Page 117

Ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ: Êóðñ «Ëþäèíà ³ ñâ³ò», 11 êëàñ. Òåìà 3. «Ñòåðåîòèïè ³ óïåðåäæåííÿ», êóðñ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», 10 êëàñ. Òåìà 6. «Ñîö³àëüíîåêîíîì³÷í³ ïåðåòâîðåííÿ â Ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ (1929–1938 ðð.), êóðñ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», 11 êëàñ. Òåìà 2. «Óêðà¿íà â ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè (1945 — ÏÎ×ÀÒÎÊ 50-õ ðð.)».

Мета заняття: формування навичок роботи з первинними історичними фотодокументами, плакатами, кінохронікою і медіатекстами; формування вміння декодовувати пропаганду в медіатекстах.

Ключові слова і поняття: пропаганда, кінохроніка, дегуманізація Забезпечення заняття: роздаткові матеріали з медіатекстами, комп’ютери, під’єднані до інтернету, проектор/комп’ютер. Методичні способи і техніки: мінілекція, робота з історичними кінодокументами, робота з фотографією, робота в групах, дискусія.

ВПРАВА 1 Створити образ ворога. Слово за медіа. Розкол по польській лінії Вчитель демонструє фрагмент фільму «Визволення» О. Довженка (1940 р.) від 2.07 по 4.31 хв. Прочитайте медіатекст і дайте відповіді на запитання. (15 хв). Учасники отримують листок з переліком маніпулятивних технологій:  Який образ польської держави ви побачили у фільмі?  Хто протиставляється в цій стрічці?  Чи тодішнє суспільство, на вашу думку, складалось лише з бідних українських селян і заможних поляків?  Вчитель роздає текст статті Ємельяна Ярославського «Кому мы идем на помощь» («Правда», 19 вересня 1939 р.) і просить підкреслити оцінні емоційні судження, які автор вживає щодо українців, а які — щодо поляків.

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement