Page 91

Мета заняття: формування:  навичок роботи з візуальними історичними джерелами задля оцінення різних поглядів на репрезентацію події; 

Ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ: «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», 10 êëàñ Òåìà 2. «Óêðà¿íñüêà ÑÐÐ â óìîâàõ íîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè (1921–1928 ðð.)».

актуалізувати історичні події і сучасність через порівняння та пошук аналогій.

Ключові слова і поняття: політика українізації, демотиватор. Забезпечення заняття: підготовлені візуальні джерела, ілюстрації, комп’ютери, під’єднані до інтернету. Методичні способи і техніки: міні-лекція, робота з історичними документами, робота з візуальними джерелами, робота в групах, дискусія. Українізація — це політика в національно-культурній сфері, яку проводило керівництво Радянської України у 1920–1930-ті рр. Українізація передбачала опанування української мови управлінським апаратом, запровадження її в державних і культурних установах, пресі, формування національної системи освіти; висування українців на керівні посади.

ВПРАВА 1 Українізація через плакат та карикатуру Робота в групах Кожна група отримує візуальне джерело. Зробити аналіз за схемами, вказаними нижче. Після опрацювання (10 хв.) група представляє свій аналіз. Учасники інших груп ставлять питання. Учні отримують карикатуру і фото без вказівки мас-медіа і країни.

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement