Page 7

Çàâæäè áóäóòü íàìàãàííÿ ñïîòâîðèòè ³ñòîð³þ ÷è ïåâí³ ïî䳿. Çàïîá³ãòè öüîìó ìîæíà ëèøå ÷åðåç îñâ³òó òà ïóáë³÷íó ðîáîòó ç ³ñòîð³ºþ ßí Òîìá³íñüêèé, ãîëîâà Ïðåäñòàâíèöòâà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â Óêðà¿í³ ç 2012 ð.

Тривалий час нас переконували що, хто володіє інформацією, той володіє світом. Але тепер, коли цифрові та інтерактивні технології комунікації стрімко увірвалися в наше життя, інформацією володіють усі. Розпізнавати те, про що ми дізнаємося з мас-медіа, декодовувати безкінечний масив щоденної інформації і монтувати з неї нові для себе змісти — це велика майстерність, якою мало хто володіє. Доба, в яку ми живемо, називається інформаційною, а працювати з інформацією ще нещодавно ніде спеціально не навчали. Діджиталізація (цифрування) назавжди змінила не лише сутність процесу читання, а й здобуття базових навичок, необхідних для поінформованого громадянина, ефективного фахівця, успішного учня чи студента, щасливого батька/матері та реалізованої людини, що навчається все життя. Ніхто вже не може працювати і жити, як раніше. Кожна людина має розвивати свої навички мислення вищого рівня, критично оцінювати та синтезувати інформацію, до якої відкрився безмежний доступ. Що таке медіаграмотність? Що це означає — бути медіаграмотним? Медіаграмотність — найважливіший комплекс навичок і знань, необхідних людині в сучасному інформаційному суспільстві. Як знаходити потрібну інформацію і переконуватися в її вірогідності, як відокремлювати пропаганду від фактів і фільтрувати інформацію в ситуаціях конфлікту; що таке інформаційна безпека і чим вона відрізняється від цензури, як розпізнавати маніпуляцію — це лише неповний список викликів, що стоять перед людьми в різних країнах світу, незалежно від соціально-політичної системи, ладу, культури та рівня їхнього розвитку. На нашу думку, сьогодні медіаграмотність — життєво необхідна навичка в контексті російської інформаційної агресії. Інформаційно-пропагандистська війна Росії проти України вже внесла істотні зміни до мотивації та змісту медіаосвіти, з фокусом на формуванні навичок критичного мислення та імунітету до маніпуляцій громадською свідомістю та пропаганди. Українське суспільство потребує ширшого вироблення навичок формування медійної та ін-

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement