Page 82

Óêðà¿íà â áîðîòüá³ çà íàö³îíàëüíó íåçàëåæí³ñòü ó 1917–1920 ðð. Створити медіаповідомлення про подію, зображену на фотографії 4 (див. стор. 73):  Для сучасної громадсько-політичної газети, що має історичну рубрику (наприклад, «День) (до 7 речень);  текст для радіопрограми, що триває 1 хвилину;  текст для програми теленовин (30 секунд);  заголовок для інтернет-публікації на молодіжному порталі. Підготувавшись, кожна з груп зачитує створений медіатекст.

ВПРАВА 5 Аналіз сюжету, підготовленого російським телеканалом в інформаційній програмі «Вести» «Ход истории. Непростой уклад Украины» (6 хвилин) Учні об’єднуються в три групи, кожна отримує текст повідомлення і своє завдання. Спільний перегляд. Текст, використаний у повідомленні. http://www.vesti.ru/doc.html?id=1339913. https://www.youtube.com/watch?v=TOUjVMrcAOI. Ðàçìûøëÿÿ îá Óêðàèíå è òîì, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò, íåâîçìîæíî èçáàâèòüñÿ îò êàðòèí ïðîøëîãî. Êàê ìåíÿëàñü Óêðàèíà ïî õîäó èñòîðèè? Çàêàí÷èâàëàñü ïåðâàÿ ïî-íàñòîÿùåìó ìèðîâàÿ âîéíà. Îäíè èìïåðèè ðóøèëèñü, ïèòàÿ ñâîèìè îñêîëêàìè íîâûå. Ìîíàðõè, êàíöëåðû, ïðåìüåð-ìèíèñòðû, ïðåçèäåíòû, äèêòàòîðû — âñå íàäåÿëèñü ïîáåäèòü â íåé îêîí÷àòåëüíî, òî åñòü íà÷åðòèòü òå ãðàíèöû, ÷òî ãàðàíòèðîâàëè áû áåçîïàñíîñòü: äëÿ ñåáÿ — ñèëó, äëÿ îñòàëüíûõ — ñëàáîñòü. Ðîññèéñêóþ èìïåðèþ äåëèëè âñå, äàæå ñîþçíèêè ïî Àíòàíòå, è, êîíå÷íî, òåðïÿùèå ïîðàæåíèå Ãåðìàíèÿ ñ Àâñòðî-Âåíãðèåé. Òàê âûãëÿäåëà àâñòðî-âåíãåðñêàÿ ôàíòàçèÿ âîçìîæíîé ïîáåäû: îòîäâèíóòü Ðîññèþ äî Êóáàíè, îáðàçîâàâøóþñÿ òåððèòîðèþ ñäåëàòü Óêðàèíîé. Øèðîêèé áóôåð. Ïîñëå áîëüøåâèñòñêîãî ïåðåâîðîòà â 1917-ì â Õàðüêîâå ñúåçä Ñîâåòîâ ñîçäàåò Óêðàèíñêóþ Ñîâåòñêóþ Ðåñïóáëèêó. Áûëè åùå Îäåññêàÿ ñîâåòñêàÿ ðåñïóáëèêà, Äîíåöêî-Êðèâîðîæñêàÿ. Çàïàäíî-Óêðàèíñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà íå ñîâåòñêàÿ. È íå ñîâåòñêàÿ Óêðàèíñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà, íåçàâèñèìîñòü êîòîðîé ïðîâîçãëàñèëà êèåâñêàÿ Öåíòðàëüíàÿ Ðàäà. «Êîãäà Öåíòðàëüíàÿ Ðàäà ñòàëà äîãîâàðèâàòüñÿ ñ Ãåðìàíèåé è Àâñòðî-Âåíãðèåé î áóäóùèõ ãðàíèöàõ, îíè íè â êîåì ñëó÷àå íå çàõîòåëè îòäàâàòü Ãàëèöèþ. Òî, ÷òî âõîäèëî â òåððèòîðèè çàïàäíûõ ãîñó-

81

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement