Page 170

²ñòîð³ÿ êîõàííÿ ï³ä ñòàë³íñüêèìè ç³ðêàìè

Îñíîâíà ÷àñòèíà. Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåð³àëó ²ñòîð³ÿ ïåðøà. Ãîëîäîìîð. (25–30 õâèëèí) Пропонуємо учням переглянути відеосвідчення № 2 (1:16) з архіву Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії — Інституту візуальної історії та освіти. «Перший чоловік — Микола Миколайович Мещанінов».

 Від чого помер перший чоловік Дори Кирилівни?  Скільки років вона була заміжня, скільки років було її дочці?  У якому році помер Микола Мещанінов? У якому місті? Його смерть — результат хвороби чи голоду?  Що ви знаєте про цей період в історії України?  Перелічіть документи, які можуть служити першоджерелами для оцінки цього періоду?

Щоб відповісти на останнє запитання, учні/студенти використовують матеріали, зібрані ними під час «випереджального завдання», щодо кількості жертв Голодомору в Україні. Учитель показує на слайді 6 «Порівняльні дані росту і втрат населення з висновків Міжнародної комісії юристів, зроблені на підставі статистичних даних, відображених у радянських переписах» і текст листа начальника обласного відділу ДПУ УРСР З. Кацнельсона від 5 червня 1933 (слайд 7).

169

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement