Page 83

Ðîçä³ë 4

äàðñòâ. Áîëåå òîãî, îíè íà÷åðòèëè òàêèå óñëîâèÿ Óêðàèíå, ÷òî 60 ìèëëèîíîâ ïóäîâ õëåáà äîëæíà áûëà Óêðàèíà ïîñòàâèòü ïî ýòèì ìèðíûì óñëîâèÿì íåïîñðåäñòâåííî â Ãåðìàíèþ è Àâñòðî-Âåíãðèþ», — ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ïî èçó÷åíèþ âîéí è êîíôëèêòîâ Èíñòèòóòà âñåîáùåé èñòîðèÿ ÐÀÍ Ìèõàèë Ìÿãêîâ. Ïåðâàÿ æå ïîïûòêà Öåíòðàëüíîé Ðàäû ïåðåñòàòü êîðìèòü íåìåöêóþ àðìèþ çàêîí÷èëàñü ïåðåâîðîòîì. Îñåíüþ 1918 ãîäà Óêðàèíñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà óïðàçäíåíà. Íåìöû ïðèâîäÿò ê âëàñòè ãåòìàíà Ñêîðîïàäñêîãî, áûâøåãî îôèöåðà öàðñêîé àðìèè. Îáúÿâëÿåòñÿ Óêðàèíñêàÿ Äåðæàâà. Âñå âîþþò ñî âñåìè. Âîêðóã îðóäóåò ñòîëüêî áàíä, ÷òî ñàì ãåòìàí âûåçæàåò èç Êèåâà â ñîïðîâîæäåíèè ñåðüåçíîé îõðàíû. Ó êðåñòüÿí — íèêàêîé çàùèòû. «×åðåç ïðîðåçü ïóëåìåòà ÿ èùó â ïûëè âðàãà,» — ýòî ïîýòè÷åñêèå ñòðî÷êè Íåñòîðà Ìàõíî. Îí òîæå ñòðîèë ñâîáîäíóþ Óêðàèíó. Íî áåç ãîñóäàðñòâà. Àíàðõîêîììóíèñò, çàðàçèòåëüíûé, îò÷àÿííûé, îí ðàçäàâàë çåìëþ ñâîèì, ÷óæèõ ãðàáèë, íå äàâàë â îáèäó åâðååâ, ïðèòåñíÿë íåìåöêèõ êîëîíèñòîâ. Òàêîå âîò ïðåäñòàâëåíèå î ñïðàâåäëèâîñòè. Ìàõíî íåíàâèäåë Ñêîðîïàäñêîãî çà òî, ÷òî òîò ñîòðóäíè÷àë ñ íåìöàìè. Ñêîðîïàäñêèé ðàçãðîìèë àòàìàíà òàê, ÷òî òîò áåæàë äî ñàìîé Ìîñêâû è âñòóïèë â ñîþç ñ Ëåíèíûì. Òà÷àíêè, áîè ñ Äåíèêèíûì, âçÿòèå Ïåðåêîïà. Êîãäà Ìàõíî ñòàë íå íóæåí, åãî îáúÿâèëè âíå çàêîíà. Ó Ëåíèíà áûëî ñâîå ïðåäñòàâëåíèå, êàê îáóñòðîèòü Óêðàèíó. Áàòüêå â íåé ìåñòà íå áûëî. Îí áåæàë â Ïàðèæ. Óìåð â íèùåòå. Ñóäüáà óêðàèíñêîé äåðæàâû ïîä óïðàâëåíèåì Ñêîðîïàäñêîãî òîæå îêàçàëàñü òðàãè÷åñêîé. Åñëè âû ïðèåäåòå â Êèåâ íà ïîåçäå, òî ñðàçó îêàæåòåñü íà óëèöå Ñèìîíà Ïåòëþðû. Ýòî ïðàêòè÷åñêè öåíòð. Âñåãî ïÿòü ëåò íàçàä îíà íîñèëà èìÿ Êîìèíòåðíà. À íàçâàëè åå òàê â 1919 ãîäó. È âîâñå íå áîëüøåâèêè — èõ òîãäà â Êèåâå íå áûëî. Áûëè ãåòüìàíû, àòàìàíû, þíêåðà, öàðñêèå îôèöåðû, íåìåöêèå îêêóïàöèîííûå âîéñêà. Ïåòëþðà — ñîöèàë-äåìîêðàò, íåäîó÷èâøèéñÿ ñåìèíàðèñò, ÿðêèé ïóáëèöèñò.  æóðíàëå «Óêðàèíñêàÿ æèçíü» îí ïðèçûâàë óêðàèíöåâ «Áîðîòüñÿ çà Ðîññèþ äî êîíöà». Ýòî â íà÷àëå âîéíû. À óæå â 1917-ì îí ñàì çàíèìàåòñÿ ôîðìèðîâàíèåì óêðàèíñêîé àðìèè èñêëþ÷èòåëüíî èç óêðàèíöåâ. Óêðàèíñêóþ Äåðæàâó Ñêîðîïàäñêîãî íå ïðèçíàåò è ñî ñâîèì âîéñêîì — Ãàéäàìàöêèì êîøåì — èäåò íà Êèåâ ñòðîèòü ñâîþ Óêðàèíó — áåç íåìöåâ, áåç ðóññêèõ, áåç áîëüøåâèêîâ. «À êòî òàêèå ïåòëþðîâöû? Íà êîãî Ïåòëþðà îïèðàëñÿ? Ýòî ãàéäàìàêè, ñå÷åâûå êàçàêè, àíòèñåìèòû, ðóñîôîáû.  Êèåâå íà÷àëàñü ðåçíÿ. Âûðåçàëè â òîì ÷èñëå è ðóññêèå ñåìüè. Âñïîìíèì Áóëãàêîâà, Ìûøëàåâñêîãî è Òóðáèíûõ, êîòîðûå áåæàëè è íå çíàëè, ÷òî äåëàòü, êàê â ýòèõ óñëîâèÿõ íàõîäèòüñÿ», — îòìåòèë Ìèõàèë Ìÿãêîâ.  òîì æå 1919 ãîäó Ïåòëþðà çàõâàòèë Êèåâ. «Òàèíñòâåííûé è áåçëèêèé» — òàê íàçûâàåò åãî Áóëãàêîâ â ðîìàíå «Áåëàÿ ãâàðäèÿ». Äîì Òóðáèíûõ íà Àíäðååâñêîì ñïóñêå. Õîòåëîñü ïîñìîòðåòü, êàê ïîæèâàåò

82

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement