Page 126

Ñâ³òîâà â³éíà äëÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó: ïîì³æ òîòàë³òàðíèìè ³äåîëîã³ÿìè

Äëÿ â÷èòåëÿ 1.

Зміст. Питання про зміст стосуються аспекту медіаграмотності, який має справу з розумінням, наприклад, типу, форми подання медіатексту тощо. Вони також стосуються аспекту медіаграмотності через виявлення прихованих меседжів. Категорія змісту також містить питання, які з’ясовують, про що замовчується у повідомленні, але що важливо знати. Інколи це стосується випадків, коли помічаємо спроби відвернути увагу. Для цього ми розширюємо питання «У чому полягає меседж?» до «Чому вони передають саме ці меседжі в цей час?» або «Чому саме цей, а не якісь інші меседжі?».

2.

Техніки. Визначення технік стосується вивчення мови медіа. Коли учні розпізнають вибір цих мов, це допомагає їм ефективніше ухвалювати певні рішення. Питання про техніки часто пов’язані з визначенням цільової аудиторії. Це допомагає зрозуміти, як адаптувати мову медіа до різноманітних завдань.

3.

Інтерпретації. Учням варто поміркувати про те, що кожен тлумачить медіа крізь об’єктив власного досвіду. Це підкреслює той факт, що інтерпретація не автоматична чи повністю передбачувана. Ми також питаємо учнів, що вони дізнаються про себе, коли реагують на медіамеседжі. Цей тип питань щодо інтерпретацій приводить до усвідомлення, що певні стереотипи впливають на висновки, які вони роблять.

ВПРАВА 4 Представлення і реальність медіатексту Вчитель демонструє два фрагменти без звуку: https://www.youtube.com/watch?v=WtFJl0FDl6k (німецький кіножурнал «Дойче вохеншау», № 570) з 5.18 по 6.00 хв. та уривок з фільму О. Довженка «Буковина — земля українська»: https:// www.youtube.com/watch?v=ZM9opYOudMk&index=9&list=PLBZf5hlAeS U0wtFVv62ebSGefbzt88-9w, з 5.18 по 6.00 хв. Просить визначити:  Хто зображений на кожному з фрагментів?  До якої історичної епохи ви віднесете ці кінотексти?  Яку мету ставили перед собою автори цього медіатексту? Які емоції вони хотіли викликати?  Для чого автори показували страждання і поганий стан дітей?

125

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement