Page 52

Íîâèííà ãðàìîòí³ñòü

— Ùî öå âè ðîáèòå? Íàâ³ùî âàì â³éíà? ×îìó íå õî÷åòå äîòðèìóâàòèñÿ ì³íñüêèõ äîìîâëåíîñòåé, ÿê³ ñàì³ æ ï³äïèñàëè? Öå æ äëÿ âàñ íåàáèÿê³ âòðàòè — ³ â³ä â³éíè, ³ â³ä íàøèõ ñàíêö³é, ÿê³ ìîæóòü áóòè ùå á³ëüøèìè. À ç Ìîñêâè â³äïîâ³äàþòü: — Ïðî ùî ãîâîðèòè? «Ñîïðåäåëüíîå ãîñóäàðñòâî» ïðîâîäèòü ïîë³òèêó, «êîòîðàÿ óãðîæàåò èíòåðåñàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Îñü ìè âèçíà÷èëè êîìïåòåíòíó êîì³ñ³þ, êîëè âè áóäåòå ï³äïèñóâàòè Àêò ïðî åêîíîì³÷íó óãîäó ªÑ ç Óêðà¿íîþ — àäæå òàêà óãîäà «óãðîæàåò ýêîíîìè÷åñêèì èíòåðåñàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». ͳÿê íå ìîæóòü çðîçóì³òè äåðæàâíèêè ç òîãî ¿õíüîãî «çàãíèâàþ÷îãî» Çàõîäó ðåàëüíîãî ñòàíó ðå÷åé. ³éíà Ðîñ³¿ ïðîòè âñ³õ íåðîñ³ÿí — «òû øî, íå ðóññêèé?» — òðèâàòèìå äîâãî. Ïðèíàéìí³ äîòè, äîêè ³ñíóâàòèìå ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ. Ìîæíà óòî÷íèòè: äîêè ðîñ³éñüêå ñóñï³ëüñòâî â ö³ëîìó íå ïîçáóäåòüñÿ ñâî¿õ ïðåòåíç³é íà «ìåñ³àíñüêó» ðîëü ó ñâ³ò³.

Які б маркери ви віднесли до таких груп: 1. Формування конкретного ставлення до ситуації. 2. Використання прямих авторських оцінок. 3. Пояснення логіки розуміння явища чи події. Оцініть, як погляд або мета формує зміст і стиль тексту. Учні називають маркери до груп по черзі.

ВПРАВА 6 Факти, судження Учасникам роздають медіатексти. 1. Прочитайте тексти. 2. Підкресліть прямою лінією інформацію, що являє собою факт. 3. Підкресліть хвилястою лінією інформацію, що являє собою судження автора.

̳í³-ëåêö³ÿ Áàçîâ³ íàñòàíîâè íîâèííî¿ ãðàìîòíîñò³ (ïðîäîâæåííÿ) Як перевірити джерела інформації?

51

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement