia d’arbrat. Aquest front dóna resposta al de la plaça existent situat en diagonal. La plaça pretén ser polifuncional com la majoria de places dels centres històrics però incorpora característiques pròpies dels espais d’estada amb l’objectiu de domesticar-la. La pavimentació té una geometria determinada per l’escorrentia de l’aigua, l’amplada de les parcel•les preexistents i l’orientació del paviment de l’espai existent. Tota la intervenció es construirà en pedra calcària, majoritàriament amb un acabat flamejat.

L

a place a pour but de relier et mettre en valeur des éléments importants de la ville qui lui sont proches. Elle joint le volcan Montsacopa et le centre ancien et se localise sur l’axe qui relie la Plaça Major et le Firal (palais des expositions) avec l’Illa del Carme. Il s’agit d’un espace vide, légèrement incliné, pavé et planté d’arbres. L’importance de la topographie est atténuée par un mur de soutènement et des gradins sur ses parties Ouest et Nord, qui par ailleurs cherchent à créer une ambiance plus propice à la détente. La nouvelle place crée un vis-à-vis avec la place existante contrastant par une unité de taille supérieure. Les deux interventions sont reliées par les gradins, la fontaine Babel et un arbre isolé. Ce dernier est le nouveau centre de gravité de la place, où se développe l’activité de détente. Depuis la fontaine jusqu’à un bassin, une scénographie se développe autour du parcours de l’eau.

Le reste de la place est libre et s’adapte à la déclivité des rues Alt del Tura et Bonaire. Le dénivelé avec la rue de La Parra est solutionné par un large mur relié aux gradins. Parallèlement, un alignement d’arbres a été implanté. Ce front donne un écho à celui de la place existante, situé en diagonale. La place se veut polyfonctionnelle comme la plupart des places de centres historiques mais elle intègre des caractéristiques propres aux espaces de détente dans le but d’être appropriée par les habitants. Le pavement se compose d’une géométrie déterminée par le fil de l’eau, par la largeur des parcelles originelles et par l’orientation du pavement de l’espace existant. Toute l’opération est en pierre calcaire, à la surface généralement flammée.

2010

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 311.848€

Superfície/Superficie : 825m2

Definir circulacions i controlar la posició de les peces de la plaça són decisions essencials Définir les cheminements et le positionnement des éléments de la place a été essentiel

Places urbanes/Places urbaines

a plaça pretén relacionar i potenciar aquells elements que té a l’abast i són singulars per a la ciutat. És la porta d’enllaç del volcà Montsacopa amb el barri vell i forma part de l’eix que connecta la plaça Major i el Firal amb l’illa del Carme. Es tracta d’un espai buit, lleugerament inclinat, pavimentat i arbrat. Salva la topografia amb un mur i una graderia per les bandes Oest i Nord que a més busquen fomentar un àmbit més propici per a l’estada. La nova plaça forma un vis a vis amb la plaça existent conformant una unitat superior. Les dues intervencions es relacionen a partir de la graderia, la font “Babel” i l’arbre aïllat. Aquest és el nou centre de gravetat de la plaça i on es desenvolupa l’activitat d’estada. La font amplia el recorregut d’aigua fins a una bassa, com a figura homònima de la disposició en vis a vis general. La resta de la plaça és un espai lliure que s’adapta a la cota dels carrers Alt del Tura i Bonaire. El desnivell amb el

Realització/Date de réalisation :

48

49


Plaça de Prunhanas Place de Prugnanes

Situació/Situation :

Prunhanas/Prugnanes

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Comunitat de municipis Aglí- Fenolledès/ Communauté de communes Agly- Fenouillèdes

20

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : Agena Architecture (Ivan Morin)

La requalificació de la plaça de Prunhanas s’inscriu en un procés més global d’ordenació dels centres dels pobles del Fenolledès. La requalification de la place de Prugnanes s’inscrit dans une démarche plus globale d’aménagements des cœurs de villages des Fenouillèdes.

Durant el període 2005-2010, aquest

caràcter funcional. Per a això, s‘ha limitat el trànsit i s’ha tancat una de les entrades. Els cotxes estan autoritzats a travessar la plaça, però no a estacionar-hi. La idea era també la d’atenuar el seu desnivell lateral, mitjançant la creació d’un mur de contenció terraplenat, acompanyat d’uns graons. Tot seguit, s’ha dut a terme un treball de revalorització de l’espai. Un tractament del paviment amb pedra, distribuïda segons unes línies a partir de la font, ha permès crear una forta unió entre plaça i façanes. La composició del paviment és de lloses de travertí, ressaltades per rengleres de llambordes de pòrfir; una banda de pissarra –material present al poble- limita aquesta composició, tot resseguint el perímetre irregular de la plaça. El revestiment de la font de travertí, la implantació de bancs contemporanis de pedra i fusta, així com la barana de seguretat feta d’acer corten creen una combinació harmònica que té com a única pretensió la de perdurar en el temps sense passar de moda.

Sur la période 2005-2010, cette dé-

marche a concerné neuf communes, dont Prugnanes. Deux axes prioritaires ont été identifiés pour, notamment, exercer un effet d’entraînement sur le volet habitat et l’initiative privée : réconcilier les fonctions et les formes urbaines tout en respectant le patrimoine bâti existant. Restructurer à partir des espaces publics de liaison ou interstitiels. Malgré le cachet offert par sa morphologie, ses grands arbres, sa fontaine et les façades anciennes qui la bordent, la place de Prugnanes souffrait de l’omniprésence de la voiture. Un dénivelé important caractérisait l’un de ses côtés vers les rues en contrebas et rendait inexploitable 1/4 de la place. Ces contraintes ne permettaient pas l’appropriation de cette place traversée, desservant le haut du village. L’objectif majeur du projet a été de redonner à cet espace l’identité d’une place centrale de village. D’abord, en intervenant sur son caractère fonctionnel. Le trafic routier est

limité, un passage condamné. La voiture est autorisée à traverser la place, mais pas à stationner. L’idée est également d’atténuer sa déclivité latérale en lui redonnant une horizontalité par la création d’un mur de soutènement remblayé, accompagné d’un emmarchement de qualité. Ensuite par un travail de valorisation de l’espace. Un traitement de sol en pierre, calepiné en rayons à partir de la fontaine, a permis de lier de façon très forte place et façades. La composition du sol est en dalles de travertin, scandées de bandes en pavés de porphyre, limité par une bande en llose, matériau présent dans le village, sur le pourtour irrégulier de la place. L’habillage de la fontaine en travertin, l’implantation de bancs contemporains en pierre et bois, ainsi que de garde-corps en acier corten créent un mariage qui a pour seule prétention de durer sans se démoder.

2005-2008

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 97.495€ HT

Superfície/Superficie : 380m²

Una intervenció de qualitat per tal que la plaça d’aquest municipi rural recuperi la seva funció social Une intervention de qualité pour que la place de cette commune rurale retrouve sa fonction sociale

Places urbanes/Places urbaines

procés ha afectat nou municipis, entre els quals es troba Prunhanas. S’hi van identificar dos eixos prioritaris, amb la finalitat de produir un efecte de preparació en els àmbits de l’hàbitat i de la iniciativa privada: d’una banda, reconciliar les funcions i les formes urbanes, tot respectant les construccions existents. De l’altra, reestructurar a partir dels espais públics de connexió o intersticials. Malgrat les avantatges que ofereixen la seva morfologia, els seus grans arbres, la seva font i les façanes antigues que la bordegen, la place de Prunhanas havia de suportar l’omnipresència dels cotxes. A més, un desnivell important caracteritzava un dels seus costats cap als carrers inferiors i feia que 1/4 de la plaça quedés inutilitzable. Aquests aspectes no permetien l’apropiació d’aquest plaça d’enllaç, que comunica la part alta del poble. L’objectiu principal del projecte ha estat donar a aquest espai la identitat d’una plaça central de poble. En primer lloc, intervenint en el seu

Realització/Date de réalisation :

50

51


categoria/rubrique Parcs, jardins i altres espais exteriors Parcs, jardins et autres espaces extérieurs 54 Fitxa/Fiche 21

56

58

60

62

64

66

68

70

72

Parc urbà de la Draga a Banyoles Parc urbain de la Draga à Banyoles Fitxa/Fiche 22 Hortes públiques « Les arrencades » d’Elna Jardins ouvriers « Les arrencades » d’Elne Fitxa/Fiche 23 Restauració i remodelació del passeig de la Font Nova a Camprodon Réhabilitation de la promenade de la Font Nova à Camprodon Fitxa/Fiche 24 Espai Cal Martinet a Eina Espace Cal Martinet à Eyne Fitxa/Fiche 25 Parc de la Pedra Tosca a Les Preses Parc de la Pedra Tosca à Les Preses Fitxa/Fiche 26 Parc urbà de la Prada a Sant Cebrià Parc urbain de la Prade à Saint-Cyprien Fitxa/Fiche 27 Itinerari de visita de la Ciutadella de Roses Itinéraire de visite de la Citadelle de Roses Fitxa/Fiche 28 Parc urbà de Santa Camilla a Cabestany Parc urbain de Sainte-Camille à Cabestany Fitxa/Fiche 29 Parc urbà de les Aigües a Figueres Parc urbain de les Aigües à Figueres Fitxa/Fiche 30 Parc urbà de Sant Vicens a Perpinyà Parc urbain de Sant Vicens à Perpignan

3


Parc urbà de la Draga a Banyoles Parc urbain de la Draga à Banyoles

Situació/Situation : Banyoles

Promotor/Maître d‘ouvrage :

CDOPD de Banyoles/CDOPD de Banyoles

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

L

54

ciutat que aquí s’esvaeixen. L’ordenació cal entendre-la, doncs, com a part i conseqüència del lloc, del paisatge preexistent. Així, les traces del territori es mantenen, es desplacen, es deformen, tot construint els camins, els passeigs, les prades, els parterres i l’estany interior. Existeixen tres traces en el temps. Una, la traça del temps passat, representada pels termenals de les explotacions agrícoles existents, les feixes de conreu; la traça del temps present és representada per l’extensió de les formes de l’edifici de l’hotel i de la Vila Olímpica dins el paisatge; finalment, tenim la traça de dos moviments: un, pren les divisions agrícoles i les assimila als arcs que descriuen els rems d’una embarcació abans d’endinsarse dins l’aigua, l’altre representa el desplaçament d’aquestes divisions cap enrere.

L’

attribution des Jeux Olympiques 1992 à la ville de Barcelone et la décision de réaliser les épreuves d’aviron à Banyoles ont constitué une opportunité historique pour envisager le développement urbanistique de ce lieu singulier. La réalisation de ce grand parc adossé à la Ville Olympique conclut les tentatives successives d’extension de la ville vers cet espace au travers d’une intervention qui se caractérise par le respect de l’environnement naturel, de l’étang et du paysage environnant auquel il s’intègre. Il est un élément limitant et contraignant la tendance qui vise à développer la ville sur les territoires non urbanisés, et limitant les crues de l’étang tout en recherchant l’équilibre entre le grand paysage et la ville, entre la nature et l’artifice. Le parc se base sur la trame suggérée par la parcellisation héritée des cultures en terrasse et des jardins potagers, et par les aspects de la ville qui s’y estompent. Il faut donc com-

prendre l’aménagement comme une résultante de l’héritage humain et paysager du lieu. Les héritages du territoire se maintiennent, se déplacent, se déforment, tout en dessinant les chemins, les promenades, les prairies, les parterres et l’étang intérieur. Il existe trois sortes d’empreintes dans le temps. D’abord, celle du temps passé, constitué par les limites des exploitations agricoles alors existantes, des cultures en terrasse. Ensuite l’empreinte du temps présent symbolisée par l’hôtel et la Ville Olympique perceptibles dans le paysage. Enfin, l’empreinte, qui peut paraître ésotérique, de deux mouvements complémentaires : l’un prend les divisions agricoles et les assimile aux arcs que décrivent les rames d’une embarcation avant de s’enfoncer dans les eaux, l’autre selon le même schéma représente le déplacement de ces divisions vers l’arrière.

Peter Eisenmann Associates (avantprojecte), Hanna Olin/paisatgisme, Ramon Forcada, (projecte i direcció obra), i Lluís Bosch

Realització/Date de réalisation : 1992

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 2.690.918€

Superfície/Superficie : 13,5ha

Les traces del lloc han permès generar la construcció del límit de la ciutat L’héritage du lieu a permis de structurer la limite d’urbanisation Nord de la ville

Parcs, jardins i altres espais exteriors/Parcs, jardins et autres espaces extérieurs

Al parc, la perifèria "vulgar" es converteix en lloc vital i integrat entre el medi urbà i el medi natural. Ici, l’espace périphérique devient un lieu de vie, partie prenante de la limite ténue entre ville et espace naturel. a concessió dels Jocs Olímpics a la ciutat de Barcelona l’any 1992 i la decisió de celebrar les proves de rem a Banyoles va ser una oportunitat històrica per a encarar el desenvolupament urbanístic d’aquest indret singular. La construcció del gran Parc dins la operació de la Vila Olímpica culmina els successius intents de colonització d’aquest espai amb una actuació marcada pel respecte a l’entorn natural, l’estany i el magnífic paisatge circumdant. El conjunt defineix un perfil, un final, integrant-se en un entorn excepcional. Actua d’element de contenció en la irrefrenable tendència de l’home a l’apropiació del territori no urbanitzat i, alhora, com a espai per a l’esmorteïment d’inundacions, cercant l’equilibri entre el paisatge i la ciutat, entre natura i artifici. Conceptualment, el parc es basa en la superposició d’unes línies sobre el territori, suggerides per la xarxa que dibuixa la parcel•lació històrica de les feixes i els horts, i de les traces de la

21

55


Hortes públiques "Les arrencades" d’Elna Jardins ouvriers « Les arrencades » d’Elne

Situació/Situation : Elna/Elne

Promotor/Maître d‘ouvrage :

CCAS de l’Ajuntament d’Elna/ CCAS de la Mairie d’Elne

22

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

A l’origen d’una herència, els jardins obrers d’Elna s’han convertit Des del 1950 ( progressivament en un espai amb un gran valor social i paisatgístic. A l’origine d’un héritage foncier, les jardins ouvriers d’Elne se sont convertis progressivement en espace à forte valeur sociale et paysagère.

CCAS i Ajuntament d’Elna/ CCAS de la Mairie d’Elne et Mairie d’Elne

Realització/Date de réalisation :

Última fase : 2007)/Depuis 1950 (Dernière tranche : 2007)

56

funcionament dels jardins, especialment pel que fa al respecte de les regles d’urbanisme, per tal d’evitar tant com sigui possible l’aparició de barraques i impedir el desenvolupament d’habitatges il•legals. També es busca la qualitat paisatgística. Les reixes dels primers anys que acompanyaven alguns antics alineaments deixen lloc a un petit boscatge de qualitat propici per les passejades (xiprers, llorers, figuers, heura...). A les qualitats paisatgístiques i socials innegables s’hi afegeix la defensa del principi de retorn a la terra i de cultius sans. També s’ha negociat amb l’empresa BRL una solució alternativa, per la qual es compromet a proveir l’aigua per al reg per mitjà de la seva xarxa de canals de la reserva de Vilanova de Raó. Aquesta acció té com a objectiu limitar les perforacions que extreguin aigua de les capes plioquaternàries del Rosselló.

D

ans cet exemple, les jardins familiaux revêtent un caractère d’équipement public. En périphérie Sud-Est de l’emprise bâtie communale, ils appartiennent au Centre Communal d’Action Sociale. Numérotés, 250 jardins sont disséminés sur trois sites. 233 offrent une superficie de 400 m² pour 30€ par an à ses locataires, les 17 derniers, issus d’une opération récente, se développent sur 300m² pour 100€ annuels. Les recettes dégagées rentrent dans les caisses du CCAS et sont réinvesties dans sa politique sociale. La volonté du légataire initial, « donner pour les plus modestes », est ainsi respectée. Les locataires se composent principalement de jeunes couples et de jeunes retraités soucieux de maintenir leur budget à flot. Les locations s’étalent sur un long terme et sont travaillées à 95%. Les services techniques ainsi que les élus de la commune s’assurent de la bonne marche des jardins, notam-

ment dans le respect des règles d’urbanisme, en vue d’éviter autant que possible la cabanisation et proscrire le développement de foyers d’habitations illégaux. La qualité paysagère est également recherchée. Les grillages des premières années qui accompagnaient certaines haies héritées laissent place à un petit bocage de qualité propice à la promenade (cyprès, lauriers, figuiers, lierre...). Aux qualités paysagères et sociales indéniables s’ajoute la défense du principe de retour à la terre et de cultures saines. A également été négocié avec BRL (gestionnaire- distributeur d’eau pour l’irrigation) une solution alternative qui s’engage à fournir l’eau d’irrigation via son réseau de canaux en aval de la retenue de Villeneuve-dela-Raho. Cette action vise à limiter les forages puisant dans les nappes plioquaternaires du Roussillon.

-

Superfície/Superficie :

10ha (250 parcel.les/lots)

Un projecte paisatgístic i social per a la millora de la qualitat de vida dels habitants d’Elna Un projet paysager et social au service du cadre de vie des habitants d'Elne

Parcs, jardins i altres espais exteriors/Parcs, jardins et autres espaces extérieurs

E

n aquest exemple, el caràcter d’equipament públic que conformen aquests jardins familiars és central. A la perifèria Sud-Est del domini municipal construït, pertanyen al Centre Communal d’Action Sociale (Centre Municipal d’Acció Social, CCAS) del municipi. Numerats, els 250 jardins estan disseminats en tres paratges. 233 ofereixen una superfície de 400m2 per 30€ per any als seus arrendataris; els 17 restants, procedents d’una operació recent, es desenvolupen en 300m2 per 100€ anuals. Els beneficis generats es destinen a les caixes del CCAS i són reinvertits en la seva política social. Es respecta així la voluntat del legatari inicial: “donar per als més modestos”. Els arrendataris són principalment parelles joves i gent gran que s’acaba de jubilar, que intenta respectar el seu pressupost. Els arrendaments són de llarg termini i estan treballats al 95%. Els serveis tècnics així com els responsables municipals asseguren el bon

Pressupost aproximat/Coût estimatif :

57


Restauració i remodelació del passeig de la Font Nova a Camprodon Réhabilitation de la promenade de la Font Nova à Camprodon

Situació/Situation : Camprodon

Promotor/Maître d‘ouvrage : Ajuntament de Camprodon/ Mairie de Camprodon

23

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

E

l Passeig de la Font Nova, d’uns 400 m de llargada, arrenca del casc urbà de Camprodon i, per arribar a la Font Nova, segueix una línia paral•lela al riu Ritort, caracteritzada, des de sempre, per set arcs metàl•lics successius que marquen el camí central entre fileres de grans arbres. En els anys 70 es va escapçar l’extrem superior del passeig, amb l’enderroc de l’antiga Font Nova. D’acord amb el nou projecte es va construir un nou final per al passeig, consistent en dues places circulars articulades : una sobre les traces de l’antiga Font Nova i l’altra, oberta a la carretera, amb la font per beure. Posteriorment, a finals dels anys 80, es va instal.lar un enllumenat de fanals alts amb globus a tot el passeig i a les places superiors. Aquesta instal•lació va desfigurar molt la imatge fonamental del passeig. El conjunt havia degenerat i els seus elements (arcs, murs, bancs, paviment, inclús els nous fanals), també.

58

El projecte va consistir en suprimir la circulació de cotxes, en redreçar els set arcs metàl•lics i pintar-los de color verd aigua molt clar, en implantar un nou sistema d’enllumenat baix reforçant la imatge nocturna de la successió d’aquestes lleugeres estructures, sense competir, de dia, amb els elements alts de la composició i en restaurar amb suavitat les places superiors. Es proposava que el paviment fos tot prat natural, excepte el camí central del passeig, i el tros del camí lateral trepitjable per automòbils. La regularització del paviment era, a més l’ocasió per a la millora d’infraestructures.

L

a promenade de la Font Nova caractérisée sur 400 m de long par sept arcs métalliques qui confortent une allée centrale bordée de grands arbres, part du centre historique de Camprodon et, jusqu’à la Font Nova, longe la rivière Ritort. Dans les années 1970, l’extrémité supérieure de la promenade a été supprimée par la démolition de l’ancienne Font Nova. Dans le cadre de la reconquête de la promenade, une nouvelle extrémité a été déterminée. Elle se matérialise par deux places circulaires articulées entre-elles : l’une sur les vestiges de l’ancienne Font Nova et l’autre, accueillant une fontaine d’eau potable ouverte sur la route. À la fin des années 1980, un éclairage formé de hauts candélabres coiffés de globes a été installé sur toute la longueur de la promenade et ses places adjacentes. Cette initiative a fortement compromis l’image de la promenade, l’ensemble et ses éléments

vieillissant assez mal par la suite (arcs, murs, bancs, pavement, candélabres). L’intervention a consisté à supprimer la circulation des voitures, à redresser les sept arcs métalliques et à les peindre de couleur vert très clair, à implanter un nouveau système d’éclairage bas renforçant la perception nocturne de cette succession de structures légères sans pour autant s’opposer, le jour, aux hauts éléments de la composition, puis à restaurer légèrement les places qui ferment la promenade. Concernant le sol, il se compose uniquement de prairie naturelle, à l’exception de l’allée centrale de la promenade et du bout de chemin latéral praticable pour les automobiles. Cette opération a également permis de revoir et moderniser les réseaux secs et humides.

Realització/Date de réalisation : 1998

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 155.650€

Superfície/Superficie : 7 700m2

Una simple recomposició i millora de les preexistències és suficient per recuperar l’entitat perduda d’alguns espais urbans Des interventions modestes et simples sont suffisantes pour retrouver l’esprit perdu de certains espaces urbains

Parcs, jardins i altres espais exteriors/Parcs, jardins et autres espaces extérieurs

El Passeig, construït a mitjans del segle XIX és una de les mostres més belles, a Catalunya, d’aquell moment inicial de la valoració romàntica del paisatge. La promenade du milieu du XIXème siècle est l’un des plus beaux témoignages, en Catalogne, des premiers temps de l’appréciation romantique du paysage.

Josep Alemany i Agustí Vilà arquitectes/VILA-ORRI ARQUITECTES

59


Espai Cal Martinet a Eina Espace Cal Martinet à Eyne

Situació/Situation : Eina/Eyne

Promotor/Maître d‘ouvrage : Ajuntament d’Eina/ Mairie d’Eyne

24

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

A

questa operació es basa en la riquesa dels patrimonis etnogràfics, agrícoles, naturals, paisatgístics i arquitecturals del territori municipal. S’articula al voltant de la rehabilitació del mas Cal Martinet (Maison de la Vallée). Emanació del Museu de Cerdanya Cal Mateu, agrupa Ajuntament, Bistrot de Pays (taverna amb productes regionals) així com un espai expositiu sobre les temàtiques de la biodiversitat i del desenvolupament sostenible. Un jardí etnobotànic accessible des del mas revalora les espècies de la vall i de la regió del Pirineu Català (1999) i participa de l’educació en el medi ambient i en la botànica medicinal. A la riba esquerra de la ribera d’Eina, més enllà del centre eqüestre, s’han creat horts familiars, oberts, principalment als treballadors temporers del municipi, i que resulten una curiositat per als turistes (8 parcel•les de 80m2). La qüestió de l’accessibilitat va ser igualment tractada amb la realització el 2009 d’una passarel•la i d’un parc

60

d’estacionament estabilitzat a partir del qual els vianants poden arribar a aquests equipaments. Aquí és determinant assenyalar la importància donada a la llarga durada de l’acció (voluntariat municipal, necessitat d’experimentació i d’adaptabilitat), però també a la integració del projecte en el seu territori: com basarse en les activitats tradicionals i en la identitat de la regió, com reestructurar i revalorar una activitat turística tot respectant les qüestions mediambientals i el patrimoni local en relació amb la Reserva natural creada el 1993, com recolzar els actors econòmics del territori (agricultors, temporers...). Aquest procés ha estat recollit pel projecte de PADD (Projecte d’Ordenació i de Desenvolupament Sostenible) municipal i per l’Agenda 21 local.

C

ette opération s’appuie sur la richesse des patrimoines ethnographiques, agricoles, naturels, paysagers et architecturaux du territoire communal. Elle s’articule autour de la réhabilitation de la ferme Cal Martinet (Maison de la Vallée). Emanation du Musée de Cerdagne Cal Mateu, elle regroupe Mairie, bistrot de pays ainsi qu’espace d’exposition sur les thématiques de biodiversité et de développement durable. Un jardin ethnobotanique accessible depuis la ferme met en valeur les espèces de la vallée et des Pyrénées- Catalanes (1999) et participe à l’éducation à l’environnement et à la botanique médicinale. En rive gauche de la Rivière d’Eyne, au-delà du centre équestre existant, des jardins familiaux potagers, ouverts, principalement à destination des travailleurs saisonniers de la commune ont été créés et participent à la curiosité des touristes (8 parcelles de 80m²). La question de l’accessibilité a également été traitée par la réalisa-

tion en 2009 d’une passerelle et d’un parc de stationnement stabilisé à partir duquel les piétons peuvent gagner ces équipements. Ici, il s’avère déterminant de souligner l’importance donnée au temps long de l’action (volontarisme communal, nécessité d’expérimentation et d’adaptabilité) mais également à l’intégration du projet dans son territoire : comment s’appuyer sur les activités traditionnelles et l’identité du terroir, comment restructurer et valoriser une activité touristique dans le respect d’enjeux environnementaux et patrimoniaux locaux en relation avec la Réserve naturelle créée en 1993, comment soutenir les acteurs économiques du territoire (agriculteurs, saisonniers…). Cette démarche est relayée dans le projet de PADD communal et d’Agenda 21 local.

Realització/Date de réalisation : Des del 2001/Depuis 2001

Pressupost aproximat/Coût estimatif : -

Superfície/Superficie : -

La creació de jardins com un dels elements generadors d’un nou centre actiu al poble Comment la création de jardins peut participer à une stratégie de constitution d’un cœur de village

Parcs, jardins i altres espais exteriors/Parcs, jardins et autres espaces extérieurs

L’espai Cal Martinet és l’objecte d’una operació global per tal de recrear un espai atractiu al centre del poble i millorar la qualitat de vida dels seus habitants. L’espace Cal Martinet fait l’objet d’une opération globale afin de recréer un espace attractif en cœur de village et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.

Ajuntament d’Eina/ Mairie d’Eyne

61


Parc de la Pedra Tosca a Les Preses Parc de la Pedra Tosca à Les Preses

Situació/Situation : Les Preses

Promotor/Maître d‘ouvrage : Ajuntament de Les Preses/ Mairie de Les Preses

25

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

A

l Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a Les Preses, prop d’Olot, s’hi troba un lloc molt especial, un mar de roques, producte de la colada basàltica del volcà Croscat i d’una feixuga tasca de l’home en la seva lluita per aconseguir una miserable peça de terra per conrear, a base d’anivellar, despedregar parcel•les i acumular totes les roques, pedres i escòries en murs gruixuts, túmuls i cabanes. La seva rugositat morfològica i tàctil en reté la percepció. El projecte tracta de potenciar la singularitat d’aquest paisatge i d’activar el factor sorpresa en el seu descobriment. Una estreta línia a ratlles, en acer, et permet recórrer l’espai, i l’acer, en determinats episodis, subjecta els túmuls que es travessen. La forma trencada de les línies d’acer es contraposa a les voluminoses i arrodonides masses rocoses i estableix "noves clarianes" en actes inicials i intermedis... S’ha treballat en la visualització de l’espai netejant-lo de malesa, tot re-

62

forçant el seu caràcter aspre i evidenciant el gran esforç d’acumulació de pedres realitzat dos segles enrere. S’han rehabilitat gairebé un 70% de les cabanes i murs, i s’han recuperat cinquanta parcel•les per a l’activitat agrícola autòctona mitjançant el conreu de productes tradicionals com el fajol, el blat, i l’userda, i plantes aromàtiques com la farigola, cultivats segons els principis de l’agricultura biològica. A més dels motius paisatgístics, l’estructura del parc fomenta la visita per raons ambientals, ecològiques i pedagògiques. Per aquest motiu s’han creat quatre itineraris de diferent longitud que permeten recórrer la zona totalment o de forma parcial.

Au cœur du Parc Naturel de la Zone

Volcanique de la Garrotxa, à Les Preses, près d’Olot, une coulée de lave basaltique se traduit aujourd’hui par un secteur particulier, un chaos de roches. L’Homme s’est évertué à rendre ce secteur cultivable par un nivelage et un épierrement régulier des parcelles. Ces pierres, dont la texture et la forme éveillent la curiosité, ont ensuite été empilées et utilisées pour constituer des murs de clôture, des tumulus et des cabanes. L’intervention a consisté à optimiser la singularité de ce paysage et de créer un facteur « surprise » au moment de sa découverte. Une fine ligne de traverses en acier permet de guider le promeneur dans l’espace. L’acier maintient également par endroit, les tumulus franchis. La forme de ces lignes d’acier, fines et rectilignes, s’oppose à celle des masses rocheuses, volumineuses et arrondies, pour structurer de «nouvelles clairières»... L’aspect visuel a été travaillé via un

débroussaillage mettant en valeur l’énorme entreprise d’empilement de pierres réalisé il y a environ deux siècles. Presque 70% des cabanes et des murs du site ont été réhabilités et cinquante parcelles conservées pour l’activité agricole locale. Selon les préceptes de l’agriculture biologique, des produits traditionnels tels que le sarrasin, le blé et la luzerne ainsi que des plantes aromatiques telles que le thym y sont cultivées. Outre l’intérêt paysager, l’autre intérêt que revêt cette opération réside dans sa visée pédagogique, écologique et environnementale. Quatre itinéraires de différentes longueurs ont été créés et permettent d’arpenter le parc dans sa totalité ou partiellement.

Realització/Date de réalisation : 2004

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 243.485€

Superfície/Superficie : 250ha

Actuar de forma dual : no evident amb els elements de l’entorn i evident per mitjà del contrast Agir doublement : subtilement avec les éléments environnants, et de façon évidente par le contraste

Parcs, jardins i altres espais exteriors/Parcs, jardins et autres espaces extérieurs

La intervenció ha permès destacar un nou itinerari públic en un sector de gran interès natural i cultural. L’intervention a permis de structurer un espace de promenade dans un secteur d’intérêt naturel et culturel fort.

RCR Rafael ARANDA, Carme PIGEM, Ramón VILALTA ARQUITECTES, i Maria Tàpies, Gemma Puigverd

63


Parc urbà de la Prada a Sant Cebrià Parc urbain de la Prade à Saint-Cyprien

Situació/Situation :

Sant Cebrià/Saint-Cyprien

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament de Sant Cebrià, CM Sud-Rosselló/ Mairie de Saint-Cyprien, CC Sud-Roussillon

26

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : Ajuntament de Sant Cebrià, CM Sud-Rosselló/ Mairie de Saint-Cyprien, CC Sud-Roussillon

L

a creació del parc municipal de la Prada respon a una actuació prèvia: realitzar una interfície entre Sant Cebrià Vilatge i Sant Cebrià Platja, tot conciliant les necessitats hidràuliques (rebre les aigües en cas de fortes pluges) i exigències paisatgístiques. Aquestes exigències ambicionen millorar i revalorar una centralitat municipal fins al moment poc estructurada (zona residencial, escola bressol, institut...). L’altra voluntat correspon al desig de la direcció d’obra d’oferir als habitants un espai paisatgístic d’esbarjo i de passejada, que permeti múltiples activitats (marxa, cursa, patins en línia, bicicleta...). Un gran estany central, complementat per tres plans d’aigua permanents, forma el cor d’aquest parc de 30 hectàrees. Aquest està rodejat per un passeig fet de formigó amb un acabat que sembla sorra, i que compta amb plantes, il•luminació (abalisament en acer inoxidable cada 25m) i, alhora, està connectat amb una avinguda per a

64

vianants i bicicletes de línies corbes que va cap al poble i cap al barri residencial de la Prada. Dos dels tres estanys permanents també estan rodejats per un passeig que connecta amb el bucle perifèric. Són l’hàbitat d’una fauna i una flora aquàtiques i semi-aquàtiques en evolució constant. Les franges del parc, que van cap al barri i els eixos de carreteres, es componen de canals arbrats. Altres elements enriqueixen i diversifiquen aquest parc, espai-aparador del poble costaner: recorregut esportiu al cor de la cubeta, en contacte amb els estanys: un molí de vent de bombeig i un gran raig d’aigua, i fins i tot una àrea de jocs, una taula d’orientació sota una glorieta de ferro forjat, taules de pícnic, mobiliari urbà disseminat pel parc (bancs, barreres, baranes, papereres, miradors de fusta, pilons, senyalització...), sense oblidar el tractament de la rotonda central de la zona...

L

a création du parc municipal de la Prade répond à une mission préalable : réaliser une interface entre Saint-Cyprien Village et Saint-Cyprien Plage conciliant contrainte hydraulique (recevoir les eaux en cas de fortes pluies) et exigences paysagères. Ces exigences ambitionnent d’habiller et mettre en valeur une centralité communale jusqu’ici peu structurée (zone résidentielle, crèche, collège...). L’autre volonté correspond au souhait du maître d’ouvrage d’offrir aux habitants un espace paysager de détente et de promenade permettant de multiples activités (marche, course, roller, vélo...). Une grande cuvette centrale, agrémentée de trois plans d’eau permanents, compose le cœur de ce parc de 30 hectares. Celle-ci est entourée par une promenade en béton stabilisé, plantée, mise en lumière (balisage inox tous les 25m) connectée à un mail piétonnier et cyclable aux lignes courbes vers le

village et vers le quartier résidentiel de la Prade. Deux des trois bassins permanents sont également ceints d’une promenade en liaison avec la boucle périphérique. Ils abritent une faune et flore aquatiques et semi-aquatiques en évolution constante. Les franges du parc, vers le quartier et les axes routiers, se composent de noues plantées. D’autres éléments viennent enrichir et diversifier ce parc, espace- vitrine de la station balnéaire : parcours sportif au cœur de la cuvette, au contact des bassins : une éolienne de pompage et un grand jet d’eau, mais encore une aire de jeux, une table d’orientation sous une gloriette en fer forgé, des tables de pique-nique, un mobilier urbain disséminé dans le parc (bancs, barrières, garde-corps, corbeilles, belvédère bois, potelets, signalisation...) sans oublier le traitement du rondpoint mitoyen de la zone....

Realització/Date de réalisation : Des del 2001/Depuis 2001

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 1.000.000 €

Superfície/Superficie : 30ha

Ordenar un espai recreatiu tot aportant una resposta al problema de la inundació Aménager un espace récréatif en apportant une réponse à la contrainte inondation

Parcs, jardins i altres espais exteriors/Parcs, jardins et autres espaces extérieurs

Per evitar les inundacions d’un barri d’habitatges, l’espai de La Prada ha estat condicionat com a espai verd inundable, que serveix d’"espai-barrera" entre el vilatge i la platja. Pour mettre hors d’eau un nouveau quartier d’habitat, l’espace de La Prade a été aménagé en espace vert inondable servant d’espace-tampon entre le village et la plage.

65


Itinerari de visita de la Ciutadella de Roses Itinéraire de visite de la Citadelle de Roses

Situació/Situation : Roses

Promotor/Maître d‘ouvrage : Ajuntament de Roses/ Mairie de Roses

27

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

P

er la bona divulgació del contingut històric i arqueològic en la visita pública el projecte planteja l’adequació d’un recorregut de visita, amb els següents criteris : El camí Consolidar un camí en la zona d’esplanada de mínima intervenció i mínima presència per lo que havia de tenir una baixa carga de disseny. Una plataforma de sauló amb dues rigoles que el conformen donant entendre que l’interessant és el que l’envolta. Passarel•les i voladís Aquestes es consoliden amb estructura metàl•lica i paviment de fusta, tot de disseny molt simple i auster. Zones d’estada En el recorregut es creen diferents àrees de parada , que sota les ombres de unes oliveres deixen gaudir de la visió d’aquest gran espai carregat d’història. El tractament de la vegetació La vegetació es col•loca de forma intencionada amb dues finalitats, una

66

per dirigir la mirada al lloc que interessa i l’altre per servir d’element de referència per donar relació d’escala humana a la nostra presència. La il•luminació Donat que roses és una ciutat turística i l’espai està carregat de valor cultural , existeix un elevat interès en realitzar visites nocturnes, per lo que el treball d’il•luminació es consolida com una actuació molt acurada i de disseny molt mesurat. Es planteja la creació d’una escenografia per tal de donar entendre millor el contingut del recinte i les excavacions realitzades, on la superposició de fases de assentament fa difícil la seva entesa. Aquestes escenes expliquen l’estructura de l’ordenació urbana dels grecs o els diferents usos de les estances dels romans, tractada tant des de la llum com des de l’ombra.

Pour une bonne exposition péda-

gogique de la richesse patrimoniale d’un vaste site historique lors de la visite publique, l’opération a principalement consisté à créer un parcours de visite répondant à un cahier des charges précis : Fixer sur l’esplanade, au moyen d’aménagements légers et d’interventions minimalistes qui laissent entendre que ce qui compte ce sont les vestiges, une allée en sable stabilisé complétée de deux rigoles. Elle se complète de passerelles et d’un auvent de conceptions simples consistant en des structures métalliques au platelage en bois. Sur le parcours, différentes aires de détente sous l’ombre d’oliviers ont été créées et permettent d’admirer ce site chargé d’Histoire. Les plantations ont fait l’objet d’une attention particulière suivant deux impératifs : axer le regard vers les éléments historiques valorisés et servir d’élément de référence pour le visi-

Realització/Date de réalisation : 2005 (1a fase)/2005 (1ère tranche)

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 510.000€

Superfície/Superficie : 8ha

teur, en termes d’échelle de grandeur des vestiges. Ville touristique, Roses offre la possibilité d’organiser des visites nocturnes, d’où le travail fin réalisé sur l’éclairage et la mise en lumière des vestiges historiques. Est envisagée la création d’une scénographie rendant plus lisible la superposition complexe des couches d’occupation historique du site et communicant sur les campagnes de fouilles réalisées. Ces scènes visent à expliquer la trame urbaine de la cité grecque ou encore les différentes utilisations des constructions par les Romains, notamment par un jeu d’ombres et de lumière.

La divulgació del contingut històric i arqueològic per mitjà d’un subtil recorregut i d’una potent il•luminació La création d’un parcours qui structure la visite d’un site historique valorisé par une mise en lumière soignée

Parcs, jardins i altres espais exteriors/Parcs, jardins et autres espaces extérieurs

Un gran espai històric i de contingut en vestigis arqueològics visibles incomparable : hel•lenístics, romans, medieval i recinte militar francès XVI. Un haut lieu de l’Histoire aux riches contenus archéologiques : vestiges hellènes, romains, médiévaux et fortification militaire française du XVIème.

Martirià Figueres, i Genís Arese, Claudi Valenti, Ingrid Valero

67


Parc urbà de Santa Camilla a Cabestany Parc urbain de Sainte Camille à Cabestany

Situació/Situation : Cabestany

Promotor/Maître d‘ouvrage : Ajuntament de de Cabestany/ Mairie de Cabestany

28

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

P

er a preservar aquest espai sotmès a una forta pressió urbana, el municipi de Cabestany s’ha dedicat a identificar un cinturó verd en el seu Pla Local d’Urbanisme i, posteriorment, a la seva Agenda 21. L’ordenació de la cubeta de Santa Camilla és un dels components d’aquest cinturó. Es preveu la protecció de l’espai i de la qualitat mediambiental, la valorització dels erms agrícoles, però també la instauració d’un límit definitiu de la urbanització. En un punt baix de l’aglomeració, la cubeta de Santa Camilla és un espai inundable, que recull les aigües de les pluges quan aquestes són intenses. A més d’una exigència hidràulica, la seva ordenació en parc extensiu respon a una exigència paisatgística i social (pulmó verd al centre de l’aglomeració). El parc està pensat com un espai polivalent capaç de satisfer diversos públics. Es composa d’una xarxa de camins i sendes dedicades a passejar i a

68

córrer (bucles de 1.000 i 2.500 m) des de l’àrea d’estacionament habilitada o el barri veí. Els fonaments d’aquestes sendes estan formats per materials estables (grava matxucada compacta) i s’utilitzen elements lleugers per a travessar les zones humides permanents o temporals (passarel•les de fusta), en especial, en el cas d’aquells que estan exposats a la intempèrie. S’han habilitat sectors d’esbarjo i de pícnic, i fins i tot un recorregut esportiu que acull diverses activitats, tot mitjançant la implantació d’un mobiliari urbà integrat. L’educació sobre el medi ambient i el descobriment del medi és possible gràcies a la introducció de suports pedagògics. Com a complement de les prades, les delimitacions dels bosquets tenen unes alçades i unes alineacions estudiades, amb la finalitat de no tancar aquest espai ni pertorbar un medi humit fràgil, així com de mantenir les obertures visuals. S’ha donat prioritat a les fustes locals.

Pour préserver cet espace soumis à

une pression urbaine forte, la commune de Cabestany s’est attachée à identifier une ceinture verte dans son Plan Local d’Urbanisme puis dans son Agenda 21. L’aménagement de la cuvette de Sainte-Camille est l’une des composantes de cette ceinture. Sont recherchés la protection de l’espace de la qualité environnementale, la mise en valeur de friches agricoles mais également l’instauration d’une limite définitive de l’urbanisation. Sur un point bas de l’agglomération, la cuvette de Sainte-Camille est un espace inondable, recueillant les eaux de pluie lors d’épisodes intenses. En plus d’une exigence hydraulique, son aménagement en parc extensif répond à une exigence paysagère et sociale (espace de respiration en cœur d’agglomération). Le parc est pensé comme un espace polyvalent susceptible de satisfaire plusieurs publics. Il se compose d’un réseau de cheminements et sentiers

dédiés à la promenade et à la course à pied (boucles de 1000 et 2500m) depuis l’aire de stationnement aménagée ou le quartier voisin. L’assise de ces sentiers est constituée de matériaux stables (concassé compacté) et d’aménagements légers pour franchir les zones humides permanentes ou temporaires (passerelles en bois) notamment lors d’intempéries. Des secteurs de détente et de piquenique ou encore un parcours de santé ont été aménagés moyennant l’implantation d’un mobilier urbain intégré. L’éducation à l’environnement et la découverte des milieux sont rendus possibles par l’introduction de supports pédagogiques. En complément des prairies, la délimitation de bosquets aux hauteurs et alignements étudiés visent à ne pas cloisonner cet espace, ne pas perturber un milieu humide fragile et préserver des ouvertures visuelles. Les essences locales sont privilégiées (350 arbres plantés).

Realització/Date de réalisation : 2009

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 167.000€ TTC

Superfície/Superficie : 12,5ha

Un element del cinturó verd municipal, límit definitiu de la urbanització La composante d’une ceinture verte communale matérialisant la limite définitive de l’urbanisation

Parcs, jardins i altres espais exteriors/Parcs, jardins et autres espaces extérieurs

El parc de Santa Camilla és la pedra angular d’un procés més ampli d’ordenació d’un corredor verd entre Cabestany, Perpinyà i Salelles. Le parc de Sainte-Camille est la pierre angulaire d’une démarche plus large d’aménagement d’une coulée verte entre Cabestany, Perpignan et Saleilles.

Ajuntament de de Cabestany/ Mairie de Cabestany

69


Parc urbà de les Aigües a Figueres Parc urbain de les Aigües à Figueres

Situació/Situation : Figueres

Promotor/Maître d‘ouvrage : INCASÒL

29

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

Michèle Orliac, Miquel Batlle/mICHELE&mIQUEL, i Dmitry Khomyakov, Eleonora Barone

Les hortes de Vilabertran, antic es-

pai rural a cinc minuts del centre de Figueres, estaven condemnades a desaparèixer. Abandonades, encara conservaven les traces de la seva organització agrícola: la masia del Mas Torrent, els murs de pedra que delimiten les parcel•les i els camins, la xarxa d’aigua, mines, canals de rec, pous, basses i cisternes, la xarxa de drenatge, les pantalles talla vents de xiprers, els arbres fruiters, noguers, figueres, cirerers, els arbres d’ombra, plàtans, freixes, oms,... Un ambient molt particular. Es va proposar adaptar l’urbanització a l’existent, de manera que es pogués atrapar, amb la superfície disponible pels espais verds, les traces existents més significatives. I amb elles, l’atmosfera del lloc. No feia falta inventar un parc urbà. El parc ja existia. Així, es confronten dues realitats: l’ambient rural preexistent i el nou ús urbà. Dues realitats que poden conviure i posar-se en valor mútuament, recolzant-se en les seves diferències i en els

70

seus contrastos. A partir d’aquí, el projecte proposa realitzar el mínim necessari per adaptar el lloc al nou ús: murs de contenció per suportar els carrers elevats, camins i passarel•les per recórrer les zones humides, llocs d’estada… La nova capa superposada tenia de ser unitària per no suplantar l’existent. L’ús d’una sola família de formes i materials permetia aconseguir aquesta unitat: palposts metàl•liques, particularment adaptades al terreny de sorres i llims, configuren tots els elements: col•locades horitzontalment construeixen camins, passarel•les elevades, bancs i canals; en vertical, murs de contenció i faroles; al doblar-les, fonts i tumbones. Un sol gest que serveix a identificar lo nou i, sobretot a ressaltar i valorar lo existent.

« Les hortes » de Vilabertran, terres

agricoles à quelques encablures du centre de Figueres, étaient condamnées à disparaître. Abandonnées, elles conservaient encore les signes de leur organisation agricole passée qui leurs conféraient une ambiance particulière : les bâtisses du Mas Torrent, les murs de pierres qui délimitent les parcelles et les chemins, le réseau d’irrigation, sources, canaux, puits, bassins et citernes, réseau de drainage, les écrans coupe-vent que créent les alignements de cyprès, les arbres fruitiers, noyers, figuiers et autres cerisiers, les arbres d’ombrage, platanes, frênes ou ormes... Il a été proposé d’adapter l’urbanisation du secteur, à ce patrimoine hérité, de sorte que l’on puisse caler l’espace dédié aux zones de respiration, sur les éléments les plus significatifs à conserver. Il n’était donc pas nécessaire d’inventer un parc urbain, il existait déjà. Cette « mise en forme » a donc visé à faire cohabiter deux réalités pouvant être complémentaires dans leurs différences et leurs contrastes et pouvant

se mettre tour à tour en valeur : celle de l’ambiance rurale héritée et le nouvel usage urbain de cet espace, à venir. Depuis ce postulat, l’intervention s’est caractérisée par son caractère minimaliste assumé pour adapter le lieu à son nouvel usage : murs de soutènement pour permettre la création de rues, allées et passerelles pour parcourir les zones humides, espaces de détente… La nouvelle couche d’occupation se devait d’être unitaire pour ne pas supplanter l’existante. L’utilisation d’une seule famille de formes et matériaux a permis d’atteindre cette unité : des palissades métalliques, particulièrement adaptées aux terrains sableux et limoneux, concernent tous les éléments. Posées horizontalement, elles structurent des allées, des passerelles, des bancs et des ruisseaux. Verticalement, des murs de soutènement et des candélabres; modelées, des fontaines et des chaises longues. Un seul geste architectural qui permet d’identifier les nouveaux apports et, surtout, à souligner et mettre en valeur l’existant.

2009

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 10.319.796€ HT

Superfície/Superficie : 146ha

Mantenir l’atmosfera del lloc com a base per a la formació del nou parc urbà La création d’un parc urbain qui respecte l’esprit de son lieu d’implantation

Parcs, jardins i altres espais exteriors/Parcs, jardins et autres espaces extérieurs

El parc es situa en un sector molt proper al centre i conforma l’eix vertebrador d’aquesta nova àrea residencial pel futur creixement de la ciutat. Le parc se situe dans un quartier résidentiel en devenir, proche du centre, et en constitue le pivot d’articulation face à l’extension urbaine attendue.

Realització/Date de réalisation :

71


Parc urbà de Sant Vicens a Perpinyà Parc urbain de Sant Vicens à Perpignan

Situació/Situation : Perpinyà/Perpignan

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament de Perpinyà et PMCA/ Mairie de Perpignan et PMCA

30

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

E

l que resulta interessant en aquest exemple és veure com els actors han trobat una utilitat a una cubeta inundable, on desemboca un curs d’aigua i que no podia ser urbanitzada. Tres dimensions han guiat un procés iniciat a finals dels anys vuitanta pels veïns, posteriorment continuat per les corporacions a partir del 1993, en un espai amb una interfície de tipologies urbanes molt desiguals (grans conjunts, zones urbanitzades, petits blocs residencials, vasta zona comercial). Després de diversos anys d’adquisicions complexes, d’estudis hidràulics i paisatgístics, i d’una estreta col•laboració amb els veïns, la primera part d’aquest projecte d’ordenació va començar el 2006. S’ha generat un discurs paisatgístic important que té en compte els elements existents (arborètum), que es basa en la temàtica dels paisatges naturals de les ribes dels cursos d’aigua (ecosistemes variats, materials i motius que recorden la presència de l’ai-

72

gua), així com en la voluntat de fer del parc un espai de connexió entre barris, alhora que dissociant-lo d’un teixit d’habitatges molt divers (creació de talussos al perímetre, que el protegeixen alhora dels vents dominants). La idea transversal era aconseguir que aquest parc fos considerat també com un espai de retenció i d’escolament de les aigües (dimensió hidràulica). En funció dels episodis pluvials, els quatre estanys que constitueixen el parc (inclosos el pàrquing i l’estadi) s’omplen l’un rere l’altre i protegeixen els barris de les possibles inundacions, alhora que fan que el parc sigui constantment practicable (l’eix Nord-Sud forma un dic). A més de la voluntat de generar un espai d’oci i pedagògic (parc pels infants, taules de pícnic), l’interès de l’actuació es troba també en la dimensió participativa: estant a l’origen del projecte, els habitants han estat constantment associats a aquestes reflexions (estudis, seguiment de les obres).

C

e qui est intéressant dans cet exemple, c’est de voir comment les acteurs ont trouvé un usage à une cuvette inondable, exutoire de cours d’eau, qui ne pouvait être urbanisée. Trois dimensions ont guidé une démarche initiée à la fin des années 1980 par les riverains du site puis portée par les collectivités à partir de 1993, dans un espace à l’interface de typologies urbaines très disparates (grands ensembles, zones pavillonnaires, petits collectifs, vaste zone commerciale). Après plusieurs années d’acquisitions foncières complexes, d’études hydrauliques et paysagères, et de concertation étroite avec les riverains, la première tranche de ce projet d’aménagement a débuté en 2006. Une dimension paysagère affirmée prenant en compte l’existant (arboretum), s’appuyant sur la thématique des paysages naturels de bords d’eau (écosystèmes variés, matériaux et motifs rappelant la présence de l’eau), ainsi que sur la volonté de faire du

parc un espace de liens entre quartiers tout en le dissociant d’un tissu mitoyen disparate (création de collines périphériques le protégeant également des vents dominants) a été portée. L’idée transversale était de faire en sorte que ce parc soit aussi pensé comme espace de rétention et d’écoulement des eaux (dimension hydraulique). En fonction des épisodes pluviaux, les quatre bassins qui constituent le parc (y compris le parking et le stade) se remplissent les uns après les autres et protègent les quartiers en aval tout en faisant en sorte que le parc soit constamment praticable (axe Nord-Sud en digue). L’autre intérêt que revêt cette opération, également à visée récréative (jardins d’enfants, tables de piquenique...) et pédagogique, est sa dimension participative : à l’origine du projet, les habitants ont constamment été associés à ces réflexions (études, avancement des travaux).

Realització/Date de réalisation : 2009

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 8.300.000€ TTC

Superfície/Superficie : 5ha

La valorització paisatgística i social d’un gran estany de retenció en zona urbana La valorisation paysagère et sociale d’un grand bassin de rétention en zone urbaine

Parcs, jardins i altres espais exteriors/Parcs, jardins et autres espaces extérieurs

El parc ofereix alhora als barris del Sud un gran espai verd i una gestió de les aigües pluvials indispensable en aquest indret. Le parc offre aux quartiers Sud un espace vert majeur tout en assurant une gestion des eaux pluviales indispensable.

ALEP (Philippe Deliau), Mahaut Michez, Sol Paysage

73


categoria/rubrique Litoral i front marítim Littoral et front de mer 76 Fitxa/Fiche 31

78

80

82

84

86

88

90

92

94

Condicionament del Moll de la Riba al Port de la Selva Amélioration du quai de la Riba à Port de la Selva Fitxa/Fiche 32 Condicionament de la riba esquerra del Bordigo a Torrelles Aménagement de la rive gauche du Bourdigou à Torreilles Fitxa/Fiche 33 Passeig marítim d’Empúries Passage maritime d’Empuries Fitxa/Fiche 34 Restauració del sender litoral d’Argelers a Cervera Aménagement du sentier littoral d’Argelès à Cerbère Fitxa/Fiche 35 Passeig marítim de la platja de Sant Pol Promenade maritime de la plage de Sant Pol Fitxa/Fiche 36 Urbanització del carrer Jules Pams a Portvendres Réaménagement de la rue Jules Pams à Port-Vendres Fitxa/Fiche 37 Passeig marítim de la Fosca a Palamós Passage maritime de la Fosca à Palamós Fitxa/Fiche 38 Accessos i restauració de dunes a la platja i estany de Canet Gestion des accès et restauration des dunes de la plage de Canet Fitxa/Fiche 39 Restauració del camí de ronda de S’Agaró-Platja d’Aro Réhabilitation du chemin de ronde de S’Agaró-Platja d’Aro Fitxa/Fiche 40 Restauració i recuperació de l’entorn industrial de Paulilles Réhabilitation du site industriel de Paulilles

4


Condicionament del Moll de la Riba al Port de la Selva Amélioration du quai de la Riba à Port de la Selva

Situació/Situation :

El Port de la Selva

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Comissió de Ports de Catalunya/ Commission des Ports de Catalogne

31

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

L’

encàrrec era de la Direcció General de Ports de la Generalitat de Catalunya i consistia principalment en emmascarar uns terrenys guanyats al mar, escullera inclosa. El Port de La Selva és un poble mariner assentat a ponent d’una badia força ampla i profunda quan l’Albera s’entrega al mar. En els trams de l’actuació hi ha, doncs, forts desnivells entre les rasants dels carrers i el nivell de l’aigua. Des d’un inici es va tenir clar que la intervenció havia de ser urbana, no massa “construïda” per no desvirtuar la imatge del front marítim de la població i que havia de ser una intervenció “oberta”, és a dir, que tot el projectat tingués més d’un ús. La idea de la fusta pràcticament va venir donada per una conversa de l’arquitecte amb un amic seu que la va suggerir. Els avantatges d’utilitzar fusta eren grans: es podia resoldre la problemàtica plantejada en tota la longitud de la Riba del Port d’una manera unitària, no és de “construcció” i

76

és un material efímer i sobreposat. La proposta definitiva va consistir, per una banda, en una vorera perimetral a tot el llarg de la Riba, per sobre dels terrenys guanyats al mar, qual barana és prou baixa i ampla que permet estintolar-s’hi i, per l’altra, en unes plataformes que, a més de camuflar les esculleres, tant serveixen per seure com per estirar-s’hi. La complexitat urbana aconseguida amb aquesta operació és considerable, complexitat provocada pels tres nivells projectats: el de la vorera, que ressegueix la inclinació del mur de la Riba, el de les plataformes i el del passeig central que, mitjançant unes escales, s’entrega al mar en el Pont de Reig.

L

a commande provenait de la Direcció General de Ports de la Generalitat de Catalunya et consistait, surtout, à habiller des terrains gagnés sur la mer, y compris l’enrochement. Le Port de La Selva est un village de pêcheurs situé à l’ouest d’une baie vaste et profonde, à l’interface des Albères et de la mer. Les différents segments de l’opération, entre rues au dénivelé prononcé et niveau de la mer, sont donc soumis à une forte déclivité. D’emblée, il paraissait évident que l’intervention devait être urbaine et multifonctionnelle, aux aménagements mesurés pour ne pas dénaturer l’image de front de mer villageois. L’idée d’utiliser le matériau bois apparut fortuitement au maître d’œuvre lors d’une conversation. Les avantages d’employer du bois étaient grands. Notamment son application a permis de résoudre la problématique qui se posait pour les berges de la Riba del Port : un traitement unitaire, éphémère qui ne renvoie pas à une

construction « en dur », et qui se superpose sans modifier profondément l’existant. La réalisation a consisté, d’une part, à créer sur les terrains gagnés sur la mer un trottoir ceinturant le quai de la Riba, dont le garde-corps est assez bas et large pour permettre de se pencher. Il se complète de plateformes qui, en plus de camoufler les enrochements, permettent de s’asseoir et de s’allonger. Sur cet espace, la variété urbaine obtenue grâce à cette opération est substantielle depuis le trottoir qui suit la pente du mur de la Riba, aux plateformes en passant par la promenade centrale qui, par l’intermédiaire d’escaliers, offre un accès à la mer à hauteur du Pont de Reig.

Realització/Date de réalisation : 1990

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 278.869€

Superfície/Superficie : -

Un sol element és capaç de realçar allò que s’hi confronta, en aquest cas l’antiga façana marítima L’intervention ciblée, ici sur le front de mer, peut être à même de redynamiser les secteurs attenants

Litoral i front marítim/Littoral et front de mer

El condicionament permet ordenar aquest sector tot col•locant un sòcol a la façana marina i canalitzant les circulacions de vianants del front marítim. Cette requalification a permis d’aménager ce secteur en promenade en front de mer, canalisant les circulations piétonnes.

Carles Bosch, Joan Lluís Frigola, i Joan Hugas, Jaume Pallàs

77


Condicionament de la riba esquerra del Bordigo a Torrelles Aménagement de la rive gauche du Bourdigou à Torreilles

Situació/Situation :

Torrelles/Torreilles

Promotor/Maître d‘ouvrage : Ajuntament de Torrelles/ Mairie de Torreilles

32

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

A

questa operació s’inscriu en un programa més ampli que té com a objectiu, des dels anys vuitanta, obrir el municipi de Torrelles al seu litoral i revalorar el centre del poble mitjançant l’escenificació dels seus múltiples rius, canals i rieres (tractament qualitatiu dels espais públics, creació d’un jardí d’agermanament Torrelles – Torroella de Montgrí, ordenació paisatgística del Bordigo al seu pas pel poble...). També il•lustra la importància donada a la llarga durada de l’acció. Iniciat a principis dels anys vuitanta, l’ordenació de la riba esquerra del Bordigo respon a una triple exigència. D’una banda, millora un espai degradat, especialment a causa de l’abocador municipal, transformant-lo en un indret de passeig i de trobada mitjançant una ordenació lleu (creació de camins, d’àrees de picnic, introducció de bancs i de plantacions...). Crea, d’altra banda, un “camí verd” entre el centre del poble, ben a la vora, i la zona d’aigües avall del territori mu-

78

nicipal, en especial la zona costanera, eliminant parcialment l’efecte barrera creat per la carretera inter-platges (RD 81). A més, ofereix una connexió per a les bicicletes segura i agradable des del poble fins a la pista “Vélittorale” que, des del Barcarès fins a Argelers, hauria de permetre de connectar la totalitat dels pobles costaners del litoral sorrenc nord-català. Així mateix, revalora tot un tros del patrimoni natural municipal, la flora aquàtica i semi-aquàtica, el bosc de ribera i, fins i tot, la desembocadura del Bordigo i el seu medi natural sensible (prop de 300 ha). La reflexió en l’evolució de l’ordenament continua amb un projecte de navegació fluvial que connecti el poble amb la platja pel Bordigo.

C

ette opération s’inscrit dans un programme plus large qui vise, depuis les années 1980, à ouvrir la commune de Torreilles sur son littoral et à revaloriser son cœur de village par la mise en scène de ses multiples rivières, canaux et agouilles (traitement qualitatif des espaces publics, création du jardin du jumelage TorreillesTorroella de Montgrí, aménagement paysager du Bourdigou en traversée de village...). Elle illustre également l’importance donnée au temps long de l’action. Initié au début des années 1980, l’aménagement de la rive gauche du Bourdigou répond à une triple exigence. Il requalifie d’une part un espace dégradé, dévolu notamment à la décharge communale, en le transformant en lieu de promenade et de rencontre par l’intermédiaire d’aménagements légers (création de cheminements, d’aires de pique-nique, introduction de bancs et de plantations...).

Il crée d’autre part une liaison douce entre le cœur du village tout proche et la zone aval du territoire communal, notamment sa station littorale, annihilant partiellement l’effet-barrière créé par la Route inter-plages (RD 81). Aussi, Il offre une connexion cyclable sûre et agréable depuis le village à la Vélittorale qui, du Barcarès à Argelès, devrait permettre de relier l’ensemble des stations balnéaires de la côte sableuse nord-catalane. Ensuite, il remet en valeur tout un pan du patrimoine naturel communal, flore aquatique et semi-aquatique, la ripisylve ou encore l’embouchure du Bourdigou et son milieu naturel sensible (près de 300 ha). La réflexion sur l’évolution de l’aménagement du Bourdigou se poursuit avec un projet de navigation douce connectant le village à la plage par le Bourdigou.

Realització/Date de réalisation : Des del 1983/Depuis 1983

Pressupost aproximat/Coût estimatif : -

Superfície/Superficie : -

La recuperació sostenible d’un espai natural degradat conformant un nou itinerari públic La reconquête durable d’un espace naturel dégradé en lieu de promenade

Litoral i front marítim/Littoral et front de mer

Espai degradat, ocupat fins aleshores per abocadores de deixalles i de terra, la riba esquerra del Bordigo ha estat objecte d’una recuperació progressiva. Espace dégradé jusqu’alors occupé par des dépôts d’ordures et de terre, la rive gauche du Bourdigou a fait l’objet d’une reconquête progressive.

Ajuntament de Torrelles/ Mairie de Torreilles

79


Passeig marítim d’Empúries Promenade maritime d’Empúries

Situació/Situation :

L’Escala Sant Martí d’Empúries

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament de l’Escala, M.O.P.U./ Mairie de l’Escala, M.O.P.U.

33

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : Alfred Fernández de la Reguera

L’

arribada de la flama olímpica a les costes catalanes pels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992, va impulsar la reordenació litoral de l’àmbit històric i arqueològic de l’antiga Emporion. El fet decisiu de condicionar pels vianants el front i identificar-se amb la topografia - modificant el concepte de “passeig marítim” entès com un traçat regular d’acusada implantació -, va permetre reconduir el disseny a proporcions més assumibles, reduint el seu impacte en el paisatge. Es varen habilitar espais arbrats per aparcament; es va enderrocar l’antiga carretera sobre la duna, desplaçant-la sobre la traça històrica que uneix la Palaiàpolis de Sant Martí d’Empúries amb l’Escala. El passeig és l’eix d’un sistema d’itineraris que preserva el medi i oculta les infraestructures de servei. Suprimits el tràfic rodat, les línies elèctriques i els grans espigons paral•lels a la platja que tancaven la visió del golf en competència amb el Moll Grec, es

80

va construir el nou espigó del port de la Flama que, en el projecte, havia d’ésser exempt a la costa i semi submergit. La baixada des del baluard de la Miranda a Sant Martí, l’obertura de la via sagrada grega i de la via Decumana, a la Neápolis, configuren els passos dels vianants entre les ruïnes del jaciment, la duna i la platja i, alhora, rememoren el passat marítim d’Empúries, incorporant novament la històrica ciutat al mar. En l’espai central del que probablement fóra l’antic port s’ha situat una plataforma esglaonada, com un amfiteatre, des del qual es pot contemplar tota la magnitud del paisatge de la badia de Roses.

L

e passage de la flamme olympique sur les côtes catalanes pour les JO de Barcelone en 1992 a incité la requalification du littoral de l’antique Emporion. L’objectif majeur de cet aménagement a été de réserver ce front de mer pour les piétons et de s’adapter à la topographie en rompant avec le concept de «promenade maritime» au tracé généralement régulier difficile à implanter ici. Cela a permis de jouer sur la simplicité tout en limitant l’impact de la promenade sur le paysage. Des espaces plantés d’arbres ont été traités pour permettre le stationnement, la route établie sur la dune a été supprimée, déplacée à proximité du tracé historique qui reliait la « Palaiapolis » de Sant Martí d’Empúries à L’Escala. La promenade est le cœur d’un réseau d’itinéraires qui préserve le milieu naturel à l’écart des infrastructures. En supprimant la circulation auto-

mobile, les lignes électriques et les grandes jetées parallèles à la plage qui occultaient la vue sur le golfe et entraient en concurrence avec le « Quai grec », a été construite la nouvelle jetée du port de La Flama, semisubmergée, peu perceptible depuis le trait de côte. La descente depuis les bastions de la Miranda à Sant Martí, l’ouverture de la voie sacrée grecque et de la Via Decumana, vers la Neapolis, déterminent les cheminements au cœur des ruines du site de fouilles, la dune et la plage, et remémorent le passé maritime d’Empúries en rouvrant la cité historique sur la mer. Sur la partie centrale de ce qui était selon toute probabilité l’ancien port, ont été placé des terrasses en gradins, telles un amphithéâtre véritable belvédère sur le paysage de la baie de Roses.

Realització/Date de réalisation : 1992

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 1.200.777€

Superfície/Superficie : 1,2km

Revalorar l’entorn natural i retirar l’accés rodat han aconseguit revitalitzar i protegir aquest sector Revaloriser l’environnement et supprimer l’accès aux véhicules pour revitaliser et protéger ce secteur

Litoral i front marítim/Littoral et front de mer

L’actuació ha resolt els problemes generats per la pressió turística com l’ús de l’antic camí, o la desconsideració envers les traces històriques i el paisatge. L’opération de la promenade maritime de l’antique Emporion a permis d’apporter une réponse aux problèmes générés par la pression touristique.

81


El sender té com a objectiu revalorar un litoral excepcional tot oferint un camí suau i segur, respectuós amb el medi ambient. Le sentier vise à valoriser un littoral d’exception en offrant un cheminement doux et sécurisé, respectueux de l’environnement.

E

l sender litoral ha estat objecte d’un projecte d’ordenació per als vianants realitzat en gran part des d’Argelers de la Marenda (Mas Larrieu) fins a la frontera (40 km). Aquesta ordenació contínua de tota la façana litoral rocosa nord-catalana s’efectua en diverses fases (exemple: "secció del Cap de Biarra") tot al llarg del Domini Públic Marítim (DPM), ampliat amb una servitud de tres metres destinada a assegurar exclusivament el pas dels vianants per les propietats privades dels veïns d’aquest domini públic marítim. També s’han tractat els accessos al sender des dels camins que hi convergeixen. Aquest sender, que ja existia en gran part, s’adapta als espais travessats tot afavorint els condicionaments lleugers que garanteixen la seguretat i una continuïtat per als vianants (abalisament, graons fets amb troncs, passatges i passarel•les de fusta per a travessar les rieres i els torrents, fites numerades que faciliten l’arribada dels serveis d’emergèn-

82

cia...). Molt puntualment, s’han dut a terme condicionaments més importants. S’han evitat els sectors naturals més sensibles (exemple: zones de nidificació dels ocells en els caps). Els espais agrícoles han estat respectats per mitjà de la convenció establerta amb la Cambra de l’Agricultura (protocol d’indemnització i instal•lació de tanques de fusta per a aïllar les parcel•les vitícoles). Per a això, la col•laboració i l’associació ha prevalgut al llarg de tot el procés (Ajuntaments, veïns, associacions de protecció del medi ambient, viticultors, Reserva Marina). La SMBCN assegura un seguiment plurianual de l’impacte del sender, mentre que els serveis de la DDTM66 efectua un seguiment de manteniment. La pedagogia també és un eix central del projecte (senyals direccionals, temàtiques o d’informació –Natura, Patrimoni i Història- sensibilitzen l’usuari sobre cada tram), així com el seu caràcter social (empreses de reinserció).

L

e sentier littoral fait l’objet d’un projet d’aménagement piéton en grande partie réalisé depuis Argelès-sur-Mer (Mas Larrieu) jusqu’à la frontière (40 km). Cet aménagement continu sur toute la façade littorale rocheuse nord-catalane s’effectue en plusieurs tranches (ex : « section du Cap Béar ») sur le Domaine Public Maritime élargi par une servitude de trois mètres destinée à assurer exclusivement le passage des piétons sur les propriétés privées riveraines de ce DPM. Les accès au sentier depuis les sentiers convergents sont également traités. Ce sentier en grande partie existant s’adapte aux espaces traversés en favorisant les aménagements légers assurant une sécurité et une continuité piétonne (balisage, marches en rondins, passages et passerelles en bois pour les traversées d’agouilles et de còrrecs, bornes numérotées facilitant l’arrivée des secours...). Très ponctuellement, des aménagements plus lourds sont menés.

Promotor/Maître d‘ouvrage : DDTM66 (DML-UGAL) Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : DDTM66 (DML-UGAL), CC Albères-Côte Vermeille, et GOR, CDRP66, Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls, Chambre d’Agriculture 66, SMBCN, Mairies de Argelès-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer, Cerbère Realització/Date de réalisation :

Les secteurs naturels les plus sensibles sont évités (ex : zones de nidification des oiseaux sur les caps). Les espaces agricoles sont respectés via convention passée avec la Chambre d’Agriculture (protocole d’indemnisation et mise en place de ganivelles pour isoler les parcelles viticoles). Pour cela, la concertation et l’association ont prévalu tout au long de la démarche (Mairies, riverains, associations de défense de l’environnement, viticulteurs, Réserve Marine). Un suivi pluriannuel de l’impact du sentier est assuré par la SMBCN, tandis qu’un suivi d’entretien est effectué par les services de la DDTM 66. La pédagogie est également un axe central du projet (panneaux directionnels, thématiques ou d’informations -Nature, Patrimoine et Histoire- sensibilisant l’usager sur chaque section) tout comme son caractère social (entreprises de réinsertion).

34

Des del 2003/ Depuis 2003

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 450.000€ HT

Superfície/Superficie : -

Condicionaments lleugers i puntuals que actualitzen un sender preexistent Des aménagements légers et ponctuels confortant un sentier existant

Litoral i front marítim/Littoral et front de mer

Restauració del sender litoral d’Argelers a Cervera Aménagement du sentier littoral d’Argelès à Cerbère

Situació/Situation :

Argelers de la Marenda, Cotlliure, Portvendres, Banyuls de la Marenda, Cervera/Argelès-sur-mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-mer, Cerbère

83


Passeig marítim de la platja de Sant Pol Promenade maritime de la plage de Sant Pol

Situació/Situation :

Sant Feliu de Guíxols

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, M.O.P.T./ Mairie de Sant Feliu de Guíxols, M.O.P.T.

35

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

E

l Passeig té una secció constant, només alterada per la diferent alineació del front urbà que es regularitza mitjançant una vorera d’amplada variable. Un aparcament en filera i una calçada de 5,20 metres ocupen la part central per a la circulació rodada, resten la part immediata a la platja del passeig exclusiu de vianants. Aquest ve definit per uns elements bàsics. Al costat de la calçada hi ha una vorera d’un metre d’amplada amb totxo i juntes de gespa , un parterre longitudinal limitat per un murbanc de formigó salva el desnivell entre el perfil del carrer en pendent i el pas de vianants. Aquest es formalitza mitjançant cinc plataformes de fusta totalment horitzontals. Aquestes plataformes que estan lleugerament desnivellades entre elles per tal d’anar-se adaptant a la topografia del lloc, s’uneixen mitjançant unes rampes-escales de formigó. Aquesta passera es construeix amb uns taulons de fusta que queden en

84

la part de la platja volats de forma que s’entengui com una estructura flotant i sobreposada a la sorra. Tot aquest conjunt es recolza sobre una escullera de protecció que queda amagada per la mateixa sorra. Pel que fa a l’arbrat es combinen diverses espècies autòctones de forma que s’accentua el caràcter paisatgístic de l’indret; complementant-se de manera fragmentada per tupiaries de pittosporum. La il•luminació es resol mitjançant faroles que s’han escollit per això un model comercial, defugint expressament d’experimentacions formals que contribueixen a introduir cert caos dins l’escena urbana. S’ha mirat de prioritzar aspectes tant essencials com la lògica pròpia pel bon funcionament de l’espai, la relació adequada en el seu context immediat o la racionalitat en l’ús dels materials.

L

a constance de la largeur caractérise la promenade, bordée d’un front urbain à l’alignement irrégulier corrigé par un trottoir à la largeur variable. Une bande de stationnement longitudinal et une chaussée de 5,20 mètres réservent la partie centrale pour l’automobile, la partie de la promenade attenante à la plage est réservée aux piétons. Cette promenade se compose de plusieurs éléments constituants. En allant vers la plage, au contact de la chaussée, on trouve un trottoir d’un mètre de large en brique pleine aux jointures enherbées. Ce trottoir est bordé d’un parterre longitudinal limité par un mur-banc de béton accessible depuis la promenade piétonne en contrebas Est du parterre. Ce mur compense le dénivelé entre le profil de la rue et la promenade piétonne. Trottoirs et promenade, aux niveaux différents, sont unis par cinq platelages en bois qui avancent sur la promenade, en contrebas du trottoir. Ces

avancées de jonction regagnent le niveau bas de la promenade moyennant des emmarchements en béton. Elles s’appuient sur des madriers en bois dont l’extrémité « reste en suspens » côté plage, de façon à être interprétées comme une structure flottante se superposant au sable. Elles reposent sur un enrochement de protection caché par le sable. Pour ce qui est du travail sur la végétation et l’intégration paysagère de l’aménagement, ont été associées de multiples espèces locales rythmées par des arbustes aux feuilles persistantes (pittosporum). L’éclairage de la promenade est le fait de candélabres produits en série, fuyant ainsi l’expérimentation créatrice d’hétérogénéité urbaine selon le maître d’œuvre. Les éléments majeurs qui ont guidé la démarche sont le bon fonctionnement de l’espace, son articulation avec les secteurs attenants et le souci de rationalité dans l’utilisation des matériaux.

Realització/Date de réalisation : 1996

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 785.534€

Superfície/Superficie : 5 250m2

L’autolimitació en el repertori a l’hora de dissenyar espais urbans per permetre la durabilitat de l’actuació La retenue nécessaire comme règle de conduite dans le choix de solutions à apporter à tout projet durable

Litoral i front marítim/Littoral et front de mer

El projecte incorpora la urbanització del front urbà de la cala de Sant Pol generant una lleugera frontissa entre l’espai de la platja i la continuïtat lineal del passeig. La requalification du front urbain de la crique de Sant Pol par la création d’un espace-charnière entre la plage et la promenade.

Josep Fuses i Joan M. Viader, Fuses i Viader Arquitectes, i Jaume Frigola

85


Urbanització del carrer Jules Pams a Portvendres Réaménagement de la rue Jules Pams à Port-Vendres

Situació/Situation :

Portvendres/Port-Vendres

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament de Portvendres amb l’ajuda tècnica del CAUE 66/ Mairie de Port-Vendres avec l’aide technique du CAUE 66

36

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : Miquel Batlle i Pagès

M

últiples voluntats han guiat aquest projecte. La primera, retornar aquest espai estratègic als vianants tot prohibint la circulació d’automòbils, l’estacionament i iniciant un procés de supressió d’allò superflu encara visible en els espais veïns, (paraments, candeleres, jardineres...). Una altra ambició, recrear una sinèrgia entre el poble i el port. Carrerbalcó irrigat per rampes de vianants, el carrer Pams és una de les interfícies principals entre l’espai portuari, els seus molls, i el poble al peu del turó. Uneix igualment la plaça de l’Obelisc (estacionament) amb el moll Forgàs i els seus comerços. La reordenació s’ha adaptat a la pendent, a la circulació pluvial i es connecta amb les rampes perpendiculars i els llindars de portes i aparadors. El color blavós del port trenca amb l’aspecte mineral i gris de l’únic material emprat, la calcària grisa, que recorda el coronament dels murs de la plaça Castellane, i atreu de nou la mirada.

86

Aquest projecte va ser premiat amb els Trofeus de l’ordenació urbana 2004, organitzats per la revista Le Moniteur. Aquest experiment va tenir el mèrit d’haver llançat una gran reflexió sobre el tractament futur dels espais públics de Portvendres: l’ordenació per a vianants, la cerca necessària de l’homogeneïtat per al conjunt de les operacions futures, en paral•lel amb la intervenció de les xarxes, l’enllumenat públic, les façanes, els aparadors comercials... Algunes accions s’han de reproduir; d’altres s’han d’adaptar: matisar la sobrietat mineral; treballar en l’accessibilitat i la seguretat per a les persones grans, les persones amb discapacitats o amb mobilitat reduïda o, fins i tot, amb cotxet (adherència); identificar els materials que menys s’escantellen o que són menys propicis a tacar-se.

Plusieurs ambitions ont guidé ce

projet. La première, rendre cet espace stratégique aux piétons en interdisant la circulation automobile, le stationnement et en engageant une chasse au superflu encore visible dans les aménagements voisins (parements, candélabres, jardinières…). Autre ambition, recréer une synergie entre village et port. Rue-balcon irriguée par des rampes piétonnes, la rue Pams est l’une des interfaces principales entre l’espace portuaire, ses quais, et le village à flanc de coteau. Elle relie également la place de l’Obélisque (stationnement) au quai Forgas et à ses commerces. Le réaménagement s’est adapté à la pente, à la circulation pluviale et s’imbrique avec les rampes perpendiculaires et les seuils des portes et devantures. La couleur bleutée du port tranche avec l’aspect minéral et gris du seul matériau utilisé, le calcaire gris, qui rappelle le couronnement des murs de la place Castellane, et at-

tire à nouveau le regard. Ce projet a été distingué par les Trophées de l’Aménagement urbain 2004 organisés par Le Moniteur. Cette expérimentation a en effet eu le mérite d’avoir lancé une vaste réflexion sur le traitement à venir des espaces publics Port-Vendrais : la piétonisation, la nécessaire homogénéité à rechercher pour l’ensemble des opérations à venir, en parallèle l’intervention sur les VRD, l’éclairage public, les façades, les devantures commerciales… Des actions sont à reproduire, d’autres à adapter : nuancer la sobriété minérale, travailler sur l’accessibilité et la sécurité pour les populations âgées, handicapées, à mobilité réduite ou avec poussette (adhérence), identifier des matériaux moins cassants sur ses arêtes et moins enclins à se tacher.

Realització/Date de réalisation : 2003

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 450.000€ HT

Superfície/Superficie : 1115m²

La reobertura al port s’ha fet reordenant el sector i tenint cura en la selecció i aplicació dels materials La réouverture sur le port par le dégagement de l’espace et le soin apporté au choix et calepinage des matériaux

Litoral i front marítim/Littoral et front de mer

A través de l’experimentació del carrer Pams, s’ha engegat un procés que trenca amb el tractament aplicat fins aleshores als seus espais públics. À travers l’expérimentation de la rue Pams, s’est engagée une démarche en rupture avec le traitement jusqu’alors appliqué à ses espaces publics.

87


Passeig marítim de la Fosca a Palamós Promenade maritime de la Fosca à Palamós

Situació/Situation : Palamós

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament dePalamós/Mairie de Palamós

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

El Passeig permet gaudir d’un entorn típic del paisatge Mediterrani vorejant el mar i alhora fer de filtre entre els elements humanitzats i els naturals. Le chemin, à la jonction entre espaces urbains et espaces naturels, traverse un environnement caractéristique du paysage littoral méditerranéen.

88

En un tercer sector s’ha consolidat el camí de ronda que connecta la Platja de la Fosca amb la de Sant Esteve mitjançant un mur que segueix de manera sinuosa la topografia del lloc i s’entrega al final, disminuint la seva alçada, al mateix paviment. En el sector nord s’ha projectat una plataforma que sense renunciar a la funció de passeig, és suport de l’accés a la platja des de la urbanització interior, i dóna continuïtat al camí de ronda de la zona del Castell de Sant Esteve. En aquesta connexió s’ha construït una plataforma geomètrica que a la vegada que permet adequar-se a la topografia estableix un diàleg amb la zona de roques i la "naturalitat"del lloc.

L

es approches exclusivement urbaines ont été écartées de la réflexion préalable sur l’aménagement. Pour s’intégrer dans son environnement, l’opération combine revêtement dur et revêtement souple et précise la disposition des plantations. Quatre tronçons constituent ce chemin-promenade. Un premier conserve le mur de pierre existant et se complète d’un gardecorps réalisé dans ce même matériau, surmonté par une finition semi-cylindrique rappelant les anciens parapets qui bordaient les routes de la Costa Brava. Un deuxième tronçon, piétonnier, combine un pavement de pierre naturelle et du sable stabilisé. Ces deux premiers tronçons s’entrecoupent pour créer des îlots favorables aux plantations et abritant des bancs en bois, cet entrelacs facilitant également l’accès à la plage. Sur un troisième tronçon, le chemin de ronde reliant la plage de La Fosca

Josep Fuses i Joan M. Viader/Fuses i Viader Arquitectes, i Jordi López-Vives, Nicolás Ruíz, Blázquez-Guanter, Jaume Frigola, Ricard Turón, P.G.I.

Realització/Date de réalisation : 1997

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 1.262.125€

Superfície/Superficie : 10 500m2

et celle de Sant Esteve a été consolidé par un parapet qui suit le caractère pentu et sinueux du lieu pour finalement se fondre en fin de tronçon, dans le revêtement de sol. Dans le tronçon Nord, une esplanade a été créée, garantissant la traversée du chemin et support de l’accès à la plage depuis les quartiers voisins sans rompre la continuité du chemin de ronde proche du Château de Sant Esteve. Sur ce nœud, cette esplanade aux formes géométriques en harmonie avec la topographie, établit un dialogue avec la zone rocheuse et le caractère naturel du site.

Plantejar un tractament del passeig natural i integrat en el paisatge del lloc Un traitement qui prend compte des caractères naturels et paysagers de l’espace traversé

Litoral i front marítim/Littoral et front de mer

S’

ha defugit de plantejaments amb un caràcter excessivament urbà; de manera que tant per la combinació de parts amb paviment dur i tou com per la disposició de l’arbrat aconsegueixi integrar-se al màxim en el seu entorn immediat. El passeig s’ordena en quatre sectors amb una certa diferenciació : Un primer tram es manté el mur de pedra existent amb una barana del mateix material acabada amb remat semicilíndric a la manera d’antigues baranes de carreteres que vorejaven la Costa Brava. Un segon tram d’ús exclusivament per a vianants combina un paviment de pedra natural amb una solució més tova de sauló a la resta. Aquestes dues zones s’interrelacionen de manera sinuosa creant illetes per plantacions d’arbrat on s’hi situen bancs de fusta lineals. En iniciar el Passeig la forma corba d’aquest mur es trenca per integrar més fàcilment el Passeig amb la platja.

37

89


Accessos i restauració de dunes a la platja i estany de Canet Gestion des accès et restauration des dunes de la plage de Canet

Situació/Situation :

Canet de Rosselló/Canet-en-Roussillon

Promotor/Maître d‘ouvrage :

PMCA, DDTM66 (DML - UGAL)/ PMCA, DDTM66 (DML - UGAL)

38

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs : EID Méditerranée

Deteriorat per la via litoral i els seus

estacionaments que donaven accés al mar (120 solcs d’entrada en quatre quilòmetres de platja abans de la intervenció), aquest tram de cordó litoral, molt degradat, ha estat identificat com un dels sectors de l’estany que calia tractar de forma prioritària. Dos objectius han guiat l’acció sobre aquest cordó: reestructurar la duna i canalitzar el públic. Dels diversos mètodes estudiats, es va escollir el de les tanques de fusta, les parcel•les i la prohibició de passarhi. Es va tractar de reconstituir naturalment les dunes instal•lant 17,5 km de palissada de castanyer imputrescible d’1,20 metres d’alçada, fixada per unes àmplies estaques de fixació cada dos metres i completada per una malla de filferro galvanitzat molt espessa. A dos dels sectors més erosionats, aquestes parcel•les delimitades per les tanques van ser consolidades, a més, amb un geotèxtil de fibra de

90

coco biodegradable, que facilita el retorn dels vegetals, i amb una aportació de sorra complementària (600m3). Aquestes tanques fan de barrera per a la sorra que porta el vent o que la diposita el mar durant les tempestes. Per tant, permeten limitar l’erosió de la platja, reconstituir una barrera natural per als cops de mar i preservar els hàbitats naturals i les espècies vegetals. L’accés al mar ha estat limitat per aquest dispositiu, i s’ha reduït el nombre de camins (distància entre ells de 150m). El 2010, la recuperació de les dunes està en marxa. Al Nord de l‘estuari, dos terços (80-100 cm) de les tanques estan plens, formant dunes d’una alçada de 4 / 4,5 m. Al Sud, s’hi han superposat uns 50 cm de sorra. Ja no es veuen els antics camins. Tot un programa de sensibilització ha acompanyat aquest projecte eficaç, ampliat a escala intermunicipal. Es continua fent un seguiment.

Malmené par la voie littorale et ses

stationnements donnant accès à la mer (120 sillons d’accès sur quatre kilomètres de plage avant intervention), le lido, fortement dégradé, a été identifié comme l’un des secteurs de l’étang à traiter prioritairement. Deux objectifs ont guidé l’action sur ce cordon : restructurer la dune et canaliser le public. Pour plusieurs méthodes qui ont été étudiées, celle des ganivelles, des casiers et des mises en défens, a été retenue. Il s’est agi de reconstituer naturellement les dunes en déroulant 17,5 km de palissade en châtaignier imputrescible d’1,20 mètre de hauteur, fixée par de larges piquets d’ancrage tous les deux mètres, complétée par un maillage en fil de fer galvanisé très serré. Dans deux secteurs très érodés, ces casiers de ganivelles ont été consolidés par un géotextile en fibre de coco biodégradable facilitant le retour des végétaux et un ré-ensablement de

complément (600 m3). Ces ganivelles piègent le sable porté par le vent ou déposé par la mer lors des tempêtes. Elles permettent donc de limiter l’érosion de la plage, de reconstituer une barrière naturelle aux coups de mer et de préserver les habitats naturels et les espèces végétales. Les accès à la mer sont limités par ce dispositif, le nombre de cheminements réduits (espacement maximum de 150m). En 2010, le ré-ensablement est en cours. Au Nord du grau, les ganivelles sont comblées aux 2/3(80-100 cm) constituant des hauteurs de dunes de 4m/4m50. Au sud, 50 cm de sable se sont superposés. On ne voit plus les anciens chemins et sillons. Tout un volet de sensibilisation est venu accompagner une démarche efficace, élargie à l’échelle communautaire. Un suivi se poursuit.

Realització/Date de réalisation : 2006-2008

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 400.000€ TTC

Superfície/Superficie :

4km lineals/linéaires, 25ha de duna/de dunes

Una resposta a la difícil convivència entre la gran afluència de gent i el respecte de l’entorn natural Une réponse apportée à la combinaison délicate forte fréquentation et respect des sites naturels

Litoral i front marítim/Littoral et front de mer

El litoral de l’estany de Canet ha estat objecte entre el 2006 i el 2008 d’una campanya d’obres amb l'objectiu de rehabilitar la totalitat del seu cordó de dunes. Le lido de L’étang de Canet a fait l’objet entre 2006 et 2008 d’une campagne de travaux visant à réhabiliter l’intégrité de son cordon dunaire.

91


Restauració del camí de ronda de S’Agaró-Platja d’Aro Réhabilitation du chemin de ronde de S’Agaró-Platja d’Aro

Situació/Situation : Castell-Platja d’Aro

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Ajuntament de de Castell-Platja d’Aro, Ministeri de Medi Ambient/ Mairie de Castell-Platja d’Aro, Ministère de l’Environnement

39

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

Aquest tram del Camí de Ronda s’ha recuperat posant a disposició del visitant un seguit de racons que fan l’experiència de l’itinerari realment agradable. Ce tronçon du Chemin de Ronde a été valorisé par l’introduction d’une succession de lieux aménagés qui rendent la promenade agréable.

92

s’articula a través de les actuacions següents : Neteja: Una operació que tendeix a eliminar els elements de tot tipus que, progressivament i descurosa, s’han anat afegint, cosa que ha degradat i desequilibrat el significat del conjunt. Aquesta operació afecta molt substancialment la vegetació, així com alguns elements construïts, bàsicament murs, escales i parterres. Consolidació i reparació dels nivells, murs i baranes. Substitució d’alguns elements per altres de nous de les mateixes característiques, especialment graons i baranes, tenint molta cura de mantenir les dimensions de les peces, i molt especialment el seu gruix. Aportació de nous elements i noves solucions, especialment en les capçaleres i en les places i miradors, i també en el mobiliari i la il•luminació.

L’

objectif de l’intervention est la réhabilitation et l’aménagement du Chemin de Ronde de S’Agaró, un espace public exemplaire et majeur à l’échelle de la Catalogne pour ce qui est de sa valeur patrimoniale, né de la volonté d’une bourgeoisie sélecte de se créer une «scène» dédiée à l’accomplissement de ses rituels sociaux. D’un fait urbain singulier sur une Costa Brava encore vierge de l’urbanisation galopante et de la spéculation de la deuxième moitié du XXème siècle, il est aujourd’hui une pièce de cette « corniche-rue » qui longe la côte. Le Chemin de Ronde est un projet d’architecture marquant en cela qu’il répond de façon précise à ses objectifs et atteste d’une façon d’être et d’une manière de faire exemplaire. Y intervenir requiert, avant toute chose, la capacité de transmettre ces philosophies passées sans renoncer à appliquer les adages en vigueur. C’est en tenant compte de ces préalables que s’est structurée l’intervention qui

Realització/Date de réalisation : 2001

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 1.125.000€

Superfície/Superficie : 12 260m2

s’articule selon les actions suivantes : Une chasse aux éléments superflus qui sont progressivement venus brouiller la lecture et le charme originel du lieu (des plantations, des parterres, des murs, des escaliers...). La consolidation et la réhabilitation des parapets et garde-corps. Enfin, le remplacement de certains éléments dégradés par des pièces de même dimension et épaisseur notamment des marches, des garde-corps, ou encore l’apport de nouveaux éléments et de nouvelles solutions, en particulier pour les promontoires, les places, les belvédères, mais aussi le mobilier et l’éclairage.

Actuar en espais amb forta càrrega històrica requereix seguir criteris del passat i revisar-los al present Agir sur un site à forte tonalité historique requiert respect et adaptation des préceptes du passé

Litoral i front marítim/Littoral et front de mer

L’

objecte del projecte és la restauració i condicionament del Camí de Ronda de S’Agaró, un dels espais públics més exemplars i de major vàlua patrimonial del país, realitzat a partir de la voluntat d’una burgesia selecta com a escenari exclusiu per als seus rituals socials. D’un fet urbà i autònom aïllat en una Costa Brava encara no contaminada per la voracitat urbanitzadora i especulativa que ha proliferat durant la segona meitat del segle XX, ha passat a ser un tram més del gran carrer de cornisa que segueix la costa. El Camí de Ronda és un episodi d’arquitectura memorable i monumental que resol satisfactòriament els seus objectius, alhora que, un testimoni exemplar d’una manera de ser i de fer. Per això intervenir-hi demana, sobretot, la preservació de la seva capacitat de transmetre aquella manera de ser i de fer, sense renunciar a donar compliment a les exigències que el pas del temps planteja. Sota aquesta tensió es desenvolupa el projecte que

Pere Riera, Josep M. Gutiérrez, Josep Sotorres, Montserrat Batlle, Barto Busom/RGA arquitectes, i Oriol Vidal, PGI Grup, Manel Coromines

93


Restauració i recuperació de l’entorn industrial de Paulilles Réhabilitation du site industriel de Paulilles

Situació/Situation :

Portvendres/Port-Vendres

Promotor/Maître d‘ouvrage :

Conseil Général 66 (delegada pel Conservatori del Litoral)/ Conseil Général 66 (déléguée par le Conservatoire du Littoral)

40

Autor i col.laboradors/M. d’œuvre et collaborateurs :

E

l que resulta interessant en aquest exemple és el fet de subratllar el llarg treball realitzat per a aconseguir un projecte estructurat i raonat, tot respectant les condicions desitjades. D’acord amb la voluntat del Conservatoire du Littoral, una estratègia global ha consistit a combinar el manteniment de la memòria industrial i històrica de l’indret amb la conservació de la riquesa paisatgística i natural de la cala de Polilles, tot oferint una veritable qualitat d’acollida en un paratge molt de temps prohibit al públic. Diverses sequències estructuren un indret amb un accés condicionat i segur, que fan de la descoberta i de la pedagogia els seus trets característics. La "Maison du Site" i el "Carré des exotiques" constitueixen el punt d’entrada. Des de l’avinguda per als vianants "Arc panoramique", s’organitzen "le hameau", "la dynamiterie originelle" i, fins i tot, "la grande prairie", "le boulingrin" i el sota-bosc. No s’ha fet cas omís del passat, tam-

94

poc sense santificar la memòria del lloc. Alguns edificis s’han conservat i han estat rehabilitats. Fins i tot s’ha transcrit la dimensió humana i social del paratge en la fase de les obres (escola d’inserció) o, actualment, en la diversificació dels seus usos i serveis: Història industrial, taller de restauració de barques catalanes, recorregut museogràfic a l’aire lliure, educació sobre el medi ambient... Un altre element exemplar en aquest cas és la integració del projecte en el seu paratge, especialment mitjançant línies depurades, amb tons suaus i textures variades. S’han conservat els perfils de les motllures originals dels edificis, rehabilitats mitjançant materials locals: fusta, arrebossats de cal, maons, esquist. L’ordenació s’ha adaptat al relleu, als edificis, a les vistes, als riscos naturals i a l’acollida del públic.

C

e qui est intéressant dans cet exemple, c’est de souligner le travail long réalisé en amont pour aboutir à un projet structuré et raisonné dans le respect des conditions souhaitées. En accord avec la volonté du Conservatoire du littoral, une stratégie globale a consisté à combiner maintien de la mémoire industrielle et historique du site et préservation de la richesse paysagère et naturelle de l’anse de Paulilles tout en offrant une véritable qualité d’accueil sur un site longtemps interdit au public. Plusieurs séquences structurent désormais un site à l’accès aménagé et sécurisé qui fait de la découverte et de la pédagogie ses marques de fabrique. La maison du Site et le Carré des exotiques en constituent le point d’entrée. Depuis l’allée piétonnière «Arc panoramique», «le hameau», «la dynamiterie originelle» ou encore «la grande prairie», «le boulingrin» et le sous-bois s’organisent. Il n’a pas été fait table rase du passé,

sans pour autant sanctuariser la mémoire du site. Certains édifices ont été conservés et réhabilités. La dimension humaine et sociale du site a même été retranscrite dans la phase travaux (chantier école d’insertion) ou aujourd’hui dans la diversification de ses vocations : Histoire industrielle, atelier de restauration de barques catalanes, parcours muséographique de plein air, éducation à l’environnement… Autre élément exemplaire dans ce cas, l’intégration du projet dans son site notamment par des lignes épurées, des tons doux et des textures variées. Les modénatures originelles des édifices ont été conservées, réhabilités à l’aide de matériaux locaux : bois, enduits à la chaux, cayroux, schiste. Les aménagements se sont adaptés au relief, aux bâtiments, aux vues, aux risques naturels et à l’accueil du public.

Realització/Date de réalisation : 2007-2008

Pressupost aproximat/Coût estimatif : 12.000.000€ TTC

Superfície/Superficie : 32 ha

La reapropiació popular d’un indret simbòlic amb un fort passat industrial La réappropriation populaire d’un site remarquable au passé industriel fort

Litoral i front marítim/Littoral et front de mer

La valorització de l’antiga fàbrica de dinamita Nobel es basa en el seu patrimoni paisatgístic, industrial i marítim alhora que en la conservació de la seva memòria obrera. La valorisation de l’ancienne dynamiterie Nobel s’appuie sur son patrimoine paysager, industriel et maritime avec en filigrane la conservation de sa mémoire ouvrière.

ALEP (Philippe Deliau), INCA, BRLi, Aphylante, Alpes Structures, GTI, Bureau M.Forgue

95

Recueil d’opérations d’aménagement intéressantes  

Recueil d’opérations d’aménagement intéressantes

Recueil d’opérations d’aménagement intéressantes  

Recueil d’opérations d’aménagement intéressantes

Advertisement