Page 178

²ñòîð³ÿ êîõàííÿ ï³ä ñòàë³íñüêèìè ç³ðêàìè

Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 3 Ìèêîëà Áóõàð³í â ëèñò³ äî Ñòàë³íà â³ä 10 ãðóäíÿ 1937 ðîêó: «Є якась велика і смілива політична ідея генеральної чистки: а) у зв’язку з передвоєнним часом, b) у зв’язку з переходом до демократії. Ця чистка захоплює: а) винних, b) підозрілих і с) потенційно підозрілих. Без мене тут не могли обійтися. Одних знешкоджують так-то, других — подругому, третіх — по-третьому. Страхувальний момент і те, що люди неминуче говорять одне про одного і назавжди поселяють одне до одного недовіру (суджу по собі: як я озлився на Радека, який на мене напатякав! А потім і сам пішов цим шляхом ...). Отже, в керівництва створюється повна гарантія. Заради бога, не зрозумій так, що я тут приховано дорікаю навіть у роздумах з самим собою. Я так виріс з дитячих пелюшок, що розумію, що великі плани, великі ідеї і великі інтереси перекривають все, і було б дріб’язково ставити питання про свою власну персону поряд з всесвітньоісторичними завданнями, що лежать насамперед на твоїх плечах» (виділено Бухаріним)

Äæåðåëî http://stalinism.ru/dokumentyi/predsmertnoe-pismo-buharina.html.

Ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 4

Ïîñòàíîâà ÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííèõ êðèì³íàëüíîïðîöåñóàëüíèõ êîäåêñ³â ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê»: Внести такі зміни в чинні кримінально-процесуальні кодекси союзних республік з розслідування і розгляду справ про терористичні організації та терористичні акти проти працівників радянської влади: 1. Слідство у цих справах закінчувати в термін не більш ніж десять днів; 2. Обвинувальний висновок вручати обвинувачуваним за одну добу до розгляду справи в суді; 3. Справи слухати без участі сторін; 4. Касаційного оскарження вироків, як і подання клопотань про помилування, не допускати; 5. Вирок до найвищої міри покарання виконувати негайно по ухваленні вироку. Голова Центрального виконавчого комітету Союзу РСР М. Калінін. Секретар Центрального виконавчого комітету Союзу РСР А. Єнукідзе. Москва, Кремль. 1 грудня 1934

177

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement