Page 1

အလွဴရွငမ ္ ်ားသိ႕ု ေတာင္းပန္လာႊ အေၾကာင္းအရာ။

။ ယာယီစာရင္းစစ္အဖြ႕ဲ မွ အလွဴရွငမ ္ ်ားသို႕ တိက ု ရ ္ ိုက္

ေမးျမန္း စစ္ေဆးခဲၾ့ ကသည့္ အေပၚ မိမတ ိ ႕ို အဖြ႕ဲ အစည္းအေနျဖင့္ ေတာင္းပန္ျခင္းကိစ။ၥ အထက္ပါအၾကာင္းအရာပါကိစႏ ၥ င ွ ့္ ပတ္သက္ျပီး ၆ေအာက္တဘ ို ာ၂၀၁၂ ႏွင့္ ဌင္းအခ်ိနမ ္ တိင ု မ ္ က ီ ယာယီစာရင္းစစ္အဖြ႕ဲ ၏ ကိႏ ု င ို ္ဖိုး အပါ၀င္ အလွဴရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ားအား ( ဘယ္ေလာက္လဴွ ခဲသ ့ လဲ၊ ဘယ္အခ်ိနက ္ လဲ၊ ဘယ္သ႕ူ ကိေ ု ပးလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာေပးလဲ ) စသည္ျဖင့္ လူကုယ ိ ္တင ို ေ ္ ရာ ဖုနး္ မ်ားႏွငပ ့္ ါ ေမးျမန္း စစ္ေဆးခဲေ ့ ၾကာင္း ေတြ႕ရွရ ိ ပါသည္။ ထိ႕ု အျပင္ စာရင္းစစ္ေဆးေနခိ်န္တြငလ ္ ည္း ကိေ ု အာင္ႏုင ိ မ ္ သ ိ ားစု ၅၀၀၀ ခရိုနာ ဘယ္မာွ လဲ၊ ကိခ ု ်မ္းျငိမ္း ၅၀၀၀ခရိန ု ာ ဘယ္မွာလည္း ဦးဇင္းေငြ၁၀၀၀၀ ဘယ္မာွ လဲ စသည္ျဖစ္ မလုပေ ္ ကာင္းသည့္ အလုပမ ္ ်ားကို လုပခ ္ ဲ့ၾကေသာ္လည္း မိမတ ိ ႕ို အေနျဖင့္ ဘဏ္စာရင္းတြင္ ရက္စြဲႏင ွ တ ့္ ကြ ေထာက္ျပေပးခဲရ ့ ပါသည္။ ကိသ ု န ိ း္ စိုးတြင္ လက္ခရ ံ ရွိျပီးသားေငြေၾကးကို ကိသ ု န ိ း္ စိုးအားေမးရမည့္အစား အလွဴရွငအ ္ ား တိုကရ ္ က ို ္ ေမးျမန္းခဲၾ့ ကပါသည္။ မိမတ ိ ႕ို အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲသ ့ ည္မွာ ဤလုပရ ္ ပ္မ်ားသည္ (၁) အလွဴရွငမ ္ ်ား၏ သဒၵါကုသိုလစ ္ တ ိ ္ကို ညိဳွ းႏြမ္းေစသည္။ (၂) အလွဴရွငမ ္ ်ားကို မယံမ ု ၾကည္၍ ေစာ္ကားရာေရာက္ေစသည္။ (၃) အလွဴရွငမ ္ ်ား၏ ရရွိျပီးသား ကုသိုလစ ္ တ ိ ္ကို အကုသလ ို စ ္ ိတ္ျဖစ္ေအာင္ သြားဆြေပးရာေရာက္ေစပါသည္။ (၄) ထိလ ု ုပရ ္ ပ္မ်ားသည္ စာရင္းစစ္လပ ု ရ ္ မည့္ အလုပမ ္ ဟုတေ ္ ပ။ အလွဴရွငမ ္ ်ားအေနျဖင့္လည္း ေနာက္ေနာင္ လွဴဒါန္းလိစ ု ိတက ္ ို အေႏွာက္အရွက္ ျဖစ္ေအာင္ လုပသ ္ လိျု ဖစ္ေစခဲျ့ ပီး မလုပေ ္ ကာင္းေသာ အလုပဟ ္ ု မိမတ ိ ႕ို မွတယ ္ ပ ူ ါေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးပါေသာ္လည္း ဂရုမစိက ု ဘ ္ ဲ


ဖုနး္ ဆက္ေမးျမန္းမွဳ မ်ားကို ယာယီစာရင္းစစ္အဖြ႕ဲ မွ ဌင္းတိ႕ု ၏ စာရင္းစစ္ လုပင ္ န္းကို လုပသ ္ ည္ဟ၍ ူ ဆက္လက္ လုပေ ္ ဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဦးရဲေထာက္ျပသည့္ မသိမဂ ္ သ ီ ို႕ေသာ ၂၀၁၀ဇူလင ို (္ စာသင္ေက်ာင္း) ေတြ႕ဆံပ ု ြဲ အတြင္း အလွဴခံဖလား အတြင္းသိ႕ု ေခါင္းစဥ္မပါဘဲ ထည္သ ့ င ြ း္ လွဴဒါန္းလိက ု ေ ္ သာ ၅၀၀၊ ၂၀၀၊ ၁၀၀ စသည္ျဖင့္ အလွဴေငြမ်ားကို နာမည္ႏင ွ ့တ ္ ကြ အလွဴရွငစ ္ ာရင္းမ်ားကို တင္ျပေပးဖိ႕ု ရန္ ခက္ခဲလပ ွ ါသည္။ ဘယ္အတြက္ ရည္ဇူးျပီး လွဴဒါန္းသည္ဟု တိက်စြာလွဴဒါန္းမွသာ လက္ခစ ံ ာရင္းႏွင့္ တကြ ေဖာ္ျပေပးႏိင ု လ ္ မ ိ မ ့္ ည္ ျဖစ္ပါသည္။ သိ႕ု ျဖစ္ပါ၍ အထက္ပါ ယာယီစာရင္းစစ္အဖြဲ႕၏ ေမးျမန္းစစ္ေဆးျပီး သဒၵါညိဳွ းႏြမး္ ေစခဲေ ့ သာ လုပရ ္ ပ္မ်ား အတြက္ မိမတ ိ ႕ို အဖြ႕ဲ အစည္းအေနျဖင့္ လံုး၀တာ၀န္မကင္းေၾကာင္း မွတယ ္ ျူ ပီး ျပဳလုပခ ္ သ ဲ့ မ ူ ်ား ကိယ ု စ ္ ားေရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင္ေ ့ ရာ ျပဳလုပခ ္ ခ ံ ရ ဲ့ သည့္ အလွဴရွငမ ္ ်ားအားလံးု ကို အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း သဒၵါစိတမ ္ ်ားျဖင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ေရရွညတ ္ ည္ျမဲေရး အတြက္ လွဴဒါန္းသြားၾကပါရန္လည္း တိက ု တ ္ န ြ း္ ႏိးု ေဆာ္ လိက ု ရ ္ ပါသည္။ ႏိင ု ္ငတ ံ စ္ႏင ို င ္ ံ၏ ရပ္တည္မဳွ သည္ ႏိင ု င ္ သ ံ ားတိင ု း္ ၏ တာ၀န္ျဖစ္သလိ၊ု ဆီင ြ ္ဒင္ႏင ုိ င ္ ံရွိ ျမန္မာဘုနး္ ၾကီးေက်ာင္း ရပ္တည္မွဳသည္ ဆီဒ ြ င္ႏင ို င ္ ရ ံ ွိ ျမန္မာႏိင ု င ္ သ ံ ား ဗုဒဘ ၶ ာသာအားလံုးတိ႕ု ၏ တာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။ ကိေ ု အာင္ႏင ို ္ တာ၀န္ခံ

ကိေ ု အာင္တင့္ အတြငး္ ေရးမွဴး

မသီတာႏိင ု ္ ဘ႑ာေရးမွဴး

ကိက ု င္ျငိမး္ လြင္ တြဲဖက္အတြငး္ ေရးမွူး

ျမန္မာႏိင ု င ္ သ ံ ားမ်ားဆိင ု ရ ္ ာ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ (ဆီဒ ြ င္ႏင ို င ္ )ံ

အလွဴရွင္မ်ားသို႕ ေတာင္းပန္လႊာ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you