Page 15

Ðîçä³ë 1 

критично аналізувати джерело історичної інформації (характеризувати авторство джерела, час, обставини і мету його створення);

аналізувати інформацію, подану в різних знакових системах (текст, карту, таблицю, схему, аудіовізуальний ряд);

розрізняти в медіаінформації факти і думки, історичні маніпуляції та історичні пояснення;

брати участь у дискусіях з історичних проблем, пов’язаних з висвітленням в медіа, формулювати власну позицію з обговорюваних питань, використовуючи для аргументації історичні відомості.

Що стосуються учнів, то вони повинні:  мати доступ до друкованих, візуальних та електронних медіа з різними цілями; володіти термінологією медіаосвіти; 

розуміти, що всі медіатексти містять «повідомлення» (messages);

вміти «декодувати» й аналізувати (за допомогою так званого «критичного аналізу») медіатексти в історичному, соціальному та культурному контексті, розуміючи при цьому взаємозв’язки між аудиторією, медіатекстом і навколишньою дійсністю;

на основі здобутих знань мати змогу створювати власні медіатексти різного характеру, обговорювати як свої медіапроекти, так і медіатексти, створені іншими людьми.

Як би ви охарактеризували медіаграмотного учня в контексті суспільних дисциплін?

Медійна грамотність охоплює такі складники: Естетичні та креативні навички: здатність бачити, чути, створювати й інтерпретувати медіаконтент. Учні можуть розвивати ці навички, самостійно створюючи медіаконтент.

Інтерактивні навички: здатність спілкуватися за допомогою медіа і приміряти на себе різні медіаролі. Інтерактивні навички вказують на готовність висловлювати свої думки і настанови.

Навички критичного аналізу. Це вміння інтерпретувати і розуміти значення різних медіаконтентів. Учень може інтерпретувати і оцінювати медіаформи і контент, використовуючи різні аналітичні інструменти. Ці навички краще розвиваються через вивчення різноманітних медіаконтентів і жанрів.

14

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement