Page 54

Íîâèííà ãðàìîòí³ñòü

30 àâãóñòà 2014, 09:27 Äæåðåëî: http://korrespondent.net/ukraine/politics/3412210zhyrynovskyi-predlozhyl-razobratsia-s-ukraynoi-a-potom-skazakhstanom

Æèðèíîâñêèé ïðåäëîæèë ðàçîáðàòüñÿ ñ Óêðàèíîé, à ïîòîì ñ Êàçàõñòàíîì Ëèäåð ËÄÏÐ óâåðåí, ÷òî â Êàçàõñòàíå «êóëüòèâèðóþò ðóñîôîáñêèå íàñòðîåíèÿ». Ëèäåð ðîññèéñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî Ðîññèÿ äîëæíà çàõâàòèòü Êàçàõñòàí, ïîòîìó ÷òî òàì «êóëüòèâèðóþò ðóñîôîáñêèå íàñòðîåíèÿ». Îá ýòîì ïîëèòèê ñêàçàë â èíòåðâüþ ðàäèîñòàíöèè Ýõî Ìîñêâû. «Âî âñåõ íîâûõ ó÷åáíèêàõ â Êàçàõñòàíå — âåçäå àíòèðóññêèå íàñòðîåíèÿ. Õîòÿ Ðîññèÿ Êàçàõñòàí íå çàâîåâûâàëà, à ïðèøëà íà ïîìîùü, èáî êàçàõîâ âûðåçàëè äæóíãàðû. È ðóññêàÿ àðìèÿ âûãíàëà äæóíãàðîâ â Êèòàé — âîò òàì îíè ñèäÿò», — ðàññêàçàë Æèðèíîâñêèé. «Êàçàõñêèå óëóñû îáðàòèëèñü ê ðóññêîìó öàðþ, óìîëÿëè, â íîãàõ âàëÿëèñü: «Ñïàñèòå íàñ, êàçàõîâ, à òî âñåõ âûðåæóò äæóíãàðû». Ðóññêèé öàðü íàïðàâèë àðìèþ, îñâîáîäèë Ñåâåðíûé Êàçàõñòàí», — ñêàçàë ïîëèòèê. Ïî åãî ñëîâàì, â Êàçàõñòàíå ìíîãî ãîðîäîâ ñ ðîññèéñêèìè íàçâàíèÿìè: Ñåìèðå÷üå, Óñòü-Êàìåíîãîðñê, Àðòåìüåâñê, Ñåìèïàëàòèíñê. Íî, ñêàçàë Æèðèíîâñêèé, ñ ïðåòåíçèÿìè ê Êàçàõñòàíó ïðèäåòñÿ ïîâðåìåíèòü. «Ïîêà ïîäîæäåì. Äàâàéòå ñ Óêðàèíîé ðàçáåðåìñÿ. Êàçàõñòàí ÷ëåí Òàìîæåííîãî ñîþçà», — çàÿâèë îí.  ñâîþ î÷åðåäü, íàêàíóíå Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ «ñîçäàë ãîñóäàðñòâî íà òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ãîñóäàðñòâà íå áûëî íèêîãäà».

Далеко не всі факти ми можемо перевірити самостійно, тому наше знання багато в чому ґрунтується на довірі до джерел. Джерело вважається тим надійнішим, чим нейтральніше (неупередженіше) його ставлення до теми чи події, про яку йдеться в новині. Також суттєві компетентність джерела в розглядуваній проблемі, його близькість (але незаангажованість) до події, процесу чи явища, висвітлюваних у новині. Якщо джерело представляє специфічні інтереси або причетне до події, тоді його нейтральність обмежується або взагалі ставиться під сумнів. Намагайтесь віднайти першоджерело, тобто брифінги, прес-конференції, заяви, інтерв'ю, наукові статті та дослідження тощо. Далі — це інформаційні агентства, не менш важливе джерело для споживача інформації. За шкалою авторитетності, ІА разом з першоджерелами перебувають на першому місці.

53

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement