Page 49

Ðîçä³ë 3

Êîëîííû «Àíòèìàéäàíà» íà÷èíàþò âûñòðàèâàòüñÿ íà Ñòðàñòíîì áóëüâàðå è Ïåòðîâêå åùå çà òðè ÷àñà äî ìèòèíãà.  îñíîâíîì — ìîëîäåæü, ñòóäåíòû. Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî èõ ïîêîëåíèå ïîëèòèêîé íå èíòåðåñóåòñÿ, íî êîãäà ïîëèòèêà íà÷èíàåò èíòåðåñîâàòüñÿ èìè, îíè ãîòîâû îòâåòèòü. Îíè çíàþò è ïîìíÿò, ÷òî óêðàèíöû — ýòî èõ ðîäíûå áðàòüÿ. È îíè çíàþò, ÷òî íàäî äåëàòü, ÷òîáû Ìàéäàí íå ïîâòîðèëñÿ â Ðîññèè. «Íóæíî áûòü ñïëî÷åííåå è ïîääåðæèâàòü ëþäåé, êîòîðûå òàì îñòàëèñü. Ìû äîëæíû ñïëîòèòüñÿ è ïîìî÷ü, — óâåðåíû àêòèâèñòû «Àíòèìàéäàíà». — Îíè — íàøè áðàòüÿ. Ìû äîëæíû áûòü çà óêðàèíñêèé íàðîä, çà Ðîññèþ, ïîòîìó ÷òî ìû — ñëàâÿíå!» Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñ íèìè ñîëèäàðíî. «Ìàéäàí ëå÷èòñÿ», — ñ÷èòàþò êàçàêè. «Ìàéäàí — ýòî òðàãåäèÿ, à íå ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè», — ñ÷èòàåò áîåâîå ðîññèéñêîå îôèöåðñòâî. «Ìû â Àôãàíèñòàíå ñëóæèëè è ïîääåðæèâàåì ïðåçèäåíòà Ïóòèíà è ïîëèòèêó Ðîññèè, òàê ÷òî ìû çäåñü áóäåì âñåãäà. Ìû íå õîòèì ñëûøàòü ñòðàøíîå ñëîâî «âîéíà», ïîòîìó ÷òî ìû åå ïðîøëè. Ìû õîòèì, ÷òîáû íàøè äåòè è íàøè æåíû, âíóêè, ïðàâíóêè íå çíàëè ýòîãî», — îòìåòèë Èãîðü Âîðîíèí, ó÷àñòíèê Áðÿíñêîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêèé ñîþç âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà». Îíè ÷óâñòâóþò çà ñîáîé ñèëó, âåäü êàæäàÿ òàêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ — ýòî ñîòíè è òûñÿ÷è îôèöåðîâ ñîâåòñêîé è ðîññèéñêîé àðìèè. Êàçàëîñü áû, îò ýòîãî äîëæíû áûòü äàëüøå âñåãî ìóñóëüìàíå. Íî íå ðîññèéñêèå. Îíè õîðîøî çíàþò, ÷òî ïðèøëîñü ïåðåæèòü äîíåöêîé òàòàðñêîé äèàñïîðå, ÷üÿ ñîáîðíàÿ ìå÷åòü âî âðåìÿ áîåâ çà äîíåöêèé àýðîïîðò îêàçàëàñü íà ëèíèè îãíÿ. Äåìîíñòðàíòû íà÷èíàþò äâèæåíèå. Öåëîå ìîðå ëþäåé. Íàä óëèöàìè Ìîñêâû ðåþò çíàìåíà. Çäåñü âñå ðîññèéñêèå ðåãèîíû. Åñòü äàæå èíîñòðàííûå äåëåãàöèè, êîíå÷íî, íåîôèöèàëüíûå. Âîò â òîëïå ìåëüêàþò êèåâñêèé æåëòî-ãîëóáîé òðàíñïàðàíò è ëèâàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã. Êîëîííà äåìîíñòðàíòîâ ñî ñòîðîíû Áîëüøîãî òåàòðà âõîäèò íà ïëîùàäü Ðåâîëþöèè. Êîãäà îðãàíèçàòîðû «Àíòèìàéäàíà» ïîäàâàëè â ìýðèþ çàÿâêó íà ýòî øåñòâèå, ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî â íåì ïðèìóò ó÷àñòèå îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê, íî çäåñü íàìíîãî áîëüøå íàðîäó. Òàê ÷òî ïëîùàäü Ðåâîëþöèè âðÿä ëè ñìîæåò âìåñòèòü âñåõ ó÷àñòíèêîâ. ×óòü ïîçæå ïîëèöèÿ äàñò îôèöèàëüíóþ ñâîäêó: íà óëèöû ñòîëèöû âûøëè 35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Øåñòâèå âîçãëàâëÿþò îñíîâàòåëè «Àíòèìàéäàíà» — îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé «Áîåâîãî áðàòñòâà», Äìèòðèé Ñàáëèí, ãëàâíûé «íî÷íîé âîëê» Õèðóðã, ïèñàòåëü Íèêîëàé Ñòàðèêîâ. «Ìû íå ìàéäàóíû», «Àìåðèêà, çàáèðàé Ìàéäàí ñåáå!» — ëîçóíãè ýòîãî äíÿ. Íî ñàìûé ãëàâíûé ëîçóíã, êîòîðûé îáúåäèíèë

48

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement