Page 106

Ãåíîöèä, ÿêîãî íå áóëî. Ùî íå ïîì³òèëè ðàäÿíñüê³ Ç̲: ãîëîäîìîð â Óêðà¿í³

سñòü ì³ë³îí³â çàãèíóëè â³ä ðàäÿíñüêîãî ãîëîäó

Äâ³ ñåëÿíêè, ïîä³áíî äî äâîðîâî¿ ïòèö³, çáèðàþòü êðóïèíêè çá³ææÿ, ùî çàëèøèëèñÿ ï³ñëÿ ïîñ³âó. Öå — Óêðà¿íà, äå 6 000 000 ä³òåé, æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â çàãèíóëè â³ä ãîëîäó. ßê âåëèêèé ïðèâ³ëåé æ³íêàì äîçâîëèëè çáèðàòè çàëèøêè ðîçñèïàíîãî çåðíà. (íàïèñ ï³ä ôîòî) Ðåïîðòåð ðèçèêóº âëàñíèì æèòòÿì äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè ôîòîãðàô³¿ ãîëîäó (çàãîëîâîê)

105

Profile for Academy of Ukrainian Press

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін  

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя – перша спроба інтеграції медіаграмотності у викладання суспільних дис...

Advertisement