Page 202

ÏÎѲÁÍÈÊ ÄËß Â×ÈÒÅËß

Ìåä³àãðàìîòí³ñòü íà óðîêàõ ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í

˳òåðàòóðíèé ðåäàêòîð Î. Òåëåìêî Òåõí³÷íèé ðåäàêòîð Þ. Ãóçà Âåðñòêà ª. Öèìáàëåíêî

Підписано до друку 15.02.2016 р. Папір офсетний. Зам. № 0095. Формат 60х84/8. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 25,5. Гарнітура Minion Pro. Наклад 1000 пр. Віддруковано в друкарні ФОП ПАЛИВОДА А. В. 03061, м. Київ, пр-т Відрадний, 95/Е; тел./факс (044)351-21-90

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement