Page 1

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ

กิจกรรมเด่นในฉบับ  พิธีไหว้ครู รับน้อง 2556

โสกก่ามนิวส์ [SOKKARM NEWS]

ขอต้ อ นรั บ เข้ า สู่ โ รงเรี ย นโสกก่ า มวิ ท ยา

โรงเรียนโสกก่ำมวิทยำ ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่ 170 หมู่ที่ 1 ตำบลโสกก่ำม อำเภอเซกำ จังหวัดบึง กำฬ เป็นโรงเรียน มัธยมศึกษำประจำ ตำบลโสกก่ำม เริ่ม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยเป็น โรงเรียนสำขำโรงเรียน เซกำ และได้รับอนุมัติ ให้เปิดเป็นเอกเทศ เมื่อ วันที่ 16 พฤษภำคม 2 539 มีพื้นที่ จากใจผู้ บ ริ ห าร โรงเรียนโสกก่ามวิทยา เป็นองค์กรที่ เข้มแข็งในการปฏิรปู การศึกษาที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ นาเทคโนโลยีมาใช้ ในกระบวนการพัฒนาโดยชุมชนมี ส่วนร่วมเพือ่ ให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ มีวินัย มีศีลธรรม อยู่ในสังคม อย่างมีความสุข

จำนวน 37 ไร่ 1 งำน 58 ตำรำงวำ สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 21 (หนองคำย-บึง กำฬ) ให้บริกำร 2 ตำ บล คือ ตำบลบ้ำนต้อง และตำบลโสกก่ำม ปัจจุบันเปิดสอนใน ระดับมัธยมศึกษำ ตอนต้น และระดับ มัธยมศึกษำตอนปลำย

Sokkarm01  
Sokkarm01  
Advertisement