Page 148

Íàöèçì ³ ïðîïàãàíäà. Ïðîïàãàíäà ÿê ðåòðàíñëÿòîð ³äåîëî㳿

Ïðîãðàìà òåëåáà÷åííÿ Òðåòüîãî ðåéõó 12 ñ³÷íÿ 1938. 20.00. Àêòóàëüí³ ïîâ³äîìëåííÿ. 20.38. Øòóðìîâèé ï³äðîçä³ë ÑÑ 8/75 ³ì. Åäìóíäà Áåíêå ñï³âຠñòàðîâèííó ñîëäàòñüêó ï³ñíþ íà òë³ çàâ³ñè ç ðóí³÷íèì ñèìâîëîì ÑÑ. 20.39. «Ñëîâî ïðî ãîëîâíå». Êàæå ÷ëåí øòóðìîâîãî ï³äðîçä³ëó ÑÑ. 20.40. «Í³ìåöüêå ìèíóëå æèâå». Ô³ëüì çíÿòèé íà çàìîâëåííÿì ðàéõñôþðåðà ÑÑ. 20.45. Øòóðìîâèé ï³äðîçä³ë ÑÑ 8/75 ³ì. Åäìóíäà Áåíêå ñï³âຠùå îäíó ñîëäàòñüêó ï³ñíþ. 20.48. «Ñëîâî ôþðåðà». Óðèâêè ç ô³ëüìó. 20.49. «Ó áîðîòüá³ — äî ïåðåìîãè». Ô³ëüì, çíÿòèé íà çàìîâëåííÿ ðàéõñôþðåðà ÑÑ. 21.00. Ïîâòîðåííÿ ïðîãðàìè. 26 æîâòíÿ 1940 ðîêó 14.00. Íîâèíí³ ïîâ³äîìëåííÿ. 15.00. ʳíîõðîí³êà â³éñüêîâèõ ïåðåìîã. 16.00. Õîð ÑÑ ì³ñòà Êåëüíà âèêîíóº ñòàðîâèííó ï³ñíþ íà òë³ ïðàïîð³â ç ðóí³÷íèìè ñèìâîëàìè. 16.15. Íîâèíí³ ïîâ³äîìëåííÿ. 17.00. «¯õ ðîçøóêóº íàðîäíà ïîë³ö³ÿ». 18.00. Íîâèíí³ ïîâ³äîìëåííÿ. 18.30–19.30. «Ñëîâî ôþðåðà». 19.30. Õîð ÑÑ ì³ñòà Êåëüíà âèêîíóº ñòàðîâèííó ï³ñíþ íà òë³ ïðàïîð³â ç ðóí³÷íèìè ñèìâîëàìè. 19.45. Íîâèíí³ ïîâ³äîìëåííÿ, ê³íîõðîí³êà â³éñüêîâèõ ïåðåìîã. 20.00. «Ñëîâî ôþðåðà». Ïîâòîðåííÿ ïðîãðàìè. 21.00. Íîâèíí³ ïîâ³äîìëåííÿ, ê³íîõðîí³êà òðóäîâèõ ïåðåìîã. 21.30. ³ðø³ òà ï³ñí³ íà ñëîâà ÷ëåí³â Ñï³ëêè í³ìåöüêî¿ ìîëîä³. 22.00. Ìîëèòâà ÷ëåí³â Ñï³ëêè í³ìåöüêî¿ ìîëîä³ «Ôþðåð, ì³é ôþðåð, äàíèé ìåí³ Ãîñïîäîì». 29 æîâòíÿ 1940 ðîêó 14.00. Íîâèíè («Ìîÿ ͳìå÷÷èíà»). 15.00. «×àñ ìîëîäî¿ ìàòåð³». 16.00. Âèäè ì³ñòà Ïàðèæà. ²ñòîð³ÿ. ²ãðîâ³ ñöåíêè ÷àñ³â Âåëèêî¿ ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿. Ôðàíöóçüê³ íàðîäí³ ï³ñí³. 17.00. Íîâèíè (ͳìå÷÷èíà ³ ªâðîïà). 17.30. Ãîäèíà ìóçèêè, ôîðòåï³àííèé êîíöåðò. 18.00. Àêòîðè Åì³ëü ßí³íãñ ³ ˳ë³àí Äàãîâåð ïðî ðîáîòó â íîâîìó ê³íîô³ëüì³, ðåïîðòàæ ç³ çí³ìàëüíîãî ìàéäàí÷èêà. 19.00. Òåëåâ³ç³éíèé ³ñòîðè÷íèé ô³ëüì. 20.00. Íîâèíè («Ìîÿ ͳìå÷÷èíà»), ñêîðî÷åíå ïîâòîðåííÿ ïðîãðàìè.

147

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement