Page 1


Kula Ya¤ ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.fi., 2008 y›l›nda 40’›nc› y›l›n› kutluyor. Sadece bu aç›dan bak›ld›¤›nda bile, Türkiye’de pek az kuruluflun eriflebildi¤i 40’›nc› hizmet y›l›nda olman›n hakl› gururunu yafl›yor. Sadece Türkiye’de de¤il, dünyada da kurulufllar›n ortalama ömrünün giderek k›sald›¤› bir dönemde, Türkiye ve dünyadaki ifl çevreleri için sektörel birikimin, sürdürülebilir büyümenin ve gelecekte de var olman›n önemli bir göstergesi kabul ediliyor. Bu nedenle Kula, 1968 y›l›ndan bu yana, kök sald›¤› topraklar için vazgeçilmez bir de¤er. Yörede iyi tan›nan, sa¤lad›¤› istihdamdan, bölge ekonomisinin kalk›nmas›na; halk›n güven duydu¤u bir marka olmaktan, g›da güvenli¤ine uygun üretimine kadar hemen her konuda Kula ad› ve markas› bir ad›m önde yol al›yor. Türkiye’deki g›da sektörünün de vazgeçilmez firmalar›ndan biri olan Kula, bu ayr›cal›¤›n› “Türkiye’nin en büyük 750 Sanayi Kuruluflu” aras›nda yer alarak perçinliyor. fiirket; ya¤, yumurta, piliç gibi g›dalar›n üretimine odaklanm›fl olsa da, Emek Yem ile 1989’dan bu yana tüm büyükbafl ve kanatl› yemlerini üreterek besiciler, süt üreticileri ve tavukçular için gerekli olan hayvansal g›dalar›n üretiminde de zincirin önemli bir halkas› olmufltur. Kula bütün bu yat›r›mlar›n yan› s›ra yine Bal›kesirli Karahall›lar Grubu ile g›dada Bupiliç, otomotivde de 2K adl› iki flirkette ortakl›k yaparak ifltiraklerini gelifltirmektedir. Özetle Kula Ya¤ ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.fi., Marmara Bölgesi’nde ve tüm Türkiye’de; “40 y›l›n eme¤i, lezzeti, gelene¤i” ile büyümeye devam edecektir!

40 y›l›n eme¤i, lezzeti, gelene¤i 1


1800’lü y›llar›n sonunda Bal›kesir Çarfl›s›

Dünden Bugüne Kula Ya¤ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.fi. Kula Ya¤ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.fi., Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda yaflanan kalk›nma hamlesine kadar uzanan geçmifli ve ticari hayat›yla Marmara Bölgesi baflta olmak üzere Türk ekonomisine ve üretimine pek çok katk›da bulunan bir kurulufltur. Kula’n›n geçmifli 1930’lu y›llara uzan›r. O tarihte tar›m ürünlerinin en önemli kalemleri, Türkiye’nin ticari hayat›n› da yönlendirmektedir.

2


1900’lü y›llar›n bafl›nda Bal›kesir Zahire Pazar›

1970’li y›llarda Bal›kesir’de Zahireciler

Ayn› y›llarda bugünkü Kula’n›n temelini atan ve zahire al›m sat›m›yla ilgilenen Ahmet Kula, 1932 y›l›nda Bal›kesir Ticaret Odas›’na ticari sicil kayd›n› yapt›r›r ve flirketini faaliyete geçirir. 1959 y›l›na gelindi¤inde de Bal›kesir Ticaret Borsas›’na kaydolur.

Bafllang›çta sadece ya¤ üretimine a¤›rl›k veren Kula, bölgenin ihtiyaçlar› do¤rultusunda yat›r›mlara yönelmeyi tercih ederek 1980 tarihinde, bölgenin köklü flirketlerinden UN‹fi’i sat›n alarak Kula Un markas›yla un üretimine bafllam›fl ve 1989 tarihinde Emek Yem ile yem sektörüne girmifltir. 1991 y›l›nda sofral›k yumurta üretimiyle farkl› bir sektöre ad›m atan Kula, 2000 y›l›nda civciv üretimi için dam›zl›k ve kuluçka tesislerini kurarak faaliyete geçirmifltir.

Ahmet Kula, 1960’l› y›llar›n bafl›nda kuruluflunu flirketlefltirme karar› al›r ve 1963 y›l›nda Ahmet Kula ve O¤ullar› Kolektif fiirketi kurulur. Günümüzde Kula Ya¤ ve Emek Yem San. Tic. A.fi. ad› ile tan›nan kurulufl 1968’de ham ayçiçek ya¤› üretimine bafllar.

3


1980’de sat›n al›nan UN‹fi’e ait kamyonlardan biri

4

1932’de kurulmufl bakkal dükkan›nda Hüseyin Kula


Atay, Rahmi, Sami Kula kardefller birarada

Yönetim Kurulu üyeleri, Rahmi Kula, ‹brahim Özkul, Faruk Kula, Fuat Kula, Onur Özkul

Kula, 2003 y›l›nda Karahall›lar ile ifl ve güç birli¤ine gitmifl ve sonuç Bupiliç ile 2K olarak belirmifltir. Bupiliç, 2003’te Kula ve Karahall›lar ortakl›¤›nda kurulmufl bir entegre g›da kurulufludur ve 2004 y›l›ndan bu yana faaliyettedir. 2K ise yine Kula-Karahall›lar ortakl›¤›nda 2007’de kurulan; 2008 yaz sonu itibar›yla Bal›kesir ile Çanakkale merkez ve ilçelerinde hizmet sunmaya haz›rlanan 7’si sabit, 2’si gezici toplam 9 araç muayene istasyonunu iflleten kurulufltur.

Günümüzde 175 çal›flan› ve 76 milyon YTL’yi aflan cirosuyla ekonomik bir de¤er haline gelen Kula Ya¤ ve Emek Yem San. Tic. A.fi.’nin temel ilkesi “Üreticiye ve Tüketiciye Sayg›”d›r. Üretim ve hizmet kalitesinden hiçbir ödün vermeden, uzun y›llara dayanan tecrübesi ve titizli¤iyle üretim yapan Kula, bütün bunlar›n bir delili olarak her y›l Türkiye’nin en büyük ilk 750 flirketi aras›nda yer almaktad›r. As›l gurur verici olan ise, Kula çat›s› alt›nda faaliyet gösteren tüm flirketlerin özverisiyle, Kula’ya has çal›flma ve hizmet anlay›fl›n›n bir model olarak yerleflmifl olmas›d›r.

5


Vizyon: • Kuruldu¤u günden bu yana ödün vermedi¤i “üreticiye ve tüketiciye sayg›” ilkesini korumak ve yayg›nlaflt›rmak, • Kaliteli üretiminden ödün vermemek, • Faaliyet gösterdi¤i tüm g›da, yem ve etlik (broiler) civciv üretiminde yakalad›¤› sürdürülebilir büyüme sürecini daimi k›lmak, • Türkiye’nin ilk 750 kuruluflu aras›ndaki yerini, istikrarl› bir büyümeyle daha üst basamaklara tafl›mak, • G›da güvenli¤i çerçevesinde gerçeklefltirdi¤i üretimini, bugüne kadar sürdürdü¤ü gibi bütünleflik yat›r›mlarla gelifltirmek…

6


Misyon:

De¤erler

• Öncelikle insanlar için haklar› olan temiz, taze, güvenilirli¤i belgelenmifl g›dalar üretmek, • Üretimi kadar tüketiciye yaklafl›m›yla da kazand›¤› taktiri korumak, yaflatmak, • Halk›n tüketimine sundu¤u ürünler aras›nda yer alan ya¤, yumurta ve piliçte halk sa¤l›¤›n› ön planda tutan üretim yapmak, • Yem üretiminde, besicinin ve süt üreticisinin sermayesi olan hayvanlar›n sa¤l›¤›n› ön planda tutmak, • Bölge ihtiyaç ve koflullar›n›n gösterdi¤i do¤rultuda üretim yapmak, • Tüm üretimini topra¤a, günefle, suya ve temiz havaya dayal› gerçeklefltiren bir kurulufl olarak çevreye duyarl› üretim yapmak, çevreyi korumak hatta sahiplenmek…

• Kula, Marmara Bölgesi a¤›rl›kl› olarak üretim, istihdam ve hizmet sunan bir kurulufltur, • Hizmet alanlar› ve istihdam›yla bölgesel ekonomik tabloyu ve dolay›s›yla ülke genelindeki ekonomiyi gelifltirmekte, yükseltmektedir, • G›da gibi insan odakl› bir üretimle, toplum sa¤l›¤› ve gelece¤i üzerinde etkili bir kurulufltur, • Kula için kalite, ödün verilemez bir gerçekliktir, • 40 y›ll›k üretimiyle toplum için sayg›n ve kal›c› bir yere sahiptir, • Kula, tak›m ruhuna sahip bir kurulufltur. Belirlenen ortak hedeflere do¤ru yol al›n›rken, kazan›lan tecrübeler paylafl›l›r, öneriler dikkate al›n›r. Böylece Kula’da kazanan, her zaman “ekip çal›flmas›” olur. • Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve ticari giriflimlerinin getirileriyle e¤itim baflta olmak üzere toplumun da maddi-manevi kazanc›na destek veren bir kurulufltur... 7


Do¤adan Sofraya, Lezzetle, Sa¤l›kla… Kula Ya¤ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.fi.’nin en iyi bilinen ve en göz önünde bulunan üretim kalemi, 1968’den bu yana 40 y›ld›r hiç ara vermeden üretimine devam etti¤i ya¤d›r… 32 bin metrekarelik alanda kurulu 12 bin 600 metrekarelik kapal› alanda üretilen s›v› ya¤lar, güneflin ve topra¤›n bir arma¤an› olan bitki tohumlar›n›n maksimum özenle ifllenmesi sonucunda elde edilir. Bunun rakamsal sonucu da günlük 100 ton rafine s›v› ya¤ üretimidir. Kula Ya¤, g›da sektöründe faaliyet gösteren bir kurulufl olman›n bilinciyle, insan sa¤l›¤›n› önemseyen ve bunu üretiminin her aflamas›nda uygulayan bir kurulufltur. Ve bu sorumlulu¤u da 40 y›ld›r kendisine duyulan güvenle tafl›maktad›r. Kula Ya¤ ürünleri günümüzde ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Antalya, Mu¤la, Adana, Konya, Batman, Çanakkale, Düzce, Diyarbak›r, Eskiflehir, Gaziantep, Kayseri, Bilecik, Yalova, Trabzon, K›r›kkale, Kütahya, Mardin, Manisa, Samsun, Siirt, Van 8


ve Zonguldak vb illerde be¤eniyle tüketilmektedir. Üretimini Türkiye s›n›rlar›n›n d›fl›na ulaflt›ran Kula Ya¤, ABD, Rusya, Romanya, Norveç, Türk Cumhuriyetleri, Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti gibi birçok uluslararas› pazarda da sayg›n bir konuma ulaflm›flt›r. Kula Ya¤; 1968’de ayçiçek ya¤› ile üretime bafllayan, günümüzde ise günlük 100 tonu aflk›n kapasiteyle 5 farkl› türde s›v› ya¤ üretimine ulaflan bir kurulufl olarak elde etti¤i baflar›y›; ödün vermedi¤i yüksek kalite standard›na, ekonomik fiyatlar›na ve Türk halk›n›n 40 y›ld›r Kula’ya duydu¤u güvene borçludur. Bu güven TSE ve ISO 9001 Kalite Güvence Belgeleri ile de desteklenmifltir.

Ayn› güvenle Kula Ya¤’›n sat›fl faaliyetleri Bal›kesir Merkez olmak üzere Bursa Bölge Müdürlü¤ü, ‹stanbul Temsilcili¤i, di¤er illerde de bölge bayiliklerinden gerçeklefltirilmektedir. Firman›n sat›fl yapt›¤› yerler ise marketler, süper marketler, yemekhaneler, otel, restoran ve pastane gibi ev d›fl› tüketim noktalar›d›r. Sat›fl faaliyetlerinin bir parças› olarak irtibat bürolar› ve bölge bayilikleri kurma çal›flmalar› da son h›zla devam etmektedir. Kula Ya¤’da • Ayçiçek Ya¤› • Kanola Ya¤› • M›s›r Ya¤› • Zeytin Ya¤› • Soya Ya¤› üretimi gerçeklefltirilmektedir. 9


Kula Ya¤’›n ilk üretimi ham ayçiçek ya¤›d›r. 1968’de bafllayan üretim, 1975 y›l›nda rafine ayçiçek ya¤› ile devam etmifltir. Kontini sistem ile TS 886’ya uygun olarak gerçeklefltirilen ya¤ üretiminde elde edilen ayçiçek ya¤›, otomatik sistem dolum makineleri ile el de¤meden doldurulan 5, 10, 18 lt’lik tenekeler ve 1, 2, 5 lt’lik pet flifleler içinde tüketiciye sunulmaktad›r. Kula Ayçiçek Ya¤›, damak tad› özellikle ayçiçe¤i tad›na yatk›n olan Türk halk›n›n vazgeçilmezleri aras›nda yer alm›flt›r. Ayçiçe¤i bitkisinin tohumlar›ndan elde edilen, sa¤l›kl› ve hijyenik ortamlarda rafine edilerek kendine has renk, tat ve kokusu korunan Kula Ayçiçek Ya¤›, gerek yemek kurulufllar›n›n gerekse çekirdek ailelerin tercihi ve yemeklerin de¤iflmez tad› olmufltur.

10


18 lt teneke kutu

10 lt teneke kutu

5 lt teneke kutu

5 lt pet flifle

2 lt pet flifle

1 lt pet flifle

Kula Ayçiçek Ya¤›’n›n besin de¤eri tablosu: BES‹N DE⁄ERLER‹ Protein Karbonhidrat Doymam›fl Ya¤ Doymufl Ya¤ Kalori Kolesterol

(100 gr’da) 0 gr 0 gr 87.1-91.4 gr 7.8-12.1 gr 900 Kcal 0 mg

11


M›s›r embriyonlar›ndan üretilen sa¤l›kl› ve hijyenik ortamlarda rafine edilen bitkisel bir ya¤ türüdür. M›s›r tanelerinin özündeki aromatik bileflenler, orijinal tad› ve rengiyle Kula M›s›r Ya¤›’n›n lezzet ayr›cal›¤›d›r. Özellikle kalp ve damar sa¤l›¤› aç›s›ndan orta ve ileri yafllarda kullan›lmas› önerilen m›s›r ya¤›, Kula Ya¤ ürünü olarak tad› ve do¤al içeri¤i aç›s›ndan tam bir sa¤l›k dostudur. Türk mutfa¤›n›n birbirinden farkl› yemeklerine tat katan Kula M›s›r Ya¤›, bu aç›dan özenli ev han›mlar›n›n en önemli yard›mc›s› ve lezzet s›rdafl›d›r. Kula M›s›r Ya¤›’n›n bilefliminde % 34-65 oran›nda bulunan linoleik asit, “doymam›fl ya¤ asidi” s›n›f›ndad›r ve kolesterolü düflürür. Linoleik asit yetersizse, büyümede gecikme, üreme fonksiyonlar›nda bozulma, karaci¤er ve böbrekte patolojik de¤ifliklikler görülür. Bu da Kula M›s›r Ya¤›’n›n sa¤l›¤›n›z› korudu¤unu gösteren yeterli bir veridir.

12


18 lt teneke kutu

10 lt teneke kutu

5 lt teneke kutu

5 lt pet flifle

2 lt pet flifle

1 lt pet flifle

Kula M›s›r Ya¤›’n›n besin de¤eri tablosu: BES‹N DE⁄ERLER‹ Protein Karbonhidrat Doymam›fl Ya¤ Doymufl Ya¤ Kalori Kolesterol

(100 gr’da) 0 gr 0 gr 78.1-89.1 gr 9.9-21.9 gr 900 Kcal 0 mg

13


Ça¤›n mucize bitkisi olarak adland›r›lan soya fasulyesinin tanelerinden elde edilen, sa¤l›kl› ve hijyenik ortamlarda rafine edilerek üretilen Kula Soya Ya¤›, t›pk› Kula M›s›r Ya¤›’ndaki gibi doymam›fl ya¤ asidi içerir. Linoleik ve linolenik ya¤ asidi olarak s›n›flanan bu asitler, kolesterolü düflürdü¤ü için kalp dostudur; kifliyi kalp-damar hastal›klar› kadar kanserden de korur. Kula Soya Ya¤›, sa¤l›kl› ve hijyenik ortamlarda rafine edilerek, kendisine has renk, tat ve kokusu özenle korunarak tüketiciye ulaflt›r›l›r. Sa¤l›¤›na özen gösterenlerin ve damak tad›na önem verenlerin seçimi olan Kula Soya Ya¤›, ideal bir sa¤l›k koruyucusu olarak mutfaklardaki sars›lmaz yerini alm›fl, hatta k›zartma ve salatalarda ev han›mlar›n›n tercihi haline gelmifltir.

14


18 lt teneke kutu

10 lt teneke kutu

5 lt teneke kutu

5 lt pet flifle

2 lt pet flifle

1 lt pet flifle

Kula Soya Ya¤›’n›n besin de¤eri tablosu: BES‹N DE⁄ERLER‹ Protein Karbonhidrat Kolesterol Sodyum Kalori Vitamin E Serbest Ya¤ Asidi (en çok)

(100 gr’da) 0 gr 0 gr 0 gr 0 gr 900 Kcal 2.9-5.1 mg % 0.3

15


Kolza bitkisinin ›slah›yla elde edilen ve bu sayede erüsik asit ile glukosinolat olarak bilinen zararl› asitli maddelerden ar›nd›r›lan kanola bitkisi, Kula Kanola Ya¤›’n›n hammaddesidir. Kanola tohumlar›ndan elde edilen ya¤, ideal ya¤ oran›, en düflük doymufl ya¤ oran› ve içerdi¤i zengin Omega 3 nedeniyle son y›llarda sa¤l›k uzmanlar›n›n ve diyetisyenlerin gözdesi haline gelmifltir. Zeytinya¤›n›n alternatifi olarak de¤erlendirilen kanola ya¤›, tekli doymam›fl ya¤lar aç›s›ndan zengin olmas›yla da kötü kolesterolü engelleyici özelli¤e sahiptir. Kaynama noktas› 238 derece oldu¤u için özellikle ideal bir k›zartma ya¤›d›r. Kula Kanola Ya¤›’n›n bir özelli¤i de % 0.30 oran›ndaki serbest ya¤ asidi oran›yla di¤er tüm kanola ya¤› üreten ülkelerden daha kaliteli bir ürün sunmas›d›r.

16


18 lt teneke kutu

Kula Kanola Ya¤›’n›n besin de¤eri tablosu: BES‹N DE⁄ERLER‹ Enerji Protein Ya¤

10 lt teneke kutu

5 lt teneke kutu

5 lt pet flifle

2 lt pet flifle

1 lt pet flifle

‹ste¤e ba¤l› olarak üretilmektedir.

(100 gr’da) 900 Kcal /3,700 Kjoules 0 gr 100 gr

17


Akdeniz efsanelerinde zeytin a¤ac›n›n ad› “ölmez a¤aç” olarak geçer. Antik ça¤lardan beri zeytin a¤ac›na meyvesi ve ya¤› nedeniyle adeta ba¤lanan insano¤lu, bu sayede sa¤l›k, güzellik ve lezzet bulmufltur. Bir zeytin cenneti olan Türkiye’de en kaliteli zeytin a¤açlar› Ege, Marmara ve Akdeniz’de yetiflir. Dünyan›n ilk zeytinya¤› üreticileri ise Bal›kesirliler’dir ve Alt›noluk-EdremitAyval›k, zeytinya¤› üretimi nedeniyle “alt›n üçgen” olarak bilinir. Gerçek bir do¤a mucizesi olan zeytinin ifllenmesi ile elde edilen Kula Zeytinya¤›, Kula deneyiminin bir sonucu olarak sofralara lezzetini koruyarak ve en saf haliyle ulafl›r. Ege’nin da¤lar›nda, do¤al ortamlar›nda yetiflen zeytin a¤açlar›ndan özenle toplanan zeytinler, ayn› özenle ifllenir ve hiçbir katk› maddesi içermeden, hiçbir kimyasal ifllemden geçirilmeden hijyenik ortamda s›k›larak fliflelenir. Kula’da zeytinya¤› her dama¤a hitap edecek flekilde Naturel S›zma ve Riviera olarak iki farkl› tipte üretilir.

18


5 lt riviera teneke kutu

1 lt riviera pet flifle

5 lt s›zma teneke kutu

1 lt s›zma pet flifle

Kula Rivirera Zeytinya¤›’n›n besin de¤eri tablosu:

Kula S›zma Zeytinya¤›’n›n besin de¤eri tablosu:

BES‹N DE⁄ERLER‹ (100 ml için) Enerji 819 kcal/3367 Kj Protein 0g Ya¤lar 91 g Tekli Doymam›fl Ya¤ Asitleri 69 g Çoklu Doymam›fl Ya¤ Asitleri 9 g Doymufl Ya¤ Asitleri 13 g Trans Ya¤ Asitleri 0g

BES‹N DE⁄ERLER‹ (100 ml için) Enerji 819 kcal/3367 Kj Protein 0g Ya¤lar 91 g Tekli Doymam›fl Ya¤ Asitleri 69 g Çoklu Doymam›fl Ya¤ Asitleri 9 g Doymufl Ya¤ Asitleri 13 g Trans Ya¤ Asitleri 0g

Kolesterol 0 mg Karbonhidrat 0g Lif 0g Sodyum 0 mg Serbest ya¤ asidi oran› (en çok) % 1 (Oleik Asit Cinsinden)

Kolesterol 0 mg Karbonhidrat 0g Lif 0g Sodyum 0 mg Serbest ya¤ asidi oran› (en çok)%0,8 (Oleik Asit Cinsinden)

19


Günde 100 Bin Adet Besin Deposu Kula Ya¤ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.fi., 1991 y›l›nda üretim kollar›na bir yenisini daha ekleyerek Kula Yumurta’y› flirket çat›s› alt›nda ve 40 bin metrekarelik bir alanda faaliyete geçirmifltir. Bu tarihte sofral›k yumurta tavukçulu¤una bafllayan kuruluflun üretimi günde 100 bin adet beyaz ve kahverengi sofral›k yumurta olarak gerçekleflmektedir. Marketlerde 6’l›, 10’lu, 15’li ve 30’lu ambalajlarda tüketiciye sunulan Kula Yumurta’n›n ürünleri, Kula güvencesi alt›nda üretilmektedir. Çünkü Kula Yumurta’n›n üretimi olan besin de¤eri yüksek yumurtalar, yine Kula’n›n biogüvenlikli tavuk çiftli¤inde ve kardefl kuruluflu Emek Yem’in üretimi olan kanatl› yemleriyle beslenen sa¤l›kl› tavuklardan elde edilmektedir.

20


Uzmanlar›n ortak görüfle sahip oldu¤u ve tek bir cümleyle ifade etti¤i bilimsel gerçe¤e göre, “yumurta, anne sütünden sonra gelen ve her türlü besini bar›nd›ran tek g›da maddesidir”. Mutfa¤›m›zda yumurta varsa, yemek için gereken en önemli malzeme de var say›l›r. Çünkü yumurta vitamin, mineral ve protein aç›s›ndan son derece zengindir. Bir örnek vermek gerekirse, yumurtada proteinden elde edilen besin % 90’›n üzerinde bir oranla vücutta kal›r. Bu oran sütte % 85, bal›kta % 76, s›¤›r etinde ise % 74’tür. Do¤al olarak yumurta ekonomik ve besleyici bir g›da olarak mutfaklar›m›z›n vazgeçilmezleri aras›nda yer alm›flt›r. Yumurta üretimi Türkiye’de arz-talep dengesi esas al›narak üretildi¤i için, bayat yumurta kavram› da giderek yok olmaktad›r. Türkiye’deki y›ll›k yumurta üretimi 14 milyar adettir ve bunun sonucu olarak ülkemiz

yumurta üretimi aç›s›ndan dünyada 14’üncü s›rada yer almaktad›r. Bu üretimin önemli bir k›sm› Marmara Bölgesi’nde gerçeklefltirilir. Kula Yumurta da, Türkiye’yi dünya 14’üncülü¤üne tafl›yan kurulufllar aras›nda yer almaktad›r. Kula Yumurta besin de¤eri tablosu: BES‹N DE⁄ERLER‹ (1 Yumurta 50-60 gr için) Kalori 70 Kcal Protein 6 gr Kalsiyum 25 mg Doymufl Ya¤ 1,5 gr Kolesterol 215 mg Sodyum 65 mg 21


Hijyenik ve Biogüvenlikli Ortamda Etlik (Broiler) Civciv Üretimi Kula Ya¤ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.fi.’nin, farkl› bir at›l›m aray›fl›yla hareket ederek ve piliç eti entegrasyonunun ilk ad›m›n› gerçeklefltirecek flekilde kurdu¤u Kula Civciv, 2000 y›l›nda faaliyete bafllam›flt›r. Kula Civciv çat›s› alt›nda dam›zl›k çiftlikleri ve kuluçka ünitesi de bulunmaktad›r. Dam›zl›k çiftli¤indeki kümeslerde bak›lan anaç tavuklardan elde edilen yumurtalar, kuluçka tesislerine gönderilir. Uzman veteriner hekimlerin kontrolünde 21 günlük kuluçka devresinin ard›ndan civcivler dünyaya gelir. Haftada elde edilen etlik (broiler) civciv say›s› 200 bin adettir.

22


Civcivlerin tamam› Kula-Karahall›lar ortakl›¤›ndaki Bupiliç’in sözleflmeli yetifltiricilerine gönderilir. 45 gün boyunca her türlü hijyeni sa¤lanan ve biogüvenlik önlemleri al›nan kümeslerde geliflimini tamamlayan civcivler, Bupiliç kesimhanesinde geçirdi¤i ifllemlerin ard›ndan tüketiciye ulafl›r.

23


Üreticilerin “Kaliteli” Seçimi 1968 y›l›nda sadece ham ayçiçek ya¤› üretimine odakl› olarak çal›flan; Ahmet Kula ve O¤ullar› Kolektif fiirketi, 1989 y›l›nda Emek Yem markas›yla yem üretimine bafllam›flt›r. Kuruluflunun üçüncü y›l›ndan itibaren “Türkiye’nin en çok yem üreten ilk 10 firmas›” aras›na giren Emek Yem, 2006’da kendi rekorunu k›rarak 86.708 ton yem üretmifltir. Günlük yem üretimi saatte 35 tonu aflan Emek Yem’de a¤›rl›kl› olarak 30’u aflk›n türde büyükbafl ve kanatl› yemi üretilmektedir. 150’yi aflan bayi a¤› ile Marmara ve Ege bölgesinde bilinen, aranan ve tercih edilen bir marka olan Emek Yem, yem üretimi ve sat›fl›nda Bal›kesir’de lider konumdad›r. Yüksek besin de¤erine sahip do¤al ürünlerden elde edilen et ve süt üreticilerinin oldu¤u kadar tavuk ve yumurta üreticilerinin de güvenini kazanan Emek Yem, Kula Ya¤ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.fi.’nin de lokomotif kurulufludur. 24


Büyükbafl Yemleri Süt Yemleri Süt Yemi 17 Protein Süt Yemi 18 Protein Süt Yemi 19/2650 Süt Yemi 20/2700 Süper Süt Yemi Yediveren Arpac›k Süt Yemi

Küçükbafl Yemleri Besi Yemleri Besi Yemi Özel Besi Yemi Babacan Besi Buza¤› Yemleri Buza¤› Büyütme Yemi Toy Buza¤› Yemi Düve Yemleri Düve Yemi

Kuzu Yemleri Kuzu Büyütme Yemi fiampiyon Kuzu Yemi Koyun Yemleri Günefl Yem

• Emek Yem’de üretilen tüm büyükbafl ve küçükbafl yemleri, gelen talep do¤rultusunda ve Emek Yem ürünleriyle beslenecek hayvanlar›n özellikleri göz önüne al›narak de¤iflik formlarda ve farkl› kar›fl›m oranlar›nda haz›rlanabilir.

25


Kanatl› Yemleri Etlik Civciv ve Piliç (Broiler) Yemleri Etlik Civciv Bafllang›ç Yemi Etlik Piliç Yemi Kesim Öncesi Yemi (Etlik piliçler genellikle 41-43. günlerde kesime gönderilirler.) • Kafes yumurta yemleri, tavu¤un rand›man ve yafl durumu göz önünde bulundurularak 2-3 de¤iflik kar›fl›m halinde üretilebilir. • Talep gelmesi halinde Emek Yem’de de¤iflik yafl gruplar›ndaki hindi civciv, palaz, hindi besi ve hindi yumurta yemleri de üretilmektedir. 26


Yumurta Yemleri Yumurta Civciv Yemi Piliç Büyütme Yemi Kafes Yemi, 1. Dönem

Broiler Dam›zl›k Yemleri Dam›zl›k Bafllang›ç Yemi Dam›zl›k Büyütme Yemi Dam›zl›k Gelifltirme Yemi Dam›zl›k Yumurta Öncesi Yemi Dam›zl›k Yumurta Yemi

• Emek Yem’de üretilen tüm Büyükbafl, Küçükbafl ve Kanatl› yemleri 50 kg’l›k çuvallar halindedir. • Büyük çiftliklerin yem sipariflleri, Dökme Yem Araçlar› ile servis edilir.

27


Gelece¤i, Gençlerle Birlikte Kurmak ‹çin... Rahmi Kula Anadolu Lisesi Her kuruluflun, bu topraklardan ald›¤›n›, gücü çerçevesinde bu topraklarda yaflayan insanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere yat›r›ma yöneltmesi gereklili¤ine inanan Kula, Sosyal Sorumluluk bafll›¤› alt›nda incelenebilecek en önemli yat›r›m›n› e¤itim alan›nda gerçeklefltirmifltir. Ailenin çok de¤er verilen büyü¤ü Rahmi Kula’n›n kayb›ndan sonra O’nun ad›n› yaflatmak için yapt›r›lan okulun inflaat›na 1995 y›l›nda bafllanm›fl ve 1997 y›l›nda tamamlanarak Milli E¤itim’e ba¤›fllanm›flt›r. 1997-1998 ö¤renim y›l›nda dönemin Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel taraf›ndan e¤itime aç›lan ve 12 bin metrekarelik alan üzerine infla edilen Rahmi Kula Anadolu Lisesi, 4 katl› bir binad›r. Binan›n içinde 200 kiflilik konferans salonu, 21 derslik, 1500 kitab›yla birlikte kütüphane, fizik, kimya-biyoloji, internet 28


ba¤lant›l› bilgisayar laboratuarlar›, çok amaçl› salon, 3 idari oda, 2 ö¤retmenler odas›, büro ve bir de depo bulunmaktad›r. Bugüne kadar verdi¤i mezunlar› ve üniversiteye giriflte Bal›kesir’den tutturdu¤u yüksek oranla Kula’n›n da gurur kayna¤› olan Rahmi Kula Anadolu Lisesi’nin eksikleri dikkatle takip edilmektedir. Bunun bir sonucu olarak, okulun ihtiyac› olan spor salonu da yine Kula taraf›ndan 2006 y›l›nda okul kompleksi dahilindeki bahçe içinde infla ettirilmifl ve Rahmi Kula’n›n de¤erli eflinin ad› verilerek Emine Kula Spor Salonu olarak okula ba¤›fllanm›flt›r.

Emine Kula Kapal› Spor Salonu’nda 2’fler adet basketbol, voleybol ve mini futbol sahas›n›n yan› s›ra, halka aç›k bir de hal› saha bulunmaktad›r. Tenis kortu ve 300 kiflilik ö¤renci yemekhanesi ile Emine Kula Spor salonu, gençlerin beden sa¤l›¤› için gereken tüm donan›ma sahiptir.

29


El Ele Hizmetle Kurulan Gelecek... Bupiliç Entegre G›da Sanayi Tic. A.fi. T›pk› Kula gibi Bal›kesir’in önde gelen ve kentin ekonomik hayat›nda söz sahibi olan Karahall›lar ile kurulan stratejik iflbirli¤inin sonucu olarak faaliyete geçen bir baflka Kula yat›r›m› ise Bupiliç’tir. ‹ki aile ortakl›¤›nda 2003 y›l›nda sat›n al›nan ve 2004 y›l›nda faaliyete geçen Bupiliç tesislerinde özel hijyenik anti-bakteriyel zemin ve hava so¤utma sisteminin yan› s›ra üretim ve at›k de¤erlendirme sistemi de bulunmaktad›r. 225 kiflinin çal›flt›¤› Bupiliç, y›ll›k 66.669.717 YTL ciro ile hem yemek sanayine hem de günlük tüketime hizmet etmektedir. 6 milyon ABD dolar› tutar›ndaki yat›r›mla Avrupa Birli¤i standartlar›nda ve saatte 6 bin adetlik üretim gerçeklefltiren Bupiliç için yüzü aflk›n sözleflmeli yetifltirici, 2 milyona yak›n etlik piliç yetifltirmektedir. 30


Kalite Yönetim Sistemi ve G›da Güvenli¤i konular›nda son derece güvenilir bir kurulufl olan Bupiliç’in ‹talyan RINA taraf›ndan verilen ve tüm bölge müdürlüklerini kapsayan ISO 9001:2000 ve HACCP sertifikalar› bulunmaktad›r.

2K Tafl›t Muayene ‹stasyonlar› A.fi. Özellefltirme ‹daresi taraf›ndan ihale edilerek TüvTürk taraf›ndan 20 y›ll›¤›na al›nan araç muayene istasyonlar›n›n Bal›kesir ve Çanakkale illerindeki ifl orta¤› olan 2K Tafl›t Muayene ‹stasyonlar› A.fi., t›pk› Bupiliç gibi Kula ve Karahall›lar aileleri ortakl›¤›nda 2007 y›l›nda kurulmufltur. Bal›kesir (Merkez, Band›rma, Edremit, Ayval›k) ve Çanakkale’de (Merkez, Ezine, Çan) 7’si sabit, 2’si gezici olmak üzere toplam 9 araç muayene istasyonu 2008 y›l› sonbahar›nda faaliyete geçirilecektir.

31


Kula Ar-Ge, Verimle Hizmetinizde Kula Ya¤ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.fi. çat›s› alt›nda gösterilen faaliyetlerden biri olan Süt ve Besi Çiftli¤i’nde 200 adet büyükbafl hayvan (inek, düve, dana, buza¤› vb.) yetifltiricili¤i yap›l›r. Burada besi ve süt amaçl› beslenen büyükbafllar bir aç›dan da Emek Yem’in Ar-Ge araflt›rmalar›na destek olmaktad›r. Emek Yem’de üretilen yemlerin ilk denendi¤i yer, bu çiftliktir. 1997 y›l›nda faaliyete geçen Kula Süt ve Besi Çiftli¤i’nde yetifltirilen büyükbafllar, yüksek besin de¤erine sahip do¤al ürünler ile beslendikleri için, k›sa sürede et ve süt üreticilerinin güvenini kazanm›flt›r. Emek Yem’in s›¤›r süt yemi ile beslenen büyükbafllardan elde edilen süt üretimi ise günde 1 ton civar›ndad›r ve a¤›rl›kl› olarak yine bölgede faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri fabrikalar›na sat›lmaktad›r.

Kula ve Kalitesi Belgeli Üretim Kula Ya¤ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.fi.’nde üretilen her kalemle ve kurulan her birimle ilgili üretim izin belgesi, çal›flma izin belgesi ve sicil sertifikas› yetkili makamlardan al›nm›flt›r. Yasalara sayg›l› bir kurulufl olan Kula, ald›¤› bu belgelerle Kula Ya¤ ve Emek Yem çat›s› alt›nda gerçeklefltirdi¤i her türlü üretimini de tüm yetkili kurum ve kurulufllar›n yapaca¤› her türlü denetime aç›k tuttu¤unu kan›tlam›flt›r. Bu anlay›fl, Kula’n›n sahip oldu¤u “Misyon”, “Vizyon” ve “De¤erler”le de birebir örtüflen bir yaklafl›m›n göstergesidir.

32


www.kulayag.com.tr

Kula Ya¤ ve Emek Yem San. Tic. A.fi. A¤›r Sanayi Bölgesi Eski Kepsut Cad. No:161-163, 10040 BALIKES‹R - TÜRK‹YE Tel : 0(266) 249 68 00 (5 hat) Faks : 0(266) 241 01 05 E-mail : kula@kulayag.com.tr

Kula Yağ ve Emek Yem Sanayii  

Aunreo Ticaret Kulübü üyelerinden Kula Yağ ve Emek Yem Sanayiine ait kurumsal broşür. Aunreo Ticaret Kulübü ticaretinizi artırır.

Kula Yağ ve Emek Yem Sanayii  

Aunreo Ticaret Kulübü üyelerinden Kula Yağ ve Emek Yem Sanayiine ait kurumsal broşür. Aunreo Ticaret Kulübü ticaretinizi artırır.

Advertisement